Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2001

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2001 z 15. novembra 2016 o príspevku Únie k zriadeniu a bezpečnému spravovaniu banky pre nízkoobohatený urán pod kontrolou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v rámci stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

OJ L 308, 16.11.2016, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2001/oj

16.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/22


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/2001

z 15. novembra 2016

o príspevku Únie k zriadeniu a bezpečnému spravovaniu banky pre nízkoobohatený urán pod kontrolou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v rámci stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 28,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Európska rada prijala 12. decembra 2003 stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ďalej len „stratégia“), ktorej kapitola III obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti tomuto šíreniu, ktoré je potrebné prijať nielen v rámci Únie, ale aj v tretích krajinách.

(2)

Únia aktívne vykonáva stratégiu a realizuje opatrenia uvedené v jej kapitole III, najmä uvoľňovaním finančných zdrojov na podporu konkrétnych projektov vykonávaných multilaterálnymi inštitúciami, ako je Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

(3)

V článku IV Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) sa ustanovuje neodňateľné právo všetkých zmluvných strán NPT rozvíjať výskum, výrobu a využívanie jadrovej energie na mierové účely bez diskriminácie a v súlade s článkami I a II NPT. Tiež sa v nej ustanovuje, že všetky zmluvné strany NPT sa zaväzujú „spolupracovať tak, aby prispeli jednotlivo alebo spoločne s inými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami k ďalšiemu rozvoju mierového využitia jadrovej energie, najmä na území strán Zmluvy nevlastniacich jadrové zbrane, s patričným zreteľom na potreby rozvojových oblasti sveta“.

(4)

Multilaterálne prístupy k jadrovému palivovému cyklu majú potenciál poskytnúť krajinám, ktoré sa rozhodli využívať jadrovú energiu na mierové účely, alternatívu k vývoju vnútroštátnych jadrových palivových cyklov, pričom sa zabráni rizikám šírenia.

(5)

Podľa článku III stanov MAAE je táto agentúra oprávnená vykonávať všetky operácie vrátane nadobúdania jadrového paliva, služieb a vybavenia a zriaďovania vlastných zariadení alebo závodov s cieľom uľahčiť praktické využívanie jadrovej energie na mierové účely.

(6)

V septembri 2006 ponúkla Iniciatíva proti jadrovej hrozbe (NTI), nezávislá mimovládna organizácia so sídlom v USA, agentúre MAAE grant vo výške 50 000 000 USD určený na pomoc pri vytváraní zásob nízko obohateného uránu, ktoré vlastní a spravuje MAAE, pod podmienkou, že agentúra by mala byť schopná získať ďalších 100 000 000 USD vrátane príspevkov iných členských štátov MAAE a darcov a vytvoriť rezervu jadrového paliva.

(7)

Rada prijala 8. decembra 2008 závery na podporu zriadenia a bezpečného spravovania banky pre jadrové palivo pod kontrolou MAAE. Uviedla tiež, že Únia plánuje prispieť na tento projekt sumou do 25 000 000 EUR, keď Rada guvernérov MAAE vymedzí a schváli podmienky a pravidlá pre túto banku. Európska komisia už poskytla 20 000 000 EUR na nadobudnutie nízko obohateného uránu.

(8)

Rada guvernérov MAAE prijala 3. decembra 2010 uznesenie GOV/2010/70, v ktorom schválila zriadenie banky MAAE pre nízkoobohatený urán a potvrdila, že fungovanie banky MAAE pre nízkoobohatený urán sa bude financovať výhradne z mimorozpočtových príspevkov.

(9)

V odseku 15 dokumentu GOV/2010/67 s názvom „Zabezpečenie dodávok: Vytvorenie banky MAAE pre nízkoobohatený urán na účely dodávky nízko obohateného uránu do členských štátov“ sa ustanovuje, že „vlastníkom nízko obohateného uránu, ktorý sa nachádza v banke MAAE pre nízkoobohatený urán, je agentúra, pričom tento nízkoobohatený urán je pod jej kontrolou a v jej formálnom právnom vlastníctve. Agentúra zodpovedá za uchovávanie a ochranu materiálov, ktoré má vo vlastníctve, tak, že prostredníctvom dohody s hostiteľským štátom zabezpečí, aby sa nízkoobohatený urán chránil pred prírodnými a inými nebezpečenstvami, neoprávneným premiestnením alebo zneužitím, poškodením alebo zničením vrátane sabotáže a pred núteným zhabaním. Agentúra okrem toho prostredníctvom dohody s hostiteľským štátom zabezpečí, aby sa na nízkoobohatený urán v banke MAAE pre nízkoobohatený urán uplatňovali záruky MAAE, ako aj to, aby naň hostiteľský štát alebo štáty uplatňovali bezpečnostné normy a opatrenia a opatrenia fyzickej ochrany“. V odseku 16 dokumentu GOV/2010/67 sa ďalej ustanovuje, že „agentúra so súhlasom Rady guvernérov uzavrie s hostiteľským štátom dohodu, ktorá je podobná súčasnej dohode o sídle MAAE, ktorou sa zaistí bezpečnosť, ochrana a primeraná zodpovednosť skladovacieho zariadenia a ktorou sa agentúre udelia výsady a imunity potrebné na nezávislé prevádzkovanie banky MAAE pre nízkoobohatený urán vrátane práva na prepravu nízko obohateného uránu do banky MAAE pre nízkoobohatený urán a z nej, ako určí agentúra v súlade so stanovami a dohodou s hostiteľským štátom alebo štátmi. Okrem toho sa v prípade potreby uzavrú so štátmi, ktoré susedia s hostiteľským štátom, dohody o garantovanej preprave“.

(10)

V banke MAAE pre nízkoobohatený urán sa uskladní najviac 60 nádob typu 30B obsahujúcich štandardný komerčný nízkoobohatený fluorid uránový. Banka MAAE pre nízkoobohatený urán bude umiestnená v skladovacom zariadení MAAE pre nízkoobohatený urán, prevádzkovať ju bude metalurgický závod Ulba a regulovať Výbor pre jadrový a energetický dohľad a kontrolu Kazašskej republiky.

(11)

Uzavrel sa základný právny rámec medzi MAAE a Kazachstanom ako hostiteľským štátom. Podpísala sa dohoda o tranzite s Ruskou federáciou, ktorú schválila Rada guvernérov MAAE (GOV/2015/36). Dokončil sa návrh nového skladovacieho zariadenia MAAE pre nízkoobohatený urán a MAAE dospela k záveru, že spĺňa uplatniteľné ustanovenia bezpečnostných noriem MAAE a bezpečnostných usmernení. Vypracoval sa podrobný odhad nákladov nového skladovacieho zariadenia MAAE pre nízkoobohatený urán a tento odhad sa nezávisle overil. Sfinalizovala sa dohoda o partnerstve medzi MAAE a prevádzkovateľom zariadenia, v ktorej sa ustanovujú podmienky spolupráce pri výstavbe skladovacieho zariadenia MAAE pre nízkoobohatený urán. MAAE teraz plánuje činnosti v rámci prípravy na nadobudnutie nízko obohateného uránu.

(12)

Podľa projektového a finančného plánu, ako sa uvádza v aktualizovanej správe generálneho riaditeľa MAAE (GOV/INF/2016/8) s názvom „Zabezpečenie dodávok: Zriadenie banky MAAE pre nízkoobohatený urán na účely dodávky nízko obohateného uránu do členských štátov“, sa celkové náklady potrebné na projekt nízko obohateného uránu odhadujú na 118 863 000 EUR,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Únia na účely okamžitého a konkrétneho vykonávania niektorých prvkov stratégie Únie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia prispieva k zriadeniu a bezpečnému spravovaniu banky pre nízkoobohatený urán, ktorá je pod kontrolou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej len „MAAE“ alebo „agentúra“), s cieľom znížiť narastajúce riziká šírenia jadrových zbraní prameniace zo šírenia citlivých technológií jadrového palivového cyklu. Únia realizuje činnosti na podporu tejto banky pre nízkoobohatený urán ako rezervy nízko obohateného uránu s týmito cieľmi:

a)

umožniť krajinám využívať ich práva podľa článku IV NPT a zároveň predchádzať rizikám šírenia jadrových zbraní a

b)

slúžiť ako núdzový podporný mechanizmus komerčného trhu bez jeho narušenia v prípade, že sa členskému štátu MAAE preruší dodávka nízko obohateného uránu, ktorú nemožno obnoviť komerčnými prostriedkami, a že takýto členský štát MAAE spĺňa kritériá oprávnenosti.

2.   V záujme dosiahnutia cieľov uvedených v odseku 1 prispieva Únia k zriadeniu a bezpečnému spravovaniu banky pre nízkoobohatený urán, ktorá je pod kontrolou MAAE, prostredníctvom financovania bezpečnostných činností vrátane fyzickej ochrany, prepravy a stráženia, a príspevkov na bezpečné spravovanie banky pre nízkoobohatený urán. Tento projekt sa realizuje v prospech všetkých štátov, ktoré sa rozhodli využívať jadrovú energiu na mierové účely.

Podrobný opis projektu sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“).

2.   Technické vykonávanie projektu uvedeného v článku 1 ods. 2 zabezpečuje MAAE. Uvedenú úlohu vykonáva pod vedením VP. Na tieto účely uzavrie VP s MAAE potrebné dojednania.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie činností uvedených v článku 1 ods. 2 je 4 362 200 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na rozpočet Únie.

3.   Na riadne spravovanie výdavkov uvedených v odseku 1 dohliada Komisia. Na tento účel uzavrie s MAAE dohodu o financovaní. V tejto dohode sa stanoví, že MAAE má zabezpečiť viditeľnosť príspevku Únie zodpovedajúcu jeho výške.

4.   Komisia sa usiluje uzavrieť dohodu o financovaní uvedenú v odseku 3 čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Informuje Radu o všetkých ťažkostiach počas tohto procesu a o dátume uzavretia dohody o financovaní.

Článok 4

1.   VP podáva Rade správy o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ, ktoré vypracúva MAAE. Uvedené správy MAAE tvoria základ pre hodnotenie, ktoré vykonáva Rada.

2.   Komisia poskytuje informácie o finančných aspektoch vykonávania projektu uvedeného v článku 1 ods. 2.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Jeho účinnosť uplynie 60 mesiacov po dátume uzavretia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3. Účinnosť však stráca 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti, ak sa dovtedy neuzavrie dohoda o financovaní.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. novembra 2016

Za Radu

predseda

I. KORČOK


PRÍLOHA

Príspevok Únie k zriadeniu a bezpečnému spravovaniu banky pre nízkoobohatený urán pod kontrolou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v rámci stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

I.   ÚVOD

Súvislosti

Generálny riaditeľ MAAE dostal v decembri 2010 mandát od Rady guvernérov, aby inicioval zriadenie banky pre nízkoobohatený urán, v nadväznosti na čo predložil podrobný plán jej zriadenia a bezpečného spravovania.

MAAE 20. decembra 2011 Stálej misii Kazachstanu potvrdila, že na základe informácií, ktoré jej Kazachstan poskytol vo svojom „vyjadrení záujmu“, a to na základe požiadaviek uvedených v dokumente GOV/INF/2011/7, je metalurgický závod Ulba vhodný ako hostiteľská lokalita pre banku MAAE pre nízkoobohatený urán.

Predstavitelia MAAE uskutočnili v období 2011 – 2016 v Kazachstane niekoľko misií, ktorých cieľom bolo posúdiť metalurgický závod Ulba a vnútroštátny regulačný rámec, aby sa zabezpečilo, že banka dokáže spĺňať uplatniteľné ustanovenia dokumentov MAAE týkajúce sa bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu. Posúdenia sa vykonali v oblastiach bezpečnosti zariadenia, seizmickej bezpečnosti, pripravenosti a reakcie na núdzové situácie, bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy a fyzickej ochrany.

MAAE a Kazachstan podpísali 27. augusta 2015 dohodu o hostiteľskej krajine. Uvedenou dohodou sa Kazachstan určuje za hostiteľskú krajinu pre banku MAAE pre nízkoobohatený urán a ustanovuje sa ňou právny rámec, aby Kazachstan zabezpečil, že banka MAAE pre nízkoobohatený urán sa bude spravovať a usmerňovať v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi Kazachstanu a v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami MAAE týkajúcimi sa bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu.

MAAE a metalurgický závod Ulba podpísali 27. augusta 2015 dohodu o prevádzkovateľovi zariadenia. Uvedenou dohodou sa metalurgický závod Ulba určuje za zariadenie, kde sa bude nachádzať banka MAAE pre nízkoobohatený urán a ustanovuje sa ňou právny rámec, aby metalurgický závod Ulba zabezpečil, že banka MAAE pre nízkoobohatený urán sa bude prevádzkovať a spravovať v súlade so svojou licenciou, vnútroštátnym regulačným rámcom a uplatniteľnými ustanoveniami MAAE týkajúcimi sa bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu.

MAAE a Ministerstvo energetiky Kazachstanu okrem toho podpísali aj technickú dohodu o konkrétnych opatreniach, ktoré sa majú vykonať v súvislosti so zriadením banky MAAE pre nízkoobohatený urán v Kazachstane (ďalej len „technická dohoda“). Technickou dohodou sa zabezpečuje, aby každá zmluvná strana poskytla potrebné zdroje na vykonávanie svojich činností v záujme včasného zriadenia banky MAAE pre nízkoobohatený urán, a to vrátane činností s cieľom splniť uplatniteľné ustanovenia MAAE týkajúce sa bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu. Na základe technickej dohody zriadili zmluvné strany spoločný koordinačný výbor s cieľom uľahčiť vykonávanie technickej dohody a schválili plán konkrétnych činností, aby sa zabezpečilo zriadenie a prevádzka banky MAAE pre nízkoobohatený urán v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami dokumentov MAAE týkajúcimi sa bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu. V technickej dohode sa vyžaduje, aby sa činnosti ukončili do dvoch rokov po podpise právnych dokumentov alebo do septembra 2017.

Metalurgický závod Ulba začal v novembri 2015 pracovať na návrhu nového skladovacieho zariadenia, v ktorom sa bude nachádzať banka MAAE pre nízkoobohatený urán. Misia MAAE bola na návšteve metalurgického závodu Ulba od 29. februára do 4. marca 2016, aby preskúmala pokrok v návrhu. Misia MAAE preskúmala, či sa v procese navrhovania riadne zohľadnili uplatniteľné ustanovenia dokumentov MAAE týkajúce sa bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu. Preskúmanie zo strany MAAE sa sústredilo na päť technických oblastí: štruktúra budovy, bezpečnostná analýza, ochrana pred radiáciou, pripravenosť a reakcia na núdzové situácie a fyzická ochrana jadrových materiálov a jadrových zariadení. Preskúmanie predloženého návrhu a príslušná podporná dokumentácia viedli ku všeobecnému záveru, že návrhom sa poskytujú primerané opatrenia na zaistenie jadrovej bezpečnosti, ako aj usmernenia, pokiaľ ide o ochranu.

Po tom, ako sa návrh dokončil a MAAE ho preskúmala, podpísali MAAE a metalurgický závod Ulba v máji 2016 dohodu o partnerstve. V uvedenej dohode sa stanovujú technické a finančné podmienky zriadenia skladovacieho zariadenia MAAE pre nízkoobohatený urán. Predstavuje to významný míľnik pri zriaďovaní banky MAAE pre nízkoobohatený urán.

V správe rady guvernérov GOV/INF/2016/8 z mája 2016 sa zdôraznilo, že sa dosiahol výrazný pokrok. Uvádzajú sa v nej aj prvé línie komplexného projektového a finančného plánu.

Na základe dokumentu rady guvernérov GOV/2010/67 bol generálny riaditeľ MAAE poverený zriadiť banku MAAE pre nízkoobohatený urán, a uviedla sa v ňom požiadavka, že náklady (vrátane nákladov na ľudské zdroje) týkajúce sa zriadenia a prevádzky banky MAAE pre nízkoobohatený urán sa musia pokryť výlučne z mimorozpočtových dobrovoľných príspevkov a na bežný rozpočet MAAE to nesmie mať žiadny vplyv. Na tento účel sa z projektu, ktorý sa týka banky MAAE pre nízkoobohatený urán, preplácajú náklady rôznym oddeleniam MAAE za technické vstupy a podporu, ktoré projektu poskytujú experti a špecialisti na základe dohôd o úrovni poskytovaných služieb. Uvedené dohody, v ktorých sa vymedzujú služby, ktoré majú poskytovať jednotlivé oddelenia pre projekt, aby sa vykonal projektový plán (vrátane plánu konkrétnych činností), ako aj náklady na podporu poskytovanú každým oddelením, sa sfinalizovali a schválili v marci 2016.

Od 1. apríla 2016 prisľúbili prostriedky viaceré členské štáty, Európska komisia, Iniciatíva proti jadrovej hrozbe (NTI) a Svetový inštitút pre prepravu rádioaktívneho materiálu (WNTI), a to v celkovej výške približne 124 900 000 USD a 25 000 000 EUR, pričom príspevky, ktoré MAAE dostala k tomuto dátumu, predstavujú 124 900 000 USD a 20 000 000 EUR. Finančné príspevky poskytli Iniciatíva proti jadrovej hrozbe (50 000 000 USD), USA (50 000 000 USD), Spojené arabské emiráty (10 000 000 USD), Nórsko (5 000 000 USD), Kuvajt (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) a Kazašská republika (400 000 USD). Suma vo výške 20 000 000 EUR, ktorú darovala Európska komisia, je určená na nákup nízko obohateného uránu pre banku MAAE pre nízkoobohatený urán a do 5 000 000 EUR bolo prisľúbených na zlepšenie bezpečnostných opatrení. Finančné prostriedky pre zlepšenie bezpečnostných opatrení (do 5 000 000 EUR) sú predmetom tejto prílohy.

Ďalšie kľúčové etapy pre banku MAAE pre nízkoobohatený urán sú:

a)

Dokončenie zriadenia skladovacieho zariadenia MAAE pre nízkoobohatený urán vrátane dokončenia výstavby; Potvrdenie, že budova a vybavenie spĺňajú zámer návrhu a uplatniteľné ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany.

b)

Dohoda s metalurgickým závodom Ulba o programe spravovania nádob, aby sa zaistila dlhodobá bezpečnosť a ochrana nádob a ich pripravenosť na prepravu.

c)

Uvedenie zariadenia do prevádzky.

d)

Nadobudnutie nízko obohateného uránu pod záštitou MAAE a preprava do skladovacieho zariadenia.

e)

Začiatok prevádzky.

Ciele projektu

Prispieť k zriadeniu a bezpečnému spravovaniu banky MAAE pre nízkoobohatený urán, najmä zaistením vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti počas prepravy a skladovania, v súlade s dokumentmi MAAE týkajúcimi sa bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu.

Prínosy

Dosiahnu sa tieto prínosy:

a)

lepšie zabezpečenie dodávok jadrového paliva spôsobom, ktorý je bezpečný a pri ktorom je zabezpečená ochrana a

b)

pomoc pre MAAE pri zaisťovaní ochrany a bezpečnosti prepravy nízko obohateného uránu od získania po dodávku, ako aj počas skladovania v priestoroch banky pre nízkoobohatený urán.

II.   OPIS ČINNOSTÍ

Banka pre nízkoobohatený urán

Banka MAAE pre nízkoobohatený urán bude pozostávať z fyzických zásob v objeme približne 90 ton nízko obohateného uránu, čo je množstvo potrebné na jedno počiatočné naplnenie moderného ľahkovodného reaktora (čo zodpovedá približne 3 hlavným opätovným naplneniam) na výrobu elektriny spolu s príslušným vybavením a službami. Zásoby bude vlastniť MAAE. Banka MAAE pre nízkoobohatený urán bude fungovať v súlade s určitými nediskriminačnými kritériami poskytovania nízko obohateného uránu do prijímajúcej krajiny. Uvedené kritéria sú v úplnom súlade so štatútom MAAE a schválila ich Rada guvernérov. Na jadrové zariadenie používajúce nízkoobohatený urán sa musí vzťahovať dohoda o bezpečnostných zárukách s MAAE a uvedené zariadenie musí túto dohodu v plnej miere dodržiavať.

Podpora zo strany Únie

Únia podporí banku MAAE pre nízkoobohatený urán doplnkovým spôsobom prostredníctvom rôznych nástrojov. Už v roku 2011 sa z nástroja stability poskytol finančný príspevok vo výške 20 000 000 EUR na nadobudnutie nízko obohateného uránu.

Týmto rozhodnutím sa prispeje k bezpečnej prevádzke a spravovaniu banky MAAE pre nízkoobohatený urán a k jej ochrane. Relevantné činnosti MAAE, ku ktorým sa týmto rozhodnutím finančne prispeje, môžu zahŕňať:

1.   Podpora bezpečného zriadenia skladovania 90 ton nízko obohateného uránu a jeho ochrana

Týmto bodom sa pokrývajú náklady na realizáciu činností projektového plánu vrátane plánu konkrétnych činností na rok 2017 a nadväzujúce činnosti v roku 2018. Plán konkrétnych činností, ktorý sa dohodol medzi MAAE, metalurgickým závodom Ulba, Výborom Kazachstanu pre dohľad nad jadrovou energiou a jej kontrolou, je zoznam činností, ktoré sa považujú za potrebné na modernizáciu zariadení, vybavenia, postupov a praxe, aby sa zabezpečilo, že banka MAAE pre nízkoobohatený urán sa zriadi, bude sa v nej skladovať nízkoobohatený urán, bude v prevádzke a bude chránená v súlade s príslušnými ustanoveniami MAAE týkajúcimi sa bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu. Tieto činnosti sa vypracovali na základe viacerých posúdení vykonaných v rokoch 2012 až 2016. Konkrétne počas misie MAAE v januári 2016 sa identifikovalo určité ďalšie vonkajšie vybavenie, ktoré bude potrebné na to, aby skladovacie zariadenie fungovalo v súlade s normami MAAE pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie.

Činnosti zahŕňajú vývoj postupov pre bezpečné operácie so zaistenou ochranou, obstarávanie vybavenia v rámci pripravenosti a reakcie na núdzové situácie, ako aj vybavenia na ochranu pred radiáciou a poskytovanie súvisiacej odbornej prípravy; organizovanie seminárov o bezpečnostných otázkach relevantných pre banku MAAE pre nízkoobohatený urán (t. j. fyzická ochrana jadrových materiálov a jadrových zariadení); dodržiavanie vykonávania cvičení zameraných na núdzové situácie v tomto zariadení; a činnosti nadväzujúce na posúdenia, aby sa pred uvedením do prevádzky potvrdilo, že modernizácie sú v súlade s relevantnými bezpečnostnými normami MAAE a usmerneniami MAAE, pokiaľ ide o ochranu.

Nízkoobohatený urán sa umiestni do skladovacieho zariadenia MAAE pre nízkoobohatený urán len vtedy, keď bude MAAE presvedčená, že banka MAAE pre nízkoobohatený urán sa zriadila v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami MAAE, ktoré sa týkajú bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu, a že banka tieto ustanovenia spĺňa. MAAE preto uskutoční potvrdzujúcu misiu naplánovanú na leto 2017, aby sa potvrdilo, že dokončená budova a jej vnútorné vybavenie spĺňajú zámer návrhu a že je k dispozícii úplná infraštruktúra potrebná na splnenie uplatniteľných ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany.

Počas obdobia dvoch rokov bude rozpočet zahŕňať náklady na plánovanie, realizáciu a podporu projektového plánu a plánu konkrétnych činností, ako aj podávania správ o týchto plánoch, a to vrátane nákladov na pokrytie ľudských zdrojov MAAE, aby sa v súlade s mandátom projektu banky MAAE pre nízkoobohatený urán zabezpečilo, že sa z bežného rozpočtu nepoužijú žiadne finančné prostriedky.

2.   Zaistenie bezpečnej prepravy 90 ton nízko obohateného uránu

Očakáva sa, že 90 ton nízko obohateného uránu sa prepraví zo zariadenia predajcu alebo predajcov do metalurgického závodu Ulba, v Oskemene v Kazachstane, kde sa bude nachádzať banka MAAE pre nízkoobohatený urán. Zásielky nízko obohateného uránu prechádzajúce cez rôzne jurisdikcie musia spĺňať všetky požiadavky, pokiaľ ide o dokumentáciu, poistenie, schválenie tranzitu, ako aj požiadavky na označovanie vrátane požiadaviek štátov týkajúcich sa fyzickej ochrany, ktoré sa uvádzajú v príslušných dohovoroch a odporúčaniach vypracované pod záštitou MAAE, a aj bezpečnostné požiadavky Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Výdavky spojené s prepravou nízko obohateného uránu budú závisieť od geografickej polohy predajcu(-ov) nízko obohateného uránu a námorných a pozemských prepravných vzdialeností medzi dodávateľom(-mi) a metalurgickým závodom Ulba v Kazachstane, ako aj od počtu prístavov a prechodov hraníc, ktoré budú potrebné na dokončenie doručenia. Tento bod zahŕňa vypracovanie technických špecifikácií s úradníkmi MAAE, pričom prispejú aj externí odborníci; plánovanie a kontrolu prepravy; poistenie; prenajímanie plavidiel námornej dopravy v záujme zvýšenej bezpečnosti; konzultáciu v súvislosti s posúdením bezpečnostného rizika dopravnej trasy a plánovaním, ako aj ochranu počas námornej prepravy, prístavov, kde loď zastaví, a tranzitných miest.

3.   Zabezpečenie dlhodobého skladovania 90 ton nízko obohateného uránu

Nízkoobohatený urán sa bude nachádzať v osobitnom skladovacom zariadení na území metalurgického závodu Ulba, ktorý sa nachádza v Oskemene v Kazachstane. Nízkoobohatený urán MAAE sa bude skladovať v nádobách typu 30B. Prevádzkovateľ zariadenia bude v mene MAAE zodpovedný za skladovanie a ochranu nízko obohateného uránu, a to v súlade s bezpečnostnými normami MAAE a usmerneniami MAAE, pokiaľ ide o ochranu. Zahŕňa to nákup nádob typu 30B, ktorými sa zabezpečí fyzicky bezpečné a chránené skladovanie nízko obohateného uránu. Na základe bezpečnostných štúdií sa ukazuje, že tieto ochranné nádrže poskytujú spoľahlivé a bezpečné skladovanie až na 50 rokov. Okrem toho, že poskytujú bezpečnosť, hrúbka stien týchto nádob a ich celkový dizajn prispievajú k fyzickej ochrane pred sabotážou a krádežou.

Kľúčovou činnosťou pri zabezpečovaní dlhodobého skladovania nízko obohateného uránu je vykonávanie programu spravovania nádob vrátane rutinnej inšpekcie a opätovnej certifikácie nádob typu 30B, ktoré sa používajú na skladovanie, pokiaľ ide o súlad s normou ISO 7195, ako aj s cieľom zabezpečiť pripravenosť na prepravu do členských štátov. Vyžaduje si to obstarávanie služieb oprávnených inšpektorov s cieľom opätovne certifikovať nádoby, ako aj služieb od personálu metalurgického závodu Ulba s cieľom podporiť vykonávanie testov.

Okrem toho bude MAAE počas dlhodobého skladovania nízko obohateného uránu MAAE vykonávať rutinné a ad hoc monitorovacie činnosti vrátane prijímania, skúmania a overovania výročných správ od metalurgického závodu Ulba. Bude to zahŕňať výročné zasadnutia s metalurgickým závodom Ulba s cieľom preskúmať činnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany, pokiaľ ide o banku MAAE pre nízkoobohatený urán, ako aj iné druhy misií do metalurgického závodu Ulba, aby sa zaistilo, že relevantné ustanovenia MAAE, ktoré sa týkajú bezpečnostných noriem a usmernení, pokiaľ ide o ochranu, sa na banku MAAE pre nízkoobohatený urán naďalej uplatňujú.

Tento bod sa vzťahuje na obdobie 5 rokov.

III.   DOBA TRVANIA

Odhadované obdobie realizácie projektu je 60 mesiacov, pričom začiatok sa počíta od podpisu dohody o financovaní uvedenej v článku 3.

IV.   PRÍJEMCOVIA

Príjemcovia projektu v tomto rozhodnutí sú všetky oprávnené štáty, ktoré prijímajú služby banky MAAE pre nízkoobohatený urán a spĺňajú podmienky prístupu k tejto banke, ako ich určila Rada guvernérov MAAE.

V.   VYKONÁVACÍ SUBJEKT

Ako sa uvádza vyššie, technickou realizáciou projektu bude poverená MAAE, pričom bude podliehať kontrole vysokej predstaviteľky. Projekt bude vykonávať priamo personál MAAE, experti z iných národných jadrových úradov a zmluvní dodávatelia. V prípade zmluvných dodávateľov sa bude obstarávanie akéhokoľvek tovaru, prác alebo služieb zo strany MAAE v kontexte tohto rozhodnutia vykonávať tak, ako sa podrobne uvádza v dohode o financovaní, ktorú má s MAAE uzavrieť Komisia.

VI.   PODÁVANIE SPRÁV

Vykonávajúci subjekt pripraví:

a)

pravidelné správy o realizácii projektu;

b)

záverečnú správu najneskôr dva mesiace po ukončení realizácie projektu.

Správy sa zašlú VP.


Top