EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2441

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2441 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 27 (Text s významom pre EHP)

OJ L 336, 23.12.2015, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2441/oj

23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/49


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2441

z 18. decembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 27

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1

Keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Dňa 12. augusta 2014 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy uverejnila zmeny medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27 Individuálna účtovná závierka s názvom Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke. Cieľom zmien je umožniť podnikom, aby používali metódu vlastného imania, ako je opísaná v IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov, na účtovanie týkajúce sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov v ich individuálnych účtovných závierkach.

(3)

Dôsledkom zmien IAS 27 sú následne zmeny medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) 1 a IAS 28 na zabezpečenie konzistentnosti medzinárodných účtovných štandardov.

(4)

Zmeny IAS 27 obsahujú niektoré odkazy na IFRS 9, ktoré v súčasnosti nemožno uplatniť, keďže IFRS 9 neboli Úniou prijaté. Preto by sa každý odkaz na IFRS 9 stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu mal vykladať ako odkaz na medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie.

(5)

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo potvrdzuje, že zmeny štandardu IAS 27 spĺňajú kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre účtovné predpisy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení takto:

a)

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

b)

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27 Individuálna účtovná závierka sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

c)

Medzinárodný účtovný štandard 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Každý odkaz na IFRS 9 stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu sa vykladá ako odkaz na IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie.

Článok 2

Každá spoločnosť začne uplatňovať zmeny uvedené v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1. januára 2016 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke

(Zmeny IAS 27)

Zmeny IAS 27

Individuálna účtovná závierka

Menia sa odseky 4 až 7, 10, 11B a 12 a dopĺňa sa odsek 18J.

VYMEDZENIE POJMOV

4.

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch:

Individuálna účtovná závierka je účtovná závierka, ktorú predkladá účtovná jednotka, v ktorej sa účtovná jednotka môže v súlade s požiadavkami tohto štandardu rozhodnúť účtovať svoje investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, a to buď v obstarávacej cene v súlade so štandardom IFRS 9 Finančné nástroje alebo s použitím metódy vlastného imania, ako je opísaná v štandarde IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov.

5.

V dodatku A štandardu IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, dodatku A štandardu IFRS 11 Spoločné dohody a odseku 3 štandardu IAS 28 sa vymedzujú tieto pojmy:

pridružený podnik

metóda vlastného imania

6.

Individuálna účtovná závierka je účtovná závierka, ktorá sa predkladá popri konsolidovanej účtovnej závierke alebo popri účtovnej závierke investora, ktorý neinvestuje do dcérskych podnikov, ale investuje do pridružených podnikov alebo spoločných podnikov, v ktorých sa podľa štandardu IAS 28 vyžaduje, aby sa investície do pridružených podnikov alebo spoločných podnikov účtovali s použitím metódy vlastného imania s výnimkou okolností stanovených v odsekoch 8 až 8A.

7.

Účtovná závierka účtovnej jednotky, ktorá nemá dcérsku spoločnosť, pridružený podnik alebo spoločnícky podiel v spoločnom podniku, nie je individuálnou účtovnou závierkou.

ZOSTAVENIE INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

10.

Keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku, investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtuje buď:

a)

v obstarávacej cene;

b)

v súlade so štandardom IFRS 9; alebo

c)

s použitím metódy vlastného imania, ako je opísaná v štandarde IAS 28.

Účtovná jednotka uplatňuje rovnaké účtovanie pri každej kategórii investícií. Investície účtované v obstarávacej cene alebo s použitím metódy vlastného imania sa účtujú v súlade so štandardom IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností, keď sú klasifikované ako držané na predaj alebo na rozdelenie (alebo sú zaradené do skupiny na vyradenie, ktorá je klasifikovaná ako držaná na predaj alebo na rozdelenie). Oceňovanie investícií účtovaných v súlade so štandardom IFRS 9 nie je za týchto okolností zmenené.

11B

Keď materská spoločnosť prestane byť investičnou spoločnosťou alebo keď sa stane investičnou spoločnosťou, účtuje zmenu od dátumu, keď došlo k zmene štatútu, takto:

a)

keď účtovná jednotka prestane byť investičnou spoločnosťou, účtovná jednotka účtuje investíciu do dcérskej spoločnosti v súlade s odsekom 10. Za dátum zmeny štatútu sa považuje predpokladaný dátum nadobudnutia. Reálna hodnota dcérskej spoločnosti k predpokladanému dátumu nadobudnutia predstavuje prevedené predpokladané protiplnenie pri účtovaní investície v súlade s odsekom 10.

i)

[vypúšťa sa]

ii)

[vypúšťa sa]

b)

keď sa účtovná jednotka stane investičnou spoločnosťou, účtuje investíciu do dcérskej spoločnosti reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia v súlade so štandardom IFRS 9. Rozdiel medzi predchádzajúcou účtovnou hodnotou dcérskej spoločnosti a jej reálnou hodnotou k dátumu zmeny štatútu investora sa vykáže ako zisk alebo strata vo výsledku hospodárenia. Kumulatívna výška akéhokoľvek zisku alebo straty predtým vykázanej v ostatných súčastiach komplexného výsledku, pokiaľ ide o uvedené dcérske spoločnosti, sa posudzuje tak, ako keby investičná spoločnosť predala uvedené dcérske spoločnosti k dátumu zmeny štatútu.

12.

Dividendy z dcérskej spoločnosti, spoločného podniku alebo pridruženého podniku sa vykazujú v individuálnej účtovnej závierke účtovnej jednotky, keď je ustanovené jej právo dostávať tieto dividendy. Dividenda sa vykazuje vo výsledku hospodárenia s výnimkou prípadu, keď účtovná jednotka zvolí použitie metódy vlastného imania – v takom prípade sa dividenda vykazuje ako zníženie z účtovnej hodnoty investície.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

18J

Dokumentom Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke (zmeny IAS 27), vydaným v auguste 2014, sa zmenili odseky 4 až 7, 10, 11B a 12. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny so spätnou platnosťou na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr, a to v súlade so štandardom IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

Následné zmeny iných štandardov

IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Dopĺňa sa odsek 39Z.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

39Z

Dokumentom Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke (zmeny IAS 27), vydaným v auguste 2014, sa zmenil odsek D14 a doplnil sa odsek D15A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

V dodatku D sa mení odsek D14 a dopĺňa sa odsek D15A.

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

D14

Keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku, v štandarde IAS 27 sa vyžaduje, aby svoje investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtovala buď:

a)

v obstarávacej cene;

b)

v súlade so štandardom IFRS 9; alebo

c)

s použitím metódy vlastného imania, ako je opísaná v štandarde IAS 28.

D15A

Ak prvouplatňovateľ oceňuje takúto investíciu s použitím metódy vlastného imania, ako je opísaná v štandarde IAS 28:

a)

prvouplatňovateľ uplatňuje na nadobudnutie investície výnimku v prípade minulých podnikových kombinácií (dodatok C);

b)

ak sa účtovná jednotka stane prvouplatňovateľom vo svojej individuálnej účtovnej závierke skôr ako vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke, a

i)

neskôr ako jej materská spoločnosť, účtovná jednotka uplatňuje odsek D16 vo svojej individuálnej účtovnej závierke;

ii)

neskôr ako jej dcérska spoločnosť, účtovná jednotka uplatňuje odsek D17 vo svojej individuálnej účtovnej závierke.

IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov

Mení sa odsek 25 a dopĺňa sa odsek 45B.

Zmeny vlastníckeho podielu

25.

Ak sa zmenší vlastnícky podiel účtovnej jednotky v pridruženom podniku alebo spoločnom podniku, ale investícia sa aj naďalej klasifikuje buď ako pridružený podnik alebo ako spoločný podnik, účtovná jednotka reklasifikuje vo výsledku hospodárenia časť zisku alebo straty, ktorá sa predtým vykázala v ostatných súčastiach komplexného výsledku vo vzťahu k danému zmenšeniu vlastníckeho podielu, ak by sa v prípade vyradenia súvisiacich aktív alebo pasív vyžadovalo, aby sa daný zisk alebo strata reklasifikovali vo výsledku hospodárenia.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

45B

Dokumentom Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke (zmeny IAS 27), vydaným v auguste 2014, sa zmenil odsek 25 Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu so spätnou platnosťou na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr, a to v súlade so štandardom IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.


Top