EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0947

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/947 zo 14. júna 2016, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.) (EULEX KOSOVO)

OJ L 157, 15.6.2016, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/947/oj

15.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/26


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/947

zo 14. júna 2016,

ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (*) (EULEX KOSOVO)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 4. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/124/SZBP (1).

(2)

Rada 12. júna 2014 prijala rozhodnutie 2014/349/SZBP (2), ktorým sa jednotná akcia 2008/124/SZBP zmenila a predĺžila do 14. júna 2016.

(3)

Rada 11. júna 2015 prijala rozhodnutie 2015/901/SZBP (3), ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP, pričom sa stanovuje finančná referenčná suma na obdobie od 15. júna 2015 do 14. júna 2016.

(4)

Jednotná akcia 2008/124/SZBP by sa mala zmeniť s cieľom predĺžiť mandát misie EULEX Kosovo do 14. júna 2018 a stanoviť novú finančnú referenčnú sumu, ktorá má pokrývať obdobie od 15. júna 2016 do 14. júna 2017.

(5)

Žiadne ustanovenie tohto rozhodnutia nemožno vykladať v tom zmysle, že by ním bola dotknutá nezávislosť alebo autonómia sudcov a prokurátorov.

(6)

Vzhľadom na osobitnú povahu činnosti misie EULEX Kosovo na podporu súdnych konaní postúpených do členských štátov je vhodné určiť v tomto rozhodnutí sumu predpokladanú na pokrytie podpory súdnych konaní postúpených do členských štátov a zabezpečiť plnenie príslušnej časti rozpočtu prostredníctvom grantu.

(7)

Misia EULEX Kosovo sa uskutoční v kontexte situácie, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by ohroziť splnenie cieľov vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 21 zmluvy.

(8)

Jednotná akcia 2008/124/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Jednotná akcia 2008/124/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 16 sa mení takto:

a)

do odseku 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO od 15. júna 2016 do 14. júna 2017 je 63 600 000 EUR.

Zo sumy uvedenej v deviatom pododseku je 34 500 000 EUR určených na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO spojených s vykonávaním jej mandátu v Kosove od 15. júna do 14. decembra 2016 a 29 100 000 EUR na pokrytie podpory pre súdne konania postúpené do členských štátov od 15. júna 2016 do 14. júna 2017. Uvedená suma tiež retroaktívne pokrýva výdavky, ktoré vznikli pri podpore postúpených súdnych konaní k 1. aprílu 2016. Komisia podpíše dohodu o grante na danú sumu s tajomníkom konajúcim v mene súdnej kancelárie poverenej správou postúpených súdnych konaní. Na túto dohodu o grante sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (**).

O finančnej referenčnej sume na nasledujúce obdobie pre misiu EULEX Kosovo rozhodne Rada.

(**)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).“;"

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Misia EULEX KOSOVO zodpovedá za finančné plnenie rozpočtu misie s výnimkou sumy uvedenej v odseku 1 desiatom pododseku, súvisiacej s podporou súdnych konaní postúpených do členských štátov. Misia EULEX KOSOVO na tento účel podpíše dohodu s Komisiou.“.

2.

V článku 20 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Jej účinnosť uplynie 14. júna 2018. Rada na návrh vysokého predstaviteľa a berúc do úvahy doplnkové zdroje financovania, ako aj príspevky od ostatných partnerov prijme potrebné rozhodnutia s cieľom zabezpečiť účinnosť mandátu misie EULEX KOSOVO na podporu postúpených súdnych konaní uvedených v článku 3a a súvisiacich potrebných finančných prostriedkov až do uzavretia týchto súdnych konaní.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu, 14. júna 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(*)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(1)  Jednotná akcia Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX Kosovo (Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92).

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/349/SZBP z 12. júna 2014, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 42).

(3)  Rozhodnutie Rady 2015/901 z 11. júna 2015, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (Ú. v. EÚ L 147, 12.6.2015, s. 21).


Top