Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2315

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2315 z 8. decembra 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

OJ L 328, 12.12.2015, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2315/oj

12.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/50


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2315

z 8. decembra 2015

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (EHS) z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Výrobok sa skladá z plastového puzdra obsahujúceho 4 kovové koncovky, diódy a káble s prípojkami [tzv. fotoelektrická rozvodná skriňa – „photovoltaic (PV) junction box“].

Fotoelektrická rozvodná skriňa je zariadenie na prenos elektriny (káblom), nepresahujúcej napätie 1 000 V a vytvorenej solárnym panelom pre iný fotoelektrický modul alebo fotoelektrický invertor. Funkciou diód je len ochrana výrobku proti prepätiu (tzv. horúcim miestam – „hot spots“).

Pozri obrázok (1)

8544 42 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k XVI. triede a znením číselných znakov KN 8544, 8544 42 a 8544 42 90.

Zatriedenie do položky 8541 ako diódy je vylúčené, keďže diódy podstatne nemenia charakteristiky a vlastnosti výrobku ako fotoelektrická rozvodná skriňa. Za hlavnú funkciu výrobku sa považuje pripájanie k alebo do elektrického obvodu.

Keďže výrobok je vybavený káblami, zatriedenie do položky 8536 ako zariadenie na pripájanie k alebo do elektrického obvodu je vylúčené [pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 8536, skupina (III), (A)].

Výrobok sa má preto zatriediť do číselného znaku KN 8544 42 90 ako ostatné elektrické vodiče vybavené prípojkami.

Image

(1)  Obrázok má len informačný charakter.


Top