EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1366

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1366 z 10. augusta 2016, ktorým sa potvrdzuje účasť Estónska na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku

C/2016/5137

OJ L 216, 11.8.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1366/oj

11.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 216/23


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1366

z 10. augusta 2016,

ktorým sa potvrdzuje účasť Estónska na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 328 ods. 1 a článok 331 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/405/EÚ z 12. júla 2010, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku (2),

so zreteľom na oznámenie Estónska o jeho zámere zúčastniť sa na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku,

keďže:

(1)

Rada prijala 12. júla 2010 rozhodnutie, ktorým sa Belgicku, Bulharsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Rakúsku, Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku.

(2)

Rada prijala 20. decembra 2010 nariadenie (EÚ) č. 1259/2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku.

(3)

Komisia prijala 21. novembra 2012 rozhodnutie 2012/714/EÚ, ktorým sa potvrdzuje účasť Litvy na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku (3).

(4)

Komisia prijala 27. januára 2014 rozhodnutie 2014/39/EÚ, ktorým sa potvrdzuje účasť Grécka na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku (4).

(5)

Estónsko oznámilo svoj zámer zúčastniť sa na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku listom z 13. apríla 2016, ktorý Komisia zaevidovala 18. apríla 2016.

(6)

Komisia poznamenáva, že ani rozhodnutie 2010/405/EÚ, ani nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 nestanovujú žiadne osobitné podmienky účasti na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku a že účasť Estónska by mala zvýšiť prínos tejto posilnenej spolupráce.

(7)

Účasť Estónska na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku by sa preto mala potvrdiť.

(8)

Komisia by mala pre Estónsko prijať prechodné opatrenia, ktoré sú pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 potrebné.

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 by malo v Estónsku nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účasť Estónska na posilnenej spolupráci

1.   Účasť Estónska na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, ktorá bola povolená rozhodnutím 2010/405/EÚ, sa potvrdzuje.

2.   V súlade s týmto rozhodnutím sa nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 uplatňuje na Estónsko.

Článok 2

Informácie, ktoré má Estónsko poskytnúť

Do 11. mája 2017 Estónsko oznámi Komisii svoje prípadné existujúce vnútroštátne predpisy týkajúce sa:

a)

formálnych náležitostí pre dohody o voľbe rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 a

b)

možnosti určiť rozhodné právo v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 3

Prechodné ustanovenia pre Estónsko

1.   Nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 sa uplatňuje v Estónsku iba na začaté právne konania a na dohody uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 uzavreté od 11. februára 2018.

Dohoda o voľbe rozhodného práva uzavretá pred 11. februárom 2018 je však v Estónsku takisto účinná, ak je v súlade s článkami 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

2.   Nariadením (EÚ) č. 1259/2010 nie sú v Estónsku dotknuté dohody o voľbe rozhodného práva uzavreté v súlade s právom zúčastneného členského štátu, ktorého súd začal konanie pred 11. februárom 2018.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a začatie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 v Estónsku

Nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 v Estónsku nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 sa uplatňuje na Estónsko od 11. februára 2018.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 22.7.2010, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2010, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 323, 22.11.2012, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 23, 28.1.2014, s. 41.


Top