EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1188

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1188 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru (Text s významom pre EHP)

OJ L 193, 21.7.2015, p. 76–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1188/oj

21.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 193/76


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1188

z 28. apríla 2015,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (1) a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po konzultácii s konzultačným fórom uvedeným v článku 18 smernice 2009/125/ES,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2009/125/ES sa od Komisie vyžaduje, aby stanovila požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktoré predstavujú významný objem odbytu a obchodu, majú významný vplyv na životné prostredie a predstavujú významný potenciál zlepšenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

(2)

V článku 16 ods. 2 smernice 2009/125/ES sa stanovuje, že Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 a s kritériami vymedzenými v článku 15 ods. 2 a po konzultácii s konzultačným fórom vo vhodných prípadoch zavedie vykonávacie opatrenia pre výrobky, ktoré poskytujú veľký potenciál na nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov, ako sú napríklad lokálne ohrievače priestoru.

(3)

Komisia uskutočnila prípravnú štúdiu s cieľom analyzovať technické, environmentálne a hospodárske aspekty lokálnych ohrievačov priestoru, ktoré sa spravidla používajú na vykurovanie v obytných a komerčných budovách. Na tejto štúdii sa podieľali všetky zúčastnené a zainteresované strany z Únie a z tretích krajín a výsledky sa sprístupnili verejnosti.

(4)

Environmentálnymi aspektmi lokálnych ohrievačov priestoru, ktoré sa považujú za významné na účely tohto nariadenia, sú spotreba energie a emisie oxidov dusíka vo fáze používania.

(5)

Z prípravnej štúdie vyplýva, že ďalšie požiadavky týkajúce sa ostatných parametrov ekodizajnu uvedených v časti 1 prílohy I k smernici 2009/125/ES nie sú v prípade lokálnych ohrievačov priestoru nevyhnutné.

(6)

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by mal zahŕňať lokálne ohrievače priestoru určené na používanie plynných alebo kvapalných palív a elektrickej energie. Do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia patria aj lokálne ohrievače priestoru s funkciou nepriameho ohrevu kvapalín.

(7)

Odhadovaná ročná spotreba energie súvisiaca s lokálnymi ohrievačmi priestoru v Únii v roku 2010 bola 1 673 PJ (40,0 Mtoe), čo zodpovedá 75,3 Mt emisií oxidu uhličitého (CO2). Očakáva sa, že ročná spotreba energie súvisiaca s lokálnymi ohrievačmi priestoru dosiahne v roku 2020 hodnotu 1 630 PJ (39,0 Mtoe), čo zodpovedá 71,6 Mt emisií CO2.

(8)

Spotrebu energie lokálnych ohrievačov priestoru možno ďalej znížiť uplatňovaním existujúcich nechránených technológií bez zvýšenia kombinovaných nákladov na nákup a prevádzku týchto výrobkov.

(9)

Odhadovaný objem emisií oxidov dusíka (NOx) z lokálnych ohrievačov priestoru dosiahol v roku 2010 hodnotu 5,6 kton ekvivalentu oxidov síry (SOx). Očakáva sa, že v dôsledku osobitných opatrení prijatých členskými štátmi a technického rozvoja dosiahnu v roku 2020 tieto emisie hodnotu 4,9 kton ekvivalentu SOx.

(10)

Emisie lokálnych ohrievačov priestoru by sa dali ďalej znížiť uplatňovaním existujúcich nechránených technológií bez zvýšenia kombinovaných nákladov na nákup a prevádzku týchto výrobkov.

(11)

Očakáva sa, že požiadavky na ekodizajn stanovené v tomto nariadení spolu s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1186 (2) povedú v roku 2020 k odhadovaným ročným úsporám energie v objeme približne 157 PJ (3,8 Mtoe) a súvisiacemu zníženiu emisií CO2 o 6,7 Mt.

(12)

Očakáva sa, že požiadavky na ekodizajn stanovené v tomto nariadení povedú v roku 2020 k zníženiu emisií ekvivalentu SOx o 0,6 kton/rok.

(13)

Toto nariadenie sa vzťahuje na výrobky s rozličnými technickými vlastnosťami. Ak by sa na ne kládli rovnaké požiadavky týkajúce sa účinnosti, niektoré technológie by boli vytlačené z trhu, čo by viedlo k negatívnym dôsledkom pre spotrebiteľov. Z tohto dôvodu požiadavky na ekodizajn vzťahujúce sa na možnosti jednotlivých technológií vytvárajú rovnaké podmienky na trhu.

(14)

Požiadavky na ekodizajn by mali viesť k harmonizácii požiadaviek na spotrebu energie a emisií oxidov dusíka spôsobených lokálnymi ohrievačmi priestoru v celej Únii s cieľom dosiahnuť lepšie fungovanie vnútorného trhu a zlepšenie výsledkov týchto výrobkov v oblasti životného prostredia.

(15)

Energetická účinnosť lokálnych ohrievačov priestoru sa počas reálnej prevádzky znižuje v porovnaní s energetickou účinnosťou počas skúšok. S cieľom priblížiť sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru k užitočnej energetickej účinnosti by výrobcovia mali byť podnecovaní, aby využívali ovládače. Na tieto účely sa počíta s celosvetovou zľavou za tento rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami. Túto zľavu možno získať na základe výberu niekoľkých možností ovládačov.

(16)

Požiadavky na ekodizajn by nemali mať vplyv na funkčnosť ani cenovú dostupnosť lokálnych ohrievačov priestoru z pohľadu konečného používateľa a nemali by negatívne ovplyvňovať zdravie, bezpečnosť ani životné prostredie.

(17)

Časový rámec zavedenia požiadaviek na ekodizajn by mal poskytnúť výrobcom dostatok času na zmenu konštrukčného riešenia ich výrobkov, ktorých sa týka toto nariadenie. Pri načasovaní by sa mal zohľadniť akýkoľvek vplyv týchto požiadaviek na náklady výrobcov, predovšetkým malých a stredných podnikov, a súčasne by sa malo zabezpečiť včasné dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

(18)

Parametre výrobkov by sa mali merať a vypočítať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód merania a výpočtu, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania vrátane harmonizovaných noriem, ak sú k dispozícii, ktoré prijali európske normalizačné organizácie na základe požiadavky Komisie v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (3).

(19)

V súlade s článkom 8 smernice 2009/125/ES sa v tomto nariadení vymedzujú uplatniteľné postupy na posudzovanie zhody.

(20)

Na uľahčenie kontrol zhody by výrobcovia mali v technickej dokumentácii poskytovať informácie uvedené v prílohách IV a V k smernici 2009/125/ES, pokiaľ sa tieto informácie týkajú požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

(21)

Na ďalšie obmedzenie vplyvu lokálnych ohrievačov priestoru na životné prostredie by výrobcovia mali poskytovať informácie o demontáži, recyklácii a likvidácii výrobku.

(22)

Popri právne záväzných požiadavkách stanovených v tomto nariadení by sa mali určiť orientačné referenčné hodnoty pre najlepšie dostupné technológie s cieľom zabezpečiť všeobecnú a ľahkú dostupnosť informácií o výsledkoch lokálnych ohrievačov priestoru v oblasti životného prostredia počas ich životného cyklu.

(23)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 19 ods. 1 smernice 2009/125/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na ekodizajn pre uvedenie na trh a uvedenie do prevádzky domácich lokálnych ohrievačov priestoru s menovitým tepelným výkonom 50 kW alebo menej a komerčných lokálnych ohrievačov priestoru s menovitým tepelným výkonom výrobku alebo jedného segmentu 120 kW alebo menej.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

lokálne ohrievače priestoru využívajúce na výrobu tepla parný kompresný cyklus alebo sorpčný cyklus poháňané elektrickými kompresormi alebo palivom;

b)

lokálne ohrievače priestoru určené na iné účely ako na vykurovanie vnútorných priestorov na dosiahnutie a udržiavanie určitej teplotnej pohody ľudí prostredníctvom tepelnej konvekcie alebo vyžarovania tepla;

c)

lokálne ohrievače priestoru, ktoré sú určené iba na vonkajšie použitie;

d)

lokálne ohrievače priestoru, ktorých priamy tepelný výkon predstavuje menej ako 6 % kombinovaného priameho a nepriameho tepelného výkonu pri nominálnom tepelnom výkone;

e)

výrobky na vykurovanie vzduchu;

f)

saunové pece;

g)

pomocné ohrievače.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Popri vymedzení pojmov stanovenom v článku 2 smernice 2009/125/ES sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„lokálny ohrievač priestoru“ je zariadenie na ohrievanie priestoru, ktoré vydáva teplo priamym prenosom tepla alebo priamym prenosom tepla v kombinácii s prenosom tepla do kvapaliny, s cieľom dosiahnuť a udržiavať určitú tepelnú pohodu ľudí v uzavretom priestore, v ktorom je výrobok umiestnený, prípadne v kombinácii s vydávaním tepla do iných priestorov, a ktorý je vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi tepla, ktoré na teplo priamo premieňajú buď elektrickú energiu využitím Joulovho efektu, alebo plynné alebo kvapalné palivá ich spaľovaním;

2.

„domáci lokálny ohrievač priestoru“ je lokálny ohrievač priestoru iný ako komerčný;

3.

„lokálny ohrievač priestoru na plynné palivo“ je spredu otvorený lokálny ohrievač priestoru alebo spredu uzavretý lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné palivo;

4.

„lokálny ohrievač priestoru na kvapalné palivo“ je spredu otvorený lokálny ohrievač priestoru alebo spredu uzavretý lokálny ohrievač priestoru využívajúci kvapalné palivo;

5.

„elektrický lokálny ohrievač priestoru“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci na výrobu tepla elektrický Joulov efekt;

6.

„komerčný lokálny ohrievač priestoru“ je buď žiarivý lokálny ohrievač priestoru alebo rúrový lokálny ohrievač priestoru;

7.

„spredu otvorený lokálny ohrievač priestoru“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné alebo kvapalné palivá, ktorého ohnisko a spaliny nie sú pevne oddelené od priestoru, kde je výrobok inštalovaný, a ktorý je pripojený ku komínu alebo kozubu, alebo si vyžaduje potrubie na odvod spalín;

8.

„spredu uzavretý lokálny ohrievač priestoru“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné alebo kvapalné palivá, ktorého ohnisko a spaliny sú pevne oddelené od priestoru, kde je výrobok inštalovaný, a ktorý je pripojený ku komínu alebo kozubu, alebo si vyžaduje potrubie na odvod spalín;

9.

„elektrický prenosný lokálny ohrievač priestoru“ je elektrický lokálny ohrievač priestoru iný ako upevnený elektrický lokálny ohrievač priestoru, akumulačný elektrický ohrievač priestoru, podlahový lokálny ohrievač priestoru, sálavý elektrický lokálny ohrievač priestoru, viditeľne žiariaci elektrický lokálny ohrievač priestoru alebo pomocný ohrievač;

10.

„upevnený elektrický lokálny ohrievač priestoru“ je elektrický lokálny ohrievač priestoru, ktorý nie je určený na akumuláciu tepelnej energie a je skonštruovaný tak, aby bol pri používaní upevnený alebo zaistený na určitom mieste, alebo upevnený na stene, ale nie zabudovaný do štruktúry budovy, ani do obkladu budovy;

11.

„akumulačný elektrický lokálny ohrievač priestoru“ je elektrický lokálny ohrievač priestoru, ktorý je skonštruovaný tak, aby ukladal teplo v akumulačnom izolovanom jadre a uvoľňoval ho počas niekoľkých hodín po skončení akumulačnej fázy;

12.

„podlahový elektrický lokálny ohrievač priestoru“ je elektrický ohrievač priestoru, ktorý je skonštruovaný tak, aby bol pri používaní zabudovaný do štruktúry budovy alebo do obkladu budovy;

13.

„sálavý elektrický lokálny ohrievač priestoru“ je elektrický lokálny ohrievač priestoru, ktorého vykurovacie teleso má byť namierené smerom k miestu používania, aby jeho tepelné žiarenie priamo ohrievalo predmety, pričom zvýšenie teploty na mriežke pokrývajúcej vykurovacie teleso dosahuje najmenej 130 °C pri bežnom používaní a/alebo 100 °C v prípade iných povrchov;

14.

„viditeľne žiariaci elektrický lokálny ohrievač priestoru“ je elektrický lokálny ohrievač priestoru, ktorého vykurovacie teleso je viditeľné z vonkajšej strany ohrievača a ktorého teplota je pri bežnom používaní najmenej 650 °C;

15.

„saunová pec“ je výrobok na ohrievanie priestoru, ktorý je zabudovaný alebo sa má používať v suchej alebo vlhkej saune alebo v podobnom prostredí;

16.

„pomocný ohrievač“ je elektrický lokálny ohrievač priestoru, ktorý nie je schopný samostatnej prevádzky a potrebuje prijímať signály z externého hlavného ovládača, ktorý nie je súčasťou výrobku ale je s nim prepojený prostredníctvom pilotného vodiča, bezdrôtovo, spojenia po elektrickej sieti alebo rovnocenným spôsobom, s cieľom regulovať vyžarovanie tepla do priestoru, v ktorom je výrobok inštalovaný;

17.

„žiarivý lokálny ohrievač priestoru“ je ohrievač priestoru využívajúci plynné alebo kvapalné palivo, ktorý je vybavený horákom inštalovaným nad úrovňou hlavy, namiereným na miesto použitia tak, aby teplo vyžarované z horáka, predovšetkým v podobe infračerveného žiarenia, priamo zahrievalo cieľové subjekty, a ktorý vypúšťa spaliny do priestoru, kde je umiestnený;

18.

„rúrový lokálny ohrievač priestoru“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné alebo kvapalné palivo, ktorý je vybavený horákom inštalovaným nad úrovňou hlavy v blízkosti cieľových subjektov, ktorý vyhrieva priestor prevažne infračerveným žiarením z rúry alebo rúr vyhrievaných vnútorným prúdením spalín a z ktorého sa musia spaliny odvádzať potrubím;

19.

„systém rúrového ohrievača“ je lokálny rúrový ohrievač priestoru pozostávajúci z viacerých samostatných horákov, v ktorom spaliny z jedného horáka môžu vstupovať do ďalšieho horáka, pričom spaliny viacerých horákov sa vypúšťajú jedným odsávacím ventilátorom;

20.

„segment rúrového ohrievača“ je časť systému rúrového ohrievača, ktorá obsahuje všetky prvky potrebné na samostatnú prevádzku, a ako taká môže byť preskúšaná nezávisle od ostatných častí systému rúrového ohrievača;

21.

„ohrievač bez odvodu spalín“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné alebo kvapalné palivo, ktorý vypúšťa spaliny do priestoru, v ktorom je výrobok umiestnený, a ktorý je iný ako žiarivý lokálny ohrievač priestoru;

22.

„ohrievač otvorený do komína“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné alebo kvapalné palivá, určený na umiestnenie pod komínom alebo v kozube bez pevného oddelenia výrobku od otvoru komína alebo kozuba, ktorý umožňuje neobmedzený prenos spalín z ohniska do komína alebo potrubia;

23.

„výrobok na ohrievanie vzduchu“ je výrobok, ktorý dodáva teplo iba do teplovzdušného systému vykurovania, možno ho pripojiť na potrubie, je skonštruovaný tak, aby bol pri používaní upevnený alebo zaistený na určitom mieste alebo upevnený na mieste a ktorý rozvádza vzduch prostredníctvom zariadenia zabezpečujúceho pohyb vzduchu na dosiahnutie a udržiavanie určitej tepelnej pohody ľudí v uzavretom priestore, v ktorom sa výrobok nachádza;

24.

„priamy tepelný výkon“ je tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW, ktorý sa prenáša vyžarovaním a prúdením zo samotného výrobku do vzduchu, s výnimkou tepelného výkonu prenášaného z výrobku do teplonosného média;

25.

„nepriamy tepelný výkon“ je tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW, ktorý sa prenáša do teplonosného média rovnakým procesom výroby tepla, akým sa dodáva priamy tepelný výkon výrobku;

26.

„funkcia nepriameho vyhrievania“ znamená, že výrobok je schopný prenášať časť celkového tepelného výkonu do teplonosného média, ktoré sa využíva na vykurovanie priestoru alebo na prípravu teplej vody v domácnosti;

27.

„menovitý tepelný výkon“ (Pnom ) je tepelný výkon lokálneho ohrievača priestoru vyjadrený v kW, ktorý zahŕňa priamy tepelný výkon aj nepriamy tepelný výkon (ak existuje), pri prevádzke s nastaveným maximálnym tepelným výkonom, ktorý možno udržiavať dlhší čas podľa údajov výrobcu;

28.

„minimálny tepelný výkon“ (Pmin ) je tepelný výkon lokálneho ohrievača priestoru vyjadrený v kW, ktorý zahŕňa priamy tepelný výkon aj nepriamy tepelný výkon (ak existuje), pri prevádzke s nastaveným najnižším tepelným výkonom podľa údajov výrobcu;

29.

„maximálny priebežný tepelný výkon“ (Pmax, c ) je deklarovaný tepelný výkon elektrického lokálneho ohrievača priestoru vyjadrený v kW pri prevádzke s nastavením na maximálny tepelný výkon, ktorý možno priebežne udržiavať dlhší čas podľa údajov výrobcu;

30.

„určený na vonkajšie použitie“ znamená, že výrobok je vhodný na bezpečnú prevádzku mimo uzavretých priestorov vrátane prípadného použitia vo vonkajších podmienkach;

31.

„ekvivalentný model“ je model uvedený na trh s tými istými technickými parametrami stanovenými v tabuľkách 1, 2 alebo 3 bodu 3 prílohy II ako iný model uvedený na trh tým istým výrobcom.

V prílohe I sa uvádzajú dodatočné vymedzenia pojmov pre prílohy II až V.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn a časový rozvrh

1.   Požiadavky na ekodizajn pre lokálne ohrievače priestoru sú stanovené v prílohe II.

2.   Lokálne ohrievače priestoru musia spĺňať požiadavky stanovené v prílohe II od 1. januára 2018.

3.   Súlad s požiadavkami na ekodizajn sa meria a počíta v súlade s metódami stanovenými v prílohe III.

Článok 4

Posudzovanie zhody

1.   Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 ods. 2 smernice 2009/125/ES je vnútorná kontrola navrhovania stanovená v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia stanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

2.   Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES obsahuje technická dokumentácia informácie stanovené v bode 3 písm. b) prílohy II k tomuto nariadeniu.

3.   Ak sú informácie uvedené v technickej dokumentácii modelu získané výpočtom na základe konštrukčného riešenia alebo extrapoláciou z iných ekvivalentných spotrebičov alebo oboma spôsobmi, technická dokumentácia musí obsahovať podrobné údaje o takýchto výpočtoch alebo extrapoláciách alebo o oboch spôsoboch, ako aj o skúškach, ktoré uskutočnili výrobcovia na overenie presnosti realizovaných výpočtov. V takýchto prípadoch technická dokumentácia musí obsahovať aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov, pri ktorých boli informácie uvedené v technickej dokumentácii získané tým istým spôsobom.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú postup overovania stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES na zaručenie súladu s požiadavkami stanovenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Orientačné referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre najhospodárnejšie lokálne ohrievače priestoru dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sú stanovené v prílohe V.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologického pokroku a výsledok tohto preskúmania predloží konzultačnému fóru najneskôr 1. januára 2019. V preskúmaní sa posúdi najmä:

či je vhodné stanoviť prísnejšie požiadavky na ekodizajn vo vzťahu k energetickej účinnosti a emisiám oxidov dusíka (NOx),

či by sa nemali upraviť tolerancie overovania,

platnosť korekčných faktorov použitých na účely posúdenia sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru lokálnych ohrievačov priestoru,

vhodnosť zavedenia osvedčovania zo strany tretích subjektov.

Článok 8

Prechodné opatrenia

Do 1. januára 2018 môžu členské štáty povoliť uvádzanie lokálnych ohrievačov priestoru na trh a do prevádzky, ktoré sú v súlade s platnými vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a oxidov dusíka.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. apríla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1186 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami (pozri s. 20 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).


PRÍLOHA I

Vymedzenia pojmov platné pre prílohy II až V

Na účely príloh II až V sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru“ (ηs) je pomer medzi potrebou vykurovaného priestoru dodávanou lokálnym ohrievačom priestoru a ročnou spotrebou energie potrebnou na dosiahnutie tejto potreby, vyjadrený v %;

2.

„konverzný súčiniteľ“ (CC) je súčiniteľ vyjadrujúci odhadovanú priemernú účinnosť výroby elektrickej energie v EÚ vo výške 40 % uvedenú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (1); hodnota konverzného súčiniteľa je CC = 2,5;

3.

„emisie oxidov dusíka“ sú emisie oxidov dusíka pri menovitom tepelnom výkone vyjadrené v mg/kWhinput na základe spalného tepla (GCV) pre lokálne ohrievače priestoru na plynné alebo kvapalné palivo a komerčné lokálne ohrievače priestoru;

4.

„čistá výhrevnosť“ (NCV) je celkové množstvo tepla uvoľnené dokonalým spálením jednotkového množstva paliva, ktoré má primeranú vlhkosť, s kyslíkom, ak sa spaliny neochladia na teplotu okolia;

5.

„spalné teplo na suchom základe“ (GCV) je celkové množstvo tepla uvoľnené dokonalým spálením jednotkového množstva paliva s vysušenou vnútornou vlhkosťou, s kyslíkom pri ochladení produktov spaľovania na teplotu okolia; toto množstvo zahŕňa kondenzačné teplo vodných pár vzniknutej spálením vodíka obsiahnutého v palive;

6.

„užitočná účinnosť pri menovitom alebo minimálnom tepelnom výkone“ (ηth,nom alebo ηth,min) je pomer medzi užitočným tepelným výkonom a celkovým energetickým príkonom lokálneho ohrievača priestoru, vyjadrený v %, pričom:

a)

pri domácich lokálnych ohrievačoch priestoru sa celkový energetický príkon vyjadruje ako NCV a/alebo ako súčin konečnej energie a konverzného súčiniteľa CC;

b)

pri komerčných lokálnych ohrievačoch priestoru sa celkový energetický príkon vyjadruje ako GCV a ako súčin konečnej energie a konverzného súčiniteľa CC;

7.

„požiadavka na spotrebu elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone“ (elmax) je spotreba elektrickej energie lokálneho ohrievača priestoru pri poskytovaní menovitého tepelného výkonu. Spotreba elektrickej energie vyjadrená v kW sa stanoví bez prihliadnutia na spotrebu energie obehového čerpadla v prípade, že výrobok poskytuje funkciu nepriameho vykurovania a obehové čerpadlo je v ňom zabudované;

8.

„požiadavka na spotrebu elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone“ (elmin) je spotreba elektrickej energie lokálneho ohrievača priestoru pri poskytovaní minimálneho tepelného výkonu. Spotreba elektrickej energie vyjadrená v kW sa stanoví bez prihliadnutia na spotrebu energie obehového čerpadla v prípade, že výrobok poskytuje funkciu nepriameho vykurovania a obehové čerpadlo je v ňom zabudované;

9.

„požiadavka na spotrebu elektrickej energie v pohotovostnom režime“ (elsb) je spotreba elektrickej energie výrobku v pohotovostnom režime vyjadrená v kW;

10.

„požiadavka na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka“ (Ppilot) je spotreba plynného alebo kvapalného paliva výrobku vyjadrená v kW na udržanie plameňa, ktorý slúži ako zapaľovací zdroj pre výkonnejší proces spaľovania potrebný na zabezpečenie menovitého alebo čiastočného tepelného výkonu, keď je zapálený dlhšie ako 5 minút pred zapnutím hlavného horáka;

11.

„manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom“ je ručne ovládané snímacie zariadenie zabudované vo výrobku, ktorým sa meria a reguluje jeho vnútorná teplota, a tým sa mení akumulované množstvo tepla;

12.

„manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty“ je ručne ovládané snímacie zariadenie zabudované vo výrobku, ktorým sa meria jeho vnútorná teplota a mení akumulované množstvo tepla v závislosti od izbovej teploty a/alebo vonkajšej teploty;

13.

„elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty alebo regulované dodávateľom energie“ je automaticky ovládané snímacie zariadenie zabudované vo výrobku, ktorým sa meria jeho vnútorná teplota a mení akumulované množstvo tepla v závislosti od izbovej a/alebo vonkajšej teploty alebo zariadenie, ktorého tepelný režim môže regulovať dodávateľ energie;

14.

„tepelný výkon s pomocou ventilátora“ znamená, že výrobok je vybavený zabudovaným a ovládateľným ventilátorom (alebo ventilátormi), ktorým sa mení tepelný výkon a prispôsobuje sa potrebe tepla;

15.

„jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty“ znamená, že výrobok nedokáže automaticky meniť svoj tepelný výkon a neexistuje spätná väzba izbovej teploty na automatické prispôsobenie tepelného výkonu;

16.

„dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty“ znamená, že výrobok dokáže manuálne meniť svoj tepelný výkon v dvoch alebo viacerých úrovniach a nie je vybavený zariadením na automatickú reguláciu tepelného výkonu v závislosti od požadovanej izbovej teploty;

17.

„s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom“ znamená, že výrobok je vybavený neelektronickým zariadením, ktoré mu umožňuje, aby automaticky menil svoj tepelný výkon počas určitého časového obdobia v závislosti od určitej požadovanej úrovne tepelnej pohody v interiéri;

18.

„s elektronickým ovládaním izbovej teploty“ znamená, že výrobok je vybavený elektronickým zariadením, zabudovaným alebo externým, ktoré mu umožňuje, aby automaticky menil svoj tepelný výkon počas určitého časového obdobia v závislosti od určitej požadovanej úrovne tepelnej pohody v interiéri;

19.

„s elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom“ znamená, že výrobok je vybavený elektronickým zariadením, zabudovaným alebo externým, ktoré mu umožňuje, aby automaticky menil svoj tepelný výkon počas určitého časového obdobia v závislosti od určitej požadovanej úrovne tepelnej pohody v interiéri, a umožňuje nastavenie časovania a úrovne teploty v 24-hodinovom intervale časovača;

20.

„s elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom“ znamená, že výrobok je vybavený elektronickým zariadením, zabudovaným alebo externým, ktoré mu umožňuje, aby automaticky menil svoj tepelný výkon počas určitého časového obdobia v závislosti od určitej požadovanej úrovne tepelnej pohody v interiéri, a umožňuje nastavenie časovania a úrovne teploty na celý týždeň. Počas 7-dňového intervalu musí byť možnosť meniť nastavenia na každodennom základe;

21.

„ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti“ znamená, že výrobok je vybavený zabudovaným alebo vonkajším elektronickým zariadením, ktoré automaticky znižuje nastavenie izbovej teploty, keď nie je zaznamenaná prítomnosť žiadnej osoby v miestnosti;

22.

„ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna“ znamená, že výrobok je vybavený zabudovaným alebo vonkajším elektronickým zariadením, ktoré automaticky znižuje tepelný výkon, keď je otvorené okno alebo dvere. Snímač používaný na detekciu otvoreného okna alebo dverí môže byť nainštalovaný na výrobku, mimo výrobku, zabudovaný do štruktúry budovy alebo ako kombinácia týchto možností;

23.

„s možnosťou diaľkového ovládania“ je funkcia, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie výrobku z miesta mimo budovy, v ktorej je výrobok nainštalovaný;

24.

„s prispôsobivým ovládaním spustenia“ je funkcia, ktorá predvída a vykoná optimálne spustenie vykurovania s cieľom dosiahnuť nastavenú teplotu v požadovanom čase;

25.

„s obmedzením času prevádzky“ znamená, že výrobok disponuje funkciou, ktorá automaticky deaktivuje výrobok po vopred stanovenom časovom období;

26.

„so snímačom čiernej žiarovky“ znamená, že výrobok je vybavený zabudovaným alebo vonkajším elektronickým zariadením, ktoré meria teplotu vzduchu a sálavú teplotu;

27.

„jednoúrovňový“ znamená, že výrobok nedokáže automaticky meniť svoj tepelný výkon;

28.

„dvojúrovňový“ znamená, že výrobok dokáže automaticky regulovať svoj tepelný výkon v dvoch rozličných úrovniach, v závislosti od skutočnej izbovej teploty vzduchu a požadovanej izbovej teploty vzduchu, pričom na ovládanie sa používajú snímače teploty a rozhranie, ktoré nemusí byť zabudované v samotnom výrobku;

29.

„modulačný“ znamená, že výrobok dokáže automaticky regulovať svoj tepelný výkon v troch alebo viacerých rozličných úrovniach v závislosti od skutočnej izbovej teploty vzduchu a požadovanej izbovej teploty vzduchu, pričom na ovládanie sa používajú snímače teploty a rozhranie, ktoré nemusí byť zabudované v samotnom výrobku;

30.

„pohotovostný režim“ je stav, keď je výrobok pripojený k sieťovému zdroju, jeho požadovaná činnosť závisí od energie dodávanej zo sieťového zdroja a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu trvať neobmedzený čas: funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo funkciu zobrazenia informácií alebo stavu;

31.

„tepelný výkon rúrového systému“ je kombinovaný tepelný výkon rúrového segmentu vyjadrený v kW v konfigurácii, v akej je umiestnený na trhu;

32.

„tepelný výkon rúrového segmentu“ je tepelný výkon rúrového segmentu vyjadrený v kW, ktorý spolu s ostatnými rúrovými segmentmi tvorí súčasť konfigurácie rúrového systému;

33.

„súčiniteľ vyžarovania pri menovitom alebo minimálnom tepelnom výkone“ (RFnom alebo RFmin) je pomer tepelného výkonu infračerveného žiarenia výrobku a celkového energetického príkonu vyjadrený v kW pri poskytovaní menovitého alebo minimálneho tepelného výkonu, ktorý sa vypočíta ako podiel hodnoty výkonu infračerveného žiarenia a hodnoty celkového energetického príkonu na základe čistej výhrevnosti (NCV) paliva pri poskytovaní menovitého alebo minimálneho tepelného výkonu;

34.

„izolácia plášťa“ je úroveň tepelnej izolácie plášťa alebo izolačnej vrstvy výrobku, ktorá slúži na minimalizáciu tepelných strát, ak sa výrobok môže inštalovať v exteriéri;

35.

„súčiniteľ strát plášťa“ sú tepelné straty tej časti výrobku, ktorá je inštalovaná mimo uzavretého priestoru, ktorý sa má vykurovať, určuje sa ako súčiniteľ priepustnosti príslušného plášťa danej časti a vyjadruje sa v %;

36.

„identifikačný kód modelu“ je zvyčajne alfanumerický kód, ktorým sa odlišuje konkrétny model lokálneho ohrievača priestoru od iných modelov s tou istou obchodnou značkou alebo názvom výrobcu;

37.

„obsah vlhkosti“ je objem vody v palive v pomere k celkovému objemu paliva používanom v lokálnom ohrievači priestoru.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).


PRÍLOHA II

Požiadavky na ekodizajn

1.   Osobitné požiadavky na ekodizajn týkajúce sa sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru

a)

Lokálne ohrievače priestoru musia od 1. januára 2018 spĺňať tieto požiadavky:

i)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru spredu otvorených lokálnych ohrievačov priestoru využívajúcich plynné alebo kvapalné palivo nesmie byť nižšia ako 42 %;

ii)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru spredu zatvorených lokálnych ohrievačov priestoru využívajúcich plynné alebo kvapalné palivo nesmie byť nižšia ako 72 %;

iii)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru elektrických prenosných lokálnych ohrievačov priestoru nesmie byť nižšia ako 36 %;

iv)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru elektrických upevnených lokálnych ohrievačov priestoru s menovitým tepelným výkonom nad 250 W nesmie byť nižšia ako 38 %;

v)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru elektrických upevnených lokálnych ohrievačov priestoru s menovitým tepelným výkonom 250 W alebo menej nesmie byť nižšia ako 34 %;

vi)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru elektrických akumulačných lokálnych ohrievačov priestoru nesmie byť nižšia ako 38,5 %;

vii)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru elektrických podlahových lokálnych ohrievačov priestoru nesmie byť nižšia ako 38 %;

viii)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru sálavých elektrických lokálnych ohrievačov priestoru nesmie byť nižšia ako 35 %;

ix)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru viditeľne žiariacich sálavých elektrických lokálnych ohrievačov priestoru s menovitým tepelným výkonom nad 1,2 kW nesmie byť nižšia ako 35 %;

x)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru viditeľne žiariacich sálavých elektrických lokálnych ohrievačov priestoru s menovitým tepelným výkonom 1,2 kW alebo menej nesmie byť nižšia ako 31 %;

xi)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru žiarivých lokálnych ohrievačov priestoru nesmie byť nižšia ako 85 %;

xii)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru rúrových lokálnych ohrievačov priestoru nesmie byť nižšia ako 74 %.

2.   Osobitné požiadavky na ekodizajn týkajúce sa emisií

a)

Od 1. januára 2018 emisie oxidov dusíka (NOx) z lokálnych ohrievačov priestoru na kvapalné a plynné palivo nesmú prekročiť tieto hodnoty:

i)

emisie NOx zo spredu otvorených lokálnych ohrievačov priestoru a spredu zatvorených lokálnych ohrievačov priestoru, ktoré využívajú plynné alebo kvapalné palivo, nesmú prekročiť 130 mg/kWhinput na základe GCV;

ii)

emisie NOx zo žiarivých lokálnych ohrievačov priestoru a rúrových lokálnych ohrievačov priestoru nesmú prekročiť 200 mg/kWhinput na základe GCV.

3.   Požiadavky na informácie o výrobku

a)

Od 1. januára 2018 sa musia v prípade lokálnych ohrievačov priestoru poskytovať tieto informácie o výrobku:

i)

návody na montáž pre montážne podniky a príručky pre koncových používateľov, ako aj voľne prístupné webové lokality výrobcov, ich autorizovaných zástupcov a dovozcov musia obsahovať tieto prvky:

1.

pre lokálne ohrievače priestoru na plynné alebo kvapalné palivo informácie stanovené v tabuľke 1 spolu s ich technickými parametrami nameranými a vypočítanými v súlade s prílohou III a s uvedením podstatných údajov podľa tabuľky;

2.

pre elektrické lokálne ohrievače priestoru informácie stanovené v tabuľke 2 spolu s ich technickými parametrami nameranými a vypočítanými v súlade s prílohou III a s uvedením podstatných údajov podľa tabuľky;

3.

pre komerčné lokálne ohrievače priestoru informácie stanovené v tabuľke 3 spolu s ich technickými parametrami nameranými a vypočítanými v súlade s prílohou III a s uvedením podstatných údajov podľa tabuľky;

4.

všetky osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné prijať pri montáži, inštalácii alebo údržbe lokálneho ohrievača priestoru;

5.

informácie dôležité pre demontáž, recykláciu a/alebo likvidáciu na konci životnosti;

ii)

technická dokumentácia na účely posudzovania zhody podľa článku 4 musí obsahovať tieto prvky:

1.

prvky uvedené v písmene a);

2.

zoznam všetkých ekvivalentných modelov, ak je to vhodné.

b)

Od 1. januára 2018 sa musia v prípade lokálnych ohrievačov priestoru poskytovať tieto informácie o výrobku:

i)

Iba pre lokálne ohrievače priestoru bez spalín a lokálne ohrievače priestoru s vývodom do komína: príručka pre koncových používateľov, voľne prístupné webové lokality výrobcov a obal výrobku musia obsahovať nasledujúcu vetu tak, aby bola zaistená jej viditeľnosť a čitateľnosť, a v ľahko zrozumiteľnom jazyku pre koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa výrobok predáva: „Tento výrobok nie je vhodný ako hlavné vykurovacie zariadenie“:

1.

v príručke pre koncových používateľov musí byť táto veta uvedená na titulnej strane príručky;

2.

na voľne prístupných webových lokalitách výrobcov musí byť táto veta zobrazená spolu s ostatnými vlastnosťami výrobku;

3.

na obale výrobku musí byť táto veta umiestnená na nápadnom mieste obalu, aby ju konečný používateľ videl pred kúpou tovaru.

ii)

Iba pre elektrické prenosné lokálne ohrievače priestoru: príručka pre koncových používateľov, voľne prístupné webové lokality výrobcov a obal výrobku musia obsahovať nasledujúcu vetu tak, aby bola zaistená jej viditeľnosť a čitateľnosť, a v ľahko zrozumiteľnom jazyku pre koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa výrobok predáva: „Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie“:

1.

v príručke pre koncových používateľov musí byť táto veta uvedená na titulnej strane príručky;

2.

na voľne prístupných webových lokalitách výrobcov musí byť táto veta zobrazená spolu s ostatnými vlastnosťami výrobku;

3.

na obale výrobku musí byť táto veta umiestnená na nápadnom mieste obalu, aby ju konečný používateľ videl pred kúpou tovaru.

Tabuľka 1

Požiadavky na informácie pre lokálne ohrievače priestoru na plynné/kvapalné palivo

Identifikačný kód (-y) modelu:

Funkcia nepriameho vykurovania:[áno/nie]

Priamy tepelný výkon: …(kW)

Nepriamy tepelný výkon: …(kW)

Palivo

 

 

Emisie z vykurovania priestoru (1)

NOx

Zvoľte typ paliva

[plynné/kvapalné]

[špecifikujte]

[mg/kWhinput] (GCV)

 

 

 

 

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

Tepelný výkon

 

Užitočná účinnosť (čistá výhrevnosť)

Menovitý tepelný výkon

Pnom

x,x

kW

 

Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone

ηth,nom

x,x

%

Minimálny tepelný výkon (orientačne)

Pmin

[x,x/neuvádza sa]

kW

 

Užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone (orientačne)

ηth,min

[x,x/neuvádza sa]

%

 

 

 

 

 

 

Vlastná spotreba elektrickej energie

 

Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)

Pri menovitom tepelnom výkone

elmax

x,xxx

kW

 

jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty

[áno/nie]

Pri minimálnom tepelnom výkone

elmin

x,xxx

kW

 

dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty

[áno/nie]

V pohotovostnom režime

elSB

x,xxx

kW

 

s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom

[áno/nie]

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty

[áno/nie]

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom

[áno/nie]

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom

[áno/nie]

 

 

Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)

 

 

ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti

[áno/nie]

 

 

ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna

[áno/nie]

 

 

s možnosťou diaľkového ovládania

[áno/nie]

 

 

s prispôsobivým ovládaním spustenia

[áno/nie]

 

 

s obmedzením času prevádzky

[áno/nie]

 

 

so snímačom čiernej žiarovky

[áno/nie]

Požiadavka na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka

 

 

Požiadavka na spotrebu energie zapaľovacieho horáka (ak je k dispozícii)

Ppilot

[x,xxx/neuvádza sa]

kW

 

 

Kontaktné údaje

Názov a adresa výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu


Tabuľka 2

Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače priestoru

Identifikačný (-é) kód (-y) modelu:

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Jednotka

Tepelný výkon

 

Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)

Menovitý tepelný výkon

Pnom

x,x

kW

 

manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom

[áno/nie]

Minimálny tepelný výkon (orientačne)

Pmin

[x,x/neuvádza sa]

kW

 

manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty

[áno/nie]

Maximálny priebežný tepelný výkon

Pmax,c

x,x

kW

 

elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty

[áno/nie]

Vlastná spotreba elektrickej energie

 

 

 

 

tepelný výkon s pomocou ventilátora

[áno/nie]

Pri menovitom tepelnom výkone

elmax

x,xxx

kW

 

Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)

Pri minimálnom tepelnom výkone

elmin

x,xxx

kW

 

jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty

[áno/nie]

V pohotovostnom režime

elSB

x,xxx

kW

 

dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty

[áno/nie]

 

 

s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom

[áno/nie]

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty

[áno/nie]

 

 

elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač

[áno/nie]

 

 

elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač

[áno/nie]

 

 

Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)

 

 

ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti

[áno/nie]

 

 

ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna

[áno/nie]

 

 

s možnosťou diaľkového ovládania

[áno/nie]

 

 

s prispôsobivým ovládaním spustenia

[áno/nie]

 

 

s obmedzením času prevádzky

[áno/nie]

 

 

so snímačom čiernej žiarovky

[áno/nie]

Kontaktné údaje

Názov a adresa výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu


Tabuľka 3

Požiadavky na informácie pre komerčné lokálne ohrievače priestoru

Identifikačný (-é) kód (-y) modelu:

Druh vykurovania:[žiarivé/sálavé rúrové]

Palivo

Palivo

 

 

Emisie z vykurovania priestoru (2)

NOx

Zvoľte typ paliva

[plynné/kvapalné]

[špecifikujte]

 

mg/kWhinput (GCV)

 

 

 

 

 

Vlastnosti pri prevádzke iba s uprednostňovaným palivom

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

Tepelný výkon

 

Užitočná účinnosť (GCV) – iba pre rúrové lokálne ohrievače priestoru  (3)

Menovitý tepelný výkon

Pnom

x,x

kW

 

Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone

ηth,nom

x,x

%

Menovitý tepelný výkon

Pmin

[x,x/neuvádza sa]

kW

 

Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone

ηth,min

[x,x/neuvádza sa]

%

Minimálny tepelný výkon (ako percento menovitého tepelného výkonu)

[x]

%

 

 

 

 

 

Menovitý tepelný výkon rúrového systému (ak je k dispozícii)

Psystem

x,x

kW

 

 

 

 

 

Menovitý tepelný výkon rúrového segmentu (ak je k dispozícii)

Pheater,i

[x,x/neuvádza sa]

kW

 

Užitočná účinnosť rúrového segmentu pri minimálnom tepelnom výkone (ak je k dispozícii)

ηi

[x,x/neuvádza sa]

%

(prípadne opakujte pre viac segmentov)

[x,x/neuvádza sa]

kW

 

(prípadne opakujte pre viac segmentov)

[x,x/neuvádza sa]

%

Počet rovnakých rúrových segmentov

n

[x]

[-]

 

 

 

 

 

Súčiniteľ sálania

 

 

 

 

Straty plášťa

 

 

 

Súčiniteľ sálania pri menovitom tepelnom výkone

RFnom

[x,x]

[-]

 

Trieda izolácie plášťa

U

 

W/(m2K)

Súčiniteľ sálania pri minimálnom tepelnom výkone

RFmin

[x,x]

[-]

 

Súčiniteľ strát plášťa

Fenv

[x,x]

%

Súčiniteľ sálania rúrového segmentu pri menovitom tepelnom výkone

RFi

[x,x]

[-]

 

Zdroj tepla, ktorý sa má inštalovať mimo vykurovaného priestoru

 

[áno/nie]

 

(prípadne opakujte pre viac segmentov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastná spotreba elektrickej energie

 

Druh ovládania tepelného výkonu (vyberte jeden)

Pri menovitom tepelnom výkone

elmax

x,xxx

kW

 

jednoúrovňový

[áno/nie]

 

Pri minimálnom tepelnom výkone

elmin

x,xxx

kW

 

dvojúrovňový

[áno/nie]

 

V pohotovostnom režime

elSB

x,xxx

kW

 

modulačný

[áno/nie]

 

 

 

 

Požiadavka na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka

 

 

Požiadavka na spotrebu energie zapaľovacieho horáka (ak je k dispozícii)

Ppilot

[x,xxx/neuvádza sa]

kW

 

 

Kontaktné údaje

Názov a adresa výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu


(1)  

NOx = oxidy dusíka

(2)  

NOx = oxidy dusíka

(3)  pre žiarivé lokálne ohrievače priestoru je vážená tepelná účinnosť štandardne nastavená na 85,6 %.


PRÍLOHA III

Merania a výpočty

1.   Na účely súladu a overovania súladu s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú s použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla sú uverejnené na tento účel v Úradnom vestníku Európskej únie alebo prostredníctvom spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu. Musia spĺňať podmienky stanovené v bodoch 2 až 5.

2.   Všeobecné podmienky pre merania a výpočty

a)

Deklarované hodnoty menovitého tepelného výkonu a sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru sa zaokrúhľujú na najbližšie jedno desatinné miesto.

b)

Deklarované hodnoty emisií sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo.

3.   Všeobecné podmienky pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru

a)

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (ηS ) sa vypočíta ako sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime (ηS,on ) upravená o príspevky zohľadňujúce akumuláciu tepla a ovládanie tepelného výkonu, vlastnú spotrebu elektrickej energie a stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka.

b)

Spotreba elektrickej energie na vynásobí konverzným súčiniteľom (CC) vo výške 2,5.

4.   Všeobecné podmienky pre emisie

a)

V prípade lokálnych ohrievačov priestoru na plynné a kvapalné palivo sa pri meraní zohľadňujú emisie oxidov dusíka (NOx). Emisie oxidov dusíka sa vypočítajú ako súčet emisií oxidu dusnatého a oxidu dusičitého a vyjadrujú sa ako emisie oxidu dusičitého.

5.   Osobitné podmienky pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru

a)

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru všetkých lokálnych ohrievačov priestoru s výnimkou komerčných lokálnych ohrievačov priestoru sa vymedzuje ako:

ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru komerčných lokálnych ohrievačov priestoru sa vymedzuje ako:

ηS = ηS,on F(1) – F(4) – F(5)

kde:

ηS,on je sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime vyjadrená v % a vypočítaná podľa bodu 5 písm. b),

F(1) je korekčný faktor zohľadňujúci kladný príspevok elektrických akumulačných lokálnych ohrievačov priestoru k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti akumulácie tepla a tepelného výkonu a negatívny príspevok komerčných lokálnych ohrievačov priestoru k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti tepelného výkonu, vyjadrený v %,

F(2) je korekčný faktor zohľadňujúci kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty sa vzájomne vylučujú, ani sa nedajú sčítať, a vyjadruje sa v %,

F(3) je korekčný faktor zohľadňujúci kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty sa dajú sčítať, a vyjadruje sa v %,

F(4) je korekčný faktor zohľadňujúci negatívny príspevok vlastnej spotreby elektrickej energie k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru, vyjadrený v %,

F(5) je korekčný faktor zohľadňujúci negatívny príspevok stálej spotreby energie zapaľovacieho horáka k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru, vyjadrený v %.

b)

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime sa vypočíta takto:

pre všetky lokálne ohrievače priestoru s výnimkou elektrických lokálnych ohrievačov priestoru a komerčných lokálnych ohrievačov priestoru:

ηS,on = ηth,nom

kde:

ηth,nom je užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone, založená na NCV.

Pre elektrické lokálne ohrievače priestoru:

Formula

kde:

CC je \„koeficient prepočtu“ elektrickej energie na primárnu energiu,

ηth,on pre elektrické lokálne ohrievače priestoru je 100 %.

Pre komerčné lokálne ohrievače priestoru:

ηS,on = ηS,th · ηS,RF

kde:

ηS,th je vážená tepelná účinnosť vyjadrená v %,

ηS,RF je emisná účinnosť vyjadrená v %.

Pre žiarivé lokálne ohrievače priestoru je hodnota ηS,th 85,6 %.

Pre rúrové ohrievače priestoru platí:

ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv

kde:

ηth,nom je užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone vyjadrená v % založená na GCV,

ηth,min je užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone vyjadrená v % založená na GCV,

Fenv sú straty na plášti zdroja tepla vyjadrené v %.

Ak výrobca alebo dodávateľ zdroja tepla pre rúrový lokálny ohrievač priestoru stanovil, že sa zdroj tepla má inštalovať v priestore v interiéri, ktorý sa má vyhrievať, straty plášťa sú 0 (nula).

Ak výrobca alebo dodávateľ zdroja tepla pre rúrový lokálny ohrievač priestoru stanovil, že zdroj tepla sa má inštalovať mimo priestoru, ktorý sa má vyhrievať, súčiniteľ strát plášťa závisí od tepelnej priepustnosti plášťa zdroja tepla podľa tabuľky 4.

Tabuľka 4

Súčiniteľ strát plášťa zdroja tepla

Tepelná priepustnosť plášťa (U)

 

U ≤ 0,5

2,2 %

0,5 < U ≤ 1,0

2,4 %

1,0 < U ≤ 1,4

3,2 %

1,4 < U ≤ 2,0

3,6 %

U > 2,0

6,0 %

Emisná účinnosť komerčných lokálnych ohrievačov priestoru sa vypočíta takto:

Formula

kde:

RFS je súčiniteľ sálania komerčného lokálneho ohrievača priestoru vyjadrený v %.

Pre všetky komerčné lokálne ohrievače priestoru okrem rúrových systémov platí:

RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin

kde:

RFnom , je súčiniteľ sálania pri menovitom tepelnom výkone vyjadrený v %,

RFmin , je súčiniteľ sálania pri menovitom tepelnom výkone vyjadrený v %.

Pre rúrové systémy platí:

Formula

kde:

RFnom,i , je súčiniteľ sálania za rúrový segment pri menovitom tepelnom výkone vyjadrený v %,

RFmin,i , je súčiniteľ sálania za rúrový segment pri menovitom tepelnom výkone vyjadrený v %,

Pheater,i , je tepelný výkon za rúrový segment vyjadrený v kW, na základe GCV,

Psystem , je tepelný výkon celkového rúrového systému vyjadrený v kW, na základe GCV.

Uvedená rovnica platí iba v prípade, že konštrukcia horáka, rúr a odrazových plôch rúrového segmentu použitého v rúrovom systéme je rovnaká ako v prípade samostatného rúrového lokálneho ohrievača priestoru a nastavenia, ktoré určujú výkon rúrového segmentu, sú rovnaké ako v prípade samostatného rúrového lokálneho ohrievača priestoru.

c)

Korekčný faktor F(1) zohľadňuje kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov ovládania dodávaného tepla a tepelného výkonu, a ak sa teplo rozvádza prirodzenou alebo ventilátorovou konvekciou v prípade elektrických akumulačných lokálnych ohrievačov priestoru, a negatívny príspevok komerčných lokálnych ohrievačov priestoru súvisiaci so schopnosťou výrobku regulovať svoj tepelný výkon.

Pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor tepelného výkonu F(1) vypočíta takto:

V prípade, že výrobok je vybavený jednou z (vzájomne sa vylučujúcich) možností uvedených v tabuľke 5, korekčný faktor F(1) sa zvýši o zodpovedajúcu hodnotu pre danú možnosť.

Tabuľka 5

Korekčný faktor F(1) pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru

Vybavenie výrobku (uplatňuje sa iba jedna možnosť):

F(1) sa zvýši o

Manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom

0,0 %

Manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty

2,0 %

Elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty alebo ovládané dodávateľom energie

3,5 %

V prípade, že tepelný výkon elektrického akumulačného lokálneho ohrievača priestoru podporuje ventilátor, faktor F(1) sa zvýši o ďalších 1,5 %.

Pre komerčné lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor tepelného výkonu vypočíta takto:

Tabuľka 6

Korekčný faktor F(1) pre komerčné lokálne ohrievače priestoru

Druh ovládania tepelného výkonu výrobku:

F(1) sa vypočíta takto:

jednoúrovňový

F(1) = 5 %

dvojúrovňový

Formula

modulačný

Formula

Minimálna hodnota korekčného faktora F(1) pre dvojúrovňové komerčné lokálne ohrievače priestoru je 2,5 % a pre modulačné komerčné lokálne ohrievače priestoru 5 %.

V prípade lokálnych ohrievačov priestoru iných ako elektrické akumulačné ohrievače alebo komerčné lokálne ohrievače priestoru má korekčný faktor F(1) hodnotu 0 (nula).

d)

Korekčný faktor F(2) zohľadňuje kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty sa vzájomne vylučujú, ani sa nedajú sčítať, a vypočíta sa takto:

Pre všetky lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor F(2) rovná jednému z faktorov uvedených v tabuľke 7, v závislosti od vlastnosti ovládania. Je možné vybrať iba jednu hodnotu.

Tabuľka 7

Korekčný faktor F(2)

Vybavenie výrobku (uplatňuje sa iba jedna možnosť):

F(2)

Pre elektrické lokálne ohrievače priestoru

Pre lokálne ohrievače priestoru využívajúce plynné alebo kvapalné palivá

Prenosné

Upevnené

Akumulačné

Podlahové

Sálavé

Jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania teploty

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

S ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom

6,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

2,0 %

S elektronickým ovládaním izbovej teploty

7,0 %

3,0 %

1,5 %

3,0 %

2,0 %

4,0 %

S elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom

8,0 %

5,0 %

2,5 %

5,0 %

3,0 %

6,0 %

S elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom

9,0 %

7,0 %

3,5 %

7,0 %

4,0 %

7,0 %

Korekčný faktorF(2) sa neuplatňuje pri komerčných lokálnych ohrievačoch priestoru.

e)

Korekčný faktor F(3) zohľadňuje kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty možno sčítať, a vypočíta sa takto:

Pre všetky lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor F(3) rovná súčtu hodnôt uvedených v tabuľke 8, v závislosti od vlastnosti ovládania.

Tabuľka 8

Korekčný faktor F(3)

Vybavenie výrobku (môžu sa uplatniť viaceré možnosti):

F(3)

Pre elektrické lokálne ohrievače priestoru

Pre lokálne ohrievače priestoru využívajúce plynné alebo kvapalné palivá

Prenosné

Upevnené

Akumulačné

Podlahové

Sálavé

Ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

Ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

S možnosťou diaľkového ovládania

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

S prispôsobivým ovládaním spustenia

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

S obmedzením času prevádzky

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

So snímačom čiernej žiarovky

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

f)

Korekčný faktor F(4) za vlastnú spotrebu elektrickej energie sa vypočíta takto:

Tento korekčný faktor zohľadňuje vlastnú spotrebu elektrickej energie počas prevádzky v aktívnom režime a v pohotovostnom režime.

Pre elektrické lokálne ohrievače priestoru sa korekcia vypočíta takto:

Korekčný faktor F(4) za vlastnú spotrebu elektrickej energie sa vypočíta takto:

Formula

kde:

elsb je spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime vyjadrená v kW,

Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW,

α je faktor, ktorý zohľadňuje, či je výrobok v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1275/2008 (1):

Ak výrobok spĺňa limitné hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1275/2008, štandardná hodnota α je 0 (nula);

Ak výrobok nespĺňa limitné hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1275/2008, štandardná hodnota α je 1,3.

Pre lokálne ohrievače priestoru využívajúce plynné alebo kvapalné palivá sa korekcia za vlastnú spotrebu elektrickej energie vypočíta takto:

Formula

kde:

elmax je spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone vyjadrená v kW,

elmin je spotreba elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone vyjadrená v kW. V prípade, že výrobok nedodáva minimálny tepelný výkon, použije sa hodnota spotreby elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone,

elsb je spotreba elektrickej energie výrobku počas prevádzky v pohotovostnom režime vyjadrená v kW,

Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW.

Pre komerčné lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor za vlastnú spotrebu elektrickej energie vypočíta takto:

Formula

g)

Korekčný faktor F(5) týkajúci sa stálej spotreby energie zapaľovacieho horáka sa vypočíta takto:

Tento korekčný faktor zohľadňuje požiadavku na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka.

Pre lokálne ohrievače priestoru využívajúce plynné alebo kvapalné palivá sa vypočíta takto:

Formula

kde:

Ppilot je spotreba energie zapaľovacieho horáka vyjadrená v kW,

Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW.

Pre komerčné lokálne ohrievače priestoru sa tento korekčný faktor vypočíta takto:

Formula

V prípade, že výrobok nemá stály zapaľovací horák (plameň), hodnota Ppilot je 0 (nula).

kde:

Ppilot je spotreba energie zapaľovacieho horáka vyjadrená v kW,

Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW.


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 45).


PRÍLOHA IV

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Orgány členských štátov pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom podľa článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES na účely dodržiavania požiadaviek stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu uplatňujú tento postup overovania:

1.

Orgány členského štátu skúšajú z každého modelu iba jednu jedinú jednotku.

2.

Model sa považuje za vyhovujúci platným požiadavkám stanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu, keď:

a)

deklarované hodnoty spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II;

b)

pri elektrických lokálnych ohrievačoch priestoru nesmie byť sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs horšia ako deklarovaná hodnota pri menovitom tepelnom výkone jednotky;

c)

pri domácich lokálnych ohrievačoch priestoru využívajúcich kvapalné palivá nie je sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs nižšia oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %;

d)

pri domácich lokálnych ohrievačoch priestoru využívajúcich plynné palivá nie je sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs nižšia oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %;

e)

pri domácich lokálnych ohrievačoch priestoru využívajúcich plynné alebo kvapalné palivá nie sú emisie NOx vyššie oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 10 %;

f)

pri žiarivých lokálnych ohrievačoch priestoru a rúrových lokálnych ohrievačoch priestoru nie je sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru nižšia oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 10 %;

g)

pri žiarivých lokálnych ohrievačoch priestoru a rúrových lokálnych ohrievačoch priestoru nie sú emisie NOx vyššie oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 10 %.

3.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 2 písm. a) alebo b), model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce tomuto nariadeniu. Ak sa nedosiahne akýkoľvek výsledok uvedený v bode 2 písm. c) až i), orgány členského štátu náhodne vyberú na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu. Ako alternatíva môžu tieto tri ďalšie vybrané jednotky patriť pod jeden alebo viac ekvivalentných modelov, ktoré sú uvedené na zozname ekvivalentných výrobkov v technickej dokumentácii dodávateľa.

4.

Model sa považuje za vyhovujúci platným požiadavkám stanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu, keď:

a)

deklarované hodnoty spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II;

b)

pri domácich lokálnych ohrievačoch priestoru využívajúcich kvapalné palivá nie je priemerná sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs za tri ďalšie jednotky nižšia oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %;

c)

pri domácich lokálnych ohrievačoch priestoru využívajúcich plynné palivá nie je priemerná sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs za tri ďalšie jednotky nižšia oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %;

d)

pri domácich lokálnych ohrievačoch priestoru využívajúcich plynné alebo kvapalné palivá nie sú priemerné emisie NOx za tri ďalšie jednotky vyššie oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 10 %;

e)

pri žiarivých lokálnych ohrievačoch priestoru a rúrových lokálnych ohrievačoch priestoru nie je priemerná sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru za tri ďalšie jednotky nižšia oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 10 %;

f)

pri žiarivých lokálnych ohrievačoch priestoru a rúrových lokálnych ohrievačoch priestoru nie sú priemerné emisie NOx za tri ďalšie jednotky vyššie oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 10 %.

5.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 4, model sa považuje za nevyhovujúci tomuto nariadeniu.

Orgány členského štátu poskytnú výsledky skúšok a ďalšie relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii do jedného mesiaca po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu s požiadavkami.

6.

Orgány členského štátu používajú metódy merania a výpočtov uvedené v prílohe III.

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a dodávateľ ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii.


PRÍLOHA V

Orientačné referenčné hodnoty uvedené v článku 6

V čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia boli z hľadiska sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a z hľadiska emisií oxidov dusíka určené tieto najlepšie technológie na trhu s lokálnymi ohrievačmi priestoru:

1.

Osobitné referenčné hodnoty pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru lokálnych ohrievačov priestoru

a)

referenčná hodnota pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru spredu otvorených lokálnych ohrievačov priestoru využívajúcich plynné alebo kvapalné palivo: 65 %;

b)

referenčná hodnota pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru spredu zatvorených lokálnych ohrievačov priestoru využívajúcich plynné alebo kvapalné palivo: 88 %;

c)

referenčná hodnota pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru elektrických lokálnych ohrievačov priestoru: viac ako 39 %;

d)

referenčná hodnota pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru žiarivých lokálnych ohrievačov priestoru: 92 %;

e)

referenčná hodnota pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru rúrových lokálnych ohrievačov priestoru: 88 %;

2.

Osobitné referenčné hodnoty emisií oxidov dusíka (NOx) z lokálnych ohrievačov priestoru

a)

referenčná hodnota pre emisie NOx z lokálnych ohrievačov priestoru využívajúcich plynné alebo kvapalné palivo: 50 mg/kWhinput na základe GCV;

b)

referenčná hodnota pre emisie NOx zo žiarivých lokálnych ohrievačov priestoru a rúrových lokálnych ohrievačov priestoru: 50 mg/kWhinput na základe GCV.

Referenčné hodnoty uvedené v bodoch 1 a 2 nemusia nevyhnutne znamenať, že kombináciu týchto hodnôt možno dosiahnuť pri jedinom lokálnom ohrievači priestoru.


Top