Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1221 z 24. júla 2015, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Text s významom pre EHP)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 197/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1221

z 24. júla 2015,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 37 ods. 5,

keďže:

(1)

Časť 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 obsahuje dva zoznamy harmonizovanej klasifikácie a označovania nebezpečných látok. V tabuľke 3.1 sa uvádza harmonizovaná klasifikácia a označovanie nebezpečných látok na základe kritérií stanovených v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. V tabuľke 3.2 sa uvádza harmonizovaná klasifikácia a označovanie nebezpečných látok na základe kritérií stanovených v prílohe VI k smernici Rady 67/548/EHS (2).

(2)

Európskej chemickej agentúre (ECHA) boli podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1272/2008 predložené návrhy na novú alebo aktualizovanú harmonizovanú klasifikáciu a označovanie určitých látok. Na základe stanovísk k týmto návrhom, ktoré vydal Výbor pre hodnotenie rizík agentúry ECHA, ako aj na základe pripomienok zainteresovaných strán je vhodné zmeniť prílohu VI k uvedenému nariadeniu, aby sa zaviedli alebo aktualizovali položky harmonizovanej klasifikácie a označovania určitých látok.

(3)

Pokiaľ ide o látku kyselina dusičná … % (EC číslo: 231-714-2), pri triede nebezpečnosti „akútna toxicita“ sa sprístupnili nové vedecké údaje, z ktorých vyplýva, že klasifikácia do tejto triedy nebezpečnosti, ktorú RAC odporúča vo svojom stanovisku vychádzajúcom zo starších údajov, nemusí byť vhodná. Preto by sa táto trieda nebezpečnosti nemala zahrnúť do prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, kým RAC nevydá stanovisko k novým informáciám, pričom by sa mali zahrnúť všetky ostatné triedy, na ktoré sa vzťahovalo predchádzajúce stanovisko.

(4)

Pokiaľ ide o látku dodecylfenol, rozvetvený (EC číslo: 310-154-3), RAC je v procese prijímania nového stanoviska k špecifickým koncentračným limitom, ktoré sa majú uplatňovať na triedu nebezpečnosti „poškodzujúce reprodukciu“. Preto by sa táto trieda nebezpečnosti nemala zahrnúť do prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, kým nie je stanovisko finalizované.

(5)

Dosiahnutie súladu s novými harmonizovanými klasifikáciami by sa nemalo vyžadovať okamžite, keďže dodávatelia budú potrebovať určité obdobie na to, aby prispôsobili označovanie a balenie látok a zmesí novým klasifikáciám a aby predali existujúce zásoby. Dodávatelia budú okrem toho potrebovať aj určité obdobie na to, aby splnili registračné povinnosti vyplývajúce z nových harmonizovaných klasifikácií látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, ako kategórie 1A a 1B (tabuľka 3.1) a kategórie 1 a 2 (tabuľka 3.2) alebo ako veľmi toxické pre vodné organizmy, ktoré môžu spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí, a to najmä registračné povinnosti stanovené v článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3).

(6)

V súlade s prechodnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1272/2008, ktorými sa umožňuje dobrovoľné skoršie uplatňovanie nových ustanovení, by dodávatelia mali mať možnosť dobrovoľne uplatňovať nové harmonizované klasifikácie pred termínom na dosiahnutie súladu s novými ustanoveniami a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť označovanie a balenie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Odchylne od článku 3 ods. 2 sa harmonizované klasifikácie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu môžu uplatňovať pred dňom uvedeným v článku 3 ods. 2.

Článok 3

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Pokiaľ ide o látky a zmesi, článok 1 sa uplatňuje od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Časť 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Tabuľka 3.1 sa mení takto:

a)

položky s indexovými číslami 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X a 613-149-00-7 sa nahrádzajú týmito zodpovedajúcimi položkami:

Číslo indexu

Medzinárodná identifikácia látok

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikácia

Označovanie

Špecifické koncentračné limity, M-faktory

Poznámky

Kódy tried a kategórií nebezpečnosti

Kódy výstražných upozornení

Kódy piktogramov a výstražných slov

Kódy výstražných upozornení

Kódy ďalších výstražných upozornení

007-004-00-1

kyselina dusičná … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

fosfid vápenatý, difosfid trivápenatý

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

arzenid galitý

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (dýchacia sústava a hematopoetický systém)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (dýchacia sústava a hematopoetický systém)

 

 

 

050-008-00-3

tributylciničité zlúčeniny okrem tých, ktoré sú špecifikované inde v tejto prílohe

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

etyloxirán

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

izoxaflutol (ISO); (5-cyklopropyl-1,2-oxazol-4-yl)[2-mezyl-4-(trifluórmetyl)fenyl]metanón

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

kyselina nonánová

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolín

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (pečeň)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (pečeň)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoxy-3-(trichlórmetyl)-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

pyridabén (ISO); 2-terc-butyl-5-(4-terc-butylbenzylsulfanyl)-4-chlórpyridazín-3(2H)-ón

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

b)

tieto položky sa vkladajú v súlade s poradím položiek uvedeným v tabuľke 3.1:

Číslo indexu

Medzinárodná identifikácia látok

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikácia

Označovanie

Špecifické koncentračné limity, M-faktory

Poznámky

Kódy tried a kategórií nebezpečnosti

Kódy výstražných upozornení

Kódy piktogramov a výstražných slov

Kódy výstražných upozornení

Kódy ďalších výstražných upozornení

019-003-00-3

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

dodecylfenol, rozvetvený [1];

2-dodecylfenol, rozvetvený;

3-dodecylfenol, rozvetvený;

4-dodecylfenol, rozvetvený;

tetrapropenylfenol deriváty [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

karvón (ISO);

2-metyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyklohex-2-én-1-ón; [1]

D-karvón; D-2-metyl-5-(1-metylvinyl)cyklohex-2-én-1-ol; [2]

L-karvón; 5-izopropenyl-2-metylcyklohex-2-én-1-ón [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrión (ISO); 2-{2-chlór-4-(metylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluóroetoxy)metyl]benzoyl}cyklohexán-1,3-dión

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (oči, obličky, pečeň)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (oči, obličky, pečeň)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenoxaprop-p-etyl (ISO); etyl (2R)-2-{4-[(6-chlór-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]fenoxy}propionát

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (obličky)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (obličky)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

kyselina oktánová

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

kyselina dekánová

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

dihexylester kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej, rozvetvený a lineárny

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5 s,8 s)-3-(2,5-dimetylfenyl)-8-metoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-én-4-yl etylkarbonát

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

dodemorf acetát; 4-cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolín-4-ium acetát

250–778–2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (pečeň)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (pečeň)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenpyroximát (ISO); terc-butyl 4-[({(E)-[(1,3-dimetyl-5-fenoxy-1H-pyrazol-4-yl)metylén]amino}oxy)metyl]benzoát

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

triflusulfuron-metyl; metyl 2-({[4-(dimetylamín)-6-(2,2,2-trifluóretoxy)-1,3,5-triazín-2-yl]karbamoyl}sulfamoyl)-3-metylbenzoát

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenazát (ISO); izopropyl 2-(4-metoxybifenyl-3-yl)hydrazinkarboxylát

442–820–5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidazol

206–019–2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-cyklohexyl-6,7-dihydro-1H-cyklopenta[d]pyrimidín-2,4(3H,5H)-diéon

218–499–0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-chlorofenyl)-N-{2-[3-metoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)fenyl]etyl}-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetamid

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dichlór-3-metylfenyl)-5,7-dimetoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidín-2-sulfónamid

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (oči, obličky)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (oči, obličky)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimeténamid-p (ISO); 2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-tienyl)-N-[(2S)-1-metoxypropán-2-yl]acetamid

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(kyanometyl)-4-(trifluórmetyl)pyridín-3-karboxamid

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

sulfoxaflor (ISO); [metyl(oxo){1-[6-(trifluórmetyl)-3-pyridyl]etyl}-λ6-sulfanylidén]kyanamid

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2.

Tabuľka 3.2 sa mení takto:

a)

položky s indexovými číslami 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X a 613-149-00-7 sa nahrádzajú týmito zodpovedajúcimi položkami:

Číslo indexu

Medzinárodná identifikácia látok

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikácia

Označovanie

Koncentračné limity

Poznámky

007-004-00-1

kyselina dusičná … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

fosfid vápenatý, difosfid trivápenatý

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

arzenid galitý

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

tributylciničité zlúčeniny okrem tých, ktoré sú špecifikované inde v tejto prílohe

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

etyloxirán

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

izoxaflutol (ISO); (5-cyklopropyl-1,2-oxazol-4-yl)[2-mezyl-4-(trifluórmetyl)fenyl]metanón

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

kyselina nonánová

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolín

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoxy-3-(trichlórmetyl)-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

pyridabén (ISO); 2-terc-butyl-5-(4-terc-butylbenzylsulfanyl)-4-chlórpyridazín-3(2H)-ón

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

b)

tieto položky sa vkladajú v súlade s poradím položiek uvedeným v tabuľke 3.2:

Číslo indexu

Medzinárodná identifikácia látok

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikácia

Označovanie

Koncentračné limity

Poznámky

019-003-00-3

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

dodecylfenol, rozvetvený [1];

2-dodecylfenol, rozvetvený;

3-dodecylfenol, rozvetvený;

4-dodecylfenol, rozvetvený;

tetrapropenylfenol deriváty [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

karvón (ISO);

2-metyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyklohex-2-én-1-ón; [1]

D-karvón; D-2-metyl-5-(1-metylvinyl)cyklohex-2-én-1-ol; [2]

L-karvón; 5-izopropenyl-2-metylcyklohex-2-én-1-ón [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

tembotrión (ISO); 2-{2-chlór-4-(metylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluóroetoxy)metyl]benzoyl}cyklohexán-1,3-dión

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

fenoxaprop-p-etyl (ISO); etyl (2R)-2-{4-[(6-chlór-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]fenoxy}propionát

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

kyselina oktánová

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

kyselina dekánová

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

dihexylester kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej, rozvetvený a lineárny

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5 s,8 s)-3-(2,5-dimetylfenyl)-8-metoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-én-4-yl etylkarbonát

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

dodemorf acetát; 4-cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolín-4-ium acetát

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenpyroximát (ISO); terc-butyl 4-[({(E)-[(1,3-dimetyl-5-fenoxy-1H-pyrazol-4-yl)metylén]amino}oxy)metyl]benzoát

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

triflusulfuron-metyl; metyl 2-({[4-(dimetylamín)-6-(2,2,2-trifluóretoxy)-1,3,5-triazín-2-yl]karbamoyl}sulfamoyl)-3-metylbenzoát

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

bifenazát (ISO); izopropyl 2-(4-metoxybifenyl-3-yl)hydrazinkarboxylát

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-cyklohexyl-6,7-dihydro-1H-cyklopenta[d]pyrimidín-2,4(3H,5H)-diéon

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-chlorofenyl)-N-{2-[3-metoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)fenyl]etyl}-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetamid

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dichlór-3-metylfenyl)-5,7-dimetoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidín-2-sulfónamid

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimeténamid-p (ISO); 2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-tienyl)-N-[(2S)-1-metoxypropán-2-yl]acetamid

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(kyanometyl)-4-(trifluórmetyl)pyridín-3-karboxamid

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

sulfoxaflor (ISO); [metyl(oxo){1-[6-(trifluórmetyl)-3-pyridyl]etyl}-λ6-sulfanylidén]kyanamid

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top