EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Y0417(01)

Dohoda medzi Európskym policajným úradom (Europol) a Európskou centrálnou bankou (ECB)

OJ C 123, 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 123/1


DOHODA MEDZI EURÓPSKYM POLICAJNÝM ÚRADOM (EUROPOL) A EURÓPSKOU CENTRÁLNOU BANKOU (ECB)

(2015/C 123/01)

TÁTO DOHODA je uzatvorená

MEDZI

Európskym policajným úradom (Europol) so sídlom na Eisenhowerlaan 73, 2517 KK, Haag, Holandsko, zastúpeným pánom Robom Wainwrightom, jeho riaditeľom

A

Európskou centrálnou bankou (ECB) so sídlom na Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, zastúpenou pánom Mariom Draghim, jej prezidentom

(ďalej len „strany“ a každá z nich jednotlivo „strana“).

Keďže:

1.

Strany uzavreli 13. decembra 2001 dohodu o spolupráci v oblasti boja proti falšovaniu eura (ďalej len „dohoda z 13. decembra 2001“) (1).

2.

Táto spolupráca je súčasťou spoločného zámeru strán bojovať proti hrozbám vyplývajúcim z falšovania eura a plniť ústrednú úlohu v tomto boji; a v tejto súvislosti spolupracujú v rámci svojich príslušných právomocí s národnými centrálnymi bankami (NCB) Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), národnými ústredňami Europolu, národnými centrami pre analýzy, národnými centrami pre analýzy mincí, Európskym technickým a vedeckým centrom, Európskou komisiou a inými vnútroštátnymi a európskymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami.

3.

V článku 3 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 sa ustanovujú opatrenia potrebné na ochranu eura proti falšovaniu (2). Ustanovuje sa v ňom, že Europol a ECB uzavrú dohodu, na základe ktorej bude mať Europol prístup k technickým a štatistickým údajom ECB, ktoré sa týkajú falošných bankoviek a mincí nájdenými v členských štátoch, ako aj nečlenských krajinách. Okrem toho sa nariadením Rady (ES) č. 1339/2001 rozširuje uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1338/2001 na členské štáty, ktorých menou nie je euro (3).

4.

ECB prijala 8. novembra 2001 rozhodnutie ECB/2001/11 o určitých podmienkach týkajúcich sa prístupu do systému monitorovania falzifikátov (Counterfeiting Monitoring System – CMS) (4), ktorý je riadený ECB a obsahuje technické a štatistické informácie o falzifikátoch eurobankoviek a euromincí, bez ohľadu na to, či pochádzajú z členských štátov alebo tretích krajín; uvedené rozhodnutie sa odvoláva na uzatvorenie dohody medzi stranami v súvislosti s prístupom Europolu do CMS.

5.

Europol je ako agentúra Európskej únie poverený konať ako ústredný úrad na boj proti falšovaniu eura v súlade s rozhodnutím Rady 2005/511/JHA z 12. júla 2005 o ochrane eura proti falšovaniu ustanovením Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura (5). V súlade s rozhodnutím Rady 2009/371/JHA zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (6) môže Europol takisto podporovať koordináciu opatrení vykonávaných na účel boja proti falšovaniu eura príslušnými orgánmi členských štátov v kontexte spoločných vyšetrovacích tímov a v prípade potreby v spolupráci s inými subjektmi v Únii.

6.

Podľa článku 22 rozhodnutia 2009/371/JHA môže Europol nadviazať a udržiavať spoluprácu s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami zriadenými Zmluvou o Európskej únii a zmluvami o založení Európskych spoločenstiev alebo na ich základe.

7.

Keďže dohoda z 13. decembra 2001 nezahŕňa spoluprácu v boji proti zločinom týkajúcim sa platobných systémov a bezhotovostných platobných prostriedkov, strany chcú ďalej rozšíriť svoju spoluprácu na: a) boj proti podvodom v platobných systémoch všeobecne a b) prevenciu falšovania nepeňažných platobných prostriedkov v rámci príslušných právomocí a mandátu strán. Okrem toho si strany želajú ďalej rozvíjať svoju spoluprácu v oblasti boja proti falšovaniu eura.

8.

Správna rada Europolu súhlasila s obsahom tejto revidovanej dohody 2. októbra 2014.

9.

Rada guvernérov ECB súhlasila s obsahom tejto revidovanej dohody 30. mája 2014 a v uvedený deň oprávnila prezidenta ECB, aby ju podpísal v mene ECB.

Strany sa dohodli takto:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel dohody

Účelom dohody je vytvoriť rámec pre účinnú spoluprácu medzi stranami v rámci ich príslušných právomocí a na základe ich príslušných pravidiel a predpisov. Táto spolupráca zahŕňa:

a)

opatrenia na prevenciu, identifikáciu a boj proti hrozbám vyplývajúcim z nezákonných činností týkajúcich sa eurobankoviek a euromincí, nepeňažných platobných prostriedkov a bezpečnosti platieb;

b)

pomoc v týchto oblastiach poskytovanú oboma stranami vnútroštátnym, európskym a medzinárodným orgánom.

Článok 2

Konzultácie a výmena informácií

1.   Strany, konajúce v súlade so svojimi príslušnými právomocami, vedú pravidelne vzájomné konzultácie o politikách, ktoré sa majú prijať a vykonávať, o veciach spoločného záujmu, ako je uvedené v článku 1, aby dosiahli svoje ciele, koordinovali svoje činnosti a predišli ich duplicite. Prezident ECB a riaditeľ Europolu, alebo nimi poverené osoby, sa stretávajú najmenej raz do roka, aby prehodnotili vykonávanie tejto dohody.

2.   Výmena informácií medzi stranami sa uskutoční na účel tejto dohody a v súlade s ňou a nebude sa týkať údajov, ktoré sa vzťahujú na určitú fyzickú osobu alebo určiteľné fyzické osoby.

3.   Strany sa môžu dohodnúť na výmene zamestnancov na dočasnom základe. Podrobnosti sa stanovia v samostatnom vyhlásení o porozumení.

Článok 3

Kontaktné osoby

1.   Na účely vykonávania tejto dohody:

kontaktnými osobami ECB sú riaditeľ Riaditeľstva ECB pre bankovky (pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti boja proti falšovaniu eurobankoviek a euromincí) a generálny riaditeľ Riaditeľstva ECB pre všeobecnú trhovú infraštruktúru a platby (pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti boja proti podvodom v platobných systémoch a falšovania nepeňažných platobných prostriedkov),

kontaktnou osobou Europolu je zástupca riaditeľa pre operácie.

Zmeny kontaktných osôb podľa tohto odseku môžu byť neskôr dohodnuté na základe výmeny listov medzi riaditeľom Europolu a predsedom ECB.

2.   Na účel článku 5 ods. 1 Europol určí ďalšie kontaktné osoby a písomne informuje kontaktné osoby ECB o ich menách, ako aj o akejkoľvek ich zmene.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA O FALŠOVANÍ EURA

Článok 4

Výmena informácií, koordinácia politík a činností a vzájomná pomoc

1.   Strany si promptne a pravidelne navzájom poskytujú informácie o falšovaní eura a iných mien. V prípade informácií, ktoré má Europol poskytnúť ECB, ide o informácie pochádzajúce od vnútroštátnych, európskych a medzinárodných orgánov presadzovania práva, a v prípade informácií, ktoré má ECB poskytnúť Europolu, ide o informácie získané od vnútroštátnych, európskych a medzinárodných orgánov.

2.   Strany sa zaväzujú koordinovať svoje politiky, činnosti v oblasti odbornej prípravy, verejné informačné kampane a publikácie patriace do rozsahu pôsobnosti tejto dohody. Takisto sa navzájom informujú o svojich verejných vyhláseniach a vonkajšej komunikačnej politike v súvislosti s falšovaním eura s výnimkou prevádzkových informácií.

3.   Europol pomáha ECB v kontakte s vnútroštátnymi, európskymi a medzinárodnými orgánmi presadzovania práva vo veciach súvisiacich s falšovaním eura.

4.   Strany zabezpečujú koordináciu správ svojich systémov včasného varovania.

Článok 5

Prístup k databáze CMS a súvisiace ustanovenia

1.   ECB udelí online prístup len na čítanie do databázy CMS úradníkom Europolu určeným ako kontaktné osoby na tento účel podľa článku 3 odseku 2. Tento prístup neumožní úradníkom Europolu priamo zavádzať údaje do databázy CMS. Spôsoby prístupu vrátane potrebných systémových mechanizmov sa upresnia vo výmene listov medzi prezidentom ECB a riaditeľom Europolu.

2.   ECB navyše bezodkladne informuje Europol o vytvorení každej novej triedy falzifikátov v rámci CMS a o nájdení akéhokoľvek veľkého množstva falošných eurobankoviek.

3.   ECB poskytuje Europolu vzorku pravých eurobankoviek a súvisiace technické opisy, ako aj najmenej jednu vzorku každej falošnej eurobankovky, pre ktorú sa vytvorila v CMS nová trieda. Toto ustanovenie sa vykonáva tak, aby sa nebránilo v používaní alebo zachovaní podozrivých falošných bankoviek ako dôkazu v trestnom konaní.

Článok 6

Žiadosti o pomoc

1.   Strany si navzájom oznamujú všetky žiadosti o poskytnutie technickej expertízy alebo dôkazov v súdnych konaniach so zreteľom na falšovanie eura a ustanovujú primerané postupy na koordináciu svojich odpovedí na každú takúto žiadosť.

2.   Strany spolupracujú na zriadení prehľadného komunikačného kanálu pre žiadosti o pomoc pri presadzovaní práva poskytovanej Europolom.

Článok 7

Technická analýza

1.   ECB priamo sprístupňuje Europolu výsledky všetkých technických analýz.

2.   Europol sprístupňuje ECB technické analýzy falošných bankoviek, ktoré vykonal alebo ktoré vykonali tretie strany v mene Europolu.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ USTANOVENIE O PREVENCII PODVODOV A FALŠOVANÍ NEPEŇAŽNÝCH PLATOBNÝCH PROSTRIEDKOV

Článok 8

Výmena informácií

V súlade so svojimi príslušnými právomocami a s cieľom posilniť prevenciu podvodov a boj proti falšovaniu nepeňažných platobných prostriedkov si strany môžu vymieňať ad hoc tieto informácie: a) správy a súhrnné štatistické údaje; b) informácie o veľkých bezpečnostných incidentoch, posúdeniach rizík a technológií a c) zistenia z príslušných činností ECB a Europolu na základe platných pravidiel o zachovávaní mlčanlivosti.

ECB môže postupovať relevantné informácie od Europolu iným členom ESCB na základe ich potrieb informovanosti, pokiaľ Europol výslovne neuvedie, že sa informácie nemajú postupovať. ECB môže postupovať príslušné informácie od iných členov ESCB Europolu na základe dohody s príslušnou národnou centrálnou bankou (bankami).

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Zachovávanie mlčanlivosti

1.   Každá zo strán zabezpečí, aby informácie prijaté na základe tejto dohody od druhej strany podliehali jej normám o zachovávaní mlčanlivosti a bezpečnosti pri spracúvaní informácií a prijme rovnocenný stupeň ochrany, ako je stupeň ochrany zabezpečený opatreniami vzťahujúcimi sa na tieto informácie prijatými druhou stranou.

2.   Strany zabezpečia rovnocennosť medzi svojimi príslušnými platnými normami o zachovávaní mlčanlivosti a bezpečnosti prostredníctvom výmeny listov.

3.   Strana poskytujúca informácie zodpovedá za voľbu primeraného stupňa utajenia pre poskytované informácie a zabezpečí, aby bol tento stupeň zreteľne vyznačený. V súlade so zásadou proporcionality strany určujú stupeň utajenia na najnižšej možnej úrovni a menia ho zodpovedajúcim spôsobom vždy, keď je to možné.

4.   Obe strany môžu kedykoľvek požadovať zmenu zvoleného stupňa utajenia pre poskytované informácie vrátane možného úplného zrušenia stupňa utajenia. Prijímajúca strana je povinná zodpovedajúcim spôsobom zmeniť príslušný stupeň utajenia.

5.   Každá zo strán môže z dôvodov utajenia upresniť obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na používanie údajov poskytnutých druhej strane. Prijímajúca strana dodržiava tieto obmedzenia.

6.   Každá zo strán spracúva osobné údaje prijaté v súvislosti s administratívnym plnením tejto dohody v súlade s pravidlami o ochrane údajov, ktoré sa na ne vzťahujú. Každá zo strán používa tieto osobné údaje výhradne na účel tejto dohody.

Článok 10

Zodpovednosť

Ak v dôsledku neoprávneného alebo nesprávneho spracovania informácií podľa tejto dohody strana spôsobí úmyselne alebo z dôvodu nedbanlivosti druhej strane alebo jednotlivcovi škodu, uvedená strana zodpovedá za takto spôsobenú škodu. Škoda sa medzi stranami podľa tohto článku určí a nahrádza v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 11.

Článok 11

Urovnávanie sporov

1.   Všetky spory medzi stranami, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním tejto dohody, sa urovnajú konzultáciami a rokovaniami medzi zástupcami strán.

2.   V prípade, že jedna zo strán významným spôsobom nedodrží ustanovenia tejto dohody, alebo ak sa strana domnieva, že toto nedodržanie sa môže vyskytnúť v blízkej budúcnosti, ktorákoľvek zo strán môže dočasne pozastaviť uplatňovanie tejto dohody do uplatnenia uvedeného odseku 1. Záväzky vyplývajúce pre strany z tejto dohody však zostanú účinné.

Článok 12

Rôzne

1.   Strany zodpovedajú za vlastné výdavky vyplývajúce z vykonávania tejto dohody, pokiaľ nie je stanovené inak.

2.   Táto dohoda sa môže zmeniť vzájomným súhlasom medzi stranami.

3.   Každá zo strán môže ukončiť túto dohodu s výpovednou lehotou 12 mesiacov. V prípade ukončenia strany dospejú k dohode o pokračovaní používania a uchovávania informácií, ktoré si už navzájom oznámili. Ak sa nedospeje k dohode, každá zo strán má nárok požadovať, aby informácie, ktoré oznámila, boli zničené alebo vrátené poskytujúcej strane.

4.   Dohoda z 13. decembra 2001 sa týmto zrušuje a akékoľvek odkazy na ňu sa vykladajú ako odkazy na túto dohodu.

5.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

6.   Táto dohoda sa uverejní v oddiele C Úradného vestníka Európskej únie.

Vyhotovená v dvoch exemplároch v anglickom jazyku.

V Hágu 7. novembra 2014

za Europol

Rob WAINWRIGHT

Vo Frankfurte nad Mohanom 2. decembra 2014

za ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES C 23, 25.1.2002, s. 9.

(2)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 49.

(5)  Ú. v. EÚ L 185, 16.7.2005, s. 35.

(6)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.


Top