Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1621

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1621 zo 7. septembra 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, podávajú akreditačným a licenčným orgánom [oznámené pod číslom C(2016) 5648] (Text s významom pre EHP)

C/2016/5648

OJ L 242, 9.9.2016, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1621/oj

9.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 242/32


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1621

zo 7. septembra 2016,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, podávajú akreditačným a licenčným orgánom

[oznámené pod číslom C(2016) 5648]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 30 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1221/2009 sa stanovuje možnosť, aby fórum akreditačných a licenčných orgánov vypracovalo usmernenia, pokiaľ ide o otázky v rozsahu pôsobnosti akreditačných a licenčných orgánov, s cieľom zosúladiť postupy uplatňované uvedenými akreditačnými a licenčnými orgánmi a dozor nad environmentálnymi overovateľmi.

(2)

Od environmentálnych overovateľov pôsobiacich v rôznych členských štátoch sa vyžaduje, aby oznamovali svoje činnosti príslušným akreditačným a licenčným orgánom v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

(3)

Praktické vykonávanie daného oznamovacieho postupu ukázalo, že reakcie jednotlivých akreditačných a licenčných orgánov na environmentálnych overovateľov, ktorí nedodržiavajú svoje oznamovacie povinnosti, sa líšia. V súvislosti s environmentálnymi overovateľmi s akreditáciou alebo licenciou v jednom členskom štáte, ktorí vykonávajú overovanie a validáciu v inom členskom štáte, sú preto potrebné dodatočné usmernenia, aby sa zabezpečilo konzistentné uplatňovanie oznamovacích postupov.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 49 nariadenia (ES) č. 1221/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 sa v znení stanovenom v prílohe prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni overovatelia podávajú akreditačným a licenčným orgánom.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. septembra 2016

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Usmerňovací dokument podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, podávajú akreditačným a licenčným orgánom

ÚVOD

Týmto usmerňovacím dokumentom sa harmonizujú oznamovacie postupy uplatniteľné na environmentálnych overovateľov, ktorí pôsobia v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu.

1.   Povinnosti, ktoré treba dodržať pred oznámením

1.1.   Akreditačný alebo licenčný orgán sa musí postarať, aby boli postupy na oznamovanie určené environmentálnym overovateľom akreditovaným v inom členskom štáte verejne dostupné a ľahko prístupné. Verejne prístupné informácie týkajúce sa uvedených postupov musia obsahovať aj všetky poplatky (okrem cestovných výdavkov), ktoré si akreditačný alebo licenčný orgán účtuje za oznamovanie a vykonávanie dozoru.

1.2.   Akreditačný alebo licenčný orgán, ktorý udelil akreditáciu alebo licenciu, od svojich akreditovaných alebo licencovaných environmentálnych overovateľov vyžaduje, aby pred začatím overovania alebo validácie v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, dodržiavali oznamovací postup vymedzený v článku 24 ods. 1 Akreditačný alebo licenčný orgán musí tiež v rámci dozoru nad svojimi akreditovanými alebo licencovanými environmentálnymi overovateľmi overiť, či v prípade, že environmentálny overovateľ pôsobí v inom členskom štáte, boli splnené požiadavky na oznamovanie stanovené v nariadení (ES) č. 1221/2009.

1.3.   Akreditačný alebo licenčný orgán odporučí svojim akreditovaným alebo licencovaným environmentálnym overovateľom, aby informovali svoje klientské organizácie, že sú v súlade s článkom 23 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1221/2009 povinné umožniť vykonávanie dozoru a že odmietnutie vykonania takéhoto dozoru môže znemožniť zaregistrovanie organizácie.

2.   Obsah oznámenia

2.1.   Požiadavky na oznamovanie stanovené v článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009 sa považujú za splnené, ak sú predložené všetky tieto informácie:

a)

podrobnosti týkajúce sa akreditácie alebo licencie a dôkaz o tom, že akreditácia alebo licencia je stále platná, že jej platnosť nebola pozastavená a nedošlo ani k jej odobratiu a že je primeraná pre konkrétne činnosti organizácie, ktorej overovanie alebo validácia prebieha;

b)

zloženie tímu a spôsobilosť, najmä znalosť právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia a znalosť úradného jazyka členského štátu, v ktorom by sa overovanie a validácia mali vykonať;

c)

v prípade potreby osobné záznamy, ako sú záznamy o príslušných kvalifikáciách, odbornej príprave a skúsenostiach v hospodárskom odvetví, ktoré je predmetom overovania;

d)

čas a miesto overovania a validácie vrátane návštevy environmentálnych overovateľov v organizácii a všetky etapy pred touto návštevou a po nej, ako sa uvádza v článku 25 nariadenia (ES) č. 1221/2009;

e)

adresu a kontaktné údaje organizácie, ktorá je predmetom overovania alebo validácie vrátane všetkých overovaných alebo validovaných miest a činností a počtu zamestnancov.

Dodatočné žiadosti uvedené v písm. c) musia byť opodstatnené vzhľadom na konkrétnu situáciu a nesmie nimi byť dotknuté právo environmentálneho overovateľa poskytovať služby v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom akreditáciu alebo licenciu získal.

2.2.   Ak oznámenie spĺňa požiadavky na oznamovanie stanovené v článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009, akreditačný alebo licenčný orgán o tom informuje environmentálneho overovateľa pred začatím overovania alebo validácie, ako je opísané v článku 25 nariadenia (ES) č. 1221/2009. Ak je to možné, takéto informácie sa musia poskytnúť dva týždne pred začiatkom overovania alebo validácie. Zároveň akreditačný alebo licenčný orgán informuje environmentálneho overovateľa o rozsahu a obsahu dozoru, ktorý má v úmysle vykonať, a súvisiacich nákladoch.

2.3.   Ak akreditačný alebo licenčný orgán zistí, že overovanie alebo validácia sa majú vykonať alebo sa už vykonali bez oznámenia, akreditačný alebo licenčný orgán upozorní environmentálneho overovateľa na požiadavky nariadenia (ES) č. 1221/2009 týkajúce sa oznámenia v konkrétnej krajine (pozri bod 2.1).

Ak informácie uvedené v článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009 nie sú poskytnuté včas alebo ak oznámenie nespĺňa požiadavky na oznamovanie stanovené v uvedenom článku, uplatňuje sa bod 3.1 tohto usmerňovacieho dokumentu.

2.4.   Keďže výsledky oznámenia by mohli ovplyvniť procesy overovania a validácie, akreditačný alebo licenčný orgán odporučí overovateľovi informovať svojho klienta o výsledku oznámenia.

3.   Dôsledky nedodržania oznamovacieho postupu

3.1.   Pokiaľ oznámenie nespĺňa požiadavky na oznamovanie stanovené v článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009, akreditačný a licenčný orgán sa riadia postupom stanoveným v bodoch 3.1.1 až 3.1.4.

3.1.1.   Ak nie sú poskytnuté informácie týkajúce sa podrobností o akreditácii alebo licencii, odbornej spôsobilosti, času a miesta overovania a validácie, adresy a kontaktných údajov danej organizácie, znalosti právnych požiadaviek vzťahujúcich sa na životné prostredie a znalosti úradného jazyka členského štátu, v ktorom by sa malo overenie alebo validácia vykonať, alebo prípadne zloženie tímu, alebo tieto informácie neboli poskytnuté včas, environmentálny overovateľ musí byť čo najskôr informovaný o tom, že tieto informácie chýbajú a že nebola dodržaná lehota na oznámenie.

3.1.2.   Ak sa akreditačný alebo licenčný orgán domnieva, že informácie, ktoré chýbajú, nebránia vykonaniu uspokojivého dozoru nad environmentálnym overovateľom, akreditačný alebo licenčný orgán považuje dané oznámenie z hľadiska vykonávania dozoru za vyhovujúce a požiada environmentálneho overovateľa, aby poskytol chýbajúce informácie neskôr. Environmentálny overovateľ musí byť o tomto rozhodnutí informovaný včas a pred začatím overovania alebo validácie.

3.1.3.   Ak sa akreditačný alebo licenčný orgán domnieva, že informácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie uspokojivého dozoru nad overovaním alebo validáciou (napríklad, čas a miesto overovania alebo validácie, adresa a kontaktné údaje o organizácii, podrobnosti o akreditácii alebo licencii environmentálneho overovateľa, zloženie tímu alebo jeho spôsobilosť, najmä znalosť právnych požiadaviek a znalosť úradného jazyka členského štátu, v ktorom by sa overovanie a validácia mala vykonať), neboli prijaté, akreditačný alebo licenčný orgán informuje environmentálneho overovateľa, že považuje oznámenie za neuspokojivé, a preto nie je možné vykonanie uspokojivého dozoru a že ak sa vykoná overovanie alebo validácie pred doplnením chýbajúcich informácií, odporučí príslušnému orgánu danú organizáciu nezaregistrovať.

3.1.4.   Pokiaľ sa akreditačný alebo licenčný orgán rozhodne odporučiť príslušnému orgánu danú organizáciu nezaregistrovať, musí sa to oznámiť environmentálnemu overovateľovi, akreditačnému alebo licenčnému orgánu, ktorý udelil akreditáciu alebo licenciu, organizácii, pokiaľ je to možné, a príslušnému orgánu.


Top