EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/935 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a posúdení požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (ECB/2016/42)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/935/oj

1.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/21


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/935

zo 16. novembra 2016

o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a posúdení požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (ECB/2016/42)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 písm. e),

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40) (2), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) ako príslušný orgán pre významné dohliadané subjekty je v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článkami 93 a 94 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) zodpovedná za to, aby členovia riadiacich orgánov uvedených subjektov spĺňali požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť.

(2)

Článok 91 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4) vyžaduje, aby: a) členovia riadiacich orgánov dohliadaných subjektov musia mať neustále dostatočne dobrú povesť a dostatočnú úroveň vedomostí, zručností a skúseností na vykonávanie svojich povinností a riadiaci orgán ako celok musí mať primerané kolektívne vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby dokázal chápať činnosti inštitúcie; b) všetci členovia riadiaceho orgánu musia venovať dostatok času výkonu svojich funkcií v inštitúcii a pri počte riadiacich funkcií, ktoré môže naraz zastávať člen riadiaceho orgánu, sa zohľadňujú individuálne okolností a povaha, rozsah a zložitosti činností inštitúcie; c) každý člen riadiaceho orgánu musí konať čestne, bezúhonne a s nezávislým myslením a d) dohliadané subjekty musia zaviesť politiku na podporu rozmanitosti v rámci riadiaceho orgánu.

(3)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ECB musí uplatňovať celé príslušné právo Únie pri vykonávaní úloh v oblasti dohľadu a v prípade, keď sa toto právo skladá zo smerníc, vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa tieto smernice transponujú. Na ECB sa tiež vzťahujú regulačné a vykonávacie technické predpisy, ktoré vypracúva Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a prijíma Európska komisia v súlade s článkami 10 až 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (5). ECB musí vynaložiť všetko úsilie na dodržiavanie usmernení a odporúčaní, ktoré vypracúva EBA na základe článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, a príručky európskeho dohľadu, ktorú vypracúva EBA v súlade s uvedeným nariadením.

(4)

Podľa usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/GL/2012/06 (6) by sa pri posudzovaní vhodnosti člena mali okrem kritérií týkajúcich sa dobrej povesti a skúseností člena tiež zohľadniť kritériá, ktoré sú relevantné pre fungovanie riadiaceho orgánu. Posúdenie by malo zahŕňať možné konflikty záujmov členov, ich schopnosť venovať dostatok času výkonu svojich funkcií, ich schopnosť vykonávať svoje funkcie nezávisle bez nenáležitého vplyvu iných osôb, celkové zloženie riadiaceho orgánu a požadované kolektívne vedomosti a odborné znalosti. Tým nie je dotknuté posúdenie uplatňovania opatrení týkajúcich sa riadenia inštitúcie na účely článku 88 smernice 2013/36/EÚ.

(5)

Popri vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva článok 91 smernice 2013/36/EÚ, by rozhodnutie ECB o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti malo tiež zabezpečiť súlad s požiadavkami stanovenými v akýchkoľvek iných uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisoch. Posúdenie, či rozhodnutie možno prijať na základe delegovania právomocí by sa preto malo vykonať bez toho, aby to malo vplyv na posúdenie plnenia požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť stanovených v platnom práve.

(6)

ECB ako príslušný orgán musí každý rok prijať významné množstvo rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. S cieľom uľahčiť rozhodovací proces je nevyhnutné prijať rozhodnutie o delegovaní právomocí v súvislosti s prijímaním uvedených rozhodnutí. Súdny dvor Európskej únie uznal, že delegovanie právomocí je nevyhnutné s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcia, od ktorej sa vyžaduje prijatie značného počtu rozhodnutí, mohla vykonávať svoje úlohy. Podobne Súdny dvor Európskej únie uznal nevyhnutnosť zabezpečiť schopnosť fungovania rozhodovacieho orgánu, ktorá predstavuje zásadu vlastnú každému inštitucionálnemu systému (7).

(7)

Delegovanie rozhodovacích právomocí by malo byť obmedzené, primerané a rozsah pôsobnosti delegovania by mal byť jasne vymedzený.

(8)

Rozhodnutie (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) podrobne stanovuje postup, ktorý treba dodržiavať na prijímanie rozhodnutí o delegovaní právomocí týkajúcich sa dohľadu, a osoby, na ktoré môžu byť delegované rozhodovacie právomoci. Toto rozhodnutie nemá vplyv na výkon úloh ECB v oblasti dohľadu, ani ním nie je dotknutá právomoc Rady pre dohľad navrhovať Rade guvernérov konečné návrhy rozhodnutí.

(9)

Ak kritériá na prijatie delegovaného rozhodnutia ustanovené v tomto rozhodnutí nebudú splnené, mali by sa prijať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti v súlade s postupom nevznesenia námietok stanoveným v článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článku 13g rozhodnutia ECB/2004/2 (8).

(10)

Ak sa člen nepovažuje za osobu, ktorá spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť, rozhodnutie o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti by sa nemalo prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ale skôr prostredníctvom postupu nevznesenia námietok. V prípadoch, v ktorých nie je možné vopred určiť, či je možné prijať delegované rozhodnutie, je preto nevyhnutné zabezpečiť nevyhnutný časový priestor pre postup nevznesenia námietok. Z tohto dôvodu, ak príslušný vnútroštátny orgán nepredloží ECB návrh delegovaného rozhodnutia v lehote 20 pracovných dní pred uplynutím lehoty na prijatie rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, takéto rozhodnutie by malo byť prijaté na základe postupu nevznesenia námietok. Okrem toho, ak majú vedúci pracovných útvarov pochybnosti o tom, či člen spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť, ktoré sú spôsobené tým, že príslušný vnútroštátny orgán neposkytol dostatočné informácie alebo z dôvodu zložitosti posúdenia, opäť by sa mal využiť postup nevznesenia námietok,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„požiadavkami na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť“ sa rozumejú požiadavky, ktoré musia členovia riadiaceho orgánu významného dohliadaného subjektu neustále spĺňať v súlade s článkom 91 smernice 2013/36/EÚ a iným platným právom;

2.

„rozhodnutím o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti“ sa rozumie rozhodnutie ECB, v ktorom sa uvádza, či fyzická osoba spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť;

3.

„platným právom“ sa rozumie príslušné právo Únie v zmysle článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a vnútroštátne právo, ktoré je relevantné z hľadiska posúdenia požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť;

4.

„zúčastneným členským štátom“ sa rozumie zúčastnený členský štát v zmysle článku 2 bod 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

5.

„významným dohliadaným subjektom“ sa rozumie významný dohliadaný subjekt, ako je vymedzený v článku 2 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

6.

„dohliadaným subjektom“ sa rozumie dohliadaný subjekt, ako je vymedzený v článku 2 bod 20 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

7.

„významnou dohliadanou skupinou“ sa rozumie významná dohliadaná skupina, ako je vymedzená v článku 2 bod 22 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

8.

„delegovaným rozhodnutím“ sa rozumie rozhodnutie prijaté na základe delegovania právomoci Radou guvernérov podľa rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40);

9.

„riadiacim orgánom“ sa rozumie riadiaci orgán, ako je vymedzený v článku 3 ods. 1 bod 7 smernice 2013/36/EÚ pri zohľadnení ustanovení článku 3 ods. 2;

10.

„členom“ sa rozumie navrhovaný alebo vymenovaný člen riadiaceho orgánu alebo prípadne navrhovaná alebo vymenovaná osoba zastávajúca kľúčové funkcie, ako je to vymedzené v súlade s platným právom;

11.

„vedúcimi pracovných útvarov“ sa rozumejú vedúci pracovných útvarov ECB, na ktorých sa deleguje právomoc spoločne prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti;

12.

„príslušným vnútroštátnym orgánom“ sa rozumie príslušný vnútroštátny orgán, ako je vymedzený v článku 2 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

13.

„postupom nevznesenia námietok“ sa rozumie postup stanovený v článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a bližšie špecifikovaný v článku 13g rozhodnutia ECB/2004/2;

14.

„Všeobecnými zásadami pre posúdenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti“ sa rozumie dokument s týmto názvom, prijatý a podľa potreby zmenený v súlade s postupom nevznesenia námietok a uverejnený na webovom sídle ECB, ktorý obsahuje usmernenia, ako by sa malo uskutočniť posúdenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti;

15.

„úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (9).

Článok 2

Delegovanie právomoci prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

1.   V súlade s článkom 4 rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) Rada guvernérov týmto deleguje právomoc prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti na vedúcich pracovných útvarov vymenovaných Výkonnou radou v súlade s článkom 5 uvedeného rozhodnutia.

2.   Vedúci pracovných útvarov prijímajú delegované rozhodnutia v súlade s týmto rozhodnutím a platným právom.

Článok 3

Rozsah prenesenia právomoci

1.   Rozhodnutie o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sa nemôže prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak príslušný dohliadaný subjekt patrí do jednej z týchto kategórií:

a)

dohliadaný subjekt na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov z významnej dohliadanej skupiny;

b)

úverová inštitúcia s najväčšou celkovou hodnotou aktív vo významnej dohliadanej skupine, ak takýto subjekt je iný, ako sa uvádza v písmene a);

c)

významný dohliadaný subjekt, ktorý nie je členom významnej dohliadanej skupiny.

2.   Rozhodnutie o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sa nemôže prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak rozhodnutie o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti:

a)

uvádza, že člen nespĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť, alebo

b)

obsahuje podmienky, pokiaľ takéto podmienky nie sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby člen spĺňal požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť, a boli dohodnuté písomne.

3.   Rozhodnutie o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sa nemôže prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak na základe informácií predložených ECB:

a)

sa v súčasnosti proti členovi vedie trestné konanie pred súdom alebo bol člen odsúdený za trestný čin na prvom alebo poslednom stupni, alebo

b)

vo vzťahu k členovi prebiehalo alebo v súčasnosti prebieha vyšetrovanie za porušenie právnych predpisov alebo regulačných ustanovení v oblasti finančných služieb, alebo sa vo vzťahu k nemu za porušenie takýchto predpisov uskutočňuje alebo uskutočňoval výkon rozhodnutia, prípadne prejednáva uloženie administratívnej sankcie alebo už takáto bola uložená.

4.   Rozhodnutie o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sa nemôže prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak:

a)

príslušný vnútroštátny orgán nepredloží ECB návrh delegovaného rozhodnutia v lehote 20 pracovných dní pred uplynutím lehoty na prijatie rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti na základe platného práva alebo

b)

z dôvodu nedostatočných informácií alebo zložitosti posúdenia sa vyžaduje, aby sa rozhodnutie o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti prijalo na základe postupu nevznesenia námietok.

5.   Ak podľa odsekov 1 až 4 rozhodnutie o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, prijme sa v súlade s platným právom a postupom nevznesenia námietok.

6.   Ak sa na účely odsekov 2 až 4 posúdenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť týka viac ako jedného člena riadiaceho orgánu a rozhodnutie nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia v súvislosti s jedným alebo viacerými z nich, posúdenie povedie k dvom rozhodnutiam o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. Jedno rozhodnutie sa prijme v súlade s platným právom a postupom nevznesenia námietok a druhé prostredníctvom delegovaného rozhodnutia.

Článok 4

Posúdenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

Posúdenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť sa uskutoční v súlade s platným právom s prihliadnutím na Všeobecné zásady pre posúdenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (kapitola o kritériách posúdenia) a v súlade s týmito kritériami:

a)

Skúsenosti. Člen musí mať dostatočné vedomosti, zručnosti a skúsenosti na plnenie svojich funkcií.

b)

Dobrá povesť. Člen musí mať neustále dostatočne dobrú povesť, aby mohol zabezpečiť zdravé a obozretné riadenie dohliadaného subjektu. Zásada proporcionality sa nesmie uplatňovať na posúdenie dobrej povesti.

c)

Možné konflikty záujmov a nezávislé myslenie. Člen musí mať schopnosť konať nezávisle. Posúdenie možných konfliktov záujmov a nezávislého myslenia musí zahŕňať posúdenie opatrení týkajúcich sa riadenia dohliadaného subjektu, ktoré dohliadaný subjekt používa pri oznamovaní, zmierňovaní, riadení alebo predchádzaní konfliktom záujmov.

d)

Časový záväzok. Člen musí mať schopnosť venovať dostatočný čas výkonu svojich funkcií v dohliadanom subjekte. Posúdenie môže závisieť od viacerých faktorov, ako je počet riadiacich funkcií, ktoré zastáva člen, povaha, rozsah a náročnosť činností dohliadaného subjektu a iné dôležité záväzky.

e)

Kolektívna vhodnosť. Pokiaľ ide o požiadavku na kolektívnu vhodnosť, člen sa musí posudzovať v čase úvodného posúdenia jeho odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti pri zohľadnení priebežného dohľadu nad riadením dohliadaného subjektu, ako aj vlastné hodnotenie riadiaceho orgánu, najmä s ohľadom na jeho zloženie a potreby kolektívnej vhodnosti.

Článok 5

Prechodné ustanovenie

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na návrhy rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, ktoré príslušný vnútroštátny orgán predložil ECB pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. novembra 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Pozri stranu 14 tohto úradného vestníka.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/GL/2012/06 z 22. novembra 2012 o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie.

(7)  Rozsudky Súdneho dvora z 23. septembra 1986, AKZO Chemie BV and AKZO Chemie UK LtdCommission, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, bod 37 a z 26. mája 2005, Carmine Salvatore Tralli v ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, bod 59.

(8)  Rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky, (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).


Top