EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2013

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2013 z 11. novembra 2015, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné odchýlky v súvislosti so systémami rozdelenia zdravotného rizika (Text s významom pre EHP)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2013/oj

12.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2013

z 11. novembra 2015,

ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné odchýlky v súvislosti so systémami rozdelenia zdravotného rizika

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (1) a najmä na jej článok 190a ods. 4 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Na účely výpočtu modulu upisovacieho rizika zdravotného poistenia v štandardnom vzorci pre kapitálovú požiadavku na solventnosť, by sa mali stanoviť štandardné odchýlky pre riziko poistného a riziko rezerv vo vzťahu k osobitným vnútroštátnym legislatívnym opatreniam, ktoré umožňujú zdieľať medzi poisťovňami a zaisťovňami poistné plnenie v súvislosti so zdravotným rizikom.

(2)

Takéto štandardné odchýlky by sa mali stanoviť iba vo vzťahu k Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení), v ktorom sa stanovuje povinné základné zdravotné poistenie (basisverzekering) v Holandsku (ďalej len „systém rozdelenia zdravotného rizika v Holandsku“). Podľa prieskumu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov systém rozdelenia zdravotného rizika v Holandsku je jediným takýmto systémom v Únii, ktorý spĺňa kritériá stanovené v článkoch 109a ods. 4 a ods. 5 smernice 2009/138/ES.

(3)

Štandardné odchýlky stanovené v tomto nariadení sa určili s ohľadom na výpočty poskytnuté inštitúciou De Nederlandsche Bank.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

(5)

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (2).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štandardné odchýlky

V prípade poistenia liečebných nákladov a proporcionálneho zaistenia, ktoré podliehajú systému rozdelenia zdravotného rizika v Holandsku, poisťovne a zaisťovne používajú pri výpočte modulu upisovacieho rizika zdravotného poistenia tieto štandardné odchýlky:

a)

2,7 % v prípade rizika poistného zdravotného poistenia NSLT;

b)

5 % v prípade rizika rezerv zdravotného poistenia NSLT.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).


Top