Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1830

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1830 z 11. októbra 2016 o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie

OJ L 280, 18.10.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1830/oj

18.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1830

z 11. októbra 2016

o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 115 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. b) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/1392 (2) bol pozmeňujúci protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES (ďalej len „pozmeňujúci protokol“) podpísaný 12. júla 2016 s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Text pozmeňujúceho protokolu, ktorý je výsledkom týchto rokovaní, náležite zohľadňuje smernice na rokovania, ktoré vydala Rada, keďže umožňuje zosúladiť Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcu opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES (3) (ďalej len „dohoda“) s najnovším vývojom na medzinárodnej úrovni v oblasti automatickej výmeny informácií, konkrétne s „globálnym štandardom pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňových záležitostiach“, ktorý vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Únia, členské štáty a Monacké kniežatstvo sa na práci Globálneho fóra OECD aktívne podieľali s cieľom podporiť vypracovanie a vykonávanie globálneho štandardu. Znenie dohody zmenenej pozmeňujúcim protokolom tvorí právny základ pre vykonávanie globálneho štandardu vo vzťahoch medzi Úniou a Monackým kniežatstvom.

(3)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

(4)

Pozmeňujúci protokol by sa mal schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje pozmeňujúci protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES (5).

Článok 2

Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie stanovené v článku 2 ods. 1 pozmeňujúceho protokolu (6).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 11. októbra 2016

Za Radu

predseda

P. KAŽIMÍR


(1)  Stanovisko z 23. júna 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1392 z 12. júla 2016 o podpise a predbežnom vykonávaní pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie ( Ú. v. EÚ L 225, 19.8.2016, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 55.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Text pozmeňujúceho protokolu bol uverejnený v Ú. v. EÚ L 225, 19.8.2016, s. 3, spolu s rozhodnutím o jeho podpise a predbežnom vykonávaní.

(6)  Dátum nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top