Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1332

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1332 z 28. júla 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ nábytku [oznámené pod číslom C(2016) 4778] (Text s významom pre EHP)

C/2016/4778

OJ L 210, 4.8.2016, p. 100–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1332/oj

4.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/100


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1332

z 28. júla 2016,

ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ nábytku

[oznámené pod číslom C(2016) 4778]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 7 a článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 možno environmentálnu značku EÚ udeliť výrobkom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že sa musia určiť špecifické kritériá pre environmentálnu značku EÚ pre jednotlivé skupiny výrobkov.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2009/894/ES (2) sa stanovili ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie pre drevený nábytok, ktoré platia do 31. decembra 2016.

(4)

Je vhodné rozšíriť rozsah skupiny výrobkov, aby obsahovala iný ako drevený nábytok, a stanoviť súbor revidovaných ekologických kritérií s cieľom lepšie zohľadniť sortiment nábytkárskych výrobkov na trhu, aktuálny stav na trhu s týmito výrobkami a inovácie posledných rokov.

(5)

Revidované ekologické kritériá sú zamerané na používanie materiálov vyrobených udržateľnejším spôsobom (vzhľadom na koncepciu analýzy životného cyklu), obmedzenie používania nebezpečných látok, zníženie úrovní nebezpečných rezíduí, podielu nábytku na znečistení vzduchu v interiéroch, ako aj na podporu trvácnych výrobkov vysokej kvality, ktoré možno jednoducho opraviť a rozobrať. Vzhľadom na inovačný cyklus tejto skupiny výrobkov by revidované ekologické kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie mali platiť šesť rokov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

(6)

Rozhodnutie 2009/894/ES by sa preto malo nahradiť.

(7)

Je vhodné, aby sa výrobcom, ktorých výrobkom sa udelila environmentálna značka EÚ pre drevený nábytok na základe ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/894/ES, poskytlo prechodné obdobie s cieľom poskytnúť im dostatok času na prispôsobenie svojich výrobkov revidovaným ekologickým kritériám a požiadavkám. Výrobcom by sa tiež malo povoliť, aby mohli počas dostatočne dlhého obdobia predkladať žiadosti vypracované na základe ekologických kritérií uvedených v rozhodnutí 2009/894/ES.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina výrobkov „nábytok“ zahŕňa voľne stojace alebo vstavané jednotky nábytku, ktorých základnou funkciou je uskladnenie, umiestnenie alebo vešanie predmetov a/alebo vytvorenie plôch, na ktorých môžu používatelia odpočívať, sedieť, jesť, študovať alebo pracovať, a to bez ohľadu na to, či ide o nábytok určený na použitie v interiéri alebo exteriéri. Rozsah pôsobnosti sa rozširuje na položky domáceho nábytku a obchodného nábytku na objednávku, ktoré sa používajú v domácnostiach alebo iných priestoroch. Do rozsahu pôsobnosti patria aj posteľné rámy, nohy, rošty a záhlavia postelí.

2.   Do tejto skupiny výrobkov nepatria tieto výrobky:

a)

posteľné matrace, na ktoré sa vzťahujú kritériá stanovené v rozhodnutí Komisie 2014/391/EÚ (3);

b)

výrobky, ktorých základnou funkciou nie je použitie podľa odseku 1, vrátane pouličných lámp, zábradlí a plotov, rebríkov, hodín, vybavenia detských ihrísk, stojanových alebo závesných zrkadiel, elektrických rozvodných rúrok, cestných míľnikov a stavebných výrobkov, ako sú schody, dvere, okná, podlahové krytiny a obklady;

c)

použité, prelakované, renovované alebo prerobené nábytkárske výrobky;

d)

nábytok vstavaný do vozidiel používaných na verejnú alebo súkromnú prepravu;

e)

nábytkárske výrobky, ktoré pozostávajú z viac ako 5 % (hmotnostného podielu) materiálov, ktoré sa nenachádzajú v tomto zozname: prírodné drevo, dosky na báze dreva, korok, bambus, ratan, plasty, kovy, useň, povrstvené textílie, textílie, sklo a vypchávacie/výplňové materiály.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„anilínová useň“ je useň, ktorej prirodzená textúra je zreteľne a úplne viditeľná a na ktorej je nanesená konečná povrchová úprava bez obsahu pigmentov v hrúbke najviac 0,01 mm, ako sa vymedzuje v norme EN 15987;

b)

„semianilínová useň“ je useň, na ktorej je nanesená povrchová úprava s obsahom malého množstva pigmentu, takže prirodzená textúra je zreteľne viditeľná, ako sa vymedzuje v norme EN 15987;

c)

„pigmentovaná useň a pigmentovaná štiepenka“ je useň alebo štiepenka, ktorej prirodzená textúra alebo povrch sú úplne zakryté vrstvou povrchovej úpravy s obsahom pigmentov, ako sa vymedzuje v norme EN 15987;

d)

„lakovaná useň a lakovaná štiepenka“ je useň alebo štiepenka zvyčajne so zrkadlovým efektom dosiahnutým nanesením vrstvy pigmentových alebo nepigmentových lakov alebo syntetických živíc, ktorých hrúbka nepresahuje jednu tretinu celkovej hrúbky výrobku, ako sa vymedzuje v norme EN 15987;

e)

„povrstvená useň a povrstvená štiepenka“ je useň alebo štiepenka, pri ktorej povrchová úprava nanesená na vonkajšej strane nepresahuje jednu tretinu celkovej hrúbky výrobku, je však hrubšia ako 0,15 mm, ako sa vymedzuje v norme EN 15987;

f)

„prchavá organická zlúčenina“ (VOC) je akákoľvek organická zlúčenina so začiatočnou teplotou varu najviac 250 °C meranou pri štandardnom tlaku 101,3 kPa, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES (4), ktorá v kapilárnej kolóne eluuje až po tetradekán (C14H30);

g)

„poloprchavá organická zlúčenina“ (SVOC) je akákoľvek organická zlúčenina s teplotou varu vyššou ako 250 °C a nižšou ako 370 °C meranou pri štandardnom tlaku 101,3 kPa, ktorá v kapilárnej kolóne eluuje v rámci retenčného rozsahu od n-tetradekánu (C14H30) vrátane n-dokozánu (C22H46);

h)

„recyklovaný obsah“ je hmotnostný podiel recyklovaného materiálu vo výrobku alebo obale; za recyklovaný obsah sa považujú len materiály pred použitím a po použití spotrebiteľom, ako sa vymedzuje v norme ISO 14021;

i)

„materiál pred použitím spotrebiteľom“ je materiál odvedený z toku odpadu počas výrobného procesu, vylúčené je však opätovné použitie materiálov, ako sú nepodarky, prebrusky alebo šrot, vytvorených v procese a schopných regenerácie v rámci toho istého procesu, v ktorom vznikli, ako sa vymedzuje v norme ISO 14021, pričom je vylúčený aj drevený odpad, štiepky a vlákna z ťažby a rezania dreva;

j)

„materiál po použití spotrebiteľom“ je materiál vytvorený v domácnostiach alebo obchodných, priemyselných a inštitucionálnych zariadeniach v rámci ich úlohy konečných používateľov výrobku, ktorý je už ďalej nevyužiteľný na jeho pôvodný účel, a to vrátane návratu materiálu z distribučného reťazca, ako sa vymedzuje v norme ISO 14021;

k)

„opätovne získaný/regenerovaný materiál“ je materiál, ktorý by bol inak zneškodnený ako odpad alebo použitý na energetické zhodnotenie, ale namiesto toho sa zozbieral a obnovil/regeneroval ako materiálový vstup namiesto nového primárneho materiálu na účely recyklácie alebo výrobného procesu, ako sa vymedzuje v norme ISO 14021;

l)

„recyklovaný materiál“ je materiál, ktorý bol opätovne zaradený do výrobného procesu z opätovne získaného/regenerovaného materiálu v rámci výrobného procesu a z ktorého sa vyrobil konečný výrobok alebo komponent na zapracovanie do výrobku, ako sa vymedzuje v norme ISO 14021, nepatrí sem však drevený odpad, štiepky a vlákna z ťažby a rezania dreva;

m)

„dosky na báze dreva“ sú dosky vyrobené z drevných vláken jedným z niekoľkých rozličných procesov, pri ktorých môže dôjsť k použitiu zvýšených teplôt, tlakov a spojovacích živíc alebo lepidiel;

n)

„doska z orientovaných triesok“ je viacvrstvová doska vyrobená najmä z drevných triesok a spojiva, ako sa vymedzuje v norme EN 300. Veľkoplošné triesky vo vonkajšej vrstve sú zarovnané a rovnobežné s dĺžkou alebo šírkou dosky. Veľkoplošné triesky vo vnútornej vrstve alebo vrstvách môžu mať náhodný smer alebo zarovnanie, spravidla v pravom uhle k trieskam vo vonkajšej vrstve;

o)

„triesková doska“ je doskový materiál vyrobený pôsobením tlaku a tepla z drevných triesok (drevné vločky, štiepky, hobliny, piliny a pod.) alebo iných lignocelulózových materiálov vo forme triesok (ľanové pazderie, konopné pazderie, bagasa a pod.) s pridaním lepidla, ako sa vymedzuje v norme EN 309;

p)

„preglejovaná doska“ je doska na báze dreva zložená zo súboru navzájom zlepených vrstiev, pričom smer vláken dvoch susedných vrstiev zvyčajne zviera pravý uhol, ako sa vymedzuje v norme EN 313. Podľa štruktúry preglejovanej dosky (ako je dyhová preglejka, jadrová preglejka, symetrická preglejovaná doska) alebo jej prevládajúceho koncového použitia (napr. vodovzdorná preglejka) možno za preglejovanú dosku označiť veľa rôznych podkategórií preglejovaných dosiek;

q)

„vláknité dosky“ sú širokým súborom druhov dosiek, ktoré sú vymedzené v normách EN 316 a EN 622 a ktoré možno na základe ich fyzikálnych vlastností a výrobného procesu rozdeliť na podkategórie, ako sú tvrdé drevovláknité dosky, polotvrdé dosky, mäkké drevovláknité dosky a dosky vyrábané suchým procesom;

r)

„ľahko biologicky rozložiteľné látky“ sú látky, ktoré vykazujú 70 % odbúranie rozpusteného organického uhlíka do 28 dní alebo 60 % teoretický maximálny úbytok kyslíka alebo produkciu oxidu uhličitého do 28 dní pri použití jednej z týchto testovacích metód: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408;

s)

„látky s prirodzenou biologickou rozložiteľnosťou“ sú látky, ktoré vykazujú 70 % odbúranie rozpusteného organického uhlíka do 28 dní alebo 60 % teoretický maximálny úbytok kyslíka alebo produkciu oxidu uhličitého do 28 dní pri použití jednej z týchto testovacích metód: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C;

t)

„povrchové úpravy“ sú metódy, pri ktorých sa na povrch materiálu nanesie krycia vrstva alebo náter. Medzi tieto metódy môže patriť nanášanie farieb, potlače, lakov, dýh, laminátov, impregnovaných papierov a povrchových fólií;

u)

„biocídny výrobok“ podľa vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (5) je:

akákoľvek látka alebo zmes vo forme, v ktorej sa dodáva používateľovi, ktorá pozostáva z jednej alebo viacerých účinných látok, obsahuje takéto látky alebo ich vytvára a je určená na ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov, zabránenie ich pôsobeniu alebo ochranu proti akémukoľvek škodlivému organizmu akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je len fyzikálnym alebo mechanickým pôsobením,

akákoľvek látka alebo zmes vyrobená z látok alebo zmesí, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúci odsek, ktorá je určená na ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov, zabránenie ich škodlivému účinku alebo ochranu proti akémukoľvek škodlivému organizmu akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je len fyzikálnym alebo mechanickým pôsobením, a

ošetrený výrobok, ktorý má primárne biocídnu funkciu;

v)

„prostriedky na impregnáciu dreva“ sú biocídne výrobky, ktoré sa na drevo (t. j. na guľatinu prijímanú z píly určenú na obchodné použitie a na všetky následné použitia dreva a výrobkov z dreva) alebo na samotné výrobky na báze dreva aplikujú nanášaním na povrch (napr. rozstrekovanie, natieranie) alebo procesmi, pri ktorých látka preniká hlboko do materiálu (napr. vákuový tlak, dvojité vákuum), alebo ktoré sa nanášajú na nedrevené substráty (napr. murivo a stavebné základy) iba na účely ochrany priľahlých drevených výrobkov alebo výrobkov na báze dreva proti účinkom organizmov poškodzujúcich drevo (napr. drevokazných húb a termitov), v súlade s vymedzením schváleným Európskym výborom pre normalizáciu (zdroj CEN/TC 38: Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva);

w)

„E1“ je klasifikácia týkajúca sa dosiek na báze dreva s obsahom formaldehydu, prijatá vo všetkých členských štátoch EÚ na základe emisií formaldehydu. Podľa vymedzenia uvedeného v prílohe B k norme EN 13986 sa doska na báze dreva klasifikuje ako E1, ak sú emisie rovnocenné s ustáleným stavom koncentrácií formaldehydu na úrovni nižšej alebo rovnajúcej sa 0,1 ppm (0,124 mg/m3) po 28 dňoch v rámci skúšky komorovou metódou vykonanej v súlade s normou EN 717-1, alebo ak sa stanoví, že obsah formaldehydu je nižší alebo sa rovná 8 mg/100 g absolútne suchej dosky pri meraní podľa normy EN 120, prípadne že miery emisií formaldehydu sú nižšie alebo sa rovnajú 3,5 mg/m2.h podľa normy EN 717-2, respektíve sú nižšie alebo sa rovnajú 5,0 mg/m2.h podľa rovnakej metódy, avšak do troch dní od výroby;

x)

„povrstvené textílie“ sú textílie s priľnavou, samostatnou súvislou vrstvou materiálu na báze kaučuku alebo plastu na jednej alebo obidvoch stranách textílie, ako sa vymedzuje v norme EN 13360, a to vrátane čalúnnických materiálov bežne označovaných ako „koženka“;

y)

„textílie“ sú prírodné vlákna, syntetické vlákna a vlákna z umelej celulózy;

z)

„prírodné vlákna“ sú bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien, ľanové vlákna a ostatné lykové vlákna, vlákna z vlny a ostatné keratínové vlákna;

aa)

„syntetické vlákna“ sú akrylové, elastanové, polyamidové, polyesterové a polypropylénové vlákna;

bb)

„vlákna z umelej celulózy“ sú lyocelové, modalové a viskózové vlákna;

cc)

„čalúnenie“ sú materiály používané v rámci výroby poťahu, vypchávky a výplne sedadiel, postelí alebo ďalších nábytkárskych výrobkov a tento pojem sa môže vzťahovať na poťahové materiály, ako je useň, povrstvené tkaniny a textílie, ako aj výplňové materiály, napríklad flexibilné ľahčené polymérne materiály na báze kaučukového latexu a polyuretánu;

dd)

„látka“ je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6);

ee)

„zmes“ je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

ff)

„súčasti komponentov“ sú pevné a samostatné časti, ktorých tvar a forma sa pred zostavením konečného výrobku do jeho plne funkčnej podoby nemusí meniť, hoci sa pri používaní konečného výrobku môže meniť ich pozícia, a medzi ktoré patria pánty, skrutky, rámy, zásuvky, kolieska a police;

gg)

„materiály komponentov“ sú materiály, ktorých tvar a forma sa pred zostavením nábytku alebo počas používania nábytkárskeho výrobku môžu meniť. Patria medzi ne textílie, useň, povrstvené textílie a polyuretánové peny používané v čalúnnictve. Dodávané drevo sa môže považovať za materiál komponentu, ktorý sa neskôr nareže a upraví, aby sa z neho stala súčasť komponentu.

Článok 3

Na to, aby sa výrobku mohla udeliť environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, musí patriť do skupiny výrobkov „nábytok“ podľa vymedzenia v článku 1 tohto rozhodnutia a spĺňať ekologické kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „nábytok“ a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia šesť rokov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine výrobkov „nábytok“ prideľuje číselný kód „049“.

Článok 6

Rozhodnutie 2009/894/ES sa zrušuje.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 6 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ výrobkom patriacim do skupiny výrobkov „drevený nábytok“ predložené pred dátumom prijatia tohto rozhodnutia hodnotia v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí 2009/894/ES.

2.   Žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ výrobkom patriacim do skupiny výrobkov „drevený nábytok“, ktoré sa predložia do dvoch mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, môžu vychádzať buď z kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/894/ES, alebo z kritérií stanovených v tomto rozhodnutí.

Žiadosti sa hodnotia v súlade s kritériami, z ktorých vychádzajú.

3.   Licencie na environmentálnu značku EÚ udelené v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutí 2009/894/ES sa môžu používať 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 8

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. júla 2016

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2009/894/ES z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva drevenému nábytku (Ú. v. EÚ L 320, 5.12.2009, s. 23).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2014/391/EÚ z 23. júna 2014, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ posteľným matracom (Ú. v. EÚ L 184, 25.6.2014, s. 18).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

RÁMEC

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ nábytkárskym výrobkom:

1.

opis výrobku;

2.

všeobecné požiadavky na nebezpečné látky a zmesi;

3.

drevo, korok, bambus a ratan;

4.

plasty;

5.

kovy;

6.

čalúnnické poťahové materiály;

7.

čalúnnické výplňové materiály;

8.

sklo; používanie ťažkých kovov;

9.

požiadavky na konečný výrobok;

10.

informácie pre spotrebiteľov;

11.

informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ.

POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE A OVEROVANIE

Osobitné požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúške alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci splnenie kritérií, tieto dokumenty môžu pochádzať od žiadateľa a/alebo od jeho dodávateľa (dodávateľov) a/alebo od ich dodávateľov atď. (podľa vhodnosti).

Príslušné orgány prednostne uznávajú osvedčenia, ktoré vydávajú orgány akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre skúšobné a kalibračné laboratóriá, a overenia, ktoré vykonali orgány akreditované v súlade s príslušnou harmonizovanou normou pre orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb.

V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, ako sú metódy uvedené pre každé kritérium, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť akceptuje ich rovnocennosť.

V prípade potreby si môžu príslušné orgány vyžiadať podpornú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovanie.

Základnou podmienkou je, aby výrobok spĺňal všetky príslušné právne požiadavky krajiny (krajín), v ktorých sa má uvádzať na trh. Žiadateľ poskytne vyhlásenie o zhode výrobku s touto požiadavkou.

V kritériách udeľovania environmentálnej značky EÚ sa zohľadňujú najlepšie environmentálne vlastnosti výrobkov na trhu s nábytkom. Kritériá sú zamerané na „materiál“ v záujme jednoduchšieho posúdenia vzhľadom na to, že mnohé nábytkárske výrobky budú obsahovať len jeden alebo dva z uvedených materiálov.

Hoci je používanie chemikálií a uvoľňovanie znečisťujúcich látok súčasťou výrobného procesu, používanie nebezpečných látok je vylúčené vždy, keď je to možné, alebo sa obmedzuje na minimálnu úroveň, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie primeranej funkcie a súčasne na zabezpečenie prísnych noriem kvality a bezpečnosti pre nábytkárske výrobky. Na tieto účely sa vo výnimočných prípadoch stanovujú výnimky pre určité látky alebo skupiny látok, aby nedošlo k prenosu environmentálnej záťaže alebo vplyvov na životné prostredie do ďalších fáz životného cyklu, a to len vtedy, ak na trhu neexistujú žiadne prijateľné alternatívy.

Kritérium 1 – Opis výrobku

Príslušnému orgánu sa musia predložiť technické výkresy, na ktorých je znázornené zostavenie súčastí a materiálov komponentu a vedľajších súčastí a materiálov komponentu, ktoré tvoria konečný výrobok, ako aj jeho rozmery, spoločne so zoznamom materiálov pre výrobok a uvedie sa v nich celková hmotnosť samotného výrobku a podiel týchto materiálov vo výrobku: prírodné drevo, dosky na báze dreva, korok, bambus, ratan, plasty, kovy, useň, povrstvené textílie, textílie, sklo a materiály na vypchávku/výplň.

Všetky ostatné materiály, ktoré nepatria do uvedených kategórií, sa označia ako „iné“ materiály.

Celkové množstvo materiálov označených ako „iné“ nesmie byť vyššie ako 5 % celkovej hmotnosti výrobku.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu dokumentáciu, ktorá bude obsahovať:

i)

technické výkresy, na ktorých sú znázornené rôzne súčasti a materiály komponentov a vedľajšie súčasti a materiály komponentov používané pri zostavovaní nábytkárskeho výrobku;

ii)

celkový zoznam materiálov s uvedením celkovej hmotnosti výrobku a jej rozloženia medzi prírodné drevo, dosky na báze dreva, korok, bambus, ratan, plasty, kovy, useň, textílie, povrstvené textílie, sklo, materiály na vypchávku/výplň a „iné“ materiály. Hmotnosti rôznych materiálov sú vyjadrené v gramoch alebo kilogramoch a ako percentuálny podiel z celkovej hmotnosti výrobku.

Kritérium 2 – Všeobecné požiadavky na nebezpečné látky a zmesi

V prípade látok, ktoré boli určené podľa článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (ďalej len „SVHC“), alebo látok a zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie, označovania a balenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (1), v prípade nebezpečenstiev uvedených v tabuľke 1 sa ich prítomnosť vo výrobku a v akýchkoľvek jeho súčastiach alebo materiáloch komponentov obmedzuje v súlade s kritériom 2.1, kritériom 2.2 a) a kritériom 2.2 b).

Na účely tohto kritéria zoznam kandidátskych látok SVHC a klasifikácie nebezpečnosti podľa CLP sú zoskupené v tabuľke 1 podľa ich nebezpečných vlastností.

Tabuľka 1

Zoskupenie obmedzených nebezpečenstiev

1. skupina nebezpečenstiev – Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a látky podľa CLP

Nebezpečenstvá, na základe ktorých sa látka alebo zmes zaraďuje do 1. skupiny:

 

Látky, ktoré sú v zozname kandidátskych látok SVHC

 

Karcinogénne, mutagénne a/alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR). Kategória 1A alebo 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

2. skupina nebezpečenstiev – CLP

Nebezpečenstvá, na základe ktorých sa látka alebo zmes zaraďuje do 2. skupiny:

 

Kategória 2 – látky CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

Kategória 1 – vodná toxicita: H400, H410

 

Kategórie 1 a 2 – akútna toxicita: H300, H310, H330

 

Kategória 1 – aspiračná toxicita: H304

 

Kategória 1 – toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT): H370, H372

 

Kategória 1 – kožný senzibilizátor: H317

3. skupina nebezpečenstiev – CLP

Nebezpečenstvá, na základe ktorých sa látka alebo zmes zaraďuje do 3. skupiny:

 

Kategórie 2, 3 a 4 – vodná toxicita: H411, H412, H413

 

Kategória 3 – akútna toxicita: H301, H311, H331, EUH070

 

Kategória 2 – STOT: H371, H373

2.1.   Obmedzenie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Výrobok a akékoľvek jeho súčasti alebo materiály komponentov nesmú obsahovať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentráciách vyšších ako 0,10 % (hmotnostného podielu).

Látkam zo zoznamu kandidátskych látok SVHC prítomným vo výrobku alebo akejkoľvek jeho súčasti alebo materiáli komponentov v koncentráciách vyšších ako 0,10 % (hmotnostného podielu) sa neposkytuje nijaká výnimka z tejto požiadavky.

Textílie, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ na základe ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí Komisie 2014/350/EÚ (2), sa považujú za textílie v zhode s kritériom 2.1.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí zostaviť vyhlásenia o neprítomnosti látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy na úrovni alebo nad úrovňou konkrétneho koncentračného limitu pre výrobok a akékoľvek jeho súčasti/materiály komponentov používané pri zostavovaní výrobku. Vyhlásenia musia obsahovať odkaz na najnovšiu verziu zoznamu kandidátskych látok, ktorý zverejňuje Európska chemická agentúra (ECHA) (3).

V prípade textílií, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ v súlade s rozhodnutím Komisie 2014/350/EÚ, sa ako dôkaz súladu musí predložiť kópia osvedčenia o environmentálnej značke EÚ.

2.2.   Obmedzenie látok a zmesí klasifikovaných podľa nariadenia CLP, ktoré boli použité v nábytkárskom výrobku

Požiadavky sa rozdeľujú na dve časti podľa fázy výroby nábytkárskeho výrobku. Časť a) sa vzťahuje na látky a zmesi používané počas povrchových úprav alebo zostavovania, ktoré vykonáva priamo výrobca nábytku. Časť b) sa vzťahuje na látky a zmesi používané pri výrobe dodávaných súčastí a materiálov komponentov.

Textil, ktorému bola udelená environmentálna značka EÚ na základe ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2014/350/EÚ, sa považuje za textil, ktorý je v zhode s kritériom 2.2 a) a kritériom 2.2 b).

2.2 a)   Látky a zmesi, ktoré používa výrobca nábytku

Žiadne lepidlá, laky, farby, podkladové nátery, moridlá na drevo, biocídne výrobky (ako prostriedky na impregnáciu dreva), spomaľovače horenia, náterové tmely, vosky, oleje, škárové výplne, tesniace materiály, farbivá, živice alebo mazacie oleje, ktoré priamo používa výrobca nábytku, nesmú byť klasifikované ako nebezpečné podľa CLP uvedené v tabuľke 1, pokiaľ sa na ich použitie nevzťahuje osobitná výnimka podľa tabuľky 2.

2.2 b)   Látky a zmesi, ktoré používajú dodávatelia vymedzených súčastí alebo materiálov komponentov

Toto kritérium sa nevzťahuje na individuálne súčasti alebo materiály komponentov od dodávateľov, ktorých: i) hmotnosť je menej ako 25 g a ktoré ii) pri bežnom používaní neprichádzajú do priameho kontaktu s používateľmi.

Žiadne z látok alebo zmesí, ktoré používajú dodávatelia a ktoré patria do rámca vymedzeného ďalej, nesmú byť klasifikované ako nebezpečné látky/zmesi podľa nariadenia CLP, ktoré sú uvedené v tabuľke 1, pokiaľ sa na ich použitie nevzťahuje osobitná výnimka podľa tabuľky 2:

Prírodné drevo a dosky na báze dreva: používané lepidlá, laky, farby, moridlá na drevo, biocídne výrobky (ako prostriedky na impregnáciu dreva), podkladové nátery, spomaľovače horenia, náterové tmely, vosky, oleje, škárové výplne, tesniace materiály a živice.

Plasty: pigmenty, zmäkčovadlá, biocídne výrobky a spomaľovače horenia používané ako prísady.

Kovy: farby, podkladové nátery alebo laky nanášané na kovový povrch.

Čalúnnické textílie, usne a povrstvené textílie: používané farbivá, laky, optické zjasňovače, stabilizátory, pomocné zlúčeniny, spomaľovače horenia, zmäkčovadlá, biocídne výrobky alebo odpudzovače vody/nečistôt/škvŕn.

Čalúnnické výplňové materiály: biocídne výrobky, spomaľovače horenia alebo zmäkčovadlá aplikované na materiál.

Tabuľka 2

Výnimky týkajúce sa obmedzení na základe nebezpečnosti v tabuľke 1 a príslušné podmienky

Druh látky/zmesi

Uplatnenie

Klasifikácia(-ie) s výnimkou

Podmienky udelenia výnimky

a)

Biocídne výrobky (ako prostriedky na impregnáciu dreva)

Ošetrenie súčastí nábytku alebo čalúnnických materiálov, ktoré sa majú použiť v konečnom výrobku

Všetky nebezpečnosti z 2. a 3. skupiny uvedené v tabuľke 1 okrem nebezpečností týkajúcich sa CMR

Len v prípade, že účinná látka obsiahnutá v biocídnom výrobku je schválená, resp. je predmetom preskúmania vedúceho k rozhodnutiu na základe nariadenia (EÚ) č. 528/2012, alebo sa uvádza v prílohe I k uvedenému nariadeniu a za týchto okolností (podľa vhodnosti):

i)

pre konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov nachádzajúce sa v zložení ochranných vrstiev nanášaných na súčasti alebo materiály komponentov interiérového alebo exteriérového nábytku;

ii)

pre konzervačné prostriedky na ochranu povrchov nachádzajúce sa v ochranných náteroch nanášaných len na exteriérový nábytok;

iii)

na ochranné ošetrenie dreva, ktoré sa má použiť na exteriérový nábytok, ale len vtedy, keď pôvodné drevo nespĺňa požiadavky na triedu trvanlivosti 1 alebo 2 podľa normy EN 350;

iv)

pre textílie alebo povrstvené textílie používané na exteriérové nábytkárske výrobky.

Overovanie:

Žiadateľ poskytne vyhlásenie o tom, ktoré účinné látky obsiahnuté v biocídnom výrobku (ak nejaké boli) sa použili pri výrobe rôznych súčastí alebo materiálov komponentov nábytku, a podloží ho (podľa vhodnosti) vyhláseniami od dodávateľov, príslušnými kartami bezpečnostných údajov, číslami CAS a výsledkami zo skúšania podľa EN 350.

b)

Spomaľovače horenia

Textílie, usne, povrstvené textílie na čalúnnické poťahové a výplňové materiály pre nábytok

H317, H373, H411, H412, H413

Výrobok musí byť určený na použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany uvedených v normách ISO, EN, v normách a predpisoch pre verejné obstarávanie členského štátu alebo verejného sektora.

c)

Spomaľovače horenia/oxid antimonitý (ATO)

H351

Oxid antimonitý je povolený len vtedy, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

výrobok musí byť určený na použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú splnenie požiadaviek protipožiarnej ochrany uvedených v normách ISO, EN, v normách a predpisoch pre verejné obstarávanie členského štátu alebo verejného sektora;

ii)

používa sa ako synergent s textíliami alebo povrstvenými textíliami;

iii)

emisie do vzduchu na pracovisku, kde sa na textilný výrobok aplikuje spomaľovač horenia, musia spĺňať limitnú hodnotu osemhodinovej expozície pri práci 0,50 mg/m3.

d)

Nikel

Kovové súčasti

H317, H351, H372

Povolené, iba ak sa používa v súčastiach z nehrdzavejúcej ocele alebo v poniklovaných súčastiach a ak je rýchlosť uvoľňovania niklu nižšia ako 0,5 μg/cm2/týždeň podľa EN 1811.

e)

Zlúčeniny chrómu

H317, H411

Výnimka sa vzťahuje len na zlúčeniny trojmocného chrómu (Cr III) používané pri elektrolytickom pokovovaní (napríklad chlorid chromitý).

f)

Zlúčeniny zinku

H300, H310, H330, H400, H410

Výnimka sa vzťahuje len na zlúčeniny zinku používané na elektrolytické pokovovanie alebo galvanizovanie ponorením do roztaveného kovu (ako je oxid zinočnatý, chlorid zinočnatý, kyanid zinočnatý).

g)

Farbivo na farbenie a nepigmentovú potlač

Textílie, usne a povrstvené textílie v čalúnnických poťahových materiáloch pre nábytok

H301, H311, H317, H331

Ak sa vo farbiarňach a v tlačiarňach používajú bezprašné farbivá alebo automatické dávkovanie a výdaj farbív na minimalizáciu expozície pracovníkov.

H411, H412, H413

Postupy farbenia využívajúce reaktívne, priame, kypové alebo sírne farbivá s uvedenými klasifikáciami musia spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

i)

používanie farbív s vysokou afinitou;

ii)

dosiahnutie miery odmietnutia nižšej ako 3,0 %;

iii)

používanie nástrojov na porovnávanie farieb;

iv)

zavedenie štandardných prevádzkových postupov pre proces farbenia;

v)

využitie odstraňovania farieb na účely čistenia odpadovej vody (*).

Používanie farbenia v roztoku a/alebo digitálnej potlače nepodlieha týmto podmienkam.

h)

Optické zjasňovače

Textílie, usne a povrstvené textílie v čalúnnických poťahových materiáloch pre nábytok

H411, H412, H413

Optické zjasňovače sa môžu používať iba v týchto prípadoch:

i)

na bielej potlači;

ii)

ako prísady pri výrobe akrylu, polyamidu a polyesteru s obsahom recyklovaného materiálu.

i)

Odpudzovače vody, nečistôt a škvŕn

Používajú sa pri akejkoľvek povrchovej úprave súčastí alebo materiálov komponentov nábytku

H413

Odpudzovač a jeho produkty rozkladu:

i)

buď musia byť ľahko a/alebo prirodzene biologicky rozložiteľné, alebo

ii)

musia mať nízky potenciál pre bioakumuláciu [rozdeľovací koeficient Log Kow ≤ 3,2 alebo biokoncentračný faktor (BCF) < 100] vo vodnom prostredí vrátane vodného sedimentu.

j)

Stabilizátory a laky

Použitie na výrobu povrstvených textílií

H411, H412, H413

Na minimalizáciu expozície pracovníkov sa musí používať automatické dávkovanie alebo osobné ochranné prostriedky. Aspoň 95 % týchto prísad musí vykazovať minimálne 80 % degradáciu rozpusteného organického uhlíka do 28 dní pri použití skúšobných metód OECD 303A/B a/alebo ISO 11733.

k)

Pomocné látky (patria sem nosiče, vyrovnávacie činidlá, disperzné činidlá, povrchovo aktívne látky, zahusťovadlá, spojivá)

Použitie pri ošetrovaní čalúnnických poťahových materiálov pre nábytok (textílie, usne alebo povrstvené textílie)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

Receptúry sa musia pripravovať pomocou automatických dávkovacích systémov a procesy musia spĺňať štandardné pracovné postupy.

Látky klasifikované ako H311 alebo H331 sa nesmú v materiáli nachádzať v koncentráciách vyšších ako 1,0 % hmotnostného podielu.

l)

Farby, laky, živice a lepidlá

Všetky súčasti alebo materiály komponentov nábytku

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Poskytne sa karta bezpečnostných údajov chemickej zmesi, v ktorej sú jasne opísané správne osobné ochranné prostriedky a primerané postupy pri skladovaní, zaobchádzaní, používaní a zneškodnení týchto zmesí počas používania a vyhlásenie preukazujúce súlad s týmito opatreniami.

H350

Vzťahuje sa iba na živice na báze formaldehydu, kde obsah voľného formaldehydu v zložení živice (živice, lepidlá a tvrdidlá) neprekračuje 0,2 % (hmotnostného podielu), ako sa stanovuje v norme ISO 11402 alebo rovnocennej metóde.

m)

Mazacie oleje

V súčastiach navrhnutých na opakovaný pohyb pri bežnom používaní

Všetky nebezpečenstvá z 2. skupiny nebezpečenstiev s výnimkou CMR a všetky nebezpečenstvá z 3. skupiny uvedené v tabuľke 1

Používanie lubrikantov možno povoliť len vtedy, ak je pomocou náležitých skúšok podľa OECD alebo ISO možné preukázať, že sú ľahko biologicky rozložiteľné alebo majú prirodzenú biologickú rozložiteľnosť vo vodnom prostredí vrátane vodného sedimentu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériom 2.2 a) a kritériom 2.2 b), ktoré podľa vhodnosti podloží vyhláseniami dodávateľov. Vyhlásenia sa podložia zoznamami príslušných použitých zmesí alebo látok, ako aj informáciami o tom, či boli alebo neboli klasifikované ako nebezpečné.

Tieto informácie sa musia poskytnúť na podporu vyhlásení o klasifikácii alebo neklasifikácii nebezpečnosti každej látky alebo zmesi:

i)

číslo CAS, EC číslo alebo číslo v zozname (ak existuje v prípade zmesí);

ii)

fyzikálne skupenstvo a stav, v akých sa látka alebo zmes používa;

iii)

harmonizované klasifikácie nebezpečnosti látok podľa CLP;

iv)

položky samoklasifikácie v databáze registrovaných látok REACH agentúry ECHA (4) (ak nie je k dispozícii harmonizovaná klasifikácia);

v)

klasifikácie zmesí podľa kritérií stanovených v nariadení CLP.

Pri uvažovaní o položkách samoklasifikácie v databáze registrovaných látok REACH sa musia uprednostniť položky zo spoločných predkladaní.

Ak je pri klasifikácii uvedený záznam „chýbajúce údaje“ alebo „nepresvedčivé údaje“ podľa databázy registrovaných látok REACH alebo ak látka ešte nebola registrovaná v systéme REACH, musia sa poskytnúť toxikologické údaje spĺňajúce požiadavky uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, ktoré sú dostatočné na podloženie presvedčivej samoklasifikácie v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a podpornými usmerneniami agentúry ECHA. V prípade záznamov „chýbajúce údaje“ alebo „nepresvedčivé údaje“ v databáze sa samoklasifikácia musí overiť, pričom sa akceptujú tieto zdroje informácií:

i)

toxikologické štúdie a posúdenia nebezpečnosti vypracované partnerskými regulačnými agentúrami ECHA (5), regulačnými orgánmi členských štátov alebo medzivládnymi orgánmi;

ii)

karta bezpečnostných údajov, ktorá je riadne vyplnená v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

iii)

zdokumentovaný odborný posudok, ktorý poskytol profesionálny toxikológ. Tento posudok musí byť založený na preskúmaní vedeckej literatúry a existujúcich skúšobných údajov, ktoré sú v prípade potreby podložené výsledkami nových skúšaní vykonaných v nezávislých laboratóriách pomocou metód schválených agentúrou ECHA;

iv)

atestácia, v prípade potreby vychádzajúca z odborného posudku, ktorú vydal akreditovaný orgán posudzovania zhody, ktorý vykonáva posúdenia nebezpečnosti podľa globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií alebo systémov klasifikácie nebezpečnosti podľa CLP.

Informácie o nebezpečných vlastnostiach látok alebo zmesí možno v súlade s prílohou XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 vytvoriť inými prostriedkami než skúškami, napríklad prostredníctvom alternatívnych metód, ako sú metódy in vitro, kvantitatívnymi modelmi štruktúry a aktivity alebo použitím zoskupovania či krížového prístupu.

V prípade látok a zmesí uvedených v tabuľke 2, ktorým bola udelená výnimka, žiadateľ musí poskytnúť dôkaz, že boli splnené všetky podmienky udelenia výnimky.

Textilné materiály, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ v súlade s rozhodnutím 2014/350/EÚ, sa považujú za materiály, ktoré sú v súlade s kritériom 2.2 a) a kritériom 2.2 b), musí sa však predložiť kópia osvedčenia o environmentálnej značke EÚ.

Kritérium 3 – Drevo, korok, bambus a ratan

Termín „drevo“ sa nevzťahuje len na prírodné drevo, ale aj na drevné štiepky a drevné vlákna. Ak sa kritériá vzťahujú výlučne na dosky na báze dreva, uvádza sa to v názve týchto kritérií.

Plastové fólie vyrobené s použitím vinylchloridu (VCM) sa nesmú používať v žiadnej časti nábytkárskeho výrobku.

3.1.   Udržateľné drevo, korok, bambus a ratan

Toto kritérium sa uplatňuje len vtedy, keď obsah dreva alebo dosiek na báze dreva prekračuje 5 % hmotnostného podielu konečného výrobku (bez obalu).

Na drevo, korok, bambus a ratan sa vzťahujú certifikáty vysledovateľnosti vydané systémom certifikácie nezávislej tretej strany, ako je organizácia Forest Stewardship Council (FSC) či Program na podporu systémov certifikácie lesov (Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC), alebo rovnocenným systémom.

Žiadne primárne drevo, korok, bambus a ratan nesmie pochádzať z geneticky modifikovaných druhov, pričom sa na všetko primárne drevo, korok, bambus a ratan vzťahujú platné certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov vydané systémom certifikácie nezávislej tretej strany, ako je FSC či PEFC, alebo rovnocenným systémom.

Ak systém certifikácie pripúšťa miešanie necertifikovaného materiálu s certifikovaným a/alebo recyklovaným materiálom vo výrobku alebo v sérii výrobkov, aspoň 70 % materiálu z dreva, korku, bambusu alebo ratanu (podľa vhodnosti) musí pochádzať z certifikovaného udržateľného primárneho materiálu a/alebo recyklovaného materiálu.

Necertifikovaný materiál musí prejsť overovacím systémom, čím sa zabezpečí, že materiál pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa všetky ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Certifikačné orgány vydávajúce certifikáty o udržateľnom obhospodarovaní lesov a/alebo o vysledovateľnosti musia byť akreditované alebo uznané v rámci daného systému certifikácie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ materiálu (podľa vhodnosti) musí poskytnúť vyhlásenie o zhode podložené platným, nezávisle potvrdeným certifikátom vysledovateľnosti pre všetok materiál z dreva, korku, bambusu alebo ratanu použitý vo výrobku alebo sérii výrobkov a preukáže, že aspoň 70 % daného materiálu pochádza z lesov alebo oblastí obhospodarovaných v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo z recyklovaných zdrojov, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v príslušnom nezávislom systéme certifikácie vysledovateľnosti. FSC, PEFC alebo rovnocenné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou. Ak sa v danom systéme špecificky nevyžaduje, aby všetok primárny materiál pochádzal z iných ako geneticky modifikovaných druhov, je nevyhnutné poskytnúť dodatočné dôkazy na preukázanie tejto skutočnosti.

Ak sa vo výrobku alebo sérii výrobkov nachádza necertifikovaný primárny materiál, musí sa poskytnúť dôkaz o tom, že obsah necertifikovaného primárneho materiálu nepresahuje 30 % a že sa naň vzťahuje overovací systém, čím sa zabezpečí, že materiál pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa všetky ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

3.2.   Obmedzené látky

Popri všeobecných podmienkach týkajúcich sa nebezpečných látok uvedených v kritériu 2 sa tieto podmienky osobitne vzťahujú na súčasti nábytku vyrobené z dreva, korku, bambusu alebo ratanu alebo osobitne len na dosky na báze dreva, ak sa pojem „dosky na báze dreva“ uvádza v názve kritéria:

3.2 a)   Znečisťujúce látky v recyklovanom dreve používanom v doskách na báze dreva

Všetky recyklované drevné vlákna alebo drevné štiepky používané pri výrobe dosiek na báze dreva sa skúšajú v súlade s normou organizácie European Panel Federation (EPF) pre podmienky dodávania recyklovaného dreva (6) a musia spĺňať limity pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 3.

Tabuľka 3

Limity pre znečisťujúce látky v recyklovanom dreve

Znečisťujúca látka

Limitné hodnoty

(mg/kg recyklovaného dreva)

Znečisťujúca látka

Limitné hodnoty

(mg/kg recyklovaného dreva)

arzén (As)

25

ortuť (Hg)

25

kadmium (Cd)

50

fluór (F)

100

chróm (Cr)

25

chlór (Cl)

1 000

meď (Cu)

40

pentachlórfenol (PCP)

5

olovo (Pb)

90

kreozot (benzo[a]pyrén)

0,5

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť buď:

i)

vyhlásenie výrobcu dosiek na báze dreva, že v doske neboli použité žiadne recyklované drevné vlákna, alebo

ii)

vyhlásenie výrobcu dosiek na báze dreva, že všetky použité recyklované drevné vlákna boli reprezentatívne skúšané podľa EPF Štandardné podmienky pre dodávanie recyklovaného dreva z roku 2002, a toto vyhlásenie podloží príslušnými protokolmi o skúškach, ktoré preukazujú súlad vzoriek recyklovaného dreva s limitnými hodnotami, ktoré sú uvedené v tabuľke 3;

iii)

vyhlásenie výrobcu dosiek na báze dreva, že všetky použité recyklované drevné vlákna boli reprezentatívne skúšané podľa iných rovnocenných noriem, v ktorých sú stanovené rovnaké alebo prísnejšie limitné hodnoty ako v EPF Štandardné podmienky pre dodávanie recyklovaného dreva z roku 2002, a toto vyhlásenie podloží príslušnými protokolmi o skúškach, ktoré preukazujú súlad vzoriek recyklovaného dreva s limitnými hodnotami, ktoré sú uvedené v tabuľke 3.

3.2 b)   Ťažké kovy vo farbách, podkladových náteroch a lakoch

Farby, podkladové nátery alebo laky používané na drevo alebo materiály na báze dreva nesmú obsahovať látky na báze kadmia, olova, šesťmocného chrómu, ortuti, arzénu alebo selénu v koncentráciách prekračujúcich 0,010 % hmotnostného podielu pre každý jednotlivý kov v zložení farby, podkladového náteru alebo laku pri skladovaní v obale.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ materiálu (podľa vhodnosti) musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s týmto kritériom a predložiť príslušné karty bezpečnostných údajov od dodávateľov použitých farieb, podkladových náterov a/alebo lakov.

3.2 c)   Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) vo farbách, podkladových náteroch a lakoch

Toto kritérium sa nevzťahuje na neošetrené drevené povrchy ani na povrchy prírodného dreva ošetrené mydlom, voskom alebo olejom.

Toto kritérium sa uplatňuje len vtedy, keď obsah dreva alebo dosiek na báze dreva s povrchovou úpravou (s výnimkou neošetrených drevených povrchov alebo povrchov prírodného dreva ošetrených mydlom, voskom alebo olejom) v konečnom nábytkárskom výrobku (bez obalu) je vyšší ako 5 % hmotnostného podielu.

Ak možno preukázať súlad s kritériom 9.5, nie je potrebné, aby boli splnené požiadavky v tomto kritériu.

Obsah VOC vo všetkých farbách, podkladových náteroch alebo lakoch používaných na povrchovú úpravu dreva alebo dosiek na báze dreva, ktoré sa používajú v nábytkárskom výrobku, nesmie byť vyšší ako 5 % (koncentrácia pri skladovaní v obale).

Ochranné nátery s vyšším obsahom VOC však možno používať, ak je možné preukázať, že:

celkové množstvo prchavých organických zlúčenín vo farbe, podkladovom nátere alebo laku použitých pri nanášaní náteru je menej ako 30 g/m2 natretej povrchovej plochy alebo

celkové množstvo prchavých organických zlúčenín vo farbe, podkladovom nátere alebo laku použitých pri nanášaní náteru je v rozpätí medzi 30 a 60 g/m2 natretej povrchovej plochy a že kvalita úpravy povrchu spĺňa všetky požiadavky stanovené v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Požiadavky na kvalitu povrchovej úpravy, ak je aplikačná dávka prchavých organických zlúčenín 30 – 60 g/m2

Skúšobná norma

Stav

Požadovaný výsledok

EN 12720. Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu studených kvapalín

kontakt s vodou

žiadna zmena po 24-hodinovom kontakte

kontakt s mazivom

žiadna zmena po 24-hodinovom kontakte

kontakt s alkoholom

žiadna zmena po hodinovom kontakte

kontakt s kávou

žiadna zmena po hodinovom kontakte

EN 12721. Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu vlhkého tepla

kontakt so zdrojom tepla pri 70 °C

žiadna zmena po skúške

EN 12722. Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu suchého tepla

kontakt so zdrojom tepla pri 70 °C

žiadna zmena po skúške

EN 15186. Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti poškriabaniu

kontakt s diamantovým hrotom

metóda A: žiadne poškriabanie ≥ 0,30 mm pri použití zaťaženia 5 N, alebo

metóda B: žiadne viditeľné poškriabanie v ≥ 6 drážkach v prehliadacej šablóne pri použití zaťaženia 5 N

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode, v ktorom uvedie, či bol súlad dosiahnutý, pretože nábytkársky výrobok je vyňatý z pôsobnosti tohto kritéria, alebo či bol dosiahnutý riadeným používaním prchavých organických zlúčenín pri nanášaní náteru.

V druhom prípade musí byť vyhlásenie žiadateľa podložené informáciami od dodávateľa farby, podkladového náteru alebo laku, v ktorom sa uvedie obsah VOC a hustota farby, podkladového náteru alebo laku (oba údaje v g/l) a výpočet skutočného percentuálneho podielu obsahu VOC.

Ak je obsah VOC vo farbe, podkladovom nátere alebo laku vyšší ako 5 % (koncentrácia pri skladovaní v obale), žiadateľ musí buď:

i)

uviesť výpočty, ktoré preukazujú, že skutočné množstvo prchavých organických zlúčenín nanesených na natretú povrchovú plochu konečného zhotoveného nábytkárskeho výrobku je menej ako 30 g/m2 v súlade s usmernením uvedeným v dodatku I, alebo

ii)

uviesť výpočty, ktoré preukazujú, že skutočné množstvo prchavých organických zlúčenín nanesených na natretú povrchovú plochu konečného zhotoveného nábytkárskeho výrobku je menej ako 60 g/m2 v súlade s usmernením uvedeným v dodatku I, a predložiť protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad povrchových úprav s požiadavkami uvedenými v tabuľke 4.

3.3.   Emisie formaldehydu z dosiek na báze dreva

Toto kritérium sa uplatňuje len vtedy, keď obsah dosiek na báze dreva presahuje 5 % hmotnostného podielu konečného nábytkárskeho výrobku (bez obalu).

Emisie formaldehydu zo všetkých dodávaných dosiek na báze dreva vo forme, v akej sa používajú v nábytkárskom výrobku (inými slovami, povrchovo neupravené, natreté, upravené a dyhované), ktoré boli vyrobené s použitím formaldehydových živíc, musia:

byť nižšie ako 50 % prahovej hodnoty, čo umožňuje, aby boli klasifikované ako E1,

byť nižšie ako 65 % prahovej hodnoty E1 v prípade drevovláknitých dosiek strednej hustoty,

byť nižšie ako limitné hodnoty uvedené v norme CARB Phase II alebo v japonských normách F-3 star alebo F-4 star.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s týmto kritériom, v ktorom uvedie, že na dosky neuplatnil žiadne ďalšie zmeny ani ošetrenia, ktorými by sa narušil ich súlad s limitnými hodnotami pre emisie formaldehydu dodaných dosiek. Posudzovanie a overovanie dosiek s nízkymi emisiami formaldehydu sa líšia podľa systému certifikácie, do ktorého dosky patria. Požadovaná dokumentácia na účely overovania pre každý systém je opísaná v tabuľke 5.

Tabuľka 5

Posudzovanie a overovanie dosiek s nízkymi emisiami formaldehydu

Systémy certifikácie

Dokumentácia na účely overovania

E1 (ako sa vymedzuje v prílohe B k norme EN 13986)

Vyhlásenie od výrobcu dosiek na báze dreva, v ktorom sa uvádza, že doska vyhovuje limitným hodnotám pre emisie vo výške 50 % prahovej limitnej hodnoty E1, alebo v prípade drevovláknitých dosiek strednej hustoty vo výške 65 % prahovej limitnej hodnoty pre emisie E1, ktoré bude podložené protokolmi o skúškach vykonaných podľa noriem EN 717-2, EN 120, EN 717-1, alebo rovnocennými metódami.

CARB – California Air Resources Board: limitné hodnoty fázy II

Vyhlásenie od výrobcu dosiek na báze dreva podložené protokolmi o skúškach vykonaných podľa ASTM E1333 alebo ASTM D6007, v ktorých sa preukazuje súlad dosky s limitnými hodnotami pre emisie fázy II vymedzenými v nariadení štátu Kalifornia č. 93120 pre kompozitné výrobky z dreva (7).

Doska na báze dreva môže byť označená v súlade s oddielom 93120.3 písm. e) a toto označenie bude obsahovať informácie týkajúce sa názvu výrobcu, čísla výrobnej dávky alebo šarže a číslo CARB pridelené nezávislému certifikačnému orgánu (táto časť nie je povinná, ak sa výrobky predávajú mimo Kalifornie alebo ak boli vyrobené bez použitia pridaného formaldehydu alebo pomocou určitých formaldehydových živíc s mimoriadne nízkymi emisiami).

Limitné hodnoty F-3 star alebo F-4 star

Vyhlásenie výrobcu dosky na báze dreva o súlade dosky s limitnými hodnotami pre emisie formaldehydu podľa JIS A 5905 (pre vláknité dosky) alebo JIS A 5908 (pre trieskové dosky a preglejované dosky) podložené údajmi zo skúšky vykonanej podľa metódy sušičky v súlade s normou JIS A 1460.

Kritérium 4 – Plasty

Plasty vyrobené s použitím vinylchloridu (VCM) sa nesmú používať v žiadnej časti nábytkárskeho výrobku.

4.1.   Označovanie plastových súčastí

Plastové časti s hmotnosťou vyššou ako 100 g sa označia v súlade s EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (časti 1 – 4). Na označení musí byť použité písmo s veľkosťou najmenej 2,5 mm.

Ak sa do plastov zámerne pridávajú akékoľvek náterové tmely, spomaľovače horenia alebo zmäkčovadlá vo vyššom podiele ako 1 % hmotnostného podielu, ich prítomnosť sa tiež musí uviesť na označení, ako sa stanovuje v norme EN ISO 1043 častiach 2 – 4.

Neoznačenie plastových častí s vyššou hmotnosťou ako 100 g sa vo výnimočných prípadoch povoľuje, ak by:

označenie malo vplyv na výkonnosť alebo funkčnosť plastovej časti,

označenie z dôvodu výrobného postupu nebolo technicky možné,

časti nebolo možné označiť, lebo k dispozícii nie je dostatočne veľká vhodná plocha, aby označenie malo veľkosť umožňujúcu dobrú čitateľnosť, ktoré by prevádzkovateľ recyklácie mohol identifikovať.

Keď je na základe uvedených prípadov povolené súčasť neoznačovať, podrobnejšie informácie o druhu polyméru a akýchkoľvek prísadách podľa požiadaviek noriem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (časti 1 – 4) sa uvedú v rámci informácií pre spotrebiteľov opísaných v kritériu 10.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s týmto kritériom a uvedie zoznam všetkých plastových súčastí v nábytkárskom výrobku, ktorých hmotnosť je vyššia ako 100 g, a oznámi, či boli označené podľa noriem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (časti 1 – 4).

Označenie všetkých plastových súčastí musí byť jasne viditeľné pri vizuálnom preskúmaní plastovej súčasti. Označenie nemusí byť vždy zreteľne viditeľné v rámci zhotoveného konečného nábytkárskeho výrobku.

Ak plastové časti s hmotnosťou vyššou ako 100 g neboli označené, žiadateľ poskytne odôvodnenie pre neoznačenie a uvedie, kde boli príslušné informácie zahrnuté v informácii pre spotrebiteľa.

V prípade pochybností týkajúcich sa povahy plastových súčastí s vyššou hmotnosťou ako 100 g a v prípade, ak dodávatelia neposkytnú požadované informácie, ako dôkaz na podporu označenia podľa noriem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 sa predložia údaje z laboratórnych skúšok vykonaných pomocou infračervenej alebo Ramanovej spektroskopie alebo akýchkoľvek iných vhodných analytických techník na určenie povahy plastového polyméru a množstvo tmelu alebo iných prísad.

4.2.   Obmedzené látky

Popri všeobecných požiadavkách na nebezpečné látky ustanovených v kritériu 2 sa na plastové súčasti vzťahujú podmienky uvedené ďalej.

4.2 a)   Ťažké kovy v prísadách plastov

Plastové súčasti ani žiadne povrchové vrstvy nesmú byť vyrobené pomocou prísad, ktoré obsahujú zlúčeniny kadmia (Cd), šesťmocného chrómu (Cr VI), olova (Pb), ortuti (Hg) alebo cínu (Sn).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s týmto kritériom.

Ak sa používa len primárny plast, akceptuje sa vyhlásenie dodávateľa primárneho plastu, že neboli použité žiadne prísady obsahujúce kadmium, šesťmocný chróm, olovo, ortuť ani cín.

Ak bol primárny plast zmiešaný s recyklovanými plastovými materiálmi pred použitím spotrebiteľom zo známych zdrojov a/alebo s polyetylén-tereftalátom (PET), polystyrénom (PS), polyetylénom (PE) alebo polypropylénom (PP) po použití spotrebiteľom zo systémov komunálneho zberu, akceptuje sa vyhlásenie dodávateľa recyklovaného plastového materiálu, že do materiálu neboli zámerne pridané žiadne zlúčeniny obsahujúce kadmium, šesťmocný chróm, olovo, ortuť ani cín.

V prípade, ak dodávateľ neposkytol žiadne vyhovujúce vyhlásenie alebo ak primárny plast bol zmiešaný s recyklovanými materiálmi pred použitím spotrebiteľom zo zmiešaných alebo neznámych zdrojov alebo s recyklovaným PVC po použití spotrebiteľom, súlad s podmienkami uvedenými v tabuľke 6 sa preukáže prostredníctvom reprezentatívneho skúšania plastových súčastí.

Tabuľka 6

Posudzovanie a overovanie nečistôt spôsobených ťažkými kovmi v plastoch

Kov

Metóda

Limitná hodnota (mg/kg)

Primárny

Recyklovaný

Cd

Metóda XRF (röntgenová fluorescencia) alebo kyslého výluhu, po ktorej nasleduje metóda indukčne naviazanej plazmy alebo atómovej absorpčnej spektrofotometrie alebo iné rovnocenné metódy merania celkového obsahu kovov

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

CrVI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3.   Obsah recyklovaného plastu

Toto kritérium sa uplatňuje len vtedy, keď obsah plastu v nábytkárskom výrobku presahuje 20 % celkovej hmotnosti výrobku (bez obalu).

Priemerný recyklovaný obsah plastových častí (okrem obalov) musí byť najmenej 30 % hmotnostného podielu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie od dodávateľa (dodávateľov) plastov, v ktorom sa uvádza priemerný recyklovaný obsah v konečnom nábytkárskom výrobku. Ak plastové súčasti pochádzajú z rôznych zdrojov alebo od rôznych dodávateľov, priemerný recyklovaný obsah sa vypočíta pre každý zdroj plastu a uvedie sa celkový priemerný obsah recyklovaného plastu v konečnom nábytkárskom výrobku.

Vyhlásenie výrobcu (výrobcov) plastu o recyklovanom obsahu sa podloží dokumentáciou pre vysledovateľnosť recyklovaného plastu. Možnosťou by bolo poskytnúť informácie o dodaní šarže podľa rámca uvedeného v tabuľke 1 normy EN 15343.

Kritérium 5 – Kovy

Popri všeobecných požiadavkách na nebezpečné látky uvedených v kritériu 2 sa na kovové súčasti v nábytkárskom výrobku vzťahujú podmienky uvedené ďalej.

5.1.   Obmedzenia na elektrolytické pokovovanie

Šesťmocný chróm (Cr VI) alebo kadmium sa nesmie používať na elektrolytické pokovovanie žiadnych kovových súčastí použitých v konečnom nábytkárskom výrobku.

Nikel možno povoliť na elektrolytické pokovovanie len vtedy, ak je rýchlosť uvoľňovania niklu z elektrolyticky pokovovanej súčasti nižšia ako 0,5 μg/cm2/týždeň podľa EN 1811.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie dodávateľa kovových súčastí, že sa na pokovovanie žiadnych kovových súčastí nepoužili látky obsahujúce šesťmocný chróm alebo kadmium.

Ak sa na elektrolytické pokovovanie použil nikel, žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie od dodávateľa kovovej(-ých) súčasti(-í) podložené protokolom zo skúšky podľa EN 1811, ak výsledky poukazujú na rýchlosť uvoľňovania niklu, ktorá je nižšia než 0,5 μg/cm2/týždeň.

5.2.   Ťažké kovy vo farbách, podkladových náteroch a lakoch

Farby, podkladové nátery alebo laky používané na kovové súčasti nesmú obsahovať prísady na báze kadmia, olova, šesťmocného chrómu, ortuti, arzénu alebo selénu v koncentráciách prevyšujúcich 0,010 % hmotnostného podielu pre každý jednotlivý kov v zložení farby, podkladového náteru alebo laku pri skladovaní v obale.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s týmto kritériom a predloží príslušné karty bezpečnostných údajov od dodávateľov použitých farieb, podkladových náterov alebo lakov.

5.3.   Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) vo farbách, podkladových náteroch a lakoch

Toto čiastkové kritérium sa uplatňuje len vtedy, keď obsah kovových súčastí s povrchovou úpravou prekračuje 5 % hmotnostného podielu konečného nábytkárskeho výrobku (bez obalu).

Ak možno preukázať súlad s kritériom 9.5, nie je potrebné, aby boli splnené požiadavky v tomto čiastkovom kritériu.

Obsah VOC vo všetkých farbách, podkladových náteroch alebo lakoch používaných na povrchovú úpravu kovových súčastí, ktoré sa používajú v nábytkárskom výrobku, nesmie byť vyšší ako 5 % (koncentrácia pri skladovaní v obale).

Ochranné nátery s vyšším obsahom VOC však možno používať, ak je možné preukázať, že:

celkové množstvo prchavých organických zlúčenín vo farbe, podkladovom nátere alebo laku použitých pri nanášaní náteru je menej ako 30 g/m2 natretej povrchovej plochy alebo

celkové množstvo prchavých organických zlúčenín v objeme farby, podkladového náteru alebo laku použitých pri nanášaní náteru je v rozpätí medzi 30 a 60 g/m2 natretej povrchovej plochy a že kvalita úpravy povrchu spĺňa požiadavky uvedené v tabuľke 7.

Tabuľka 7

Požiadavky na kvalitu povrchovej úpravy, ak je aplikačná dávka prchavých organických zlúčenín 30 – 60 g/m2

Skúšobná norma

Stav

Požadovaný výsledok

EN 12720. Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu studených kvapalín

kontakt s vodou

žiadna zmena po 24-hodinovom kontakte

kontakt s mazivom

žiadna zmena po 24-hodinovom kontakte

kontakt s alkoholom

žiadna zmena po hodinovom kontakte

kontakt s kávou

žiadna zmena po hodinovom kontakte

EN 12721. Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu vlhkého tepla

kontakt so zdrojom tepla pri 70 °C

žiadna zmena po skúške

EN 12722. Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti pôsobeniu suchého tepla

kontakt so zdrojom tepla pri 70 °C

žiadna zmena po skúške

EN 15186. Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti poškriabaniu

kontakt s diamantovým hrotom

metóda A: žiadne poškriabanie ≥ 0,30 mm pri použití zaťaženia 5 N alebo

metóda B: žiadne viditeľné poškriabanie v ≥ 6 drážkach v prehliadacej šablóne pri použití zaťaženia 5 N

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode, v ktorom uvedie, či bol súlad dosiahnutý, pretože nábytkársky výrobok je vyňatý z pôsobnosti tohto kritéria, alebo či bol dosiahnutý riadeným používaním prchavých organických zlúčenín pri nanášaní náteru.

V druhom prípade musí byť vyhlásenie žiadateľa podložené informáciami od dodávateľa farby, podkladového náteru alebo laku, v ktorom sa uvedie obsah VOC a hustota farby, podkladového náteru alebo laku (obidva údaje v g/l) a skutočný percentuálny podiel obsahu VOC.

Ak je obsah VOC vo farbe, podkladovom nátere alebo laku vyšší ako 5 % (koncentrácia pri skladovaní v obale), žiadateľ musí buď:

uviesť výpočty, ktoré preukazujú, že skutočné množstvo prchavých organických zlúčenín nanesených na natretú povrchovú plochu konečného zhotoveného nábytkárskeho výrobku je menej ako 30 g/m2 v súlade s usmernením uvedeným v dodatku I, alebo

uviesť výpočty, ktoré preukazujú, že skutočné množstvo prchavých organických zlúčenín nanesených na natretú povrchovú plochu konečného zhotoveného nábytkárskeho výrobku je menej ako 60 g/m2 v súlade s usmernením uvedeným v dodatku I, a predložiť protokoly o skúškach, ktoré preukazujú súlad povrchových úprav s požiadavkami uvedenými v tabuľke 7.

Kritérium 6 – Čalúnnický poťahový materiál

Čalúnnický poťahový materiál vyrobený s použitím vinylchloridu (VCM) sa nesmie používať v žiadnej časti nábytkárskeho výrobku.

6.1.   Požiadavky na fyzikálne vlastnosti

Všetka useň používaná ako čalúnnický poťahový materiál musí spĺňať požiadavky na fyzikálne vlastnosti uvedené v dodatku II.

Všetky textílie používané ako čalúnnický poťahový materiál musia spĺňať požiadavky na fyzikálne vlastnosti uvedené v tabuľke 8.

Všetky povrstvené textílie používané ako čalúnnický poťahový materiál musia spĺňať požiadavky na fyzikálne vlastnosti uvedené v tabuľke 9.

Tabuľka 8

Fyzikálne požiadavky pre textilné poťahové materiály v nábytkárskom čalúnnictve

Faktor skúšania

Metóda

Poťahy, ktoré možno snímať a prať

Poťahy, ktoré nemožno snímať a prať

Zmeny rozmerov počas prania a sušenia

Domáce pranie: ISO 6330 + EN ISO 5077 (tri prania pri teplotách, ktoré sú uvedené na výrobku, s prudkým sušením po každom pracom cykle.

Komerčné pranie: ISO 15797 + EN ISO 5077 (pri minimálnej teplote 75 °C)

tkané poťahové textílie na nábytok: ± 2,0 %

tkané činovaťové textílie na nábytok: ± 3,0 %

netkané činovaťové textílie na nábytok: ± 5,0 %

netkané čalúnnické textílie na nábytok: ± 6,0 %

neuvádza sa

Stálofarebnosť pri praní

Domáce pranie: ISO 105-C06

Komerčné pranie: ISO 15797 + ISO 105-C06 (pri minimálnej teplote 75 °C)

≥ stupeň 3 až 4 na zmenu farby

≥ stupeň 3 až 4 na farbenie

neuvádza sa

Stálofarebnosť pri otere za mokra (**)

ISO 105 X12

≥ stupeň 2 – 3

≥ stupeň 2 – 3

Stálofarebnosť pri otere za sucha (**)

ISO 105 X12

≥ stupeň 4

≥ stupeň 4

Stálofarebnosť na svetle

ISO 105 B02

≥ stupeň 5 (***)

≥ stupeň 5 (***)

Odolnosť textílie voči tvorbe hrčiek a oderu

Pletené a netkané výrobky: ISO 12945-1

Tkané textílie: ISO 12945-2

ISO 12945-1 výsledok > 3

ISO 12945-2 výsledok > 3

ISO 12945-1 výsledok > 3

ISO 12945-2 výsledok > 3


Tabuľka 9

Fyzikálne požiadavky pre povrstvené textilné poťahové materiály v nábytkárskom čalúnnictve

Vlastnosť

Metóda

Požiadavka

Pevnosť v ťahu

ISO 1421

CH ≥ 35 daN a TR ≥ 20 daN

Odolnosť povrstvených textílií proti roztrhnutiu s použitím jednostranného trhania (tzv. metódy „trouser tear“)

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5 daN a TR ≥ 2 daN

Stálofarebnosť pri umelom zvetrávaní – skúška xenónovou výbojkou

EN ISO 105-B02

použitie vnútri ≥ 6;

použitie vonku ≥ 7

Textílie – odolnosť proti oderu metódou Martindale

ISO 5470/2

≥ 75 000

Zisťovanie priľnavosti povrstvenia

EN 2411

CH ≥ 1,5 daN a TR ≥ 1,5 daN

Kde: daN = dekaNewton, CH = osnova a TR = útok.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie od dodávateľa usne, dodávateľa textilných tkanín alebo dodávateľa povrstvených textílií (podľa vhodnosti) podložené príslušnými protokolmi o skúške, v ktorom sa uvádza, že čalúnnický poťahový materiál spĺňa fyzikálne požiadavky stanovené v dodatku II pre usne, v tabuľke 8 pre textilné tkaniny alebo v tabuľke 9 pre povrstvené textílie.

Textilné materiály, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ v súlade s rozhodnutím 2014/350/EÚ, sa považujú za materiály, ktoré sú v súlade s týmto kritériom, musí sa však predložiť kópia osvedčenia o environmentálnej značke EÚ.

6.2.   Požiadavky na skúšanie chemikálií

Toto kritérium sa vzťahuje na čalúnnické poťahové materiály v konečnej ošetrenej forme, v akej sa neskôr použijú v nábytkárskom výrobku. Popri všeobecných podmienkach pre nebezpečné látky uvedené v kritériu 2 sa osobitne na čalúnnické poťahové materiály vzťahujú obmedzenia uvedené v tabuľke 10:

Tabuľka 10

Požiadavky na skúšanie chemikálií pre poťahový materiál z usní, textílií a povrstvených textílií

Chemikália

Uplatnenie

Limitné hodnoty (mg/kg)

Skúšobná metóda

Obmedzené arylamíny zo štiepenia diazénových farbív (****)

Useň

≤ 30 pre každý amín (****)

EN ISO 17234-1

Textílie a povrstvené textílie

EN ISO 14362-1 a EN ISO 14362-3

Šesťmocný chróm (Cr VI)

Useň

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Voľný formaldehyd

Useň

≤ 20 (pre detský nábytok) (******) alebo ≤ 75 pre ostatný nábytok

EN ISO 17226-1

Textílie a povrstvené textílie

EN ISO 14184-1

Extrahovateľné ťažké kovy

Useň

arzén ≤ 1,0

antimón ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

chróm ≤ 200,0

kadmium ≤ 0,1

kobalt ≤ 4,0

meď ≤ 50,0

olovo ≤ 1,0

ortuť ≤ 0,02

nikel ≤ 1,0

 

Textílie a povrstvené textílie

arzén ≤ 1,0

antimón ≤ 30,0 (*******)

EN ISO 105 E04

chróm ≤ 2,0

kadmium ≤ 0,1

kobalt ≤ 4,0

meď ≤ 50,0

olovo ≤ 1,0

ortuť ≤ 0,02

nikel ≤ 1,0

 

Chlórfenoly

Useň

pentachlórfenol ≤ 0,1 mg/kg

tetrachlórfenol ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Alkylfenoly

Useň, textílie a povrstvené textílie

nonylfenol, zmes izomérov (č. CAS: 25154-52-3)

4-nonylfenol (č. CAS: 104-40-5)

4-nonylfenol, rozvetvený (č. CAS: 84852-15-3)

oktylfenol (č. CAS: 27193-28-8)

4-oktylfenol (č. CAS: 1806-26-4)

4-terc-oktylfenol (č. CAS: 140-66-9)

Alkylfenoletoxyláty (APEO) a ich deriváty:

 

polyoxyetylénovaný oktylfenol (č. CAS: 9002-93-1)

 

polyoxyetylénovaný nonylfenol (č. CAS: 9016-45-9)

 

polyoxyetylénovaný 4-nonylfenol (č. CAS: 26027-38-3)

Súhrnná limitná hodnota:

 

≤ 25 mg/kg – textílie alebo povrstvené textílie

 

≤ 100 mg/kg – usne

Pre useň:

EN ISO 18218-2 (nepriama metóda)

Pre textílie a povrstvené textílie:

EN ISO 18254 pre alkylfenoletoxyláty. V prípade alkylfenolov sa musí vykonať skúška konečného výrobku prostredníctvom extrakcie rozpúšťadlom, po ktorej nasleduje LC-MS alebo GC-MS.

Polycyklické aromatické uhľovodíky

Textílie, povrstvené textílie alebo usne

PAU obmedzené podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006:

 

chryzén (č. CAS: 218-01-9)

 

benzo[a]antracén (č. CAS: 56-55-3)

 

benzo[k]fluorantén (č. CAS: 207-08-9)

 

benzo[a]pyrén (č. CAS: 50-32-8)

 

dibenz[a,h]antracén (č. CAS: 53-70-3)

 

benzo[j]fluorantén (č. CAS: 205-82-3)

 

benzo[b]fluorantén (č. CAS: 205-99-2)

 

benzo[e]pyrén (č. CAS: 192-97-2)

Individuálne limity pre uvedených 8 PAU:

≤ 1 mg/kg

Ďalšie polycyklické aromatické uhľovodíky, ktoré podliehajú obmedzeniu:

 

naftalén (č. CAS: 91-20-3)

 

acenaftylén (č. CAS: 208-96-8)

 

acenaftén (č. CAS: 83-32-9)

 

fluorén (č. CAS: 86-73-7)

 

fenantrén (č. CAS: 85-1-8)

 

antracén (č. CAS: 120-12-7)

 

fluorantén (č. CAS: 206-44-0)

 

pyrén (č. CAS: 129-00-0)

 

indeno[1,2,3-cd]pyrén (č. CAS: 193-39-5)

 

benzo[ghi]perylén (č. CAS: 191-24-2)

Súhrnný limit pre uvedených 18 polycyklických aromatických uhľovodíkov:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

N,N-dimetylacetamid (č. CAS: 127-19-5)

Elastan alebo akrylové textílie

výsledok ≤ 0,005 % hmotnostného podielu (≤ 50 mg/kg)

extrakcia rozpúšťadlom, po ktorej nasleduje GC-MS alebo LC-MS

Chlóralkány

Useň

chlóralkány C10-C13 (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) nezistiteľné

chlóralkány C14-C17 (chlórované parafíny so stredne dlhým reťazcom) ≤ 1 000 mg/kg

EN ISO 18219

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že čalúnnický poťahový materiál z usní, textilných tkanín alebo povrstvených textílií spĺňa limitné hodnoty, ktoré sú uvedené v tabuľke 10, a podloží ho protokolmi o skúškach.

Textilné materiály, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ v súlade s rozhodnutím 2014/350/EÚ, sa považujú za materiály, ktoré sú v súlade s týmto kritériom, musí sa však predložiť kópia osvedčenia o environmentálnej značke EÚ.

6.3.   Obmedzenia počas výrobných procesov

Ak čalúnnické poťahové materiály predstavujú viac ako 1,0 % hmotnostného podielu celkovej hmotnosti nábytkárskeho výrobku (bez obalu), dodávateľ materiálu musí dodržať obmedzenia pri používaní nebezpečných látok počas výroby stanovené v tabuľke 11.

Tabuľka 11

Obmedzené látky používané vo fázach výroby usní, textílií a povrstvených textílií

1 –   Nebezpečné látky používané v jednotlivých fázach výroby

a)   Detergenty, povrchovo aktívne látky, zmäkčovadlá textílií a komplexotvorné činidlá

Uplatnenie:

Na fázy farbenia a povrchovej úpravy pri výrobe textílií, usní alebo povrstvených textílií

Všetky neiónové a katiónové detergenty a povrchovo aktívne látky musia byť v konečnom dôsledku biologicky rozložiteľné v anaeróbnych podmienkach.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie od výrobcu usní, textílií alebo povrstvených textílií podložené vyhlásením od jeho dodávateľa (dodávateľov) chemikálií a príslušnými kartami bezpečnostných údajov a výsledkami skúšok podľa EN ISO 11734, ECETOC č. 28 OECD 311.

Ako referenčný bod pre biologickú rozložiteľnosť sa použije najnovšia revidovaná databáza zložiek detergentov a podľa uváženia príslušného orgánu sa môže akceptovať ako alternatíva predloženia protokolov o skúškach.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_sk.pdf.

Vo výrobnom procese sa nesmú používať perfluóralkylové sulfonáty s dĺžkou uhlíkových reťazcov ≥ C6 a perfluórované karboxylové kyseliny s dĺžkou uhlíkových reťazcov ≥ C8.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ pre každú fázu výroby musí poskytnúť vyhlásenie výrobcu usní, textílií alebo povrstvených textílií podložené vyhlásením od jeho dodávateľa (dodávateľov) chemikálií a príslušnými kartami bezpečnostných údajov o nepoužívaní týchto látok.

b)   Pomocné látky (použitie v zmesiach, preparátoch a lepidlách)

Uplatnenie:

Farbenie a povrchová úprava pri výrobe usní, textílií alebo povrstvených textílií

Tieto látky sa nesmú používať v žiadnych zmesiach alebo prípravkoch na farbenie a povrchovú úpravu usní, textílií alebo povrstvených textílií:

 

bis(hydrogénovaný lojový alkyl) dimetylamóniumchlorid (DTDMAC),

 

dimetyl(dioktadecyl)amónium-chlorid (DSDMAC),

 

di(stužený loj) dimetylamóniumchlorid (DHTDMAC),

 

etyléndiamíntetraacetát (EDTA),

 

dietylén triamín pentaacetát (DTPA),

 

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol,

 

kyselina nitrilotrioctová (NTA).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie od výrobcu usní, textílií alebo povrstvených textílií podložené príslušnými kartami bezpečnostných údajov, že tieto zlúčeniny neboli použité pri žiadnom farbení ani povrchovej úprave usní, textílií alebo povrstvených textílií.

c)   Rozpúšťadlá

Uplatnenie:

Spracovanie materiálu, ako sú usne, textílie alebo povrstvené textílie

Tieto látky sa nesmú používať v žiadnych zmesiach alebo prípravkoch na spracovanie materiálu, ako sú usne, textílie alebo povrstvené textílie:

 

2-metoxyetanol,

 

N,N-dimetylformamid,

 

1-metyl-2-pyrolidón,

 

bis(2-metoxyetyl)éter,

 

4,4′-metyléndianilín,

 

1,2,3-trichlórpropán,

 

1,2-dichlóretán (etyléndichlorid)

 

2-etoxyetanol,

 

benzén-1,4-diamín, dihydrochlorid,

 

bis(2-metoxyetyl)éter,

 

formamid,

 

N-metyl-2-pyrolidón,

 

trichlóretylén

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie od výrobcu usní, textílií alebo povrstvených textílií podložené príslušnými kartami bezpečnostných údajov, že tieto rozpúšťadlá neboli použité v žiadnom z procesov výroby usní, textílií alebo povrstvených textílií.

2 –   Farbivá používané v procese farbenia a potlače

i)

Nosiče používané pri farbení

Uplatnenie:

Farbenie a potlač

V prípadoch, keď sa používajú disperzné farbivá, sa nesmú používať halogenované nosiče farbív na urýchlenie farbenia (príklady nosičov zahŕňajú 1,2-dichlórbenzén, 1,2,4-trichlórbenzén, chlórfenoxyetanol).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie podložené vyhláseniami výrobcov usní, textílií alebo povrstvených textílií, ich dodávateľa (dodávateľov) chemikálií a všetkými príslušnými kartami bezpečnostných údajov, v ktorom vyhlásia, že počas farbenia usní, textílií alebo povrstvených textílií neboli použité žiadne halogenované nosiče farbív.

ii)

Farbivá na báze chrómových moridiel

Uplatnenie:

Farbenie a potlač

Farbivá na báze chrómových moridiel sa nesmú používať.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie podložené vyhláseniami výrobcov usní, textílií alebo povrstvených textílií, ich dodávateľa (dodávateľov) chemikálií a všetkými príslušnými kartami bezpečnostných údajov, v ktorom vyhlásia, že počas farbenia usní, textílií alebo povrstvených textílií neboli použité žiadne farbivá na báze chrómových moridiel.

iii)

Pigmenty

Uplatnenie:

Farbenie a potlač

Pigmenty na báze kadmia, olova, šesťmocného chrómu, ortuti, arzénu a antimónu sa nesmú používať.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie podložené vyhláseniami výrobcov usní, textílií alebo povrstvených textílií, ich dodávateľa (dodávateľov) chemikálií a všetkými príslušnými kartami bezpečnostných údajov, v ktorom vyhlásia, že počas farbenia alebo potlače usní, textílií alebo povrstvených textílií použitých v nábytkárskom výrobku neboli použité žiadne pigmenty na báze uvedených ťažkých kovov.

3 –   Procesy konečnej úpravy

Fluórované zlúčeniny

Uplatnenie:

Čalúnnické poťahové materiály s integrovanou funkciou odpudzovania vody a škvŕn

Na účely odpudzovania vody, škvŕn a oleja nesmú byť čalúnnické poťahové materiály určené na povrchovú úpravu nábytku napustené/impregnované fluórovanými zlúčeninami. Toto obmedzenie sa týka perfluórovaných a polyfluórovaných látok. Povolené sú nefluórované prípravky využívajúce látky, ktoré sú ľahko alebo prirodzene biologicky rozložiteľné alebo majú nízky potenciál bioakumulácie vo vodnom prostredí.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode podložené vyhláseniami výrobcov usní, textílií alebo povrstvených textílií, vyhláseniami ich dodávateľa (dodávateľov) chemikálií a všetkými príslušnými kartami bezpečnostných údajov, v ktorom vyhlásia, že pri povrchových úpravách usní, textílií alebo povrstvených textílií neboli použité žiadne fluórované, perfluórované ani polyfluórované látky.

V prípade neposkytnutia akceptovateľného vyhlásenia môže príslušný orgán ďalej požiadať o vykonanie skúšky poťahového materiálu podľa metód vymedzených v norme CEN/TS 15968.

Vlastnosti týkajúce sa ľahkej alebo prirodzenej biologickej rozložiteľnosti v prípade nefluórovaných prípravkov možno preukázať skúškami podľa týchto metód: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408.

Nízky potenciál pre bioakumuláciu sa preukáže skúškami, ktorými sa ukáže rozdeľovací koeficient (log Kow) < 3,2 alebo biokoncentračné faktory (BCF) < 100.

Ako referenčný bod pre biologickú rozložiteľnosť sa pri nefluórovaných prípravkoch použije najnovšia revidovaná databáza zložiek detergentov a podľa uváženia príslušného orgánu sa môže akceptovať ako alternatíva k predloženiu protokolov o skúškach.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_sk.pdf.

4 –   Kvalita odpadových vôd z garbiarní a špecifická spotreba vody

Uplatnenie:

Výroba usní

i)

Hodnota chemickej spotreby kyslíka (ChSK) v odpadových vodách z garbiarní pri vypúšťaní do povrchových vôd po čistení (ktoré prebieha v areáli prevádzky alebo mimo nej) nesmie prekročiť hodnotu 200 mg/l.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ materiálu (podľa vhodnosti) musí poskytnúť vyhlásenie o zhode podložené podrobnou dokumentáciou a protokolmi o skúške podľa normy ISO 6060, ktoré preukazujú súlad s týmto kritériom na základe mesačných priemerov za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti. Pomocou údajov sa musí preukázať súlad výrobnej prevádzky, alebo ak sa odpadová voda čistí mimo areálu, súlad prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd.

ii)

Celková koncentrácia chrómu v odpadovej vode z garbiarne po čistení nesmie prekročiť 1,0 mg/l, ako sa stanovuje vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2013/84/EÚ (8).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ materiálu (podľa vhodnosti) musí poskytnúť vyhlásenie o zhode podložené protokolom o skúške, ktorá bola vykonaná jednou z týchto skúšobných metód: ISO 9174 alebo EN 1233, alebo EN ISO 11885 pre chróm a ktorou sa preukáže súlad s týmto kritériom na základe mesačných priemerov za obdobie šiestich mesiacov pred podaním žiadosti. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s najlepšou dostupnou technikou BAT č. 10 a buď s BAT č. 11, alebo BAT č. 12 (podľa vhodnosti) v súlade s vykonávacím rozhodnutím 2013/84/EÚ na zníženie obsahu chrómu vo vypúšťaných odpadových vodách.

iii)

Spotreba vody vyjadrená ako priemerný ročný objem spotrebovanej vody na tonu surovej kože a kožiek nesmie prekročiť limitné hodnoty uvedené ďalej:

Kože

28 m3/t

Kožky

45 m3/t

Useň vyčinená pomocou rastlinných činidiel

35 m3/t

Bravčové kože

80 m3/t

Ovčie kože

180 l/kožku

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode od dodávateľa usne alebo od výrobcu usne (podľa vhodnosti). Vo vyhlásení sa uvedie ročná spotreba vody na výrobu usne a súvisiaca spotreba vody na základe mesačných priemerných hodnôt za posledných dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti podľa odmeraného množstva vypúšťaných odpadových vôd.

Ak výroba usne prebieha v rôznych geografických oblastiach, žiadateľ alebo dodávateľ polotovarov na báze usne musí poskytnúť dokumentáciu, v ktorej sa spresňuje množstvo vypustenej vody (v m3) podľa vhodnosti buď vzhľadom na množstvo spracovaných polotovarov na báze usne v tonách (t), alebo vzhľadom na počet kožiek z ovčej kože na základe mesačných priemerných hodnôt za posledných dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí zhromaždiť všetky príslušné vyhlásenia, karty bezpečnostných údajov a podporné protokoly o skúškach od výrobcov usní, textílií alebo povrstvených textílií alebo od ich dodávateľov, ktoré sú dôležité na účely preukázania súladu s požiadavkami týkajúcimi sa nepoužívania nebezpečných látok uvedených v tabuľke 11.

Čalúnnické poťahové materiály vyrobené z textílií, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ v súlade s rozhodnutím 2014/350/EÚ, sa považujú za materiály, ktoré sú v súlade s týmto kritériom týkajúcim sa nepoužívania uvedených nebezpečných látok počas výrobného procesu, musí sa však predložiť kópia osvedčenia o environmentálnej značke EÚ.

6.4.   Bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien

Na bavlnu, ktorá obsahuje 70 % alebo viac hmotnostného podielu recyklovaného obsahu, sa nevzťahujú požiadavky kritéria 6.4.

Bavlnené vlákna a ostatné prírodné celulózové vlákna zo semien (ďalej len „bavlna“), ktoré nie sú recyklované vlákna, musia obsahovať minimálny obsah buď ekologicky pestovanej bavlny [pozri kritérium 6.4 a)], alebo bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom [pozri kritérium 6.4 b)].

Textílie, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ na základe ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2014/350/EÚ, sa považujú za textílie, ktoré sú v súlade s kritériom 6.4.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ materiálu (podľa vhodnosti) musí poskytnúť vyhlásenie o zhode.

Ak sa používajú textílie s environmentálnou značkou EÚ, žiadateľ musí poskytnúť kópiu osvedčenia o environmentálnej značke EÚ, ktoré preukazuje, že značka bola udelená v súlade s rozhodnutím 2014/350/EÚ.

V prípade potreby musí byť recyklovaný obsah spätne vysledovateľný až po opätovné spracovanie na surovinu. To sa overuje na základe certifikátov vysledovateľnosti, ktoré vydáva nezávislá tretia strana, alebo dokumentácie, ktorú poskytnú dodávatelia a spracovatelia suroviny.

6.4 a)   Norma pre ekologicky pestovanú bavlnu

Minimálne 10 % hmotnostného podielu nerecyklovaných bavlnených vláken použitých v čalúnnických materiáloch musí pochádzať z bavlny vypestovanej v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (9), v americkom národnom programe na podporu ekologickej produkcie (NOP) alebo s rovnocennými právnymi záväzkami stanovenými obchodnými partnermi EÚ. Obsah ekologicky pestovanej bavlny môže zahŕňať ekologicky pestovanú bavlnu aj prechodnú ekologicky pestovanú bavlnu.

Ak sa má ekologicky pestovaná bavlna zmiešať s bežnou bavlnou alebo bavlnou pestovanou podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, musí predmetná bavlna pochádzať z geneticky nemodifikovaných odrôd.

Tvrdenia o obsahu ekologicky pestovanej bavlny sa môžu uvádzať len vtedy, keď obsah ekologicky pestovanej bavlny predstavuje aspoň 95 %.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ materiálu (podľa vhodnosti) musí poskytnúť vyhlásenie o zhode týkajúce sa obsahu ekologicky pestovanej bavlny podložené dôkazom s certifikátom nezávislého kontrolného orgánu, ktorý potvrdzuje, že bavlna obsiahnutá v materiáli bola vypestovaná v súlade s výrobnými a kontrolnými požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007, v americkom národnom programe na podporu ekologickej produkcie (NOP) alebo s požiadavkami stanovenými inými obchodnými partnermi. Overenie sa vykonáva pre každú krajinu pôvodu.

Žiadateľ alebo dodávateľ materiálu (podľa vhodnosti) musí preukázať zhodu s požiadavkou na minimálny obsah ekologicky pestovanej bavlny na základe ročného objemu bavlny zakúpenej na účely výroby konečného výrobku(-ov) a podľa každého radu výrobkov. Na zdokumentovanie množstva zakúpenej certifikovanej bavlny je potrebné poskytnúť transakčné záznamy a/alebo faktúry.

V prípade bežnej bavlny alebo bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, ktorá sa používa v zmesiach s ekologicky pestovanou bavlnou, sa ako dôkaz splnenia požiadavky súvisiacej s odrodou bavlníka akceptuje skríningová skúška týkajúca sa bežných genetických modifikácií.

6.4 b)   Výroba bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom a obmedzenie používania pesticídov

Najmenej 20 % hmotnostného podielu nerecyklovaných bavlnených vláken použitých v čalúnnických materiáloch musí byť vypestovaných v súlade so zásadami integrovanej ochrany proti škodcom, ako sú vymedzené v programe integrovanej ochrany proti škodcom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) alebo v systémoch integrovanej ochrany rastlín (ICM), ktoré zahŕňajú zásady integrovanej ochrany proti škodcom.

Bavlna vypestovaná podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, ktorá sa má použiť v konečnom výrobku, sa musí pestovať bez použitia ktorejkoľvek z uvedených látok: aldikarb, aldrín, kamfechlór (toxafén), kaptafol, chlórdan, 2,4,5-T, chlórdimeform, cypermetrín, DDT, dieldrín, dinoseb a jeho soli, endosulfán, endrín, heptachlór, hexachlórbenzén, hexachlórcyklohexán (úplné izoméry), metamidofos, paratión-metyl, monokrotofos, neonikotinoidy (klotianidín, imidakloprid, tiametoxám), paratión, pentachlórfenol.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ materiálu (podľa vhodnosti) musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériom 6.4 b) podložené dôkazmi, že aspoň 20 % hmotnostného podielu nerecyklovanej bavlny nachádzajúcej sa vo výrobku vypestovali poľnohospodári, ktorí sa zapájajú do oficiálnych programov odbornej prípravy organizácie FAO alebo do vládnych programov integrovanej ochrany proti škodcom a integrovanej ochrany rastlín a/alebo sa podrobili auditu v rámci systémov integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré certifikovala tretia strana. Overovanie sa vykonáva buď raz ročne pre každú krajinu pôvodu, alebo na základe certifikácie všetkej bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom zakúpenej na výrobu výrobku.

Žiadateľ alebo dodávateľ materiálu (podľa vhodnosti) takisto musí vyhlásiť, že bavlna pestovaná podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom nebola pestovaná s použitím ktorejkoľvek z látok uvedených v kritériu 6.4 b). Certifikačné systémy integrovanej ochrany proti škodcom, v rámci ktorých sa vylučuje používanie uvedených látok, sa akceptujú ako dôkaz o zhode.

Kritérium 7 – Čalúnnické výplňové materiály

7.1.   Latexová pena

7.1 a)   Obmedzené látky

Koncentrácie látok v latexovej pene (uvedené ďalej) nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke 12.

Tabuľka 12

Obmedzené látky v latexových penách používaných v čalúnnických výplňových materiáloch pre nábytok

Skupina látok

Látka

Limitná hodnota (ppm)

Podmienky posudzovania a overovania

Chlórfenoly

monochlórované a dichlórované fenoly (soli a estery)

1

A

ostatné chlórfenoly

0,1

A

Ťažké kovy

As (arzén)

0,5

B

Cd (kadmium)

0,1

B

Co (kobalt)

0,5

B

Cr (chróm), celkový

1

B

Cu (meď)

2

B

Hg (ortuť)

0,02

B

Ni (nikel)

1

B

Pb (olovo)

0,5

B

Sb (antimón)

0,5

B

Pesticídy (skúšky sa vykonávajú len v prípade pien, ktoré pozostávajú najmenej z 20 % hmotnostného podielu prírodného latexu)

aldrín

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

diazinón

0,04

C

dichlórfentión

0,04

C

dichlórvos

0,04

C

dieldrín

0,04

C

endrín

0,04

C

heptachlór

0,04

C

heptachlórepoxid

0,04

C

hexachlórbenzén

0,04

C

hexachlórcyklohexán

0,04

C

α-hexachlórcyklohexán

0,04

C

β-hexachlórcyklohexán

0,04

C

γ-hexachlórcyklohexán (lindan)

0,04

C

δ-hexachlórcyklohexán

0,04

C

malatión

0,04

C

metoxychlór

0,04

C

mirex

0,04

C

paratión

0,04

C

paratión-metyl

0,04

C

Ostatné špecifické látky, ktoré sú obmedzené

buta-1,3-dién

1

D

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériom 7.1 a) a v náležitých prípadoch aj protokoly o skúškach vykonaných podľa týchto metód:

A.

Pre chlórfenoly žiadateľ musí poskytnúť správu o výsledkoch nasledujúceho skúšobného postupu. Rozomelie sa 5 g vzorky a extrahujú sa chlórfenoly vo forme fenolu (PCP), sodnej soli (SPP) alebo esterov. Extrakty sa analyzujú pomocou plynovej chromatografie (GC). Detekcia sa vykoná pomocou hmotnostného spektrometra alebo pomocou detektora elektrónového záchytu (ECD).

B.

Pre ťažké kovy žiadateľ musí poskytnúť správu o výsledkoch nasledujúceho skúšobného postupu. Rozomletý materiál vzorky sa vymýva podľa normy DIN 38414-S4 alebo podľa rovnocennej normy v pomere 1: 10. Výsledný filtrát sa filtruje cez 0,45 μm membránový filter (v prípade potreby tlakovou filtráciou). Získaný roztok sa preskúma na obsah ťažkých kovov pomocou optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES), známou aj ako atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES), alebo pomocou atómovej absorpčnej spektrofotometrie pomocou generovania hydridov alebo studených pár.

C.

Pre pesticídy žiadateľ musí poskytnúť správu o výsledkoch nasledujúceho skúšobného postupu. 2 g vzorky sa extrahujú v ultrazvukovom kúpeli so zmesou hexánu a dichlórmetánu (85/15). Extrakt sa prečistí pretrepaním pomocou acetonitrilu alebo pomocou adsorpčnej chromatografie na florisile. Meranie a kvantifikácia sa stanovujú pomocou plynovej chromatografie s detekciou vykonanou na detektore elektrónového záchytu alebo pomocou kombinácie plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie. Skúška na pesticídy sa požaduje pre latexové peny s obsahom najmenej 20 % prírodného latexu.

D.

Pre butadién musí žiadateľ poskytnúť správu o výsledkoch nasledujúceho skúšobného postupu. Po rozomletí a odvážení latexovej peny sa vykoná odber vzoriek pomocou dávkovača headspace. Obsah butadiénu sa stanoví pomocou plynovej chromatografie s detekciou vykonanou pomocou plameňovo-ionizačného detektora.

7.1 b)   Emisie prchavých organických zlúčenín po 24 hod.

Po 24 hodinách nesmú koncentrácie ďalej uvedených prchavých organických zlúčenín v skúšobnej komore prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke 13.

Tabuľka 13

Emisné limity prchavých organických zlúčenín pre latexové peny

Látka

Limitná hodnota (mg/m3)

1,1,1-trichlóretán

0,2

4-fenylcyklohexén

0,02

sírouhlík

0,02

formaldehyd

0,005

nitrozoamíny (********)

0,0005

styrén

0,01

terachlóretén

0,15

toluén

0,1

trichlóretylén

0,05

vinylchlorid

0,0001

vinylcyklohexén

0,002

aromatické uhľovodíky (celkové)

0,3

prchavé organické zlúčeniny (celkové)

0,5

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériom 7.1 b), ktoré sa v náležitých prípadoch podloží protokolom o skúške s výsledkami analýzy skúšky komorovou metódou vykonanej podľa normy ISO 16000-9.

Zabalená vzorka sa musí skladovať pri izbovej teplote minimálne 24 hodín. Po uplynutí tejto lehoty sa vzorka rozbalí a okamžite premiestni do skúšobnej komory. Vzorka sa umiestni na držiak, ktorý umožňuje prístup vzduchu zo všetkých strán. Klimatické faktory sa upravia podľa normy ISO 16000-9. Na porovnanie výsledkov skúšky špecifický koeficient výmeny vzduchu (q = n/l) musí byť 1. Koeficient výmeny vzduchu musí byť medzi 0,5 a 1. Odber vzoriek vzduchu sa musí vykonať po uplynutí 24 ± 1 hod. od vloženia do komory počas 1 hodiny na náplniach DNPH pre analýzu formaldehydu a iných aldehydov a na sorbente Tenax TA pre analýzu ostatných prchavých organických zlúčenín. Odber vzoriek ostatných zlúčenín môže trvať dlhšie, ale musí byť ukončený do 30 hodín.

Analýza formaldehydu a iných aldehydov musí byť v súlade s normou ISO 16000-3. Ak nie je stanovené inak, analýza ostatných prchavých organických zlúčenín musí byť v súlade s normou ISO 16000-6.

Skúšanie podľa normy CEN/TS 16516 sa považuje za rovnocenné so skúšaním podľa noriem radu ISO 16000.

Analýza nitrozamínov sa musí vykonať pomocou plynovej chromatografie v kombinácii s tepelným analyzátorom (GC-TEA) v súlade s metódou BGI 505-23 (predtým: ZH 1/120.23) alebo rovnocennou metódou.

7.2.   Polyuretánová (PUR) pena

7.2 a)   Obmedzené látky a zmesi

Koncentrácie látok a zmesí v polyuretánovej pene, ktoré sú uvedené ďalej, nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke 14.

Tabuľka 14

Zoznam obmedzených látok a zmesí v polyuretánovej pene

Skupina látok

Látka (skratka, číslo CAS, symbol prvku)

Limitná hodnota

Metóda

Biocídne výrobky

 

nepridané zámerne

A

Spomaľovače horenia

 

nepridané [pokiaľ to nie je v súlade s podmienkami v tabuľke 2 a jej položkách b) a c)]

A

Ťažké kovy

As (arzén)

0,2 ppm

B

Cd (kadmium)

0,1 ppm

B

Co (kobalt)

0,5 ppm

B

Cr (chróm), celkový

1,0 ppm

B

Cr VI (šesťmocný chróm)

0,01 ppm

B

Cu (meď)

2,0 ppm

B

Hg (ortuť)

0,02 ppm

B

Ni (nikel)

1,0 ppm

B

Pb (olovo)

0,2 ppm

B

Sb (antimón)

0,5 ppm

B

Se (selén)

0,5 ppm

B

Zmäkčovadlá

dibutyl-ftalát (DBP, 84-74-2) (*********)

0,01 % hmotnostného podielu (súčet všetkých šiestich ftalátov v nábytku pre deti mladšie ako tri roky)

C

dioktyl-ftalát (DNOP, 117-84-0) (*********)

bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP, 117-81-7) (*********)

benzyl-butyl-ftalát (BBP, 85-68-7) (*********)

di-C10-alkyl-ftalát (DIDP, 26761-40-0)

di-„izononyl“-ftalát (DINP, 28553-12-0)

ftaláty na zozname kandidátskych látok ECHA (**********)

nepridané zámerne

A

TDA a MDA

4-metylbenzén-1,3-diamín (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4′-metyléndianilín

(4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

D

Organocínové látky

tributylcín (TBT)

50 ppb

E

dibutylcín (DBT)

100 ppb

E

monobutylcín (MBT)

100 ppb

E

tetrabutylcín (TeBT)

monooktylcín (MOT)

dioktylcín (DOT)

tricyklohexylcín (TcyT)

trifenylcín (TPhT)

súhrn

500 ppb

E

Ostatné špecifické látky, ktoré sú obmedzené

chlórované alebo brómované dioxíny a furány

nepridané zámerne

A

chlórované uhľovodíky: (1,1,2,2-tetrachlóretán, pentachlóretán, 1,1,2-trichlóretán, 1,1-dichlóretén)

nepridané zámerne

A

chlórované fenoly (PCP, TeCP, 87-86-5)

nepridané zámerne

A

hexachlórcyklohexán (58-89-9)

nepridané zámerne

A

monometyldibrómdifenylmetán (99688-47-8)

nepridané zámerne

A

monometyldichlórdifenylmetán (81161-70-8)

nepridané zámerne

A

dusitany

nepridané zámerne

A

polybrómované bifenyly (PBB, 59536-65-1)

nepridané zámerne

A

pentabrómdifenyléter (PeBDE, 32534-81-9)

nepridané zámerne

A

oktabrómdifenyléter (OBDE, 32536-52-0)

nepridané zámerne

A

polychlórované bifenyly (PCB, 1336-36-3)

nepridané zámerne

A

polychlórované terfenyly (PCT, 61788-33-8)

nepridané zámerne

A

tris(2,3-dibrómpropyl)-fosfát (TRIS, 126-72-7)

nepridané zámerne

A

trimetyl-fosfát (512-56-1)

nepridané zámerne

A

tri(aziridín-1-yl)fosfánoxid (TEPA, 545-55-1)

nepridané zámerne

A

tris(2-chlóretyl)-fosfát (TCEP, 115-96-8)

nepridané zámerne

A

dimetyl-metylfosfonát (DMMP, 756-79-6)

nepridané zámerne

A

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériom 7.2 a). Ak sa vyžaduje skúšanie, žiadateľ poskytne výsledky skúšok a preukáže súlad s limitnými hodnotami stanovenými v tabuľke 14. Ak je potrebná analýza v prípade metód B, C, D a E, odoberie sa šesť súhrnných vzoriek z maximálnej hĺbky do 2 cm od povrchu materiálu a pošle sa do príslušného laboratória.

A.

Pre biocídne výrobky, ftaláty a ostatné špecifické látky, ktoré sú obmedzené, žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie podložené vyhláseniami dodávateľov peny potvrdzujúce, že neboli do zloženia peny pridané zámerne.

B.

Pre ťažké kovy žiadateľ musí poskytnúť správu o výsledkoch nasledujúceho skúšobného postupu. Rozomletý materiál vzorky sa vymýva podľa normy DIN 38414-S4 alebo podľa rovnocennej normy v pomere 1: 10. Výsledný filtrát sa filtruje cez 0,45 μm membránový filter (v prípade potreby tlakovou filtráciou). Získaný roztok sa preskúma na obsah ťažkých kovov pomocou atómovej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES alebo ICP-OES) alebo pomocou atómovej absorpčnej spektrofotometrie pomocou generovania hydridov alebo studených pár.

C.

Pre celkové množstvo zmäkčovadiel žiadateľ musí poskytnúť správu o výsledkoch nasledujúceho skúšobného postupu. Extrakcia sa vykoná pomocou overenej metódy, napríklad podzvukovou extrakciou 0,3 g vzorky v ampulke s 9 ml terc-butyl(metyl)éteru počas 1 hodiny, po ktorej nasleduje zisťovanie ftalátov metódou plynovej chromatografie pomocou hmotnostného spektrometra na sledovanie vybratého iónu (SIM Modus).

D.

Pre TDA a MDA žiadateľ musí poskytnúť správu o výsledkoch nasledujúceho skúšobného postupu. Extrakcia súhrnnej vzorky 0,5 g v 5 ml injekčnej striekačke sa vykoná s 2,5 ml 1 % vodného roztoku kyseliny octovej. Striekačka sa stlačí a tekutina sa vráti do striekačky. Táto operácia sa zopakuje 20-krát a konečný extrakt sa ponechá na účely analýzy. Do striekačky sa naberie nový 1 % vodný roztok kyseliny octovej (2,5 ml) a zopakuje sa ďalších 20 cyklov. Potom sa extrakt zmieša s prvým extraktom a zriedia sa na objem 10 ml v kalibrovanej odmernej banke s kyselinou octovou. Extrakty sa analyzujú pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC-UV) alebo HPLC-MS. Ak sa vykonáva HPLC-UV a objaví sa podozrenie na interferenciu, musí sa vykonať nová analýza pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie (HPLC-MS).

E.

Pre organocínové látky žiadateľ musí poskytnúť správu o výsledkoch nasledujúceho skúšobného postupu. Súhrnná vzorka s hmotnosťou 1 – 2 g sa mieša najmenej s 30 ml extrakčného činidla počas 1 hodiny v ultrazvukovom kúpeli pri izbovej teplote. Extrakčné činidlo je zmes zložená z: 1 750 ml metanolu + 300 ml kyseliny octovej + 250 ml tlmivého roztoku (pH 4,5). Tlmivý roztok je roztok 164 g octanu sodného v 1 200 ml vody a 165 ml kyseliny octovej, ktorý sa zriedi vodou na objem 2 000 ml. Po extrakcii sa alkyly obsahujúce cín derivatizujú pridaním 100 μl roztoku tetraetylboritanu sodného v tetrahydrofuráne (THF) (200 mg/ml THF). Derivát sa extrahuje pomocou n-hexánu a zo vzorky sa musí vykonať druhá extrakcia. Obidva hexánové extrakty sa spoja a použijú sa na stanovenie organocínových zlúčenín pomocou plynovej chromatografie s hmotnostnou selektívnou detekciou v režime SIM.

7.2 b)   Emisie prchavých organických zlúčenín po 72 hod.

Po 72 hodinách nesmú koncentrácie ďalej uvedených látok v skúšobnej komore prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke 15.

Tabuľka 15

Emisné limity prchavých organických zlúčenín po 72 hod. pre polyuretánové peny

Látka (číslo CAS)

Limitná hodnota (mg/m3)

Formaldehyd (50-00-0)

0,005

Toluén (108-88-3)

0,1

Styrén (100-42-5)

0,005

Každá detegovateľná zlúčenina klasifikovaná ako kategória C1A alebo C1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

0,005

Súčet všetkých detegovateľných zlúčenín klasifikovaných ako kategória C1A alebo C1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

0,04

Aromatické uhľovodíky

0,5

Prchavé organické zlúčeniny (spolu)

0,5

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériom 7.2 b). V náležitých prípadoch sa vyhlásenie podloží výsledkami skúšok, ktoré preukazujú súlad s limitnými hodnotami uvedenými v tabuľke 15. Kombinácia skúšobnej vzorky/komory musí byť buď:

 

jedna vzorka s rozmermi 25 × 20 × 15 cm sa umiestni do skúšobnej komory s objemom 0,5 m3, alebo

 

dve vzorky s rozmermi 25 × 20 × 15 cm sa umiestnia do skúšobnej komory s objemom 1,0 m3.

Vzorka peny sa položí na dno skúšobnej emisnej komory a ponechá sa počas troch dní pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti s rýchlosťou výmeny vzduchu n = 0,5 za hodinu a s naplnením komory L = 0,4 m2/m3 (= celkový vystavený povrch vzorky v pomere k rozmerom komory bez tesniacich hrán a zadnej steny) podľa noriem ISO 16000-9 a ISO 16000-11.

Odber vzoriek sa musí vykonať po uplynutí 72 ± 2 hodín od vloženia do komory počas 1 hodiny na sorbente Tenax TA pre analýzu ostatných prchavých organických zlúčenín a na náplniach DNPH pre analýzu formaldehydu. Emisie prchavých organických zlúčenín sa zachytia na sorpčnej trubičke Tenax TA a následne sa analyzujú pomocou tepelnej desorpcie GC-MS podľa normy ISO 16000-6.

Výsledky sú polokvantitatívne vyjadrené ako ekvivalenty toluénu. Všetky stanovené jednotlivé analyty sú hlásené od koncentračného limitu ≥ 1 μg/m3. Celková hodnota prchavých organických zlúčenín predstavuje súčet všetkých analytov s koncentráciou ≥ 1 μg/m3 a elúciou v retenčnom intervale od n-hexánu (C6) po n-hexadekán (C16), obidva zahrnuté. Súčet všetkých detegovateľných zlúčenín klasifikovaných ako kategórie C1A alebo C1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 je súčtom všetkých týchto látok s koncentráciou ≥ 1 μg/m3. V prípade, že výsledky skúšok prekračujú limity stanovené v norme, musí sa vykonať kvantifikácia špecifická pre danú látku. Formaldehyd sa môže určiť odberom vzoriek vzduchu do náplne DNPH a následnou analýzou pomocou HPLC/UV podľa normy ISO 16000-3.

Skúšanie podľa normy CEN/TS 16516 sa považuje za rovnocenné so skúšaním podľa noriem radu ISO 16000.

7.2 c)   Hnacie plyny

Halogenované organické zlúčeniny sa nesmú používať ako hnacie plyny ani ako pomocné hnacie plyny.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie výrobcu peny o nepoužití.

7.3.   Iné výplňové materiály

Ako výplň v čalúnení nábytku môžu byť povolené aj iné materiály, ak sú splnené tieto podmienky:

dodržané sú všeobecné požiadavky pre nebezpečné látky uvedené v kritériu 2,

halogenované organické zlúčeniny sa nepoužívajú ako hnacie plyny ani ako pomocné hnacie plyny,

perie alebo páperie sa nemôže použiť ako výplňový materiál, a to ani samostatne, ani v zmesi,

ak sa ako výplňový materiál používajú kokosové vlákna pogumované pomocou latexu, musí sa preukázať zhoda s kritériom 7.1 a) a kritériom 7.1 b).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode, v ktorom uvedie:

i)

povahu použitého výplňového materiálu a akýchkoľvek iných zmiešaných materiálov;

ii)

že materiál neobsahuje žiadne látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy ani iné nebezpečné látky, na ktoré sa nevzťahuje osobitná výnimka v tabuľke 2;

iii)

že halogenované organické zlúčeniny neboli použité ako hnacie plyny ani ako pomocné hnacie plyny;

iv)

že páperie alebo perie zvierat nebolo použité ako výplňový materiál, a to ani samostatne, ani v zmesi;

v)

ak boli ako výplňový materiál použité kokosové vlákna pogumované latexom, musí sa preukázať zhoda s kritériom 7.1 pre obmedzené látky a emisie prchavých organických zlúčenín.

Kritérium 8 – Sklo: použitie ťažkých kovov

Toto kritérium sa vzťahuje na akýkoľvek materiál zo skla zahrnutý v konečnom nábytkárskom výrobku bez ohľadu na to, aký hmotnostný podiel predstavuje.

Všetko sklo použité v nábytkárskom výrobku musí spĺňať tieto podmienky:

neobsahuje olovnaté sklo,

neobsahuje nečistoty olova, ortuti ani kadmia v množstvách prekračujúcich 100 mg/kg kovu,

v prípade zrkadlového skla musí byť obsah olova vo všetkých farbách, podkladových náteroch alebo lakoch použitých na odraznú vrstvu zrkadla nižší ako 2 000 mg/kg látky skladovanej v obale. Nátery sa nanášajú pomocou procesu, pri ktorom sa používa cín namiesto medi.

Posudzovanie a overovanie:

i)

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie od dodávateľa skla, v ktorom sa uvádza, že v konečnom nábytkárskom výrobku sa nenachádza žiadne olovnaté sklo. Ak chýba vhodné vyhlásenie, príslušný orgán môže požadovať analýzu skla v konečnom nábytkárskom výrobku prostredníctvom nedeštruktívnej metódy pomocou prenosného prístroja pre röntgenovú fluorescenčnú spektroskopiu.

ii)

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie od dodávateľa skla, v ktorom sa uvádza, že sklo v nábytkárskom výrobku neobsahuje žiadne nečistoty olova, ortuti ani kadmia v množstvách prekračujúcich 100 mg/kg (0,01 % hmotnostného podielu). Ak chýba vhodné vyhlásenie, príslušný orgán môže požadovať vykonanie skúšky pre tieto kovy v skle prostredníctvom röntgenovej fluorescenčnej spektroskopie podľa zásad normy ASTM F2853-10 alebo rovnocennej normy.

iii)

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie od dodávateľa zrkadla, že obsah olova vo všetkých zloženiach farieb, podkladových náterov alebo lakov použitých na odraznú vrstvu zrkadla je nižší ako 2 000 mg/kg (0,2 % hmotnostného podielu). Vyhlásenie sa musí podložiť príslušnou kartou bezpečnostných údajov alebo podobnou dokumentáciou. Musí sa poskytnúť ďalšie vyhlásenie od dodávateľa skla pre zrkadlá, v ktorom sa uvedie, že odrazná vrstva bola nanesená pomocou procesu, pri ktorom sa používa cín, a nie meď.

Kritérium 9 – Požiadavky na konečný výrobok

9.1.   Funkčná spôsobilosť

Nábytok s environmentálnou značkou EÚ sa považuje za vhodný na používanie, ak vyhovuje požiadavkám uvedeným v najnovších zneniach všetkých príslušných noriem EN uvedených v dodatku IV, ktoré súvisia s trvanlivosťou, rozmerovými požiadavkami, bezpečnosťou a pevnosťou výrobku.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, aké (ak nejaké) normy v dodatku IV sa vzťahujú na výrobok, a potom predloží vyhlásenie o súlade so všetkými príslušnými normami EN, ktoré podloží protokolmi o skúškach buď od výrobcu nábytku, alebo od dodávateľov súčastí alebo materiálov komponentov (podľa vhodnosti).

9.2.   Predĺžená záruka na výrobok

Žiadateľ bez dodatočných nákladov poskytne minimálne päťročnú záruku účinnú odo dňa dodania výrobku. Táto záruka sa poskytuje bez toho, aby boli dotknuté právne záväzky výrobcu a predávajúceho podľa vnútroštátneho práva.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode a uvedie podmienky predĺženej záruky na výrobok, ktoré sa nachádzajú v dokumentácii s informáciami pre spotrebiteľov a ktoré spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v tomto kritériu.

9.3.   Poskytovanie náhradných dielov

Výrobca nábytku musí zákazníkom poskytovať náhradné diely počas najmenej piatich rokov od dátumu dodania výrobku. Cena náhradných dielov (ak nejaká je) musí byť primeraná celkovej cene nábytkárskeho produktu. Musia sa poskytnúť kontaktné údaje, ktoré sa použijú s cieľom zabezpečiť dodávku náhradných dielov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že náhradné diely budú dostupné najmenej päť rokov od dátumu dodania výrobku. Ak sa zistí, že tovar má určitú chybu pri bežnom používaní, náhradné diely budú počas záručnej lehoty k dispozícii bezplatne, alebo ak bol tovar poškodený nesprávnym používaním, poskytnú sa za primeranú cenu. Kontaktné informácie budú súčasťou informácií pre spotrebiteľov.

9.4.   Návrh na účely demontáže

V prípade nábytku, ktorý pozostáva z viacerých súčastí alebo materiálov komponentov, sa výrobok navrhne tak, aby ho bolo možné rozobrať na účely uľahčenia opráv, opätovného použitia a recyklácie. Musia sa poskytnúť jednoduché a ilustrované pokyny týkajúce sa demontáže alebo výmeny poškodených súčastí alebo materiálov komponentov. Demontáž a výmenu musí byť možné vykonať pomocou bežných a základných manuálnych nástrojov a nekvalifikovanej pracovnej sily.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť technické výkresy, ktoré znázorňujú, ako je možné výrobok zmontovať alebo rozobrať pomocou základných nástrojov a nekvalifikovanej pracovnej sily. V prípade čalúnených častí môže demontáž zahŕňať použitie zapínania na zips alebo suchý zips, pomocou ktorých možno pripevniť vankúše pohovky k rámu a vnútornú výplň k poťahovým materiálom alebo ich od seba oddeliť. Ak je to potrebné, musia sa zabezpečiť závitové úchytky, ktoré vedú priamo do dosiek na báze dreva, takže skrutku možno znovu vložiť pri opätovnom zostavovaní na inom mieste, než z ktorého bola odobratá počas demontáže.

9.5.   Emisie prchavých organických zlúčenín

Ak nábytkársky výrobok obsahuje akékoľvek súčasti alebo materiály komponentov uvedené ďalej, musia sa vykonať skúšky týkajúce sa emisií prchavých organických zlúčenín:

čalúnnické poťahy vyrobené z usne,

čalúnnické poťahy vyrobené z povrstvených textílií,

akékoľvek súčasti, ktoré tvoria viac ako 5 % celkovej hmotnosti nábytkárskeho výrobku (bez obalu) a ktoré boli ošetrené povrchovými nátermi s vysokým obsahom prchavých organických zlúčenín (vyšším ako 5 %), ktoré boli nanesené v aplikačnej dávke vyššej ako 30 g/m2 ošetrenej plochy, alebo ktorých aplikačné dávky neboli vypočítané.

Balenie a dodávka vzoriek odoslané na skúšanie, zaobchádzanie s nimi a ich upravovanie, požiadavky na skúšobnú komoru a metódy plynovej analýzy sa riadia postupmi stanovenými v normách radu ISO 16000.

Skúšky sa môžu vykonať na celom nábytkárskom výrobku (pozri podmienky a limitné hodnoty v tabuľke 16) alebo v menších skúšobných komorách špeciálne pre jednotlivé uvedené súčasti alebo materiály komponentov (pozri podmienky a limitné hodnoty v tabuľke 17).

Emisie prchavých organických zlúčenín nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľkách 16 a 17.

Tabuľka 16

Maximálne hodnoty emisných limitov pre prchavé organické zlúčeniny pre konkrétne nábytkárske výrobky

Skúšobný parameter

Kreslá a pohovky

Kancelárske stoličky

Ostatný nábytok

Objem komory

V rozmedzí 2 – 10 m3

Miera zaplnenia

Výrobok môže obsadiť približne 25 % objemu komory

 (***********) 0,5 – 1,5 m2/m3

Koeficient výmeny vzduchu

4,0 m3/h

2,0 m3/h

 (***********) 0,5 – 1,5 h– 1

Látka

3 dni

28 dní

3 dni

28 dní

28 dní

Formaldehyd

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC (***********)

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

C-látky (10)

≤ 10 μg/m3 (celkový limit)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

≤ 10 μg/m3 (celkový limit)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

Hodnota R pre látky s najnižšou požadovanou koncentráciou (11)

≤ 1

≤ 1

≤ 1


Tabuľka 17

Maximálne hodnoty emisných limitov pre prchavé organické zlúčeniny pre cieľové materiály alebo súčasti nábytku

Skúšobný parameter

Súčasti s povrchovou úpravou

Čalúnnické poťahové materiály z usní alebo povrstvených textílií

Minimálny povolený objem komory

200 l pre drevené súčasti

20 l pre ostatné súčasti

20 l

Koeficient výmeny vzduchu

0,5 h–1

1,5 m3/m2.h

Látka

3 dni

28 dní

3 dni

28 dní

Formaldehyd

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

C-látky (12)

≤ 10 μg/m3 (celkový limit)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

≤ 10 μg/m3 (celkový limit)

≤ 1 μg/m3 (na látku)

Hodnota R pre látky s najnižšou požadovanou koncentráciou (13)

≤ 1

≤ 1

Posudzovanie a overovanie: Ak sa pri nábytkárskom výrobku považuje za potrebné vykonať skúšanie emisií prchavých organických zlúčenín v konečnom výrobku, žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o súlade podložené protokolom o skúške komorovou metódou, ktorá sa uskutočnila podľa noriem radu ISO 16000. Skúšanie vykonané podľa normy CEN/TS 16516 sa považuje za rovnocenné so skúšaním podľa ISO 16000. Ak koncentračné limity pre skúšku v komore, ktorých dosiahnutie bolo stanovené na 28 dní, budú dosiahnuté tri dni po umiestnení vzorky do komory alebo v inom časovom intervale medzi tromi a 27 dňami po umiestnení vzorky do komory, potom možno vyhlásiť súlad s požiadavkami a skúška sa môže predčasne ukončiť.

Údaje zo skúšok vykonaných menej ako 12 mesiacov pred podaním žiadosti o používanie environmentálnej značky EÚ budú v prípade výrobkov alebo súčastí, alebo materiálov komponentov platné, pokiaľ nedošlo k žiadnym zmenám vo výrobnom procese alebo v používanom chemickom zložení, ktoré by sa mohli považovať za zmeny, ktoré povedú k zvýšeniu emisií prchavých organických zlúčenín z konečného výrobku alebo príslušných súčastí alebo materiálov komponentov.

Akceptujú sa aj údaje o skúške, ktoré preukazujú zhodu s limitnými hodnotami uvedenými v tabuľke 17 pre príslušné súčasti alebo materiály komponentov a ktoré poskytujú priamo dodávatelia, ak k nim bude pripojené vyhlásenie od príslušného dodávateľa.

Kritérium 10 – Informácie pre spotrebiteľov

S výrobkom sa musí poskytnúť jeden dokument s informáciami pre spotrebiteľov, ktorý bude obsahovať informácie v jazyku krajiny, kde sa výrobok uvádza na trh, a ktoré sa týkajú týchto aspektov:

opis výrobku podľa požiadaviek v kritériu 1,

spotrebiteľovi sa musí poskytnúť podrobný opis najlepších spôsobov zneškodnenia výrobku (t. j. opätovné použitie, spätný odber z iniciatívy žiadateľa, recyklácia, energetické zhodnotenie), ktoré sa zoradia podľa ich vplyvu na životné prostredie,

informácie o druhoch polymérov plastových súčastí s hmotnosťou vyššou ako 100 g, ktoré neboli označené v súlade s požiadavkami v kritériu 4.1,

vyhlásenie, že určenie, opis, značka alebo označenie usne sa používajú v súlade s požiadavkami stanovenými v normách EN 15987 a EN 16223,

zrozumiteľné vyjadrenie, za akých podmienok by sa mal nábytkársky výrobok používať; napríklad používanie v interiéri alebo exteriéri, rozpätie teplôt, nosnosť výrobku a správny spôsob jeho čistenia,

informácie týkajúce sa typu použitého skla, všetky informácie o bezpečnosti, vhodnosti skla pre kontakt s tvrdými materiálmi, ako je sklo, kov alebo kameň, a informácie o správnom zneškodnení skla, napríklad jeho zlučiteľnosti alebo nezlučiteľnosti s recyklovaným obalovým sklom,

vyhlásenie o zhode čalúneného nábytku s príslušnými protipožiarnymi predpismi v krajine predaja, podrobné informácie o tom, ktoré spomaľovače horenia boli použité (ak boli použité) a v ktorých materiáloch (ak existujú),

vyhlásenie o nepoužití biocídnych výrobkov s cieľom dosiahnuť konečný dezinfekčný účinok v akomkoľvek nábytku, ktorý sa jednoznačne predáva na použitie v interiéri, a v prípade vonkajšieho nábytku sa poskytne vyhlásenie, ktoré účinné látky obsiahnuté v biocídnych výrobkoch sa použili (ak boli použité) a v ktorých materiáloch (ak existujú),

vyhlásenie o zhode so všetkými príslušnými normami EN uvedenými v kritériu 9.1 a dodatku IV,

príslušné informácie týkajúce sa podmienok záruky na výrobok podľa požiadaviek v kritériu 9.2,

príslušné kontaktné informácie týkajúce sa poskytovania náhradných dielov podľa požiadaviek v kritériu 9.3,

názorne ilustrované pokyny na montáž a demontáž podľa požiadaviek v kritériu 9.4.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť kópiu dokumentu s informáciami pre spotrebiteľov, ktorý sa má poskytovať spoločne s výrobkom a ktorý preukazuje súlad s každým bodom uvedeným v tomto kritériu.

Kritérium 11 – Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Ak sa použije nepovinná značka s textovým poľom, musí (podľa vhodnosti) obsahovať tri z týchto vyhlásení:

drevo, korok, bambus a ratan z udržateľne obhospodarovaných lesov,

recyklovaný obsah (drevo alebo plast, v náležitých prípadoch),

obmedzené nebezpečné látky,

neošetrené biocídnymi výrobkami (v náležitých prípadoch),

neošetrené spomaľovačmi horenia (v náležitých prípadoch),

výrobok s nízkymi emisiami formaldehydu,

výrobok s nízkymi emisiami prchavých organických zlúčenín,

výrobok navrhnutý na demontáž a jednoduchú opravu,

ak sa v čalúnení nábytku použili textilné materiály z bavlny využívajúce ekologicky pestovanú bavlnu alebo bavlnu pestovanú podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom, v poli 2 environmentálnej značky EÚ sa môže uviesť tento text:

Tabuľka 18

Informácie týkajúce sa bavlny v textíliách, ktoré sa môžu objaviť popri environmentálnej značke EÚ

Špecifikácia výroby

Text, ktorý sa môže uviesť

Obsah ekologicky pestovanej bavlny viac ako 95 %

Textil vyrobený z ekologicky pestovanej bavlny

Obsah bavlny pestovanej podľa zásad integrovanej ochrany proti škodcom viac ako 70 %

Bavlna pestovaná so zníženým používaním pesticídov

Usmernenia o používaní nepovinnej značky s textovým poľom možno nájsť v Usmerneniach k používaniu loga environmentálnej značky EÚ (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo) na webovom sídle:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s týmto kritériom.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Komisie 2014/350/EÚ z 5. júna 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom (Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 45).

(3)  ECHA, Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii; http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(*)  Za vykonávanie odstraňovania farieb pri čistení odpadových vôd sa považuje to, keď odpadové vody z farbiarní spĺňajú tieto spektrálne koeficienty: i) 7 m– 1 pri 436 nm, 5 m– 1 pri 525 nm a 3 m– 1 pri 620 nm.

(4)  ECHA: databáza registrovaných látok REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(5)  ECHA: Spolupráca s partnerskými regulačnými agentúrami, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(6)  Norma EPF pre podmienky dodávania recyklovaného dreva, október 2002. Norma je k dispozícii na webovom sídle: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(7)  Nariadenie č. 93120: Opatrenie na kontrolu toxických látok v ovzduší v záujme zníženia emisií formaldehydu z kompozitných výrobkov z dreva, California Code of Regulations.

(**)  Nevzťahuje sa na biele výrobky ani na výrobky, ktoré nie sú farbené ani potlačené.

(***)  Stupeň 4 je však povolený, ak sú nábytkové poťahové textílie svetlofarebné (štandardná sýtosť < 1/12) a zároveň sú vyrobené z viac ako 20 % vlny alebo iných keratínových vláken, alebo z viac ako 20 % ľanu alebo iných lykových vlákien.

(****)  Celkovo 22 arylamínov uvedených v položke 43 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 plus dve ďalšie zlúčeniny (úplný zoznam arylamínov, ktoré sa majú skúšať, je uvedený v tabuľke 21 v dodatku III). Limit detekcie pre EN ISO 17234-1 je 30 mg/kg.

(*****)  Vo všeobecnosti sa predpokladá, že detekčný limit pre EN ISO 17075 je 3 mg/kg.

(******)  Nábytok určený osobitne pre dojčatá a deti mladšie ako tri roky.

(*******)  Ak boli skúšané textílie ošetrené oxidom antimonitým ako synergentom v súlade s podmienkami udelenia výnimky pre použitie oxidu antimonitého uvedenými v položke c) tabuľky 2, potom sa na tieto textílie nevzťahuje povinnosť dodržiavať limitné hodnoty pre unikanie antimónu.

(8)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/84/EÚ z 11. februára 2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží a kožušín (Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2013, s. 13).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(********)  Dimetylnitrózoamín (NDMA), dietylnitrózoamín (NDEA), n-nitrózodimetyletylamín (NMEA), N-nitrózodi-izo-propylamín (NDIPA), N-nitrózodipropylamín (NDPA), N-nitrózodibutylamín (NDBA), 1-nitrózopyrolidín (NPYR), 1-nitrózopiperidín (NPIP), N-nitrózomorfolín (NMOR).

(*********)  0,01 % hmotnostného podielu (súčet štyroch ftalátov vo všetkých ostatných nábytkárskych výrobkoch).

(**********)  S odkazom na najnovšiu verziu zoznamu kandidátskych látok ECHA v čase nadobudnutia účinnosti.

(***********)  Hoci existuje priestor na zmenu miery zaplnenia a koeficientu výmeny vzduchu pre ostatný nábytok, pomer medzi mierou zaplnenia (m2/m3) a koeficientu výmeny vzduchu (h– 1) sa musí udržať na 1,0.

(10)  V rámci výpočtov kumulatívnych emisií karcinogénnych prchavých organických zlúčenín sa neprihliada na formaldehyd, ktorý má namiesto toho vlastný individuálny limit.

(11)  R = celková hodnota všetkých kvocientov (Ci/LCIi) < 1 (kde Ci = koncentrácia látky vo vzduchu komory, LCIi = hodnota LCI (najnižšej požadovanej koncentrácie) látky podľa najnovších údajov vymedzených v rámci iniciatívy opatrení európskej spolupráce v oblasti „mestského ovzdušia, vnútorného prostredia a vystavenia ľudí“.

(12)  V rámci výpočtov kumulatívnych emisií karcinogénnych prchavých organických zlúčenín sa neprihliada na formaldehyd, ktorý má namiesto toho vlastný individuálny limit.

(13)  R = celková hodnota všetkých kvocientov (Ci/LCIi) < 1 kde Ci = koncentrácia látky vo vzduchu komory, LCIi = hodnota LCI (najnižšej požadovanej koncentrácie) látky podľa najnovších údajov vymedzených v rámci iniciatívy opatrení európskej spolupráce v oblasti „mestského ovzdušia, vnútorného prostredia a vystavenia ľudí“.

Dodatok I

USMERNENIA NA VÝPOČET PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN POUŽITÝCH V POVRCHOVEJ ÚPRAVE

Metóda výpočtu si vyžaduje tieto informácie:

celková plocha povrchovej úpravy konečného zostaveného výrobku,

obsah prchavých organických zlúčenín v náterovej zmesi (v g/l),

množstvo náterovej zmesi pred nanesením náteru,

počet totožných jednotiek spracovaných počas nanášania povrchovej úpravy,

množstvo náterovej zmesi, ktoré zostane po nanesení náteru.

Toto je príklad výpočtu:

Celková plocha povrchovej úpravy konečného zostaveného výrobku

= 1,5 m2.

Obsah VOC v náterovej zmesi (v g/l)

= 120 g/l.

Množstvo (1) náterovej zmesi pred nanesením náteru

= 18,5 l.

Počet totožných jednotiek spracovaných počas nanášania povrchovej úpravy

= 4.

Množstvo (1) náterovej zmesi, ktoré zostane po nanesení náteru

= 12,5 l.


Celková plocha

= 4 × 1,5 m2

= 6 m2.

Celkový objem použitej náterovej zmesi

= 18,5 – 12,5

= 6 l.

Celkové množstvo VOC aplikovaných na ploche

= 3,9 × 120 g/l

= 468 g.

Celkové množstvo VOC aplikovaných na m2

= 468 g/6 m2

= 78 g/m2.

V prípade použitia viac než jednej náterovej zmesi, ako sú podkladové nátery alebo vrchné nátery, sa vypočíta aj objemová spotreba a obsah VOC a spolu sa sčítajú.

Možnosti na zníženie celkového obsahu VOC používaných pri nanášaní náteru zahŕňajú použitie účinnejších metód. Orientačné údaje o účinnosti rôznych metód náteru sú uvedené ďalej.

Tabuľka

Orientačné faktory účinnosti pre metódy náteru:

Metóda náteru

Účinnosť

%

Faktor účinnosti

Striekacie zariadenie bez recyklácie

50

0,5

Striekanie v elektrostatickom poli

65

0,65

Striekacie zariadenie s recykláciou

70

0,7

Striekací zvon/disk

80

0,8

Navaľovanie

95

0,95

Celoplošný náter

95

0,95

Vákuovo nanášaný náter

95

0,95

Máčanie

95

0,95

Polievanie

95

0,95


(1)  Upozornenie – namiesto merania objemu sa môže použiť stanovenie hmotnosti, pokiaľ je známa hustota náterovej zmesi a zohľadní sa vo výpočte.

Dodatok II

EN 13336 POŽIADAVKY NA USNE NA NÁBYTOK

Tabuľka

Fyzikálne požiadavky na useň použitú v nábytku s environmentálnou značkou EÚ (podľa EN 13336)

Základné charakteristiky

Skúšobná metóda

Odporúčané hodnoty

Nubuk, semiš a anilín (*)

Semianilín (*)

Povrstvená, pigmentovaná a iné (*)

pH a ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (pokiaľ je pH < 4,0, ΔpH musí byť ≤ 0,7

Pevnosť v trhaní, priemerná hodnota

EN ISO 3377-1

> 20 N

Stálofarebnosť pri otere v cykle tam a späť

EN ISO 11640

Celková hmotnosť prítlačného ramena 1 000 g

Potný alkalický roztok vymedzený v EN ISO 11641.

Aspekty, ktoré sa majú hodnotiť

Zmena farby usne a jej znečistenie

Zmena farby usne a jej znečistenie. Bez zničenia povrchovej úpravy

použitím suchej plsti

50 cyklov, ≥ 3 odtieň sivej

500 cyklov, ≥ 4 odtieň sivej

použitím mokrej plsti

20 cyklov, ≥ 3 odtieň sivej

80 cyklov, ≥ 3/4 odtieň sivej

250 cyklov, ≥ 3/4 odtieň sivej

použitím plsti navlhčenej umelým potom

20 cyklov, ≥ 3 odtieň sivej

50 cyklov, ≥ 3/4 odtieň sivej

80 cyklov, ≥ 3/4 odtieň sivej

Stálofarebnosť pri umelom svetle

EN ISO 105-B02 (metóda 3)

≥ 3 odtieň modrej

≥ 4 odtieň modrej

≥ 5 odtieň modrej

Adhézia povrchovej úpravy za sucha

EN ISO 11644

≥ 2 N/10 mm

Odolnosť proti ohýbaniu za sucha

EN ISO 5402-1

Len pre anilínovú useň s povrchovou úpravou bez obsahu pigmentov, 20 000 cyklov (žiadne praskliny v povrchovej úprave)

50 000 cyklov (žiadne praskliny v povrchovej úprave)

50 000 cyklov (žiadne praskliny v povrchovej úprave)

Stálofarebnosť pri pokvapkaní vodou

EN ISO 15700

≥ 3 odtieň sivej (žiadne stále vydutie)

Odolnosť proti vzniku trhlín povrchovej vrstvy za chladu

EN ISO 17233

– 15 °C (žiadne praskliny povrchovej úpravy)

Ohňovzdornosť

EN 1021 alebo príslušné vnútroštátne normy

vyhovuje


(*)  Vymedzenie týchto druhov usní je podľa normy EN 15987.

Dodatok III

ZAKÁZANÉ ZLÚČENINY ARYLAMÍNU V KONEČNÝCH MATERIÁLOCH, AKO SÚ USNE, TEXTÍLIE A POVRSTVENÉ TEXTÍLIE

Patria sem látky v akýchkoľvek farbených usniach (podľa normy EN 17234) alebo textíliách (podľa noriem EN 14362-1 a EN 14362-3) uvedené v položke 43 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, na ktoré sa musia vykonať skúšky.

Tabuľka 1

Karcinogénne arylamíny v textíliách alebo usniach, na ktoré sa musia vykonať skúšky

Arylamín

Číslo CAS

Arylamín

Číslo CAS

bifenyl-4-ylamín

92-67-1

4,4′-oxydianilín

101-80-4

benzidín

92-87-5

4,4′-sulfándiylbisanilín

139-65-1

4-chlór-2-metylanilín

95-69-2

1,2-toluidín

95-53-4

2-naftylamín

91-59-8

4-metylbenzén-1,3-diamín

95-80-7

2-metyl-4-(2-tolyldiazenyl)anilín

97-56-3

2,4,5-trimetylanilín

137-17-7

2-metyl-5-nitroanilín

99-55-8

4-aminofenyl(fenyl)diazén

60-09-3

4-chlóranilín

106-47-8

o-anizidín

90-04-0

4-metoxy-1,3-fenyléndiamín

615-05-4

2,4-dimetylanilín

95-68-1

4,4′-metyléndianilín

101-77-9

2,6-dimetylanilín

87-62-7

3,3′-dichlórbenzidín

91-94-1

2-metoxy-5-metylanilín

120-71-8

3,3′-dimetoxybenzidín

119-90-4

3,3′-dimetylbenzidín

119-93-7

2,2′-dimetyl-4,4′-metyléndianilín

838-88-0

4,4′-metylénbis(2-chlóranilín)

101-14-4

Niekoľko ďalších farbív, na ktoré sa priamo nevzťahujú obmedzenia v položke 43 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, je známych tým, že sa štiepia počas spracovania, čím vznikajú niektoré zo zakázaných látok uvedených v tabuľke 1. S cieľom výrazne znížiť neistotu v súvislosti s dodržiavaním stanovenej limitnej hodnoty 30 mg/kg pre látky uvedené v tabuľke 1 sa výrobcom odporúča, aby sa vyhýbali používaniu farbív uvedených v tabuľke 2. Toto odporúčanie však nie je povinné.

Tabuľka 2

Orientačný zoznam farbív, ktoré sa môžu štiepiť na karcinogénne arylamíny

Disperzné farbivá

Základné farbivá

disperzná oranžová 60

disperzná žltá 7

základná hnedá 4

základná červená 114

disperzná oranžová 149

disperzná žltá 23

základná červená 42

základná žltá 82

disperzná červená 151

disperzná žltá 56

základná červená 76

základná žltá 103

disperzná červená 221

disperzná žltá 218

základná červená 111

 

Kyslé farbivá

C.I. kyslá čierna 29

C.I. kyslá červená 4

C.I. kyslá červená 85

C.I. kyslá červená 148

C.I. kyslá čierna 94

C.I. kyslá červená 5

C.I. kyslá červená 104

C.I. kyslá červená 150

C.I. kyslá čierna 131

C.I. kyslá červená 8

C.I. kyslá červená 114

C.I. kyslá červená 158

C.I. kyslá čierna 132

C.I. kyslá červená 24

C.I. kyslá červená 115

C.I. kyslá červená 167

C.I. kyslá čierna 209

C.I. kyslá červená 26

C.I. kyslá červená 116

C.I. kyslá červená 170

C.I. kyslá čierna 232

C.I. kyslá červená 26:1

C.I. kyslá červená 119:1

C.I. kyslá červená 264

C.I. kyslá hnedá 415

C.I. kyslá červená 26:2

C.I. kyslá červená 128

C.I. kyslá červená 265

C.I. kyslá oranžová 17

C.I. kyslá červená 35

C.I. kyslá červená 115

C.I. kyslá červená 420

C.I. kyslá oranžová 24

C.I. kyslá červená 48

C.I. kyslá červená 128

C.I. kyslá fialová 12

C.I. kyslá oranžová 45

C.I. kyslá červená 73

C.I. kyslá červená 135

 

Priame farbivá

priama čierna 4

priama modrá 192

priama hnedá 223

priama červená 28

priama čierna 29

priama modrá 201

priama zelená 1

priama červená 37

priama čierna 38

priama modrá 215

priama zelená 6

priama červená 39

priama čierna 154

priama modrá 295

priama zelená 8

priama červená 44

priama modrá 1

priama modrá 306

priama zelená 8.1

priama červená 46

priama modrá 2

priama hnedá 1

priama zelená 85

priama červená 62

priama modrá 3

priama hnedá 1:2

priama oranžová 1

priama červená 67

priama modrá 6

priama hnedá 2

priama oranžová 6

priama červená 72

priama modrá 8

základná hnedá 4

priama oranžová 7

priama červená 126

priama modrá 9

priama hnedá 6

priama oranžová 8

priama červená 168

priama modrá 10

priama hnedá 25

priama oranžová 10

priama červená 216

priama modrá 14

priama hnedá 27

priama oranžová 108

priama červená 264

priama modrá 15

priama hnedá 31

priama červená 1

priama fialová 1

priama modrá 21

priama hnedá 33

priama červená 2

priama fialová 4

priama modrá 22

priama hnedá 51

priama červená 7

priama fialová 12

priama modrá 25

priama hnedá 59

priama červená 10

priama fialová 13

priama modrá 35

priama hnedá 74

priama červená 13

priama fialová 14

priama modrá 76

priama hnedá 79

priama červená 17

priama fialová 21

priama modrá 116

priama hnedá 95

priama červená 21

priama fialová 22

priama modrá 151

priama hnedá 101

priama červená 24

priama žltá 1

priama modrá 160

priama hnedá 154

priama červená 26

priama žltá 24

priama modrá 173

priama hnedá 222

priama červená 22

priama žltá 48

Dodatok IV

NORMY PRE TRVANLIVOSŤ, PEVNOSŤ A ERGONÓMIU NÁBYTKÁRSKYCH VÝROBKOV

Tabuľka

Orientačný zoznam noriem EN pre nábytok (vypracovaný technickým výborom CEN/TC 207 „Nábytok“) dôležitý pre kritérium 9.1

Norma

Názov

Čalúnený nábytok

EN 1021-1

Nábytok. Hodnotenie zápalnosti čalúneného nábytku. Časť 1: Zdroj zapálenia: tlejúca cigareta

EN 1021-2

Nábytok. Hodnotenie zápalnosti čalúneného nábytku. Časť 2: Zdroj zapálenia: ekvivalent plameňa zápalky

Kancelársky nábytok

EN 527-1

Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. Časť 1: Rozmery

EN 527-2

Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. Časť 2: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky

EN 1023-2

Kancelársky nábytok. Priehradky. Časť 2: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky

EN 1335-1

Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky. Časť 1: Stanovenie rozmerov

EN 1335-2

Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky

EN 14073-2

Kancelársky nábytok. Úložný nábytok. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky

EN 14074

Kancelársky nábytok. Stoly a písacie stoly a úložný nábytok. Skúšobné metódy na určenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivých častí (po skúške nesmú byť komponenty poškodené a musia fungovať tak, ako sa zamýšľalo).

Vonkajší nábytok

EN 581-1

Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

EN 581-2

Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách. Časť 2: Mechanické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy sedacieho nábytku

EN 581-3

Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách. Časť 3: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre stoly

Sedací nábytok

EN 1022

Bytový nábytok. Sedací nábytok. Hodnotenie stability

EN 12520

Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na bytový sedací nábytok

EN 12727

Bytový nábytok. Radové sedenie. Skúšobné metódy a požiadavky na stanovenie pevnosti a trvanlivosti

EN 13759

Bytový nábytok. Ovládacie mechanizmy pre sedací nábytok a rozkladacie kreslá. Skúšobné metódy

EN 14703

Nábytok. Spojovacie prostriedky pre nebytové radové sedadlá. Pevnostné požiadavky a skúšobné metódy

EN 16139

Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na nebytový sedací nábytok

Stoly

EN 12521

Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na bytové stoly

EN 15372

Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na nebytové stoly

Kuchynský nábytok

EN 1116

Kuchynský nábytok. Koordinované rozmery kuchynského nábytku a kuchynského vybavenia

EN 14749

Bytové a kuchynské úložné jednotky a pracovné dosky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

Postele

EN 597-1

Nábytok. Hodnotenie zápalnosti matracov a čalúnených lôžkových podstavcov. Časť 1: Zdroj zapálenia: tlejúca cigareta

EN 597-2

Nábytok. Hodnotenie zápalnosti matracov a čalúnených lôžkových podstavcov. Časť 2: Zdroj zapálenia: ekvivalent plameňa zápalky

EN 716-1

Nábytok. Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky

EN 747-1

Nábytok. Poschodové postele a vysoké postele. Časť 1: Bezpečnostné a pevnostné požiadavky a požiadavky na trvanlivosť

EN 1725

Bytový nábytok. Postele a matrace. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

EN 1957

Bytový nábytok. Postele a matrace. Skúšobné metódy na stanovenie funkčných charakteristík

EN 12227

Detské ohrádky do bytových priestorov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

Úložný nábytok

EN 16121

Nebytový úložný nábytok. Požiadavky na bezpečnosť, pevnosť, trvanlivosť a stabilitu

Iné druhy nábytku

EN 1729-1

Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 1: Funkčné rozmery

EN 1729-2

Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

EN 13150

Pracovné stoly pre laboratóriá. Rozmery, bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

EN 14434

Písacie tabule pre vzdelávacie inštitúcie. Ergonomické, technické a bezpečnostné požiadavky a ich skúšobné metódy


Top