EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0868

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/868 z 26. mája 2015, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofos-etylu, kamfechlóru (toxafénu), chlórbufamu, chloroxuronu, chlozolinátu, DNOC, dialátu, dinosebu, dinoterbu, dioxatiónu, etylén-oxidu, fentín-acetátu, fentín-hydroxidu, flucykloxurónu, flucytrinátu, formotiónu, mekarbamu, metakrifosu, monolinurónu, fenotrínu, profámu, pyrazofosu, chinalfosu, resmetrínu, teknazénu a vinklozolínu v určitých výrobkoch alebo na nich (Text s významom pre EHP)

OJ L 145, 10.6.2015, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/868/oj

10.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/868

z 26. mája 2015,

ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofos-etylu, kamfechlóru (toxafénu), chlórbufamu, chloroxuronu, chlozolinátu, DNOC, dialátu, dinosebu, dinoterbu, dioxatiónu, etylén-oxidu, fentín-acetátu, fentín-hydroxidu, flucykloxurónu, flucytrinátu, formotiónu, mekarbamu, metakrifosu, monolinurónu, fenotrínu, profámu, pyrazofosu, chinalfosu, resmetrínu, teknazénu a vinklozolínu v určitých výrobkoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a), článok 18 ods. 1 písm. b) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

V prílohe II a v časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 boli stanovené maximálne hladiny rezíduí (MRL) 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofos-etylu, kamfechlóru (toxafénu), chlórbufamu, chloroxuronu, chlozolinátu, DNOC, dialátu, dinosebu, dinoterbu, dioxatiónu, etylén-oxidu, fentín-acetátu, fentín-hydroxidu, flucytrinátu, formotiónu, mekarbamu, metakrifosu, monolinurónu, profámu, pyrazofosu, chinalfosu, resmetrínu a teknazénu. MRL flucykloxurónu a fenotrínu boli stanovené v časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu. MRL vinklozolínu boli stanovené v prílohe V k uvedenému nariadeniu.

(2)

Všetky existujúce autorizácie pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok boli zrušené. Komisia sa radila s referenčnými laboratóriami Európskej únie o potrebe upraviť určité kvantifikačné limity (LOD). Pri viacerých látkach tieto laboratóriá uznali, že v prípade určitých komodít technický rozvoj umožňuje stanovenie nižších LOD.

(3)

V prípade binapakrylu, dinosebu, fentín-acetátu a fentín-hydroxidu referenčné laboratóriá Európskej únie navrhli zmeniť definíciu rezíduí.

(4)

V prípade účinných látok, pre ktoré by sa MRL mali znížiť na relevantné LOD, by sa mali štandardné hodnoty uviesť v prílohe V súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(5)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky sa zohľadnili.

(6)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s výrobkami, ich spracovanie a spotrebu by sa v tomto nariadení mali stanoviť prechodné opatrenia pri výrobkoch, ktoré boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi pred úpravou MRL a v prípade ktorých je na základe informácií potvrdené zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

(8)

Predtým ako upravené MRL nadobudnú platnosť, by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z týchto úprav vyplynú.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súlade s prílohou k tomuto nariadeniu sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na výrobky, ktoré boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi pred 30. júnom 2015.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. decembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa vypúšťajú stĺpce týkajúce sa 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofos-etylu, kamfechlóru (toxafénu), chlórbufamu, chloroxuronu, chlozolinátu, DNOC, dialátu, dinosebu, dinoterbu, dioxatiónu, etylén-oxidu, fentín-acetátu, fentín-hydroxidu, flucytrinátu, formotiónu, mekarbamu, metakrifosu, monolinurónu, profámu, pyrazofosu, chinalfosu, resmetrínu a teknazénu.

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

V časti A sa vypúšťajú stĺpce týkajúce sa flucykloxurónu a fenotrínu.

b)

V časti B sa vypúšťajú stĺpce týkajúce sa 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofos-etylu, kamfechlóru (toxafénu), chlórbufamu, chloroxuronu, chlozolinátu, DNOC, dialátu, dinosebu, dinoterbu, dioxatiónu, etylén-oxidu, fentín-acetátu, fentín-hydroxidu, flucytrinátu, formotiónu, mekarbamu, metakrifosu, monolinurónu, profámu, pyrazofosu, chinalfosu, resmetrínu a teknazénu.

3.

Príloha V sa mení takto:

a)

Stĺpec týkajúci sa vinklozolínu sa nahrádza takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (v mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Vinklozolín

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0110000

i)

citrusové plody

0,01  (1)

0110010

grapefruity [odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy]

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

0110030

citróny [plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky [klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

 

0110990

iné

 

0120000

ii)

orechy stromové

0,02  (1)

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

0,01  (1)

0130010

jablká [plody jablone nízkej (crab apple)]

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

0130030

dule

 

0130040

mišpuľa

 

0130050

mišpuľník japonský

 

0130990

iné

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

0,01  (1)

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešne a višne)

 

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

 

0140040

slivky [odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus)]

 

0140990

iné

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

0,01  (1)

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružinové maliny [loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus × idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus]

 

0153030

maliny [ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

0153990

iné

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

 

0154020

brusnice [brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea)]

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

 

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) [aktinídia význačná (Actinidia arguta)]

 

0154080

plody bazy čiernej [plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi]

 

0154990

iné

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

0,01  (1)

0161000

a)

s jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty [kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

0161060

persimon

 

0161070

jambolan (java plum) [jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

0161990

iné

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi

 

0162020

dvojslivka –liči [pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak]

 

0162030

mučenka jedlá

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

0162050

kainito (star apple)

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) [čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey]

 

0162990

iné

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokádo

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

 

0163030

mango

 

0163040

papája

 

0163050

granátové jablko

 

0163060

cherimoya [sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae]

 

0163070

guava [hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)]

 

0163080

ananás

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

0163100

durian

 

0163110

guanabana (soursop)

 

0163990

iné

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (1)

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jam [jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky]

 

0212040

tapioka

 

0212990

iné

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa cviklová

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka [reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)]

 

0213090

kozia brada [hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch]

 

0213100

kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

0,01  (1)

0220010

cesnak

 

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

 

0220030

šalotka

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

 

0220990

iné

 

0230000

iii)

plodová zelenina

0,01  (1)

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky [drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec]

 

0231020

papriky (paprika čili)

 

0231030

baklažán (egg plant) [pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon)]

 

0231040

okra (ibištek jedlý)

 

0231990

iné

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety [tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná]

 

0232990

iné

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny (kiwano)

 

0233020

tekvica [tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda)]

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0233990

iné

 

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

0,01  (1)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

0242990

iné

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska [kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai]

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

 

0243990

iné

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

0,01  (1)

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

0251030

endívia (širokolistá) [čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy]

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola (eruka, roketa) [eruka divorastúca (Diplotaxis spp.)]

 

0251070

červená horčica

 

0251080

listy a výhonky Brassica spp. vrátane listov vodnice [mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu]

 

0251990

iné

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

0,01  (1)

0252010

špenát [novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri]

 

0252020

portulaka zeleninová [zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda)]

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

0252990

iné

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) [indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata)]

0,01  (1)

0254000

d)

potočnica lekárska [povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea)]

0,01  (1)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

0,01  (1)

0256000

f)

bylinky

0,02  (1)

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať [vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum)]

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymián (majorán, oregano)

 

0256080

bazalka [medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari]

 

0256090

bobkový list (vavrínový list) [voňatka (citrónová tráva)]

 

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

 

0256990

iné

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

0,01  (1)

0260010

fazuľa (so strukmi) [zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby]

 

0260020

fazuľa (bez strukov) [bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea)]

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

 

0260040

hrach (bez strukov) [hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer]

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,01  (1)

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel

 

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 

0270090

sabal palmetto

 

0270990

iné

 

0280000

viii)

huby

0,01  (1)

0280010

pestované huby [bežne rastúce huby, hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti)]

 

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

0280990

iné

 

0290000

ix)

morské riasy

0,01  (1)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,01  (1)

0300010

fazuľa [bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas)]

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,02  (1)

0401000

i)

olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

 

0401060

semená repky [repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)]

 

0401070

sójové bôby

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlny

 

0401100

semená tekvice obrovskej [iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae)]

 

0401110

požlt farbiarsky

 

0401120

borák lekársky [hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis)]

 

0401130

ľaničník siaty

 

0401140

konope siate

 

0401150

ricín obyčajný

 

0401990

iné

 

0402000

ii)

olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

0402030

plod palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné

 

0500000

5.

OBILNINY

0,01  (1)

0500010

jačmeň

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

0500030

kukurica

 

0500040

proso [mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso]

 

0500050

ovos

 

0500060

ryža [indická/divá ryža (Zizania aquatica)]

 

0500070

raž

 

0500080

cirok

 

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

0500990

iné [semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis)]

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,05  (1)

0610000

i)

čaj

 

0620000

ii)

kávové bôby

 

0630000

iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

0631000

a)

kvety

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

0631020

kvet ibišteka

 

0631030

lupienky ruže

 

0631040

kvet jazmínu [kvety bazy čiernej (Sambucus nigra)]

 

0631050

lipa

 

0631990

iné

 

0632000

b)

listy

 

0632010

listy jahody

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

0632030

cezmína paraguajská, maté

 

0632990

iné

 

0633000

c)

korene

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

0633990

iné

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

 

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

0,05 (1)

0800000

8.

KORENINY

 

0810000

i)

osivo

0,05  (1)

0810010

aníz

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 

0810040

semená koriandra

 

0810050

semená rasce

 

0810060

semená kôpru

 

0810070

semená fenikla

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

0,05  (1)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 

0820070

struky vanilky

 

0820080

tamarindy

 

0820990

iné

 

0830000

iii)

kôra

0,05  (1)

0830010

škorica [škorica čínska (cassia)]

 

0830990

iné

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

0840010

sladké drievko

0,05  (1)

0840020

zázvor

0,05  (1)

0840030

kurkuma

0,05  (1)

0840040

chren dedinský

(+)

0840990

iné

0,05  (1)

0850000

v)

puky

0,05  (1)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné

 

0860000

vi)

blizna kvetov

0,05  (1)

0860010

šafran

 

0860990

iné

 

0870000

vii)

arillus

0,05  (1)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,01  (1)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

0900020

cukrová trstina

 

0900030

korene čakanky

 

0900990

iné

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

i)

tkanivo

0,01  (1)

1011000

a)

ošípané

 

1011010

svalovina

 

1011020

tuk

 

1011030

pečeň

 

1011040

obličky

 

1011050

jedlé vnútornosti

 

1011990

iné

 

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

1012010

svalovina

 

1012020

tuk

 

1012030

pečeň

 

1012040

obličky

 

1012050

jedlé vnútornosti

 

1012990

iné

 

1013000

c)

ovce

 

1013010

svalovina

 

1013020

tuk

 

1013030

pečeň

 

1013040

obličky

 

1013050

jedlé vnútornosti

 

1013990

iné

 

1014000

d)

kozy

 

1014010

svalovina

 

1014020

tuk

 

1014030

pečeň

 

1014040

obličky

 

1014050

jedlé vnútornosti

 

1014990

iné

 

1015000

e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 

1015010

svalovina

 

1015020

tuk

 

1015030

pečeň

 

1015040

obličky

 

1015050

jedlé vnútornosti

 

1015990

iné

 

1016000

f)

hydina – kurčatá, husi, kačice, morky a perličky, pštrosy, holuby

 

1016010

svalovina

 

1016020

tuk

 

1016030

pečeň

 

1016040

obličky

 

1016050

jedlé vnútornosti

 

1016990

iné

 

1017000

g)

iné hospodárske zvieratá (králik, kengura, jeleňovité)

 

1017010

svalovina

 

1017020

tuk

 

1017030

pečeň

 

1017040

obličky

 

1017050

jedlé vnútornosti

 

1017990

iné

 

1020000

ii)

mlieko

0,01  (1)

1020010

dobytok

 

1020020

ovce

 

1020030

kozy

 

1020040

kone

 

1020990

iné

 

1030000

iii)

vtáčie vajcia

0,01  (1)

1030010

kuracie

 

1030020

kačacie

 

1030030

husacie

 

1030040

prepeličie

 

1030990

iné

 

1040000

iv)

med [materská kašička, peľ, medový plást s medom (plástový med)]

0,05 (1)

1050000

v)

obojživelníky a plazy (žabie stehienka, krokodílie mäso)

0,01  (1)

1060000

vi)

slimáky

0,01  (1)

1070000

vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov (zverina)

0,01  (1)

b)

Dopĺňajú sa stĺpce týkajúce sa 2,4,5-T, barbanu, bromofos-etylu, kamfechlóru (toxafénu), chlórbufamu, chloroxuronu, chlozolinátu, DNOC, dialátu, dinosebu, dinoterbu, dioxatiónu, etylén-oxidu, fentínu, flucykloxurónu, flucytrinátu, formotiónu, mekarbamu, metakrifosu, monolinurónu, fenotrínu, profámu, pyrazofosu, chinalfosu, resmetrínu a teknazénu.

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (v mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

2,4,5-T (suma 2,4,5-T, jeho solí a esterov, vyjadrená ako 2,4,5-T) (F)

Barban (F)

Bromofos-etyl (F)

Kamfechlór (toxafén) (F) ®

Chlórbufam (F)

Chloroxuron (F)

Chlozolinát (F)

Dialát (suma izomérov) (F)

Dinoseb (suma dinosebu, jeho solí, dinoseb-acetátu a binapakrylu vyjadrená ako dinoseb)

Dinoterb (suma dinoterbu, jeho solí a esterov vyjadrená ako dinoterb)

Dioxathion (sum of isomers) (F)

DNOC

Etylén-oxid (suma etylén-oxidu a 2-chlór-etanolu vyjadrená ako etylén-oxid) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

citrusové plody

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0110010

grapefruity [odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

citróny [plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky [klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

orechy stromové

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,05 (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0,05  (3)

0120010

mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0130010

jablká [plody jablone nízkej (crab apple)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

mišpuľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0140010

marhule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

čerešne (čerešne a višne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

slivky [odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

ostružinové maliny [loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus × idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

maliny [ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

brusnice [brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

šípky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) [aktinídia význačná (Actinidia arguta)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej [plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0161000

a)

s jedlou šupou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

datle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

kumkváty [kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

persimon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

jambolan (java plum) [jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

dvojslivka –liči [pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

mučenka jedlá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162050

kainito (star apple)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) [čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

avokádo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

papája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

cherimoya [sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

guava [hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

ananás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

durian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

guanabana (soursop)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0211000

a)

zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

jam [jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

tapioka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

repa cviklová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

mrkva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

zeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

paštrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

reďkovka [reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

kozia brada [hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

kvaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0220010

cesnak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

šalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

plodová zelenina

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky [drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

papriky (paprika čili)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

baklažán (egg plant) [pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

okra (ibištek jedlý)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

cukety [tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

melóny (kiwano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

tekvica [tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

kapusta čínska [kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky