EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/456 zo 4. marca 2016 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie (ECB/2016/3)

OJ L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/34


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/456

zo 4. marca 2016

o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie (ECB/2016/3)

(prepracované znenie)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 a 7,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 ustanovuje, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „Úrad“) začína a vykonáva administratívne vyšetrovanie podvodov (ďalej len „interné vyšetrovanie“) v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach zriadených zmluvami alebo na ich základe s cieľom bojovať proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. V tejto súvislosti vyšetruje závažné prípady týkajúce sa výkonu služobnej povinnosti, ktoré predstavujú zanedbávanie povinností úradníkov a iných zamestnancov Únie a môžu viesť k disciplinárnemu, prípadne trestnému konaniu, alebo prípady týkajúce sa obdobného neplnenia povinností zo strany členov inštitúcií a orgánov, riaditeľov úradov a agentúr alebo zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr, na ktoré sa nevzťahuje Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Únie (ďalej len „služobný poriadok“).

(2)

Vo vzťahu k Európskej centrálnej banke (ECB) sú takéto služobné povinnosti, najmä povinnosti súvisiace s profesionálnym správaním a služobným tajomstvom, ustanovené v a) podmienkach zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, b) služobnom poriadku Európskej centrálnej banky, c) prílohe IIb k podmienkam zamestnávania, ktorá sa týka podmienok krátkodobého zamestnávania a d) pravidlách Európskej centrálnej banky pre krátkodobé zamestnávanie; ďalšie pokyny sú uvedené v e) kódexe správania Európskej centrálnej banky (2), f) kódexe správania členov Rady guvernérov (3) a g) kódexe správania členov Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (4) (spoločne ďalej len „podmienky zamestnávania ECB“).

(3)

Článok 4 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 ustanovuje, že v súvislosti s ochranou finančných záujmov Únie a bojom proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie, vykonáva Úrad administratívne vyšetrovania v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a v rozhodnutiach prijatých každou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou. Článok 4 ods. 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 ustanovuje, že každá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra má prijať rozhodnutie, ktoré zahŕňa najmä pravidlo týkajúce sa povinnosti úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr alebo zamestnancov spolupracovať s Úradom a poskytovať mu informácie a zabezpečiť pri tom dôvernosť interného vyšetrovania. V súlade s judikatúrou Únie môže Úrad začať vyšetrovanie iba na základe dostatočne vážneho podozrenia (5).

(4)

Podľa bodu odôvodnenia 12 v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 by sa mali vyšetrovania vykonávať v súlade so zmluvami, a najmä s Protokolom č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, a to pri rešpektovaní služobného poriadku, ľudských práv a základných slobôd, najmä zásady spravodlivosti, práva dotknutých osôb vyjadriť sa k skutočnostiam, ktoré sa ich týkajú, a zásady, že závery vyšetrovania sa môžu opierať výlučne o prvky, ktoré majú dôkaznú hodnotu, ako aj všeobecných zásad spoločných pre členské štáty a uznávaných Súdnym dvorom Európskej únie, medzi ktoré patrí napríklad dôvernosť právneho poradenstva (povinnosť zachovávať mlčanlivosť). V tejto súvislosti by mali inštitúcie, orgány, úrady a agentúry ustanoviť podmienky, za ktorých sa majú interné vyšetrovania vykonávať.

(5)

Rozhodnutie ECB/2004/11 (6) bolo prijaté za účelom stanovenia podmienok, za akých sa majú v ECB vykonať interné vyšetrovania podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 (7). Súčasný právny rámec je potrebné revidovať, keďže je potrebné zohľadniť skutočnosť, že nariadenie (ES) č. 1073/1999 bolo zrušené a nahradené nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a ako aj skutočnosť, že od prijatia rozhodnutia ECB/2004/11 boli zriadené nové orgány ECB.

(6)

Nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 (8) bola zriadená Rada pre dohľad ako interný orgán ECB, ktorý plánuje a vykonáva osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, ktorými bola poverená ECB. Na základe článku 24 ods. 1 a článku 25 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 zriadila ECB Administratívny revízny výbor (9) a mediačný výbor (10). Na základe článku 3 ods. 1 a článku 143 ods. 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (11) ECB navyše zriadila spoločné dohliadacie tímy za účelom dohľadu nad každým významným dohliadaným subjektom alebo každou významnou dohliadanou skupinou a tímy pre kontrolu na mieste. Následne na základe článkov 9a a 9b rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky (12) zriadila ECB Etický výbor (13) a Výbor pre audit.

(7)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na tých členov spoločných dohliadacích tímov a tímov pre kontrolu na mieste, na ktorých sa nevzťahujú podmienky zamestnávania ECB. Zamestnanci príslušných vnútroštátnych orgánov, ktorí sú členmi spoločných dohliadacích tímov a tímov pre kontrolu na mieste podliehajú kontrole ECB v súvislosti so záležitosťami, ktoré sa týkajú ich práce na úlohách, ktorými bola ECB poverená v nariadení (EÚ) č. 1024/2013. Článok 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ustanovuje, že Európska centrálna banka (ECB) zodpovedá za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu (JMD). Článok 6 ods. 1 a článok 146 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) ustanovujú, že členovia spoločných dohliadacích tímov a tímov pre kontrolu na mieste dodržiavajú pokyny ich príslušného koordinátora. Tieto ustanovenia sú založené na článku 6 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, podľa ktorého je ECB povinná prijať rámec pre organizáciu praktických spôsobov vykonávania spolupráce v rámci JMD.

(8)

Pri prijímaní tohto rozhodnutia je povinnosťou ECB odôvodniť všetky obmedzenia interného vyšetrovania, ktoré majú vplyv na osobitné úlohy a povinnosti, ktorými je ECB poverená v článkoch 127 a 128 zmluvy a v nariadení (EÚ) č. 1024/2013. Takéto obmedzenia by mali zabezpečiť dôvernosť potrebnú pre určité informácie ECB a uskutočnenie zámeru normotvorcu posilniť boj proti podvodom. S výnimkou týchto osobitných úloh a povinností by sa ECB mala aj na účely tohto rozhodnutia považovať za verejný subjekt podobný ostatným orgánom a inštitúciám Únie.

(9)

Šírenie určitých dôverných informácií mimo ECB, ktoré má ECB k dispozícii za účelom plnenia svojich úloh, by mohlo vo výnimočných prípadoch vážne narušiť fungovanie ECB. V takýchto prípadoch by mala Výkonná rada rozhodnúť o tom, či umožní prístup Úradu k informáciám, resp. či mu informácie zašle. Prístup by sa mal umožniť k informáciám, ktoré sú staršie ako jeden rok, a ktoré sa týkajú takých oblastí, ako sú rozhodnutia o menovej politike alebo operácie týkajúce sa správy devízových rezerv a intervencie na devízových trhoch. Obmedzenia prístupu k informáciám v iných oblastiach, ako napríklad k informáciám týkajúcim sa úloh, ktorými bola ECB poverená v nariadení (EÚ) č. 1024/2013, k údajom, ktoré ECB prijala od príslušných vnútroštátnych orgánov a ktoré sa týkajú stability finančného systému alebo jednotlivých úverových inštitúcií, a k informáciám o ochranných prvkoch a technických špecifikáciách existujúcich alebo budúcich eurobankoviek, by nemali byť časovo ohraničené. Hoci by toto rozhodnutie malo obmedziť len na niektoré konkrétne oblasti činnosti rozsah informácií, ktorých šírenie mimo ECB by mohlo vážne narušiť fungovanie ECB, je potrebné umožniť, aby sa toto rozhodnutie mohlo prispôsobiť tak, že by sa zohľadnil nepredvídateľný vývoj s cieľom zabezpečiť, aby ECB pokračovala v plnení úloh, ktorými je v zmluve poverená.

(10)

Toto rozhodnutie by malo zohľadniť skutočnosť, že členovia Rady guvernérov ECB a Generálnej rady ECB, ktorí nie sú aj členmi Výkonnej rady ECB vykonávajú popri úlohách v rámci Európskeho systému centrálnych bánk aj úlohy na vnútroštátnej úrovni, a že členovia Rady pre dohľad ECB, mediačného výboru ECB, spoločných dohliadacích tímov a tímov pre kontrolu na mieste, ktorí sú zástupcami príslušných vnútroštátnych orgánov zúčastnených členských štátov, vykonávajú popri ich úlohách na základe nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 aj úlohy na vnútroštátnej úrovni. Výkon takýchto úloh na vnútroštátnej úrovni podlieha vnútroštátnemu právu a interné vyšetrovania vykonávané Úradom sa na neho nevzťahujú. Toto rozhodnutie by sa preto malo vzťahovať iba na odborné činnosti, ktoré takéto osoby vykonávajú ako členovia Rady guvernérov ECB, Generálnej rady ECB, Rady pre dohľad ECB, mediačného výboru ECB, spoločných dohliadacích tímov a tímov pre kontrolu na mieste.

(11)

Toto rozhodnutie by malo zohľadniť aj skutočnosť, že externí členovia Administratívneho revízneho výboru ECB, Výboru pre audit ECB a Etického výboru ECB môžu popri ich mandátoch vykonávať iné funkcie. Interné vyšetrovania vykonávané Úradom sa na výkon takýchto funkcií nevzťahujú. Toto rozhodnutie by sa preto malo vzťahovať iba na odborné činnosti, ktoré takéto osoby vykonávajú ako členovia týchto orgánov ECB – Administratívneho revízneho výboru, Výboru pre audit a Etického výboru.

(12)

Článok 371 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) ustanovuje, že členovia riadiacich orgánov a zamestnanci ECB sú povinní, a to aj po skončení ich funkcie, zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré svojou povahou predstavujú služobné tajomstvo. Článok 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ustanovuje, že členovia Rady pre dohľad, zamestnanci ECB a zamestnanci vyslaní zúčastnenými členskými štátmi vykonávajúci úlohy v oblasti dohľadu sú povinní zachovávať služobné tajomstvo rovnako aj po skončení vykonávania týchto úloh. Článok 22 ods. 1 rozhodnutia ECB/2014/16 a článok 2 ods. 4 rozhodnutia (EÚ) 2015/433 (ECB/2014/59) ustanovujú rovnakú povinnosť pre členov Administratívneho revízneho výboru ECB a pre ich náhradníkov a pre členov Etického výboru ECB. Bod 6 mandátu Výboru pre audit (14) ustanovuje, že členovia Výboru pre audit neposkytujú žiadne dôverné informácie získané počas plnenia svojich povinností žiadnym osobám ani orgánom mimo ECB/Eurosystému. Podľa článku 10 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 sa na Úrad a jeho zamestnancov vzťahujú tie isté podmienky zachovávania dôvernosti a služobného tajomstva ako tie, ktoré sa uplatňujú na zamestnancov ECB na základe štatútu ESCB a podmienok zamestnávania ECB.

(13)

Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 poskytujú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s vnútroštátnymi predpismi zamestnancom Úradu potrebnú pomoc, aby si mohli účinne plniť svoje úlohy. Vláda Nemeckej spolkovej republiky a ECB sú signatármi Dohody o sídle zo dňa 18. septembra 1998 (15), ktorou sa vykonáva Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie vo vzťahu k ECB a ktorá obsahuje ustanovenia o nedotknuteľnosti priestorov ECB, jej archívov a oznámení a o diplomatických výsadách a imunitách členov Výkonnej rady ECB.

(14)

Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie (ES) č. 1073/1999 bolo nahradené nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a vzhľadom na potrebu významného množstva zmien, malo by sa rozhodnutie ECB/2004/11 zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na:

členov Rady guvernérov ECB a Generálnej rady ECB v záležitostiach, ktoré súvisia s ich funkciou členov týchto orgánov ECB s rozhodovacími právomocami,

členov Výkonnej rady ECB,

členov Rady pre dohľad ECB v záležitostiach, ktoré súvisia s ich funkciou členov tohto orgánu,

členov Administratívneho revízneho výboru ECB v záležitostiach, ktoré súvisia s ich funkciou členov tohto orgánu,

členov mediačného výboru ECB v záležitostiach, ktoré súvisia s ich funkciou členov tohto orgánu,

členov Výboru pre audit ECB v záležitostiach, ktoré súvisia s ich funkciou členov tohto orgánu,

členov Etického výboru ECB v záležitostiach, ktoré súvisia s ich funkciou členov tohto orgánu,

členov riadiacich orgánov alebo zamestnancov národných centrálnych bánk alebo príslušných vnútroštátnych orgánov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach Rady guvernérov ECB a Generálnej rady ECB a Výboru pre dohľad ECB ako náhradníci a/alebo osoby, ktoré ich sprevádzajú, v záležitostiach súvisiacich s touto funkciou

(spoločne ďalej len „členovia orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov“), a

stálych alebo dočasných zamestnancov ECB, na ktorých sa vzťahujú podmienky zamestnávania ECB,

osoby, ktoré pracujú pre ECB na inom základe ako je pracovná zmluva, vrátane zamestnancov príslušných vnútroštátnych orgánov, ktorí sú členmi spoločných dohliadacích tímov a tímov pre kontrolu na mieste, v záležitostiach súvisiacich s ich prácou pre ECB

(spoločne ďalej len „príslušné osoby“).

Článok 2

Povinnosť spolupracovať s Úradom

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia zmlúv, Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, štatútu ESCB a služobného poriadku, pri plnom rešpektovaní ľudských práv, základných slobôd a všeobecných zásad spoločných pre členské štáty, a s výhradou postupov stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a pravidiel stanovených v tomto rozhodnutí, členovia orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov a príslušné osoby spolupracujú s Úradom a poskytujú mu informácie, a zabezpečujú pritom dôvernosť interného vyšetrovania.

Článok 3

Povinnosť oznamovať informácie o protiprávnych činoch

1.   Príslušné osoby, ktoré sa dozvedeli informácie, ktoré vyvolávajú podozrenie, že existujú možné prípady podvodov, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, bezodkladne poskytnú takéto informácie buď riaditeľovi interného auditu, vyššiemu vedúcemu pracovníkovi zodpovednému za oblasť ich činnosti alebo členovi Výkonnej rady, ktorý je primárne zodpovedný za oblasť ich činnosti. Riaditeľ interného auditu, príslušný vyšší vedúci pracovník alebo príslušný člen Výkonnej rady bezodkladne zašlú tieto informácie generálnemu riaditeľovi sekretariátu. Príslušné osoby nesmú byť za žiadnych okolností vystavené nespravodlivému alebo diskriminačnému zaobchádzaniu v dôsledku poskytnutia informácií uvedených v tomto článku.

2.   Členovia orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov, ktorí sa dozvedeli informácie uvedené v odseku 1, informujú generálneho riaditeľa sekretariátu alebo prezidenta.

3.   Keď generálny riaditeľ sekretariátu alebo prípadne prezident ECB prijmú informácie v súlade s odsekmi 1 alebo 2 a neuplatnia postup podľa článku 4, zašlú tieto informácie bez meškania Úradu a informujú riaditeľstvo interného auditu a prípadne prezidenta.

4.   V prípadoch, keď má člen orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov alebo príslušná osoba konkrétne informácie, ktoré nasvedčujú tomu, že došlo k podvodu alebo korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom v zmysle odseku 1, a zároveň má oprávnené dôvody sa domnievať, že postup podľa vyššie uvedených odsekov by v danom prípade zabránil riadnemu oznámeniu takýchto informácií Úradu, môžu informovať priamo Úrad bez toho, aby sa na nich vzťahoval článok 4

Článok 4

Spolupráca s Úradom v súvislosti s citlivými informáciami

1.   Vo výnimočných prípadoch, v ktorých by šírenie určitých informácií mimo ECB mohlo vážne narušiť fungovanie ECB, Výkonná rada rozhodne o tom, či umožní prístup Úradu k týmto informáciám, resp. či mu tieto informácie zašle. Toto sa vzťahuje na: informácie, ktoré sa týkajú rozhodnutí o menovej politike alebo operácií súvisiacich so správou devízových rezerv a intervencií na devízových trhoch za predpokladu, že takéto informácie nie sú staršie ako jeden rok; informácie o úlohách, ktorými bola ECB poverená v nariadení (EÚ) č. 1024/2013; údaje, ktoré ECB prijme od príslušných vnútroštátnych orgánov a ktoré sa týkajú stability finančného systému alebo jednotlivých úverových inštitúcií; a informácie o ochranných prvkoch a technických špecifikáciách eurobankoviek.

2.   Každé takéto rozhodnutie Výkonnej rady zohľadní všetky relevantné faktory, ako napríklad stupeň citlivosti informácie, ktorú Úrad požaduje na účely vyšetrovania, jej význam pre vyšetrovanie a závažnosť podozrenia, ktoré Úrad, člen orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov alebo príslušná osoba oznámili prezidentovi, a stupeň rizika pre budúce fungovanie ECB. Ak sa príjme rozhodnutie o neumožnení prístupu k informáciám, musí byť odôvodnené. Pokiaľ ide o údaje o stabilite finančného systému alebo jednotlivých úverových inštitúcií, ktoré ECB prijme, môže Výkonná rada rozhodnúť, že Úradu neumožní prístup k informáciám, pokiaľ Výkonná rada alebo príslušný vnútroštátny orgán dospeje k záveru, že zverejnenie dotknutých informácií by ohrozilo stabilitu finančného systému alebo jednotlivej finančnej inštitúcie.

3.   Vo veľmi výnimočných prípadoch týkajúcich sa informácií, ktoré súvisia s určitou oblasťou činnosti ECB a ktoré sú rovnako citlivé ako kategórie informácií uvedené v odseku 1, môže Výkonná rada dočasne rozhodnúť, že neumožní prístup k takýmto informáciám. Na takéto rozhodnutia, ktoré sú platné maximálne šesť mesiacov, sa uplatňuje odsek 2 Následne sa Úradu umožní prístup k dotknutým informáciám, pokiaľ Rada guvernérov medzitým nezmení a nedoplní toto rozhodnutie tým, že zaradí kategóriu dotknutých informácií ku kategóriám uvedeným v odseku 1.

Článok 5

Pomoc ECB pri internom vyšetrovaní

1.   Pri začatí interného vyšetrovania ECB umožní vedúci pracovník zodpovedný za bezpečnosť ECB zástupcom Úradu vstup do priestorov ECB po predložení písomného oprávnenia vydaného generálnym riaditeľom Úradu, ktoré preukazuje:

a)

totožnosť a funkciu zástupcov Úradu;

b)

predmet a účel vyšetrovania;

c)

právne základy na vedenie vyšetrovania a vyšetrovacie právomoci, ktoré z týchto základov vychádzajú.

Prezident, viceprezident a riaditeľ interného auditu sú okamžite informovaní.

2.   Riaditeľstvo interného auditu pomáha Úradu pri praktickej organizácii vyšetrovania.

3.   Členovia orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov a príslušné osoby poskytujú všetky požadované informácie zástupcom Úradu, ktorí vedú vyšetrovanie, s výnimkou prípadov, kedy by požadované informácie mohli byť citlivé v zmysle článku 4, pričom v takýchto prípadoch o skutočnosti, či sa informácie majú poskytnúť alebo nie, rozhoduje Výkonná rada. Riaditeľstvo interného auditu zaznamenáva všetky poskytnuté informácie.

Článok 6

Informovanie dotknutých osôb

1.   Keď sa vyskytne podozrenie z podvodu, korupcie a akýchkoľvek iných protiprávnych činov v zmysle článku 3 ods. 1 týkajúce sa člena orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov alebo príslušnej osoby, je o tom dotknutá osoba urýchlene informovaná, pokiaľ takýto postup nie je na ujmu vyšetrovania (16). V žiadnom prípade nesmú byť vypracované závery, v ktorých sa spomína meno člena orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov alebo príslušnej osoby bez toho, aby sa dotknutej osobe umožnilo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú, vrátane všetkých dôkazov, ktoré proti nej existujú. Dotknuté osoby majú právo mlčať, odmietnuť výpoveď, ktorá by mohla viesť k ich obvineniu, a vyhľadať pomoc právneho zástupcu.

2.   V prípadoch, keď je na účely vyšetrovania potrebné zachovávať úplné utajenie a/alebo keď sa vyžaduje použitie vyšetrovacích postupov spadajúcich do právomoci vnútroštátneho súdneho orgánu, môže byť splnenie povinnosti prizvať člena orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov alebo príslušnú osobu k vyjadreniu svojho postoja odložené na určitú dobu so súhlasom prezidenta alebo viceprezidenta.

Článok 7

Informácie o ukončení vyšetrovania bez ďalších opatrení

Ak sa po uskutočnení interného vyšetrovania nepotvrdia skutočnosti umožňujúce začatie konania proti členovi orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov alebo príslušnej osobe, ktorej sa vyšetrovanie týkalo, interné vyšetrovanie sa ukončí bez prijatia ďalších opatrení, a to na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Úradu, ktorý o tom písomne informuje dotknutého člena orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov alebo príslušnú osobu.

Článok 8

Zbavenie imunity

Každá žiadosť vnútroštátnej polície alebo súdneho orgánu o zbavenie imunity člena orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov alebo príslušnej osoby na účely súdneho konania v prípadoch možných podvodov, korupcie a akýchkoľvek iných protiprávnych činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie sa zasiela na posúdenie generálnemu riaditeľovi Úradu. Rada guvernérov rozhoduje o zbavení imunity členov orgánov s rozhodovacími právomocami a iných orgánov a Výkonná rada rozhoduje o zbavení imunity príslušných osôb.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Rozhodnutie ECB/2004/11 sa zrušuje s účinnosťou od dvadsiateho dňa po uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2004/11 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. marca 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1.

(2)  Kódex správania členov Rady guvernérov (Ú. v. ES C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Doplnkový kódex etických kritérií pre členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (v súlade s článkom 11.3 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky) (Ú. v. ES C 104, 23.4.2010, s. 8).

(4)  Kódex správania pre členov Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 93, 20.3.2015, s. 2).

(5)  Komisia Európskych spoločenstiev v. Európska centrálna banka, C-11/00, ECLI:EÚ:C:2003:395.

(6)  Rozhodnutie ECB/2004/11 z 3. júna 2004 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 230, 30.6.2004, s. 56).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013 ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

(9)  Rozhodnutie ECB/2014/16 z 14. apríla 2014 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (Ú. v. EÚ L 175, 14.6.2014, s. 47).

(10)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 72).

(11)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(12)  Rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).

(13)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/433 zo 17. decembra 2014 o zriadení Etického výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/59) (Ú. v. EÚ L 70, 14.3.2015, s. 58).

(14)  Dostupné na webovom sídle ECB www.ecb.europa.eu.

(15)  Federálny úradný vestník (Bundesgesetzblatt) č. 45, 1998 z 27.10.1998 a č. 12, 1999 z 6.5.1999.

(16)  Článok 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. Decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1) sa uplatňuje na každé obmedzenie poskytnutia informácií pre dotknuté osoby v prípade spracovania údajov.


Top