Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2066

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2066 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie z prevádzky elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, alebo zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov (Text s významom pre EHP)

OJ L 301, 18.11.2015, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2066/oj

18.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 301/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2066

zo 17. novembra 2015,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie z prevádzky elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, alebo zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 12,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 obsahuje povinnosti týkajúce sa certifikácie fyzických osôb, pokiaľ ide o elektrické rozvádzače obsahujúce fluórované skleníkové plyny. Popri zhodnocovaní sa ich certifikácia vzťahuje na inštaláciu, servis, údržbu, opravu a vyraďovanie z prevádzky. Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 zahŕňa aj požiadavky na obsah certifikačných programov, v ktorých sú uvedené informácie o príslušných technológiách na nahradenie fluórovaných skleníkových plynov alebo obmedzenie ich používania a na bezpečné zaobchádzanie s takýmito technológiami.

(2)

Na účely uplatňovania článku 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 je preto potrebné aktualizovať minimálne požiadavky, pokiaľ ide o rozsah činností, ako aj zahrnuté zručnosti a znalosti, stanovujúce spôsoby certifikácie a podmienky vzájomného uznávania.

(3)

S cieľom zohľadniť existujúce kvalifikačné a certifikačné systémy, a to najmä tie, ktoré boli prijaté na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (2), ktoré bolo odvtedy zrušené, a požiadavky stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 305/2008 (3), by sa uvedené požiadavky mali zapracovať do tohto nariadenia v takom rozsahu, v akom je to možné.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 305/2008 by sa preto malo zrušiť.

(5)

Aby členské štáty získali čas na prispôsobenie svojich certifikačných programov, tak aby zahŕňali činnosti týkajúce sa inštalácie, servisu, údržby, opravy a vyraďovania elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny z prevádzky, ako aj ich zhodnotenia z rozvádzačov iných ako vysokonapäťové rozvádzače uvedené v nariadení (ES) č. 305/2008, je vhodné, aby sa požiadavka byť držiteľom osvedčenia v súlade s týmto nariadením uplatňovala od 1. júla 2017 na činnosti týkajúce sa inštalácie, servisu, údržby, opravy a vyraďovania elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny z prevádzky.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 24 nariadenia (EÚ) č. 517/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú minimálne požiadavky na udeľovanie osvedčení fyzickým osobám, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu, vyraďovanie elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny alebo zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení vydaných v súlade s uvedenými požiadavkami.

Článok 2

Certifikácia fyzických osôb

1.   Fyzické osoby vykonávajúce činnosti uvedené v článku 1 musia byť držiteľmi osvedčenia podľa článku 3.

2.   Na fyzické osoby, ktoré vykonávajú jednu z činností uvedených v článku 1, sa nevzťahuje požiadavka stanovená v odseku 1 tohto článku za predpokladu, že spĺňajú tieto podmienky:

a)

sú zapísaní na kurz odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie na príslušnú činnosť a

b)

vykonávajú činnosť pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia na túto činnosť a ktorá je plne zodpovedná za správne vykonanie činnosti.

Výnimka stanovená v prvom pododseku sa uplatňuje počas obdobia vykonávania činností uvedených v článku 1, ktoré nesmie celkovo presiahnuť 12 mesiacov.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na žiadne výrobné a opravárenské činnosti vykonávané v priestoroch výrobcu elektrických rozvádzačov.

Článok 3

Vydávanie osvedčení fyzickým osobám

1.   Certifikačný orgán uvedený v článku 4 vydá osvedčenie fyzickým osobám, ktoré absolvovali teoretickú a praktickú skúšku organizovanú hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 5, ktorá zahŕňa minimálne zručnosti a znalosti stanovené v prílohe I.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov certifikačného orgánu, úplné meno držiteľa osvedčenia, číslo osvedčenia a dátum uplynutia jeho platnosti, ak existuje;

b)

činnosti, ktoré je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum vydania a podpis vydávajúcej osoby.

3.   Držitelia osvedčení vydaných podľa nariadenia (ES) č. 305/2008 sa považujú za kvalifikovaných na vykonávanie všetkých činností uvedených v článku 1 a certifikačný orgán uvedený v článku 4 môže vydať osvedčenie držiteľovi tejto kvalifikácie bez opakovania skúšky.

Článok 4

Certifikačný orgán

1.   Certifikačný orgán je zriadený na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo určený príslušným orgánom členského štátu alebo inými oprávnenými subjektmi ako orgán, ktorý môže vydávať osvedčenia fyzickým osobám vykonávajúcim činnosť uvedenú v článku 1.

Certifikačný orgán je pri vykonávaní svojich činností nestranný.

2.   Certifikačný orgán stanoví a uplatňuje postupy súvisiace s vydávaním, pozastavovaním a odoberaním osvedčení.

3.   Certifikačný orgán vedie záznamy, ktoré umožňujú overovanie štatútu certifikovanej osoby. Tieto záznamy musia preukázať, že certifikačný proces bol účinne splnený. Záznamy sa uchovávajú minimálne 5 rokov.

Článok 5

Hodnotiaci orgán

1.   Hodnotiaci orgán určený príslušným orgánom členského štátu alebo inými oprávnenými subjektmi organizuje skúšky fyzických osôb uvedených v článku 1. Aj certifikačný orgán uvedený v článku 4 môže mať kvalifikáciu na hodnotiaci orgán.

Hodnotiaci orgán je pri vykonávaní svojich činností nestranný.

2.   Skúšky musia byť plánované a štruktúrované spôsobom, ktorým sa zabezpečí zahrnutie minimálnych zručností a znalostí stanovených v prílohe I.

3.   Hodnotiaci orgán prijme postupy podávania správ a vedie záznamy, aby tak umožnil zdokumentovanie individuálnych a celkových výsledkov hodnotenia.

4.   Hodnotiaci orgán zabezpečí, aby skúšajúci pridelení na skúšky mali primerané znalosti o príslušných skúšobných metódach a skúšobných dokumentoch, ako aj vhodnú spôsobilosť v skúšanej oblasti. Ďalej zabezpečí, aby pri praktických skúškach bolo k dispozícii potrebné vybavenie, nástroje a materiály.

Článok 6

Oznámenie

1.   Do 1. januára 2017 členské štáty oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje certifikačných orgánov pre fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje článok 4, a názvy osvedčení pre fyzické osoby spĺňajúce požiadavky článku 3, pričom použijú formát stanovený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2065 (4).

2.   Členské štáty aktualizujú oznámenie predložené na základe odseku 1 uvedením všetkých relevantných nových informácií a bezodkladne ho predložia Komisii.

Článok 7

Podmienky vzájomného uznávania

1.   Vzájomné uznávanie osvedčení vydaných v iných členských štátoch sa uplatňuje na osvedčenia vydané v súlade s článkom 3.

2.   Členské štáty môžu požadovať od držiteľov osvedčení vydaných v inom členskom štáte, aby zabezpečili preklad osvedčenia do iného úradného jazyka Únie.

Článok 8

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 305/2008 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie (ES) č. 305/2008 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 ods. 1 sa však uplatňuje od 1. júla 2017 na fyzické osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu a vyraďovanie elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny z prevádzky, ako aj zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov iných ako vysokonapäťové rozvádzače uvedené v nariadení (ES) č. 305/2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 17).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2065 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovuje formát oznámenia o programoch odbornej prípravy a certifikačných programoch členských štátov (pozri stranu 14 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Minimálne požiadavky na zručnosti a znalosti stanovené hodnotiacimi orgánmi

Skúška uvedená v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 2 zahŕňa:

a)

teoretickú skúšku obsahujúcu jednu otázku alebo viaceré otázky, ktorou sa overujú jednotlivé zručnosti alebo znalosti, označenú písmenom T v stĺpci „Typ skúšky“;

b)

praktickú skúšku, pri ktorej žiadateľ vykoná zodpovedajúcu úlohu s príslušným materiálom, nástrojmi a vybavením, označenú písmenom P v stĺpci „Typ skúšky“.

Č.

Minimálne znalosti a zručnosti

Typ skúšky

1

Základné vedomosti o príslušných environmentálnych otázkach (zmena klímy, potenciál globálneho otepľovania), príslušných ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 517/2014 a o príslušných vykonávajúcich aktoch

T

2

Fyzikálne, chemické a environmentálne vlastnosti SF6

T

3

Používanie SF6 v elektrických silových zariadeniach (izolácia, zhášanie oblúka)

T

4

Kvalita SF6 na základe príslušných priemyselných noriem

T

5

Pochopenie konštrukčného návrhu elektrického silového zariadenia

T

6

Kontrola kvality SF6

P

7

Zhodnotenie SF6 a zmesí s obsahom SF6 a čistenie SF6

P

8

Skladovanie a preprava SF6

T

9

Obsluha vybavenia na zhodnocovanie SF6

P

10

V prípade potreby obsluha systémov pevného vŕtania

P

11

Opätovné použitie SF6 a rozličné kategórie opätovného použitia

T

12

Práca s otvorenými priestormi obsahujúcimi SF6

P

13

Neutralizácia vedľajších produktov SF6

T

14

Monitorovanie SF6 a povinnosť zaznamenávania príslušných údajov na základe vnútroštátnych právnych predpisov, právnych predpisov Únie alebo medzinárodných dohôd

T

15

Obmedzenie únikov a kontroly úniku

T

16

Základné znalosti o príslušných technológiách na nahradenie alebo obmedzenie používania fluórovaných skleníkových plynov a o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

T


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 305/2008

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 2

Článok 4

Článok 3

Článok 5

Článok 4

Článok 6

Článok 5

Článok 7

Článok 6

Článok 8

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Príloha

Príloha I

Príloha II


Top