EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/934 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2016/41)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/934/oj

1.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/18


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/934

zo 16. novembra 2016

o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2016/41)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40) (2), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Článok 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 stanovuje kritériá, podľa ktorých sa úverové inštitúcie, finančné holdingové spoločnosti alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti klasifikujú ako významné dohliadané subjekty. Kritériá na určenie významnosti sú podrobnejšie vymedzené v časti IV nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (3).

(2)

Podľa článku 39 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) sa dohliadaný subjekt považuje za významný, ak tak určí Európska centrálna banka (ECB) v rozhodnutí, ktoré je určené príslušnému dohliadanému subjektu. Podľa článku 40 uvedeného nariadenia, ak je súčasťou dohliadanej skupiny jeden dohliadaný subjekt alebo viacero dohliadaných subjektov, kritériá na určenie významnosti sa stanovia na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov a každý dohliadaný subjekt sa v súlade s týmito kritériami považuje za významný.

(3)

Podľa článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) môže ECB kedykoľvek po získaní relevantnej informácie preskúmať, či sú splnené kritériá významnosti.

(4)

Nové rozhodnutia o významnosti by mali byť vylúčené z pôsobnosti tohto rozhodnutia. Prijatie zmeny rozhodnutia o významnosti by nemalo mať vplyv na uplatňovanie článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a časti III hlava 2 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

(5)

Zmena rozhodnutia o významnosti, ktorou sa ruší klasifikácia významného dohliadaného subjektu alebo významnej dohliadanej skupiny ako významných, by sa nemala prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sa zakladá na článku 70 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

(6)

ECB ako príslušný orgán pre všetky významné dohliadané subjekty v jednotnom mechanizme dohľadu musí každý rok prijať významné množstvo rozhodnutí, ktoré menia existujúce rozhodnutia o významnosti. S cieľom umožniť rozhodovacím orgánom ECB fungovať je nevyhnutné prijať rozhodnutie o delegovaní právomocí v súvislosti s prijímaním rozhodnutí, ktorými sa menia rozhodnutia o významnosti. Súdny dvor Európskej únie uznal, že delegovanie právomocí je nevyhnutné s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcia, od ktorej sa vyžaduje prijatie značného počtu rozhodnutí, mohla vykonávať svoje úlohy. Podobne Súdny dvor Európskej únie uznal nevyhnutnosť zabezpečiť schopnosť fungovania rozhodovacieho orgánu, ktorá predstavuje zásadu vlastnú každému inštitucionálnemu systému (4). S cieľom uľahčiť rozhodovací proces v súvislosti s prijímaním zmien rozhodnutí o významnosti je nevyhnutné prijať rozhodnutie o delegovaní právomocí.

(7)

Delegovanie rozhodovacích právomocí by malo byť obmedzené, primerané a založené na stanovených kritériách. Keďže rozhodnutia o významnosti dohliadanej skupiny obsahujú zoznam subjektov, ktoré sú zahrnuté do významnej dohliadanej skupiny, mali by sa stanovené kritériá týkať informácií o zmene zloženia významnej dohliadanej skupiny alebo zmene názvu významného dohliadaného subjektu, ktoré by mali byť odôvodnené a mali by rešpektovať zásadu proporcionality.

(8)

Rozhodnutie (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) upresňuje postup, ktorý je potrebné dodržiavať pri prijímaní osobitných rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu, a osoby, na ktoré môžu byť delegované rozhodovacie právomoci. Toto rozhodnutie nemá vplyv na výkon úloh ECB v oblasti dohľadu, ani ním nie je dotknutá právomoc Rady pre dohľad navrhovať Rade guvernérov konečné návrhy rozhodnutí.

(9)

Ak kritériá na prijatie delegovaného rozhodnutia ustanovené v tomto rozhodnutí nebudú splnené, mali by sa prijať zmeny rozhodnutia o významnosti v súlade s postupom nevznesenia námietok stanoveným v článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článku 13g rozhodnutia ECB/2004/2 (5). Toto rozhodnutie by nemalo mať vplyv na výkon úloh ECB v oblasti dohľadu, ani by ním nemala byť dotknutá právomoc Rady pre dohľad navrhovať Rade guvernérov konečné návrhy rozhodnutí.

(10)

Rozhodnutia ECB týkajúce sa dohľadu môžu byť predmetom administratívneho preskúmania v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a ako je bližšie špecifikované v rozhodnutí ECB/2014/16 (6). V prípade uvedeného administratívneho preskúmania by Rada pre dohľad mala zohľadniť stanovisko Administratívneho revízneho výboru a predložiť Rade guvernérov nový návrh rozhodnutia na schválenie prostredníctvom postupu nevznesenia námietok,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)

„zmenou rozhodnutia o významnosti“ sa rozumie rozhodnutie prijaté po preskúmaní významnosti v súlade s článkom 43 ods. 3 alebo článkom 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), ktorým sa mení alebo ruší rozhodnutie ECB, ktoré na účely článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 klasifikovalo dohliadaný subjekt alebo dohliadanú skupinu ako významné;

(2)

„zúčastneným členským štátom“ sa rozumie zúčastnený členský štát v zmysle článku 2 bod 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

(3)

„významným dohliadaným subjektom“ sa rozumie významný dohliadaný subjekt, ako je vymedzený v článku 2 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(4)

„dohliadaným subjektom“ sa rozumie dohliadaný subjekt, ako je vymedzený v článku 2 bod 20 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(5)

„dohliadanou skupinou“ sa rozumie dohliadaná skupina, ako je vymedzená v článku 2 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(6)

„významnou dohliadanou skupinou“ sa rozumie významná dohliadaná skupina, ako je vymedzená v článku 2 bod 22 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(7)

„delegovaným rozhodnutím“ sa rozumie rozhodnutie prijaté na základe delegovania právomocí Radou guvernérov podľa rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40);

(8)

„vedúcimi pracovných útvarov“ sa rozumejú vedúci pracovných útvarov ECB, na ktorých bola delegovaná právomoc prijímať zmeny rozhodnutí o významnosti.

Článok 2

Delegovanie zmien rozhodnutí o významnosti

1.   V súlade s článkom 4 rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) Rada guvernérov týmto deleguje prijímanie zmien rozhodnutí o významnosti na vedúcich pracovných útvarov vymenovaných Výkonnou radou v súlade s článkom 5 uvedeného rozhodnutia.

2.   Zmena rozhodnutia o významnosti sa prijíma prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, iba ak sú splnené kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí ustanovené v článku 3.

Článok 3

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí

1.   Zmena rozhodnutia o významnosti, ktoré klasifikuje dohliadaný subjekt ako významný v rámci významnej dohliadanej skupiny, sa príjme prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sú pre významnú dohliadanú skupinu naďalej splnené kritériá na určenie významnosti na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov v súlade s ustanoveniami uvedenými v časti IV nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

2.   Zmena rozhodnutia o významnosti, ktorou sa ruší klasifikácia dohliadaného subjektu ako významného v rámci významnej dohliadanej skupiny, sa príjme prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sú pre významnú dohliadanú skupinu naďalej splnené kritériá na určenie významnosti na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov v súlade s ustanoveniami uvedenými v časti IV nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) napriek tomu, že dohliadaný subjekt prestal byť súčasťou takejto skupiny.

3.   Zmena rozhodnutia o významnosti, ktorou sa ruší klasifikácia významného dohliadaného subjektu alebo významnej dohliadanej skupiny ako významných, sa príjme prostredníctvom delegovaného rozhodnutia iba vtedy, ak už nie sú splnené kritériá na určenie významnosti na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov v súlade s ustanoveniami uvedenými v časti IV nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

4.   Zmena rozhodnutia o významnosti, ktorou sa mení názov významného dohliadaného subjektu, sa príjme prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak ECB neobdrží žiadne dodatočné informácie týkajúce sa klasifikácie dohliadaného subjektu.

5.   Zmenu rozhodnutia o významnosti nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak príslušný dohliadaný subjekt alebo príslušná dohliadaná skupina boli klasifikované ako významné v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

6.   Zmenu rozhodnutia o významnosti nemožno prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sú ECB doručené písomné pripomienky, ktoré namietajú klasifikáciu dohliadaného subjektu ako významného alebo menej významného.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. novembra 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Pozri stranu 14 tohto úradného vestníka.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(4)  Rozsudky Súdneho dvora z 23. septembra 1986, AKZO Chemie BV and AKZO Chemie UK LtdCommission, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, bod 37 a z 26. mája 2005, Carmine Salvatore TralliECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, bod 59.

(5)  Rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).

(6)  Rozhodnutie ECB/2014/16 zo 14. apríla 2014 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (Ú. v. EÚ L 175, 14.6.2014, s. 47).


Top