EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1186

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1186 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami (Text s významom pre EHP)

OJ L 193, 21.7.2015, p. 20–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1186/oj

21.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 193/20


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1186

z 24. apríla 2015,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významných výrobkov na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a s veľkými rozdielmi v príslušných výkonnostných úrovniach pri rovnocenných funkciách.

(2)

Lokálne ohrievače priestoru vykazujú pri rovnakých funkciách veľké rozdiely z hľadiska energetickej účinnosti a energia, ktorú využívajú, tvorí významnú časť celkového dopytu po energii v Únii. Priestor na znižovanie ich spotreby energie je značný.

(3)

Lokálne ohrievače priestoru využívajúce nedrevnú biomasu majú osobitné technické vlastnosti, a preto by mali byť vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia.

(4)

Mali by sa stanoviť harmonizované ustanovenia o označovaní štítkami a o štandardných informáciách o výrobkoch s cieľom poskytnúť výrobcom motiváciu na zvýšenie energetickej účinnosti lokálnych ohrievačov priestoru, podnietiť koncových používateľov, aby si kupovali energeticky účinné výrobky, a prispieť k fungovaniu vnútorného trhu.

(5)

Keďže typické používanie lokálnych ohrievačov priestoru, a teda aj ich spotreba energie, sa odlišuje od ostatných regulovaných výrobkov určených na vykurovanie priestoru, týmto nariadením by sa mala zaviesť iná stupnica označovania ako v prípade ostatných výrobkov určených na vykurovanie priestoru.

(6)

Keďže žiarivé a rúrové lokálne ohrievače priestoru sú výrobky, ktoré priamo nakupujú profesionálni používatelia a nie koncoví spotrebitelia, v tomto nariadení nie sú pre ne stanovené žiadne požiadavky na označovanie energetickými štítkami.

(7)

Minimálne požiadavky týkajúce sa elektrických lokálnych ohrievačov priestoru podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1188 (2) predstavujú maximálny potenciál technických vylepšení týchto výrobkov. V dôsledku toho nezostane priestor na ich diferenciáciu. Elektrické lokálne ohrievače priestoru nie je možné priamo nahradiť účinnejšími lokálnymi ohrievačmi priestoru, ktoré využívajú iné palivá, a preto by energetický štítok nesplnil cieľ poskytnúť spotrebiteľom informácie o relatívnej účinnosti rozličných výrobkov.

(8)

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo výrobkoch určených na vykurovanie je v súlade s cieľom podpory energie z obnoviteľných zdrojov. Je preto vhodné, že týmto nariadením sa zavádza osobitný prístup pre lokálne ohrievače priestoru, t. j. súčiniteľ štítka pre biomasu stanovený v takej výške, aby sa do triedy A++ mohli dostať lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo využívajúce iba pelety.

(9)

Informácie uvádzané na štítku by sa mali získavať spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania a výpočtu, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu vrátane harmonizovaných noriem, ak sú k dispozícii, ktoré prijali európske normalizačné organizácie v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (3) na účely stanovenia požiadaviek na ekodizajn.

(10)

V tomto nariadení by sa malo špecifikovať jednotné vyhotovenie a obsah štítkov pre lokálne ohrievače priestoru.

(11)

V tomto nariadení by sa okrem toho mali špecifikovať požiadavky na informačný list výrobku a technickú dokumentáciu pre lokálne ohrievače priestoru.

(12)

V tomto nariadení by sa navyše mali stanoviť požiadavky na informácie poskytované v prípade všetkých foriem zásielkového predaja, reklamy a technických propagačných materiálov týkajúcich sa lokálnych ohrievačov priestoru.

(13)

Je vhodné zabezpečiť revíziu ustanovení tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na označovanie energetickými štítkami a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku, pokiaľ ide o lokálne ohrievače priestoru s menovitým tepelným výkonom 50 kW alebo menej.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

elektrické lokálne ohrievače priestoru;

b)

lokálne ohrievače priestoru využívajúce na výrobu tepla parný kompresný cyklus alebo sorpčný cyklus s pohonom elektrickými kompresormi alebo palivom;

c)

lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo, ktoré sú určené iba na spaľovanie nedrevnej biomasy;

d)

lokálne ohrievače priestoru určené na iné účely, ako je vykurovanie vnútorných priestorov na dosiahnutie a udržanie určitej tepelnej pohody ľudí prostredníctvom tepelnej konvekcie alebo sálania tepla;

e)

lokálne ohrievače priestoru, ktoré sú určené iba na vonkajšie použitie;

f)

lokálne ohrievače priestoru, ktorých priamy tepelný výkon predstavuje menej ako 6 % kombinovaného priameho a nepriameho tepelného výkonu pri menovitom tepelnom výkone;

g)

lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo, ktoré neboli továrensky zmontované, ani dodané jedným výrobcom ako prefabrikované komponenty alebo časti, ktoré sa majú zmontovať na mieste;

h)

žiarivé lokálne ohrievače priestoru a rúrové lokálne ohrievače priestoru;

i)

výrobky na ohrev vzduchu;

j)

saunové pece.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Popri pojmoch vymedzených v článku 2 smernice 2010/30/ES sa na účely tohto nariadenia uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„lokálny ohrievač priestoru“ je zariadenie na ohrievanie priestoru, ktoré vydáva teplo priamym prenosom tepla alebo priamym prenosom tepla v kombinácii s prenosom tepla do kvapaliny, s cieľom dosiahnuť a udržiavať určitú tepelnú pohodu ľudí v uzavretom priestore, v ktorom je výrobok umiestnený, prípadne v kombinácii s vydávaním tepla do iných priestorov, vybavený jedným alebo viacerými generátormi tepla, ktoré na teplo priamo premieňajú buď elektrickú energiu využitím Joulovho efektu, alebo plynné, kvapalné alebo tuhé palivá spaľovaním;

2.

„lokálny ohrievač priestoru na tuhé palivo“ je spredu otvorený lokálny ohrievač priestoru, spredu uzavretý lokálny ohrievač priestoru alebo varič využívajúci tuhé palivá;

3.

„lokálny ohrievač priestoru na plynné palivo“ je spredu otvorený lokálny ohrievač priestoru alebo spredu uzavretý lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné palivo;

4.

„lokálny ohrievač priestoru na kvapalné palivo“ je spredu otvorený lokálny ohrievač priestoru alebo spredu uzavretý lokálny ohrievač priestoru využívajúci kvapalné palivo;

5.

„elektrický lokálny ohrievač priestoru“ je lokálny ohrievač priestor využívajúci na výrobu tepla elektrický Joulov efekt;

6.

„spredu otvorený lokálny ohrievač priestoru“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné, kvapalné alebo tuhé palivá, ktorého ohnisko a spaliny nie sú pevne oddelené od priestoru, kde je výrobok inštalovaný, a ktorý je pripojený k otvoru komína alebo kozuba, alebo si vyžaduje potrubie na odvod spalín;

7.

„spredu zatvorený lokálny ohrievač priestoru“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné, kvapalné alebo tuhé palivá, ktorého ohnisko a spaliny môžu byť pevne oddelené od priestoru, kde je výrobok inštalovaný, a ktorý je pripojený k otvoru komína alebo kozuba, alebo si vyžaduje potrubie na odvod spalín;

8.

„varič“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci tuhé palivá, ktorý v jednom celku spája funkciu lokálneho ohrievača priestoru a rúry na pečenie, varnej dosky alebo oboch týchto zariadení, aby sa dal použiť na prípravu jedla, a ktorý je pripojený k otvoru komína alebo kozuba, alebo si vyžaduje potrubie na odvod spalín;

9.

„lokálny ohrievač priestoru využívajúci palivo“ je spredu otvorený lokálny ohrievač priestoru, spredu uzavretý lokálny ohrievač priestoru alebo varič;

10.

„žiarivý lokálny ohrievač priestoru“ je ohrievač priestoru využívajúci plynné alebo kvapalné palivo, ktorý je vybavený horákom inštalovaným nad úrovňou hlavy, namiereným na miesto použitia tak, aby teplo vyžarované z horáka, predovšetkým v podobe infračerveného žiarenia, priamo zahrievalo cieľové subjekty, a ktorý vypúšťa spaliny do priestoru, kde je umiestnený;

11.

„rúrový lokálny ohrievač priestoru“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné alebo kvapalné palivo, ktorý je vybavený horákom inštalovaným nad úrovňou hlavy v blízkosti cieľových subjektov, ktorý vyhrieva priestor prevažne infračerveným žiarením z rúry alebo rúr vyhrievaných vnútorným prúdením spalín a z ktorého sa musia spaliny odvádzať potrubím;

12.

„ohrievač bez odvodu spalín“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné, kvapalné alebo tuhé palivo, ktorý vypúšťa spaliny do priestoru, v ktorom je výrobok umiestnený, a ktorý je iný ako žiarivý lokálny ohrievač priestoru;

13.

„ohrievač otvorený do komína“ je lokálny ohrievač priestoru využívajúci plynné, kvapalné alebo tuhé palivá, určený na umiestnenie pod komínom alebo v kozube bez pevného oddelenia výrobku od otvoru komína alebo kozuba, ktorý umožňuje neobmedzený prenos spalín z ohniska do komína alebo potrubia;

14.

„výrobok na vykurovanie vzduchu“ je výrobok dodávajúci teplo iba do systému vykurovania vzduchu, pričom sa môžu použiť potrubné vývody, ktorý je skonštruovaný tak, aby bol pri používaní upevnený alebo zaistený na určitom mieste alebo upevnený na stene, a ktorý rozvádza vzduch prostredníctvom zariadenia na premiestňovanie vzduchu na dosiahnutie a udržiavanie určitej tepelnej pohody ľudí v uzavretom priestore, v ktorom sa výrobok nachádza;

15.

„saunová pec“ je lokálny ohrievač priestoru, ktorý je zabudovaný alebo sa má používať v suchej alebo vlhkej saune alebo v podobnom prostredí;

16.

„tuhé palivo“ je palivo, ktoré je pri normálnej izbovej teplote v pevnom skupenstve, vrátane tuhej biomasy a tuhých fosílnych palív;

17.

„biomasa“ sú biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybolovu a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu;

18.

„drevná biomasa“ je biomasa pochádzajúca zo stromov, kríkov a krovia vrátane guľatiny, štiepaného dreva, lisovaného dreva vo forme peliet, lisovaného dreva vo forme brikiet a pilín;

19.

„nedrevná biomasa“ je biomasa iná ako drevná biomasa, okrem iného vrátane slamy, tráv miscanthus (Ozdobnica čínska), trstiny, jadier, zŕn, jadier olív, olivových zvyškov a škrupín orechov;

20.

„uprednostňované palivo“ je jedno palivo, v prípade ktorého sa uprednostňuje jeho používanie v lokálnom ohrievači priestoru podľa pokynov dodávateľa;

21.

„fosílne tuhé palivo“ je tuhé palivo iné ako biomasa, vrátane antracitu a suchého koksového uhlia, hutníckeho koksu, nízkoteplotného koksu, bitúmenového uhlia, lignitu, zmesi fosílnych palív alebo zmesi biomasy a fosílneho paliva; na účely tohto Nariadenia zahŕňa aj rašelinu;

22.

„iné vhodné palivo“ je palivo iné ako uprednostňované palivo, ktoré možno použiť v lokálnom ohrievači priestoru podľa pokynov dodávateľa, a zahŕňa akékoľvek palivo, ktoré je uvedené v návode na montáž pre inštalatérov a v príručke pre koncového používateľa, na voľne prístupných webových lokalitách výrobcov a dodávateľov, v technických alebo propagačných materiáloch a v reklamách;

23.

„priamy tepelný výkon“ je tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW, ktorý sa prenáša vyžarovaním a prúdením tepla zo samotného výrobku do vzduchu, s výnimkou tepelného výkonu prenášaného z výrobku do teplonosného média;

24.

„nepriamy tepelný výkon“ je tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW, ktorý sa prenáša do teplonosného média rovnakým procesom výroby tepla, akým sa dodáva priamy tepelný výkon výrobku;

25.

„funkcia nepriameho vyhrievania“ znamená, že výrobok je schopný prenášať časť celkového tepelného výkonu do teplonosného média, ktoré sa využíva na vykurovanie priestoru alebo na prípravu teplej vody v domácnosti;

26.

„menovitý tepelný výkon“ (Pnom ) je tepelný výkon lokálneho ohrievača priestoru vyjadrený v kW, ktorý zahŕňa priamy tepelný výkon aj nepriamy tepelný výkon (ak existuje), pri prevádzke s nastaveným maximálnym tepelným výkonom, ktorý možno udržiavať dlhší čas podľa údajov dodávateľa;

27.

„minimálny tepelný výkon“ (Pmin ) je tepelný výkon lokálneho ohrievača priestoru vyjadrený v kW, ktorý zahŕňa priamy tepelný výkon aj nepriamy tepelný výkon (ak existuje), pri prevádzke s nastaveným najnižším tepelným výkonom podľa údajov dodávateľa;

28.

„určený na vonkajšie použitie“ znamená, že výrobok je vhodný na bezpečnú prevádzku mimo uzavretých priestorov vrátane prípadného použitia vo vonkajších podmienkach;

29.

„ekvivalentný model“ je model uvedený na trh s tými istými technickými parametrami stanovenými v tabuľke 2 alebo 3 prílohy V ako iný model uvedený na trh tým istým dodávateľom.

V prílohe I sa stanovujú dodatočné vymedzenia pojmov na účely príloh II až IX.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov a časový harmonogram

1.   Dodávatelia, ktorí uvádzajú na trh alebo do prevádzky lokálne ohrievače priestoru, ktoré nie sú ohrievače bez odvodu spalín používajúce tuhé palivá alebo ohrievače otvorené do komína používajúce tuhé palivá, musia od 1. januára 2018 zabezpečiť, aby:

a)

takýto lokálny ohrievač priestoru bol dodávaný s vytlačeným štítkom vo formáte a s informáciami stanovenými v bode 1 prílohy III a aby zodpovedal triedam energetickej účinnosti stanoveným v prílohe II;

b)

pre takýto model lokálneho ohrievača priestoru sa predajcom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami stanovenými v bode 1 prílohy III a v súlade s triedami energetickej účinnosti stanovenými v prílohe II;

c)

pre takýto lokálny ohrievač priestoru bol k dispozícii informačný list výrobku v súlade s prílohou IV;

d)

pre takýto model lokálneho ohrievača priestoru bol predajcom k dispozícii elektronický informačný list výrobku v súlade s prílohou IV;

e)

technická dokumentácia stanovená v prílohe V bola sprístupnená na požiadanie orgánov členských štátov a Komisie;

f)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny takýto model lokálneho ohrievača priestoru bola uvedená jeho trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

g)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny takýto model lokálneho ohrievača priestoru, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu.

2.   Dodávatelia, ktorí uvádzajú na trh alebo do prevádzky ohrievače bez odvodu spalín používajúce tuhé palivá alebo ohrievače otvorené do komína používajúce tuhé palivá, musia od 1. januára 2022 zabezpečiť, aby:

a)

takýto lokálny ohrievač priestoru bol dodávaný s vytlačeným štítkom vo formáte a s informáciami stanovenými v bode 1 prílohy III a aby zodpovedal triedam energetickej účinnosti stanoveným v prílohe II;

b)

pre takýto model lokálneho ohrievača priestoru sa predajcom poskytol elektronický štítok vo formáte a s informáciami stanovenými v bode 1 prílohy III a v súlade s triedami energetickej účinnosti stanovenými v prílohe II;

c)

pre takýto lokálny ohrievač priestoru bol k dispozícii informačný list výrobku v súlade s prílohou IV;

d)

pre takýto model lokálneho ohrievača priestoru bol predajcom k dispozícii elektronický informačný list výrobku v súlade s prílohou IV;

e)

technická dokumentácia stanovená v prílohe V bola sprístupnená na požiadanie orgánov členských štátov a Komisie;

f)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny takýto model lokálneho ohrievača priestoru bola uvedená jeho trieda energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

g)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny takýto model lokálneho ohrievača priestoru, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu.

Článok 4

Povinnosti predajcov

Predajcovia lokálnych ohrievačov priestoru zabezpečujú, aby:

a)

každý lokálny ohrievač priestoru na mieste predaja bol opatrený štítkom, ktorý poskytli dodávatelia v súlade s článkom 3, umiestneným na vonkajšej prednej strane lokálneho ohrievača priestoru tak, aby bol zreteľne viditeľný;

b)

lokálne ohrievače priestoru ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky v prípade, keď sa nedá očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený, boli ponúkané s informáciami poskytnutými dodávateľmi v súlade s prílohou VI, s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom v takom prípade sa uplatňujú ustanovenia prílohy VII;

c)

v každom reklamnom materiáli pre konkrétny model lokálneho ohrievača priestoru bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny;

d)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model lokálneho ohrievača priestoru, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, bola uvedená trieda energetickej účinnosti daného modelu.

Článok 5

Metódy merania a výpočtu

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 3 a 4, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania a výpočtu, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe VIII.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri posudzovaní súladu udávanej triedy energetickej účinnosti lokálnych ohrievačov priestoru uplatňujú členské štáty postup stanovený v prílohe IX.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie vo svetle technologického pokroku najneskôr 1. januára 2024. V rámci preskúmania sa najmä posúdi, či je možné obmedziť výnimky z uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2018 na lokálne ohrievače priestoru, ktoré nie sú ohrievače bez odvodu spalín používajúce tuhé palivá alebo ohrievače otvorené do komína používajúce tuhé palivá. Článok 3 ods. 1 písm. f) a g) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 1. apríla 2018.

3.   Uplatňuje sa od 1. januára 2022 na ohrievače bez odvodu spalín používajúce tuhé palivá a ohrievače otvorené do komína používajúce tuhé palivá. Článok 3 ods. 2 písm. f) a g) a článok 4 písm. b), c) a d) sa však uplatňujú od 1. apríla 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. apríla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1188 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru (pozri stranu 76 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).


PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov, ktoré sa uplatňujú na prílohy II až IX

Na účely príloh II až IX sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„konverzný súčiniteľ“ (CC) je súčiniteľ vyjadrujúci odhadovanú priemernú účinnosť výroby elektrickej energie v EÚ vo výške 40 % podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (1); hodnota konverzného súčiniteľa je CC = 2,5;

2.

„čistá výhrevnosť“ (NCV) je celkové množstvo tepla uvoľnené dokonalým spálením jednotkového množstva paliva, ktoré má primeranú vlhkosť, s kyslíkom, ak sa spaliny neochladia na teplotu okolia;

3.

„užitočná účinnosť pri menovitom alebo minimálnom tepelnom výkone“ (ηth,nom resp. ηth,min) je pomer medzi užitočným tepelným výkonom a celkovým energetickým príkonom lokálneho ohrievača priestoru vyjadrený v % ako NCV;

4.

„požiadavka na spotrebu elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone“ (elmax) je spotreba elektrickej energie lokálneho ohrievača priestoru pri poskytovaní menovitého tepelného výkonu. Spotreba elektrickej energie vyjadrená v kW sa stanoví bez prihliadnutia na spotrebu energie obehového čerpadla v prípade, že výrobok poskytuje funkciu nepriameho vykurovania a obehové čerpadlo je v ňom zabudované;

5.

„požiadavka na spotrebu elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone“ (elmin) je spotreba elektrickej energie lokálneho ohrievača priestoru pri poskytovaní minimálneho tepelného výkonu. Spotreba elektrickej energie vyjadrená v kW sa stanoví bez prihliadnutia na spotrebu energie obehového čerpadla v prípade, že výrobok poskytuje funkciu nepriameho vykurovania a obehové čerpadlo je v ňom zabudované;

6.

„požiadavka na spotrebu elektrickej energie v pohotovostnom režime“ (elsb) je spotreba elektrickej energie výrobku v pohotovostnom režime vyjadrená v kW;

7.

„požiadavka na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka“ (Ppilot) je spotreba plynného, kvapalného alebo tuhého paliva výrobku, vyjadrená v kW, na udržanie plameňa, ktorý slúži ako zapaľovací zdroj pre výkonnejší proces spaľovania potrebný na zabezpečenie menovitého alebo čiastočného tepelného výkonu, keď je zapálený dlhšie ako 5 minút pred zapnutím hlavného horáka;

8.

„jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty“ znamená, že výrobok nedokáže automaticky meniť svoj tepelný výkon a neexistuje spätná väzba izbovej teploty na automatické prispôsobenie tepelného výkonu;

9.

„dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty“ znamená, že výrobok dokáže manuálne meniť svoj tepelný výkon v dvoch alebo viacerých úrovniach a nie je vybavený zariadením na automatickú reguláciu tepelného výkonu v závislosti od požadovanej izbovej teploty;

10.

„s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom“ znamená, že výrobok je vybavený neelektronickým zariadením, ktoré mu umožňuje, aby automaticky menil svoj tepelný výkon počas určitého časového obdobia v závislosti od určitej požadovanej úrovne tepelnej pohody v interiéri;

11.

„s elektronickým ovládaním izbovej teploty“ znamená, že výrobok je vybavený elektronickým zariadením, zabudovaným alebo externým, ktoré mu umožňuje, aby automaticky menil svoj tepelný výkon počas určitého časového obdobia v závislosti od určitej požadovanej úrovne tepelnej pohody v interiéri;

12.

„s elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom“ znamená, že výrobok je vybavený elektronickým zariadením, zabudovaným alebo externým, ktoré mu umožňuje, aby automaticky menil svoj tepelný výkon počas určitého časového obdobia v závislosti od určitej požadovanej úrovne tepelnej pohody v interiéri, a umožňuje nastavenie časovania a úrovne teploty v 24-hodinovom intervale časovača;

13.

„s elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom“ znamená, že výrobok je vybavený elektronickým zariadením, zabudovaným alebo externým, ktoré mu umožňuje, aby automaticky menil svoj tepelný výkon počas určitého časového obdobia v závislosti od určitej požadovanej úrovne tepelnej pohody v interiéri, a umožňuje nastavenie časovania a úrovne teploty na celý týždeň. Počas 7 dňového intervalu musí byť možnosť meniť nastavenia na každodennom základe;

14.

„ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti“ znamená, že výrobok je vybavený zabudovaným alebo externým elektronickým zariadením, ktoré automaticky znižuje nastavenie izbovej teploty, keď nie je zaznamenaná prítomnosť žiadnej osoby v miestnosti;

15.

„ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna“ znamená, že výrobok je vybavený zabudovaným alebo vonkajším elektronickým zariadením, ktoré automaticky znižuje tepelný výkon, keď je otvorené okno alebo dvere. Snímač používaný na detekciu otvoreného okna alebo dverí môže byť nainštalovaný na výrobku, mimo výrobku, zabudovaný do štruktúry budovy alebo ako kombinácia týchto možností;

16.

„s možnosťou diaľkového ovládania“ je funkcia, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie výrobku z miesta mimo budovy, v ktorej je výrobok nainštalovaný;

17.

„pohotovostný režim“ je stav, keď je výrobok pripojený k sieťovému zdroju, jeho požadovaná činnosť závisí od energie dodávanej zo sieťového zdroja a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu trvať neobmedzený čas: funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo funkciu zobrazenia informácií alebo stavu;

18.

„identifikačný kód modelu“ je kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model lokálneho ohrievača priestoru od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou, menom dodávateľa alebo obchodníka;

19.

„iné fosílne palivá“ sú fosílne palivá iné ako antracit a suché koksové uhlie, hutnícky koks, nízkoteplotný koks, bitúmenové uhlie, lignit, rašelina alebo zmiešané brikety z fosílneho paliva;

20.

„iná drevná biomasa“ je drevná biomasa iná ako guľatina s obsahom vlhkosti 25 % alebo menej, palivové brikety s obsahom vlhkosti menším ako 14 % alebo lisované drevo s obsahom vlhkosti menším ako 12 %;

21.

„obsah vlhkosti“ je objem vody v palive v pomere k celkovému objemu paliva používaného v lokálnom ohrievači priestoru.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).


PRÍLOHA II

Triedy energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti lokálneho ohrievača priestoru sa určí na základe jeho indexu energetickej účinnosti, ako sa stanovuje v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Triedy energetickej účinnosti lokálnych ohrievačov priestoru

Trieda energetickej účinnosti

Index energetickej účinnosti (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

Index energetickej účinnosti lokálneho ohrievača priestoru sa vypočíta v súlade s prílohou VIII.


PRÍLOHA III

Štítok

1.

Lokálne ohrievače priestoru

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

trieda energetickej účinnosti stanovená v súlade s bodom 1 prílohy II; špička šípky, ktorá obsahuje triedu energetickej účinnosti lokálneho ohrievača priestoru, sa umiestni do tej istej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

IV.

symbol pre priamy tepelný výkon;

V.

priamy tepelný výkon v kW, zaokrúhlený na najbližšie jedno desatinné miesto;

VI.

v prípade lokálnych ohrievačov priestoru s prenosom tepla do kvapaliny symbol pre nepriamy tepelný výkon;

VII.

v prípade lokálnych ohrievačov priestoru s prenosom tepla do kvapaliny nepriamy tepelný výkon v kW, zaokrúhlený na najbližšie jedno desatinné miesto.

b)

Grafický návrh štítka pre lokálne ohrievače priestoru musí byť v súlade s bodom 2 tejto prílohy.

2.

Grafický návrh štítka pre lokálne ohrievače priestoru musí byť takýto:

Image

Pričom:

a)

Štítok musí byť minimálne 105 mm široký a 200 mm vysoký. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah musí napriek tomu zostať úmerný uvedenej špecifikácii.

b)

Pozadie musí byť biele.

c)

Farby sú CMYK – modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

d)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Čiara ohraničujúca štítok EÚ: 4 pt, farba:100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Logo Energia: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok, šírka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt, farba:100 % modrá kyánová, dĺžka: 86 mm.

Image

Stupnica energetických tried:

Šípka: výška: 6 mm, medzera: 1,3 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00,

ôsma trieda: 00-X-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 pt, veľké, biele písmená, znamienko „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Trieda energetickej účinnosti:

Šípka: šírka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 24 pt, veľké, biele písmená, znamienko „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Funkcia priameho vykurovania:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Ohraničenie: 2 pt, farba:100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Ak existuje, funkcia nepriameho vykurovania:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Ohraničenie: 2 pt, farba:100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Menovitý priamy tepelný výkon:

Ohraničenie: 2 pt, farba:100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 34 pt, 100 % čierna.

Text „kW“: Calibri regular 18 pt, 100 % čierna.

Image

Ak je k dispozícii, menovitý nepriamy tepelný výkon:

Ohraničenie: 2 pt, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 34 pt, 100 % čierna.

Text „kW“: Calibri regular 18 pt, 100 % čierna.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 8 pt, 100 % čierna.

Image

Rok zavedenia štítka a číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 10 pt.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu sa musia zmestiť do priestoru 86 × 12 mm.


PRÍLOHA IV

Informačný list výrobku

1.

Informácie uvedené v informačnom liste výrobku pre lokálny ohrievač priestoru sa uvádzajú v tomto poradí a musia byť uvedené v brožúre o výrobku alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a)

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

b)

identifikačný kód modelu dodávateľa;

c)

trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s bodom 1 prílohy II;

d)

priamy tepelný výkon v kW, zaokrúhlený na najbližšie jedno desatinné miesto;

e)

nepriamy tepelný výkon v kW, zaokrúhlený na najbližšie jedno desatinné miesto;

f)

index energetickej účinnosti zaokrúhlený na najbližšie celé číslo a vypočítaný v súlade s prílohou VIII;

g)

užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone a minimálnom zaťažení, ak je to vhodné, zaokrúhlená na najbližšie jedno desatinné číslo a vypočítaná v súlade s prílohou VIII;

h)

všetky osobitné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať pri montáži, inštalácii alebo údržbe lokálneho ohrievača priestoru.

2.

Jeden informačný list sa môže vzťahovať na viaceré modely lokálnych ohrievačov priestoru dodávané tým istým dodávateľom.

3.

Informácie uvedené v informačnom liste sa môžu uvádzať vo forme farebného alebo čierno-bieleho vyobrazenia štítka. V takom prípade sa poskytujú aj informácie uvedené v bode 1, ktoré na štítku ešte nie sú zobrazené.


PRÍLOHA V

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia pre lokálne ohrievače priestoru uvedená v článku 3 ods. 1 písm. e) a v článku 3 ods. 2 písm. e) musí obsahovať:

a)

meno a adresu dodávateľa;

b)

identifikačný kód modelu;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

ak je uprednostňovaným palivom iná drevná biomasa, nedrevná biomasa, iné fosílne palivo alebo iná zmes biomasy a fosílneho paliva podľa tabuľky 2, opis paliva dostatočný na jeho jednoznačnú identifikáciu a technickú normu alebo špecifikáciu paliva vrátane nameraného obsahu vlhkosti a nameraného obsahu popola, a v prípade iného fosílneho paliva takisto nameraný obsah nestálych látok v palive;

e)

podľa potreby ďalšie použité technické normy a špecifikácie;

f)

údaje o osobe, ktorá je oprávnená zaviazať dodávateľa, a jej podpis;

g)

informácie uvedené v tabuľke 2 (pre lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo) a v tabuľke 3 (pre lokálne ohrievače priestoru na plynné/kvapalné palivo), merané a vypočítané v súlade s prílohou VIII;

h)

správy zo skúšok realizovaných dodávateľmi alebo v ich mene vrátane názvu a adresy orgánu, ktorý skúšky realizoval;

i)

všetky osobitné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať pri montáži, inštalácii alebo údržbe lokálneho ohrievača priestoru;

j)

prípadne zoznam ekvivalentných modelov.

Tieto informácie môžu byť spojené technickou dokumentáciou poskytovanou v súlade s opatreniami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (1).

Tabuľka 2

Technické parametre pre lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo

Identifikačný(-é) kód(-y) modelu:

Funkcia nepriameho vykurovania:[áno/nie]

Priamy tepelný výkon: …(kW)

Nepriamy tepelný výkon: …(kW)

Palivo

Uprednostňované palivo (iba jedno):

Iné vhodné palivo (palivá):

Guľatina s obsahom vlhkosti ≤ 25 %

[áno/nie]

[áno/nie]

Lisované drevo s obsahom vlhkosti < 12 %

[áno/nie]

[áno/nie]

Iná drevná biomasa

[áno/nie]

[áno/nie]

Nedrevná biomasa

[áno/nie]

[áno/nie]

Antracit a suché koksové uhlie

[áno/nie]

[áno/nie]

Hutnícky koks

[áno/nie]

[áno/nie]

Nízkoteplotný koks

[áno/nie]

[áno/nie]

Bitúmenové uhlie

[áno/nie]

[áno/nie]

Lignitové brikety

[áno/nie]

[áno/nie]

Rašelinové brikety

[áno/nie]

[áno/nie]

Zmiešané brikety z fosílneho paliva

[áno/nie]

[áno/nie]

Iné fosílne palivá

[áno/nie]

[áno/nie]

Zmiešaná biomasa a brikety z fosílneho paliva

[áno/nie]

[áno/nie]

Iná zmes biomasy a tuhého paliva

[áno/nie]

[áno/nie]

Vlastnosti pri prevádzke s uprednostňovaným palivom

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru η s [%]:

Index energetickej účinnosti (EEI):

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

Tepelný výkon

 

Užitočná účinnosť (na základe čistej výhrevnosti)

Menovitý tepelný výkon

Pnom

x,x

kW

 

Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone

ηth,nom

x,x

%

Minimálny tepelný výkon (orientačne)

Pmin

[x,x/neuvádza sa]

kW

 

Užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone (orientačne)

ηth,min

[x,x/neuvádza sa]

%

 

 

 

 

 

 

Vlastná spotreba elektrickej energie

 

Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty

(vyberte jeden)

Pri menovitom tepelnom výkone

elmax

x,xxx

kW

 

jednoúrovňový tepelný výkon, bez ovládania izbovej teploty

[áno/nie]

 

Pri minimálnom tepelnom výkone

elmin

x,xxx

kW

 

dve alebo viac manuálnych úrovní, bez ovládania izbovej teploty

[áno/nie]

 

V pohotovostnom režime

elSB

x,xxx

kW

 

s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom

[áno/nie]

 

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty

[áno/nie]

 

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom

[áno/nie]

 

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom

[áno/nie]

 

 

 

Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)

 

 

ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti

[áno/nie]

 

 

 

ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna

[áno/nie]

 

 

 

s možnosťou diaľkového ovládania

[áno/nie]

 

Požiadavka na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka

 

 

 

 

Požiadavka na spotrebu energie zapaľovacieho horáka (ak je to vhodné)

Ppilot

[x,xxx/neuvádza sa]

kW

 

 

Kontaktné údaje

Názov a adresa dodávateľa


Tabuľka 3

Technické parametre pre lokálne ohrievače priestoru na plynné/kvapalné palivo

Identifikačný(-é) kód(-y) modelu:

Funkcia nepriameho vykurovania:[áno/nie]

Priamy tepelný výkon: …(kW)

Nepriamy tepelný výkon: …(kW)

Palivo

 

 

 

Zvoľte typ paliva

[plynné/kvapalné]

[špecifikujte]

 

 

 

 

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

Tepelný výkon

 

Užitočná účinnosť (čistá výhrevnosť)

Menovitý tepelný výkon

Pnom

x,x

kW

 

Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone

ηth,nom

x,x

%

Minimálny tepelný výkon (orientačne)

Pmin

[x,x/neuvádza sa]

kW

 

Užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone (orientačne)

ηth,min

[x,x/neuvádza sa]

%

 

 

 

 

 

 

Vlastná spotreba elektrickej energie

 

Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty

(vyberte jeden)

Pri menovitom tepelnom výkone

elmax

x,xxx

kW

 

jednoúrovňový tepelný výkon, bez ovládania izbovej teploty

[áno/nie]

 

Pri minimálnom tepelnom výkone

elmin

x,xxx

kW

 

dve alebo viac manuálnych úrovní, bez ovládania izbovej teploty

[áno/nie]

 

V pohotovostnom režime

elSB

x,xxx

kW

 

s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom

[áno/nie]

 

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty

[áno/nie]

 

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom

[áno/nie]

 

 

 

s elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom

[áno/nie]

 

 

 

Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)

 

 

ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti

[áno/nie]

 

 

 

ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna

[áno/nie]

 

Požiadavka na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka

 

s možnosťou diaľkového ovládania

[áno/nie]

 

Požiadavka na spotrebu energie zapaľovacieho horáka (ak je to vhodné)

Ppilot

[x,xxx/neuvádza sa]

kW

 

 

Kontaktné údaje

Názov a adresa dodávateľa


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).


PRÍLOHA VI

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený, s výnimkou vystavenia na internete

1.

Informácie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s bodom 1 prílohy II;

b)

priamy tepelný výkon v kW, zaokrúhlený na najbližšie jedno desatinné miesto;

c)

nepriamy tepelný výkon v kW, zaokrúhlený na najbližšie jedno desatinné miesto.

2.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené informácie uvedené v bode 1, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA VII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet

1.

Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„mechanizmus zobrazovania“ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia používaná na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;

b)

„vnorené zobrazenie“ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;

c)

„dotyková obrazovka“ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu slate alebo smartfónu;

d)

„alternatívny text“ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu vykresliť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostupnosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.

2.

Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) alebo článkom 3 ods. 2 písm. b), sa musí zobraziť na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 2 prílohy III. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa musí zobraziť po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.

3.

Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:

a)

byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;

b)

označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena, a

c)

mať jeden z týchto dvoch formátov:

Image

4.

V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:

a)

obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa musí zobraziť na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;

b)

obrázok musí mať formu prepojenia na štítok;

c)

štítok sa musí zobraziť po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke;

d)

štítok sa musí zobraziť ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;

e)

na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obrazovke;

f)

štítok sa prestane zobrazovať prostredníctvom možnosti „zatvoriť“ alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;

g)

alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, musí obsahovať triedu energetickej účinnosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena.

5.

Príslušný informačný list výrobku, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. d) alebo článkom 3 ods. 2 písm. d), sa musí zobraziť na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu výrobku zreteľne a čitateľne uvedené „Informačný list výrobku“. Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa musí zobraziť po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.


PRÍLOHA VIII

Merania a výpočty

1.

Na účely súladu a overovania súladu s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú pomocou harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli uvedené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo inými spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy. Musia spĺňať podmienky stanovené v bodoch 2 až 4.

2.

Všeobecné podmienky pre merania a výpočty:

a)

Lokálne ohrievače priestoru sa skúšajú s uprednostňovaným palivom s cieľom určiť index energetickej účinnosti, priamy a nepriamy tepelný výkon.

b)

Deklarované hodnoty priameho a nepriameho tepelného výkonu a indexu energetickej účinnosti sa zaokrúhľujú na najbližšie jedno desatinné miesto.

3.

Všeobecné podmienky pre index energetickej účinnosti a spotrebu lokálnych ohrievačov priestoru:

a)

Ak je to vhodné, merajú sa hodnoty užitočnej účinnosti ηth,nom , ηth,min a hodnoty priameho a nepriameho tepelného výkonu pre Pnom , Pmin .

b)

Index energetickej účinnosti (EEI) sa vypočíta ako sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime (ηS,on ) upravená pre lokálne ohrievače priestoru, ktoré využívajú ako uprednostňované palivo biomasu, o faktor zohľadňujúci skutočnosť, že uprednostňované palivo pochádza z obnoviteľných zdrojov, a upravená o príspevky súvisiace s ovládaním teploty, vlastnou spotrebou elektrickej energie a stálou spotrebou energie zapaľovacieho horáka. Index energetickej účinnosti (EEI) je vyjadrený ako číselná hodnota rovnocenná jeho číselnej hodnote v percentách.

4.

Osobitné podmienky pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestorov:

a)

Index energetickej účinnosti (EEI) všetkých lokálnych ohrievačov priestoru je definovaný ako:

Formula

kde:

ηS,on je sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime vyjadrená v % a vypočítaná podľa bodu 4 písm. b),

BLF je faktor štítka pre biomasu, ktorého hodnota je 1,45 pre lokálne ohrievače priestoru na biomasu a 1 pre lokálne ohrievače priestoru na fosílne palivá,

F(2) je korekčný faktor zohľadňujúci kladný príspevok k indexu energetickej účinnosti v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty sa vzájomne vylučujú a nedajú sa sčítať, a vyjadruje sa v %,

F(3) je korekčný faktor zohľadňujúci kladný príspevok k indexu energetickej účinnosti v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty možno navzájom sčítať, a vyjadruje sa v %,

F(4) je korekčný faktor zohľadňujúci negatívny príspevok vlastnej spotreby elektrickej energie k indexu energetickej účinnosti, vyjadrený v %,

F(5) je korekčný faktor zohľadňujúci negatívny príspevok k indexu energetickej účinnosti v dôsledku spotreby energie zapaľovacím horákom, vyjadrený v %.

b)

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime sa vypočíta ako:

ηS,on= ηth,nom

kde:

ηth,nom je užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone, založená na NCV.

c)

Korekčný faktor F(2) zohľadňuje kladný príspevok k indexu energetickej účinnosti v dôsledku upravených príspevkov za možnosti ovládania tepelnej pohody v interiéri, pričom tieto hodnoty sa vzájomne vylučujú ani sa nedajú sčítať, a vypočíta sa takto:

Pre všetky lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor F(2) rovná jednému z faktorov uvedených v tabuľke 4, v závislosti od vlastnosti ovládania. Je možné vybrať iba jednu hodnotu.

Tabuľka 4

Korekčný faktor F(2)

Vybavenie výrobku (uplatňuje sa iba jedna možnosť):

F(2)

Lokálne ohrievače priestoru využívajúce palivá

jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty

0,0 %

dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania teploty

1,0 %

s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom

2,0 %

s elektronickým ovládaním izbovej teploty

4,0 %

s elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom

6,0 %

s elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom

7,0 %

Od 1. januára 2022 musí mať F(2) hodnotu nula v prípade lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo s emisiami, ktoré sú v prípade ovládania teploty nastaveného na minimálny tepelný výkon vyššie ako hodnoty stanovené v bode 2 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1185 (1). Tepelný výkon pri tomto nastavení nesmie byť vyšší ako 50 % menovitého tepelného výkonu. V prípade, že od 1. januára 2022 hodnota F(2) nebude nula, musí byť v technickej dokumentácii uvedená príslušná informácia o emisiách pri minimálnom tepelnom výkone.

d)

Korekčný faktor F(3) zohľadňujúci kladný príspevok k indexu energetickej účinnosti v dôsledku upravených príspevkov za ovládanie tepelnej pohody v interiéri, ktorých hodnoty možno navzájom sčítať, sa vypočíta takto:

Pre všetky lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor F(3) rovná súčtu hodnôt uvedených v tabuľke 5, v závislosti od vlastnosti (vlastností) ovládania.

Tabuľka 5

Korekčný faktor F(3)

Vybavenie výrobku (môžu sa uplatniť viaceré možnosti):

F(3)

Lokálne ohrievače priestoru využívajúce palivá

ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti

1,0 %

ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna

1,0 %

s možnosťou diaľkového ovládania

1,0 %

Od 1. januára 2022 musí mať F(3) hodnotu nula v prípade lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo s emisiami, ktoré sú v prípade ovládania teploty nastaveného na minimálny tepelný výkon vyššie ako hodnoty stanovené v bode 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2015/1185. Tepelný výkon pri tomto nastavení nesmie byť vyšší ako 50 % menovitého tepelného výkonu. V prípade, že od 1. januára 2022 hodnota F(3) nebude nula, musí byť v technickej dokumentácii uvedená príslušná informácia o emisiách pri minimálnom tepelnom výkone.

e)

Korekčný faktor F(4) za vlastnú spotrebu elektrickej energie sa vypočíta takto:

Tento korekčný faktor zohľadňuje vlastnú spotrebu elektrickej energie počas prevádzky v aktívnom režime a v pohotovostnom režime.

Pre všetky lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor za vlastnú spotrebu elektrickej energie vypočíta takto:

Formula

kde:

elmax je spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone vyjadrená v kW,

elmin je spotreba elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone vyjadrená v kW. V prípade, že výrobok nedodáva minimálny tepelný výkon, použije sa hodnota spotreby elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone,

elsb je spotreba elektrickej energie výrobku počas prevádzky v pohotovostnom režime vyjadrená v kW,

Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW.

f)

Korekčný faktorF(5) týkajúci sa stálej spotreby energie zapaľovacieho horáka sa vypočíta takto:

Tento korekčný faktor zohľadňuje požiadavku na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka.

Pre všetky lokálne ohrievače priestoru sa tento korekčný faktor vypočíta takto:

Formula

kde:

Ppilot je spotreba energie zapaľovacieho horáka vyjadrená v kW,

Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW,


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1185 z 24. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA IX

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely posudzovania súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 a 4 orgány členských štátov uplatňujú tento postup overovania:

1.

Orgány členského štátu skúšajú z každého modelu iba jednu jedinú jednotku. Jednotka sa musí skúšať s použitím paliva s vlastnosťami v tom istom rozsahu, ako v prípade paliva, ktoré použil výrobca pri meraniach podľa prílohy VIII.

Model sa považuje za vyhovujúci platným požiadavkám, ak:

a)

hodnoty a triedy uvedené na štítku a v informačnom liste výrobku zodpovedajú hodnotám v technickej dokumentácii a

b)

v prípade lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo nie je index energetickej účinnosti (EEI) nižší oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %;

c)

v prípade lokálnych ohrievačov priestoru na kvapalné palivo nie je EEI nižší oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %;

d)

v prípade lokálnych ohrievačov priestoru na plynné palivo nie je EEI nižší oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %;

2.

Ak sa nedosiahne výsledok uvedený v bode 2 písm. a), model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce tomuto nariadeniu. Ak sa nedosiahne akýkoľvek výsledok uvedený v bode 2 písm. b) až d), orgány členského štátu náhodne vyberú na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu. Ako alternatíva môžu tieto tri ďalšie vybrané jednotky patriť pod jeden alebo viac ekvivalentných modelov, ktoré sú uvedené na zozname ekvivalentných výrobkov v technickej dokumentácii dodávateľa.

Model sa považuje za vyhovujúci platným požiadavkám, ak:

a)

deklarované hodnoty a triedy uvedené na štítku a v informačnom liste výrobku pre ďalšie tri jednotky zodpovedajú hodnotám v technickej dokumentácii;

b)

v prípade lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo nie je priemerný index energetickej účinnosti (EEI) za ďalšie tri jednotky nižší oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %;

c)

v prípade lokálnych ohrievačov priestoru na kvapalné palivo nie je priemerný index energetickej účinnosti (EEI) za ďalšie tri jednotky nižší oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %;

d)

v prípade lokálnych ohrievačov priestoru na plynné palivo nie je priemerný index energetickej účinnosti (EEI) za ďalšie tri jednotky nižší oproti deklarovanej hodnote o viac ako o 8 %.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 2, model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce tomuto nariadeniu.

Orgány členského štátu poskytnú výsledky skúšok a ďalšie relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii do jedného mesiaca po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu s požiadavkami.

Orgány členského štátu používajú metódy merania a výpočtov uvedené v prílohe VIII.

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a dodávateľ ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii. Hodnoty a triedy uvedené na štítku alebo v informačnom liste výrobku nesmú byť pre dodávateľa výhodnejšie než hodnoty uvedené v technickej dokumentácii.


Top