EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0880

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/880 zo 4. júna 2015 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 (Text s významom pre EHP)

C/2015/3634

OJ L 143, 9.6.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/880/oj

9.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/880

zo 4. júna 2015

o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 497 ods. 3,

keďže:

(1)

S cieľom predchádzať narúšaniu medzinárodných finančných trhov a penalizácii inštitúcií tým, že sa na ne budú vzťahovať prísnejšie požiadavky na vlastné zdroje počas postupov udeľovania povolení existujúcim centrálnym protistranám a ich uznávania, sa článkom 497 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 stanovilo prechodné obdobie, počas ktorého sa všetky centrálne protistrany, s ktorými inštitúcie usadené v Únii zúčtovávajú transakcie, budú považovať za kvalifikované centrálne protistrany.

(2)

Nariadením (EÚ) č. 575/2013 sa takisto zmenilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2), pokiaľ ide o určité vstupy pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií pre expozície voči centrálnym protistranám. V článku 89 ods. 5a nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa preto od určitých centrálnych protistrán požaduje, aby počas obmedzeného obdobia podávali informácie o celkovej počiatočnej marži, ktorú prijali od svojich zúčtovacích členov. Uvedené prechodné obdobie zodpovedá prechodnému obdobiu stanovenému v článku 497 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(3)

Prechodné obdobie pre požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 497 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj prechodné obdobie na podávanie informácií o počiatočnej marži stanovené v článku 89 ods. 5a prvom a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012 mali uplynúť 15. júna 2014.

(4)

Článkom 497 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa Komisia splnomocňuje prijať vykonávací akt s cieľom predĺžiť toto prechodné obdobie za výnimočných okolností o šesť mesiacov. Uvedené predĺženie by sa malo uplatňovať aj na lehoty stanovené v článku 89 ods. 5a nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Tieto prechodné obdobia sa už predlžovali, najprv vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 591/2014 (3) a následne vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1317/2014 (4), do 15. júna 2015.

(5)

Postup udeľovania povolení existujúcim centrálnym protistranám usadeným v Únii pokračuje, ale do 15. júna 2015 nebude dokončený. Pokiaľ ide o existujúce centrálne protistrany usadené v tretích krajinách, ktoré už o uznanie požiadali, žiadna z takýchto centrálnych protistrán ešte uznanie nezískala. Potreba predchádzať narúšaniu medzinárodných finančných trhov, ktorá predtým viedla k predĺženiu prechodného obdobia stanoveného v článku 497 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 týkajúceho sa centrálnych protistrán usadených v tretích krajinách, by teda bola stále prítomná aj po uplynutí predĺženia prechodného obdobia stanoveného vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1317/2014. Ďalšie predĺženie prechodného obdobia by inštitúciám usadeným v Únii (alebo ich dcérskym spoločnostiam usadeným mimo Únie) malo umožniť predísť značnému sprísneniu požiadaviek na vlastné zdroje v dôsledku absencie uznaných centrálnych protistrán usadených v každej relevantnej tretej krajine, ktoré poskytujú špecifický druh zúčtovacích služieb, ktorý inštitúcie v Únii požadujú, za reálne uskutočniteľných podmienok a pri zabezpečení ľahkého prístupu. Hoci takéto sprísnenie požiadaviek by bolo možno len dočasné, mohlo by potenciálne viesť k odstúpeniu takýchto inštitúcií ako priamych účastníkov na transakciách s uvedenými centrálnymi protistranami, a tým viesť k narušeniu trhov, na ktorých tieto centrálne protistrany pôsobia. Je preto vhodné predĺžiť prechodné obdobia o ďalších šesť mesiacov.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Európskeho bankového výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pätnásťmesačné obdobia uvedené v článku 497 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článku 89 ods. 5a prvom a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktoré už boli predĺžené podľa článku 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 591/2014 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1317/2014, sa predlžujú o ďalších šesť mesiacov, t. j. do 15. decembra 2015.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júna 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 591/2014 z 3. júna 2014 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 165, 4.6.2014, s. 31).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1317/2014 z 11. decembra 2014 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 355, 12.12.2014, s. 6).


Top