EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2278

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2278 z 15.decembra 2016 o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany v Spojených arabských emirátoch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

C/2016/8352

OJ L 342, 16.12.2016, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2278/oj

16.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/68


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2278

z 15.decembra 2016

o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany v Spojených arabských emirátoch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 6,

keďže:

(1)

Cieľom postupu uznávania centrálnych protistrán usadených v tretích krajinách stanoveného v článku 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 je umožniť centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách, ktoré im udelili povolenie a ktorých regulačné normy sú rovnocenné s tými, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení, poskytovať zúčtovacie služby zúčtovacím členom alebo miestam obchodovania usadeným v Únii. Uvedený postup uznávania a v tomto rámci predpokladané rozhodnutia o rovnocennosti tak prispievajú k dosiahnutiu hlavného cieľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktorým je znížiť systémové riziko zvýšeným používaním bezpečných a spoľahlivých centrálnych protistrán pri zúčtovávaní zmlúv o mimoburzových (OTC) derivátoch vrátane prípadov, keď sú tieto centrálne protistrany usadené a povolené v tretej krajine.

(2)

Na to, aby sa právny režim tretej krajiny považoval za rovnocenný s právnym režimom Únie vo vzťahu k centrálnym protistranám, by vecný výsledok príslušného právneho rámca a rámca dohľadu mal byť rovnocenný s požiadavkami Únie s ohľadom na regulačné ciele, ktoré sledujú. Účelom tohto posúdenia rovnocennosti je preto overiť, či právny rámec a rámec dohľadu Spojených arabských emirátov zabezpečujú, že centrálne protistrany tam usadené a povolené nevystavujú zúčtovacích členov a miesta obchodovania usadené v Únii vyššiemu riziku, než by tomu mohlo byť zo strany centrálnych protistrán, ktorým bolo udelené povolenie v Únii, a že preto nepredstavujú neprijateľné úrovne systémového rizika v Únii. Malo by sa pri tom zohľadniť najmä to, že zúčtovacie činnosti vykonávané na finančných trhoch, ktoré sú menšie než finančný trh Únie, sú spojené s podstatne nižšími rizikami.

(3)

V súlade s článkom 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 musia byť na stanovenie toho, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny vo vzťahu k centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v tretej krajine, sú rovnocenné s tými, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení, splnené tri podmienky.

(4)

Podľa prvej podmienky musia centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v tretej krajine, spĺňať právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v hlave IV nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

(5)

Právne záväznými požiadavkami Spojených arabských emirátov pre centrálne protistrany povolené v Spojených arabských emirátoch sú nariadenia vydané orgánom pre cenné papiere a komodity Spojených arabských emirátov (Securities and Commodities Authority, SCA). V uvedených nariadeniach (ďalej len „nariadenia“) sa stanovujú požiadavky, ktoré centrálne protistrany musia neustále spĺňať, aby mohli poskytovať zúčtovacie služby v Spojených arabských emirátoch. Uvedené nariadenia pozostávajú z rozhodnutia č. 157\R z roku 2005, v ktorom sa vymedzuje zúčtovacia agentúra, a rozhodnutia rady SCA č. 11 z roku 2015, v ktorom sa stanovujú požiadavky pre centrálne protistrany. Centrálne protistrany usadené v Spojených arabských emirátoch musia získať povolenie od SCA.

(6)

Orgán SCA vydal nariadenie (rozhodnutie rady SCA č. 11 z roku 2015), ktorým sa vyžaduje, aby centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v Spojených arabských emirátoch, dodržiavali zásady pre infraštruktúry finančných trhov (Principles for Financial Markets Infrastructures, PFMI) vydané v apríli 2012 Výborom pre platobné a zúčtovacie systémy (2) a Medzinárodnou organizáciou komisií pre cenné papiere.

(7)

Podľa nariadení musia centrálne protistrany prijať vnútorné pravidlá a postupy, ktoré zabezpečujú súlad so všetkými relevantnými požiadavkami a ktoré obsahujú všetky relevantné aspekty súvisiace s ich fungovaním vrátane záruk riadiť kreditné riziko, riziko likvidity a operačné riziko. Tieto vnútorné pravidlá a postupy musí schváliť SCA. Okrem toho uvedené vnútorné pravidlá a postupy nemožno meniť, ak SCA voči zamýšľaným zmenám namieta. Metódy výpočtu finančných zdrojov a scenáre stresových testov, ktoré centrálna protistrana používa, podliehajú schváleniu orgánom SCA.

(8)

Štruktúra právne záväzných požiadaviek uplatniteľných na centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v Spojených arabských emirátoch, teda pozostáva z dvoch častí. V hlavných zásadách obsiahnutých v nariadeniach, predovšetkým v rozhodnutí rady SCA č. 11 z roku 2015, sa stanovujú normy na vysokej úrovni, ktoré centrálne protistrany musia spĺňať, aby získali povolenie na poskytovanie zúčtovacích služieb v Spojených arabských emirátoch. Uvedené nariadenia tvoria prvú časť právne záväzných požiadaviek v Spojených arabských emirátoch. Vnútorné pravidlá a postupy centrálnej protistrany tvoria druhú časť právne záväzných požiadaviek v Spojených arabských emirátoch. Orgán SCA posudzuje súlad centrálnej protistrany s nariadeniami a PFMI. Keď SCA tieto vnútorné pravidlá a postupy schváli, stávajú sa pre centrálnu protistranu právne záväznými.

(9)

Pri posudzovaní rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na centrálne protistrany v Spojených arabských emirátoch, by sa malo zohľadňovať aj to, do akej miery zmierňujú riziko, ktorému sú vystavení zúčtovací členovia a miesta obchodovania usadené v Únii z dôvodu ich účasti v takýchto subjektoch. Miera zmierňovania rizika sa určuje tak na základe úrovne rizika spojeného so zúčtovacími činnosťami vykonávanými príslušnou centrálnou protistranou, ktorá závisí od veľkosti finančného trhu, na ktorom pôsobí, ako aj na základe vhodnosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na centrálne protistrany, pokiaľ ide o zmierňovanie uvedenej úrovne rizika. S cieľom dosiahnuť rovnocennú mieru zmierňovania rizika sa musia pre centrálne protistrany vykonávajúce svoje činnosti na väčších finančných trhoch s väčším rizikom stanoviť prísnejšie požiadavky na zmierňovanie rizika, než je tomu v prípade centrálnych protistrán, ktoré vykonávajú svoje činnosti na menších finančných trhoch s menšou úrovňou rizika.

(10)

Rozmer finančného trhu, na ktorom centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v Spojených arabských emirátoch, vykonávajú svoju zúčtovaciu činnosť, je podstatne menší, než v prípade trhov, na ktorých pôsobia centrálne protistrany usadené v Únii. Za posledné tri roky predstavoval celkový objem derivátových transakcií zúčtovaných v Spojených arabských emirátoch menej než 1 % celkovej hodnoty derivátových transakcií zúčtovaných v Únii. Účasťou v centrálnych protistranách usadených v Spojených arabských emirátoch sú tak zúčtovací členovia a miesta obchodovania usadené v Únii vystavení podstatne nižším rizikám, než je tomu pri ich účasti v centrálnych protistranách, ktorým bolo udelené povolenie v Únii.

(11)

Právny rámec a rámec dohľadu, ktoré sa uplatňujú na centrálne protistrany usadené v Spojených arabských emirátoch, preto možno považovať za rovnocenné, ak sú primerané na zmierňovanie uvedenej nižšej úrovne rizika. Prostredníctvom nariadení uplatňovaných na centrálne protistrany povolené v Spojených arabských emirátoch, ktoré sú doplnené vnútornými pravidlami a postupmi, ktorými sa vykonávajú zásady PFMI, sa zmierňuje táto nižšia úroveň rizika existujúceho v Spojených arabských emirátoch a dosahuje sa miera zmierňovania rizika, ktorá je rovnocenná miere sledovanej nariadením (EÚ) č. 648/2012.

(12)

Malo by sa preto konštatovať, že právny rámec a rámec dohľadu Spojených arabských emirátov zabezpečujú, že centrálne protistrany povolené v Spojených arabských emirátoch dodržiavajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v hlave IV nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

(13)

Na základe druhej podmienky podľa článku 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 musí právny rámec a rámec dohľadu Spojených arabských emirátoch vo vzťahu k centrálnym protistranám, ktorým tam bolo udelené povolenie zabezpečovať, aby tieto centrálne protistrany podliehali priebežnému účinnému dohľadu a presadzovaniu práva.

(14)

Dohľad nad centrálnymi protistranami, ktorým bolo udelené povolenie v Spojených arabských emirátoch, vykonáva SCA. Orgán SCA je splnomocnený priebežne monitorovať, či centrálne protistrany dodržiavajú právne záväzné požiadavky, ktoré sa na ne uplatňujú. V tomto zmysle môže SCA vyžadovať informácie od centrálnych protistrán, vykonávať kontroly na mieste, vydávať pokyny na nápravu porušenia alebo potenciálneho porušenia prudenciálnych požiadaviek alebo na nápravu postupov, ktoré sú v rozpore s riadnym fungovaním finančných trhov, a nariadiť, aby centrálne protistrany zaviedli vnútorné kontroly a opatrenia na kontrolu rizík. Orgán SCA môže takisto odvolať vedenie, niektorých členov osobitných výborov a iných zamestnancov centrálnej protistrany. Okrem toho má SCA právomoc zrušiť povolenie pre centrálnu protistranu. Orgán SCA môže centrálnym protistranám uložiť takisto disciplinárne opatrenia, ako aj a pokuty za nedodržiavanie právne záväzných požiadaviek, ktoré sa na ne uplatňujú.

(15)

Preto by sa malo konštatovať, že centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v Spojených arabských emirátoch, podliehajú účinnému priebežnému dohľadu a presadzovaniu.

(16)

Na základe tretej podmienky podľa článku 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 musí právny rámec a rámec dohľadu Spojených arabských emirátov zahŕňať účinný rovnocenný systém pre uznanie centrálnych protistrán, ktorým bolo udelené povolenie podľa právneho režimu tretej krajiny („centrálne protistrany z tretích krajín“).

(17)

Orgán SCA môže uznať centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v tretích krajinách, kde právny rámec a rámec dohľadu zabezpečujú podobné výsledky, ako zabezpečuje právny rámec a rámec dohľadu uplatniteľné v Spojených arabských emirátoch. Okrem toho centrálne protistrany z tretích krajín musia podliehať účinnému dohľadu na zabezpečenie súladu s uplatniteľným právnym rámcom a rámcom dohľadu. Na udelenie uznania sa vyžaduje aj uzavretie memoranda o porozumení medzi Spojenými arabskými emirátmi a príslušným orgánom dohľadu žiadajúcej centrálnej protistrany z tretej krajiny.

(18)

Preto by sa malo konštatovať, že právny rámec a rámec dohľadu Spojených arabských emirátov zabezpečujú účinný rovnocenný systém pre uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín.

(19)

Toto rozhodnutie vychádza z právne záväzných požiadaviek týkajúcich sa centrálnych protistrán, ktoré sú uplatňované v Spojených arabských emirátoch v čase prijatia tohto rozhodnutia. Komisia by v spolupráci s orgánom ESMA mala naďalej pravidelne monitorovať vývoj právneho rámca a rámca dohľadu pre centrálne protistrany v Spojených arabských emirátoch a plnenie podmienok, na základe ktorých sa prijalo toto rozhodnutie.

(20)

Pravidelným preskúmavaním právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na centrálne protistrany v Spojených arabských emirátoch, ktorým tam bolo udelené povolenie, by nemala byť dotknutá možnosť Komisie vykonať kedykoľvek osobitné preskúmanie mimo všeobecného preskúmania, ak z dôvodu príslušného vývoja je nevyhnutné, aby Komisia opätovne posúdila rovnocennosť udelenú týmto rozhodnutím. Takéto opätovné posúdenie by mohlo viesť k zrušeniu tohto rozhodnutia.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa právny rámec a rámec dohľadu Spojených arabských emirátov, ktoré pozostávajú z nariadení vydaných orgánom pre cenné papiere a komodity Spojených arabských emirátov (SCA), doplnených uplatnením zásad pre infraštruktúry finančných trhov, ktoré boli prijaté rozhodnutím rady SCA č. 11 z roku 2015, a ktoré sa vzťahujú na centrálne protistrany povolené v Spojených arabských emirátoch, považujú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 648/2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy zmenil k 1. septembru 2014 svoj názov na Výbor pre platobnú a trhovú infraštruktúru (Committee on Payment and Market Infrastructures).


Top