EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0001

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/256 z 5. februára 2016, o rozšírení spoločných pravidiel a minimálnych štandardov na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk na príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov a na Európsku centrálnu banku pri plnení jej funkcií dohľadu (ECB/2016/1)

OJ L 47, 24.2.2016, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/256/oj

24.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 47/16


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/256

z 5. februára 2016,

o rozšírení spoločných pravidiel a minimálnych štandardov na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk na príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov a na Európsku centrálnu banku pri plnení jej funkcií dohľadu (ECB/2016/1)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 v spojení s článkom 6 ods. 7,

keďže:

(1)

Článok 5.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky vyžaduje, aby Európska centrálna banka (ECB) s pomocou národných centrálnych bánk zbierala buď od príslušných vnútroštátnych orgánov alebo priamo od hospodárskych subjektov štatistické informácie potrebné na vykonávanie úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).

(2)

Článok 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 (2) vyžaduje, aby členovia ESCB prijali všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií. ECB musí za týmto účelom vymedziť spoločné pravidlá a zaviesť minimálne štandardy s cieľom zabrániť nezákonnému zverejneniu a neoprávnenému použitiu dôverných štatistických informácií.

(3)

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/1998/NP28 (3) ustanovuje spoločné pravidlá a minimálne štandardy požadované článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2533/98, ktoré zabezpečujú základnú úroveň ochrany dôverných štatistických informácií, ktoré ECB zbiera.

(4)

Po vytvorení jednotného mechanizmu dohľadu došlo na základe nariadenia Rady (EÚ) 2015/373 (4) k zmene článku 8 ods. 1 písm. d) a článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2533/98, čím sa umožnilo zasielanie a použitie dôverných štatistických informácií na účely plnenia úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktorými boli poverení členovia ESCB. Spracovanie dôverných štatistických informácií členmi ESCB by malo podliehať primeranej ochrane dôvernosti, ako to vyžaduje článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2533/98.

(5)

Na základe nariadenia (EÚ) 2015/373 sa navyše do nariadenia (ES) č. 2533/98 v článku 8 doplnil nový odsek 4a, ktorý umožňuje ESCB zasielať dôverné štatistické informácie orgánom členských štátov, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad finančnými inštitúciami, trhmi a infraštruktúrami, v rozsahu a na úrovni podrobnosti, ktoré sú potrebné pre plnenie ich príslušných úloh. Orgány, ktoré dostávajú dôverné štatistické informácie, by mali prijať všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií.

(6)

Usmernenie ECB/1998/NP28 upravuje povinnosti členov ESCB v súvislosti so zaobchádzaním s dôvernými štatistickými informáciami, pokiaľ ide o ich úlohy, ktoré sa netýkajú jednotného mechanizmu dohľadu. Rovnaká úroveň ochrany by sa mala zabezpečiť pri zasielaní a následnom použití dôverných štatistických informácií vo vzťahu tak k príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu vrátane národných centrálnych bánk v súvislosti s ich funkciou príslušných vnútroštátnych orgánov, ako aj k ECB pri výkone jej úloh vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

(7)

Článok 6 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 poveruje ECB právomocami po konzultácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a na základe návrhu rady pre dohľad prijímať a zverejňovať rámec pre organizáciu praktických spôsobov vykonávania uvedeného článku, ktorý okrem iného ustanovuje, že ECB zodpovedá za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto usmernenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„dôvernými štatistickými informáciami“ sa rozumejú štatistické informácie, ktoré sú vymedzené ako dôverné podľa článku 1 bod 12 nariadenia (ES) č. 2533/98, a ktoré sa zbierajú v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia a na účely v uvedenom nariadení uvedené;

2.

„ochrannými opatreniami“ sa rozumejú postupy primerané pre logickú a fyzickú ochranu dôverných štatistických informácií;

3.

„opatreniami logickej ochrany“ sa rozumejú opatrenia, ktoré bránia neoprávnenému prístupu k samotným dôverným štatistickým informáciám;

4.

„opatreniami fyzickej ochrany“ sa rozumejú opatrenia, ktoré bránia neoprávnenému prístupu k fyzickému prostrediu a k fyzickým médiám;

5.

„fyzickým prostredím“ sa rozumie akákoľvek časť budovy, v ktorej sú umiestnené fyzické médiá, na ktorých sú uložené dôverné štatistické informácie alebo prostredníctvom ktorých sa tieto informácie zasielajú;

6.

„fyzickými médiami“ sa rozumejú kópie na materiálnych nosičoch (na papieri) a počítačové vybavenie (vrátane periférií a úložných zariadení) na ktorých sú štatistické informácie uložené alebo spracovávané;

7.

„príslušný vnútroštátny orgán“ má význam uvedený v článku 2 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

8.

„spravodajská jednotka“ má význam uvedený v článku 1 bod 2 nariadenia (ES) č. 2533/98.

Článok 2

Logická ochrana

1.   Tak ECB, ako aj príslušné vnútroštátne orgány stanovia a zavedú autorizačné pravidlá a opatrenia logickej ochrany, ktoré upravia prístup ich zamestnancov k dôverným štatistickým informáciám.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá kontinuita funkcie správy systému, je minimálnym ochranným opatrením, ktoré sa musí zaviesť, jedinečný identifikátor používateľa a osobné heslo.

3.   Je potrebné prijať všetky primerané opatrenia, aby boli dôverné štatistické informácie zostavené tak, aby sa akékoľvek uverejnené údaje týkali najmenej troch spravodajských jednotiek. Ak jedna alebo dve spravodajské jednotky tvoria dostatočne veľký podiel akýchkoľvek sledovaných údajov na to, aby boli nepriamo identifikovateľné, zverejnené údaje sa zostavia tak, aby sa zabránilo ich nepriamej identifikácii. Tieto pravidlá sa neuplatňujú, ak spravodajské jednotky alebo iné právnické osoby, fyzické osoby, subjekty alebo pobočky, ktoré možno identifikovať, výslovne súhlasili so zverejnením.

Článok 3

Fyzická ochrana

Tak ECB, ako aj a príslušné vnútroštátne orgány stanovia a zavedú autorizačné pravidlá a opatrenia fyzickej ochrany, ktoré upravia prístup ich zamestnancov do akéhokoľvek fyzického prostredia bez toho, aby bol dotknutý článok 4 tohto usmernenia.

Článok 4

Prístup tretích osôb

V prípade, že majú k dôverným štatistickým informáciám prístup tretie osoby v súlade s článkom 8 ods. 4a nariadenia (ES) č. 2533/98, ECB a zabezpečia príslušné vnútroštátne orgány primeranými prostriedkami, pokiaľ možno zmluvami, aby dotknutá tretia osoba dodržiavala požiadavky na zachovanie dôvernosti, ako sú ustanovené v nariadení (ES) č. 2533/98 a v tomto usmernení.

Článok 5

Zasielanie údajov a siete

1.   Ak to článok 8 nariadenia (ES) č. 2533/98 umožňuje, zasielajú sa dôverné štatistické informácie mimo dotknutý orgán po ich zakódovaní elektronicky.

2.   Tak ECB, ako aj príslušné vnútroštátne orgány vymedzia autorizačné pravidlá pre takéto zasielanie dôverných štatistických informácií.

3.   Je potrebné prijať primerané ochranné opatrenia pre vnútorné siete, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.

4.   Interaktívny prístup k dôverným štatistickým informáciám z nezabezpečených sietí je zakázaný.

Článok 6

Dokumentácia a informovanosť zamestnancov

ECB a príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia, aby boli zdokumentované všetky ich pravidlá a postupy, ktoré sa týkajú ochrany dôverných štatistických informácií, a aby bola táto dokumentácia aktuálna. Dotknutí zamestnanci musia byť poučení o dôležitosti ochrany dôverných štatistických informácií a musia mať k dispozícii všetky aktuálne pravidlá a postupy, ktoré sa týkajú ich práce.

Článok 7

Vykazovanie

1.   Príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB najmenej raz ročne o problémoch, ktoré mali za obdobie od podania poslednej správy, o opatreniach, ktoré prijali na vyriešenie týchto problémov a o plánovaných zlepšeniach vo vzťahu k ochrane dôverných štatistických informácií. ECB tiež minimálne raz ročne vypracuje správu, ktorá sa týka rovnakých skutočností.

2.   Rada guvernérov vyhodnotí implementáciu tohto usmernenia najmenej raz ročne. Pri príprave tohto hodnotenia sa ECB poskytnú informácie o autorizačných pravidlách a druhoch ochranných opatrení uplatnených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v zmysle článkov 2, 3 a 5 tohto usmernenia. ECB predkladá Rade guvernérov správu o uplatňovaní týchto pravidiel a ochranných opatrení príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a ECB.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány a ECB zabezpečia, aby sa ustanovenia tohto usmernenia uplatňovali aj na členov ich rozhodovacích orgánov.

3.   ECB a príslušné vnútroštátne orgány sa v právne prijateľnom rozsahu usilujú rozšíriť povinnosti vymedzené pri implementácii ustanovení tohto usmernenia na osoby, ktoré sa zúčastňujú na výkone úloh v oblasti dohľadu a ktoré nie sú zamestnancami ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov.

Článok 9

Adresáti

Toto usmernenie je určené príslušným vnútroštátnym orgánom a ECB pri výkone jej úloh vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, a to v rozsahu, v akom získajú dôverné štatistické informácie od ESCB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. februára 2016

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8).

(3)  Usmernenie ECB/1998/NP28 z 22. decembra 1998 o spoločných pravidlách a minimálnych štandardoch na ochranu dôvernosti jednotlivých štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk (Ú. v. ES L 55, 24.2.2001, s. 72).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/373 z 5. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. EÚ L 64, 7.3.2015, s. 6).


Top