Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1748 z 30. septembra 2015, ktorým sa v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2015 stanovuje odchýlka od článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat a od článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1748

z 30. septembra 2015,

ktorým sa v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2015 stanovuje odchýlka od článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat a od článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 75 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty od 16. októbra do 30. novembra vyplácať preddavky až do výšky 50 %, pokiaľ ide o priame platby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (2) a až do výšky 75 %, pokiaľ ide o podporné opatrenia týkajúce sa plôch a zvierat podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (3).

(2)

V článku 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovuje, že platby uvedené v odseku 1 uvedeného článku vrátane preddavkov na priame platby, sa uskutočnia až po ukončení administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať podľa článku 74 uvedeného nariadenia. Pokiaľ však ide o podporné opatrenia na rozvoj vidieka týkajúce sa plôch a zvierat, v článku 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa umožňuje vyplatenie preddavkov po ukončení administratívnych kontrol podľa článku 59 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Ťažká hospodárska situácia v určitých poľnohospodárskych sektoroch, a najmä na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, spôsobila príjemcom vážne finančné problémy a problémy s peňažnými tokmi. Táto situácia je rovnaká ako v prvom roku uplatňovania nového režimu priamych platieb. Vzhľadom na ťažkosti, s ktorými sa členské štáty stretávajú pri praktickom vykonávaní týchto režimov, sa spravovanie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc, žiadostí o platbu a žiadostí o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb oneskorilo. V dôsledku toho potrebné kontroly budú pravdepodobne ukončené neskôr než zvyčajne a platby príjemcom budú pravdepodobne odložené.

(4)

Vzhľadom na výnimočný charakter týchto kombinovaných okolnosti a výsledné finančné ťažkosti príjemcov, je potrebné odstrániť tieto ťažkosti tak, že sa príjemcom umožní vysporiadať sa so stratami, až pokiaľ nedôjde k stabilizácii trhov.

(5)

Preto je opodstatnené odchýliť sa od článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s cieľom umožniť členským štátom vyplácať príjemcom vyššiu úroveň preddavkov za rok podávania žiadostí 2015.

(6)

Zásada vyplácania priamych platieb až po dokončení administratívnych kontrol a kontrol na mieste je základom záruky, ktorú poskytuje integrovaný administratívny a kontrolný systém. Vzhľadom na vážne problémy, s ktorými sa príjemcovia stretávajú, je však potrebné odchýliť sa formou výnimočného opatrenia pre rok podávania žiadostí 2015 od článku 75 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s cieľom umožniť vyplácanie preddavkov na priame platby po ukončení administratívnych kontrol, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 (4). Je však nevyhnutné, aby táto odchýlka nenarušila riadne finančné hospodárenie a požiadavku na dostatočnú mieru záruky. Členské štáty, ktoré využijú uvedenú odchýlku, sú zodpovedné za prijatie všetkých opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby sa zabránilo nadmerným platbám a aby boli prípadné neoprávnené sumy rýchlo a skutočne vrátené. Okrem toho na použitie tejto odchýlky by sa malo za finančný rok 2016 vzťahovať manažérske vyhlásenie uvedené v článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(7)

Vzhľadom na vážne finančné ťažkosti, s ktorými sa v súčasnosti príjemcovia stretávajú, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade s stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy, Výboru pre priame platby a Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, môžu členské štáty pre rok podávania žiadostí 2015 vyplácať preddavky do výšky 70 % v prípade priamych platieb uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, a až do výšky 85 % v prípade podpory poskytnutej v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 2

Odchylne od článku 75 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, môžu členské štáty pre rok podávania žiadostí 2015 vyplácať preddavky v prípade priamych platieb uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 po ukončení administratívnych kontrol, ako sa uvádza v článku 74 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 3

V prípade členských štátov, ktoré uplatňujú článok 2 tohto nariadenia, obsahuje manažérske vyhlásenie podľa článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 za finančný rok 2016 potvrdenie, že sa zabránilo nadmerným platbám príjemcom a neoprávnené sumy boli na základe overenia všetkých potrebných informácií rýchlo a skutočne vrátené.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69)


Top