EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2092

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2092 z 28. novembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2016) 7569] (Text s významom pre EHP )

C/2016/7569

OJ L 324, 30.11.2016, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2092/oj

30.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 324/11


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2092

z 28. novembra 2016,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES

[oznámené pod číslom C(2016) 7569]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1 štvrtý pododsek a článok 29 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 96/23/ES sa stanovujú opatrenia na monitorovanie látok a skupín rezíduí, ktoré sú uvedené v prílohe I k nej. V článku 29 uvedenej smernice sa vyžaduje, aby tretie krajiny, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať zvieratá a živočíšne produkty, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, predložili plán monitorovania rezíduí, ktorý poskytuje požadované záruky (ďalej len „plán“). Plán by sa mal vzťahovať aspoň na skupiny rezíduí a látky uvedené v spomenutej prílohe I.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2011/163/EÚ (2) sa schvaľujú plány, ktoré predložili určité tretie krajiny vzhľadom na špecifikované zvieratá a živočíšne produkty uvedené v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(3)

So zreteľom na najnovšie plány, ktoré predložili určité tretie krajiny, a na dodatočné informácie, ktoré Komisia od týchto tretích krajín získala, je potrebné aktualizovať zoznam tretích krajín, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať určité zvieratá a živočíšne produkty, ako sa stanovuje v smernici 96/23/ES, a ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2011/163/EÚ (ďalej len „zoznam“).

(4)

Spojené arabské emiráty síce neposkytli plán monitorovania rezíduí pri domácej produkcii akvakultúry, ale poskytli záruky vzhľadom na suroviny na účely akvakultúry s pôvodom buď v členských štátoch, alebo tretích krajinách schválených na vývoz týchto surovín do Európskej únie. Preto by sa do zoznamu mala doplniť položka za Spojené arabské emiráty s vhodnou poznámkou pod čiarou.

(5)

Gambia je v súčasnosti zahrnutá do zoznamu týkajúceho sa akvakultúry. Neposkytla však plán vyžadovaný podľa článku 29 smernice 96/23/ES a vyhlásila, že už viac neuskutočňuje vývoz do EÚ. Položka týkajúca sa tejto tretej krajiny, pokiaľ ide o akvakultúru, by sa preto mala zo zoznamu vypustiť. Gambia bola o tom zodpovedajúcim spôsobom informovaná.

(6)

Gruzínsko predložilo Komisii plán vzťahujúci sa na med. V danom pláne sú poskytnuté dostatočné záruky, a preto by sa mal schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Gruzínska, pokiaľ ide o med.

(7)

Keňa je v súčasnosti zahrnutá do zoznamu týkajúceho sa mlieka. Neposkytla však plán vyžadovaný podľa článku 29 smernice 96/23/ES a vyhlásila, že v súčasnosti nevykonáva testovanie rezíduí a ani sa neočakáva, že ho bude v roku 2016 vykonávať, a že už viac neuskutočňuje vývoz do EÚ. Položka týkajúca sa tejto tretej krajiny, pokiaľ ide o mlieko, by sa preto mala zo zoznamu vypustiť. Keňa bola o tom zodpovedajúcim spôsobom informovaná.

(8)

Libanon je v súčasnosti zahrnutý do zoznamu týkajúceho sa medu. Libanon však neposkytol plán, ako sa požaduje v článku 29 smernice 96/23/ES. Položka týkajúca sa tejto tretej krajiny, pokiaľ ide o med, by sa preto mala zo zoznamu vypustiť. Libanon bol o tom zodpovedajúcim spôsobom informovaný.

(9)

S cieľom predísť akémukoľvek narušeniu obchodu by sa malo stanoviť prechodné obdobie, ktoré by sa vzťahovalo na príslušné zásielky z Libanonu, ktoré boli osvedčené a odoslané do Únie pred dátumom uplatňovania tohto rozhodnutia.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia do 1. februára 2017 musia členské štáty prijať zásielky medu z Libanonu, ak dovozca môže preukázať, že tieto zásielky boli osvedčené a odoslané do Únie pred 15. decembrom 2016 v súlade s rozhodnutím 2011/163/EÚ.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. novembra 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Kód ISO2

Krajina

Hovädzí dobytok

Ovce/kozy

Ošípané

Kone

Hydina

Akvakultúra

Mlieko

Vajcia

Králiky

Voľne žijúca zver

Zver z farmových chovov

Med

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánsko

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménsko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentína

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrália

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna a Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazília

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorusko

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švajčiarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikánska republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiópia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandské ostrovy

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzínsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grónsko

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonézia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonsko

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južná Kórea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Srí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavsko

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Čierna Hora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mjanmarská zväzová republika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurícius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajzia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namíbia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nová Kaledónia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nový Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnove ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbsko (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudská Arábia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Maríno

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvádor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thajsko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzánia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Spojené štáty americké

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Južná Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Len ťavie mlieko.

(2)  Vývoz živých koňovitých určených na zabitie (výlučne zvieratá na produkciu potravín) do Únie.

(3)  Tretie krajiny používajúce iba surovinu pochádzajúcu buď z členských štátov, alebo iných tretích krajín schválených na dovoz takejto suroviny do Únie v súlade s článkom 2.

(4)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko: konečné označenie tejto krajiny sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.

(5)  Nezahŕňa Kosovo (týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova).

(6)  Len sob z Murmanskej oblasti a z Jamalskoneneckej oblasti.

(7)  Rozumie sa tým štát Izrael bez území pod izraelskou správou od júna 1967, konkrétne bez Golanských výšin, pásma Gazy, východného Jeruzalema a zvyšku západného brehu Jordánu.

(8)  Len komodity čerstvého mäsa s pôvodom z Nového Zélandu, ktoré sú určené pre Úniu a vyložené či preložené v Singapure a prevážané jeho územím s uskladnením alebo bez uskladnenia.“


Top