EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1977

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1977 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a o nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

OJ L 293, 10.11.2015, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1977/oj

10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1977

z 8. júla 2015,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a o nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Členské štáty musia podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a v súlade s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1973 (2) podávať Komisii správy o nezrovnalostiach.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnakým spôsobom bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 514/2014, ako aj v nariadeniach (EÚ) č. 1303/2013 (3), (EÚ) č. 1306/2013 (4) a (EÚ) č. 223/2014 (5) Európskeho parlamentu a Rady udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa podávania správ o nezrovnalostiach. Nato, aby sa v súvislosti so všetkými fondmi upravenými uvedenými nariadeniami uplatňovali rovnaké pravidlá, je potrebné, aby toto nariadenie zahŕňalo rovnaké ustanovenia ako vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1974 (6), (EÚ) 2015/1975 (7) a (EÚ) 2015/1976 (8).

(3)

V záujme zaistenia efektívnej analýzy a celkového riadenia prípadov nezrovnalostí sú členské štáty povinné pravidelne a včas predkladať Komisii relevantné informácie o odhalených nezrovnalostiach. S cieľom chrániť finančné záujmy Únie je potrebné stanoviť jednotné podmienky pre predkladanie týchto informácií, najmä frekvenciu a formát ich predkladania.

(4)

Aby sa predišlo tomu, že nezrovnalosť bude mať dosah aj mimo územia členského štátu, ktorý informácie predkladá, mal by tento členský štát bezodkladne informovať Komisiu o všetkých takýchto nezrovnalostiach.

(5)

V záujme plného využitia výhod vyplývajúcich z používania elektronických prostriedkov na výmenu informácií a súčasne v záujme zachovania bezpečnosti výmen informácií by členské štáty mali používať osobitný systém riadenia nezrovnalostí (IMS) poskytovaný na platforme informačného systému pre boj proti podvodom zriadeného Komisiou.

(6)

Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby prenos údajov prostredníctvom systému riadenia nezrovnalostí prebiehal zabezpečeným spôsobom, ktorý zaručí dostupnosť, integritu, pravosť a dôvernosť informácií.

(7)

V záujme porovnateľnosti oznamovaných informácií je potrebné, aby sa v správach o nezrovnalostiach používalo euro ako jediná mena. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju menu, je potrebné stanoviť výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet príslušných súm na euro, a výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet výdavkov, ktoré neboli zaevidované v účtovníctve zodpovedného orgánu.

(8)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014, a teda aj týmto nariadením.

(9)

Dánsko nie je viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014 ani týmto nariadením.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru fondov pre azyl, migráciu a vnútornú bezpečnosť zriadeného článkom 59 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

(11)

Vzhľadom na to, že v prípade uvedeného fondu sa už uskutočňujú platby a že by sa mohli vyskytnúť nezrovnalosti, ustanovenia tohto nariadenia by mali byť uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 2

Frekvencia správ o nezrovnalostiach

1.   Do dvoch mesiacov od skončenia každého štvrťroka členské štáty zašlú Komisii počiatočnú správu o nezrovnalostiach podľa článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1973.

2.   Následnú správu podľa článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1973 zašlú členské štáty Komisii čo najskôr po získaní príslušných informácií.

3.   Členský štát ihneď podá správu Komisii o zistených alebo predpokladaných nezrovnalostiach, pričom uvedie ostatné dotknuté členské štáty, ak nezrovnalosti môžu mať dôsledky mimo jeho územia.

Článok 3

Formát správ

Informácie uvedené v článkoch 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1973 sa zasielajú elektronickými prostriedkami s použitím systému riadenia nezrovnalostí, zriadeného Komisiou.

Článok 4

Používanie eura

1.   Sumy, ktoré členské štáty uvádzajú vo svojich správach, sa vyjadrujú v eurách.

2.   Členské štáty, ktoré ku dňu predloženia správy podľa článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1973 neprijali euro za svoju menu, prepočítajú sumy v národnej mene na euro v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) č. 514/2014. Ak výdavok nebol zaevidovaný v účtovníctve zodpovedného orgánu, použije sa posledný mesačný účtovný výmenný kurz, ktorý Komisia zverejnila elektronicky, platný v momente predloženia počiatočnej správy.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1973 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia týkajúce sa správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 15 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (pozri stranu 20 tohto úradného vestníka).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (pozri stranu 23 tohto úradného vestníka).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1976 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (pozri stranu 26 tohto úradného vestníka).


Top