Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1828

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1828 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

OJ L 266, 13.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1828/oj

13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/1828

z 12. októbra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 36/2012 (2) sa uvádza do účinnosti väčšina opatrení stanovených v rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(2)

Rada 12. októbra 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/1836 (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP. Rozhodnutím (SZBP) 2015/1836 sa stanovujú kritériá na zaradenie osôb, subjektov a orgánov do príloh I a II k uvedenému rozhodnutiu. Dôvody zaradenia do uvedených zoznamov sú uvedené v odôvodneniach rozhodnutia (SZBP) 2015/1836 a rozhodnutia 2013/255/SZBP.

(3)

Opatrenia týkajúce sa zmrazenia aktív patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy a preto na ich vykonávanie je potrebný akt na úrovni Únie, najmä v záujme zaručenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenia (EÚ) č. 36/2012 sa mení takto:

1.

V článku 15 sa dopĺňajú sa tieto odseky:

„1a.   Zoznam v prílohe II obsahuje tiež fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré boli v súlade s článkom 28 ods. 2 rozhodnutia Rady 2013/255/SZBP (4) označené Radou ako patriace do jednej z týchto kategórií:

a)

poprední podnikatelia pôsobiaci v Sýrii;

b)

členovia rodín Asadovcov alebo Makhloufovcov;

c)

ministri sýrskej vlády, ktorí boli pri moci po máji 2011;

d)

členovia sýrskych ozbrojených síl, ktorí po máji 2011 mali hodnosť ‚plukovník‘ a rovnocenné alebo vyššie postavenie;

e)

členovia sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb vo funkcii po máji 2011;

f)

členovia milícií spojených s režimom;

g)

osoby, subjekty, útvary, agentúry, orgány alebo inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti šírenia chemických zbraní;

a fyzické alebo právnické osoby a subjekty, ktoré sú s nimi spojené a na ktoré sa neuplatňuje článok 21 tohto nariadenia.

1b.   Osoby, subjekty a orgány z jednej z kategórií uvedených v odseku 1a sa nezaradia do zoznamu osôb, subjektov a orgánov v prílohe II alebo na v ňom neponechajú, ak existuje dostatok informácií, že nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

(4)  Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14).“."

2.

V článku 32 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Rada dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu oznámi svoje rozhodnutie o zaradení do zoznamu podľa odseku 1 tohto článku vrátane dôvodov tohto zaradenia, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne takej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť predložiť svoje pripomienky. Najmä ak je osoba, subjekt alebo orgán zaradený do prílohy II na základe skutočnosti, že patrí do jednej z kategórií osôb, subjektov alebo orgánov stanovených v článku 15 ods. 1a, táto osoba, subjekt alebo orgán, hoci patrí do takej kategórie, môže predložiť dôkaz a pripomienky prečo zastáva názor, že jej/jeho označenie nie je odôvodnené.“.

3.

Názov prílohy II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov podľa článku 14, článku 15 ods. 1 písm. a) a článku 15 ods. 1a“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 12. októbra 2015

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 442/2011 (Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1836 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Pozri stranu 75 tohto úradného vestníka).


Top