Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1929

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/1929 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

OJ L 286, 30.10.2015, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; Nepriamo zrušil 32018R1046

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1929/oj

30.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) 2015/1929

z 28. októbra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 322,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (3) sa stanovujú pravidlá zostavovania a plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie. Obsahuje tiež pravidlá pre verejné obstarávanie. Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ (4) a 2014/24/EÚ (5) boli prijaté 26. februára 2014 a je preto potrebné zmeniť nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, aby sa uvedené smernice zohľadnili v prípade zákaziek, ktoré zadávajú inštitúcie Únie na vlastný účet.

(2)

Mali by sa doplniť niektoré vymedzenia pojmov a vykonať určité technické upresnenia tak, aby terminológia používaná v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 bola v súlade s terminológiou smerníc 2014/23/EÚ a 2014/24/EÚ.

(3)

Mali by sa upresniť opatrenia na účely zverejnenia ex-anteex-post, ktoré sú potrebné na začatie postupu obstarávania v prípade, keď hodnota zákaziek prevyšuje, resp. nedosahuje finančné limity stanovené v smernici 2014/24/EÚ.

(4)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by malo obsahovať úplný zoznam všetkých postupov obstarávania, ktoré majú inštitúcie Únie k dispozícii, a to bez ohľadu na finančné limity.

(5)

Tak, ako v prípade smernice 2014/24/EÚ by nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 malo umožňovať uskutočnenie trhových konzultácií pred začatím postupu obstarávania.

(6)

Taktiež by sa malo upresniť, ako môžu verejní obstarávatelia prispieť k ochrane životného prostredia a podpore trvalo udržateľného rozvoja a zároveň pre svoje zákazky získať najlepší pomer hodnoty k cene, najmä požadovaním konkrétnych značiek a/alebo využitím náležitých metód zadávania zákaziek.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri realizácii zákaziek dodržiavali platné environmentálne, sociálne a pracovno-právne povinnosti ustanovené v práve Únie, vo vnútroštátnych právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo platných medzinárodných sociálnych a environmentálnych dohovoroch, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe X k smernici 2014/24/EÚ, mali by byť takéto povinnosti súčasťou minimálnych požiadaviek, ktoré stanovuje verejný obstarávateľ, a mali by byť začlenené do zmlúv, ktoré verejný obstarávateľ podpisuje.

(8)

S cieľom chrániť finančné záujmy Únie by Komisia mala zriadiť jednotný systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia a mali by sa zlepšiť pravidlá vylúčenia z účasti na postupoch obstarávania v záujme posilnenia ochrany uvedených záujmov.

(9)

Rozhodnutie o vylúčení hospodárskeho subjektu z účasti na postupoch obstarávania alebo o uložení peňažnej sankcie a rozhodnutie o zverejnení súvisiacich informácií by mal prijať príslušný verejný obstarávateľ vzhľadom na svoju autonómnosť v administratívnych záležitostiach. Ak neexistuje konečný rozsudok alebo konečné správne rozhodnutie a v prípadoch týkajúcich sa vážneho porušenia zmluvy, mal by verejný obstarávateľ prijať svoje rozhodnutie so zreteľom na odporúčania výboru na základe predbežnej právnej kvalifikácie správania dotknutého hospodárskeho subjektu. Výbor by tiež mal posúdiť dĺžku trvania vylúčenia v prípadoch, keď sa trvanie vylúčenia nestanovilo v konečnom rozsudku alebo konečnom správnom rozhodnutí.

(10)

Výbor by mal mať za úlohu zabezpečiť koherentné fungovanie systému vylúčenia. Výbor by mal byť zložený zo stáleho predsedu, zástupcov Komisie a zástupcu príslušného verejného obstarávateľa.

(11)

Predbežnou právnou kvalifikáciou nie je dotknuté konečné posúdenie správania hospodárskeho subjektu príslušnými orgánmi členských štátov podľa vnútroštátneho práva. Odporúčania výboru, ako aj rozhodnutie verejného obstarávateľa by sa preto mali revidovať po oznámení takéhoto konečného posúdenia.

(12)

V nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by sa mali vymedziť situácie, ktoré vedú k vylúčeniu.

(13)

Verejný obstarávateľ by mal hospodársky subjekt vylúčiť, ak bol prijatý konečný rozsudok alebo konečné správne rozhodnutie vo veci závažného odborného pochybenia, úmyselného alebo neúmyselného nesplnenia povinností, pokiaľ ide o platby príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo daní, podvodu poškodzujúceho všeobecný rozpočet Únie („rozpočet“), korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestných činov súvisiacich s terorizmom, detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi alebo nezrovnalosti. Vylúčený by mal byť aj v prípade vážneho porušenia zmluvy alebo konkurzu.

(14)

Verejný obstarávateľ by mal pri rozhodovaní o vylúčení alebo pri uložení peňažnej sankcie a jej zverejnení alebo pri odmietnutí hospodárskeho subjektu zabezpečiť dodržiavanie zásady proporcionality tak, že zohľadní predovšetkým závažnosť situácie, jej rozpočtové dôsledky, čas, ktorý uplynul od predmetného konania, jeho trvanie a jeho frekvenciu, úmyselnosť alebo mieru nedbanlivosti a mieru spolupráce hospodárskeho subjektu s relevantným príslušným orgánom pri vyšetrovaní a jeho príspevok k vyšetrovaniu.

(15)

Verejný obstarávateľ by mal mať možnosť vylúčiť hospodársky subjekt aj v prípade, keď fyzická alebo právnická osoba preberajúca neobmedzenú zodpovednosť za dlhy tohto hospodárskeho subjektu je v konkurze alebo v podobnej situácii platobnej neschopnosti alebo keď si táto fyzická alebo právnická osoba neplní svoje povinnosti, pokiaľ ide o odvádzanie príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo daní, a to v prípade, že tieto situácie majú vplyv na finančnú situáciu hospodárskeho subjektu.

(16)

Proti hospodárskemu subjektu by sa nemalo prijať rozhodnutie o vylúčení, ak prijal nápravné opatrenia, a teda preukázal svoju spoľahlivosť. Táto možnosť by sa nemala uplatňovať v prípade najzávažnejšej trestnej činnosti.

(17)

Na základe zásady proporcionality je nevyhnutné odlišovať prípady, keď možno peňažnú sankciu uložiť ako alternatívu k vylúčeniu, od prípadov, keď závažnosť správania dotknutého hospodárskeho subjektu, pokiaľ ide o neoprávnenú snahu o získanie finančných prostriedkov Únie, odôvodňuje okrem vylúčenia aj uloženie peňažnej sankcie, aby sa zabezpečil odrádzajúci účinok. Je tiež potrebné určiť minimálnu a maximálnu výšku peňažnej sankcie, ktorú verejný obstarávateľ môže uložiť.

(18)

Je dôležité zdôrazniť, že možnosť využívania administratívnych a/alebo peňažných sankcií na regulačnom základe je nezávislá od možnosti ukladať zmluvné pokuty, ako je napríklad uplatnenie náhrady škody.

(19)

Trvanie vylúčenia by malo byť časovo obmedzené ako je to v prípade smernice 2014/24/EÚ a malo by dodržiavať zásadu proporcionality.

(20)

Je potrebné určiť dátum, od kedy začína plynúť premlčacia lehota pre ukladanie administratívnych sankcií, a dĺžku trvania takejto lehoty.

(21)

Je dôležité mať možnosť posilniť odrádzajúci účinok dosiahnutý vylúčením a peňažnou sankciou. V tejto súvislosti by odrádzajúci účinok mala posilniť možnosť zverejniť informácie o vylúčení a/alebo peňažnej sankcii, a to pri plnom dodržaní požiadaviek na ochranu údajov, ktoré sa uvádzajú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (7). To by malo prispieť k zabezpečeniu toho, aby sa predmetné správanie neopakovalo. Z dôvodov právnej istoty a v súlade so zásadou proporcionality by sa mali vymedziť situácie, v ktorých by sa zverejnenie nemalo uskutočniť. Verejný obstarávateľ by mal vo svojom posúdení náležite zohľadniť všetky odporúčania výboru. V prípade fyzických osôb by sa osobné údaje mali zverejňovať len vo výnimočných prípadoch odôvodnených závažnosťou konania alebo jeho vplyvom na finančné záujmy Únie.

(22)

Informácie súvisiace s vylúčením alebo peňažnou sankciou by sa mali zverejňovať len v prípadoch závažného odborného pochybenia, podvodu, významného nedostatku v plnení hlavných povinností podľa zmluvy financovanej z rozpočtu alebo nezrovnalosti.

(23)

Kritériá vylúčenia by mali byť jasne odlíšené od kritérií vedúcich k prípadnému vyradeniu z daného postupu.

(24)

Je vhodné identifikovať a samostatne posudzovať jednotlivé prípady, ktoré sa obvykle nazývajú situáciami „konfliktu záujmov“. Pojem „konflikt záujmov“ by sa mal používať výlučne v prípadoch, keď je v takejto situácii úradník alebo zamestnanec inštitúcie Únie. V prípade, ak sa hospodársky subjekt pokúsi nenáležite ovplyvniť postup alebo získať dôverné informácie, má sa to považovať za „závažné odborné pochybenie“. Hospodárske subjekty sa navyše môžu nachádzať v situácii, keď by nemali byť vybraté na plnenie zmluvy z dôvodu odborne protichodných záujmov. Napríklad spoločnosť by nemala hodnotiť projekt, na ktorom sa sama zúčastnila, alebo audítor by nemal vykonávať audit účtovných závierok, ktoré predtým overoval.

(25)

Informácie o včasnom odhaľovaní rizík a o uložení administratívnych sankcií hospodárskym subjektom by sa mali centralizovať. Na tento účel by sa súvisiace informácie mali uchovávať v databáze zriadenej a prevádzkovanej Komisiou ako vlastníkom centralizovaného systému. Uvedený systém by mal fungovať tak, aby sa pritom plne dodržiavalo právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov.

(26)

Komisia by mala zodpovedať za zriadenie a prevádzku systému včasného odhaľovania rizík a vylúčenia, avšak ostatné inštitúcie a subjekty, ako aj všetky subjekty plniace rozpočet v súlade s článkami 59 a 60 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by sa mali zúčastňovať na uvedenom systéme tak, že Komisii zasielajú príslušné informácie, aby sa zabezpečilo včasné odhaľovanie rizík.

(27)

Verejný obstarávateľ a výbor by mali hospodárskym subjektom zaručovať právo na obhajobu. Rovnaké právo by sa v kontexte včasného odhaľovania rizík malo poskytovať aj hospodárskym subjektom, ak má povoľujúci úradník v úmysle podniknúť kroky, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva hospodárskeho subjektu. V prípade podvodu, korupcie alebo iného protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, ktoré ešte nebolo predmetom konečného rozsudku, by sa malo verejnému obstarávateľovi a výboru umožniť, aby odložili uplatnenie možnosti poskytovanej hospodárskemu subjektu predložiť svoje pripomienky. Takýto odklad by mal byť odôvodnený len v prípade, keď existujú závažné legitímne dôvody na zachovanie dôvernosti vyšetrovania.

(28)

V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým potreba zabezpečiť zákonnosť a proporcionalitu sankcií, právo na účinnú nápravu a spravodlivý súd, právo na obhajobu a právo na súkromie a ochranu osobných údajov.

(29)

Súdny dvor Európskej únie by mal disponovať neobmedzenou právomocou, pokiaľ ide o sankcie uložené podľa tohto nariadenia, a to v súlade s článkom 261 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(30)

S cieľom uľahčiť ochranu finančných záujmov Únie pri všetkých spôsoboch hospodárenia by subjekty zapojené do plnenia rozpočtu v zdieľanom a nepriamom hospodárení mali podľa potreby zohľadniť vylúčenia, o ktorých verejní obstarávatelia rozhodli na úrovni Únie.

(31)

V súlade so smernicou 2014/24/EÚ by malo byť možné overiť, či je hospodársky subjekt vylúčený, uplatňovať podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, ako aj overiť súlad so súťažnými podkladmi v ľubovoľnom poradí. Malo by byť teda možné zamietnuť ponuku na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bez toho, aby sa vopred kontrolovali kritériá vylúčenia alebo podmienky účasti príslušného uchádzača.

(32)

Zákazky by sa mali zadávať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky v súlade s článkom 67 smernice 2014/24/EÚ. Malo by sa upresniť, že podmienky účasti sú dôsledne naviazané na hodnotenie záujemcov alebo uchádzačov a kritériá na vyhodnotenie ponúk sú dôsledne naviazané na hodnotenie uchádzačov.

(33)

Verejné obstarávanie Únie by malo zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Únie využívali účinným, transparentným a náležitým spôsobom. V tejto súvislosti by elektronické obstarávanie malo prispievať k lepšiemu využívaniu finančných prostriedkov Únie a rozširovať prístup všetkých hospodárskych subjektov k zákazkám.

(34)

Malo by sa upresniť, že by pri každom postupe mala existovať úvodná fáza a hodnotenie. Rozhodnutie o zadaní zákazky by malo vždy vychádzať z hodnotenia.

(35)

Vzhľadom na to, že sa kritériá a podmienky uplatňujú v ľubovoľnom poradí, je potrebné stanoviť, že odmietnutým uchádzačom, ktorí predložili ponuky spĺňajúce podmienky, sa na ich žiadosť môžu poskytnúť informácie o charakteristických znakoch a relatívnych výhodách úspešnej ponuky.

(36)

V prípade rámcových zmlúv s opätovným otvorením súťaže je vhodné upustiť od povinnosti poskytnúť odmietnutým uchádzačom informácie o charakteristických znakoch a relatívnych výhodách úspešnej ponuky, pretože prijatie týchto informácií zmluvnými stranami tej istej rámcovej zmluvy vždy, keď sa súťaž opätovne otvorí, by mohlo brániť spravodlivej súťaži medzi nimi.

(37)

Verejný obstarávateľ by mal mať možnosť zrušiť postup obstarávania pred tým, ako sa zmluva podpíše, bez toho, aby záujemcovia a uchádzači mali nárok žiadať náhradu. Tým by nemali byť dotknuté situácie, keď verejný obstarávateľ konal takým spôsobom, že sa v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie môže brať na zodpovednosť za vzniknuté škody.

(38)

Tak, ako je to v prípade smernice 2014/24/EÚ je nevyhnutné upresniť podmienky, za akých je možné upraviť zákazku počas jej plnenia bez nutnosti nového postupu obstarávania. Predovšetkým situáciami, akými sú napríklad administratívne zmeny, univerzálna sukcesia a uplatnenie presných a jednoznačných doložiek o preskúmaní alebo opcií, sa nemenia minimálne požiadavky pôvodného postupu. Nový postup obstarávania by sa mal vyžadovať v prípade, ak sa v pôvodnej zákazke uskutočnia závažné úpravy, najmä pokiaľ ide o rozsah a obsah vzájomných práv a povinností zmluvných strán vrátane rozdelenia práv duševného vlastníctva. Takéto úpravy poukazujú na zámer zmluvných strán opätovne dohodnúť základné podmienky zákazky, predovšetkým v prípade, ak by úpravy mali vplyv na výsledok postupu, ak by boli súčasťou pôvodného postupu.

(39)

V prípade stavebných prác, dodania tovaru a komplexných služieb by sa mala poskytnúť možnosť vyžadovať zmluvné záruky, aby sa zaručilo dodržiavanie podstatných zmluvných záväzkov v súlade s obvyklou praxou v týchto odvetviach, a aby sa zaistilo riadne plnenie zmluvy počas celej doby jej platnosti.

(40)

Je potrebné stanoviť možnosť pozastaviť plnenie zmluvy s cieľom zistiť, či došlo k chybám, nezrovnalostiam alebo podvodu.

(41)

S cieľom určiť uplatniteľné finančné limity a postupy je nevyhnutné upresniť, či sú inštitúcie, výkonné agentúry a subjekty Únie považované za verejných obstarávateľov. Za takýchto obstarávateľov by nemali byť považované v prípade, keď obstarávajú od centrálnej obstarávacej organizácie. Okrem toho inštitúcie Únie predstavujú jediný právny subjekt a nemôžu uzatvárať zmluvy, ale len administratívne dojednania medzi svojimi oddeleniami.

(42)

Je vhodné zahrnúť do nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 odkaz na dva finančné limity stanovené v smernici 2014/24/EÚ uplatniteľné na stavebné práce a na dodanie tovaru či poskytnutie služieb. Tieto finančné limity by sa z dôvodu zjednodušenia a riadneho finančného hospodárenia mali vzťahovať aj na koncesné zmluvy, s prihliadnutím na osobitné potreby inštitúcií Únie v oblasti zadávania zákaziek. Revízia uvedených finančných limitov by sa tak automaticky mala vzťahovať na obstarávanie inštitúciami Únie.

(43)

Je potrebné upresniť podmienky uplatňovania odkladnej lehoty.

(44)

Je potrebné upresniť, ktoré hospodárske subjekty majú prístup k obstarávaniu inštitúciami Únie v závislosti od miesta ich usadenia, a výslovne stanoviť možnosť takéhoto prístupu aj pre medzinárodné organizácie.

(45)

Uplatňovanie dôvodov vylúčenia by sa malo rozšíriť na iné nástroje plnenia rozpočtu, ako sú granty, ceny, finančné nástroje a platení experti, ako aj na prípady plnenia rozpočtu v rámci nepriameho hospodárenia.

(46)

Vypracovanie a prijatie osobitných správ Dvora audítorov by sa malo uskutočňovať včas a bez toho, aby bola dotknutá plná nezávislosť Dvora audítorov pri určovaní trvania a načasovania jeho auditov.

(47)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 3. decembra 2014 vydal svoje stanovisko.

(48)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie s cieľom zaistiť, aby sa delegované akty mohli uplatňovať od začiatku rozpočtového roka.

(49)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa mení takto:

1)

V článku 58 sa odsek 8 nahrádza takto:

„8.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o spôsoby plnenia rozpočtu vrátane priameho hospodárenia, vykonávania právomocí delegovaných na výkonné agentúry a osobitných ustanovení pre nepriame hospodárenie s medzinárodnými organizáciami, so subjektmi uvedenými v článkoch 208 a 209, verejnoprávnymi subjektmi alebo súkromnoprávnymi subjektmi poverenými vykonávaním verejnej služby, súkromnoprávnymi subjektmi spravovanými právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva, a osobami poverenými vykonávaním osobitných akcií v rámci SZBP. Komisia je tiež splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa kritérií, na základe ktorých sa neziskové organizácie môžu považovať za medzinárodné organizácie.“.

2)

Článok 60 sa mení takto:

a)

v prvom pododseku odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

uplatňujú príslušné pravidlá a postupy na poskytovanie financovania z finančných prostriedkov Únie prostredníctvom obstarávania, grantov, cien a finančných nástrojov vrátane plnenia povinností stanovených v článku 108 ods. 12;“;

b)

odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Subjekty a osoby poverené podľa článku 58 ods. 1 písm. c) pri vykonávaní úloh súvisiacich s plnením rozpočtu predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom, odhaľujú ich a zaisťujú ich nápravu a informujú o nich Komisiu. Na uvedený účel vykonávajú v súlade so zásadou proporcionality kontroly ex-anteex-post a v náležitých prípadoch aj kontroly na mieste na reprezentatívnych vzorkách transakcií a/alebo vzorkách transakcií založených na riziku s cieľom zaistiť, aby sa akcie financované z rozpočtu skutočne a správne vykonali. Vymáhajú neoprávnene vyplatené finančné prostriedky, vylučujú z prístupu k finančným prostriedkom Únie alebo ukladajú peňažné sankcie a v prípade potreby na uvedený účel iniciujú súdne konania.“;

c)

odseky 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„7.   Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na príspevok Únie subjektom, ktoré podliehajú osobitnému postupu udelenia absolutória podľa článkov 208 a 209.

8.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel nepriameho hospodárenia vrátane stanovovania podmienok v rámci nepriameho hospodárenia, podľa ktorých systémy, pravidlá a postupy subjektov a osôb zodpovedajú tým, ktoré uplatňuje Komisia, vyhlásení o hospodárení a vyhlásení o zhode a postupov preskúmania a schvaľovania účtov, povinnosti informovať Komisiu o zistených podvodoch a nezrovnalostiach, vylúčenia výdavkov, ktoré boli vynaložené v rozpore s platnými pravidlami, z financovania Úniou a ukladania peňažných sankcií.“.

3)

V článku 66 sa odsek 9 mení takto:

a)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„V správe o činnosti sa uvádzajú výsledky operácií v porovnaní so stanovenými cieľmi, riziká spojené s týmito operáciami, použitie poskytnutých zdrojov a efektívnosť a účinnosť systémov vnútornej kontroly vrátane celkového posúdenia nákladov a prínosov kontrol. Obsahuje tiež informácie o celkovom výsledku týchto operácií, ako aj posúdenie rozsahu, v akom povolené operačné výdavky prispeli k dosiahnutiu cieľov politík a vytvorili pridanú hodnotu Únie.“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Výročné správy o činnosti, ktoré vypracovali povoľujúci úradníci inštitúcií, úradov, subjektov a agentúr a prípadne ich povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním sa uverejnia na internetovej stránke príslušnej inštitúcie, úradu, subjektu alebo agentúry tak, aby boli ľahko dostupné, najneskôr do 1. júla každého roku za predchádzajúci rok s výhradou riadne odôvodnených prípadov, keď to nie je možné vzhľadom na dôverný charakter a bezpečnostné dôvody.“.

4)

V článku 99 sa vkladá tento odsek:

„3a.   Komisia v kontexte postupu udelenia absolutória a v súlade s článkom 319 ZFEÚ každoročne a na žiadosť zašle svoju výročnú správu o vnútornom audite v zmysle odseku 3 tohto článku pri náležitom zohľadnení požiadaviek na dôvernosť.“.

5)

V prvej časti sa názov hlavy V nahrádza takto:

„HLAVA V

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A KONCESIE“.

6)

Článok 101 sa nahrádza takto:

„Článok 101

Vymedzenia pojmov na účely tejto hlavy

1.   Na účely tejto hlavy:

a)

‚obstarávanie‘ je nadobudnutie stavebných prác, tovaru alebo služieb prostredníctvom zákazky a nadobudnutie alebo prenájom pôdy, existujúcich budov alebo iného nehnuteľného majetku, a to jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi od hospodárskych subjektov, ktorých títo verejní obstarávatelia vybrali;

b)

‚verejná zákazka‘ je odplatná zmluva uzavretá písomne medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi v zmysle článkov 117 a 190 s cieľom získať za cenu úplne alebo čiastočne zaplatenú z rozpočtu dodanie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.

Medzi verejné zákazky patria:

i)

zákazky na nehnuteľnosti;

ii)

zákazky na dodanie tovaru;

iii)

zákazky na uskutočnenie stavebných prác;

iv)

zákazky na poskytnutie služieb;

c)

‚koncesná zmluva‘ je odplatná zmluva uzavretá písomne medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi v zmysle článkov 117 a 190 s cieľom poveriť hospodársky subjekt uskutočnením stavebných prác alebo poskytnutím a riadením služieb (‚koncesia‘). Odmenou je buď len právo na využívanie stavieb alebo služieb, alebo toto právo spolu s platbou. Uzavretie koncesnej zmluvy zahŕňa prenesenie prevádzkového rizika na koncesionára pri využívaní predmetných stavieb alebo služieb, ktoré zahŕňa riziko na strane dopytu alebo ponuky alebo obe tieto riziká. Predpokladá sa, že koncesionár preberá prevádzkové riziko, keďže za bežných prevádzkových podmienok nie je zaručená návratnosť vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní predmetných stavieb alebo poskytovaní predmetných služieb;.

d)

‚zákazka‘ je verejná zákazka alebo koncesná zmluva;

e)

‚rámcová zmluva‘ je verejná zákazka uzavretá medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, ktorej cieľom je ustanoviť podmienky upravujúce osobitné zákazky na ich základe, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a v relevantných prípadoch aj o predpokladané množstvo;

f)

‚dynamický nákupný systém‘ je plne elektronický postup na vykonávanie bežných nákupov;

g)

‚hospodársky subjekt‘ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba vrátane verejného subjektu alebo skupina takýchto osôb, ktoré ponúkajú dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb alebo nehnuteľného majetku;

h)

‚súťažný podklad‘ je akýkoľvek dokument, ktorý verejný obstarávateľ pripravil alebo na ktorý odkazuje s cieľom opísať alebo určiť prvky súťaže vrátane:

i)

opatrení na účel zverejnenia uvedených v článku 103;

ii)

výzvy na predloženie ponuky;

iii)

špecifikácií ponuky, ktoré obsahujú technické špecifikácie a príslušné kritériá, alebo opisných dokumentov v prípade súťažného dialógu;

iv)

návrhu zmluvy;

i)

‚konečné správne rozhodnutie‘ je rozhodnutie správneho orgánu s konečným a záväzným účinkom v súlade s právom krajiny, v ktorej je hospodársky subjekt usadený alebo kde sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo v súlade s uplatniteľným právom Únie;

j)

‚centrálna obstarávacia organizácia‘ je verejný obstarávateľ poskytujúci centralizované obstarávacie činnosti a prípadne pomocné obstarávacie činnosti;

k)

‚uchádzač‘ je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku;

l)

‚záujemca‘ je hospodársky subjekt, ktorý prejavil záujem o účasť na užšej súťaži, súťažnom postupe s rokovaním, súťažnom dialógu, inovatívnom partnerstve, súťaži návrhov alebo rokovacom konaní alebo bol na účasť na nich vyzvaný;

m)

‚predajca‘ je hospodársky subjekt registrovaný na zozname predajcov, ktorí sa vyzývajú na predloženie žiadosti o účasť alebo na predloženie ponuky;

n)

‚subdodávateľ‘ je hospodársky subjekt, ktorý na vykonanie časti zákazky navrhol záujemca, uchádzač alebo dodávateľ. Subdodávateľ nemá voči verejnému obstarávateľovi žiadny priamy právny záväzok;

2.   Zmiešaná zákazka, ktorá zahŕňa dva alebo viacero druhov obstarávania (stavebné práce, tovar alebo služby) alebo koncesie (stavebné práce alebo služby), alebo obstarávanie a koncesie, sa zadáva v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na ten druh obstarávania, ktorý charakterizuje hlavný predmet danej zákazky.

3.   S výnimkou článkov 105a až 108 sa táto hlava nevzťahuje na granty ani na zmluvy o technickej pomoci vymedzené v súlade s článkom 125 ods. 8, ktoré sú uzavreté s EIB alebo s Európskym investičným fondom.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o ďalšie vymedzenie a rozsah verejných zákaziek a koncesných zmlúv, o používanie nomenklatúry odkazom na ‚spoločný slovník obstarávania‘, o zmiešané zákazky, o hospodárske subjekty, ako aj o rámcové zmluvy a osobitné zákazky, ktoré sú na nich založené a ktoré sa vzťahujú na maximálnu dobu trvania rámcových zmlúv a na zadávanie a metódy vykonávania osobitných zákaziek založených na rámcových zmluvách uzatvorených s jedným hospodárskym subjektom alebo niekoľkými hospodárskymi subjektmi jednotlivo.“.

7)

Článok 102 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Všetky zákazky sa zadávajú na základe čo možno najširšej hospodárskej súťaže okrem prípadov, keď sa použije konanie uvedené v článku 104 ods. 1 písm. d).

Predpokladaná hodnota zákazky sa nesmie stanoviť s cieľom obchádzať platné pravidlá a zákazka sa na tento účel nesmie ani rozdeliť.

Verejný obstarávateľ rozdelí zákazku na časti, ak to uzná za vhodné z hľadiska zabezpečenia širokej súťaže.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Verejní obstarávatelia nesmú rámcové zmluvy zneužívať ani používať takým spôsobom, ktorého účelom alebo dôsledkom je bránenie hospodárskej súťaži, jej obmedzovanie alebo jej narúšanie.“.

8)

článok 103 sa nahrádza takto:

„Článok 103

Opatrenia na účely zverejňovania

1.   V prípade postupov, ktorých hodnota sa rovná finančným limitom uvedeným v článku 118 ods. 1 alebo článku 190 alebo tieto limity presahuje, verejný obstarávateľ v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní:

a)

oznámenie o vyhlásení obstarávania s výnimkou postupu podľa článku 104 ods. 1 písm. d);

b)

oznámenie o výsledku obstarávania.

2.   Postupy, ktorých hodnota je nižšia ako finančné limity uvedené v článku 118 ods. 1 alebo v článku 190, sa zverejnia primeraným spôsobom.

3.   Určité informácie o zadávaní zákaziek sa nemusia zverejňovať, ak by ich zverejnenie bránilo presadzovaniu práva alebo by bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom hospodárskych subjektov alebo mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi nimi.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o požiadavky na zverejňovanie postupov odkazom na ich hodnotu v porovnaní s finančnými limitmi uvedenými v článku 118 ods. 1, o zverejňovanie, ktoré môže vykonať verejný obstarávateľ pri úplnom dodržaní zásady nediskriminácie, a o obsah a uverejňovanie oznámení.“.

9)

článok 104 sa nahrádza takto:

„Článok 104

Postupy obstarávania

1.   Postupy obstarávania na uzavretie koncesných zmlúv alebo zadanie verejných zákaziek vrátane rámcových zmlúv majú jednu z týchto foriem:

a)

verejná súťaž;

b)

užšia súťaž, a to aj prostredníctvom dynamického nákupného systému;

c)

súťaž návrhov;

d)

rokovacie konanie, a to aj bez predchádzajúceho zverejnenia;

e)

súťažný dialóg;

f)

súťažné konanie s rokovaním;

g)

inovatívne partnerstvo;

h)

postupy na základe výzvy na vyjadrenie záujmu.

2.   Do verejnej súťaže môže predložiť ponuku každý hospodársky subjekt, ktorý má záujem.

3.   Pri užších súťažiach, súťažných dialógoch, súťažných postupoch s rokovaním a inovatívnych partnerstvách môže každý hospodársky subjekt predložiť žiadosť o účasť tak, že poskytne informácie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ. Verejný obstarávateľ vyzve všetkých záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ktorí nie sú v jednej zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107, aby predložili ponuku.

Bez ohľadu na prvý pododsek môže verejný obstarávateľ obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na účasť na súťaži, na základe objektívnych a nediskriminačných podmienok účasti, ktoré sa uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu. Počet vyzvaných záujemcov musí byť dostatočný na zabezpečenie skutočnej hospodárskej súťaže.

4.   Vo všetkých konaniach s rokovaním rokuje verejný obstarávateľ s uchádzačmi o pôvodných a všetkých následných ponukách alebo ich častiach, okrem konečných ponúk, s cieľom zlepšiť ich obsah. Predmetom rokovania nesmú byť minimálne požiadavky a kritériá uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ môže zadať zákazku na základe pôvodnej ponuky bez rokovania, ak v súťažných podkladoch uviedol, že si vyhradzuje takúto možnosť.

5.   Verejný obstarávateľ môže použiť:

a)

verejnú alebo užšiu súťaž na akýkoľvek nákup;

b)

postupy na základe výzvy na vyjadrenie záujmu v prípade zákaziek s hodnotou, ktorá je nižšia ako finančné limity uvedené v článku 118 ods. 1, na to, aby predbežne vybral záujemcov, ktorí budú v rámci budúcej užšej súťaže vyzvaní na predkladanie ponúk, alebo aby zostavil zoznam predajcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie žiadosti o účasť alebo ponuky;

c)

súťaž návrhov na to, aby získal plán alebo návrh vybratý porotou po zaradení do súťaže;

d)

inovatívne partnerstvo na vývoj inovačného výrobku, služby alebo inovačných prác a na následný nákup výsledného tovaru, služieb alebo prác;

e)

súťažný postup s rokovaním alebo súťažný dialóg na koncesné zmluvy, na zákazky na služby uvedené v prílohe XIV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (8), v prípadoch, ak boli v reakcii na verejnú alebo užšiu súťaž po ukončení pôvodného konania predložené len neregulárne alebo neprijateľné ponuky, a v prípadoch, ak je to opodstatnené na základe osobitných okolností súvisiacich okrem iného s povahou alebo zložitosťou predmetu zákazky alebo s konkrétnym typom zákazky, ako sa ďalej podrobne uvádza v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia;

f)

rokovacie konanie na zákazky s hodnotou nedosahujúcou finančné limity uvedené v článku 118 ods. 1 alebo v prípade rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia len na určité druhy nákupov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ, a za presne vymedzených výnimočných okolností, ako sa stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

6.   Dynamický nákupný systém je počas celej svojej platnosti otvorený pre každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti.

Verejný obstarávateľ sa riadi pravidlami užšej súťaže pre obstarávanie prostredníctvom dynamického nákupného systému.

7.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o druhy a ďalšie podrobné dojednania pokiaľ ide o postupy obstarávania pre zadávanie zákaziek uvedených v odseku 1 s ohľadom na ich hodnotu v porovnaní s finančnými limitmi uvedenými v článku 118 ods. 1, o minimálny počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní pre každý druh postupu, o ďalšie podmienky využívania rôznych postupov, o dynamický nákupný systém a o neregulárne a neprijateľné ponuky.

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).“."

10)

vkladá sa tento článok:

„Článok 104a

Medziinštitucionálne obstarávanie a spoločné obstarávanie

1.   Ak majú o zákazku alebo rámcovú zmluvu záujem dve alebo viaceré inštitúcie, výkonné agentúry alebo subjekty uvedené v článkoch 208 a 209 a ak je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, dotknutí verejní obstarávatelia môžu uskutočniť postup a riadiť následnú zákazku alebo rámcovú zmluvu na medziinštitucionálnom základe pod vedením jedného z uvedených verejných obstarávateľov.

Na medziinštitucionálnych postupoch sa môžu zúčastňovať aj subjekty zriadené Radou v rámci SZBP podľa hlavy V ZEÚ.

Podmienky rámcovej zmluvy sa môžu uplatňovať len medzi tými verejnými obstarávateľmi, ktorí boli na uvedený účel určení od začiatku postupu obstarávania, a tými hospodárskymi subjektmi, ktoré sú zmluvnými stranami danej rámcovej zmluvy.

2.   Ak je na realizáciu spoločnej činnosti niektorej z inštitúcií a jedného alebo viacerých verejných obstarávateľov z členských štátov potrebná zákazka alebo rámcová zmluva, táto inštitúcia a verejní obstarávatelia môžu uskutočniť postup obstarávania spoločne.

Spoločné obstarávanie možno uskutočniť so štátmi EZVO a kandidátskymi krajinami Únie, ak sa táto možnosť osobitne stanovila v dvojstrannej alebo viacstrannej zmluve.

V prípade spoločného postupu obstarávania sa uplatňujú procesné ustanovenia vzťahujúce sa na danú inštitúciu.

Keď je podiel, ktorý pripadá na verejného obstarávateľa členského štátu alebo ktorý je ním riadený, na predpokladanej celkovej hodnote zákazky minimálne 50 % alebo v iných náležite odôvodnených prípadoch, inštitúcia sa môže rozhodnúť, že sa na spoločné obstarávanie použijú procesné pravidlá vzťahujúce sa na verejného obstarávateľa z členského štátu, a to pod podmienkou, že uvedené pravidlá možno považovať za rovnocenné tým, ktoré sa vzťahujú na inštitúciu.

Inštitúcia a verejný obstarávateľ z členského štátu, štátu EZVO alebo kandidátskej krajiny Únie, ktorých sa týka spoločné obstarávanie, sa dohodnú najmä na podrobných praktických postupoch hodnotenia žiadostí o účasť alebo ponúk, zadávania zákaziek, určenia rozhodného práva pre tieto zákazky, ako aj výberu súdu príslušného na riešenie sporov.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel medziinštitucionálneho obstarávania.“

11)

článok 105 sa nahrádza takto:

„Článok 105

Príprava postupu

1.   Pred začatím postupu obstarávania môže verejný obstarávateľ uskutočniť predbežnú trhovú konzultáciu s cieľom pripraviť postup.

2.   Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch určí predmet obstarávania tak, že poskytne opis svojich potrieb a charakteristické znaky stavebných prác, tovaru alebo služieb, ktoré sa majú zaobstarať, a stanoví príslušné kritériá vylúčenia a výberu a kritériá na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zároveň uvedie, ktorými prvkami sa vymedzujú minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky ponuky. Minimálne požiadavky zahŕňajú dodržiavanie povinností podľa platného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, ktoré sú ustanovené v práve Únie, vo vnútroštátnych právnych predpisoch, kolektívnych zmluvách alebo platných medzinárodných sociálnych a environmentálnych dohovoroch, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe X k smernici 2014/24/EÚ.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel pre obsah súťažných podkladov, najmä návrhov zmlúv, environmentálnych, sociálnych alebo iných charakteristických znakov, noriem a štandardov a predbežnej trhovej konzultácie.“.

12)

vkladá sa tento článok:

„Článok 105a

Ochrana finančných záujmov Únie prostredníctvom odhaľovania rizík a ukladania administratívnych sankcií

1.   S cieľom chrániť finančné záujmy Únie Komisia zriadi a prevádzkuje systém včasného odhaľovania rizík a vylúčenia.

Účelom tohto systému je uľahčiť:

a)

včasné odhaľovanie rizík ohrozujúcich finančné záujmy Únie;

b)

vylúčenie hospodárskeho subjektu, ktorý sa nachádza v niektorej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie a je uvedený v článku 106 ods. 1;

c)

ukladanie peňažných sankcií hospodárskym subjektom podľa článku 106 ods. 13.

2.   Rozhodnutie o vylúčení a/alebo o uložení peňažnej sankcie prijíma verejný obstarávateľ. Takéto rozhodnutie sa zakladá na konečnom rozsudku alebo na konečnom správnom rozhodnutí.

V situáciách uvedených v článku 106 ods. 2 však verejný obstarávateľ postúpi vec výboru uvedenému v článku 108, aby sa zabezpečilo centralizované posúdenie takýchto situácií. V takýchto prípadoch verejný obstarávateľ prijme rozhodnutie na základe predbežnej právnej kvalifikácie a so zreteľom na odporúčanie výboru.

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne odchýliť od odporúčania výboru, poskytne výboru odôvodnenie takéhoto rozhodnutia.

3.   V prípadoch uvedených v článku 107 verejný obstarávateľ vyradí hospodársky subjekt z daného postupu.“.

13)

článok 106 sa nahrádza takto:

„Článok 106

Kritériá vylúčenia a administratívne sankcie

1.   Verejný obstarávateľ vylúči hospodársky subjekt z účasti na postupoch obstarávania upravených v tomto nariadení, ak:

a)

je daný hospodársky subjekt v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, ak jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, ak podlieha dohode s veriteľmi, ak sú jeho podnikateľské činnosti pozastavené alebo ak je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

b)

bolo konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovené, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny, kde sídli verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

c)

bolo konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej patrí hospodársky subjekt, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to ak ide najmä o akékoľvek z týchto konaní:

i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas výkonu zákazky;

ii)

uzatvorenie zmluvy s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania verejného obstarávateľa počas postupu obstarávania;

v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré mu počas postupu obstarávania môžu poskytnúť nenáležité výhody;

d)

bolo konečným rozsudkom stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

i)

podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995 (9);

ii)

korupcie, ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (10), a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (11), a tiež aj korupcie, ako sa vymedzuje v práve krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený hospodársky subjekt, alebo krajiny plnenia zákazky;

iii)

účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (12);

iv)

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa vymedzujú v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (13);

v)

trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, ako sa vymedzujú v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (14), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

vi)

využívania detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi, ako sa vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (15);

e)

hospodársky subjekt vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu, čo viedlo k jej predčasnému ukončeniu alebo uplatňovaniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

f)

bolo konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovené, že hospodársky subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (16).

2.   Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c), d) a f) alebo v prípade uvedenom v odseku 1 písm. e) neexistuje konečný rozsudok či v relevantných prípadoch konečné správne rozhodnutie, verejný obstarávateľ vylúči hospodársky subjekt na základe predbežnej právnej kvalifikácie správania uvedeného v týchto bodoch, a to so zreteľom na preukázané skutočnosti alebo iné zistenia obsiahnuté v odporúčaní výboru uvedeného v článku 108.

Predbežná kvalifikácia uvedená v prvom pododseku nemá vplyv na posudzovanie konania predmetného hospodárskeho subjektu príslušnými orgánmi členských štátov podľa vnútroštátneho práva. Verejný obstarávateľ preskúma svoje rozhodnutie o vylúčení hospodárskeho subjektu a/alebo o uložení peňažnej sankcie tomuto subjektu bezodkladne po oznámení konečného rozsudku alebo konečného správneho rozhodnutia. V prípadoch, keď sa v konečnom rozsudku alebo konečnom správnom rozhodnutí nestanovuje dĺžka trvania vylúčenia, verejný obstarávateľ stanoví toto trvanie na základe preukázaných skutočností a zistení a so zreteľom na odporúčanie výboru uvedeného v článku 108.

Ak sa v takomto konečnom rozsudku alebo konečnom správnom rozhodnutí uvádza, že hospodársky subjekt nie je vinný zo správania na základe predbežnej právnej kvalifikácie, na základe ktorej bol vylúčený, verejný obstarávateľ bezodkladne ukončí toto vylúčenie a/alebo v relevantných prípadoch vráti akúkoľvek uloženú peňažnú sankciu.

Skutočnosťami a zisteniami uvedenými v prvom pododseku sú najmä:

a)

skutočnosti preukázané v rámci auditov alebo vyšetrovaní vykonávaných Dvorom audítorov, úradom OLAF alebo vnútorným auditom, alebo akýchkoľvek iných overovaní, auditov alebo kontrol vykonaných v rámci zodpovednosti príslušného povoľujúceho úradníka;

b)

správne rozhodnutia, ktoré nemajú konečný charakter a medzi ktoré môžu patriť disciplinárne opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu zodpovedným za overovanie uplatňovania noriem profesijnej etiky;

c)

rozhodnutia ECB, EIB, Európskeho investičného fondu alebo medzinárodných organizácií;

d)

rozhodnutia Komisie týkajúce sa porušenia pravidiel hospodárskej súťaže Únie alebo rozhodnutia vnútroštátneho príslušného orgánu týkajúce sa porušenia práva hospodárskej súťaže Únie alebo vnútroštátneho práva v tejto oblasti.

3.   Každé rozhodnutie verejného obstarávateľa prijaté podľa článkov 106 až 108 alebo v relevantných prípadoch akékoľvek odporúčanie výboru uvedeného v článku 108 sa prijme v súlade so zásadou proporcionality, berúc do úvahy najmä závažnosť danej situácie vrátane dosahu na finančné záujmy a dobré meno Únie, čas, ktorý uplynul od daného konania, dĺžku jeho trvania a jeho frekvenciu, úmysel alebo mieru nedbanlivosti, obmedzenú sumu, o ktorú ide v odseku 1 písm. b) tohto článku alebo akékoľvek iné poľahčujúce okolnosti, akými sú napríklad miera spolupráce hospodárskeho subjektu s relevantným príslušným orgánom a jeho príspevok k vyšetrovaniu, ako ho uzná verejný obstarávateľ, alebo zverejnenie situácie vyžadujúcej vylúčenie prostredníctvom vyhlásenia uvedeného v odseku 10 tohto článku.

4.   Verejný obstarávateľ vylúči hospodársky subjekt v prípade, keď sa v jednej zo situácií alebo viacerých situáciách uvedených v odseku 1 písm. c) až f) nachádza osoba, ktorá je členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu tohto hospodárskeho subjektu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu. Verejný obstarávateľ vylúči hospodársky subjekt aj v prípade, ak sa v jednej zo situácií alebo viacerých situáciách uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b) nachádza fyzická alebo právnická osoba, ktorá preberá neobmedzenú zodpovednosť za dlhy daného hospodárskeho subjektu.

5.   V prípadoch, keď sa rozpočet plní v rámci nepriameho hospodárenia s tretími krajinami, Komisia môže, v relevantných prípadoch aj s prihliadnutím na odporúčanie výboru uvedeného v článku 108, prijať rozhodnutie o vylúčení alebo uložiť peňažnú sankciu za podmienok stanovených v tomto článku, ak tak tretia krajina poverená podľa článku 58 ods. 1 písm. c) neurobila. Tým nie je dotknutá zodpovednosť tretej krajiny podľa článku 60 ods. 3, pokiaľ ide o predchádzanie, odhaľovanie, naprávanie a oznamovanie nezrovnalostí a podvodov alebo prijímanie rozhodnutí o vylúčení alebo ukladanie peňažných sankcií.

6.   V prípadoch uvedených v odseku 2 tohto článku môže verejný obstarávateľ dočasne vylúčiť hospodársky subjekt bez predchádzajúceho odporúčania výboru uvedeného v článku 108, ak by účasť dotknutého hospodárskeho subjektu na postupoch obstarávania predstavovala vážne a bezprostredné ohrozenie finančných záujmov Únie. Verejný obstarávateľ v takýchto prípadoch okamžite postúpi vec výboru a prijme konečné rozhodnutie najneskôr do 14 dní po doručení odporúčania výboru.

7.   Verejný obstarávateľ, v relevantných prípadoch aj so zreteľom na odporúčanie výboru uvedeného v článku 108, nesmie vylúčiť hospodársky subjekt z účasti na postupoch obstarávania, ak:

a)

hospodársky subjekt prijal nápravné opatrenia uvedené v odseku 8 tohto článku, a tak preukázal svoju spoľahlivosť. Toto písmeno sa neuplatňuje v prípade uvedenom v odseku 1 písm. d) tohto článku;

b)

je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu činnosti, na obmedzený čas a do prijatia nápravných opatrení uvedených v odseku 8 tohto článku;

c)

by takéto vylúčenie bolo neprimerané na základe kritérií uvedených v odseku 3 tohto článku.

Navyše, odsek 1 písm. a) tohto článku sa neuplatňuje v prípade nákupov tovaru za mimoriadne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí svoju podnikateľskú činnosť, alebo od likvidátorov v insolvenčnom konaní, alebo prostredníctvom dohody s veriteľmi, či prostredníctvom podobného postupu v súlade s vnútroštátnym právom.

V prípadoch, keď hospodársky subjekt nie je vylúčený v zmysle prvého a druhého pododseku tohto odseku verejný obstarávateľ upresní dôvody jeho nevylúčenia a informuje o nich výbor uvedený v článku 108.

8.   Opatrenia uvedené v odseku 7, ktorými sa napráva situácia vyžadujúca vylúčenie, môžu zahŕňať predovšetkým:

a)

opatrenia na určenie pôvodu situácií vedúcich k vylúčeniu a konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia v príslušnej oblasti podnikania hospodárskeho subjektu, ktoré sú vhodné na nápravu predmetného správania a zamedzenie jeho opätovného výskytu;

b)

dôkaz o tom, že hospodársky subjekt podnikol opatrenia na náhradu alebo nápravu škody alebo ujmy spôsobenej finančným záujmom Únie v dôsledku skutkového stavu, ktorý je dôvodom situácie vyžadujúcej vylúčenie;

c)

dôkaz o tom, že hospodársky subjekt zaplatil alebo zabezpečil platbu akejkoľvek pokuty, ktorú uložil príslušný orgán, alebo akýchkoľvek daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie uvedených v odseku 1 písm. b).

9.   Verejný obstarávateľ bezodkladne preskúma, v relevantných prípadoch aj so zreteľom na revidované odporúčanie výboru uvedeného v článku 108, svoje rozhodnutie vylúčiť hospodársky subjekt, a to z úradnej moci alebo na žiadosť uvedeného hospodárskeho subjektu, ak tento subjekt prijal nápravné opatrenia, ktoré dostatočne preukazujú jeho spoľahlivosť, alebo poskytol nové skutočnosti, ktoré preukazujú, že situácia vyžadujúca vylúčenie, uvedená v odseku 1 tohto článku, pominula.

10.   Záujemca alebo uchádzač vyhlási v čase podania žiadosti o účasť alebo ponuky, či je v niektorej zo situácií uvedených v odseku 1 tohto článku alebo v článku 107 ods. 1 a prípadne či prijal nápravné opatrenia uvedené v odseku 7 písm. a) tohto článku. V relevantných prípadoch predloží záujemca alebo uchádzač rovnaké vyhlásenie podpísané subjektom, ktorého kapacity má v úmysle využiť. Verejný obstarávateľ však môže od uvedených požiadaviek upustiť v prípade zákaziek s veľmi nízkou hodnotou, ktoré sa vymedzia v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 210.

11.   Ak o to verejný obstarávateľ požiada a ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu konania, záujemca alebo uchádzač a aj subjekt, ktorého kapacity má záujemca či uchádzač v úmysle použiť, poskytne:

a)

náležitý dôkaz o tom, že sa záujemca, uchádzač alebo subjekt nenachádza v žiadnej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie uvedených v odseku 1;

b)

informácie o osobách, ktoré sú členmi správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu záujemcu, uchádzača alebo subjektu alebo ktoré vo vzťahu k danému záujemcovi, uchádzačovi alebo subjektu majú právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu, a náležitý dôkaz o tom, že sa žiadna z uvedených osôb nenachádza v žiadnej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie uvedených v odseku 1 písm. c) až f);

c)

náležitý dôkaz o tom, že fyzické alebo právnické osoby, ktoré preberajú neobmedzenú zodpovednosť za dlhy daného záujemcu, uchádzača alebo subjektu, sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b).

12.   Verejný obstarávateľ môže uplatniť odseky 1 až 11 aj na subdodávateľa. V takom prípade verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca alebo uchádzač nahradil subdodávateľa alebo subjekt, ktorého kapacity má v úmysle použiť, ak je tento subdodávateľ alebo subjekt v situácii vyžadujúcej vylúčenie.

13.   S cieľom dosiahnuť odrádzajúci účinok môže verejný obstarávateľ, v relevantných prípadoch s prihliadnutím na odporúčanie výboru uvedeného v článku 108, uložiť peňažnú sankciu hospodárskemu subjektu, ktorý sa pokúsil získať prístup k finančným prostriedkom Únie prostredníctvom účasti alebo žiadosti o účasť na postupe obstarávania, pričom bol v jednej z nasledujúcich situácií vyžadujúcich vylúčenie, bez toho, aby ju oznámil v súlade s odsekom 10 tohto článku:

a)

pokiaľ ide o situácie uvedené v odseku 1 písm. c), d), e) a f) tohto článku, ako alternatívu k rozhodnutiu o vylúčení hospodárskeho subjektu, ak by bolo takéto vylúčenie neprimerané na základe kritérií uvedených v odseku 3 tohto článku;

b)

pokiaľ ide o situácie uvedené v odseku 1 písm. c), d) a e) tohto článku spolu s vylúčením, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie ochrany finančných záujmov Únie, ak sa hospodársky subjekt systémovo a opakovane snaží neoprávnene získavať finančné prostriedky Únie.

Výška peňažnej sankcie predstavuje 2 % až 10 % z celkovej hodnoty zákazky.

14.   Trvanie vylúčenia nesmie presiahnuť žiadne z týchto období:

a)

čas stanovený v konečnom rozsudku alebo konečnom správnom rozhodnutí členského štátu, ak je takýto čas stanovený;

b)

päť rokov v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. d);

c)

tri roky v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c), e) a f).

Hospodársky subjekt je vylúčený dovtedy, kým sa nachádza v jednej zo situácií uvedených v odseku 1 písm. a) a b).

15.   Premlčacia lehota na vylúčenie hospodárskeho subjektu a/alebo uloženie peňažných sankcií tomuto subjektu je päť rokov od ktoréhokoľvek z týchto dátumov:

a)

v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a e) tohto článku dátum konania vedúceho k vylúčeniu, alebo, v prípade pokračujúceho alebo opakovaného konania, dátum, keď sa takéto správanie skončilo;

b)

v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d) tohto článku dátum konečného rozsudku vnútroštátneho súdu alebo konečného správneho rozhodnutia.

Premlčacia lehota sa preruší aktom Komisie, úradu OLAF, výboru uvedenom v článku 108 alebo akéhokoľvek subjektu zapojeného do plnenia rozpočtu, ktorý sa oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu a ktorý súvisí s vyšetrovaním alebo súdnym konaním. Nová premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prerušenia.

Na účely odseku 1 písm. f) tohto článku sa uplatňuje premlčacia lehota na vylúčenie hospodárskeho subjektu a/alebo uloženie peňažných sankcií hospodárskemu subjektu podľa článku 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95.

Ak správanie hospodárskeho subjektu spĺňa viaceré dôvody uvedené v odseku 1 tohto článku, uplatní sa premlčacia lehota najzávažnejšieho z uvedených dôvodov.

16.   Ak je to nevyhnutné na posilnenie odrádzajúceho účinku vylúčenia a/alebo peňažnej sankcie, Komisia v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c), d), e) a f) tohto článku a s výhradou rozhodnutia verejného obstarávateľa na svojej internetovej stránke zverejní tieto informácie súvisiace s vylúčením a v relevantných prípadoch i peňažnou sankciou:

a)

názov dotknutého hospodárskeho subjektu;

b)

situáciu vyžadujúcu vylúčenie, odvolaním sa na odsek 1 tohto článku;

c)

dĺžku trvania vylúčenia alebo výšku peňažnej sankcie.

Ak sa rozhodnutie o vylúčení a/alebo peňažnej sankcii prijalo na základe predbežnej kvalifikácie, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, v zverejnených informáciách sa uvedie, že neexistuje konečný rozsudok ani prípadné konečné správne rozhodnutie. V týchto prípadoch sa bezodkladne zverejnia informácie o každom odvolaní, stave odvolania a jeho výsledku, ako aj každé revidované rozhodnutie verejného obstarávateľa. Ak bola uložená peňažná sankcia, v zverejnených informáciách sa tiež uvedie, či sa táto sankcia už zaplatila.

Rozhodnutie zverejniť informácie prijíma verejný obstarávateľ buď po príslušnom konečnom rozsudku alebo po prípadnom konečnom správnom rozhodnutí, resp. na základe odporúčania výboru uvedeného v článku 108. Uvedené rozhodnutie nadobudne účinnosť tri mesiace po jeho oznámení hospodárskemu subjektu.

Zverejnené informácie sa odstránia hneď po skončení vylúčenia. V prípade peňažnej sankcie sa zverejnené informácie odstránia šesť mesiacov po jej zaplatení.

Pokiaľ ide o osobné údaje, verejný obstarávateľ v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 informuje hospodársky subjekt o jeho právach podľa platných pravidiel ochrany údajov a o postupoch, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní týchto práv.

17.   Informácie uvedené v odseku 16 tohto článku sa nezverejnia, ak nastane ktorákoľvek z týchto okolností:

a)

ak je potrebné zachovať dôverný charakter vyšetrovania alebo vnútroštátnych súdnych konaní;

b)

ak by zverejnenie spôsobilo dotknutému hospodárskemu subjektu neprimeranú škodu alebo ak by bolo inak neprimerané, a to na základe primeranosti kritérií stanovených v odseku 3 tohto článku a na výšku peňažnej sankcie;

c)

ak ide o fyzickú osobu, pokiaľ nie je zverejnenie osobných údajov výnimočne odôvodnené okrem iného závažnosťou konania alebo jeho dosahu na finančné záujmy Únie. V takých prípadoch sa v rozhodnutí o zverejnení informácií náležite zohľadní právo na súkromie a ostatné práva stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001.

18.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 210, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu vyhlásenia uvedeného v odseku 10 tohto článku a dôkazov uvedených v odseku 11 písm. a) tohto článku o tom, že hospodársky subjekt sa nenachádza v žiadnej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie, a to aj odkazom na jednotný európsky dokument pre obstarávanie, ako sa ustanovuje v článku 59 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ, a pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa situácií, v ktorých verejný obstarávateľ môže, ale nemusí vyžadovať predloženie takého vyhlásenia alebo dôkazov.

(9)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48."

(10)  Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1."

(11)  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54)."

(12)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42)."

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15)."

(14)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3)."

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1)."

(16)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).“."

14)

článok 107 sa nahrádza takto:

„Článok 107

Vyradenie z daného postupu obstarávania

1.   Verejný obstarávateľ nezadá zákazku v rámci daného postupu obstarávania hospodárskemu subjektu, ktorý:

a)

je v situácii vyžadujúcej vylúčenie ustanovenej podľa článku 106;

b)

skreslil informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na konaní, alebo takéto informácie vôbec neposkytol;

c)

sa podieľal na príprave súťažných podkladov, ak táto skutočnosť znamená narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nemožno napraviť iným spôsobom.

2.   Pred prijatím rozhodnutia o vyradení hospodárskeho subjektu z daného postupu obstarávania poskytne verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu možnosť predložiť pripomienky, a to pokiaľ nebolo vyradenie odôvodnené v súlade s odsekom 1 písm. a) rozhodnutím o vylúčení prijatým v súvislosti s daným hospodárskym subjektom po preskúmaní jeho pripomienok.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia na účely zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže a vyhlásenie a dôkazy o tom, že sa hospodársky subjekt nenachádza v niektorej zo situácií uvedených v odseku 1 tohto článku.“.

15)

článok 108 sa nahrádza takto:

„Článok 108

Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia

1.   Informácie vymieňané v rámci systému včasného odhaľovania a vylúčenia uvedeného v článku 105a tohto nariadenia sa sústreďujú v databáze, ktorú zriadila Komisia, a spravujú sa v úplnom súlade s právom na súkromie a ostatnými právami ustanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001 (ďalej len ‚databáza‘).

Informácie do databázy vkladá príslušný verejný obstarávateľ v kontexte svojich prebiehajúcich postupov obstarávania a existujúcich zmlúv po tom, ako to oznámi dotknutému hospodárskemu subjektu. Takéto oznámenie sa vo výnimočných prípadoch môže odložiť, ak existujú závažné legitímne dôvody na zachovanie dôvernosti vyšetrovania alebo vnútroštátneho súdneho konania, až kým tieto závažné legitímne dôvody na zachovanie dôvernosti nezaniknú.

V súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 má každý hospodársky subjekt podliehajúci systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia právo byť informovaný o údajoch uchovávaných v databáze na základe jeho žiadosti Komisii.

Informácie nachádzajúce sa v uvedenej databáze sa aktualizujú po prípadnej oprave alebo vymazaní, alebo akejkoľvek zmene údajov. Zverejňujú sa len v súlade s článkom 106 ods. 16 a 17 tohto nariadenia.

2.   Včasné odhaľovanie rizík ohrozujúcich finančné záujmy Únie, ako sa uvádza v článku 105a ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, sa zakladá na tom, že Komisii poskytuje informácie ktorýkoľvek z týchto subjektov:

a)

OLAF v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (17), ak prebiehajúce vyšetrovanie OLAF-u preukáže, že by mohlo byť vhodné prijať ochranné opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie, a to s náležitým ohľadom na dodržiavanie procesných a základných práv a na ochranu oznamovateľov;

b)

povoľujúci úradník Komisie, európskeho úradu zriadeného Komisiou alebo výkonnej agentúry v prípade predpokladaného závažného odborného pochybenia, nezrovnalosti, podvodu, korupcie alebo vážneho porušenia zmluvy;

c)

inštitúcia, európsky úrad alebo agentúra iné ako tie, ktoré sú uvedené v písmene b) tohto odseku alebo subjekt v prípadoch predpokladaného závažného odborného pochybenia, nezrovnalosti, podvodu, korupcie alebo vážneho porušenia zmluvy;

d)

subjekty, ktoré plnia rozpočet v súlade s článkom 59 tohto nariadenia, v prípadoch zisteného podvodu a/alebo nezrovnalosti, ak sa to vyžaduje v predpisoch platných v konkrétnom odvetví;

e)

subjekty, ktoré plnia rozpočet v súlade s článkom 60 tohto nariadenia, v prípadoch zisteného podvodu a/alebo nezrovnalosti.

3.   Okrem prípadov, keď sa informácie majú predkladať v súlade s predpismi platnými v konkrétnom odvetví, informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa odseku 2 tohto článku obsahujú:

a)

identifikáciu dotknutého hospodárskeho subjektu;

b)

súhrn zistených rizík alebo sporných skutočností;

c)

informácie, ktoré by mohli povoľujúcemu úradníkovi pomôcť pri overovaní, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku, alebo prijímaní rozhodnutia o vylúčení, ako sa uvádza v článku 106 ods. 1 alebo 2, alebo rozhodnutia o uložení peňažnej sankcie, ako sa uvádza v článku 106 ods. 13;

d)

v relevantných prípadoch akékoľvek osobitné opatrenia potrebné na zabezpečenie dôvernosti poskytnutých informácií vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov na ochranu vyšetrovania alebo vnútroštátneho súdneho konania.

4.   Komisia bezodkladne poskytne informácie uvedené v odseku 3 tohto článku svojim povoľujúcim úradníkom a povoľujúcim úradníkom svojich výkonných agentúr, všetkým ostatným inštitúciám, subjektom, európskym úradom a agentúram, aby mohli vykonať potrebné overenie v súvislosti s ich prebiehajúcimi postupmi obstarávania a existujúcimi zákazkami.

Pri vykonávaní tohto overenia povoľujúci úradník uplatňuje svoju právomoc ustanovenú v článku 66 a neprekračuje rámec vymedzený podmienkami súťažných podkladov a zmluvných ustanovení.

Lehota na uchovávanie informácií poskytnutých v súlade s odsekom 3 tohto článku nesmie presiahnuť jeden rok. Ak sa počas tohto obdobia verejný obstarávateľ obráti na výbor so žiadosťou o vydanie odporúčania v prípade vylúčenia, lehota na uchovávanie sa môže predĺžiť až dovtedy, kým verejný obstarávateľ neprijme rozhodnutie.

5.   Verejný obstarávateľ môže prijať rozhodnutie o vylúčení a/alebo uložení peňažnej sankcie a rozhodnutie o zverejnení súvisiacich informácií len po získaní odporúčania výboru, ak takéto rozhodnutie vychádza z predbežnej kvalifikácie, ako sa uvádza v článku 106 ods. 2.

6.   Výbor sa zvoláva na žiadosť ktoréhokoľvek verejného obstarávateľa, ako sa uvádza v článku 117.

7.   Výbor sa skladá:

a)

zo stáleho nezávislého predsedu na vysokej úrovni;

b)

z dvoch zástupcov Komisie ako vlastníka systému, ktorí vyjadrujú spoločné stanovisko; a

c)

z jedného zástupcu žiadajúceho verejného obstarávateľa.

Zloženie výboru zabezpečí primeranú právnu a technickú odbornosť.

Výboru pomáha stály sekretariát, ktorý poskytuje Komisia a ktorý zabezpečuje nepretržitý chod administratívy výboru.

8.   Na konanie pred výborom sa uplatňuje tento postup:

a)

žiadajúci verejný obstarávateľ postúpi prípad výboru spolu s potrebnými informáciami uvedenými v odseku 3 tohto článku, skutočnosťami a zisteniami uvedenými v článku 106 ods. 2 a opisom údajnej situácie vyžadujúcej vylúčenie;

b)

výbor bezodkladne oznámi hospodárskemu subjektu sporné skutočnosti a ich predbežné právne posúdenie, ktoré sa môže kvalifikovať ako situácia vyžadujúca vylúčenie uvedená v článku 106 ods. 1 písm. c), d) e) a f) a/alebo môže viesť k uloženiu peňažnej sankcie. Výbor súbežne dá rovnaké oznámenie ostatným verejným obstarávateľom;

c)

pred prijatím akéhokoľvek odporúčania dá výbor hospodárskemu subjektu a informovaným verejným obstarávateľom príležitosť predložiť pripomienky. Hospodársky subjekt a informovaní verejní obstarávatelia majú na predloženie svojich pripomienok aspoň 15 dní;

d)

v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. d) a f) sa oznámenie uvedené v písmene b) tohto odseku a možnosť uvedená v písmene c) tohto odseku môžu výnimočne odložiť, ak existujú závažné legitímne dôvody na zachovanie dôvernosti vyšetrovania alebo vnútroštátneho súdneho konania, až kým tieto závažné legitímne dôvody na zachovanie dôvernosti nezaniknú;

e)

ak sa žiadosť verejného obstarávateľa zakladá okrem iného na informáciách, ktoré poskytol OLAF, tento úrad bude spolupracovať s výborom v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 s náležitým ohľadom na dodržiavanie procesných a základných práv a na ochranu oznamovateľov;

f)

Výbor prijme svoje odporúčanie do 45 dní od doručenia žiadosti verejného obstarávateľa. Ak výbor požaduje od hospodárskeho subjektu ďalšie informácie, predĺži sa táto lehota maximálne o 15 dní. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže výbor lehotu na prijatie odporúčania ďalej predĺžiť, a to maximálne o jeden mesiac. Ak hospodársky subjekt nepredloží svoje pripomienky alebo neposkytne požadované informácie v stanovenej lehote, môže výbor pristúpiť k prijatiu odporúčania.

9.   Odporúčanie výboru na vylúčenie a/alebo v relevantných prípadoch uloženie peňažnej sankcie obsahuje tieto prvky:

a)

skutočnosti alebo zistenia uvedené v článku 106 ods. 2 a ich predbežná právna kvalifikácia;

b)

posúdenie potreby uložiť peňažnú sankciu a jej výšku;

c)

posúdenie potreby vylúčiť dotknutý hospodársky subjekt, a ak je vylúčenie potrebné, navrhovaná dĺžka trvania takéhoto vylúčenia;

d)

posúdenie potreby zverejniť informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu, ktorý je vylúčený a/alebo ktorému bola uložená peňažná sankcia;

e)

posúdenie prípadných nápravných opatrení, ktoré prijal hospodársky subjekt.

Ak verejný obstarávateľ plánuje prijať prísnejšie rozhodnutie než to, ktoré odporučil výbor, tento obstarávateľ zabezpečí, aby sa takéto rozhodnutie prijalo s náležitým dodržaním práva na vypočutie a pravidiel ochrany osobných údajov.

10.   Počas obdobia vylúčenia zreviduje výbor na žiadosť verejného obstarávateľa svoje odporúčanie v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 9 alebo po oznámení konečného rozsudku alebo konečného správneho rozhodnutia, ktoré sú dôvodom na vylúčenie, keď sa v takomto rozsudku alebo rozhodnutí nestanovuje dĺžka trvania vylúčenia, ako sa uvádza v článku 106 ods. 2 druhom pododseku.

Výbor žiadajúcemu verejnému obstarávateľovi bezodkladne oznámi revidované odporúčanie, na základe ktorého verejný obstarávateľ zreviduje svoje rozhodnutie.

11.   Súdny dvor Európskej únie má neobmedzenú právomoc preskúmať rozhodnutie, ktorým verejný obstarávateľ vylúčil hospodársky subjekt a/alebo mu uložil peňažnú sankciu, vrátane skrátenia alebo predĺženia trvania vylúčenia a/alebo zrušenia, zníženia alebo zvýšenia uloženej peňažnej sankcie.

12.   Komisia všetkým subjektom, ktoré sa zúčastňujú na plnení rozpočtu v súlade s článkom 58, umožní prístup k informáciám, ktoré sa týkajú rozhodnutí o vylúčení podľa článku 106, aby si mohli overiť, či je v systéme zaznamenané vylúčenie, s cieľom zohľadniť v prípade potreby a na vlastnú zodpovednosť tieto informácie pri zadávaní zákaziek v rámci plnenia rozpočtu.

13.   Komisia v rámci svojej výročnej správy určenej Európskemu parlamentu a Rade, ako sa uvádza v článku 325 ods. 5 ZFEÚ, poskytne súhrnné informácie o rozhodnutiach, ktoré verejní obstarávatelia prijali podľa článkov 105a až 108 tohto nariadenia. Táto správa obsahuje aj ďalšie informácie o všetkých rozhodnutiach, ktoré verejní obstarávatelia prijali podľa článku 106 ods. 7 písm. b) tohto nariadenia a článku 106 ods. 17 tohto nariadenia, a o všetkých rozhodnutiach verejných obstarávateľov odchýliť sa od odporúčania výboru podľa článku 105a ods. 2 tretieho pododseku tohto nariadenia.

Informácie uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa poskytnú s náležitým ohľadom na požiadavky na dôvernosť a tak, aby predovšetkým neumožňovali identifikáciu dotknutého hospodárskeho subjektu.

14.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o systém Únie na ochranu finančných záujmov Únie vrátane jeho databázy a jej štandardizovaných postupov, organizácie a zloženia výboru, vymenovania a nezávislosti predsedu, a predchádzania konfliktom záujmov predsedu a členov výboru, ako aj ich zvládania.

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).“."

16)

Článok 109 sa vypúšťa.

17)

Článok 110 sa nahrádza takto:

„Článok 110

Zadávanie zákaziek

1.   Zákazky sa zadávajú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk za predpokladu, že verejný obstarávateľ overil splnenie týchto podmienok:

a)

ponuka spĺňa minimálne požiadavky stanovené v súťažných podkladoch;

b)

záujemca alebo uchádzač nie je vylúčený podľa článku 106 alebo vyradený podľa článku 107, a

c)

záujemca alebo uchádzač spĺňa podmienky účasti stanovené v súťažných podkladoch a nenachádza sa v situácii konfliktu záujmov, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie zákazky.

2.   Pri hodnotení spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača uplatní verejný obstarávateľ podmienky účasti. Podmienky účasti sa môžu vzťahovať len na právnu a regulačnú spôsobilosť vykonávať profesijnú činnosť, ekonomickú a finančnú kapacitu a technickú a odbornú spôsobilosť.

3.   Na hodnotenie ponuky uplatní verejný obstarávateľ kritériá na vyhodnotenie ponúk.

4.   Verejný obstarávateľ zadáva zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, pričom vychádza z jednej z troch metód zadávania: na základe najnižšej ceny, najnižších nákladov alebo najlepšieho pomeru ceny a kvality.

Pri metóde najnižších nákladov použije verejný obstarávateľ prístup nákladovej efektívnosti vrátane nákladov na životný cyklus.

Pri metóde najlepšieho pomeru ceny a kvality zohľadní verejný obstarávateľ cenu alebo náklady a iné kritériá kvality súvisiace s predmetom danej zákazky.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobností, pokiaľ ide o podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk vrátane kritérií kvality a ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ako aj metódy používané pri posudzovaní nákladov na životný cyklus predmetu nákupu. Komisia je tiež splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa dokumentov, ktoré predstavujú dôkaz o právnej spôsobilosti, ekonomickej a finančnej kapacite a dôkaz o technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj podrobných pravidiel, pokiaľ ide o elektronické aukcie a neobvykle nízke ceny.“.

18)

Článok 111 sa nahrádza takto:

„Článok 111

Predkladanie ponúk, elektronická komunikácia a hodnotenie

1.   Postupy predkladania ponúk musia zaistiť skutočnú hospodársku súťaž a utajenosť obsahu ponúk až do momentu, keď sa všetky ponuky súbežne otvoria.

2.   Komisia vhodnými prostriedkami a uplatnením článku 95 zabezpečí, aby mali uchádzači možnosť predložiť obsah ponuky a všetky príslušné doklady v elektronickom formáte (‚elektronické obstarávanie‘), okrem náležite odôvodnených prípadov uvedených v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 210. Akýkoľvek elektronický komunikačný systém používaný na podporu komunikácie a výmenu informácií je nediskriminačný, všeobecne dostupný a interoperabilný s bežne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií (IKT) a neobmedzuje prístup hospodárskych subjektov k postupu obstarávania.

Komisia pravidelne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku vo vykonávaní tohto odseku.

3.   Ak sa to považuje za vhodné a primerané, verejný obstarávateľ môže od uchádzačov vyžadovať, aby vopred zložili zábezpeku ako záruku, že predložené ponuky sa nestiahnu. Požadovaná zábezpeka musí byť primeraná predpokladanej hodnote zákazky a stanovená na primeranej úrovni, aby sa zabránilo diskriminácii rôznych hospodárskych subjektov.

4.   Verejný obstarávateľ otvorí všetky žiadosti o účasť a ponuky. Avšak zamietne:

a)

žiadosti o účasť a ponuky, pri ktorých sa nedodržala lehota na doručenie, bez ich otvorenia;

b)

ponuky, ktoré boli doručené už otvorené, bez preskúmania ich obsahu.

5.   Verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky žiadosti o účasť alebo ponuky, ktoré nie sú zamietnuté v štádiu otvárania, ako sa uvádza v odseku 4, na základe kritérií stanovených v súťažných podkladoch s cieľom zadať zákazku alebo uskutočniť elektronickú aukciu.

6.   Žiadosti o účasť a ponuky, ktoré nespĺňajú všetky minimálne požiadavky stanovené v súťažných podkladoch, sa zamietnu.

Okrem riadne odôvodnených prípadov, hodnotiaci výbor alebo verejný obstarávateľ požiada záujemcov alebo uchádzačov, aby v stanovenej lehote poskytli ďalšie podklady alebo chýbajúce dokumenty, objasnili dokumenty podporujúce kritériá vylúčenia alebo podmienky účasti, alebo aby vysvetlili ponuku s neobvykle nízkou cenou.

7.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o lehoty na doručenie ponúk a žiadostí o účasť, prístup k súťažným podkladom, lehoty na poskytnutie dodatočných informácií, lehoty v naliehavých prípadoch, ako aj o prostriedky komunikácie na predkladanie ponúk a elektronické katalógy, podrobných pravidiel, pokiaľ ide o technické a právne požiadavky na elektronické systémy na výmenu informácií a o výnimku z používania elektronických prostriedkov na predkladanie ponúk v riadne odôvodnených prípadoch. Okrem toho je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o možnosť vyžadovať zábezpeku v súvislosti s ponukou a podmienky uplatnenia alebo uvoľnenia zábezpeky, otváranie a vyhodnocovanie ponúk a žiadostí o účasť a zriaďovanie a zloženie otváracích a hodnotiacich komisií.“.

19)

Článok 112 sa nahrádza takto:

„Článok 112

Kontakty v priebehu postupov obstarávania

1.   Kým prebieha postup obstarávania, všetky kontakty medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi musia spĺňať podmienky zabezpečujúce transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a dobrú správu, ako sa uvádza v článku 96. Po uplynutí lehoty na prijatie ponúk, verejný obstarávateľ – s výnimkou riadne odôvodnených prípadov – kontaktuje uchádzača s cieľom opraviť zjavné administratívne chyby alebo vyžiadať si potvrdenie konkrétneho alebo technického prvku. Uvedené kontakty ani žiadne iné kontakty nesmú viesť k zmenám súťažných podkladov ani k podstatným zmenám podmienok predloženej ponuky s výnimkou prípadu, keď niektorý z postupov obstarávania stanovených v článku 104 ods. 1 takúto možnosť výslovne pripúšťa.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel o kontaktoch, ktoré sú prípustné, a kontaktoch, ktoré sú potrebné, medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi v priebehu postupu obstarávania.“.

20)

Článok 113 sa nahrádza takto:

„Článok 113

Rozhodnutie o zadaní zákazky a informovanie záujemcov alebo uchádzačov

1.   Zodpovedný povoľujúci úradník v súlade s podmienkami účasti a kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v súťažných podkladoch rozhodne o tom, komu sa zákazka zadá.

2.   Verejný obstarávateľ oznámi všetkým záujemcom alebo uchádzačom, ktorých žiadosti o účasť alebo ponuky boli zamietnuté, dôvody, na základe ktorých bolo toto rozhodnutie prijaté, ako aj dĺžku trvania odkladnej lehoty uvedenej v článku 118 ods. 2.

V prípade zadávania osobitných zákaziek na základe rámcovej zmluvy s opätovným otvorením súťaže verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku hodnotenia.

3.   Každému uchádzačovi, ktorý sa nenachádza v niektorej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie, ktorého ponuka spĺňa podmienky stanovené v súťažných podkladoch a ktorý podá písomnú žiadosť, verejný obstarávateľ oznámi:

a)

meno uchádzača alebo uchádzačov v prípade rámcovej zmluvy, ktorému bola zákazka zadaná, a – s výnimkou prípadu osobitnej zákazky zadanej na základe rámcovej zmluvy s opätovným otvorením súťaže – charakteristické znaky a relatívne výhody úspešnej ponuky, zaplatenú cenu alebo hodnotu zákazky, podľa toho, čo je vhodné;

b)

informácie o pokroku v rokovaní a dialógu s uchádzačmi.

Verejný obstarávateľ však môže rozhodnúť, že určité informácie neposkytne, ak by ich zverejnenie bránilo presadzovaniu práva, bolo v rozpore s verejným záujmom alebo škodilo oprávneným obchodným záujmom hospodárskych subjektov alebo by mohlo narušiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi nimi.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o požiadavky na hodnotiacu správu a rozhodnutie o zadaní zákazky a ich obsah a o informovanie záujemcov a uchádzačov.“.

21)

Článok 114 sa nahrádza takto:

„Článok 114

Zrušenie postupu obstarávania

Verejný obstarávateľ môže až do podpísania zmluvy zrušiť postup obstarávania bez toho, aby záujemcovia alebo uchádzači mali nárok žiadať akúkoľvek náhradu.

Takéto rozhodnutie musí byť odôvodnené a musí sa čo najskôr oznámiť záujemcom alebo uchádzačom.“.

22)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 114a

Plnenie zákazky a úpravy zmluvy

1.   Plnenie zákazky sa nesmie začať pred podpísaním zmluvy.

2.   Verejný obstarávateľ môže upraviť zmluvu alebo rámcovú zmluvu bez postupu obstarávania len v prípadoch ustanovených v odseku 3 a za predpokladu, že sa touto úpravou nemení predmet zmluvy alebo rámcovej zmluvy.

3.   Zákazku alebo osobitnú zákazku na základe rámcovej zmluvy možno upraviť bez nového postupu obstarávania v týchto prípadoch:

a)

v prípade dodatočných stavebných prác, tovaru alebo služieb, ktoré dodáva alebo poskytuje pôvodný dodávateľ, ktoré sa stali nevyhnutnými, a pritom neboli zahrnuté v pôvodnom obstarávaní, a to ak sú splnené tieto podmienky:

i)

zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov spojených s požiadavkami vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability pri existujúcom vybavení, službách alebo zariadeniach;

ii)

zmena dodávateľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi podstatné zdvojenie nákladov; a

iii)

akékoľvek zvýšenie ceny vrátane čistej kumulatívnej hodnoty úprav nasledujúcich po sebe nepresahuje 50 % pôvodnej hodnoty zákazky;

b)

ak sú splnené tieto podmienky:

i)

potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ predvídať; a

ii)

žiadne zvýšenie ceny nepresiahne 50 % pôvodnej hodnoty zákazky;

c)

ak je hodnota úpravy nižšia ako tieto finančné limity:

i)

finančné limity uvedené v článku 118 ods. 1 a v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 190 ods. 2 v oblasti vonkajších činností, ktoré platia v čase úpravy, a

ii)

10 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na poskytnutie verejných služieb a zákaziek na dodanie tovaru a koncesných zmlúv na stavebné práce alebo služby a 15 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na uskutočnenie verejných stavebných prác;

d)

ak sa nemenia minimálne požiadavky pôvodného postupu obstarávania. V takomto prípade každá súvisiaca úprava hodnoty zodpovedá podmienkam uvedeným v písmene c) tohto pododseku okrem prípadu, keď by bola úprava hodnoty dôsledkom prísneho uplatnenia súťažných podkladov alebo zmluvných ustanovení.

Prvý pododsek písm. a), c) a d) tohto odseku možno uplatniť aj na rámcové zmluvy.

V pôvodnej hodnote zákazky sa nezohľadňujú revízie cien.

Čistá kumulatívna hodnota niekoľkých úprav nasledujúcich po sebe podľa prvého pododseku písm. c) tohto odseku nepresahuje žiadny finančný limit, ktorý je v ňom uvedený.

Verejný obstarávateľ uplatňuje opatrenia na účely zverejnenia ex post uvedené v článku 103 ods. 1.“.

23)

články 115 až 120 sa nahrádzajú takto:

„Článok 115

Zábezpeky

1.   S výnimkou zákaziek s nízkou hodnotou môže verejný obstarávateľ v prípade, že to považuje za vhodné a primerané, od dodávateľov v jednotlivých prípadoch a na základe analýzy rizík požadovať, aby zložili zábezpeku na dosiahnutie jedného z týchto cieľov:

a)

obmedzenie finančných rizík spojených s platbami v rámci predbežného financovania;

b)

zaistenie dodržania podstatných zmluvných záväzkov v prípade stavebných prác, tovaru alebo komplexných služieb;

c)

zaistenie splnenia zákazky v plnom rozsahu počas obdobia záväznosti zmluvy.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o druhy zábezpek, ktoré sa môžu požadovať od dodávateľov, vrátane kritérií pre analýzu rizík, ako aj o maximálnu výšku každého typu zábezpeky ako percentuálneho podielu z celkovej hodnoty zákazky.

Článok 116

Závažné chyby, nezrovnalosti alebo podvod

1.   Na účely tohto článku je ‚závažná chyba‘ akékoľvek porušenie ustanovenia zmluvy, ktoré vyplýva z konania alebo opomenutia, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť stratu pre rozpočet.

2.   Ak sa preukáže, že počas postupu zadávania zákazky došlo k závažným chybám, nezrovnalostiam alebo podvodu, verejný obstarávateľ postup pozastaví a môže prijať akékoľvek potrebné opatrenia vrátane zrušenia postupu.

3.   Ak sa po podpísaní zmluvy preukáže, že pri postupe zadávania zákazky alebo plnení zákazky došlo k závažným chybám, nezrovnalostiam alebo podvodu, verejný obstarávateľ môže pozastaviť plnenie zákazky alebo prípadne zmluvu vypovedať.

Plnenie zákaziek sa tiež môže pozastaviť s cieľom overiť, či došlo k údajným závažným chybám, nezrovnalostiam alebo podvodu.

V prípade, keď je možné závažné chyby, nezrovnalosti alebo podvod pripísať dodávateľovi, verejný obstarávateľ môže okrem toho taktiež odmietnuť vykonať platby alebo môže vymáhať sumy, ktoré boli neoprávnene vyplatené, a to úmerne k významnosti závažných chýb, nezrovnalostí alebo podvodu.

4.   OLAF uplatňuje právomoc prenesenú na Komisiu nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (18) vykonávať miestne inšpekcie a kontroly v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci tiež v tretích krajinách a v priestoroch medzinárodných organizácií.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o pozastavenie plnenia zákazky v prípade závažných chýb, nezrovnalostí alebo podvodu.

Článok 117

Verejný obstarávateľ

1.   Inštitúcie v zmysle článku 2, výkonné agentúry a subjekty v zmysle článkov 208 a 209 sa považujú za verejných obstarávateľov v prípade zákaziek zadávaných na ich vlastný účet s výnimkou prípadov, keď obstarávajú od centrálnej obstarávacej organizácie. Oddelenia uvedených inštitúcií sa nepovažujú za verejných obstarávateľov, keď uzatvárajú administratívne dojednania medzi sebou.

Uvedené inštitúcie delegujú v súlade s článkom 65 právomoci potrebné na výkon funkcie verejného obstarávateľa.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o delegovanie funkcie verejného obstarávateľa a o centrálne obstarávacie organizácie.

Článok 118

Príslušné finančné limity a odkladná lehota

1.   Na účely zadávania verejných zákaziek a koncesných zmlúv musí verejný obstarávateľ pri výbere jedného z postupov uvedených v článku 104 ods. 1 tohto nariadenia dodržiavať finančné limity ustanovené v článku 4 písm. a) a b) smernice 2014/24/EÚ. Na základe uvedených finančných limitov sa určia pravidlá zverejnenia ustanovené v článku 103 ods. 1 a 2 tohto nariadenia.

2.   S výhradou výnimiek a podmienok, ktoré sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, v prípade zákaziek, ktorých hodnoty presahujú finančné limity uvedené v odseku 1, nemôže verejný obstarávateľ podpísať zmluvu alebo rámcovú zmluvu s úspešným uchádzačom pred uplynutím odkladnej lehoty.

3.   Odkladná lehota trvá 10 dní pri použití elektronických prostriedkov komunikácie a pri použití iných prostriedkov 15 dní.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o samostatné zákazky a zákazky zadané po častiach, odhadovanie hodnoty verejných zákaziek a koncesných zmlúv a odkladnú lehotu pred podpísaním zmluvy.

Článok 119

Pravidlá týkajúce sa prístupu k obstarávaniu

Postupov obstarávania sa môžu za rovnakých podmienok zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré patria do pôsobnosti zmlúv, a všetky fyzické a právnické osoby usadené v tretích krajinách, ktoré majú s Úniou uzavretú osobitnú zmluvu v oblasti verejného obstarávania, a to za podmienok stanovených v uvedenej zmluve. Do postupu obstarávania sa môžu zapojiť aj medzinárodné organizácie.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o dôkazy, ktoré je potrebné poskytnúť v súvislosti s prístupom k obstarávaniu.

Článok 120

Pravidlá obstarávania Svetovej obchodnej organizácie

V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje mnohostranná Dohoda o vládnom obstarávaní uzavretá v rámci Svetovej obchodnej organizácie, sú tieto zákazky otvorené aj pre hospodárske subjekty usadené v tých štátoch, ktoré uvedenú dohodu ratifikovali, a to za podmienok, ktoré sú v nej stanovené.

(18)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).“."

24)

Článok 131 sa mení takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Na žiadateľov o granty a príjemcov sa uplatňuje článok 105a, článok 106 ods. 1 až 4, 6 a 7 okrem prvého pododseku písm. b) a druhého pododseku uvedeného odseku, článok 106 ods. 8, 9, 11 a 13 až 17 a článok 108. Na žiadateľov sa vzťahuje článok 107. Žiadatelia musia vyhlásiť, či sa nenachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 alebo v článku 107 a prípadne či prijali nápravné opatrenia, ako sa uvádza v článku 106 ods. 7 písm. a).

Povoľujúci úradník pri vykonávaní nevyhnutného overovania v súvislosti so svojimi prebiehajúcimi postupmi udeľovania grantov a existujúcimi dohodami v súlade s článkom 108 ods. 4 zabezpečí, aby žiadateľ alebo príjemca mali možnosť predložiť svoje pripomienky pred prijatím akéhokoľvek opatrenia, ktoré negatívne ovplyvňuje ich práva.“

b)

odsek 5 sa vypúšťa;

c)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa žiadostí o grant, dôkazy o tom, že žiadateľa nie je v situácii vyžadujúcej vylúčenie, žiadateľov bez právnej subjektivity, právnické osoby tvoriace jedného žiadateľa, kritériá oprávnenosti a granty s nízkou hodnotou.“.

25)

V článku 138 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„V pravidlách súťaže sa stanovujú aspoň podmienky účasti vrátane kritérií vylúčenia, kritériá na vyhodnotenie ponúk, výška ceny a podmienky vyplatenia. Na účastníkov a víťazov sa uplatňuje článok 105a, článok 106 ods. 1 až 4, 6 a 7 okrem prvého pododseku písm. b) a druhého pododseku uvedeného odseku, článok 106 ods. 8, 9, 11 a 13 až 17 a článok 108. Na účastníkov sa vzťahuje článok 107.“.

26)

V článku 139 sa vkladá tento odsek:

„5a.   Na účelové investičné nástroje alebo finančných sprostredkovateľov sa uplatňuje článok 105a, článok 106 ods. 1 okrem písmen e) a f) uvedeného odseku, článok 106 ods. 2 až 4, 6 až 9 a 13 až 17 a články 107 a 108. Koneční prijímatelia poskytnú finančným sprostredkovateľom podpísané čestné vyhlásenie, ktorým potvrdia, že sa nenachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a), b), c) a d) alebo v článku 107 ods. 1 písm. b) a c).“.

27)

V článku 163 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Dvor audítorov zašle príslušnej inštitúcii alebo subjektu všetky pripomienky, ktoré by sa podľa jeho názoru mali uviesť v osobitnej správe. Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú predmetom námietkového konania.

Dotknutá inštitúcia alebo subjekt vo všeobecnosti do šiestich týždňov od zaslania týchto pripomienok informuje Dvor audítorov o všetkých odpovediach, ktoré chce uviesť k daným pripomienkam. Táto lehota sa pozastaví v riadne odôvodnených prípadoch, predovšetkým vtedy, ak počas námietkového konania dotknutá inštitúcia alebo subjekt potrebuje na finalizáciu svojej odpovede získať spätnú väzbu od členských štátov.

Dotknutá inštitúcia alebo subjekt sa vo svojich odpovediach priamo a výlučne zaoberajú týmito pripomienkami Dvora audítorov.

Dvor audítorov zabezpečí, aby sa osobitné správy vypracovali a prijali v primeranej lehote, ktorá vo všeobecnosti nepresahuje 13 mesiacov.

Osobitné správy spolu s odpoveďami dotknutých inštitúcií alebo subjektov sa bezodkladne zasielajú Európskemu parlamentu a Rade, pričom každá z týchto dvoch inštitúcií zvlášť a podľa potreby v spolupráci s Komisiou rozhodne, aké následné opatrenie je potrebné prijať.

Dvor audítorov prijme všetky potrebné kroky, aby zaistil, že odpovede všetkých dotknutých inštitúcií alebo subjektov na jeho pripomienky, ako aj harmonogram na vypracovanie osobitnej správy sa uverejnia spolu s osobitnou správou.“.

28)

Článok 166 sa nahrádza takto:

„Článok 166

Následné opatrenia

1.   V súlade s článkom 319 ZFEÚ a článkom 106a Zmluvy o Euratome Komisia a ostatné inštitúcie a subjekty uvedené v článkoch 208 a 209 tohto nariadenia prijmú všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na pripomienky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a na poznámky pripojené k odporúčaniu na udelenie absolutória, ktoré prijala Rada.

2.   Na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady podávajú inštitúcie a subjekty uvedené v odseku 1 správu o opatreniach prijatých v súvislosti s uvedenými pripomienkami a poznámkami, a najmä o pokynoch, ktoré vydali akýmkoľvek svojim útvarom, ktoré sú zodpovedné za plnenie rozpočtu. Členské štáty spolupracujú s Komisiou tak, že ju informujú o opatreniach, ktoré prijali v nadväznosti na uvedené pripomienky, aby ich Komisia mohla zohľadniť pri vypracovaní svojej správy. Správy od týchto inštitúcií sa takisto zasielajú Dvoru audítorov.“.

29)

V článku 183 ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.   Pri účasti na postupoch udeľovania grantov alebo postupoch obstarávania v súlade s odsekom 1 tohto článku sa na SVC nevzťahujú podmienky stanovené v článkoch 105a, 106, v článku 107 ods. 1 písm. a) a b), článku 108 a článku 131 ods. 4, pokiaľ ide o ustanovenia o vylúčení a sankciách v súvislosti s obstarávaním a grantmi.“.

30)

Článok 190 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ustanovenia prvej časti hlavy V kapitoly 1 týkajúce sa všeobecných ustanovení o obstarávaní sa uplatňujú na zákazky, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, s výhradou osobitných ustanovení týkajúcich sa finančných limitov a postupov zadávania vonkajších zákaziek, ktoré majú byť stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia. Články 117 a 120 sa na obstarávanie podľa tejto kapitoly nevzťahujú.

Táto kapitola sa vzťahuje na:

a)

obstarávanie, v rámci ktorého Komisia nezadáva zákazky na vlastný účet;

b)

obstarávanie subjektmi alebo osobami poverenými podľa článku 58 ods. 1 písm. c), ak sa tak stanovuje v dohode o financovaní uvedenej v článku 189.“.

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Táto kapitola sa nevzťahuje na akcie vykonávané podľa osobitných základných aktov platných v jednotlivých odvetviach, ktoré sa týkajú humanitárnej pomoci v rámci krízového riadenia, operácií civilnej ochrany a operácií humanitárnej pomoci.“.

31)

Článok 191 sa nahrádza takto:

„Článok 191

Pravidlá týkajúce sa prístupu k obstarávaniu

1.   Postupov obstarávania sa môžu za rovnakých podmienok zúčastniť všetky osoby, ktoré patria do pôsobnosti zmlúv, a všetky ostatné fyzické alebo právnické osoby v súlade s osobitnými ustanoveniami základných aktov upravujúcich príslušnú oblasť spolupráce. Postupu obstarávania sa môžu zúčastniť aj medzinárodné organizácie.

2.   V prípadoch uvedených v článku 54 ods. 2 sa za výnimočných okolností, ktoré sú riadne odôvodnené zodpovedným povoľujúcim úradníkom, môže rozhodnúť o tom, že sa účasť na postupe obstarávania umožní iným štátnym príslušníkom tretích krajín, ako sú štátni príslušníci uvedení v odseku 1 tohto článku.

3.   V prípade, keď platí dohoda o rozšírení trhu pre obstarávanie tovaru alebo služieb, ktorej zmluvnou stranou je Únia, sú postupy obstarávania zákaziek financovaných z rozpočtu prístupné aj pre iné fyzické a právnické osoby usadené v tretej krajine, ako sú osoby uvedené v odsekoch 1 a 2, a to za podmienok stanovených v uvedenej dohode.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, pokiaľ ide o účasť na postupoch obstarávania.“

32)

V článku 204 sa dopĺňa tento odsek:

„Na expertov sa vzťahuje článok 105a, článok 106 ods. 1 až 3 a 7 okrem prvého pododseku písm. b) a druhého pododseku uvedeného odseku, článok 106 ods. 8 až 10, ods. 11 písm. a) a ods. 13 až 17, ako aj články 107 a 108.“.

33)

Článok 209 sa mení takto:

a)

prvé štyri odseky sa stávajú odsekom 1;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„2.   Uplatňuje sa článok 208 ods. 2 až 4.“.

34)

V článku 211 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Súčasťou takéhoto preskúmania sú okrem iného vykonávanie ustanovení prvej časti hlavy VIII a lehoty uvedené v článku 163 ods. 1.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 28. októbra 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Stanovisko č. 1/2015 z 19. januára 2015 (Ú. v. EÚ C 52, 13.2.2015, s. 1).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. októbra 2015.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).


Top