EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2016/35)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/2247

z 3. novembra 2016

o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2016/35)

(prepracované znenie)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 262,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2010/21 (1) bolo niekoľkokrát podstatne zmenené. Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny, toto rozhodnutie by sa v záujme jasnosti malo prepracovať.

(2)

Usmernenie ECB/2010/20 (2), na ktoré odkazuje rozhodnutie ECB/2010/21, bolo prepracované a zrušené usmernením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34) (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Pojmy vymedzené v článku 1 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34) majú pri použití v tomto rozhodnutí rovnaký význam ako v uvedenom usmernení.

2.   Ostatné technické pojmy použité v tomto rozhodnutí majú rovnaký význam ako v prílohe II k usmerneniu (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Pravidlá ustanovené v tomto rozhodnutí sa vzťahujú na ročnú účtovnú závierku Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá obsahuje súvahu, položky zaúčtované v podsúvahe ECB, výkaz ziskov a strát a poznámky k ročnej účtovnej závierke ECB.

Článok 3

Kvalitatívne požiadavky

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú kvalitatívne požiadavky vymedzené v článku 3 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 4

Základné účtovné zásady a metódy

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tiež základné účtovné zásady a metódy vymedzené v článku 4 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Odchylne od článku 4 ods. 3 prvej vety usmernenia (EÚ) 2016/2249 ECB/2016/34) sa na udalosť po súvahovom dni prihliada len do dňa, v ktorom Výkonná rada povolí predloženie ročnej účtovnej závierky ECB Rade guvernérov na schválenie.

Článok 5

Ekonomický princíp a princíp vyrovnania hotovosti

Na toto rozhodnutie sa uplatňujú pravidlá stanovené v článku 5 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 6

Vykazovanie aktív a pasív

Finančné alebo ostatné aktíva/pasíva sa vykazujú v súvahe ECB iba v súlade s článkom 6 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITOLA II

PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA A ŠTRUKTÚRA SÚVAHY

Článok 7

Štruktúra súvahy

Štruktúra súvahy je založená na štruktúre stanovenej v prílohe I.

Článok 8

Rezerva na kurzové, úrokové, úverové riziká a riziká vyplývajúce z ceny zlata

S náležitým ohľadom na charakter činnosti ECB Rada guvernérov môže v súvahe ECB vytvoriť rezervu na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata. Rada guvernérov rozhoduje o výške a použití tejto rezervy na základe odôvodneného odhadu stupňa rizikovej angažovanosti ECB.

Článok 9

Pravidlá oceňovania súvahových položiek

1.   Pokiaľ nie je v prílohe I uvedené inak, na účely oceňovania súvahových položiek sa používajú aktuálne trhové kurzy a ceny.

2.   Preceňovanie zlata, nástrojov v cudzej mene, cenných papierov (okrem cenných papierov klasifikovaných ako cenné papiere držané až do splatnosti, neobchodovateľných cenných papierov a cenných papierov držaných na účely menovej politiky, ktoré sa účtujú v zostatkovej hodnote), ako aj finančných nástrojov sa tak v súvahe, ako aj v podsúvahe, vykonáva strednými trhovými kurzami a cenami ku koncu roka.

3.   V prípade zlata sa nerozlišuje medzi cenovými a kurzovými preceňovacími rozdielmi, ale zaúčtuje sa celkový preceňovací rozdiel zlata založený na cene v eurách za stanovenú jednotku hmotnosti zlata, ktorá je odvodená od výmenného kurzu eura voči americkému doláru platného v deň štvrťročného precenenia. Pre cudzie meny vrátane súvahových a podsúvahových transakcií sa preceňovanie vykonáva pre každú menu osobitne, t. j. mena po mene. Na účely tohto článku sa držba zvláštnych práv čerpania (SDR) vrátane určených jednotlivých držieb mien, ktoré tvoria kôš SDR, považuje za jednu držbu. Preceňovanie cenných papierov sa vykonáva pre jednotlivé druhy cenných papierov osobitne, t. j. kód po kóde pre cenné papiere s rovnakým ISIN, pričom sa vložené opcie na účely ocenenia neoddeľujú. Cenné papiere držané na účely menovej politiky alebo zaradené v položkách „Ostatné finančné aktíva“ alebo „Ostatné“ sa považujú za iné portfólio.

4.   Obchodovateľné cenné papiere držané na účely menovej politiky sa považujú za osobitné portfólio a oceňujú sa v trhovej cene alebo v amortizačných cenách (podliehajú testu na znehodnotenie) v závislosti od zámerov menovej politiky.

5.   Cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané do splatnosti sa považujú za osobitné portfólio a oceňujú sa v amortizačných cenách (podliehajú testu na znehodnotenie). Rovnaký postup sa uplatňuje pri neobchodovateľných cenných papieroch. Cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané do splatnosti sa môžu predať pred ich splatnosťou, ak nastane niektorá z týchto skutočností:

a)

ak sa predané množstvo nepovažuje za významné v porovnaní s celkovou hodnotou portfólia cenných papierov držaných do splatnosti;

b)

ak sa cenné papiere predajú počas jedného mesiaca pred dátumom splatnosti;

c)

za výnimočných okolností, akou je významné zníženie úverovej spôsobilosti emitenta.

Článok 10

Reverzné obchody

Reverzné obchody sa účtujú v súlade s článkom 10 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 11

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Obchodovateľné kapitálové nástroje sa účtujú v súlade s článkom 11 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 12

Zabezpečenie úrokového rizika cenných papierov prostredníctvom derivátov

Zabezpečenie úrokového rizika sa účtuje v súlade s článkom 12 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 13

Syntetické nástroje

Syntetické nástroje sa účtujú v súlade s článkom 13 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITOLA III

ÚČTOVANIE VÝNOSOV

Článok 14

Účtovanie výnosov

1.   Na účtovanie výnosov sa uplatňuje článok 15 ods. 1, 2, 3, 5 a 7 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

2.   Zostatky na osobitných účtoch precenenia, ktoré pochádzajú z príspevkov podľa článku 48.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) v súvislosti s centrálnymi bankami členských štátov, pre ktoré sa zrušila výnimka, sa použijú na vyrovnanie nerealizovaných strát, ak tieto presiahnu predchádzajúce zisky z precenenia vedené na príslušnom štandardnom účte precenenia podľa článku 15 ods. 1 písm. c) usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34), a to pred vyrovnaním týchto strát v súlade s článkom 33.2 štatútu ESCB. Zostatky na osobitných účtoch precenenia pre zlato, menu a cenné papiere sa v prípade zníženia držby príslušných aktív pomerne znížia.

Článok 15

Transakčné náklady

Na toto rozhodnutie sa uplatňuje článok 16 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITOLA IV

ÚČTOVNÉ PRAVIDLÁ PRE PODSÚVAHOVÉ NÁSTROJE

Článok 16

Všeobecné pravidlá

Na toto rozhodnutie sa uplatňuje článok 17 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 17

Menové forwardy

Menové forwardy sa účtujú v súlade s článkom 18 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 18

Menové swapy

Menové swapy sa účtujú v súlade s článkom 19 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 19

Futures

Futures sa účtujú v súlade s článkom 20 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 20

Úrokové swapy

Úrokové swapy sa účtujú v súlade s článkom 21 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Nerealizované straty zaúčtované vo výkaze ziskov a strát na konci roka sa v nasledujúcich rokoch amortizujú v súlade s lineárnou metódou. V prípade forwardových úrokových swapov sa amortizácia začína od dátumu splatnosti transakcie.

Článok 21

Dohody o forwardovej úrokovej miere

Dohody o forwardovej úrokovej miere sa účtujú v súlade s článkom 22 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 22

Forwardové transakcie s cennými papiermi

Forwardové transakcie s cennými papiermi sa účtujú v súlade s metódou A v článku 23 ods. 1 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Článok 23

Opcie

Opcie sa účtujú v súlade s článkom 24 usmernenia (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITOLA V

ZVEREJŇOVANÁ ROČNÁ SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Článok 24

Formáty

1.   Formát zverejňovanej ročnej súvahy ECB zodpovedá vzoru podľa prílohy II.

2.   Formát výkazu ziskov a strát, ktorý zverejňuje ECB, musí byť v súlade s prílohou III.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Vývoj, uplatňovanie a výklad pravidiel

1.   Pri výklade tohto rozhodnutia je potrebné vziať do úvahy prípravné práce, účtovné zásady harmonizované právom Únie a všeobecne akceptované účtovné zásady.

2.   Ak v tomto rozhodnutí nie je ustanovený osobitný účtovný postup a pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne inak, ECB sa riadi zásadami oceňovania v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými Európskou úniou, ktoré sú relevantné pre činnosť a účtovníctvo ECB.

Článok 26

Zrušovacie ustanovenia

1.   Rozhodnutie ECB/2010/21 sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. novembra 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2010/21 z 11. novembra 2010 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 1).

(2)  Usmernenie ECB/2010/20 z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 31).

(3)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2016/34) (pozri stranu 37 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA A ŠTRUKTÚRA SÚVAHY

AKTÍVA

 

Súvahová položka

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

1

Zlato a pohľadávky v zlate

Fyzické zlato, t. j. tehličky, mince, platničky, zrnká na sklade alebo „na ceste“. Nefyzické zlato, ako zostatky na netermínovaných účtoch zlata (nepriradené účty), termínované vklady a pohľadávky na prijatie zlata vyplývajúce z týchto transakcií: a) navýšenie („upgrading“) alebo zníženie („downgrading“) transakcie a b) umiestnenie zlata alebo swapy rýdzosti zlata („purity swaps“), ak je rozdiel medzi vydaním a prijatím viac ako jeden pracovný deň

Trhová hodnota

2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

Pohľadávky v cudzej mene voči zmluvným stranám, ktoré nie sú rezidentmi eurozóny vrátane medzinárodných a nadnárodných inštitúcií a centrálnych bánk mimo eurozóny

 

2.1

Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF)

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Národná kvóta znížená o zostatky v eurách k dispozícii pre MMF. Účet číslo 2 MMF (eurový účet pre administratívne výdavky) by sa mohol zahrnúť do tejto položky alebo do položky „Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách“).

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

b)

Zvláštne práva čerpania (SDR)

Držba SDR (v hrubom vyjadrení)

b)

SDR

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

c)

Ostatné pohľadávky

Všeobecné mechanizmy prijímania výpožičiek, úvery podľa osobitných mechanizmov prijímania výpožičiek, vklady u správcov riadené MMF.

c)

Ostatné pohľadávky

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

2.2

Zostatky v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi mimo eurozóny.

b)

i)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

ii)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iii)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

c)

Zahraničné úvery (vklady) v prospech nerezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

c)

Zahraničné úvery

Vklady v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu.

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Bankovky a mince mimo eurozóny

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

a)

Investície do cenných papierov v rámci eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi eurozóny

a)

i)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iii)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

b)

Ostatné pohľadávky rezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Úvery, vklady, reverzné repoobchody, ostatné úvery

b)

Ostatné pohľadávky

Vklady a ostatné úvery v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

4

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

 

 

4.1

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody v súvislosti so správou cenných papierov v eurách

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, všetky vydané nerezidentmi eurozóny

b)

i)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iii)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

c)

Úvery v prospech nerezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

c)

Úvery mimo eurozóny

Vklady v nominálnej hodnote

d)

Cenné papiere vydané subjektmi mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“ a v položke aktív 7.1 „Cenné papiere držané na účely menovej politiky“

Cenné papiere vydané nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, napr. Európskou investičnou bankou, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie, ktoré neboli nakúpené na účely menovej politiky

d)

i)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iii)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

4.2

Pohľadávky z úverových operácií v rámci Mechanizmu výmenných kurzov (ERM) II

Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM II.

Nominálna hodnota

5

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 5.1 až 5.5: transakcie podľa príslušných nástrojov menovej politiky, ktoré sú uvedené v usmernení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (1)

 

5.1

Hlavné refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s týždennou frekvenciou a s bežnou splatnosťou jeden týždeň

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.2

Dlhodobejšie refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu bežne s mesačnou frekvenciou a so splatnosťou dlhšou ako pri hlavných refinančných operáciách

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.3

Reverzné dolaďovacie operácie

Reverzné transakcie vykonávané ako ad hoc transakcie na dolaďovacie účely

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.4

Štrukturálne reverzné operácie

Reverzné transakcie upravujúce štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému sektoru

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.5

Jednodňové refinančné obchody

Jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie)

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.6

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Dodatočný úver pre úverové inštitúcie, ktorý vyplýva z nárastov hodnôt podkladových aktív týkajúcich sa iných úverov poskytnutých týmto úverovým inštitúciám

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repo obchody v súvislosti so správou portfólií cenných papierov, ktoré sú klasifikované v položke aktív 7 „Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách“ vrátane transakcií, ktoré vyplývajú z transformácie pôvodných devízových rezerv eurozóny, a ostatné pohľadávky. Korešpondenčné účty v zahraničných úverových inštitúciách eurozóny. Ostatné pohľadávky a operácie, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky Eurosystému

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

7

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

 

 

7.1

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

Cenné papiere držané na účely menovej politiky (vrátane cenných papierov vydaných nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, alebo multilaterálnymi rozvojovými bankami, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie, nakúpených na účely menovej politiky. Dlhové certifikáty Európskej centrálnej banky (ECB) kupované na účely dolaďovania.

a)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere

Účtované v závislosti od zámerov menovej politiky:

i)

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii)

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie (cena, pri ktorej je znehodnotenie kryté rezervami, ktoré sú klasifikované v položke pasív 13 písm. b) „Rezervy“)

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

7.2

Ostatné cenné papiere

Cenné papiere iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 7.1 „Cenné papiere držané na účely menovej politiky“ a v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“: zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu držané priamo vrátane štátnych cenných papierov, ktoré pochádzajú z obdobia pred hospodárskou a menovou úniou (HMÚ), v eurách. Kapitálové nástroje

a)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

c)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

d)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

8

Dlh verejnej správy v eurách

Pohľadávky voči verejnej správe, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ (neobchodovateľné cenné papiere, úvery).

Vklady/úvery v nominálnej hodnote, neobchodovateľné cenné papiere podľa obstarávacej ceny

9

Pohľadávky v rámci Eurosystému

 

 

9.1

Pohľadávky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB

Pohľadávky v rámci Eurosystému voči národným centrálnym bankám, ktoré vznikajú na základe emisie dlhových certifikátov ECB

Obstarávacia cena

9.2

Pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému

Pohľadávky súvisiace s emisiou bankoviek ECB podľa rozhodnutia ECB/2010/29 (2)

Nominálna hodnota

9.3

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

a)

čisté pohľadávky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov. Pozri tiež položku pasív 10.2 „Ostatné pasíva v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)“

a)

Nominálna hodnota

b)

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému v eurách, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB z emisie peňazí v prospech národných centrálnych bánk

b)

Nominálna hodnota

10

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (pohľadávky) vrátane šekov v procese inkas

Nominálna hodnota

11

Ostatné aktíva

 

 

11.1

Mince eurozóny

Euromince

Nominálna hodnota

11.2

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

Pozemky a budovy, nábytok a vybavenie vrátane počítačového vybavenia, programové vybavenie.

Obstarávacia cena znížená o odpisy

Odpisovanie je systematické znižovanie odpisovanej čiastky aktíva počas jeho životnosti. Životnosť je obdobie, počas ktorého sa predpokladá, že fixné aktívum je daným subjektom použiteľné. Životnosť individuálneho významného fixného aktíva sa môže systematicky prehodnocovať, ak sa očakávania líšia od predchádzajúcich odhadov. Významné aktíva môžu obsahovať zložky s rôznou životnosťou. Životnosť takýchto zložiek by sa mala hodnotiť individuálne

Obstarávacia cena nehmotných aktív zahŕňa cenu nadobudnutia nehmotných aktív. Iné priame alebo nepriame náklady sa zaúčtujú

Kapitalizácia výdavkov: založená na limite (pod 10 000  EUR bez DPH: žiadna kapitalizácia)

11.3

Ostatné finančné aktíva

Podielové účasti a investície do dcérskych spoločností, kapitálové nástroje držané zo strategických/politických dôvodov

Cenné papiere vrátane kapitálových nástrojov a iné finančné nástroje a zostatky vrátane termínovaných vkladov a bežných účtov držaných ako označené portfólio

Reverzné repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so správou portfólií cenných papierov, ktoré sú klasifikované v tejto položke

a)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

b)

Podielové účasti a nelikvidné akcie a všetky ostatné kapitálové nástroje držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

c)

Investície do dcérskych spoločností alebo významné majetkové účasti

Čistá hodnota aktíva

d)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Prémie/diskonty sa amortizujú

e)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti alebo cenné papiere držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

f)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

g)

Zostatky v bankách a úvery

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu, ak sú zostatky/vklady denominované v cudzej mene

11.4

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov (ibaže sa uplatňuje denná variačná marža), dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

11.5

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období

Príjem, ktorý nie je splatný vo vykazovanom období, avšak ho možno k nemu pripísať. Náklady budúcich období a platený časovo rozlíšený úrok, t. j. časovo rozlíšený úrok kúpený s cenným papierom

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

11.6

Ostatné

a)

Preddavky, úvery a ostatné menšie položky. Úvery poskytnuté na základe správcovstva

a)

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

b)

Investície týkajúce sa vkladov klientov v zlate

b)

Trhová hodnota

c)

Čisté aktíva z dôchodkov

c)

Ako podľa článku 25 ods. 2

d)

Neuhradené pohľadávky vyplývajúce zo zlyhania zmluvných strán Eurosystému v súvislosti s úverovými operáciami Eurosystému

d)

Nominálna/návratná hodnota (pred/po vyrovnaní strát).

e)

Aktíva alebo pohľadávky (voči tretím osobám) privlastnené a/alebo nadobudnuté v súvislosti s uplatnením zábezpeky poskytnutej zmluvnými stranami Eurosystému, ktoré zlyhali.

e)

Obstarávacia cena (ak sú finančné aktíva denominované v cudzej mene, prepočíta sa podľa devízového trhového kurzu v čase nadobudnutia)

12

Strata za rok

 

Nominálna hodnota

PASÍVA

 

Súvahová položka

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

1

Bankovky v obehu

Eurobankovky emitované ECB v súlade s rozhodnutím ECB/2010/29

Nominálna hodnota

2

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 2.1, 2.2, 2.3 a 2.5: vklady v eurách, ktoré sú uvedené v usmernení (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

2.1

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

Eurové účty úverových inštitúcií, ktoré sú zahrnuté v zozname finančných inštitúcií a podľa štatútu ESCB podliehajú povinným minimálnym rezervám. Táto položka obsahuje najmä účty používané na vedenie povinných minimálnych rezerv

Nominálna hodnota

2.2

Jednodňové sterilizačné obchody

Jednodňové vklady s vopred určenou úrokovou mierou (automatické operácie)

Nominálna hodnota

2.3

Termínované vklady

Príjem na účely absorbovania likvidity na základe dolaďovacích obchodov

Nominálna hodnota

2.4

Reverzné dolaďovacie operácie

Transakcie týkajúce sa menovej politiky s cieľom absorbovania likvidity

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

2.5

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Vklady úverových inštitúcií, ktoré vyplývajú z poklesu hodnôt podkladových aktív spojených s úvermi pre tieto úverové inštitúcie

Nominálna hodnota

3

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Repoobchody v spojení so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v rámci položky aktív 7 „Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách“. Ostatné operácie, ktoré sa netýkajú operácií menovej politiky Eurosystému. Žiadne bežné účty úverových inštitúcií

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

4

Vydané dlhové certifikáty ECB

Dlhové certifikáty uvedené v usmernení (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60). Diskontované cenné papiere emitované s cieľom absorbovania likvidity

Obstarávacia cena

Všetky diskonty sa amortizujú

5

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

 

 

5.1

Verejná správa

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadani.

Nominálna hodnota

5.2

Ostatné záväzky

Bežné účty zamestnancov, spoločností a klientov vrátane finančných inštitúcií uvedených v zozname inštitúcií oslobodených od povinnosti viesť povinné minimálne rezervy (pozri položku pasív 2.1); termínované vklady, vklady splatné na požiadanie

Nominálna hodnota

6

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie vrátane účtov vedených na účely platobného styku a na účely správy rezerv: ostatných bánk, centrálnych bánk, medzinárodných/nadnárodných inštitúcií vrátane Európskej komisie; bežné účty ostatných vkladateľov. Repoobchody v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu cenných papierov v eurách. Zostatky na účtoch TARGET2 centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou nie je euro

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

Bežné účty. Záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom

Nominálna hodnota prepočítaná podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka

8

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

 

 

8.1

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

Bežné účty. Záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom

Nominálna hodnota prepočítaná podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka

8.2

Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II

Úvery prijaté podľa podmienok ERM II

Nominálna hodnota prepočítaná podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka

9

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

Položka denominovaná v SDR, ktorá prezentuje výšku SDR, ktoré boli pôvodne pridelené príslušnej krajine/národnej centrálnej banke

Nominálna hodnota prepočítaná podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka

10

Záväzky v rámci Eurosystému

 

 

10.1

Záväzky z prevodu devízových rezerv

Súvahová položka ECB v eurách

Nominálna hodnota

10.2

Ostatné záväzky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

a)

čisté záväzky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov. Pozri tiež položku aktív 9.3 „Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)“

a)

Nominálna hodnota

b)

ostatné záväzky v eurách v rámci Eurosystému, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB v prospech národných centrálnych bánk

b)

Nominálna hodnota

11

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (pasíva) vrátane prebiehajúcich žíro prevodov

Nominálna hodnota

12

Ostatné záväzky

 

 

12.1

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov (ibaže sa uplatňuje denná variačná marža), dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania.

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

12.2

Časové rozlíšenie a príjmy budúcich období

Výdavok, ktorý bude splatný v budúcom období, ale ktorý súvisí s vykazovaným obdobím. Príjem prijatý vo vykazovanom období, ale ktorý súvisí s budúcim obdobím

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

12.3

Ostatné

a)

Prechodné účty na daňové účely. Devízové účty na krytie úveru alebo záruky. Repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“. Povinné vklady okrem vkladov rezerv. Ostatné menšie položky. Záväzky na základe správcovstva

a)

Nominálna hodnota alebo (repo) obstarávacia cena

b)

Vklady klientov v zlate

b)

Trhová hodnota

c)

Čisté záväzky z dôchodkov

c)

Ako podľa článku 25 ods. 2

13

Rezervy

a)

Na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata a na ostatné účely, napr. očakávané budúce výdavky a príspevky podľa článku 48.2 štatútu ESCB vo vzťahu k centrálnym bankám členských štátov, ktorých výnimky boli zrušené

a)

Obstarávacia cena/nominálna hodnota

b)

Na riziká zmluvných strán alebo úverové riziká vyplývajúce z operácií menovej politiky.

b)

Nominálna hodnota (na základe ocenenia ku koncu roka uskutočneného Radou guvernérov)

14

Účty precenenia

a)

Účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny ceny zlata, každého druhu cenného papiera v eurách, každého druhu cenného papiera v cudzej mene, opcií; rozdiely v trhovom oceňovaní týkajúce sa rizika úrokovej miery derivátov; účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny výmenného kurzu pre každú držanú čistú pozíciu meny vrátane devízových swapov/forwardov a SDR

Osobitné účty precenenia tvorené z príspevkov podľa článku 48.2 štatútu ESCB v prípade centrálnych bánk členských štátov, ktorých výnimky boli zrušené. Pozri článok 14 ods. 2

a)

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

b)

Výsledky precenenia čistého záväzku (aktíva) zo zamestnaneckých požitkov, t. j. čistú pozíciu týchto položiek:

i)

Poistno-matematické zisky a straty v súčasnej hodnote záväzku zo stanovených požitkov

ii)

Výnosy z aktív programu presahujúce sumy zahrnuté v čistých úrokoch z čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov

iii)

Každá zmena v účinku stropu aktív, okrem súm zahrnutých v čistých úrokoch z čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov

b)

Ako podľa článku 25 ods. 2

15

Základné imanie a rezervné fondy

 

 

15.1

Základné imanie

Splatené základné imanie

Nominálna hodnota

15.2

Rezervné fondy

Zákonné rezervné fondy podľa článku 33 štatútu ESCB a príspevky podľa článku 48.2 štatútu ESCB vo vzťahu k centrálnym bankám členských štátov, ktorých výnimky boli zrušené

Nominálna hodnota

16

Zisk za rok

 

Nominálna hodnota


(1)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).

(2)  Rozhodnutie ECB/2010/29 z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 26).


PRÍLOHA II

Ročná súvaha ECB

 (v miliónoch EUR)

Aktíva (2)

Vykazovaný rok

Predchádzajúci rok

Pasíva

Vykazovaný rok

Predchádzajúci rok

1.   Zlato a pohľadávky v zlate

2.   Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

2.1.

Pohľadávky voči MMF

2.2.

Zostatky v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

3.   Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

4.   Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

4.1.

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

4.2.

Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II

5.   Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

5.1.

Hlavné refinančné operácie

5.2.

Dlhodobejšie refinančné operácie

5.3.

Reverzné dolaďovacie operácie

5.4.

Štrukturálne reverzné operácie

5.5.

Jednodňové refinančné obchody

5.6.

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

6.   Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

7.   Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

7.1.

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

7.2.

Ostatné cenné papiere

8.   Dlh verejnej správy v eurách

9.   Pohľadávky v rámci Eurosystému

9.1.

Pohľadávky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB

9.2.

Pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému

9.3.

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

10.   Položky v procese vyrovnania

11.   Ostatné aktíva

11.1.

Mince eurozóny

11.2.

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

11.3.

Ostatné finančné aktíva

11.4.

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

11.5.

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období

11.6.

Ostatné

12.   Strata za rok

 

 

1.   Bankovky v obehu

2.   Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

2.1.

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

2.2.

Jednodňové sterilizačné obchody

2.3.

Termínované vklady

2.4.

Reverzné dolaďovacie operácie

2.5.

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

3.   Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

4.   Vydané dlhové certifikáty ECB

5.   Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

5.1.

Verejná správa

5.2.

Ostatné záväzky

6.   Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

7.   Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

8.   Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

8.1.

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

8.2.

Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II

9.   Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

10.   Záväzky v rámci Eurosystému

10.1.

Záväzky z prevodu devízových rezerv

10.2.

Ostatné záväzky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

11.   Položky v procese vyrovnania

12.   Ostatné záväzky

12.1.

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

12.2.

Časové rozlíšenie a výnosy budúcich období

12.3.

Ostatné

13.   Rezervy

14.   Účty precenenia

15.   Základné imanie a rezervné fondy

15.1.

Základné imanie

15.2.

Rezervné fondy

16.   Zisk za rok

 

 

Aktíva spolu

 

 

Celkové pasíva

 

 


(1)  ECB môže alternatívne zverejňovať presné sumy v eurách alebo sumy zaokrúhlené iným spôsobom.

(2)  Tabuľka aktív môže byť tiež zverejnená nad tabuľkou pasív.


PRÍLOHA III

ZVEREJŇOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ECB

(v miliónoch EUR)

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra …

Vykazovaný rok

Predchádzajúci rok

1.1.1.

Úrokové výnosy z devízových rezervných aktív

 

 

1.1.2.

Úrokové výnosy z prideľovania eurobankoviek v rámci Eurosystému

 

 

1.1.3.

Ostatné úrokové výnosy

 

 

1.1.

Úrokové výnosy

 

 

1.2.1.

Úročenie pohľadávok národných centrálnych bánk z prevedených devízových rezerv

 

 

1.2.2.

Ostatné úrokové náklady

 

 

1.2.

Úrokové náklady

 

 

1.

Čisté úrokové výnosy

 

 

2.1.

Realizované zisky/straty z finančných operácií

 

 

2.2.

Zníženie hodnoty finančných aktív a pozícií

 

 

2.3.

Tvorba a použitie rezerv na kurzové, úrokové, úverové riziká a riziká vyplývajúce z ceny zlata

 

 

2.

Čistý výsledok finančných operácií, zníženia hodnoty a rezerv na krytie rizík

 

 

3.1.

Výnosy z poplatkov a provízií

 

 

3.2.

Náklady na poplatky a provízie

 

 

3.

Čistý výnos/náklad z poplatkov a provízií (2)

 

 

4.

Výnos z akcií a podielových účastí

 

 

5.

Ostatné výnosy

 

 

Celkové čisté výnosy

 

 

6.

Náklady na zamestnancov (3)

 

 

7.

Administratívne náklady (3)

 

 

8.

Odpisy hmotných a nehmotných fixných aktív

 

 

9.

Služby súvisiace s výrobou bankoviek (4)

 

 

10.

Ostatné náklady

 

 

 

 

 

(Strata)/zisk za rok

 

 


(1)  ECB môže alternatívne zverejňovať presné sumy v eurách alebo sumy zaokrúhlené iným spôsobom.

(2)  Členenie na náklady a výnosy sa môže alternatívne uviesť vo vysvetľujúcich poznámkach k ročnej účtovnej závierke.

(3)  Vrátane administratívnych rezerv.

(4)  Táto položka sa používa vtedy, ak sa výroba bankoviek zadáva externým spoločnostiam (ako náklady na služby poskytované externými spoločnosťami, ktoré sú zodpovedné za výrobu v mene centrálnych bánk). Odporúča sa, aby sa náklady vzniknuté v súvislosti s emisiou tak národných bankoviek, ako aj eurobankoviek zaúčtovali vo výkaze ziskov a strát tak, ako sú fakturované alebo inak vynaložené, pozri tiež usmernenie (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).


PRÍLOHA IV

ZRUŠENÉ ROZHODNUTIE SO ZOZNAMOM JEHO NESKORŠÍCH ZMIEN

Rozhodnutie ECB/2010/21

Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 1.

Rozhodnutie ECB/2012/30

Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012, s. 93.

Rozhodnutie ECB/2013/52

Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2014, s. 7.

Rozhodnutie ECB/2014/55

Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 53.

Rozhodnutie ECB/2015/26

Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015, s. 134.


PRÍLOHA V

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie ECB/2010/21

Toto rozhodnutie

Článok 3

Článok 4

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 13

Článok 14

Článok 14

Článok 15

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Článok 17

Článok 17

Článok 18

Článok 18

Článok 19

Článok 19

Článok 20

Článok 20

Článok 21

Článok 21

Článok 22

Článok 22

Článok 23

Článok 23

Článok 24

Článok 24

Článok 25

Článok 25

Článok 26

Článok 26

Článok 27


Top