Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1962

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1962 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 404/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva

OJ L 287, 31.10.2015, p. 6–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1962/oj

31.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1962

z 28. októbra 2015,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 404/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 5, článok 8 ods. 2, článok 9 ods. 10, článok 15 ods. 9, článok 21 ods. 7, článok 22 ods. 7, článok 24 ods. 8, článok 33 ods. 10, článok 37 ods. 4, článok 58 ods. 9, článok 60 ods. 7, článok 64 ods. 2, článok 73 ods. 9, článok 74 ods. 6, článok 76 ods. 4, článok 78 ods. 2, článok 92 ods. 5, článok 105 ods. 6, článok 106 ods. 4, článok 111 ods. 3, článok 116 ods. 6 a článok 117 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (2), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3) sa zrušilo nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 (4). Preto by sa zodpovedajúcim spôsobom mali upraviť dotknuté odkazy vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 404/2011 (5).

(2)

Komisia vyvinula nový nástroj na výmenu údajov, ktorý by sa mal používať pri každej výmene elektronických údajov podľa článkov 33, 111 a 116 nariadenia (ES) č. 1224/2009 (ďalej len „nariadenie o kontrole“) a v článku 13 nariadenia (ES) č. 1006/2008.

(3)

Identifikačné číslo plavidla Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) ustanovené v rezolúcii A.1078 (28), ktorú prijala IMO 4. decembra 2013, a v ustanoveniach kapitoly XI-1 predpisu 3 dohovoru SOLAS z roku 1974 by sa malo uplatňovať na rybárske plavidlá Únie bez ohľadu na to, kde pôsobia, a na rybárske plavidlá tretích krajín pôsobiace vo vodách Únie. Identifikačné číslo umožní presnú identifikáciu plavidla, sledovanie a overovanie jeho činnosti v priebehu času, a to bez ohľadu na akékoľvek zmeny názvu, vlastníka či vlajky, a zabezpečí vysledovateľnosť produktov rybného hospodárstva v celom obchodnom reťazci najmä v prípadoch, v ktorých plavidlá môžu byť zapojené do NNN rybolovu.

(4)

Komisia vyvinula nový formát zasielania údajov zo systému monitorovania plavidiel (VMS), ktorý by sa mal používať pri každej elektronickej výmene údajov podľa článkov 111 a 116 nariadenia o kontrole. Preto by sa mali zmeniť články 24 a 28 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011 a mala by sa vypustiť príloha V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 404/2011.

(5)

Článkom 14 ods. 2 písm. d) nariadenia o kontrole sa vyžaduje, aby rybársky denník obsahoval dátum odchodu plavidla z prístavu. Aby sa všetky správy z toho istého rybárskeho výjazdu dali identifikovať a prepojiť, kapitáni plavidiel povinní elektronicky zaznamenávať a zasielať údaje z lodného denníka by mali zaslať správu o odchode príslušným orgánom vlajkového členského štátu ako prvú správu pred začatím akejkoľvek rybolovnej operácie a pred zaslaním akejkoľvek následnej správy. Preto by sa mal zmeniť článok 47 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011.

(6)

Pravidlá výmeny údajov medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou povereným orgánom podľa článkov 111 a 116 nariadenia o kontrole a podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1006/2008 treba upraviť tak, aby sa zohľadnili nové právne požiadavky, rozvoj nových technológií a formátov, ako aj medzinárodné normy. Treba stanoviť všeobecné zásady elektronického zasielania, opravné postupy a normy, ktoré sa majú používať na výmenu informácií týkajúcich sa systému monitorovania plavidiel, rybárskych a obchodných činností a hlásenia úlovkov, ako aj postupy zavádzania zmien do formátov. Preto by sa články 43, 45 a 91 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011 a príloha XII k nemu mali prispôsobiť a mali by sa stanoviť nové pravidlá.

(7)

Priama elektronická výmena údajov zo systému monitorovania plavidiel a údajov z elektronického systému zaznamenávania a nahlasovania v reálnom čase podľa článku 111 ods. 1 nariadenia o kontrole si vyžaduje ďalšiu harmonizáciu. Vlajkový členský štát by mal zabezpečiť, aby sa pobrežnému členskému štátu automaticky a v reálnom čase zasielali údaje z elektronického systému zaznamenávania a nahlasovania prijaté z jeho rybárskych plavidiel, kým lovia vo vodách tohto pobrežného členského štátu. Preto by sa mal zmeniť článok 44 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011.

(8)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (6) sa zmenilo nariadenie o kontrole zavedením pravidiel o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť spotrebiteľom produktov rybolovu a akvakultúry, a o kontrole produktov rybolovu a akvakultúry podliehajúcich mechanizmu uskladnenia. Články 66, 67 a 112 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011 by sa mali zosúladiť s týmito novými pravidlami a článok 68 by sa mal vypustiť.

(9)

Odpočet vody ani ľadu by sa nemal uplatňovať na pelagické druhy určené na vykládku na priemyselné účely vzhľadom na osobitosti týchto činností, pokiaľ ide o uchovávanie a spracovanie rýb. V rámci dohody o rybolove medzi Európskou úniou, Faerskými ostrovmi a Nórskom o riadení zásob rýb vo vodách severovýchodného Atlantiku na obdobie rokov 2014 – 2018 bolo prijaté podobné ustanovenie o pelagických druhoch určených na vykládku na priemyselné účely, ako aj nové opatrenia týkajúce sa váženia a inšpekcie vyložených sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých. Preto by sa s týmito novými pravidlami mali zosúladiť články 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 a 107 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011.

(10)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (7) sa stanovujú opatrenia na podporu vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie, ako aj na reguláciu prerušenia, pozastavenia a korekcie v prípade finančných opatrení Únie a vypustil sa článok 103 nariadenia o kontrole. Preto by sa vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 404/2011 mal vypustiť článok 96, hlava VIII kapitola I a príloha XXXI.

(11)

Článkom 33 ods. 10 nariadenia o kontrole a článkom 13 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 sa Komisia splnomocňuje prijať formáty na zasielanie údajov o úlovkoch a rybolovnom úsilí. Pravidlá stanovené v tejto oblasti nariadením Komisie (ES) č. 500/2001 (8) s cieľom zabezpečiť účinné zasielanie súhrnných údajov o úlovkoch podľa článku 33 ods. 2 a 4 nariadenia o kontrole a článku 13 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 sú už právne aj technicky zastarané. Preto by sa mali používať medzinárodné normy pre elektronické nahlasovanie súhrnných údajov o úlovkoch a nariadenie (ES) č. 500/2001 by sa malo zrušiť.

(12)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/812 (9) sa zaviedli nové pravidlá individuálnej evidencie úlovkov, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, v súlade s nahlasovacími povinnosťami, ako aj prideľovanie bodov za nové závažné porušenie povinnosti vyložiť úlovky, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť. Preto by sa s týmito novými pravidlami mali zosúladiť prílohy VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII a XXX k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 404/2011.

(13)

Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more (General Fisheries Commission for the Mediterranean – GFCM) odporúčaniami GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 a GFCM/36/2012/2 prijala osobitné ustanovenia o vytvorení rybárskeho denníka GFCM a o zaznamenávaní nahlasovania úlovkov korálu červeného, náhodných vedľajších úlovkov a vypustení morských vtákov, tuleňov, morských korytnačiek a veľrybotvarých cicavcov v lodnom denníku. Preto by sa s týmito novými pravidlami mali zosúladiť prílohy VI, VII a X k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 404/2011.

(14)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 404/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Článok 90 ods. 1 písm. c) a článok 92 ods. 1 nariadenia o kontrole zmenené článkom 7 ods. 14 a 15 nariadenia (EÚ) 2015/812 sa uplatňujú od 1. januára 2017. Prideľovanie bodov za závažné porušenia súvisiace s týmito ustanoveniami by mali nadobudnúť účinnosť súčasne.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 404/2011 sa mení takto:

1.

V celom texte sa slová „rybárske plavidlo EÚ“, „rybárske plavidlá EÚ“ a „vody EÚ“ nahrádzajú slovami „rybárske plavidlo Únie“, „rybárske plavidlá Únie“ a „vody Únie“, pričom sa vykonajú všetky gramatické úpravy, ktoré si táto zmena vyžaduje.

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

‚rybárske plavidlo Únie‘ znamená rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu a zaregistrované v Únii;“.

b)

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

‚vody Únie‘ znamenajú vody vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 (10);

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

3.

V článku 3 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Celková kapacita zodpovedajúca licenciám vydaným členským štátom v hrubej tonáži (GT) alebo kilowattoch (kW) nemôže byť nikdy vyššia ako maximálne úrovne kapacity pre daný členský štát stanovené v súlade s článkom 22 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1380/2013.“

4.

V článku 6 sa dopĺňa tento odsek:

„Od 1. januára 2016 sa systém identifikačných čísel plavidiel Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) prijatý rezolúciou A.1078 (28) zo 4. decembra 2013 a uvedený v ustanoveniach kapitoly XI-1 predpisu 3 dohovoru SOLAS z roku 1974 uplatňuje na:

a)

rybárske plavidlá Únie alebo rybárske plavidlá riadené prevádzkovateľmi z Únie na základe zmluvy o prenájme s hrubou tonážou 100 ton alebo s hrubou registrovanou tonážou 100 ton a viac alebo s celkovou dĺžkou 24 metrov a viac, ktoré pôsobia výlučne vo vodách Únie;

b)

všetky rybárske plavidlá Únie alebo rybárske plavidlá riadené prevádzkovateľmi z Únie na základe zmluvy o prenájme s celkovou dĺžkou 15 metrov a viac, pôsobiace mimo vôd Únie;

c)

všetky rybárske plavidlá tretích krajín oprávnené vykonávať rybolovné činnosti vo vodách Únie“.

5.

V článku 24 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Stredisko pre monitorovanie rybolovu každého vlajkového členského štátu zabezpečí automatické zaslanie údajov o svojich rybárskych plavidlách poskytovaných v súlade s článkom 19 tohto nariadenia do strediska pre monitorovanie rybolovu pobrežného členského štátu v čase, keď sa tieto plavidlá zdržiavajú vo vodách pobrežného členského štátu. Tieto údaje sa zasielajú stredisku pre monitorovanie rybolovu pobrežného štátu okamžite po tom, čo ich stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu prijme.“

6.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Prístup Komisie k údajom

Komisia môže požiadať členské štáty v súlade s článkom 111 ods. 1 písm. a) nariadenia o kontrole, aby zabezpečili automatické zasielanie údajov poskytovaných v súlade s článkom 19 tohto nariadenia Komisii alebo ňou určenému orgánu o konkrétnej skupine rybárskych plavidiel v konkrétnom čase. Tieto údaje sa zasielajú Komisii alebo ňou určenému orgánu okamžite po tom, čo ich stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu prijme.“

7.

Článok 30 sa nahrádza takto:

„Článok 30

Vzory rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke v papierovej podobe

1.   Vo vodách Únie kapitáni rybárskych plavidiel Únie vypĺňajú a predkladajú rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu kapitáni rybárskych plavidiel Únie vykonávajúcich denné rybárske výjazdy v Stredozemnom mori vyplniť a predložiť rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe podľa vzoru v prílohe VII.

3.   Keď rybárske plavidlá Únie vykonávajú rybolovné činnosti vo vodách tretej krajiny, vo vodách regulovaných regionálnou organizáciou na riadenie rybného hospodárstva alebo vo vodách mimo vôd Únie neregulovaných regionálnou organizáciou na riadenie rybného hospodárstva, kapitáni rybárskych plavidiel Únie vypĺňajú a predkladajú rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe v súlade s článkom 31 tohto nariadenia a podľa vzorov v prílohách VI a VII, pokiaľ tretia krajina alebo pravidlá príslušnej regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva výslovne nevyžadujú iný druh rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke alebo vyhlásenia o vykládke. Ak tretia krajina nepredpíše osobitný rybársky denník, vyhlásenie o prekládke alebo vyhlásenie o vykládke, ale vyžaduje údaje líšiace sa od údajov vyžadovaných predpismi Únie, tieto údaje sa zaznamenajú.

4.   Kapitáni rybárskych plavidiel Únie, na ktoré sa nevzťahuje článok 15 nariadenia o kontrole, môžu do 31. decembra 2017 naďalej používať papierovú podobu rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke vytlačenú pred 1. januárom 2016.“

8.

V článku 37 sa dopĺňa tento odsek:

„Rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v elektronickej podobe sa vypĺňajú v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe X.“

9.

Článok 43 sa nahrádza takto:

„Článok 43

Povinné údaje pri výmene informácií medzi členskými štátmi

Dátové prvky, ktoré musia kapitáni rybárskych plavidiel Únie zaznamenávať v rybárskom denníku, vo vyhlásení o prekládke, v predbežnom oznámení a vo vyhlásení o vykládke podľa pravidiel Únie, sú povinné aj pri výmene medzi členskými štátmi.“

10.

Článok 44 sa nahrádza takto:

„Článok 44

Prístup k údajom

1.   Ak rybárske plavidlo, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu, vykonáva rybolovné operácie vo vodách Únie pobrežného členského štátu, vlajkový štát tomuto pobrežnému členskému štátu ihneď po prijatí postúpi povinné údaje z elektronického rybárskeho denníka o aktuálnom rybárskom výjazde, počnúc posledným vyplávaním z prístavu.

2.   Kým rybárske plavidlo, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu, vykonáva rybolovné operácie vo vodách Únie iného pobrežného členského štátu, vlajkový štát tomuto pobrežnému členskému štátu ihneď po prijatí postupuje všetky povinné údaje z elektronického rybárskeho denníka. Vlajkový členský štát zasiela aj opravy týkajúce sa aktuálneho rybárskeho výjazdu, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Keď sa operácia vykládky alebo prekládky uskutočňuje v prístave iného pobrežného členského štátu, než je vlajkový členský štát, vlajkový členský štát tomuto pobrežnému členskému štátu ihneď po prijatí postúpi všetky povinné elektronické údaje o vykládke alebo prekládke.

4.   Keď vlajkový členský štát dostane informáciu o tom, že rybárske plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou zamýšľa vplávať do prístavu iného pobrežného členského štátu, vlajkový členský štát tomuto pobrežnému členskému štátu ihneď po prijatí postúpi elektronické predbežné oznámenie.

5.   Keď počas rybárskeho výjazdu rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu vstúpi do vôd Únie iného pobrežného členského štátu alebo keď boli pobrežnému členskému štátu zaslané akékoľvek údaje uvedené v odsekoch 3 alebo 4 o konkrétnom rybárskom výjazde, vlajkový členský štát sprístupní tomuto pobrežnému členskému štátu všetky elektronické údaje o rybolovných činnostiach podľa článku 111 ods. 1 nariadenia o kontrole týkajúce sa daného rybárskeho výjazdu od odchodu až do ukončenia vykládky a na jeho žiadosť mu ich zašle. Prístup musí byť možný aspoň 36 mesiacov od začiatku rybárskeho výjazdu.

6.   Vlajkový členský štát rybárskeho plavidla, na ktorom iný členský štát vykonáva inšpekciu v súlade s článkom 80 nariadenia o kontrole, musí na žiadosť členského štátu vykonávajúceho inšpekciu zaslať elektronické údaje o rybolovnej činnosti podľa článku 111 ods. 1 nariadenia o kontrole týkajúce sa daného rybárskeho výjazdu plavidla od odchodu až do času podania žiadosti.

7.   Žiadosti uvedené v odsekoch 5 a 6 musia byť v elektronickej podobe a musia uvádzať, či by odpoveď mala obsahovať pôvodné údaje s opravami alebo len konsolidované údaje. Odpoveď na žiadosť sa generuje automaticky a členský štát, od ktorého sa žiada, ju zasiela bezodkladne.

8.   Členské štáty na žiadosť ostatných členských štátov, ktoré vykonávajú inšpekcie na mori v rámci plánov spoločného nasadenia alebo iných dohodnutých spoločných inšpekčných činností, sprístupnia údaje zo systému monitorovania plavidiel, z rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke, predbežných oznámení a vyhlásení o vykládke.

9.   Kapitáni rybárskych plavidiel Únie majú kedykoľvek zabezpečený prístup k informáciám zo svojich elektronických rybárskych denníkov, ako aj k údajom z vyhlásení o prekládke, predbežných oznámení a vyhlásení o vykládke, ktoré sú uložené v databáze vlajkového členského štátu.“

11.

Článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45

Výmena údajov medzi členskými štátmi

Členské štáty:

a)

zabezpečia, aby boli údaje prijaté v súlade s touto kapitolou zaznamenané v elektronickej podobe a bezpečne uložené v počítačovej databáze najmenej tri roky;

b)

prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že údaje sa použijú iba na účely ustanovené v tomto nariadení, a zároveň

c)

prijmú všetky potrebné technické opatrenia v záujme ochrany týchto údajov pred akýmkoľvek náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, poškodením, rozšírením alebo neoprávneným nahliadnutím.“

12.

V článku 47 sa vkladá tento odsek 1a:

„1a.   Kapitán rybárskeho plavidla Únie zašle elektronickú správu o odchode príslušným orgánom vlajkového členského štátu pred opustením prístavu a pred zaslaním akýchkoľvek iných elektronických údajov o rybárskom výjazde.“

13.

Článok 60 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak sa škoda nenapravila v celom rozsahu alebo čiastočne opatrením v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, potom Komisia čo najskôr po prijatí informácie uvedenej v článku 59 tohto nariadenia prijme potrebné opatrenia s cieľom napraviť spôsobenú škodu.“

b)

V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

prípadne členské štáty, ktoré prekročili svoje rybolovné možnosti (‚prekračujúce členské štáty‘), a objem prekročenia rybolovných možností [po znížení v dôsledku výmen v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013];“.

14.

Článok 66 sa nahrádza takto:

„Článok 66

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

 

‚produkty rybolovu a akvakultúry‘ sú všetky produkty, ktoré patria do kapitoly 3, kapitoly 12 podpoložky 1212 21 00 a kapitoly 16 položiek 1604 a 1605 kombinovanej nomenklatúry ustanovenej nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 (11).

(11)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 312, 31.10.2014, s. 1).“"

15.

Článok 67 sa mení takto:

a)

Odsek 12 sa nahrádza takto:

„12.   Údaje uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole sa neuplatňujú na produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré patria do kapitoly 16 položiek 1604 a 1605 kombinovanej nomenklatúry.“

b)

Odsek 13 sa nahrádza takto:

„13.   Na účely článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole informácie o oblasti, v ktorej bol produkt ulovený alebo chovaný, predstavujú:

a)

v prípade úlovkov zásob alebo skupín zásob, na ktoré sa podľa právnych predpisov Únie vzťahuje kvóta a/alebo minimálna veľkosť, relevantnú geografickú oblasť v zmysle článku 4 ods. 30 nariadenia o kontrole;

b)

v prípade úlovkov zásob alebo skupín zásob, produktov rybolovu ulovených v sladkých vodách a výrobkov akvakultúry názov oblasti výlovu alebo produkcie v súlade s článkom 38 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 (12).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).“"

16.

Vypúšťa sa článok 68.

17.

V článku 74 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá pre pelagické druhy uvedené v článkoch 78 až 89 tohto nariadenia, ktoré sa vykladajú voľne ložené na účely prepravy na miesto prvého predaja, skladovania alebo spracovania, nesmie odpočet vody a ľadu z celkovej hmotnosti presiahnuť 2 %. Vo všetkých prípadoch sa percentuálny podiel odpočtu vody a ľadu uvedie na doklade o vážení spolu so záznamom o hmotnosti. Pre vykládky na priemyselné účely alebo vykládky iných ako pelagických druhov sa nepoužije žiadny odpočet vody ani ľadu.“

18.

Článok 78 sa nahrádza takto:

„Článok 78

Rozsah pôsobnosti postupov váženia úlovkov sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých

Pravidlá ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú pri vážení úlovkov sleďov (Clupea harengus), makrel (Scomber scombrus), stavríd (Trachurus spp.) a tresiek belasých (Micromesistius poutassou) alebo ich kombinácie vyložených v Únii alebo rybárskymi plavidlami Únie v tretích krajinách a ulovených:

a)

v prípade sleďov v zónach ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII;

b)

v prípade makrel v zónach ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV a vo vodách Únie oblasti CECAF;

c)

v prípade stavríd v zónach ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a vo vodách Únie oblasti CECAF;

d)

v prípade tresiek belasých v zónach ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a vo vodách Únie oblasti CECAF,

keď objem vykládky prekročí 10 ton.“

19.

Nadpis článku 79 sa nahrádza takto:

„Článok 79

Prístavy váženia úlovkov sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých“.

20.

V článku 80 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

množstvách sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých, ktoré sa nachádzajú na palube, v kilogramoch živej váhy;“.

21.

V článku 82 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Množstvá sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých na palube, ktoré boli oznámené pred vykládkou podľa článku 80 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, sa musia zhodovať s množstvami zaznamenanými v rybárskom denníku po jeho uzavretí.“

22.

Nadpis článku 83 sa nahrádza takto:

„Článok 83

Verejne prevádzkované zariadenia na váženie čerstvých sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých“.

23.

Článok 85 sa nahrádza takto:

„Článok 85

Váženie mrazených rýb

Keď sa vážia vyložené množstvá mrazených sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých, hmotnosť mrazených rýb vyložených v škatuliach sa určí podľa jednotlivých druhov v súlade s článkom 73 tohto nariadenia.“

24.

Článok 86 sa nahrádza takto:

„Článok 86

Uchovávanie záznamov o vážení

Všetky záznamy o vážení ustanovené v článku 84 ods. 3 a článku 85 tohto nariadenia a kópie všetkých prepravných dokladov ako súčasť plánu kontrol alebo spoločného plánu kontrol uvedených v článku 79 ods. 1 tohto nariadenia sa uchovávajú aspoň 3 roky.“

25.

Článok 88 sa nahrádza takto:

„Článok 88

Krížové kontroly

Až do zriadenia počítačovej databázy v súlade s článkom 109 nariadenia o kontrole vykonávajú príslušné orgány administratívne krížové kontroly všetkých vykládok z hľadiska:

a)

množstiev sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov uvedených v predbežnom oznámení o vykládke podľa článku 80 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a množstiev zaznamenaných v rybárskom denníku;

b)

množstiev sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov zaznamenaných v rybárskom denníku a množstiev zaznamenaných vo vyhlásení o vykládke;

c)

množstiev sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov zaznamenaných vo vyhlásení o vykládke a množstiev zaznamenaných vo vyhlásení o prevzatí alebo na potvrdení o predaji;

d)

oblasti výlovu zaznamenanej v rybárskom denníku plavidla a údajov VMS príslušného plavidla.“

26.

Článok 89 sa nahrádza takto:

„Článok 89

Monitorovanie váženia

1.   Váženie úlovkov sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých z plavidla sa monitoruje podľa jednotlivých druhov. V prípade plavidiel prečerpávajúcich úlovok na breh sa monitoruje váženie celej vykládky. V prípade vykládok mrazených sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých sa spočítavajú všetky škatule a monitoruje sa metodika výpočtu priemernej netto hmotnosti škatúľ ustanovená v prílohe XVIII.

2.   Okrem údajov uvedených v článku 88 tohto nariadenia podliehajú krížovej kontrole tieto údaje:

a)

množstvá sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov zaznamenané v záznamoch o vážení na verejných alebo súkromných vážiacich zariadeniach a množstvá podľa jednotlivých druhov zaznamenané vo vyhlásení o prevzatí alebo na potvrdení o predaji;

b)

množstvá sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov zaznamenané vo všetkých prepravných dokladoch ako súčasť plánu kontrol alebo spoločného plánu kontrol podľa článku 79 ods. 1 tohto nariadenia;

c)

jedinečné identifikačné čísla cisternových vozidiel vložené do záznamov v súlade s článkom 84 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia.

3.   Po dokončení vykládky sa overí, že sa v plavidle nenachádzajú žiadne ryby, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá ustanovené v tomto oddiele.

4.   Všetky monitorovacie činnosti, na ktoré sa vzťahuje tento článok a článok 107 tohto nariadenia, sa zdokumentujú. Táto dokumentácia sa uchováva aspoň 3 roky.“

27.

V hlave IV sa názov kapitoly III nahrádza takto:

„KAPITOLA III

Potvrdenia o predaji a vyhlásenia o prevzatí“.

28.

V článku 90 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na potvrdení o predaji a vyhlásení o prevzatí sa uvedie počet jedincov podľa článku 64 ods. 1 písm. f) a článku 66 ods. 3 písm. e) nariadenia o kontrole, ak sa príslušná kvóta riadi na základe počtu jedincov.“

29.

Článok 91 sa nahrádza takto:

„Článok 91

Formát potvrdení o predaji a vyhlásení o prevzatí

1.   Členské štáty určia formát, ktorý sa má používať na vypĺňanie a zasielanie potvrdení o predaji a vyhlásení o prevzatí medzi registrovanými odberateľmi, registrovanými aukčnými spoločnosťami alebo inými subjektmi či osobami oprávnenými členskými štátmi a príslušnými orgánmi podľa článkov 63 a 67 nariadenia o kontrole.

2.   Údaje, ktoré musia registrovaní odberatelia, registrované aukčné spoločnosti alebo iné subjekty či osoby oprávnené členskými štátmi zaznamenávať do potvrdení o predaji alebo vyhlásení o prevzatí v súlade s pravidlami EÚ, sa musia takisto uvádzať pri výmenách údajov medzi členskými štátmi.

3.   Členský štát, na ktorého území sa uskutočnil prvý predaj alebo prvé prevzatie, sprístupní na žiadosť vlajkového členského štátu alebo členského štátu, na ktorého území boli vyložené produkty rybolovu, údaje o operáciách za predchádzajúcich 36 mesiacov zaslané podľa článku 111 ods. 2 nariadenia o kontrole. Odpoveď na žiadosť sa generuje automaticky a zasiela sa bezodkladne.

4.   Členské štáty:

a)

zabezpečia, aby boli údaje prijaté v súlade s touto kapitolou zaznamenané v elektronickej podobe a bezpečne uložené v počítačovej databáze najmenej 3 roky;

b)

prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že údaje sa použijú iba na účely ustanovené v tomto nariadení, a zároveň

c)

prijmú všetky potrebné technické opatrenia v záujme ochrany týchto údajov pred akýmkoľvek náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, poškodením, rozšírením alebo neoprávneným nahliadnutím.

5.   V každom členskom štáte je za odosielanie, prijímanie, správu a spracovanie všetkých údajov, ktorých sa týka táto kapitola, zodpovedný jediný orgán uvedený v článku 5 ods. 5 nariadenia o kontrole.

6.   Členské štáty si vymenia kontaktné údaje orgánov uvedených v odseku 5 a informujú o nich Komisiu a ňou určený orgán do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

7.   Akékoľvek zmeny informácií uvedených v odsekoch 5 a 6 sa oznámia Komisii, ňou určenému orgánu a ostatným členským štátom pred tým, než nadobudnú účinnosť.“

30.

Článok 96 sa zrušuje.

31.

Článok 107 sa nahrádza takto:

„Článok 107

Inšpekcia vykládok určitých pelagických rýb

V prípade vykládok sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa článku 78 tohto nariadenia príslušné orgány členského štátu zabezpečia, aby sa vykonala inšpekcia najmenej 7,5 % množstva vyložených rýb každého druhu a aby najmenej 5 % vykládok prešlo úplnou inšpekciou.“

32.

Článok 112 sa nahrádza takto:

„Článok 112

Kontrola produktov rybolovu podliehajúcich mechanizmu uskladnenia

Úradníci overia, či produkty rybolovu podliehajúce mechanizmu uskladnenia uvedenému v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 spĺňajú podmienky ustanovené v danom článku 30 v článku 67 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 (13).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).“"

33.

V článku 126 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak sa počas jednej inšpekcie zistia aspoň dve závažné porušenia predpisov týkajúce sa tej istej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie, držiteľovi licencie na rybolov sa v súlade s odsekom 1 za každé príslušné závažné porušenie predpisov pridelia body až do maximálnej výšky 12 bodov za všetky porušenia predpisov.“

34.

V článku 131 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Ak bola pozastavená platnosť licencie na rybolov alebo ak došlo k jej trvalému odobratiu v súlade s článkom 129 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, rybárske plavidlo, na ktoré sa licencia na rybolov s pozastavenou platnosťou alebo trvalo odobratá licencia na rybolov vzťahuje, sa označí vo vnútroštátnom registri uvedenom v článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 ako plavidlo bez licencie na rybolov. Toto rybárske plavidlo sa takto označí aj v registri rybárskych flotíl Únie uvedenom v článku 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Trvalým odobratím licencie na rybolov v súlade s článkom 129 ods. 2 tohto nariadenia nie sú dotknuté stropy rybolovnej kapacity členského štátu, ktorý licenciu vydal, podľa článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.“

35.

V hlave VIII sa vypúšťa kapitola I.

36.

V článku 139 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Miera nadmerného využívania rybolovných možností sa určí s ohľadom na rybolovné možnosti, ktoré sú k dispozícii pre príslušný členský štát na konci každého daného obdobia, s prihliadnutím na výmeny rybolovných možností v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, prenášané kvóty v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (14), prerozdelenie dostupných rybolovných možností v súlade s článkom 37 nariadenia o kontrole a odpočítanie rybolovných možností v súlade s článkami 105, 106 a 107 nariadenia o kontrole.

3.   Výmena rybolovných možností v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v danom období sa nepovoľuje po poslednom dni prvého mesiaca po uplynutí uvedeného obdobia.

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3).“"

37.

V hlave IX sa vkladá táto kapitola Ia:

„KAPITOLA Ia

Pravidlá výmeny údajov

Článok 146a

V tejto kapitole sa ustanovujú podrobné pravidlá výmeny údajov podľa článkov 111 a 116 nariadenia o kontrole, ako aj oznamovania údajov o úlovkoch podľa článku 33 ods. 2 a 4 nariadenia o kontrole a článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1006/2008 (15).

Článok 146b

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

‚prenosový kanál‘ znamená elektronickú sieť na výmenu údajov o rybolove sprístupnenú Komisiou všetkým členským štátom a ňou určenému orgánu na štandardizovanú výmenu údajov;

b)

‚správa‘ znamená elektronicky zaznamenané informácie;

c)

‚oznam‘ je správa vo formáte určenom na zasielanie;

d)

‚žiadosť‘ znamená elektronický oznam obsahujúci požiadavku na súbor správ.

Článok 146c

Všeobecné zásady

1.   Všetky správy sa vymieňajú v súlade s normou Centra OSN pre uľahčovanie obchodu a elektronické podnikanie (UN/CEFACT) P1000. Používať sa smú len dátové polia, základné prvky, objekty a správne zostavený rozšíriteľný značkový jazyk (XML – Extensible Markup Language) podľa schémy (XML Schema Definition – XSD) na základe normalizačných knižníc UN/CEFACT.

2.   Formáty správ vychádzajú z noriem UN/CEFACT podľa prílohy XII a sú sprístupnené v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

3.   Pri všetkých správach sa používa XSD a kódy v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

4.   Dátum a čas sa zasielajú ako koordinovaný svetový čas (UTC).

5.   Všetky správy musia mať jedinečný identifikátor správy.

6.   Na prepojenie údajov z rybárskeho denníka, s údajmi z vyhlásení o vykládke a prekládke, z potvrdení o predaji, z vyhlásení o prevzatí a z prepravných dokladov sa použije jedinečné identifikačné číslo rybárskeho výjazdu čitateľné pre človeka.

7.   Správy týkajúce sa rybárskych plavidiel Únie obsahujú identifikačné číslo rybárskeho plavidla podľa článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 (16).

8.   Členské štáty na zabezpečenie výmeny oznamov použijú vykonávacie dokumenty dostupné na internetovej stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

Článok 146d

Zasielanie oznamov

1.   Zasielanie vždy musí byť plne automatické a okamžité a prebiehať cez prenosový kanál.

2.   Pred zaslaním oznamu odosielateľ vykoná automatickú kontrola na overenie toho, či je oznam správny na základe minimálneho súboru validačných a verifikačných pravidiel dostupných v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

3.   Príjemca informuje odosielateľa o prijatí oznamu zaslaním potvrdenia o prijatí podľa predpisu UN/CEFACT P1000-1: Hlavné zásady. Potvrdenie o prijatí oznamu zo systému monitorovania plavidiel a odpovede na žiadosť sa nezasiela.

4.   Ak dôjde k technickému zlyhaniu na strane odosielateľa a odosielateľ už nemôže zasielať oznamy, o probléme informuje všetkých príjemcov. Okamžite prijme primerané opatrenia na jeho vyriešenie. Všetky oznamy, ktoré sa majú zaslať príjemcovi, sa uchovajú, až kým sa problém nevyrieši.

5.   Ak dôjde k technickému zlyhaniu na strane príjemcu a príjemca už nemôže prijímať oznamy, o probléme informuje všetkých odosielateľov. Okamžite prijme primerané opatrenia na jeho vyriešenie.

6.   Po oprave systémového zlyhania na strane odosielateľa odosielateľ čo najskôr zašle neodoslané oznamy. Môže nasledovať manuálna kontrola.

7.   Po oprave systémového zlyhania na strane príjemcu musia byť chýbajúce oznamy dostupné na požiadanie. Môže nasledovať manuálna kontrola.

8.   Všetci odosielatelia a príjemcovia oznamov a Komisia si ustanovia záložné postupy na zabezpečenie kontinuity činnosti.

Článok 146e

Opravy

Opravy správ sa zaznamenávajú v rovnakom formáte ako pôvodné správa s uvedením skutočnosti, že správa predstavuje opravu podľa predpisu UN/CEFACT P1000-1: Hlavné zásady.

Článok 146f

Výmena údajov zo systému monitorovania plavidiel

1.   Na nahlasovanie údajov zo systému monitorovania plavidiel medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom sa používa formát Vessel Position Domain XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 7.

2.   Systémy vlajkového členského štátu musia dokázať zasielať oznamy zo systému monitorovania plavidiel.

3.   Systémy vlajkového členského štátu musia dokázať reagovať na žiadosti o údaje zo systému monitorovania plavidiel za rybárske výjazdy, ktoré sa začali počas predchádzajúcich 36 mesiacov.

Článok 146g

Výmena údajov o rybolovnej činnosti

1.   Na výmenu rybárskych denníkov, predbežných oznámení, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke podľa článkov 15, 17, 22 a 24 nariadenia o kontrole medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom sa používa formát Fishing Activity Domain XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 3.

2.   Systémy vlajkového členského štátu musia dokázať zasielať oznamy o rybolovnej činnosti, ako aj reagovať na žiadosti o údaje o rybolovnej činnosti za rybárske výjazdy, ktoré sa začali počas predchádzajúcich 36 mesiacov.

Článok 146h

Výmena údajov o predaji

1.   Na výmenu údajov o potvrdeniach o predaji a o vyhláseniach o prevzatí podľa článkov 63 a 67 nariadenia o kontrole medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom sa používa formát Sales Domain XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 5.

2.   Na výmenu údajov z prepravných dokladov podľa článku 68 nariadenia o kontrole medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou povereným orgánom sa takisto používa formát podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 5.

3.   Systémy členských štátov musia dokázať zasielať oznamy s potvrdeniami o predaji a s vyhláseniami o prevzatí, ako aj odpovedať na žiadosti o údaje z potvrdení o predaji a z vyhlásení o prevzatí za operácie vykonané v predchádzajúcich 36 mesiacoch.

Článok 146i

Zasielanie súhrnných údajov o úlovkoch

1.   Vlajkové členské štáty na zasielanie súhrnných údajov o úlovkoch Komisii podľa článku 33 ods. 2 a 4 nariadenia o kontrole a článku 13 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 používajú formát XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 12.

2.   Údaje z hlásení o úlovkoch sa spočítajú za mesiac, v ktorom boli dané druhy ulovené.

3.   Množstvá v hláseniach o úlovkoch vychádzajú z vyložených množstiev. Keď sa v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1006/2008 nahlasujú úlovky a predtým, než sa uskutoční vykládka, poskytne sa odhad úlovkov s uvedením spojenia ‚ponechané na palube‘. Pred 15. dňom mesiaca nasledujúceho po vykládke sa zašle oprava s presnou hmotnosťou a miestom vykládky.

4.   Ak sa v právnych predpisoch Únie vyžaduje nahlasovanie zásob alebo druhov vo viacerých hláseniach o úlovkoch na rôznych úrovniach súhrnu, tieto zásoby alebo druhy sa vykazujú len v najpodrobnejšom požadovanom hlásení.

Článok 146j

Zmeny formátov XML a vykonávacích dokumentov

1.   O zmenách formátov XML a vykonávacích dokumentov, ktoré sa majú používať pri každej elektronickej výmene údajov medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi, Komisiou alebo ňou určeným orgánom, vrátane zmien vychádzajúcich z článkov 146f, 146g a 146 h, rozhoduje Komisia po dohode s členskými štátmi.

2.   Zmeny uvedené v odseku 1 musia byť jasne špecifikované v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo a označené dátumom, od ktorého zmena nadobudne účinnosť. Takéto zmeny nadobudnú účinnosť najskôr šesť mesiacov a najneskôr 18 mesiacov po tom, ako sa o nich rozhodlo. O presnej lehote rozhodne Komisia po dohode s členskými štátmi.

(15)  Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33)."

(16)  Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).“"

38.

V článku 164 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V rámci dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva alebo dohôd o partnerstve v odvetví rybárstva uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami alebo v rámci regionálnych organizácií na riadenie rybného hospodárstva alebo podobných dohôd, ktorých je Únia zmluvnou stranou alebo spolupracujúcou nezmluvnou stranou, Komisia alebo ňou určený orgán môže oznámiť významné informácie týkajúce sa porušenia pravidiel spoločnej rybárskej politiky alebo závažných porušení podľa článku 42 ods. 1 a) nariadenia (ES) č. 1005/2008 a článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole ostatným stranám týchto dohôd, organizácií alebo dohovorov na základe súhlasu členského štátu, ktorý informácie poskytol, a v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 45/2001 (17).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).“"

39.

Vypúšťa sa príloha V.

40.

Príloha VI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

41.

Príloha VII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

42.

Prílohy VIII a IX sa vypúšťajú.

43.

Príloha X sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

44.

Príloha XII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

45.

Príloha XXIII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe V k tomuto nariadeniu.

46.

Príloha XXVI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

47.

Príloha XXVII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

48.

Príloha XXX sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

49.

Vypúšťa sa príloha XXXI.

Článok 2

Zrušenie

Zrušuje sa nariadenie (ES) č. 500/2001.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 146d ods. 1 sa však uplatňuje od 1. januára 2016. V súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2015/812 sa položka č. 5 prílohy XXX o závažných porušeniach pre nesplnenie povinnosti vyložiť ryby, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, uplatňuje od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/812 z 20. mája 2015, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1434/98 (Ú. v. EÚ L 133, 29.5.2015, s. 1).


PRÍLOHA I

PRÍLOHA VI

VZOR KOMBINOVANÉHO RYBÁRSKEHO DENNÍKA ÚNIE, VYHLÁSENIA O VYKLÁDKE A VYHLÁSENIA O PREKLÁDKE

Image


PRÍLOHA II

PRÍLOHA VII

VZOR KOMBINOVANÉHO RYBÁRSKEHO DENNÍKA ÚNIE, VYHLÁSENIA O VYKLÁDKE A VYHLÁSENIA O PREKLÁDKE

(STREDOZEMNÉ MORE – DENNÉ RYBÁRSKE VÝJAZDY)

Image


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA X

POKYNY PRE KAPITÁNOV RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL, OD KTORÝCH SA VYŽADUJE, ABY VYPLNILI A PREDLOŽILI RYBÁRSKY DENNÍK, VYHLÁSENIE O VYKLÁDKE ALEBO VYHLÁSENIE O PREKLÁDKE

Bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné prvky alebo pravidlá vyžadované právnymi predpismi Únie, vnútroštátnymi orgánmi členského štátu alebo tretej krajiny alebo regionálnou organizáciou pre riadenie rybného hospodárstva, do rybárskeho denníka sa zaznamenávajú tieto všeobecné a minimálne informácie o plavidle alebo činnostiach rybárskeho plavidla v súlade s článkami 14, 15, 21, 22, 23 a 24 nariadenia o kontrole a s hlavou III kapitolami I, II a III tohto nariadenia.

1.   POKYNY TÝKAJÚCE SA RYBÁRSKEHO DENNÍKA

Kapitán(-i) každého rybárskeho plavidla(-iel), ktoré sa podieľa na párovej rybolovnej operácii, vedie rybársky denník, v ktorom uvádza ulovené a na palube ponechané množstvo, a to tak, aby nedochádzalo k dvojitému započítaniu úlovkov.

V papierovom denníku sa počas toho istého rybárskeho výjazdu povinné dátové prvky zaznamenávajú na každej strane.

Informácie týkajúce sa rybárskych plavidiel a dátumov rybárskych výjazdov

Papierový rybársky denník

Referenčné

číslo

Názov dátového prvku

(P = povinné)

(N = nepovinné)

(P* = povinné, ak sa uplatňuje)

Opis a/alebo čas, ktorý sa zaznamenáva

1.

Názov rybárskeho plavidla(-iel) (P)

Medzinárodný(-é) rádiový(-é) volací(-ie) znak(-y) (P)

Číslo(-a) CFR (P)

Číslo(-a) GFCM, ICCAT (P*)

V prípade párovej rybolovnej operácie sa zaznamenajú rovnaké informácie aj o druhom plavidle.

Tieto informácie sa zapíšu do papierového denníka pod údaje o plavidle, o ktorom sa vedie rybársky denník.

Identifikačné číslo plavidla uvedené v registri flotily Únie (Community Fleet Register – CFR) je jedinečné číslo priradené plavidlu Únie členským štátom, keď rybárske plavidlo vstúpi do flotily Únie po prvý raz (1).

Registračné číslo GFCM alebo ICCAT sa uvádza pri rybárskych plavidlách vykonávajúcich regulované rybolovné činnosti mimo vôd Únie (P*).

2.

Vonkajšia identifikácia (P)

Vonkajšie registračné písmená a čísla, tak ako sú vyznačené na boku trupu plavidla.

V prípade párovej rybolovnej operácie sa zaznamenajú rovnaké informácie aj o druhom plavidle.

3.

Meno a adresa kapitána (P)

Uvádza sa priezvisko, meno a presná adresa kapitána (názov a číslo ulice, mesto, poštové smerovacie číslo, členský štát alebo tretia krajina).

V prípade párovej rybolovnej operácie sa zaznamenajú rovnaké informácie aj o druhom plavidle.

4.

Dátum, čas a prístav odchodu (P)

Zaznamenávajú sa do papierového lodného denníka pred tým, než rybárske plavidlo opustí prístav. Dátum sa zaznamenáva vo formáte DD-MM-RRRR a čas sa zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času.

Pred tým, než rybárske plavidlo opustí prístav, sa zašle elektronický oznam o odchode. Dátum a čas sa zaznamenáva v koordinovanom svetovom čase (UTC).

V elektronickom lodnom denníku sa prístav zaznamenáva s použitím kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

5.

Dátum, čas a prístav návratu (P)

Zaznamenávajú sa do papierového lodného denníka pred tým, než rybárske plavidlo vstúpi do prístavu. Dátum sa zaznamenáva vo formáte DD-MM-RRRR a odhadovaný čas sa zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času.

Pred tým, než rybárske plavidlo vstúpi do prístavu, sa zašle elektronický oznam o návrate. Dátum a odhadovaný čas sa zaznamenáva v koordinovanom svetovom čase (UTC).

V elektronickom lodnom denníku sa prístav zaznamenáva s použitím kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

6.

Dátum, čas a prístav vykládky, ak je odlišný od bodu (5) (P)

Zaznamenávajú sa do lodného denníka pred tým, než rybárske plavidlo vstúpi do prístavu vykládky. Dátum sa zaznamenáva vo formáte DD-MM-RRRR a odhadovaný čas sa zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času (papierový denník) alebo koordinovaného svetového času (UTC) (elektronický denník).

V elektronickom lodnom denníku sa prístav zaznamenáva s použitím kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

7.

Dátum, čas a miesto prekládky

Názov, vonkajšia identifikácia a medzinárodný rádiový volací znak, vlajka, číslo CFR alebo IMO a prístav a krajina určenia prijímajúceho rybárskeho plavidla (P)

Uvádzajú sa v papierovom denníku v prípade prekládky pred začatím operácie.

Dátum sa zaznamenáva vo formáte DD-MM-RRRR a čas sa zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času (papierový denník) alebo koordinovaného svetového času (UTC) (elektronický denník).

V elektronickom lodnom denníku sa prístav zaznamenáva s použitím kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

Tretia krajina sa zaznamenáva trojmiestnym abecedným kódom krajiny ISO-3166.

V prípade plavidiel Únie sa uvádza číslo plavidla uvedené v registri flotily Únie (CFR). V prípade plavidiel tretích krajín sa uvádza číslo Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

Ak sa vyžaduje zemepisná poloha, zemepisná šírka a dĺžka sa zaznamenávajú v stupňoch a minútach, ak sa nepoužíva systém GPS, a v desatinných stupňoch a minútach, ak sa GPS používa (vo formáte WGS 84).

Informácie o rybárskom výstroji

8.

Typ výstroja (P)

Typ výstroja sa uvádza pomocou kódov v 1. stĺpci prílohy XI.

9.

Veľkosť ôk (P)

Uvádza sa v milimetroch (oká roztiahnuté).

10.

Rozmery výstroja (P)

Rozmery výstroja vrátane veľkosti a počtu sa uvádzajú podľa špecifikácií v 2. stĺpci prílohy XI.

11.

Dátum (P)

Dátum za každý deň na mori sa zaznamenáva do nového riadka (papierový denník) alebo správy (elektronický denník) a musí zodpovedať každému dňu na mori.

Dátum každej rybolovnej operácie sa prípadne zaznamenáva do nového riadka.

12.

Počet rybolovných operácií (P)

Počet rybolovných operácií sa uvádza podľa špecifikácií v 3. stĺpci prílohy XI.

13.

Čas rybolovu (N)

Čas nastavenia a vytiahnutia výstroja (P*)

Rybolovná hĺbka (P*)

Celkový čas (N)

Celkový čas venovaný všetkým činnostiam v súvislosti s rybolovnými operáciami (hľadanie rýb, zhadzovanie, ťahanie a vyťahovanie aktívneho rybárskeho výstroja, nastavovanie, namáčanie, odstraňovanie alebo prestavovanie pasívneho výstroja a premiestňovanie akéhokoľvek úlovku z výstroja, zo siete na uchovanie živých úlovkov alebo z prepravnej klietky do výkrmných a chovných klietok) sa uvádza v minútach a rovná sa počtu hodín strávených na mori mínus čas strávený na ceste k loviskám rýb, medzi nimi alebo Pri návrate z nich, čas strávený manévrovaním a čas, počas ktorého je plavidlo v nečinnosti alebo v oprave.

V prípade času nastavenia a vytiahnutia výstroja sa čas zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času (papierový denník) alebo koordinovaného svetového času (UTC) (elektronický denník).

Rybolovná hĺbka sa zaznamenáva ako priemerná hĺbka v metroch.

14.

Poloha a rybolovná zemepisná oblasť (P)

Relevantná zemepisná oblasť výlovu je oblasť, v ktorej bola vylovená väčšina úlovkov, pričom sa použije čo najpodrobnejšia dostupná úroveň.

Príklady:

 

Vo vodách severovýchodného Atlantiku (oblasť FAO 27) až po divíziu ICES a štatistický obdĺžnik (napr. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Štatistické obdĺžniky ICES slúžia ako mriežka pokrývajúca oblasť medzi 36° s.z.š. a 85° 30′ s.z.š. a 44° z.z.d. a 68° 30′ v.z.d. Pásma zemepisnej šírky sú v rozostupoch 30′ a sú očíslované dvojmiestnym číslom od 01 do 99. Pásma zemepisnej dĺžky sú v rozostupoch 1° a sú kódované na základe alfanumerického systému, počnúc A0 s použitím rôznych písmen pre každý 10° blok až po M8 s výnimkou písmena I.

 

V morských vodách Stredozemného a Čierneho mora (oblasť FAO 37) až po zemepisnú podoblasť GFCM a štatistický obdĺžnik (napr. 7 M27B9). Čísla obdĺžnika v štatistickej mriežke GFCM pozostávajú z päťmiestneho kódu: i) Zemepisnú šírku označuje zložený 3-miestny (jedno písmeno a dve číslice). Maximálny rozsah sa pohybuje od M00 (30° s.z.š.) do M34 (47° 30′ s.z.š.). ii) Zemepisnú dĺžku označuje zložený písmenovo-číselný kód. Používajú sa písmená od A až po J a čísla od 0 do 9. Maximálny rozsah sa pohybuje od od A0 (6° z.z.d.) do J5 (42° v.z.d.).

 

Vo vodách severozápadného Atlantiku vrátane NAFO (oblasť FAO 21) a vo vodách stredovýchodného Atlantiku CECAF (oblasť FAO 34) až po divíziu alebo subdivíziu FAO (napr. 21.3.M alebo 34.3.5).

 

Pre ostatné oblasti FAO až po podoblasť FAO, ak je k dispozícii (napr. v stredozápadnom Atlantiku FAO 31 a v západnom Indickom oceáne FAO 51.6).

Nepovinne však možno zapísať údaje o všetkých štatistických obdĺžnikoch, v ktorých plavidlo v určitý deň vykonávalo rybolov (N).

V oblastiach GFCM a ICCAT sa navyše zemepisná poloha (zemepisná šírka/dĺžka) zaznamenáva za každú rybolovnú operáciu, resp. na poludnie, ak sa v daný deň nelovilo.

Ak sa vyžaduje zemepisná poloha, zemepisná šírka a dĺžka sa zaznamenávajú v stupňoch a minútach, ak sa nepoužíva systém GPS, a v desatinných stupňoch a minútach, ak sa GPS používa (vo formáte WGS 84).

Rybolovná zóna tretích krajín, oblasť regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva a šíre more: uveďte rybolovnú zónu(-y) nečlenských štátov alebo oblasť regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva alebo vody, ktoré nie sú pod výlučnou správou alebo jurisdikciou žiadneho štátu alebo ktoré nereguluje nijaká regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva, a to pomocou trojmiestnych abecedných kódov krajín ISO-3166 a ostatných kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo, napr. NOR = Nórsko, NAFO = XNW, NEAFC = XNE a XIN na šírom mori.

15. 16.

Ulovené a na palube ponechané úlovky (P)

Používajú sa trojmiestne abecedné kódy druhov FAO.

Úlovok každého druhu sa zaznamená v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti.

Zaznamenávajú sa všetky množstvá každého druhu uloveného a ponechaného na palube nad 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti. Tento prah na úrovni 50 kg sa uplatňuje, keď úlovok určitého druhu presiahne 50 kg. Do týchto množstiev musia byť započítané množstvá odložené bokom na spotrebu posádkou plavidla.

Úlovky legálnej veľkosti sa zaznamenávajú pomocou všeobecného kódu LSC.

Úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa zaznamenávajú oddelene od úlovkov legálnej veľkosti pomocou všeobecného kódu BMS.

Ak sa tieto úlovky skladujú v košoch, škatuliach, nádržiach, kartónoch, vreciach, vakoch, blokoch alebo iných nádobách, zaznamená sa čistá hmotnosť jednotky v kilogramoch živej hmotnosti a presný počet týchto použitých jednotiek.

Alternatívne sa môže zaznamenať úlovok ponechaný na palube v týchto jednotkách v kilogramoch živej hmotnosti (N).

V Baltskom mori (len v prípade lososa) a v oblasti GFCM (len v prípade tuniakov, mečiarov a žralokov migrujúcich na veľké vzdialenosti), prípadne v iných oblastiach sa zaznamenáva aj počet rýb ulovených za deň.

Ak je počet stĺpcov nedostatočný, použije sa nová strana.

15. 16.

Odhadovaný odhodený úlovok (P)

Používajú sa trojmiestne abecedné kódy druhov FAO.

Odhodený úlovok každého druhu sa zaznamená v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti.

Druhy, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vykládky:

 

Odhodené množstvá všetkých druhov nad 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti sa zaznamenávajú podľa pravidiel stanovených pre zaznamenávanie úlovkov a pomocou všeobecného kódu DIS.

 

Rovnakým spôsobom sa zaznamenávajú aj odhodené množstvá použité ako živá návnada a zaznamenané v rybárskom denníku.

Druhy, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti vykládky  (2):

 

Odhodené množstvá všetkých druhov sa zaznamenávajú v úplnosti podľa pravidiel stanovených pre zaznamenávanie úlovkov a pomocou všeobecného kódu DIS.

 

Odhodené množstvá všetkých druhov, na ktoré sa vzťahujú konkrétne výnimky de minimis , sa zaznamenávajú podľa pravidiel stanovených pre zaznamenávanie úlovkov oddelene od ostatných odhodených úlovkov a pomocou všeobecného kódu DIM.

15. 16.

Úlovky, náhodné vedľajšie úlovky a vypúšťanie iných morských organizmov alebo zvierat (P)

V oblasti GFCM sa takisto pre každý úlovok alebo náhodný vedľajší úlovok oddelene zaznamenávajú tieto informácie:

denné úlovky korálu červeného vrátane rybolovnej činnosti podľa oblasti a hĺbky,

náhodné vedľajšie úlovky a vypustenie morských vtákov,

náhodné vedľajšie úlovky a vypustenie tuleňov,

náhodné vedľajšie úlovky a vypustenie morských korytnačiek,

náhodné vedľajšie úlovky a vypustenie veľrybotvarých cicavcov.

V relevantných prípadoch sa morské živočíchy vypustené do mora zaznamenávajú pomocou všeobecného kódu RET.

Používajú sa trojmiestne abecedné kódy druhov FAO. Ak nie sú k dispozícii, používajú sa kódy uverejnené v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

2.   POKYNY TÝKAJÚCE SA VYHLÁSENIA O VYKLÁDKE/PREKLÁDKE

Ak boli produkty rybolovu vyložené alebo preložené a ak boli vážené pomocou zariadení schválených príslušnými orgánmi členských štátov buď na palube loviaceho, odovzdávajúceho alebo prijímajúceho rybárskeho plavidla, skutočná hmotnosť vyloženého alebo preloženého množstva sa uvádza v kilogramoch hmotnosti výrobku vo vyhlásení o vykládke alebo prekládke podľa druhov s týmito informáciami:

a)

úprava rýb (referenčné číslo 17 v papierovom rybárskom denníku) pomocou kódov v prílohe I tabuľke 1 (P);

b)

merná jednotka vyložených alebo preložených množstiev (referenčné číslo 18 v papierovom rybárskom denníku); uveďte hmotnosť jednotky v kilogramoch hmotnosti výrobku. Táto jednotka môže byť odlišná od jednotky použitej v rybárskom denníku (P);

c)

celková hmotnosť podľa vyložených alebo preložených druhov (referenčné číslo 19 v papierovom rybárskom denníku); uveďte hmotnosť alebo množstvá všetkých druhov, ktoré boli skutočne vyložené alebo preložené (P);

Úlovky legálnej veľkosti sa zaznamenávajú pomocou všeobecného kódu LSC. Úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa zaznamenávajú oddelene od úlovkov legálnej veľkosti pomocou všeobecného kódu BMS. Používajú sa trojmiestne abecedné kódy druhov FAO;

d)

hmotnosť sa musí zhodovať s hmotnosťou vyložených rýb, t. j. po akomkoľvek spracovaní na palube. Príslušné orgány členských štátov potom použijú vhodné prepočítavacie koeficienty na výpočet ekvivalentu živej hmotnosti v súlade s článkom 49 tohto nariadenia;

e)

podpis kapitána (referenčné č. 20 v papierovom rybárskom denníku) (P);

f)

prípadne podpis a meno a adresa zástupcu a pozorovateľa (referenčné číslo 21 v papierovom rybárskom denníku);

g)

relevantná zemepisná oblasť výlovu: oblasť, podoblasť a subdivízia FAO, divízia ICES, NAFO, podoblasť NEAFC, oblasť CECAF, podoblasť GFCM alebo rybolovná zóna tretej krajiny (referenčné číslo 22 v papierovom rybárskom denníku). Toto sa uplatňuje rovnakým spôsobom ako informácie o pozícii a zemepisnej oblasti uvedené vyššie (P).

3.   ĎALŠIE POKYNY O ZAZNAMENÁVANÍ RYBOLOVNÉHO ÚSILIA DO RYBÁRSKEHO DENNÍKA

Kapitáni rybárskych plavidiel Únie za čas strávený rybolovom, ktorý je predmetom režimov rybolovného úsilia, zaznamenávajú do rybárskeho denníka tieto dodatočné informácie:

a)

Všetky informácie požadované v tomto oddiele sa zaznamenávajú do papierového rybárskeho denníka pod referenčnými číslami (15) a (16).

b)

Čas sa zaznamenáva v koordinovanom svetovom čase (UTC).

c)

Zemepisná šírka a dĺžka sa zaznamenávajú v stupňoch a minútach, ak sa nepoužíva systém GPS, a v desatinných stupňoch a minútach, ak sa GPS používa (vo formáte WGS 84).

d)

Druhy rýb sa zaznamenávajú pomocou trojmiestnych abecedných kódov druhov FAO.

3.1.   Informácie o rybolovnom úsilí

a)   Prechod zónou rybolovného úsilia

Ak oprávnené plavidlo vstúpi do zóny rybolovného úsilia bez toho, aby v tejto zóne vykonávalo rybolovnú činnosť, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

dátum,

zóna rybolovného úsilia,

dátumy a časy každého vstupu/výstupu,

poloha každého vstupu a výstupu vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase vstupu,

slovo ‚prechod‘.

b)   Vstup do zóny rybolovného úsilia

Ak plavidlo vstúpi do zóny rybolovného úsilia, v ktorej pravdepodobne bude vykonávať rybolovné činnosti, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

dátum,

slovo ‚vstup‘,

zóna rybolovného úsilia,

poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

čas vstupu,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase vstupu, ako aj

cieľové druhy.

c)   Výstup zo zóny rybolovného úsilia

Ak plavidlo opustí zónu úsilia, v ktorej vykonalo rybolovné činnosti, a ak vstúpi do ďalšej zóny rybolovného úsilia, v ktorej pravdepodobne bude vykonávať rybolovné činnosti, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

dátum,

slovo ‚vstup‘,

poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

nová zóna rybolovného úsilia,

čas vstupu/výstupu,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase výstupu/vstupu, ako aj

cieľové druhy.

Ak rybárske plavidlo opustí zónu rybolovného úsilia, v ktorej vykonalo rybolovné činnosti, a nebude v nej vykonávať ďalšie rybolovné činnosti, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

dátum,

slovo ‚výstup‘,

poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

zóna rybolovného úsilia,

čas odchodu,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase výstupu, ako aj

cieľové druhy.

d)   Transzonálne rybárske činnosti  (3):

Ak rybárske plavidlo vykonáva transzonálne rybolovné činnosti, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

dátum,

slovo ‚transzonálny‘,

čas prvého výstupu a zóna rybolovného úsilia,

poloha prvého vstupu vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

čas posledného vstupu a zóna rybolovného úsilia,

poloha posledného výstupu vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase výstupu/vstupu, ako aj

cieľové druhy.

e)   Ďalšie informácie v prípade rybárskych plavidiel používajúcich statický výstroj:

Ak rybárske plavidlo nastaví alebo prestaví statický výstroj, v tomto riadku musia byť uvedené tieto informácie:

dátum,

zóna rybolovného úsilia,

poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

slová ‚nastavenie‘ alebo ‚prestavenie‘,

čas.

Keď rybárske plavidlo dokončí operácie so statickým výstrojom:

dátum,

zóna rybolovného úsilia,

poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

slovo ‚koniec‘,

čas.

3.2.   Informácie týkajúce sa oznamovania pohybu plavidiel

Ak je rybárske plavidlo vykonávajúce rybolovné činnosti povinné posielať správu o rybolovnom úsilí príslušným orgánom v súlade s článkom 28 nariadenia o kontrole, okrem informácií uvedených v odseku 3.1 sa zaznamenávajú tietoinformácie:

a)

dátum a čas oznámenia;

b)

zemepisná poloha rybárskeho plavidla vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou;

c)

oznamovací prostriedok a prípadne použitá rádiová stanica, ako aj

d)

miesto(-a) určenia oznámenia.“


(1)  Ako sa uvádza v článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)  Podľa článku 15 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/812 z 20. mája, konkrétne:

druhy, ktorých lov je zakázaný a ktoré sú takto označené v právnom akte Únie prijatom v rámci spoločnej rybárskej politiky,

druhy, v prípade ktorých vedecké dôkazy preukazujú vysokú mieru prežitia, pričom sa zohľadňujú charakteristické znaky výstroja, rybolovných postupov a ekosystému,

úlovky, na ktoré sa vzťahujú výnimky de minimis,

ryby, ktoré vykazujú znaky napadnutia dravcami.

(3)  Plavidlá zdržiavajúce sa v zóne úsilia, nepresahujúcej 5 námorných míľ na žiadnej strane hranice, oddeľujúcej dve zóny úsilia, musia zaznamenať svoj prvý vstup a posledný výstup v lehote do 24 hodín.


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA XII

NORMY ELEKTRONICKEJ VÝMENY ÚDAJOV

Formát elektronickej výmeny údajov vychádza z normy UN/CEFACT P1000. Výmeny údajov súvisiacich s podobnými obchodnými činnosťami sú zoskupené v oblastiach a priblížené v dokumentoch so špecifikáciami obchodných požiadaviek (Business Requirements Specifications – BRS).

Normy sú k dispozícii v týchto okruhoch:

 

P1000 – 1; Všeobecné zásady

 

P1000 – 3; Doména rybolovných činností

 

P1000 – 5; Doména predaja

 

P1000 – 7; Doména polohy plavidla

 

P1000 – 12; Doména správ o súhrnných údajoch o úlovkoch.

Dokumenty BRS a ich prepis do strojovo čitateľného formátu (XML Schema Definition) sú k dispozícii v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo. Na tejto stránke sa nachádzajú aj vykonávacie dokumenty, ktoré sa majú používať pri výmene údajov.“


PRÍLOHA V

„PRÍLOHA XXIII

ZOZNAM INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPLNENIE SPRÁV O DOHĽADE V SÚVISLOSTI S POZOROVANÍM A DETEKCIOURYBÁRSKYCH PLAVIDIEL

Všeobecné informácie

1.

Referenčné číslo správy o dohľade

2.

Dátum a čas (UTC) spozorovania alebo detekcie (UTC)

3.

Členský štát pôvodu a názov jediného orgánu

4.

Druh a identifikácia dozorného plavidla

5.

Poloha a umiestnenie dozorného plavidla v čase spozorovania alebo detekcie

Údaje o rybárskom plavidle

6.

Vlajkový štát

7.

Názov

8.

Prístav registrácie a vonkajšie registračné číslo

9.

Medzinárodný rádiový volací znak

10.

Číslo Medzinárodnej námornej organizácie

11.

Registračné číslo flotily Únie

12.

Opis

13.

Druh

14.

Počiatočná poloha a umiesetnenie v čase spozorovania alebo detekcie

15.

Počiatočný kurz a rýchlosť v čase spozorovania alebo detekcie

16.

Činnosť

Ďalšie informácie

17.

Spôsob spozorovania alebo detekcie

18.

Kontakt s plavidlom

19.

Údaje komunikácie s plavidlom

20.

Záznam o spozorovaní alebo detekcii

21.

Poznámky

22.

Prílohy

23.

Hlásiaci úradník a podpis

Pokyny na vypĺňanie správ o dohľade

1.

Predložte čo najobsiahlejšie informácie.

2.

Poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou a presné umiestnenie (divízia ICES, zemepisná podoblasť GFCM, NAFO, podoblasť NEAFC alebo CECAF, oblasť, podoblasť a divízia FAO a v prípade, že ide o súš, prístav).

3.

Vlajkový štát, názov plavidla, prístav registrácie, vonkajšie registračné číslo, medzinárodný rádiový volací znak a číslo IMO: získajú sa pri spozorovaní alebo detekcii alebo v súvislosti s plavidlom, prípadne z rádiového kontaktu s plavidlom (musí sa uviesť zdroj informácií).

4.

Opis plavidla (ak je pozorované vizuálne): rozlišovacie znaky (ak sa hodí): uveďte, či bol viditeľný názov a prístav registrácie plavidla. Zaznamenajte farby trupu a nadstavby plavidla, počet sťažňov a polohu kapitánskeho mostíka a dĺžku lodného komína atď.

5.

Druh spozorovaného plavidla a výstroja: napr. plavidlo s dlhými lovnými šnúrami, plavidlo s vlečnými sieťami, remorkér, spracovateľská loď, nákladná loď (medzinárodná štandardná štatistická klasifikácia rybárskych plavidiel FAO).

6.

Činnosť pozorovaného/detegovaného plavidla (ak sa hodí): uveďte, či plavidlo lovilo, nastavovalo rybársky výstroj, vyťahovalo rybársky výstroj, prekladalo, premiestňovalo, ťahalo, presúvalo sa, kotvilo, prípadne vykonávalo akúkoľvek inú činnosť (treba konkretizovať) vrátane dátumu, času, polohy, kurzu a rýchlosti plavidla pri každej činnosti.

7.

Spôsob spozorovania alebo detekcie (ak sa hodí): podrobnosti o spôsobe spozorovania alebo detekcie, napr. vizuálny kontakt, VMS, radar, rádiová komunikácia alebo iný spôsob (treba konkretizovať)

8.

Kontakt s plavidlom: uveďte, či došlo ku kontaktu (ÁNO/NIE), a komunikačný prostriedok (rádiový signál alebo iný spôsob – treba konkretizovať).

9.

Údaje o komunikácii: zhrňte priebeh akejkoľvek komunikácie s plavidlom a uveďte meno, štátnu príslušnosť a polohu, ktorú uviedli kontaktované osoby na palube pozorovaného/detegovaného plavidla.

10.

Záznam o spozorovaní alebo detekcii: uveďte, či boli spozorovanie alebo detekcia zachytené na fotografii, videu, zvukovej nahrávke alebo v písomnej správe.

11.

Poznámky: uveďte akékoľvek ďalšie poznámky.

12.

Prílohy: ak sú k dispozícii, priložte fotografiu alebo náčrt plavidla (načrtnite profil plavidla a uveďte rozlišovacie štruktúry, profil, sťažne a znaky, ktoré by mohli poslúžiť na identifikáciu).

Podrobné pokyny k vypĺňaniu správ sú k dispozícii v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

Pravidlá elektronickej výmeny správ o dohľade:

Na elektronickú výmenu správ o dohľade sú v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo k dispozícii materiály vo formáte XML Schema Definition. Na tomto webovom sídle sa nachádzajú aj vykonávacie dokumenty, ktoré sa majú používať pri výmene.“


PRÍLOHA VI

„PRÍLOHA XXVI

FORMÁT SPRÁVY KONTROLNÉHO POZOROVATEĽA

ÚDAJE O POZOROVATEĽOVI

Meno

 

Poveril (príslušný orgán)

 

Nasadil (zamestnávajúci orgán)

 

Dátum začatia

 

Dátum ukončenia

 


ÚDAJE O RYBÁRSKOM PLAVIDLE

Druh

 

Vlajkový štát

 

Názov

 

Registračné číslo flotily Únie

 

Vonkajší identifikátor

 

IRCS (medzinárodný rádiový volací znak)

 

Číslo IMO

 

Výkon motorového pohonu

 

Celková dĺžka

 


TYPY VÝSTROJA NA PALUBE

1.

 

2.

 

3.

 


POZOROVANÝ VÝSTROJ POUŽITÝ POČAS VÝJAZDU

1.

 

2.

 

3.

 


ÚDAJE O RYBOLOVNÝCH OPERÁCIÁCH

Referenčné číslo rybolovnej operácie (ak sa hodí)

 

Dátum

 

Použitý typ výstroja

 

Rozmery

 

Veľkosť ôk

 

Namontované príslušenstvo

 

Čas začiatku operácie

Čas ukončenia operácie

 

Poloha na začiatku operácie

 

Hĺbka na začiatku operácie

 

Hĺbka pri ukončení operácie

 

Poloha pri ukončení operácie

 


ÚLOVKY

Druh

Ponechané

Odhodené

Odhadované množstvá každého druhu v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti

Dosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Odhadované množstvá cieľových druhov v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti

Dosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Odhadované množstvá cieľových druhov v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti

Dosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Odhadované celkové množstvo v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti úlovku

Dosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

ZISTENIE NEDODRŽANIA PREDPISOV
SÚHRN NA ZÁVER VÝJAZDU

PODPIS POZOROVATEĽA

DÁTUM“


PRÍLOHA VII

„PRÍLOHA XXVII

SPRÁVY O INŠPEKCII

MINIMÁLNE INFORMÁCIE POTREBNÉ NA VYPLNENIE SPRÁV O INŠPEKCII

Pokyny na vypĺňanie správ o inšpekcii:

Predložte čo najobsiahlejšie informácie. Uvedené informácie musia byť relevantné a prístupné. Podrobné pokyny k vypĺňaniu správ sú k dispozícii v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

Pravidlá elektronickej výmeny správ o inšpekcii:

Na elektronickú výmenu správ o inšpekcii sú v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo k dispozícii inšpekčné materiály vo formáte XML Schema Definition. Na tejto stránke sa nachádzajú aj vykonávacie dokumenty, ktoré sa majú používať pri výmene.

MODUL 1: INŠPEKCIA RYBÁRSKEHO PLAVIDLA NA MORI

1.

Referenčné číslo správy o inšpekcii  (1)

2.

Členský štát a inšpekčný orgán  (1)

3.

Inšpekčné plavidlo (vlajka, názov a vonkajšie registračné číslo) (1)

4.

Medzinárodný rádiový volací znak (1)

5.

Dátum inšpekcie (začiatok) (1)

6.

Čas inšpekcie (začiatok) (1)

7.

Dátum inšpekcie (koniec) (1)

8.

Čas inšpekcie (koniec) (1)

9.

Poloha inšpekčného plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka) (1)

10.

Umiestnenie inšpekčného plavidla (podrobná rybolovná oblasť) (1)

11.

Poverený inšpektor (1)

12.

Štátna príslušnosť

13.

Inšpektor 2 (1)

14.

Štátna príslušnosť

15.

Údaje o kontrolovanom rybárskom plavidle (názov, vonkajšie registračné číslo, vlajka)  (1)

16.

Poloha a umiestnenie plavidla, pokiaľ sa líši od inšpekčného plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, podrobná rybolovná oblasť) (1)

17.

Typ plavidla (1)

18.

Certifikát registračného identifikačného čísla (1)

19.

Medzinárodný rádiový volací znak (1)

20.

Číslo Medzinárodnej námornej organizácie (1)

21.

Registračné číslo flotily Únie (1)

22.

Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (1)

23.

Údaje o nájomcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (1)

24.

Údaje o zástupcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (1)

25.

Údaje o kapitánovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (1)

26.

Rádiové volanie pred nalodením

27.

Rybársky denník vyplnený pred inšpekciou (1)

28.

Lodné schodíky (1)

29.

Identifikácia inšpektorov

30.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (1)

31.

Inšpekcia dokumentácie a povolení  (1)

32.

Certifikát registračného identifikačného čísla (1)

33.

Kontrola výkonu motorového pohonu

34.

Údaje o licencii na rybolov (1)

35.

Údaje o oprávnení na rybolov (1)

36.

Funkčnosť VMS (1)

37.

Funkčnosť diaľkového elektronického monitorovania (1)

38.

Číslo(-a) listov papierového(-ých) rybárskeho(-ych) denníka(-ov) (1)

39.

Referenčné číslo elektronického rybárskeho denníka (1)

40.

Referenčné číslo predbežného oznámenia (1)

41.

Účel oznámenia (1)

42.

Certifikát k priestorom na skladovanie rýb

43.

Plán uskladnenia

44.

Tabuľky úbytkov z chladiacich nádrží s morskou vodou

45.

Certifikát k vážiacim systémom na palube

46.

Členstvo v organizácii výrobcov

47.

Údaje o poslednom prístave zastavenia (prístav, štát a dátum) (1)

48.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (1)

49.

Inšpekcia úlovkov  (1)

50.

Údaje o úlovkoch na palube (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, oblasť výlovu) (1)

51.

Miera tolerancie podľa druhov (1)

52.

Oddelená registrácia rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť (1)

53.

Oddelené skladovanie populácií žijúcich pri morskom dne, ktoré podliehajú viacročným plánom (1)

54.

Oddelené skladovanie rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť (1)

55.

Kontroly váženia, počet škatúľ/kontajnerov, tabuľky úbytkov alebo odber vzoriek

56.

Registrácia údajov o odhodených úlovkoch (druh, množstvo) (1)

57.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (1)

58.

Inšpekcia výstroja  (1)

59.

Údaje o výstroji (druh) (1)

60.

Údaje o príslušenstve alebo zariadení(-iach) sietí (druh) (1)

61.

Údaje o veľkosti a rozmeroch ôk (1)

62.

Údaje o vlákne (druh, hrúbka) (1)

63.

Označenie výstroja

64.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (1)

65.

Poznámky inšpektora  (1)

66.

Poznámky kapitána  (1)

67.

Prijaté opatrenie(-a)  (1)

68.

Podpis inšpektora  (1)

69.

Podpis kapitána  (1)

MODUL 2: INŠPEKCIA RYBÁRSKEHO(-YCH) PLAVIDLA(-IEL) PRI PREKLÁDKE

1.

Referenčné číslo správy o inšpekcii  (2)

2.

Členský štát a inšpekčný orgán  (2)

3.

Inšpekčné plavidlo (vlajka, názov a vonkajšie registračné číslo) (2)

4.

Medzinárodný rádiový volací znak (2)

5.

Dátum inšpekcie (začiatok) (2)

6.

Čas inšpekcie (začiatok) (2)

7.

Dátum inšpekcie (koniec) (2)

8.

Čas inšpekcie (koniec) (2)

9.

Poloha inšpekčného plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka) (2)

10.

Umiestnenie inšpekčného plavidla (podrobná rybolovná oblasť) (2)

11.

Umiestnenie prístavu (3)

12.

Určený prístav (2)

13.

Poverený inšpektor (2)

14.

Štátna príslušnosť

15.

Inšpektor 2 (2)

16.

Štátna príslušnosť

17.

Údaje o odovzdávajúcom rybárskom plavidle (názov, vonkajšie registračné číslo, vlajka)  (2)

18.

Poloha a umiestnenie plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, podrobná rybolovná oblasť) (2)

19.

Typ plavidla (2)

20.

Certifikát registračného identifikačného čísla (2)

21.

Medzinárodný rádiový volací znak (2)

22.

Číslo Medzinárodnej námornej organizácie (2)

23.

Registračné číslo flotily Únie (2)

24.

Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (2)

25.

Údaje o nájomcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (2)

26.

Údaje o zástupcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (2)

27.

Údaje o kapitánovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (2)

28.

Kontrola VMS pred nalodením

29.

Rybársky denník vyplnený pred prekládkou (2)

30.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (2)

31.

Inšpekcia dokumentácie a povolení  (2)

32.

Certifikát registračného identifikačného čísla (2)

33.

Údaje o licencii na rybolov (2)

34.

Údaje o oprávnení na rybolov (2)

35.

Údaje o oprávnení na prekládku (2)

36.

Funkčnosť VMS

37.

Číslo(-a) listov papierového(-ých) rybárskeho(-ych) denníka(-ov) (2)

38.

Referenčné číslo elektronického rybárskeho denníka (2)

39.

Referenčné číslo predbežného oznámenia (2)

40.

Účel predbežného oznámenia (vrátane NNN režimu) (2)

41.

Údaje o poslednom prístave zastavenia (prístav, štát a dátum) (3)

42.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (2)

43.

Inšpekcia úlovkov  (2)

44.

Údaje o úlovkoch na palube (pred prekládkou) (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (2)

45.

Miera tolerancie podľa druhov (2)

46.

Údaje o preložených úlovkoch (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (2)

47.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (2)

48.

Údaje o prijímajúcom rybárskom plavidle (názov, vonkajšie registračné číslo, vlajka)  (2)

49.

Poloha a umiestnenie plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, podrobná rybolovná oblasť) (2)

50.

Typ plavidla (2)

51.

Certifikát registračného identifikačného čísla (2)

52.

Medzinárodný rádiový volací znak (2)

53.

Číslo Medzinárodnej námornej organizácie (2)

54.

Registračné číslo flotily Únie (2)

55.

Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (2)

56.

Údaje o nájomcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (2)

57.

Údaje o zástupcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (2)

58.

Údaje o kapitánovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (2)

59.

Kontrola VMS pred nalodením

60.

Rybársky denník vyplnený pred prekládkou (2)

61.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (2)

62.

Inšpekcia dokumentácie a povolení  (2)

63.

Certifikát registračného identifikačného čísla (2)

64.

Informácie o licencii na rybolov (2)

65.

Funkčnosť VMS

66.

Číslo(-a) listov papierového(-ých) rybárskeho(-ych) denníka(-ov) (2)

67.

Referenčné číslo elektronického rybárskeho denníka (2)

68.

Referenčné číslo predbežného oznámenia (2)

69.

Účel predchádzajúceho oznámenia (2)

70.

Údaje o poslednom prístave zastavenia (prístav, štát a dátum) (3)

71.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (2)

72.

Inšpekcia úlovkov  (2)

73.

Údaje o úlovkoch na palube (pred prekládkou) (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (2)

74.

Údaje o prijatých úlovkoch (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (2)

75.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (2)

76.

Poznámky inšpektora  (2)

77.

Poznámky kapitána(-ov)  (2)

78.

Prijaté opatrenie(-a)  (2)

79.

Podpis inšpektora  (2)

80.

Podpis kapitána(-ov)  (2)

MODUL 3: INŠPEKCIA RYBÁRSKEHO PLAVIDLA V PRÍSTAVE ALEBO PRI VYKLÁDKE A PRED PRVÝM PREDAJOM

1.

Referenčné číslo správy o inšpekcii  (4)

2.

Členský štát a inšpekčný orgán  (4)  (5)

3.

Dátum inšpekcie (začiatok inšpekcie) (4)  (5)

4.

Čas inšpekcie (začiatok inšpekcie) (4)  (5)

5.

Dátum inšpekcie (koniec inšpekcie) (4)  (5)

6.

Čas inšpekcie (koniec inšpekcie) (4)  (5)

7.

Umiestnenie prístavu (4)  (5)

8.

Určený prístav (4)  (5)

9.

Poverený inšpektor (4)

10.

Štátna príslušnosť

11.

Inšpektor 2 (4)

12.

Štátna príslušnosť

13.

Údaje o kontrolovanom rybárskom plavidle (názov, vonkajšie registračné číslo, vlajka)  (4)  (5)

14.

Typ plavidla (4)  (5)

15.

Certifikát registračného identifikačného čísla (4)  (5)

16.

Medzinárodný rádiový volací znak (4)  (5)

17.

Číslo Medzinárodnej námornej organizácie (4)  (5)

18.

Registračné číslo flotily Únie (4)

19.

Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (4)  (5)

20.

Údaje o skutočnom vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (4)  (5)

21.

Údaje o nájomcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (4)

22.

Údaje o zástupcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (4)

23.

Údaje o kapitánovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (4)

24.

Kontrola VMS pred príchodom na súš (4)  (5)

25.

Rybársky denník vyplnený pred príchodom

26.

Identifikácia inšpektorov

27.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (4)  (5)

28.

Inšpekcia dokumentácie a povolení  (4)  (5)

29.

Certifikát registračného identifikačného čísla (4)

30.

Údaje o licencii na rybolov (4)  (5)

31.

Údaje o oprávnení na rybolov (4)  (5)

32.

Prístup do prístavu a údaje o povolení na vykládku (4)  (5)

33.

Číslo(-a) listov papierového(-ých) rybárskeho(-ych) denníka(-ov) (4)

34.

Referenčné číslo elektronického rybárskeho denníka (4)

35.

Referenčné číslo predbežného oznámenia (4)  (5)

36.

Účel predbežného oznámenia (vrátane NNN režimu) (4)  (5)

37.

Certifikát k priestorom na skladovanie rýb

38.

Plán uskladnenia

39.

Tabuľky úbytkov z chladiacich nádrží s morskou vodou

40.

Certifikát k vážiacim systémom na palube

41.

Členstvo v organizácii výrobcov

42.

Údaje o poslednom prístave zastavenia (dátum, štát a prístav) (4)  (5)

43.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (4)  (5)

44.

Inšpekcia úlovkov  (4)  (5)

45.

Údaje o úlovkoch na palube (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (4)  (5)

46.

Miera tolerancie podľa druhov (4)

47.

Oddelená registrácia rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť (4)

48.

Údaje o vyložených úlovkoch (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (4)  (5)

49.

Skontrolovaná minimálna ochranná referenčná veľkosť (4)

50.

Označovanie

51.

Kontrola váženia, počet škatúľ/kontajnerov alebo kontrola odberu vzoriek pri vykládke

52.

Ryby na palube kontrolované po vykládke

53.

Úlovok vážený pri vykládke

54.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (4)  (5)

55.

Údaje o prekládke úlovkov získaných od iného(-ých) rybárskeho(-ych) plavidla(-iel)  (4)  (5)

56.

Údaje o odovzdávajúcom(-ich) rybárskom(-ych) plavidle(-ách) (názov, vonkajšie registračné číslo, medzinárodný rádiový volací znak, číslo Medzinárodnej námornej organizácie, registračné číslo flotily Únie, vlajka) (4)  (5)

57.

Údaje o vyhlásení o prekládke (4)  (5)

58.

Údaje o preložených úlovkoch (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (4)  (5)

59.

Iná dokumentácia o úlovku (certifikáty o úlovkoch) (4)  (5)

60.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (4)  (5)

61.

Inšpekcia výstroja  (4)  (5)

62.

Údaje o výstroji (druh) (4)  (5)

63.

Údaje o príslušenstve alebo zariadení(-iach) sietí (druh) (4)  (5)

64.

Údaje o veľkosti alebo rozmeroch ôk (4)  (5)

65.

Údaje o vlákne (druh, hrúbka) (4)  (5)

66.

Označenie výstroja

67.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (4)  (5)

68.

Status rybárskeho plavidla v oblasti(-ach) regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, kde sa vykonáva rybolov alebo činnosti súvisiace s ním (vrátane zoznamu plavidiel, ktoré sa dopúšťajú NNN rybolovu)  (4)  (5)

69.

Poznámky inšpektora  (4)

70.

Poznámky kapitána  (4)  (5)

71.

Prijaté opatrenie(-a)  (4)

72.

Podpis inšpektora  (4)  (5)

73.

Podpis kapitána  (4)  (5)

MODUL 4: INŠPEKCIA TRHU/PRIESTOROV

1.

Referenčné číslo správy o inšpekcii  (6)

2.

Členský štát a inšpekčný orgán  (6)

3.

Dátum inšpekcie (začiatok inšpekcie) (6)

4.

Čas inšpekcie (začiatok inšpekcie) (6)

5.

Dátum inšpekcie (koniec inšpekcie) (6)

6.

Čas inšpekcie (koniec inšpekcie) (6)

7.

Umiestnenie prístavu (6)

8.

Poverený inšpektor (6)

9.

Štátna príslušnosť

10.

Inšpektor 2 (6)

11.

Štátna príslušnosť

12.

Identifikácia inšpektorov

13.

Údaje o inšpekcii trhu alebo priestorov (názov a adresa)  (6)

14.

Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (6)

15.

Údaje o zástupcovi vlastníka (meno, štátna príslušnosť a adresa) (6)

16.

Údaje o kontrolovaných produktoch rybolovu [druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu, identifikácia plavidla(-iel) pôvodu]  (6)

17.

Údaje o registrovanom kupujúcom, aukčnom stredisku alebo iných subjektoch či osobách zodpovedných za prvý predaj produktov rybolovu (meno/názov, štátna príslušnosť a adresa) (6)

18.

Skontrolovaná minimálna ochranná referenčná veľkosť (6)

19.

Označovanie na účely vysledovateľnosti (6)

20.

Spoločné obchodné normy (6)

21.

Hmotnostné a veľkostné kategórie

22.

Kategórie čerstvosti

23.

Kontrola produktov rybolovu podliehajúcich mechanizmu uskladnenia

24.

Produkty rybolovu vážené pred predajom

25.

Ciachované a pečaťou zabezpečené vážiace systémy

26.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (6)

27.

Inšpekcia dokumentov súvisiacich s kontrolovanými produktmi rybolovu  (6)

28.

Údaje o vyhlásení o vykládke

29.

Údaje o vyhlásení o prevzatí

30.

Údaje o prepravnej listine

31.

Dodávateľské faktúry a doklady o predaji

32.

Údaje o certifikáte o úlovku NNN

33.

Údaje o dovozcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa)

34.

Porušenia pravidiel alebo zistenia  (6)

35.

Poznámky inšpektora  (6)

36.

Poznámky prevádzkovateľa  (6)

37.

Prijaté opatrenie(-a)  (6)

38.

Podpis inšpektora  (6)

39.

Podpis prevádzkovateľa  (6)

MODUL 5: INŠPEKCIA PREPRAVNÉHO VOZIDLA

1.

Referenčné číslo správy o inšpekcii  (7)

2.

Členský štát a inšpekčný orgán (*)

3.

Dátum inšpekcie (začiatok) (*)

4.

Čas inšpekcie (začiatok) (*)

5.

Dátum inšpekcie (koniec) (*)

6.

Čas inšpekcie (koniec) (*)

7.

Miesto inšpekcie (adresa) (*)

8.

Poverený inšpektor (*)

9.

Štátna príslušnosť

10.

Inšpektor 2 (*)

11.

Štátna príslušnosť

12.

Identifikácia inšpektorov

13.

Údaje o kontrolovanom vozidle (druh a štátna príslušnosť) (*)

14.

Identifikácia ťahača (evidenčné číslo vozidla) (*)

15.

Identifikácia prívesu (evidenčné číslo vozidla) (*)

16.

Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*)

17.

Údaje o vodičovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*)

18.

Inšpekcia dokumentov súvisiacich s produktmi rybolovu (*)

19.

Produkty rybolovu vážené pred prepravou (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu, identifikácia plavidla(-iel) pôvodu) (*)

20.

Miesto určenia vozidla (*)

21.

Údaje o prepravnej listine

22.

Elektronické zaslanie prepravnej listiny vlajkovému členskému štátu

23.

Rybársky denník plavidla pôvodu priložený k prepravnej listine

24.

Elektronické zaslanie rybárskeho denníka plavidla pôvodu vlajkovému členskému štátu

25.

Iný dokument o úlovkoch priložený k prepravnej listine (certifikát o úlovku)

26.

Prepravná listina prijatá pred príchodom do členského štátu vykládky alebo predaja

27.

Údaje o vyhlásení o vykládke

28.

Údaje o vyhlásení o prevzatí

29.

Krížová kontrola prevzatia s vyhlásením o vykládke

30.

Údaje o dokladoch o predaji alebo faktúrach

31.

Označovanie na účely vysledovateľnosti

32.

Váženie vzoriek škatúľ/nádob

33.

Ciachované a pečaťou zabezpečené vážiace systémy

34.

Záznamy o vážení

35.

Vozidlo/nádoba zapečatená

36.

Údaje o pečati zapísané v prepravnej listine

37.

Inšpekčný orgán, ktorý umiestnil pečať (*)

38.

Stav pečatí (*)

39.

Porušenia pravidiel alebo zistenia (*)

40.

Produkty rybolovu prepravené pred vážením (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu, identifikácia plavidla(-iel) pôvodu) (*)

41.

Miesto určenia vozidla (*)

42.

Údaje o prepravnej listine

43.

Elektronické zaslanie prepravnej listiny vlajkovému členskému štátu

44.

Rybársky denník plavidla pôvodu priložený k prepravnej listine

45.

Elektronické zaslanie rybárskeho denníka plavidla pôvodu vlajkovému členskému štátu

46.

Prepravná listina prijatá pred príchodom do členského štátu vykládky alebo predaja

47.

Údaje o vyhlásenií o vykládke

48.

Váženie produktov rybolovu pozorované pri príchode na miesto určenia príslušnými orgánmi členského štátu

49.

Údaje o registrovanom kupujúcom, aukčnom stredisku alebo iných subjektoch či osobách zodpovedných za prvý predaj produktov rybolovu (meno/názov, štátna príslušnosť a adresa) (*)

50.

Vozidlo/nádoba zapečatená

51.

Údaje o pečati zapísané v prepravnej listine

52.

Inšpekčný orgán, ktorý umiestnil pečať (*)

53.

Stav pečatí (*)

54.

Porušenia pravidiel alebo zistenia (*)

55.

Poznámky inšpektora (*)

56.

Poznámky prepravcu (*)

57.

Prijaté opatrenie(-a) (*)

58.

Podpis inšpektora (*)

59.

Podpis prepravcu (*)


(1)  Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.

(2)  Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.

(3)  Doplňujúce údaje pre štátnu prístavnú kontrolu.

(4)  Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.

(5)  Doplňujúce údaje pre štátnu prístavnú kontrolu.

(6)  Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.

(7)  Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.“


PRÍLOHA VIII

„PRÍLOHA XXX

BODY UDELENÉ ZA VÁŽNE PORUŠENIE PREDPISOV

Číslo

Závažné porušenie predpisov

Body

1

Nesplnenie povinnosti zaznamenávať a nahlasovať úlovky alebo súvisiace údaje vrátane údajov, ktoré sa majú zasielať prostredníctvom satelitného systému monitorovania plavidiel

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

3

2

Používanie výstroja zakázaného v právnych predpisoch Únie alebo výstroja, ktorý nie je v súlade s nimi

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

4

3

Falšovanie alebo skrývanie označenia, identity alebo registrácie

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

5

4

Skrývanie, falšovanie alebo ničenie dôkazov týkajúcich sa vyšetrovania

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

5

5

Naloženie na palubu, prekládka alebo vykládka rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, v rozpore s uplatniteľnými právnymi predpismi alebo nesplnenie povinnosti vyložiť ryby, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

5

6

Vykonávanie rybolovných činností v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva spôsobom nezlučiteľným s jej ochrannými a riadiacimi opatreniami alebo v rozpore s nimi

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. k) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

5

7

Rybolov bez platnej licencie, oprávnenia alebo povolenia vydaného vlajkovým štátom alebo príslušným pobrežným štátom

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7

8

Rybolov v uzavretej oblasti alebo počas uzavretej sezóny, bez alebo mimo kvóty alebo mimo uzavretej hĺbky

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

6

9

Rybolov cielený na populáciu, ktorá podlieha moratóriu alebo ktorej lov je zakázaný

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7

10

Prekážanie úradníkom vo výkone ich povinností pri inšpekcii dodržiavania uplatniteľných ochranných a riadiacich opatrení alebo pozorovateľom pri výkone ich povinností pri sledovaní dodržiavania uplatniteľných pravidiel Únie

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7

11

Prekládka na plavidlá alebo účasť na spoločných rybolovných operáciách so sprievodnými alebo zásobovacími rybárskymi plavidlami identifikovanými ako plavidlá vykonávajúce NNN rybolov podľa nariadenia (ES) č. 1005/2008, najmä tými, ktoré sú uvedené v zozname Únie s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov alebo v zozname regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7

12

Použitie rybárskeho plavidla bez štátnej príslušnosti, ktoré je preto plavidlom bez štátnej príslušnosti v súlade s medzinárodným právom

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. l) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7“


Top