Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1166

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1166 z 15. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky fosforečnan železitý a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Text s významom pre EHP)

OJ L 188, 16.7.2015, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1166/oj

16.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1166

z 15. júla 2015,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky fosforečnan železitý a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 22 v spojení s článkom 20 ods. 1,

keďže:

(1)

Schválenie účinnej látky fosforečnan železitý v zmysle časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) platí do 31. decembra 2015.

(2)

Žiadosť o obnovenie zaradenia účinnej látky fosforečnan železitý do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (3) bola predložená v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1141/2010 (4) v rámci lehoty stanovenej v uvedenom článku.

(3)

Žiadateľ predložil doplňujúcu dokumentáciu v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1141/2010. Spravodajský členský štát skonštatoval, že žiadosť je úplná.

(4)

Spravodajský členský štát vypracoval správu z hodnotenia obnoveného zaradenia na základe konzultácie so spoluspravodajským členským štátom a 30. apríla 2013 ju predložil Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisii.

(5)

Úrad postúpil správu z hodnotenia obnoveného zaradenia žiadateľovi a členským štátom na pripomienkovanie a prijaté pripomienky postúpil Komisii. Úrad takisto sprístupnil doplňujúcu súhrnnú dokumentáciu verejnosti.

(6)

Úrad oznámil 17. decembra 2014 Komisii svoj záver (5) o tom, či možno očakávať, že fosforečnan železitý spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Komisia predložila 20. marca 2015 návrh revíznej správy o fosforečnane železitom Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.

(7)

V prípade jedného alebo viacerých reprezentatívnych použití minimálne jedného prípravku na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky sa dospelo k záveru, že kritériá schválenia uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sú splnené. Uvedené kritériá schválenia sa preto považujú za splnené.

(8)

Komisia sa ďalej domnieva, že fosforečnan železitý možno klasifikovať ako účinnú látku s nízkym rizikom podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Fosforečnan železitý nie je problémová látka a spĺňa podmienky stanovené v bode 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009. Fosforečnan železitý pozostáva zo zlúčenín, ktoré sa vyskytujú všade v životnom prostredí a ktoré sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie zvierat a rastlín. Okrem toho je fosforečnan železitý prirodzenou zložkou ľudskej potravy. Očakáva sa, že dodatočná expozícia ľudí, zvierat a životného prostredia na základe používaní schválených v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 bude zanedbateľná v porovnaní s expozíciou očakávanou na základe reálnych prírodných situácií.

Hodnotenie rizík v prípade obnovenia schválenia fosforečnanu železitého vychádza z obmedzeného počtu reprezentatívnych použití, ktoré však neobmedzujú použitia, v prípade ktorých môžu byť prípravky na ochranu rastlín s obsahom fosforečnanu železitého povolené. Preto je vhodné zrušiť obmedzenie týkajúce sa použitia ako moluskocíd.

(9)

Na základe toho je vhodné obnoviť schválenie látky fosforečnan železitý ako účinnej látky s nízkym rizikom.

(10)

V súlade s článkom 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 13 ods. 4 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia platnosti schválenia účinnej látky fosforečnan železitý uvedeného v odôvodnení 1.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obnovenie schválenia účinnej látky

Schválenie účinnej látky fosforečnan železitý špecifikovanej v prílohe I sa obnovuje za podmienok stanovených v danej prílohe.

Článok 2

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a dátum začatia uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje postup na obnovenie zaradenia druhej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvára zoznam takýchto látok (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2010, s. 10).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(1):3973. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu.


PRÍLOHA I

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

fosforečnan železitý

CAS č. 10045-86-0

CIPAC č. 629

fosforečnan železitý

fosforečnan železitý 703 g/kg zodpovedajúci 260 g/kg železa a 144 g/kg fosforu

1. január 2016

31. decembra 2030

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery z revíznej správy o fosforečnane železitom, a najmä jej dodatky I a II.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V časti A sa vypúšťa položka 22 týkajúca sa fosforečnanu železitého.

2.

V časti D sa dopĺňa táto položka:

 

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„5

fosforečnan železitý

CAS č. 10045-86-0

CIPAC č. 629

fosforečnan železitý

fosforečnan železitý 703 g/kg zodpovedajúci 260 g/kg železa a 144 g/kg fosforu

1. január 2016

31. decembra 2030

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery z revíznej správy o fosforečnane železitom, a najmä jej dodatky I a II.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


Top