Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1933

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1933 z 27. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v kakaovej vláknine, banánových lupienkoch, výživových doplnkoch, sušených bylinkách a sušených koreninách (Text s významom pre EHP)

OJ L 282, 28.10.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1933/oj

28.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 282/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1933

z 27. októbra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v kakaovej vláknine, banánových lupienkoch, výživových doplnkoch, sušených bylinkách a sušených koreninách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu (t. j. maximálne prípustné množstvá) určitých kontaminantov v potravinách.

(2)

Podľa uvedeného nariadenia musia byť maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov bezpečné a stanovené na najnižšej primerane dosiahnuteľnej úrovni pri dodržiavaní správnej výrobnej a poľnohospodárskej/rybárskej praxe a správnych postupov pri sušení.

(3)

Kakaová vláknina je osobitný produkt získaný zo škrupiny kakaových bôbov a obsahuje vyššie množstvá polycyklických aromatických uhľovodíkov než kakaové produkty získané z kakaovej drviny. Kakaová vláknina a odvodené produkty sú medziprodukty v potravinovom reťazci a používajú sa ako zložky pri príprave nízkokalorických potravín s vysokým obsahom vlákniny. Je vhodné, aby sa pre kakaovú vlákninu a odvodené produkty stanovili špecifické hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov. Vzhľadom na to, že tieto produkty majú nízky obsah tuku, je vhodné stanoviť maximálne hodnoty na čerstvú hmotnosť.

(4)

Banánové lupienky sa používajú v raňajkových cereáliách a cukrárskych výrobkoch a takisto sa konzumujú vo forme snackov. Nedávno boli v banánových lupienkoch zistené vysoké množstvá polycyklických aromatických uhľovodíkov. Tieto zistenia súvisia so smažením banánových lupienkov v kokosovom oleji. Preto je vhodné pre banánové lupienky stanoviť maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov. Ako prvý krok, keďže chýbajú údaje o výskyte, zodpovedajú tieto maximálne hodnoty maximálnym hodnotám obsahu kokosového oleja určeného na priamu ľudskú spotrebu alebo na použitie ako zložka v potravinách. Maximálne hodnoty by sa mali preskúmať do dvoch rokov, pričom by sa mali zohľadniť dostupné údaje o výskyte.

(5)

Vysoké množstvá polycyklických aromatických uhľovodíkov sa zistili v určitých výživových doplnkoch, ktoré obsahujú rastlinné zložky alebo sú z nich získané. Prítomnosť vysokých množstiev v týchto výživových doplnkoch bola spojená s nesprávnymi postupmi pri sušení, ktoré sa použili v prípade uvedených rastlinných zložiek. Týmto vysokým množstvám možno predísť tak, že sa použijú osvedčené postupy. Preto je vhodné stanoviť maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v týchto produktoch, ktoré možno dosiahnuť uplatňovaním osvedčených postupov pri sušení a ktoré zabezpečia vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

(6)

V niektorých prípadoch výživových doplnkov obsahujúcich propolis, materskú kašičku a spirulinu alebo získaných z propolisu, materskej kašičky a spiruliny sa takisto zistilo, že obsahujú vysoké množstvá polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré boli spojené s uplatňovaním nesprávnych postupov. Keďže nižšie množstvá možno dosiahnuť uplatňovaním osvedčených postupov, je vhodné stanoviť maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v uvedených produktoch.

(7)

V sušených bylinkách a sušených koreninách boli takisto zistené vysoké množstvá polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré takisto súvisia s použitím nesprávnych postupov pri sušení. Je preto vhodné stanoviť maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v sušených bylinkách a sušených koreninách. Vysoké množstvá polycyklických aromatických uhľovodíkov sú výsledkom tradičných metód údenia a spracovania používaných v prípade údenej papriky a kardamónu. Vzhľadom na to, že spotreba týchto korenín je nízka, a v záujme toho, aby tieto produkty mohli zostať na trhu, je vhodné, aby sa na tieto koreniny nevzťahovali maximálne hodnoty obsahu.

(8)

Členským štátom a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov by sa mala poskytnúť primeraná lehota, aby sa mohli prispôsobiť novým požiadavkám stanoveným v tomto nariadení.

(9)

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Potraviny uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, s výnimkou potravín uvedených v bode 6.1.11, zákonne umiestnené na trh pred 1. aprílom 2016 môžu zostať na trhu aj po tomto dátume až do dátumu ich minimálnej trvanlivosti alebo dátumu ich spotreby.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2016 s výnimkou potravín uvedených v bode 6.1.11, v prípade ktorých sa maximálna hodnota obsahu uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).


PRÍLOHA

Oddiel 6 „Polycyklické aromatické uhľovodíky“ prílohy k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení takto:

1.

Bod 6.1.2 sa nahrádza takto:

„6.1.2

Kakaové bôby a odvodené produkty okrem produktov uvedených v bode 6.1.11

5,0 μg/kg tuku od 1.4.2013

35,0 μg/kg tuku od 1.4.2013 do 31.3.2015

30,0 μg/kg tuku od 1.4.2015“

2.

Dopĺňajú sa tieto body 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 a 6.1.15:

„6.1.11

Kakaová vláknina a produkty získané z kakaovej vlákniny, určené na použitie ako zložka v potravinách

3,0

15,0

6.1.12

Banánové lupienky

2,0

20,0

6.1.13

Výživové doplnky obsahujúce látky rastlinného pôvodu a prípravky z nich (39) (1)  (2)

Výživové doplnky obsahujúce propolis, materskú kašičku, spirulinu alebo prípravky z nich (39)

10,0

50,0

6.1.14

Sušené bylinky

10,0

50,0

6.1.15

Sušené koreniny s výnimkou kardamónu a údenej papriky Capsicum spp.

10,0

50,0


(1)  Prípravky rastlinného pôvodu sú prípravky získané z rastlín (napr. celé časti rastlín, fragmentované alebo rezané rastliny) rôznymi procesmi (napr. lisovanie, stláčanie, extrakcia, frakcionácia, destilácia, koncentrácia, sušenie a fermentácia). Táto definícia zahŕňa rozdrvené alebo na prášok rozomleté rastliny, časti rastlín, riasy, huby, lišajníky, tinktúry, extrakty, éterické oleje (iné ako rastlinné oleje uvedené v bode 6.1.1.), šťavy získané lisovaním a spracované exsudáty.

(2)  Maximálna hodnota obsahu sa neuplatňuje na výživové doplnky obsahujúce rastlinné oleje. V rastlinných olejoch používaných ako zložka vo výživových doplnkoch by mala byť dodržaná maximálna hodnota obsahu stanovená v bode 6.1.1.“


Top