Help Print this page 

Document 32016L2258

Title and reference
Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí
  • In force
OJ L 342, 16.12.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2258/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/1


SMERNICA RADY (EÚ) 2016/2258

zo 6. decembra 2016,

ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 113 a 115,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Smernica Rady 2014/107/EÚ (3), ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ (4), sa uplatňuje od 1. januára 2016 na 27 členských štátov a od 1. januára 2017 na Rakúsko. Uvedenou smernicou sa vykonáva globálny štandard pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti v rámci Únie, čím sa zabezpečuje, že informácie o držiteľoch finančných účtov sa oznamujú členskému štátu, v ktorom je držiteľ účtu rezidentom.

(2)

V smernici 2011/16/EÚ sa stanovuje, že ak je držiteľ účtu sprostredkovateľským subjektom, finančné inštitúcie majú preveriť takýto subjekt a identifikovať a oznámiť jeho skutočných vlastníkov. Tento dôležitý aspekt sa pri uplatňovaní uvedenej smernice opiera o informácie získané v rámci boja proti praniu špinavých peňazí zhromaždené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (5) na účely identifikácie skutočných vlastníkov.

(3)

Aby daňové orgány mohli účinne monitorovať uplatňovanie postupov hĺbkového preverovania stanovených v smernici 2011/16/EÚ zo strany finančných inštitúcií, musia mať prístup k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí. Bez takéhoto prístupu by daňové orgány neboli schopné monitorovať, potvrdiť a kontrolovať, či finančné inštitúcie riadne uplatňujú smernicu 2011/16/EÚ správnou identifikáciou a oznamovaním skutočných vlastníkov sprostredkovateľských subjektov.

(4)

Smernica 2011/16/EÚ zahŕňa ďalšie výmeny informácií a formy administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi. Pomocou prístupu k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré vlastnia subjekty podľa smernice (EÚ) 2015/849, v rámci administratívnej spolupráce v oblasti daní by sa zabezpečilo, že daňové orgány budú lepšie vybavené na plnenie svojich povinností v zmysle smernice 2011/16/EÚ a na účinnejší boj proti daňovým únikom a podvodom.

(5)

Je preto nutné zabezpečiť, aby sa daňovým orgánom umožnil prístup k informáciám, postupom, dokumentom a mechanizmom týkajúcim sa boja proti praniu špinavých peňazí, a mohli tak plniť svoje povinnosti pri monitorovaní riadneho uplatňovania smernice 2011/16/EÚ a bolo tak zabezpečené fungovanie všetkých foriem administratívnej spolupráce stanovenej v uvedenej smernici.

(6)

V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Bez toho, aby bol dotknutý ústavný poriadok dotknutého členského štátu, v prípade, že sa v tejto smernici vyžaduje, aby sa prístup daňových orgánov k osobným údajom stanovil právnym predpisom, nevyžaduje si to nevyhnutne akt parlamentu. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva by však takýto právny predpis mal byť jasný a presný a jeho uplatňovanie by malo byť pre osoby, na ktoré sa vzťahuje, jasné a predvídateľné.

(7)

Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi a jej účinné monitorovanie za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)

Postupy hĺbkového preverovania klientov, ktoré vykonávajú finančné inštitúcie na základe smernice 2011/16/EÚ, sa už začali a prvé výmeny informácií sa majú dokončiť do septembra 2017. Ak sa má preto zabezpečiť, aby sa účinné monitorovanie uplatňovania uvedenej smernice neoneskorilo, táto pozmeňujúca smernica by mala nadobudnúť účinnosť a byť transponovaná čo najskôr, no najneskôr do 1. januára 2018.

(9)

Smernica 2011/16/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 22 smernice 2011/16/EÚ sa vkladá tento odsek:

„1a.   Na účely vykonávania a presadzovania právnych predpisov členských štátov, ktorými sa uvádza do účinnosti táto smernica, a na zabezpečenie fungovania administratívnej spolupráce v nej stanovenej, členské štáty v právnom predpise stanovia prístup daňových orgánov k mechanizmom, postupom, dokumentom a informáciám uvedeným v článkoch 13, 30, 31 a 40 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (*1).

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a zverejnia najneskôr do 31. decembra 2017 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2018.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 6. decembra 2016

Za Radu

predseda

P. KAŽIMÍR


(1)  Stanovisko z 22. novembra 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 19. októbra 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1).

(4)  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).


Top