EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0786

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/786 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovuje postup na zriadenie a fungovanie nezávislého poradného výboru na pomoc členským štátom a Komisii pri určovaní toho, či tabakové výrobky majú charakteristickú arómu [oznámené pod číslom C(2016) 2921] (Text s významom pre EHP)

C/2016/2921

OJ L 131, 20.5.2016, p. 79–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/786/oj

20.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/79


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/786

z 18. mája 2016,

ktorým sa stanovuje postup na zriadenie a fungovanie nezávislého poradného výboru na pomoc členským štátom a Komisii pri určovaní toho, či tabakové výrobky majú charakteristickú arómu

[oznámené pod číslom C(2016) 2921]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (1), a najmä na jej článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 7 smernice 2014/40/EÚ sa zakazuje uvádzanie tabakových výrobkov s charakteristickou arómou na trh. Jednotné pravidlá týkajúce sa postupov na určenie toho, či tabakový výrobok má charakteristickú arómu, sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/779 (2).

(2)

V článku 7 ods. 4 smernice 2014/40/EÚ sa stanovuje, že pri určovaní toho, či má tabakový výrobok charakteristickú arómu, sa členské štáty a Komisia môžu radiť s nezávislým poradným výborom (ďalej len „výbor“). V tom istom ustanovení sa Komisia splnomocňuje prijímať vykonávacie akty stanovujúce postup na zriadenie a fungovanie tohto výboru.

(3)

Výbor by mal pozostávať z vysokokvalifikovaných, špecializovaných a nezávislých expertov s príslušnými odbornými znalosťami v oblasti senzorickej, štatistickej a chemickej analýzy. Svoje funkcie by mali plniť nestranne a vo verejnom záujme. Mali by byť vybraní na základe objektívnych kritérií prostredníctvom verejnej výzvy na predkladanie prihlášok a vymenovaní za svoju osobu. Mali by mať rôzne zručnosti a odborné znalosti, ktoré výbor potrebuje na to, aby mohol plniť svoje funkcie.

(4)

Výboru by mala pomáhať technická skupina, ktorej členovia by mali byť prijatí na základe postupu verejného obstarávania. Technická skupina by mala vykonávať senzorické a chemické posúdenie na základe porovnania vône testovaného výrobku s vôňou referenčných výrobkov. Senzorická analýza (vrátane čuchovej analýzy) je uznávaná vedecká disciplína, v ktorej sa uplatňujú zásady navrhovania experimentov a štatistickej analýzy pri posudzovaní a opisovaní vnímania ľudských zmyslov vrátane čuchu, a to na účely hodnotenia spotrebiteľských výrobkov. Ukázalo sa, že ide o vhodnú metódu, pomocou ktorej je možné pri posudzovaní toho, či má tabakový výrobok charakteristickú arómu, získať platné, robustné, spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky. Takáto analýza by sa mala vykonávať na základe osvedčenej metodiky a jej výsledky by mali vznikať pomocou štatistických nástrojov. Ak sa to považuje za vhodné, senzorickú analýzu by mala doplniť chemická analýza výrobkov.

(5)

Pri vykonávaní svojej poradnej funkcie by mal výbor v relevantných prípadoch preskúmať údaje poskytnuté technickou skupinou, ako aj všetky ďalšie informácie, ktoré má k dispozícii a ktoré môže považovať za relevantné, vrátane informácií získaných na základe nahlasovacích povinností stanovených v článku 5 smernice 2014/40/EÚ. Výbor by mal členské štáty a Komisii včas informovať o tom, či testované výrobky podľa jeho názoru majú charakteristickú arómu v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 2014/40/EÚ.

(6)

Keďže vedecké metódy a techniky na určenie prítomnosti charakteristickej arómy sa môžu v priebehu času a na základe získaných skúseností ďalej vyvíjať, je vhodné, aby Komisia monitorovala vývoj v tejto oblasti s cieľom posúdiť, či by sa mali metodiky používané pri takomto určovaní zrevidovať.

(7)

Výbor a proces, v rámci ktorého výbor posudzuje prítomnosť charakteristickej arómy, by mali byť chránené pred vonkajšími zásahmi všetkých subjektov alebo združení, ktoré majú záujem na výsledku posúdenia. Dôverné informácie by mali byť chránené pred náhodným a zámerným zverejnením. Členovia výboru a technickej skupiny, ktorí už nemôžu plniť svoje povinnosti alebo prestanú spĺňať požiadavky tohto rozhodnutia, by sa mali nahradiť.

(8)

Práca výboru by mala byť založená na zásadách vysokej úrovne odborných znalostí, nezávislosti a transparentnosti. Mala by sa organizovať a vykonávať v súlade s najlepšími postupmi a vysokými vedeckými štandardmi.

(9)

Výbor by mal účinne prispievať k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň verejného zdravia, najmä tým, že členským štátom a Komisii pomáha posudzovať tabakové výrobky, ktoré potenciálne majú charakteristickú arómu. Činnosti výboru sú potrebné na zabezpečenie účinného a jednotného vykonávania smernice 2014/40/EÚ a poradenstvo poskytované členmi výboru má ústredný význam pre dosiahnutie príslušných cieľov politiky Únie. Preto je vhodné poskytnúť výboru náležitú finančnú podporu vo forme osobitného príspevku pre jeho členov, a to nad rámec refundácie ich výdavkov.

(10)

Osobné údaje by sa mali zbierať, spracúvať a zverejňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3).

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 25 smernice 2014/40/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovuje postup na zriadenie a fungovanie nezávislého poradného výboru (ďalej len „výbor“) na pomoc členským štátom a Komisii pri určovaní toho, či tabakový výrobok má alebo nemá charakteristickú arómu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia je „testovaný výrobok“ výrobok, v prípade ktorého členský štát alebo Komisia požiada výbor o stanovisko k tomu, či má alebo nemá charakteristickú arómu v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 2014/40/EÚ.

Článok 3

Úlohy

Výbor poskytuje stanoviská k tomu, či testované výrobky majú alebo nemajú charakteristickú arómu v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 2014/40/EÚ.

KAPITOLA II

ZRIADENIE NEZÁVISLÉHO PORADNÉHO VÝBORU

Článok 4

Vymenovanie

1.   Výbor pozostáva zo šiestich členov.

2.   Generálny riaditeľ pre zdravie a bezpečnosť potravín konajúci v mene Európskej komisie (ďalej len „generálny riaditeľ“) vymenuje členov výboru zo zoznamu vhodných kandidátov, ktorý sa zostaví po uverejnení výzvy na podávanie prihlášok na webových stránkach Komisie a v registri expertných skupín Komisie a ďalších podobných subjektov (ďalej len „register expertných skupín“). Členovia sa vyberú na základe ich odborných znalostí a skúseností v oblasti senzorickej, štatistickej a chemickej analýzy a s náležitým zohľadnením potreby zaistiť nezávislosť a absenciu konfliktu záujmov.

3.   Osoby v zozname vhodných kandidátov, ktoré nie sú vymenované do výboru, sa zapíšu do rezervného zoznamu vhodných kandidátov na nahradenie členov, ktorých členstvo sa skončilo v súlade s článkom 5 ods. 3 Generálny riaditeľ si pred zaradením uchádzačov do rezervného zoznamu vyžiada ich súhlas.

4.   Zoznam členov výboru sa uverejní v registri expertných skupín Komisie a sprístupní sa na príslušných webových stránkach Komisie.

Článok 5

Funkčné obdobie

1.   Členovia výboru sa vymenúvajú na obdobie piatich rokov, ktoré je obnoviteľné.

2.   Ak nie je na konci funkčného obdobia potvrdené predĺženie funkčného obdobia alebo nahradenie členov výboru, existujúci členovia zostávajú vo funkcii.

3.   Členstvo jednotlivca vo výbore sa končí, ak:

a)

člen zomrie alebo sa stane nespôsobilý do takej miery, že je neschopný plniť si svoje úlohy podľa tohto rozhodnutia;

b)

člen odstúpi;

c)

generálny riaditeľ pozastaví jeho členstvo podľa odseku 5; v tom prípade prestáva byť členom na celé obdobie pozastavenia alebo

d)

generálny riaditeľ ukončí jeho členstvo podľa odseku 5.

4.   Člen, ktorý chce odstúpiť, to najmenej šesť mesiacov vopred oznámi generálnemu riaditeľovi e-mailom alebo doporučeným listom. Ak je člen schopný vykonávať svoje úlohy a ak už prebieha proces nahradzovania člena, môže na žiadosť generálneho riaditeľa zostať vo funkcii dovtedy, kým sa nepotvrdí nahradenie.

5.   Generálny riaditeľ môže dočasne pozastaviť alebo natrvalo ukončiť členstvo členovi, ak sa zistili alebo existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že:

a)

člen už nespĺňa alebo porušil podmienky stanovené v tomto rozhodnutí alebo v článku 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

b)

člen už nespĺňa jednu alebo viaceré základné podmienky stanovené vo výzve na podávanie prihlášok alebo zásady nezávislosti, nestrannosti a dôvernosti uvedené v článku 16, alebo správanie alebo postoj člena sú nezlučiteľné s vyhláseniami poskytnutými v súlade s článkami 16, 17 a 18;

c)

člen nie je spôsobilý vykonávať svoje úlohy podľa tohto rozhodnutia;

d)

fungovanie výboru ohrozujú iné významné faktory.

6.   Ak sa členstvo člena skončilo v súlade s odsekom 3, generálny riaditeľ vymenuje náhradníka na zostávajúce funkčné obdobie alebo obdobie dočasného pozastavenia. Keď sa rezervný zoznam sa vyčerpá, Komisia vyhlási novú výzvu na podávanie prihlášok.

KAPITOLA III

FUNGOVANIE PORADNÉHO VÝBORU

Článok 6

Voľba predsedu a podpredsedu

1.   Na začiatku každého funkčného obdobia si výbor spomedzi svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu. Volí sa jednoduchou väčšinou všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov vyberie generálny riaditeľ predsedu spomedzi členov, ktorí získali najviac hlasov, po posúdení ich kvalifikácie a skúseností.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je rovnaké ako funkčné obdobie výboru a je obnoviteľné. Ak sa predseda alebo podpredseda nahradia, nahradenie platí na zostávajúci čas funkčného obdobia výboru.

Článok 7

Pravidlá hlasovania

1.   Pri hlasovaní v iných prípadoch, než sú prípady uvedené v článku 6 a v článku 8 ods. 3 písm. a), výbor prijíma rozhodnutia len vtedy, ak sa na hlasovaní zúčastňujú aspoň štyria členovia, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou.

2.   V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas osoba, ktorá predsedá hlasovaniu.

3.   Osoby, ktoré už nie sú členmi alebo ktorých členstvo je dočasne pozastavené podľa článku 5 ods. 5, sa pri výpočte väčšiny podľa odseku 1 nezohľadňujú.

Článok 8

Rokovací poriadok

1.   Výbor na návrh Komisie a po dohode s generálnym riaditeľom prijíma a v prípade potreby aktualizuje svoj rokovací poriadok.

2.   Rokovací poriadok zabezpečuje, aby výbor vykonával svoje úlohy v súlade so zásadami vedeckej excelentnosti, nezávislosti a transparentnosti.

3.   Rokovací poriadok upravuje najmä:

a)

postup voľby predsedu a podpredsedu výboru v súlade s článkom 6;

b)

uplatňovanie zásad stanovených v kapitole IV;

c)

postupy prijímania stanoviska;

d)

vzťahy s tretími stranami vrátane vedeckých zariadení;

e)

ďalšie podrobné pravidlá týkajúce sa fungovania výboru.

Článok 9

Metodika

1.   Výbor určí a v prípade potreby aktualizuje metodiku technického posudzovania testovaných výrobkov. Metodika senzorickej analýzy musí byť založená na porovnaní vône testovaného výrobku s vôňou referenčných výrobkov. Výbor pri vyvíjaní metodiky zohľadní, ak je to potrebné, vstupy technickej skupiny uvedenej v článku 12.

2.   Návrh metodiky a všetky následné návrhy aktualizácií sa predložia na schválenie generálnemu riaditeľovi a začnú sa uplatňovať až po tomto schválení.

Článok 10

Poradenstvo týkajúce sa testovaných výrobkov

1.   Ak je výbor požiadaný o vydanie stanoviska k testovanému výrobku, predseda výboru informuje všetkých členov. Môže spomedzi členov vymenovať spravodajcu, ktorý bude koordinovať konkrétneho výrobku. Predseda predloží záverečnú správu Komisii a prípadne aj žiadajúcemu členskému štátu.

2.   Ak to výbor považuje za potrebné na účely vydania stanoviska, požiada o vstup technickú skupinu zriadenú v súlade s článkom 12. Informácie a údaje, ktoré mu poskytla technická skupina, zohľadní výbor pri formulovaní svojho stanoviska. Môže zohľadniť aj všetky ďalšie informácie, ktoré má k dispozícii a ktoré považuje za spoľahlivé a relevantné, vrátane informácií získaných na základe nahlasovacích povinností podľa článku 5 smernice 2014/40/EÚ.

3.   Pokiaľ ide o údaje a informácie poskytnuté technickou skupinou, výbor najmä:

a)

overuje, či technická skupina dodržala uplatniteľné pravidlá a vedecké štandardy;

b)

posudzuje údaje a informácie, najmä aby mohol určiť, či sú dostatočné na vyvodenie záveru alebo či sú potrebné ďalšie údaje a informácie;

c)

žiada technickú skupinu o príslušné vysvetlenia, ktoré môžu byť potrebné na vyvodenie záveru.

4.   Ak sa výbor domnieva, že údaje alebo informácie sú nedostatočné, alebo má pochybnosti, či boli dodržané uplatniteľné pravidlá a štandardy, konzultuje s Komisiou a prípadne so žiadajúcim členským štátom. Ak sa to považuje za potrebné, výbor môže požiadať technickú skupinu, aby niektoré testy zopakovala a zohľadnila pritom pripomienky výboru.

5.   Ak je výbor presvedčený, že uplatniteľné pravidlá a štandardy boli dodržané, prípadne aj prostredníctvom postupu stanoveného v odseku 4, a že údaje a informácie sú dostatočné na vyvodenie záveru, potom vydá stanovisko v súlade s odsekom 2.

6.   Výbor predloží svoje stanovisko Komisii a prípadne členským štátom, ktoré sa naň obrátili, do troch mesiacov od dátumu doručenia žiadosti alebo do dátumu dohodnutého s Komisiou alebo žiadajúcim členským štátom.

Článok 11

Konzultácie týkajúce sa iných otázok

1.   Komisia môže konzultovať s výborom o iných otázkach týkajúcich sa určenia charakteristickej arómy v súlade s článkom 7 smernice 2014/40/EÚ. V takýchto prípadoch sa rozhodne po konzultácii s predsedom, či zvolá zasadnutie alebo použije písomný postup.

2.   Predseda môže spomedzi členov výboru vymenovať spravodajcu, ktorý bude koordinovať úlohu a predloží záverečnú správu Komisii.

3.   Výbor pri svojich rokovaniach zohľadní údaje a informácie, ktoré mu prípadne poskytla technická skupina, a ďalšie relevantné informácie, ktoré má prípadne k dispozícii.

Článok 12

Technická skupina expertov vykonávajúcich senzorickú a chemickú analýzu

1.   Zriadi sa technická skupina expertov vykonávajúcich senzorickú a chemickú analýzu (ďalej len „technická skupina“), ktorá výboru v rámci postupu stanoveného v článku 10 poskytuje posúdenie senzorických a v prípade potreby chemických vlastností testovaného výrobku. Technická skupina pozostáva z:

a)

dvoch kvalifikovaných osôb vybraných na základe ich znalostí, zručností a skúseností v oblasti senzorickej analýzy, ktoré sú zodpovedné za nábor, odbornú prípravu expertov vykonávajúcich senzorickú analýzu a za dohľad nad nimi;

b)

expertov vykonávajúcich senzorickú analýzu, ktorí boli prijatí na základe ich schopnosti olfaktorického rozlišovania a schopnosti vnímať, analyzovať a interpretovať vône a ktorí dosiahli vek plnoletosti podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov, a

c)

dvoch osôb vybraných na základe ich znalostí a zručností v oblasti chemickej a laboratórnej analýzy, ktoré sú zodpovedné za chemickú analýzu testovaného výrobku.

2.   Na výber dodávateľa zodpovedného za zriadenie technickej skupiny sa vyhlási verejné obstarávanie. Dodávateľ musí mať k dispozícii minimálne technické odborné znalosti a vybavenie podľa špecifikácie vo výzve na predkladanie ponúk, ako aj osoby uvedené v odseku 1 písm. a) a c).

Vo výzve na predkladanie ponúk a v súvisiacej zmluvnej dokumentácii sa musí spresniť, že povinnosťou technickej skupiny je konať nezávisle a zabezpečiť ochranu dôverných informácií a osobných údajov. Výzva na predkladanie ponúk musí okrem toho obsahovať požiadavku, aby každý člen skupiny pred tým, než sa začne akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať na práci skupiny, odovzdal riadne vyplnené vyhlásenie o záujmoch. Výzva na predkladanie ponúk a súvisiaca zmluvná dokumentácia okrem toho musí obsahovať aspoň tieto prvky:

a)

opis hlavných funkcií technickej skupiny;

b)

špecifikácie týkajúce sa zriadenia, riadenia a fungovania technickej skupiny vrátane technických špecifikácií týkajúcich sa výkonu funkcií skupiny;

c)

špecifikácie týkajúce sa technických odborných znalostí a vybavenia, ktoré musí mať dodávateľ k dispozícii;

d)

špecifikácie týkajúce sa náboru expertov vykonávajúcich senzorickú analýzu. V týchto špecifikáciách sa okrem toho stanovuje, že experti vykonávajúci senzorickú analýzu sa môžu prijať až vtedy, keď navrhovaných kandidátov schváli Komisia.

3.   Technická skupina vykonáva senzorickú analýzu podľa metodiky stanovenej v článku 9.

4.   Senzorická analýza sa musí v prípade potreby doplniť o chemické posúdenie zloženia výrobku na základe chemickej analýzy. Toto posúdenie sa vykonáva tak, aby poskytovalo presné, konzistentné a reprodukovateľné výsledky. Postup a výsledky chemického posúdenia sa musia zdokumentovať.

5.   Technická skupina predloží výboru výsledky testovania výrobku do dátumu dohodnutého s výborom.

6.   Práca technickej skupiny podlieha obmedzeniam ročného rozpočtu, ktorý jej pridelila Komisia.

Článok 13

Sekretariát

1.   Komisia zabezpečí sekretariát pre výbor a pre všetky ostatné činnosti spojené s uplatňovaním tohto rozhodnutia.

2.   Sekretariát je zodpovedný za poskytovanie administratívnej podpory, aby uľahčil efektívne fungovanie výboru a monitoroval dodržiavanie rokovacieho poriadku.

Článok 14

Osobitný príspevok

1.   Členovia výboru majú nárok na osobitný príspevok, ktorý je kompenzáciou za ich prípravné práce a účasť, osobne alebo na diaľku elektronicky, na zasadnutiach výboru a na ďalších činnostiach týkajúcich sa uplatňovania tohto rozhodnutia a organizovaných Komisiou, ako aj za vykonávanie ich úlohy spravodajcov v špecifickej otázke.

2.   Osobitný príspevok predstavuje maximálne 450 EUR vo forme denných jednotkových nákladov za každý úplný pracovný deň. Celkový príplatok sa vypočítava a zaokrúhľuje smerom nahor s presnosťou na polovicu pracovného dňa.

3.   Komisia refunduje cestovné náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie, ktoré členom a externým expertom vzniknú v súvislosti s činnosťami výboru, v súlade s internými pravidlami Komisie.

4.   Všetky príspevky a úhrady podliehajú obmedzeniam ročného rozpočtu, ktorý výboru pridelila Komisia.

KAPITOLA IV

NEZÁVISLOSŤ, DÔVERNOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ

Článok 15

Komunikácia

1.   Predseda výboru pôsobí ako kontaktná osoba pre členské štáty a Komisiu.

2.   Predseda okamžite informuje Komisiu o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť fungovanie výboru.

Článok 16

Nezávislosť

1.   Členovia výboru sú vymenúvaní do funkcie za svoju osobu. Nesmú delegovať svoje úlohy na žiadnu inú osobu. Pri výkone svojich funkcií musia dodržiavať zásady nezávislosti, nestrannosti a dôvernosti a konať vo verejnom záujme.

2.   Experti, ktorí sa uchádzajú o vymenovanie za členov výboru, musia predložiť vyhlásenie, v ktorom uvedú akýkoľvek záujem, ktorý môže ohroziť ich nezávislosť alebo sa za taký môže odôvodnene považovať, vrátane všetkých relevantných okolností týkajúcich sa ich blízkych rodinných príslušníkov alebo partnerov. Za člena výboru môže byť vymenovaný len expert, ktorý predloží riadne vyplnené vyhlásenie o záujmoch. Ak Komisia dospeje k záveru, že neexistuje konflikt záujmov, uchádzač je spôsobilý na vymenovanie za predpokladu, že má požadované odborné znalosti.

3.   Členovia výboru musia ihneď informovať Komisiu o každej zmene informácií uvedených vo vyhlásení a v takom prípade musia okamžite predložiť nové vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú príslušné zmeny.

4.   Členovia výboru na každom zasadnutí vyhlásia, či existuje akýkoľvek osobitný záujem, ktorý môže v súvislosti s ktorýmkoľvek bodom programu ohroziť ich nezávislosť alebo sa za taký môže odôvodnene považovať. V takýchto prípadoch môže predseda požiadať príslušného člena, aby sa na zasadnutí alebo časti zasadnutia nezúčastnil. Predseda o takomto vyhlásení a prijatých opatreniach informuje Komisiu.

5.   Členovia výboru nesmú mať žiadny priamy alebo nepriamy kontakt s tabakovým priemyslom ani jeho zástupcami.

Článok 17

Dôvernosť a ochrana osobných údajov

1.   Členovia výboru nesmú prezrádzať informácie (vrátane obchodne citlivých alebo osobných údajov) získané v súvislosti s prácou výboru a inými činnosťami týkajúcimi sa uplatňovania tohto rozhodnutia ani vtedy, keď už nie sú členmi. Na tento účel podpíšu vyhlásenie o zachovaní dôvernosti.

2.   Členovia výboru musia dodržiavať bezpečnostné predpisy Komisie na ochranu utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (4) a 2015/444 (5). Ak členovia tieto povinnosti nedodržia, Komisia môže prijať všetky primerané opatrenia.

Článok 18

Záväzok

Členovia výboru sa zaväzujú aktívne prispievať k práci výboru. Na tento účel podpíšu vyhlásenie o záväzku.

Článok 19

Transparentnosť

1.   Výbor vykonáva svoju činnosť s vysokým stupňom transparentnosti. Komisia uverejní všetky príslušné dokumenty na webovej stránke vytvorenej na tento účel a v registri expertných skupín uvedie odkaz na túto webovú stránku. Predovšetkým sa verejnosti bez zbytočného odkladu dajú k dispozícii:

a)

mená členov;

b)

vyhlásenia členov o záujmoch, zachovaní dôvernosti a záväzku;

c)

rokovací poriadok výboru;

d)

stanoviská, ktoré výbor prijal podľa článku 10;

e)

programy a zápisnice zo zasadnutí výboru;

f)

metodika stanovená v súlade s článkom 9.

2.   Odchylne od odseku 1 sa dokument nesmie uverejniť, ak by jeho zverejnenie mohlo porušiť ochranu verejného alebo súkromného záujmu v zmysle článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (6).

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. mája 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/779 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá týkajúce sa postupov na určenie toho, či tabakový výrobok má charakteristickú arómu (pozri stranu 48 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(5)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top