EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2030

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2030 z 13. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I (Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; Zrušil 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2030/oj

14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 298/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2030

z 13. novembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 850/2004 sa do právnych predpisov Únie začleňujú záväzky vyplývajúce zo Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach schváleného rozhodnutím Rady 2006/507/ES (2) a z Aarhuského protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 (ďalej len „protokol“) k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „dohovor CLRTAP“) schváleného rozhodnutím Rady 2004/259/ES (3).

(2)

Rozhodnutím 2009/2 (4), ktoré prijala výkonná rada dohovoru CLRTAP na svojom 27. zasadnutí od 14. do 18. decembra 2009, boli chlórované parafíny s krátkym reťazcom (ďalej len „SCCP“) identifikované ako perzistentné organické znečisťujúce látky. Doplnili sa teda do Protokolu na účely vylúčenia s dvoma výnimkami: použitie ako spomaľovače horenia v gume dopravníkových pásov používaných v ťažobnom priemysle alebo v tesniacich materiáloch pri stavbe priehrad. Rozhodnutie 2009/2 zaväzuje zmluvné strany protokolu vylúčiť tieto dve použitia hneď, ako budú dostupné vhodné alternatívy. Rozhodnutie 2009/2 bolo do právnych predpisov Únie transponované nariadením Komisie (EÚ) č. 519/2012 (5), ktorým sa SCCP zaradili do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004.

(3)

Záznam pre SCCP v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 stanovuje výnimku týkajúcu sa výroby, uvádzania na trh a používania SCCP v dopravníkových pásoch v ťažobnom priemysle a tesniacich materiáloch pri stavbe priehrad. Na dosiahnutie súladu s rozhodnutím 2009/2 musí Komisia v súlade s týmto záznamom dané odchýlky preskúmať hneď, ako budú k dispozícii nové informácie o použitiach a o bezpečnejších alternatívnych látkach alebo technológiách, s cieľom postupne ukončiť zostávajúce použitia SCCP. Takéto preskúmanie je stanovené rozhodnutím 2009/2 a zároveň je v súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 850/2004.

(4)

V súlade s rozhodnutím 2009/2 a záznamom pre SCCP v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 by sa preskúmanie výnimky malo zamerať na existenciu vhodných alternatív pre dva zvyšné spôsoby použitia. Po identifikácii takýchto alternatív by sa mali výnimky zo záznamu vypustiť.

(5)

V roku 2010 Holandsko predložilo dokumentáciu o SCCP s názvom Hodnotenie možných obmedzení pre chlórované parafíny s krátkym reťazcom (ďalej len „dokumentácia“) (6). V dokumentácii sa uvádza niekoľko alternatív, ktoré by sa mohli využívať namiesto SCCP v dopravníkových pásoch v ťažobnom priemysle a tesniacich materiáloch pri stavbe priehrad. Dokumentácia berie do úvahy výsledok verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili v čase, keď ju Holandsko pripravovalo.

(6)

Z rôznych identifikovaných alternatív sú najznámejšie chlórované parafíny so stredne dlhým a dlhým reťazcom (MCCP a LCCP), pričom veľká väčšina používateľov by si ako alternatívu vybrala LCCP. MCCP a LCCP spájajú výkonnostné charakteristiky, ktoré sa podobajú charakteristikám SCCP. K iným dostupným alternatívam patria látky ako napríklad organofosfátové spomaľovače horenia a fosfátové zmäkčovadlá, anorganické spomaľovače horenia a niekoľko ďalších.

(7)

V rámci tejto verejnej konzultácie niektoré európske spoločnosti tvrdili, že prechod na alternatívy nemusí byť bezproblémový a zmena zloženia by mohla trvať dosť dlho. Existujú však príklady, keď niektoré európske spoločnosti začali používať alternatívy bez väčších ťažkostí. Najmä pokiaľ ide o dve aplikácie, ktoré sú predmetom výnimky podľa nariadenia (ES) č. 850/2004, jeden významný výrobca dopravníkových pásov uviedol, že prechod na MCCP bol bezproblémový a vyžiadal si len nízke náklady. V čase prípravy uvedenej konzultácie pracovali na alternatívach ďalšie dve spoločnosti.

(8)

V roku 2013 Komisia konzultovala s príslušnými zainteresovanými stranami z ťažobného priemyslu. Počas konzultácií sa ukázalo, že dopravníkové pásy obsahujúce SCCP sa už v priemysle na účely ťažby nevyužívajú.

(9)

Pokiaľ ide o tesniace materiály, ktoré obsahujú SCCP, podľa všetkého sa v Únii nevyrábajú, neuvádzajú na trh a ani nepoužívajú. Už v roku 2008 príslušné zainteresované strany informovali Európsku chemickú agentúru (7), že sa SCCP v Európe už zrejme ani nepoužívajú alebo že sa v tesniacich materiáloch (vrátane tesniacich materiálov pri stavbe priehrad) postupne prestávajú používať.

(10)

V júni 2012 vyhlásil jediný známy subjekt, ktorý bol registrovaným výrobcom SCCP podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (8), že výrobu tejto látky zastavil a nemá v úmysle ju obnoviť.

(11)

Na používanie SCCP v dopravníkových pásoch v ťažobnom priemysle a tesniacich materiáloch pri stavbe priehrad existujú vhodné alternatívy. V dôsledku toho je Komisia povinná na základe rozhodnutia 2009/2 a doložky o preskúmaní v zázname pre SCCP v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 tieto dve spôsoby používania vylúčiť. Hoci sa zdá, že priemysel postupne dobrovoľne od týchto dvoch použití upustil, výnimky stanovené v zázname by sa mali vypustiť, aby sa zabezpečil úplný súlad s hlavným cieľom medzinárodnej dohody odstrániť používanie perzistentných organických znečisťujúcich látok.

(12)

Okrem toho je potrebné objasniť, že zákaz v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 850/2004 v prípade SCCP neplatí pre dopravníkové pásy používané v ťažobnom priemysle a tesniace materiály pri stavbe priehrad, ktoré sa k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už používali.

(13)

Ďalej je potrebné objasniť, že výrobky, ktoré obsahujú SCCP v koncentrácii nižšej ako 0,15 % hmotnostných, sa môžu uvádzať na trh a používať, keďže toto je množstvo SCCP, ktoré môže byť prítomné vo forme nečistoty vo výrobku vyrobeného z MCCP.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeným smernicou Rady 67/548/EHS (9),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Rozhodnutie Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2004/259/ES z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35).

(4)  C.N. 556.2010.TREATIES-4.

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2012 z 19. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I (Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2012, s. 1).

(6)  Hodnotenie možných obmedzení pre chlórované parafíny s krátkym reťazcom (SCCP), vypracované pre Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM), Holandsko, RPA, júl 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1).


PRÍLOHA

V časti B prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa záznam „Alkány C 10-C 13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)“ nahrádza takto:

„Alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.

Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a použitie látok alebo prípravkov, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 1 hm. %, alebo vo výrobkoch, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 0,15 hm. %.

2.

Používanie sa povoľuje v prípade:

a)

dopravníkových pásov v ťažobnom priemysle a tesniacich materiálov pri stavbe priehrad obsahujúcich SCCP, ktoré sa ku dňu 4. decembra 2015 už používali; a

b)

iných výrobkov obsahujúcich SCCP, ako sú uvedené v písmene a), ktoré sa už používali k 10. júlu 2012.

3.

Na výrobky uvedené v bode 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.“


Top