Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2412

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2412 z 18. decembra 2015, ktorým sa stanovujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 442/2009 v odvetví bravčového mäsa

OJ L 333, 19.12.2015, p. 116–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2412/oj

19.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/116


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2412

z 18. decembra 2015,

ktorým sa stanovujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 442/2009 v odvetví bravčového mäsa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 442/2009 (2) sa otvorili ročné colné kvóty na dovoz výrobkov z odvetvia bravčového mäsa. Kvóty uvedené v prílohe I časti B uvedeného nariadenia sa spravujú metódou simultánneho preskúmania.

(2)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. decembra do 7. decembra 2015 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2016, sú nižšie ako dostupné množstvá. Mali by sa teda určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie.

(3)

S cieľom zaistiť účinnosť opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 442/2009 a ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2016, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 442/2009 z 27. mája 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví bravčového mäsa a zabezpečuje ich správa (Ú. v. EÚ L 129, 28.5.2009, s. 13).


PRÍLOHA

Poradové číslo

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa majú pridať k množstvám, ktoré sú dostupné na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016

(v kg)

09.4038

25 743 750

09.4170

3 691 500

09.4204

3 468 000


Top