Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1298

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1298 z 28. júla 2015, ktorým sa menia prílohy II a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (Text s významom pre EHP)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj

29.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1298

z 28. júla 2015,

ktorým sa menia prílohy II a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 1,

po porade s Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov,

keďže:

(1)

Látka „3-Benzylidene Camphor“ sa v súčasnosti môže používať v kozmetických výrobkoch ako UV filter v najvyššej prípustnej koncentrácii 2,0 %. Uvádza sa pod referenčným číslom 19 v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1223/2009.

(2)

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) (2), dospel vo svojom stanovisku z 18. júna 2013 k záveru, že z dôvodu marže bezpečnosti, ktorá je pod hodnotou 100, sa použitie látky „3-Benzylidene Camphor“ ako UV filtra v kozmetických výrobkoch v koncentrácii do 2,0 % nepovažuje za bezpečné.

(3)

V snahe zaistiť bezpečnosť kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením pre ľudské zdravie je potrebné vyňať látku „3-Benzylidene Camphor“ zo zoznamu povolených UV filtrov uvedenom v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1223/2009.

(4)

Vzhľadom na to, že látka „3-Benzylidene Camphor“ je známa nielen ako UV filter, ale aj ako UV absorbent, malo by sa jej používanie v kozmetických výrobkoch zakázať.

(5)

Prílohy II a VI k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Uplatňovanie vyššie uvedeného obmedzenia by sa malo oddialiť tak, aby sa zástupcom výrobného odvetvia umožnilo prijať potrebné zmeny v zložení výrobkov. Predovšetkým by sa podnikom malo po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia poskytnúť šesťmesačné obdobie na uvedenie vyhovujúcich výrobkov na trh a na stiahnutie nevyhovujúcich výrobkov z trhu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a VI k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Od 18. februára 2016 sa môžu na trh Únie uvádzať a na tomto trhu sprístupňovať len tie kozmetické výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, ktorým sa stanovuje poradná štruktúra vedeckých výborov a expertov v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia a ruší rozhodnutie 2004/210/ES (Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 21).


PRÍLOHA

Nariadenie (ES) č. 1223/2009 sa mení takto:

1.

Do prílohy II sa dopĺňa tento zápis:

Referenčné číslo

Chemický názov/INN

CAS číslo

EC číslo

„1379

3-Benzylidene Camphor

15087-24-8

239-139-9“

2.

Z prílohy VI sa vypúšťa položka s referenčným číslom 19.


Top