Help Print this page 

Document 32015R0760

Title and reference
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých investičných fondoch (Text s významom pre EHP)
  • In force
OJ L 123, 19.5.2015, p. 98–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/98


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/760

z 29. apríla 2015

o európskych dlhodobých investičných fondoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Dlhodobé financovanie je kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje nasmerovať európske hospodárstvo na cestu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v súlade so stratégiou Európa 2020, vysokej zamestnanosti a konkurencieschopnosti s cieľom budovať hospodárstvo zajtrajška spôsobom, ktorý je menej náchylný na systémové riziká a odolnejší. Európske dlhodobé investičné fondy [European long-term investment funds (ELTIFs) – ďalej len „ELTIF“] poskytujú dlhodobé financovanie na rôzne projekty infraštruktúry, pre nekótované spoločnosti alebo kótované malé a stredné podniky (MSP), ktoré emitujú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje, pre ktoré neexistuje ľahko identifikovateľný kupujúci. Financovaním takýchto projektov ELTIF prispievajú k financovaniu reálneho hospodárstva Únie a vykonávaniu jej politík.

(2)

Na strane dopytu sú ELTIF schopné zabezpečovať stabilný tok príjmov pre správcov dôchodkov, poisťovne, nadácie, samosprávy a iné subjekty, ktoré sa pravidelne a opakovane musia vyrovnávať so záväzkami a vyhľadávajú dlhodobé výnosy v rámci dobre regulovaných štruktúr. Hoci ELTIF ponúkajú nižšiu likviditu než investície do prevoditeľných cenných papierov, sú schopné zabezpečovať stabilný tok príjmov pre jednotlivých investorov, ktorí sú závislí od pravidelného peňažného toku, ktorý dokáže ELTIF generovať. ELTIF sú takisto schopné ponúkať dobré príležitosti na zhodnotenie kapitálu postupom času pre investorov bez stabilného toku príjmov.

(3)

Niekedy je ťažké získať finančné prostriedky na projekty napríklad v oblasti dopravnej infraštruktúry, výroby alebo distribúcie energie z udržateľných zdrojov, sociálnej infraštruktúry (bytový sektor alebo nemocnice), zavádzania nových technológií a systémov, ktoré znižujú objem používaných zdrojov a energie, či ďalšieho rastu MSP. Finančná kríza ukázala, že medzery vo financovaní by mohla pomôcť vyplniť kombinácia bankových úverov a širšej škály zdrojov financovania, ktoré dokážu lepšie mobilizovať kapitálové trhy. ELTIF môžu v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu a môžu tiež mobilizovať kapitál priťahovaním investorov z tretích krajín.

(4)

Základným cieľom tohto nariadenia je oživiť európske dlhodobé investície v reálnom hospodárstve. Aj dlhodobé investície do projektov, podnikov a infraštruktúry v tretích krajinách môžu pre ELTIF priniesť kapitál, a tým priniesť úžitok európskemu hospodárstvu. Takýmto investíciám by sa preto nemalo brániť.

(5)

Keby sa neprijalo nariadenie stanovujúce pravidlá týkajúce sa ELTIF, mohlo by sa stať, že by sa na vnútroštátnej úrovni prijali rôzne opatrenia, ktoré by pravdepodobne viedli k narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku rozdielov v opatreniach na ochranu investícií. Rôzne vnútroštátne požiadavky na zloženie a diverzifikáciu portfólia a na oprávnené aktíva, a najmä na investície do komodít, vytvárajú prekážky cezhraničného uvádzania na trh v prípade investičných fondov, ktoré sa zameriavajú na nekótované spoločnosti a reálne aktíva, pretože investori nie sú schopní ľahko porovnávať rôzne ponúkané investičné návrhy. Rôzne vnútroštátne požiadavky spôsobujú aj rozdiely v úrovni ochrany investorov. Okrem toho rôzne vnútroštátne požiadavky týkajúce sa investičných techník, akou je napríklad povolená miera vypožičiavania, používanie finančných derivátových nástrojov, pravidlá uplatniteľné na predaj nakrátko alebo transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, vedú k nezrovnalostiam, pokiaľ ide o úroveň ochrany investorov. Rôzne vnútroštátne požiadavky na obdobia vyplácania alebo držby navyše obmedzujú cezhraničný predaj fondov investujúcich do nekótovaných aktív. Tieto rozdiely môžu zvýšením právnej neistoty oslabiť dôveru investorov, keď zvažujú možnosť investovať do takýchto fondov, a obmedziť ich možnosť skutočne si vybrať spomedzi rôznych dlhodobých investičných príležitostí. Z tohto dôvodu je vhodným právnym základom tohto nariadenia článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v ustálenej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

(6)

Jednotné pravidlá sú potrebné s cieľom zabezpečiť, aby ELTIF v rámci celej Únie vystupovali ako produkt s jednotným a stabilným profilom. Konkrétnejšie, s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu a vysokú úroveň ochrany investorov je potrebné zaviesť jednotné pravidlá výkonu činnosti ELTIF, najmä v súvislosti so zložením ich portfólia a s investičnými nástrojmi, ktoré môžu používať s cieľom získať expozíciu voči dlhodobým aktívam, ako sú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje emitované kótovanými MSP a nekótovanými spoločnosťami, ako aj reálnym aktívam. Jednotné pravidlá týkajúce sa portfólia ELTIF sú potrebné aj s cieľom zabezpečiť, aby ELTIF, ktoré chcú generovať pravidelný príjem, udržiavali diverzifikované portfólio investičných aktív, ktoré sú vhodné na zachovanie pravidelného peňažného toku. ELTIF sú prvým krokom k vytvoreniu integrovaného vnútorného trhu pre navyšovanie kapitálu, ktorý môže byť nasmerovaný na dlhodobé investície do európskeho hospodárstva. Hladké fungovanie vnútorného trhu s dlhodobými investíciami si vyžaduje, aby Komisia naďalej posudzovala prípadné prekážky, ktoré by mohli brániť cezhraničnému získavaniu dlhodobého kapitálu, a to aj prekážky, ktoré vznikajú ako dôsledok zdaňovania takýchto investícií.

(7)

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa pravidlá výkonu činnosti ELTIF, najmä v súvislosti so zložením ich portfólia a s investičnými nástrojmi, ktoré môžu používať, priamo uplatňovali na správcov ELTIF, a preto je potrebné prijať tieto nové pravidlá ako nariadenie. Tým sa zabezpečia aj jednotné podmienky používania označenia „ELTIF“, pretože sa zabráni zavádzaniu rozdielnych vnútroštátnych požiadaviek. Správcovia ELTIF by sa mali riadiť rovnakými pravidlami v celej Únii, aby sa posilnila dôvera investorov v ELTIF a zabezpečila trvalá dôveryhodnosť označenia „ELTIF“. Prijatím jednotných pravidiel sa zároveň obmedzuje zložitosť regulačných požiadaviek uplatniteľných na ELTIF. Prostredníctvom jednotných pravidiel sa takisto znižujú náklady správcov na dodržiavanie rôznych vnútroštátnych požiadaviek platných pre fondy, ktoré investujú do kótovaných a nekótovaných spoločností a porovnateľných kategórií reálnych aktív. Platí to najmä v prípade správcov ELTIF, ktorí chcú získavať kapitál za hranicami. Prijatie jednotných pravidiel prispieva aj k odstráneniu narušení hospodárskej súťaže.

(8)

Nové pravidlá týkajúce sa ELTIF sú úzko prepojené so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (4), keďže uvedená smernica tvorí právny rámec, ktorý upravuje správu alternatívnych investičných fondov (ďalej len „AIF“) a ich uvádzanie na trh v Únii. ELTIF sú podľa definície AIF z EÚ, ktoré spravujú správcovia alternatívnych investičných fondov (ďalej len „správcovia AIF“), ktorí majú povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

(9)

Zatiaľ čo v smernici 2011/61/EÚ sa stanovuje aj viacfázový režim pre tretie krajiny vzťahujúci sa na správcov AIF z krajín mimo EÚ a na AIF z krajín mimo EÚ, nové pravidlá týkajúce sa ELTIF majú obmedzenejší rozsah s dôrazom na európsky rozmer nového dlhodobého investičného produktu. Z tohto dôvodu sa by mal byť oprávnený ako ELTIF len AIF z EÚ v zmysle vymedzenia v smernici 2011/61/EÚ, a to len v prípade, keď ho spravuje správca AIF z EÚ, ktorý získal povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

(10)

Nové pravidlá týkajúce sa ELTIF by mali vychádzať z existujúceho regulačného rámca ustanoveného smernicou 2011/61/EÚ a akty prijaté na účely jej vykonávania. Okrem pravidiel stanovených v platnom práve Únie by sa preto mali uplatňovať aj pravidlá pre produkty týkajúce sa ELTIF. Na ELTIF by sa mali vzťahovať najmä pravidlá spravovania a uvádzania na trh stanovené v smernici 2011/61/EÚ. Rovnako by sa na cezhraničné činnosti ELTIF mali zodpovedajúcim spôsobom vzťahovať pravidlá cezhraničného poskytovania služieb a sloboda usadiť sa ustanovené v smernici 2011/61/EÚ. Mali by ich dopĺňať osobitné pravidlá uvádzania na trh určené na cezhraničné uvádzanie ELTIF na trh v celej Únii pre retailových aj profesionálnych investorov.

(11)

Jednotné pravidlá by sa mali vzťahovať na všetky AIF z EÚ, ktoré sa chcú uvádzať na trh ako ELTIF. AIF z EÚ, ktoré sa nechcú uvádzať na trh ako ELTIF, by týmito pravidlami nemali byť viazané, čím takisto súhlasia s tým, že nebudú využívať vyplývajúce výhody. Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“) a AIF z krajín mimo EÚ by nemali byť oprávnené na uvádzanie na trh ako ELTIF.

(12)

S cieľom zabezpečiť, aby ELTIF dodržiavali harmonizované pravidlá platné pre činnosť týchto fondov, je potrebné požadovať, aby povolenia ELTIF udeľovali príslušné orgány. Harmonizované postupy udeľovania povolení a vykonávania dohľadu v prípade správcov AIF podľa smernice 2011/61/EÚ by mal preto dopĺňať osobitný postup udeľovania povolení ELTIF. Mali by sa zaviesť postupy s cieľom zabezpečiť, že ELTIF budú môcť spravovať len správcovia AIF z EÚ, ktorí získali povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ a ktorí sú schopní spravovať ELTIF. Mali by sa prijať všetky primerané kroky s cieľom zabezpečiť, že ELTIF bude schopný dodržiavať harmonizované pravidlá platné pre činnosť týchto fondov. Ak sú ELTIF spravované interne a nevymenúva sa externý správca AIF, uplatňuje sa osobitný postup.

(13)

Vzhľadom na to, že AIF z EÚ môžu mať rôzne právne formy, ktoré im automaticky neposkytujú právnu subjektivitu, ustanovenia, v ktorých sa od ELTIF vyžaduje prijímanie opatrení, by sa mali chápať tak, že sa vzťahujú na správcu ELTIF v prípadoch, keď je ELTIF zriadený ako AIF z EÚ, ktorý nemôže konať sám za seba, pretože nemá vlastnú právnu subjektivitu.

(14)

S cieľom zabezpečiť, aby sa ELTIF zameriavali na dlhodobé investície a prispievali k financovaniu udržateľného rastu hospodárstva Únie, by sa v pravidlách týkajúcich sa portfólia ELTIF malo vyžadovať jednoznačné vymedzenie kategórií aktív, ktoré spĺňajú kritériá na investovanie zo strany ELTIF, a podmienok, za ktorých by spĺňali tieto kritériá. ELTIF by mal investovať aspoň 70 % svojho kapitálu do oprávnených investičných aktív. S cieľom zabezpečiť integritu ELTIF je takisto žiaduce zakázať ELTIF, aby sa zapájal do určitých finančných transakcií, ktoré by mohli ohroziť jeho investičnú stratégiu a ciele, pretože by so sebou prinášali riziká, ktoré sa líšia od rizík, ktoré možno očakávať v prípade fondu zameraného na dlhodobé investície. S cieľom zabezpečiť jednoznačné zameranie na dlhodobé investície, ktoré môže byť užitočné pre retailových investorov, ktorí nepoznajú menej konvenčné investičné stratégie, by sa ELTIF nemalo umožniť investovať do finančných derivátových nástrojov, okrem prípadu, ak tak robí na účely hedžingu rizík vyplývajúcich z jeho vlastných investícií. Vzhľadom na likvidnú povahu komodít a finančných derivátových nástrojov, v dôsledku ktorých vzniká voči nim nepriama expozícia, si investície do komodít nevyžadujú dlhodobý záväzok investora, a preto by sa mali vylúčiť z oprávnených investičných aktív. Táto logika neplatí pre investície do infraštruktúry alebo do spoločností, ktoré sú spojené s komoditami alebo ktorých výsledky nepriamo súvisia s výkonnosťou komodít, napríklad poľnohospodárske podniky v prípade poľnohospodárskych komodít alebo elektrárne v prípade energetických komodít.

(15)

Vymedzenie pojmu „dlhodobá investícia“ je veľmi široké. Oprávnené investičné aktíva sú vo všeobecnosti nelikvidné, vyžadujú si záväzky na určitý čas a majú dlhodobý hospodársky profil. Oprávnené investičné aktíva sú neprevoditeľné cenné papiere, a preto nemajú prístup k likvidite sekundárnych trhov. Často si vyžadujú záväzky na pevne určený čas, ktoré obmedzujú ich predajnosť. Keďže však kótované MSP môžu čeliť problémom s likviditou a prístupom k sekundárnemu trhu, mali by sa tiež považovať za kvalifikované portfóliové podniky. Hospodársky cyklus investícií, na ktoré sa zameriavajú ELTIF, je v zásade dlhodobý v dôsledku vysokých kapitálových záväzkov a času potrebného na generovanie výnosov.

(16)

ELTIF by mal mať možnosť investovať do iných aktív, než sú oprávnené investičné aktíva, keďže to môže byť potrebné na efektívne riadenie jeho peňažného toku, ale len pokiaľ je to v súlade s dlhodobou investičnou stratégiou ELTIF.

(17)

Oprávnené investičné aktíva by sa mali chápať tak, že zahŕňajú majetkové účasti, ako sú napríklad nástroje vlastného kapitálu alebo nástroje kvázi vlastného kapitálu, dlhové nástroje v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a úvery poskytované takýmto podnikom. Mali by zahŕňať aj majetkovú účasť v iných fondoch zameraných na aktíva, akými sú napríklad investície do nekótovaných spoločností, ktoré emitujú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje, v prípade ktorých ešte nemusí byť ľahko identifikovateľný kupujúci. Priame držby reálnych aktív, okrem prípadu, keď sú sekuritizované, by tiež mali tvoriť kategóriu oprávnených aktív, za podmienky, že poskytujú predvídateľný peňažný tok, či už pravidelný alebo nepravidelný, v tom zmysle, že ich možno modelovať a oceňovať na základe metódy oceňovania diskontovaných peňažných tokov. Tieto aktíva by mohli indikatívne zahŕňať sociálnu infraštruktúru, ktorá prináša predvídateľné výnosy, ako napríklad energetickú, dopravnú a komunikačnú infraštruktúru, ako aj vzdelávacie, zdravotnícke a priemyselné zariadenia, ako aj zariadenia sociálnej podpory. Naopak aktíva, ako napríklad umelecké diela, rukopisy, vínne archívy alebo šperky by nemali byť oprávnené, pretože zvyčajne neprinášajú predvídateľný peňažný tok.

(18)

Oprávnené investičné aktíva by mali zahŕňať reálne aktíva s hodnotou viac než 10 000 000 EUR, ktoré prinášajú hospodársky a sociálny úžitok. Takýmito aktívami sú napríklad infraštruktúra, duševné vlastníctvo, plavidlá, zariadenia, strojové zariadenia, lietadlá alebo železničný či vozový park a nehnuteľnosti. Investície do obchodného vlastníctva alebo bytovej výstavby by mali byť povolené do tej miery, aby slúžili účelu prispievať k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu alebo k politikám Únie v oblasti energetiky, regiónov a súdržnosti. Investície do takéhoto nehnuteľného majetku by sa mali jasne dokumentovať, aby sa preukázal dlhodobý záväzok do majetku. Cieľom tohto nariadenia nie je podporovať špekulatívne investovanie.

(19)

Rozsah projektov infraštruktúry znamená, že si tieto projekty vyžadujú veľké množstvo kapitálu investované na dlhé obdobia. Takéto projekty infraštruktúry zahŕňajú infraštruktúru verejných budov ako sú školy, nemocnice alebo väznice, sociálnu infraštruktúru ako sociálne bývanie, dopravnú infraštruktúru ako cesty, hromadné prepravné systémy alebo letiská, energetickú infraštruktúru ako energetické sústavy, projekty v oblasti adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania zmeny klímy, elektrárne alebo potrubné systémy, vodohospodársku infraštruktúru ako systémy zásobovania vodou, kanalizačné alebo zavlažovacie systémy, komunikačnú infraštruktúru ako siete a infraštruktúru nakladania s odpadom ako systémy recyklácie alebo zberu odpadu.

(20)

Nástroje kvázi vlastného kapitálu by sa mali chápať tak, že zahŕňajú typ nástroja financovania, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, pri ktorom je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a pri ktorom nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade zlyhania. K takýmto nástrojom patria rôzne nástroje financovania, ako sú podriadené úvery, tiché majetkové účasti, pôžičky s účasťou na zisku, práva účasti na zisku, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy s warrantmi.

(21)

S cieľom zohľadniť existujúce obchodné praktiky by sa malo umožniť, aby ELTIF mohol kupovať existujúce akcie kvalifikovaného portfóliového podniku od existujúcich akcionárov daného podniku. Na účely zaistenia čo najrozsiahlejších príležitostí na získavanie kapitálu by sa mali okrem toho umožniť investície do iných ELTIF, európskych fondov rizikového kapitálu (ďalej len „EuFRK“), ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 (5), a európskych fondov sociálneho podnikania (ďalej len „EuFSP“), ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 (6). S cieľom zabrániť rozptýleniu investícií do kvalifikovaných portfóliových podnikov by ELTIF mali mať možnosť investovať do iných ELTIF, EuFRK a EuFSP len za predpokladu, že tieto iné ELTIF sami neinvestovali viac než 10 % svojho kapitálu do iných ELTIF.

(22)

Využitie finančných podnikov môže byť potrebné v záujme zlúčenia a skoordinovania príspevkov rôznych investorov (vrátane verejných investícií) do projektov infraštruktúry. ELTIF by preto mali mať možnosť investovať do oprávnených investičných aktív prostredníctvom finančných podnikov, pokiaľ sa tieto podniky venujú financovaniu dlhodobých projektov ako aj rastu MSP.

(23)

Nekótované spoločnosti môžu mať ťažkosti s prístupom na kapitálové trhy a financovaním ďalšieho rastu a rozvoja. Medzi typické spôsoby získavania financovania patrí súkromné financovanie prostredníctvom majetkovej účasti alebo úverov. Keďže sú takéto nástroje svojou povahou dlhodobými investíciami, vyžadujú si dlhodobý kapitál, ktorý môžu poskytnúť ELTIF. Okrem toho kótované MSP často čelia veľkým prekážkam pri získavaní dlhodobého financovania a ELTIF môžu poskytnúť cenné alternatívne zdroje financovania.

(24)

Kategórie dlhodobých aktív v zmysle tohto nariadenia by mali preto zahŕňať nekótované spoločnosti, ktoré emitujú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje, v prípade ktorých nemusí byť ľahko identifikovateľný kupujúci, a kótované spoločnosti s maximálnou kapitalizáciou vo výške 500 000 000 EUR.

(25)

Ak má správca ELTIF účasť v portfóliovom podniku, hrozí riziko, že uprednostní svoje vlastné záujmy pred záujmami investorov v ELTIF. S cieľom zabrániť takémuto konfliktu záujmov a zabezpečiť riadnu správu a riadenie spoločnosti, by mal ELTIF investovať len do aktív, ktoré nie sú spojené so správcom ELTIF, s výnimkou prípadov, keď ELTIF investuje do podielových listov alebo akcií iných ELTIF, EuFRK alebo EuFSP, ktoré spravuje správca ELTIF.

(26)

S cieľom umožniť správcom ELTIF určitý stupeň flexibility investícií ich fondov by sa malo umožniť obchodovanie s inými aktívami, než sú dlhodobé investície, a to do maximálneho limitu 30 % kapitálu ELTIF.

(27)

S cieľom obmedziť riskovanie ELTIF je nevyhnutné znížiť riziko protistrany uložením jasných požiadaviek na diverzifikáciu portfólia ELTIF. Na všetky mimoburzové (OTC) deriváty by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (7).

(28)

S cieľom zabrániť tomu, aby mal investujúci ELTIF zásadný vplyv na spravovanie iného ELTIF alebo emitujúceho orgánu, je potrebné predchádzať nadmernej koncentrácii zo strany jedného ELTIF v rámci tej istej investície.

(29)

S cieľom umožniť správcom ELTIF získavať ďalší kapitál počas životnosti fondu by títo správcovia mali mať možnosť vypožičiavať si hotovosť až do výšky 30 % hodnoty kapitálu ELTIF. Mala by sa tak zabezpečiť dodatočná návratnosť pre investorov. S cieľom odstrániť riziko nesúladu mien by si mal ELTIF vypožičiavať len v tej mene, v ktorej správca ELTIF očakáva nadobudnutie aktív. S cieľom riešiť otázky súvisiace s činnosťami tieňového bankovníctva, by sa hotovosť, ktorú si ELTIF vypožičal, nemala používať na poskytovanie pôžičiek kvalifikovaným portfóliovým podnikom.

(30)

Vzhľadom na dlhodobú a nelikvidnú povahu investícií ELTIF by správca ELTIF mal mať dostatok času na uplatnenie investičných limitov. Lehota potrebná na uplatnenie týchto limitov by mala zohľadňovať osobitné znaky a charakteristiky investícií, nemala by však presiahnuť päť rokov po dátume povolenia ako ELTIF alebo polovici životnosti ELTIF podľa toho, čo nastane skôr.

(31)

ELTIF sú s ohľadom na profil svojho portfólia a svoje zameranie na kategórie dlhodobých aktív určené na nasmerovanie súkromných úspor do európskeho hospodárstva. ELTIF sa tiež považujú za investičný nástroj, prostredníctvom ktorého skupina Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) môže smerovať svoje financovanie európskej infraštruktúry alebo MSP. Na základe tohto nariadenia sú ELTIF štruktúrované ako združené investičné nástroje, ktoré zodpovedajú zameraniu skupiny EIB na prispievanie k vyváženému a stabilnému rozvoju vnútorného trhu pre dlhodobé investície v záujme Únie. Vzhľadom na svoje zameranie na kategórie dlhodobých aktív môžu ELTIF plniť svoju vymedzenú úlohu ako prioritný nástroj na splnenie investičného plánu pre Európu stanoveného v oznámení Komisie z 26. novembra 2014.

(32)

Komisia by mala uprednostniť a zefektívniť svoje procesy pre všetky aplikácie ELTIF pre financovanie z EIB. Komisia by mala preto zjednodušiť predkladanie stanovísk alebo príspevkov týkajúce sa akýchkoľvek aplikácií ELTIF pre financovanie z EIB.

(33)

Členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány môžu mať naviac záujem, aby potenciálni investori a verejnosť boli o ELTIF informovaní.

(34)

Bez ohľadu na skutočnosť, že od ELTIF sa nevyžaduje, aby ponúkal práva na vyplácanie pred ukončením svojej životnosti nič by nemalo brániť ELTIF v tom, aby sa snažili o prijatie svojich podielových listov alebo akcií na regulovanom trhu alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému, čím by sa investorom poskytla príležitosť na predaj ich podielových listov alebo akcií pred ukončením životnosti ELTIF. V štatúte ani zakladajúcich dokumentoch ELTIF by sa preto nemalo brániť prijatiu podielových listov alebo akcií na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému a nemalo by sa v nich brániť investorom vo voľnom prevode ich podielových listov alebo akcií na tretie strany, ktoré chcú tieto podielové listy alebo akcie kúpiť. Zámerom je podporovať sekundárne trhy ako významné miesto pre retailových investorov na nákup a predaj podielových listov alebo akcií ELTIF.

(35)

Hoci sa o investovanie do ELTIF môžu zaujímať jednotliví investori, nelikvidná povaha väčšiny investícií do dlhodobých projektov vylučuje možnosť, aby ELTIF svojich investorov vyplácal pravidelne. Záväzok jednotlivého investora v súvislosti s investíciou do takýchto aktív je svojou povahou prijatý na celé obdobie investície. Štruktúra ELTIF by preto mala byť v zásade taká, aby pravidelné vyplácanie neponúkali pred ukončením životnosti ELTIF.

(36)

V záujme stimulovania investorov, najmä retailových investorov, ktorí by nemuseli mať záujem o dlhodobé zviazanie svojho kapitálu, by ELTIF mali byť schopné svojim investorom ponúkať za určitých podmienok právo predčasného vyplatenia. Preto by mal mať správca ELTIF možnosť rozhodnúť, či zriadi ELTIF s právami na vyplatenie alebo bez nich, podľa investičnej stratégie ELTIF. Ak sa uplatňuje režim s právami na vyplatenie, tieto práva a ich hlavné charakteristiky by mali byť jasne vymedzené vopred a zverejnené v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF.

(37)

S cieľom umožniť účinné vyplácanie podielových listov alebo akcií investorom na konci životnosti ELTIF by mal správca ELTIF začať predávať portfólio aktív ELTIF včas s cieľom zabezpečiť jeho riadne zhodnotenie. Správca ELTIF by mal pri určovaní harmonogramu riadneho odpredaja zohľadňovať rôzne profily splatnosti investícií a čas potrebný na to, kým sa nájde kupujúci pre aktíva, do ktorých je ELTIF investovaný. Vzhľadom na to, že počas tohto obdobia likvidácie je nemožné zachovať investičné limity, mali by sa prestať uplatňovať v čase, keď sa začína obdobie likvidácie.

(38)

S cieľom rozšíriť prístup investorov k ELTIF, má PKIPCP možnosť investovať do podielových listov alebo akcií vydaných ELTIF do tej miery, do akej sú podielové listy alebo akcie ELTIF oprávnené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (8).

(39)

ELTIF by mal mať možnosť, aby pomerne znížil svoj kapitál v prípade, keď sa zbavil svojho aktíva, najmä v prípade investície do infraštruktúry.

(40)

Nekótované aktíva, do ktorých ELTIF investoval, sa môžu začať kótovať na regulovanom trhu počas životnosti fondu. Ak k tomu dôjde, aktíva nemusia viac spĺňať požiadavku na nekótované aktíva podľa tohto nariadenia. S cieľom umožniť správcovi ELTIF odpredať riadnym spôsobom takéto aktíva, ktoré by už neboli oprávnené, aktíva by sa mohli aj naďalej započítavať na účely výpočtu 70 % limitu oprávnených investičných aktív maximálne počas troch rokov.

(41)

Vzhľadom na špecifické charakteristiky ELTIF, ako aj na retailových a profesionálnych investorov, na ktorých sa zameriavajú, je dôležité zaviesť riadne požiadavky na transparentnosť, aby si potenciálni investori dokázali utvoriť informovaný úsudok a aby si boli plne vedomí možných rizík. Okrem spĺňania požiadaviek na transparentnosť uvedených v smernici 2011/61/EÚ by ELTIF mali uverejniť aj prospekt, ktorého obsah by mal zahŕňať všetky informácie, ktoré musia poskytovať podniky kolektívneho investovania uzavretého typu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES (9) a s nariadením Komisie (ES) č. 809/2004 (10). V prípade uvádzania ELTIF na trh pre retailových investorov by malo byť povinné zverejniť dokument s kľúčovými informáciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (11). Každý marketingový dokument by mal navyše výslovne upozorňovať na rizikový profil ELTIF.

(42)

ELTIF môžu byť zaujímavé pre investorov, ako sú obce, cirkvi, charity a nadácie, ktoré by mali mať možnosť požiadať o to, aby sa k nim pristupovalo ako k profesionálnym klientom za okolností, keď spĺňajú podmienky oddielu II prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (12).

(43)

Keďže sa ELTIF zameriavajú nie len na profesionálnych, ale aj na retailových investorov v celej Únii, je potrebné, aby sa k dodatočným požiadavkám na uvádzanie na trh už stanoveným v smernici 2011/61/EÚ doplnili určité ďalšie požiadavky na zaistenie primeranej úrovne ochrany retailových investorov. Preto by sa mali sprístupniť služby na upisovanie, uskutočňovanie platieb vlastníkom podielových listov alebo akcionárom, spätné odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov alebo akcií a na poskytovanie informácií, ktoré sa požadujú od ELTIF a správcu ELTIF. S cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k znevýhodňovaniu retailových investorov v porovnaní s profesionálnymi investormi, by sa mali okrem toho zaviesť určité záruky, keď sa ELTIF uvádzajú na trh pre retailových investorov. Ak uvádzanie alebo umiestňovanie ELTIF na trh pre retailových investorov uskutočňuje distribútor, takýto distribútor by mal spĺňať príslušné požiadavky smernice 2014/65/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (13).

(44)

Správca ELTIF alebo distribútor by mali získať všetky potrebné informácie týkajúce sa poznatkov a skúseností retailového investora, jeho finančnej situácie, ochoty podstupovať riziká, investičných cieľov a časového horizontu, aby posúdili, či je ELTIF vhodný na uvedenie na trh pre tohto retailového investora, pričom okrem iného zohľadňujú životnosť a zamýšľanú investičnú stratégiu ELTIF. Okrem toho, ak životnosť ELTIF, ktorý sa ponúka alebo uvádza na trh pre retailových investorov, presahuje 10 rokov, správca ELTIF alebo distribútor by mali jasne uviesť v písomnej forme, že tento produkt nemusí byť vhodný pre retailových investorov, ktorí nie sú ochotní prevziať na seba taký dlhý a nelikvidný záväzok.

(45)

Pri uvádzaní ELTIF na trh pre retailových investorov by depozitár ELTIF mal spĺňať ustanovenia smernice 2009/65/ES, čo sa týka oprávnených subjektov, ktorým je umožnené vykonávať úlohu depozitárov, dodržiavať pravidlo nezbavenia sa zodpovednosti a opätovného použitia aktív.

(46)

V záujme posilňovania ochrany retailových investorov sa týmto nariadením dodatočne ustanovuje, že pre retailových investorov, ktorých portfólio skladajúce sa z hotovostných vkladov a finančných nástrojov neobsahujúcich žiadne finančné nástroje v podobe kolaterálu nepresahuje 500 000 EUR, by mal správca ELTIF alebo ktorýkoľvek distribútor po vykonaní skúšky vhodnosti a poskytnutí príslušného investičného poradenstva zaručiť, aby retailový investor do ELTIF neinvestoval sumu presahujúcu úhrnom 10 % portfólia investora v ELTIF a počiatočná investovaná suma do jedného alebo viacerých ELTIF je vyššia ako 10 000 EUR.

(47)

Za mimoriadnych okolností vymedzených v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF by sa životnosť ELTIF mohla predĺžiť alebo skrátiť, aby sa umožnila väčšia flexibilita, napríklad v prípade, že projekt sa dokončí neskôr alebo skôr, ako sa očakávalo, s cieľom zosúladiť životnosť s dlhodobou investičnou stratégiou.

(48)

Príslušný orgán pre ELTIF by mal priebežne overovať, či je ELTIF spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Vzhľadom na to, že príslušné orgány už majú rozsiahle právomoci podľa smernice 2011/61/EÚ, tieto právomoci treba rozšíriť so zreteľom na toto nariadenie.

(49)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „ESMA“) zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (14) by v súvislosti s týmto nariadením mal mať možnosť vykonávať všetky právomoci udelené podľa smernice 2011/61/EÚ a mali by mu byť na tento účel poskytnuté všetky potrebné zdroje, najmä ľudské zdroje.

(50)

ESMA by mal zohrávať ústrednú úlohu pri uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa ELTIF zabezpečovaním jednotného uplatňovania pravidiel Únie vnútroštátnymi príslušnými orgánmi. Keďže ESMA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami o cenných papieroch a o trhoch s cennými papiermi, je efektívne a vhodné poveriť ho, aby vypracoval a predložil Komisii návrh regulačných technických noriem, ktoré nezahŕňajú politické rozhodnutia. Tieto regulačné technické normy by sa mali týkať okolností, za akých použitie finančných derivátových nástrojov slúži iba ako hedžing rizík vyplývajúcich z investícií, okolností, za akých životnosť ELTIF bude dostatočne dlhá na to, aby zahrnula životný cyklus všetkých jednotlivých aktív ELTIF, s prvkami harmonogramu riadneho odpredaja aktív ELTIF, s definíciami a metódami výpočtu nákladov, ktoré znášajú investori, formami zverejňovania informácií o nákladoch a s charakteristickými vlastnosťami služieb, ktoré majú zriadiť ELTIF v každom členskom štáte, v ktorom majú v úmysle uvádzať na trh podielové listy alebo akcie.

(51)

Na výmenu, prenos a spracúvanie osobných údajov na účely tohto nariadenia by sa mala v plnom rozsahu vzťahovať smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (15) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (16).

(52)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečiť jednotné požiadavky na investície a podmienky výkonu činnosti ELTIF v celej Únii a súčasne v plnom rozsahu zohľadňovať potrebu vyvážiť bezpečnosť a spoľahlivosť ELTIF s efektívnym fungovaním trhu s dlhodobým financovaním, ako aj nákladmi, ktoré vznikajú jeho rôznym zainteresovaným stranám, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(53)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a predovšetkým ochranu spotrebiteľa, slobodu podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces a právo na ochranu osobných údajov, ako aj právo na prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu. Toto nariadenie sa má uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a cieľ

1.   V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá udeľovania povolení, investičných politík a podmienok výkonu činnosti alternatívnych investičných fondov (ďalej len „AIF z EÚ“) alebo podfondov AIF z EÚ, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii ako európske dlhodobé investičné fondy (European long-term investment funds – ďalej len „ELTIF“).

2.   Cieľom tohto nariadenia je získavať a smerovať kapitál do európskych dlhodobých investícií do reálneho hospodárstva v súlade s cieľom Únie, ktorým je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

3.   Členské štáty nesmú ukladať žiadne ďalšie požiadavky v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„kapitál“ sú kumulované kapitálové príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, vypočítaný na základe súm investovateľných po odpočítaní všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori;

2.

„profesionálny investor“ je investor, ktorý sa považuje za profesionálneho klienta alebo ktorý sa môže na požiadanie považovať za profesionálneho klienta v súlade s prílohou II k smernici 2014/65/EÚ;

3.

„retailový investor“ je investor, ktorý nie je profesionálnym investorom;

4.

„vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v kvalifikovanom portfóliovom podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;

5.

„kvázi vlastný kapitál“ je typ nástroja financovania, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené splatenie nástroja v prípade zlyhania;

6.

„reálne aktívum“ je aktívum, ktoré má na základe svojej podstaty a vlastností hodnotu a môže prinášať výnosy, vrátane infraštruktúry a iné aktíva, ktoré prinášajú hospodársky alebo sociálny úžitok, ako je vzdelávanie, poradenstvo, výskum a vývoj a vrátane obchodného vlastníctva alebo bytovej výstavby iba v prípade, že sú neoddeliteľným alebo pridruženým prvkom dlhodobého investičného projektu, ktorý prispieva k cieľu Únie, ktorým je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

7.

„finančný podnik“ je ktorýkoľvek z týchto subjektov:

a)

úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (17);

b)

investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ;

c)

poisťovňa v zmysle vymedzenia v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (18);

d)

finančná holdingová spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 20 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

e)

holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 22 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

f)

správcovská spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES;

g)

správca AIF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ;

8.

„AIF z EÚ“ je AIF z EÚ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. k) smernice 2011/61/EÚ;

9.

„správca AIF z EÚ“ je správca AIF z EÚ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. l) smernice 2011/61/EÚ;

10.

„príslušný orgán pre ELTIF“ je príslušný orgán AIF z EÚ v zmysle článku 4 ods. 1 písm. h) smernice 2011/61/EÚ;

11.

„domovský členský štát ELTIF“ je členský štát, v ktorom bolo ELTIF udelené povolenie;

12.

„správca ELTIF“ je správca AIF z EÚ, ktorý má povolenie spravovať ELTIF alebo interne spravovaný ELTIF, ak právna forma ELTIF umožňuje internú správu a ak nebol vymenovaný žiadny externý správca AIF;

13.

„príslušný orgán správcu ELTIF“ je príslušný orgán domovského členského štátu správcu AIF v zmysle článku 4 ods. 1 písm. q) smernice 2011/61/EÚ;

14.

„požičiavanie cenných papierov“ a „vypožičiavanie cenných papierov“ je každá transakcia, pri ktorej inštitúcia alebo jej protistrana prevádza cenné papiere s prísľubom, že dlžník vráti rovnocenné cenné papiere k určitému budúcemu dátumu alebo keď ho o to požiada prevádzajúca strana, pričom sa uvedená transakcia považuje za požičiavanie cenných papierov v prípade inštitúcie, ktorá prevádza cenné papiere, a za vypožičiavanie cenných papierov v prípade inštitúcie, na ktorú sa tieto cenné papiere prevádzajú;

15.

„repo obchod“ je repo transakcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 83 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

16.

„finančný nástroj“ je finančný nástroj uvedený v prílohe I oddiele C k smernici 2014/65/EÚ;

17.

„predaj nakrátko“ je činnosť v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 (19);

18.

„regulovaný trh“ je regulovaný trh v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 21 smernice 2014/65/EÚ;

19.

„multilaterálny obchodný systém“ je multilaterálny obchodný systém v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 22 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 3

Udelenie povolenia a ústredný verejný register

1.   ELTIF sa môže na trh v Únii uvádzať, len ak mu bolo udelené povolenie v súlade s týmto nariadením. Povolenie ako ELTIF je platné pre všetky členské štáty.

2.   O povolenie ako ELTIF môžu žiadať a získať ho len AIF z EÚ.

3.   Príslušné orgány pre ELTIF štvrťročne informujú ESMA o povoleniach udelených alebo zrušených podľa tohto nariadenia.

ESMA vedie ústredný verejný register so záznamom o každom ELTIF, ktorému bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, o správcovi ELTIF a o príslušnom orgáne pre ELTIF. Register je prístupný v elektronickej podobe.

Článok 4

Označenie a zákaz zmeny

1.   Označenie „ELTIF“ alebo „európsky dlhodobý investičný fond“ vo vzťahu k podniku kolektívneho investovania alebo vo vzťahu k podielovým listom alebo akciám, ktoré emituje, možno používať len ak bolo podniku kolektívneho investovania udelené povolenie v súlade s týmto nariadením.

2.   Zakazuje sa, aby sa ELTIF zmenili na také podniky kolektívneho investovania, ktoré nepodliehajú tomuto nariadeniu.

Článok 5

Žiadosť o udelenie povolenia ako ELTIF

1.   Žiadosť o udelenie povolenia ako ELTIF sa predkladá príslušnému orgánu pre ELTIF.

Žiadosť o udelenie povolenia ako ELTIF obsahuje:

a)

štatút alebo zakladajúce dokumenty fondu;

b)

informácie o totožnosti navrhovaného správcu ELTIF a o jeho súčasných a predchádzajúcich skúsenostiach a aktivitách v súvislosti so správou fondov;

c)

informácie o totožnosti depozitára;

d)

opis informácií, ktoré sa majú sprístupniť investorom vrátane opisu mechanizmov na riešenie sťažností retailových investorov;

Príslušný orgán pre ELTIF si môže vyžiadať objasnenie a informácie týkajúce sa dokumentov a informácií poskytnutých podľa druhého pododseku.

2.   Iba správca AIF z EÚ, ktorý má povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ, môže predložiť príslušnému orgánu pre ELTIF žiadosť o súhlas na spravovanie ELTIF, pre ktorý žiada o udelenie povolenia v súlade s odsekom 1. Ak je príslušný orgán pre ELTIF rovnaký ako príslušný orgán správcu AIF z EÚ, takáto žiadosť o udelenie povolenia odkazuje na dokumentáciu predloženú na udelenie povolenia v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

Žiadosť o súhlas na spravovanie ELTIF obsahuje:

a)

písomný súhlas depozitára;

b)

informácie o podmienkach delegovania v súvislosti s riadením portfólia a rizík a správou v súvislosti s ELTIF;

c)

informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ďalších charakteristických vlastnostiach AIF, na ktorých spravovanie bolo správcovi AIF z EÚ udelené povolenie.

Príslušný orgán pre ELTIF môže príslušný orgán pre správcu AIF z EÚ požiadať o objasnenie a informácie v súvislosti s dokumentáciou uvedenou v druhom pododseku alebo o osvedčenie o tom, či ELTIF patria do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu AIF z EÚ na spravovanie AIF. Príslušný orgán správcu AIF z EÚ poskytne odpoveď do 10 pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti, ktorú predložil príslušný orgán pre ELTIF.

3.   Žiadatelia sú informovaní do dvoch mesiacov od dátumu predloženia úplnej žiadosti o tom, či bolo udelené povolenie ako ELTIF, vrátane schválenia pre správcu AIF z EÚ spravovať ELTIF.

4.   Všetky následné zmeny dokumentácie uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu pre ELTIF.

5.   Odchylne od odsekov 1 a 2 požiada súčasne AIF z EÚ, ktorého právna forma umožňuje internú správu a ktorého riadiaci orgán sa rozhodne nevymenovať externého správcu AIF, o udelenie povolenia ako ELTIF podľa tohto nariadenia a ako správca AIF podľa smernice 2011/61/EÚ.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 2011/61/EÚ, žiadosť o udelenie povolenia ako interne spravovaný ELTIF obsahuje:

a)

štatút alebo zakladajúce dokumenty fondu;

b)

opis informácií, ktoré sa majú sprístupniť investorom vrátane opisu mechanizmov na riešenie sťažností retailových investorov.

Odchylne od odseku 3 je interne spravovaný AIF z EÚ informovaný do troch mesiacov od dátumu predloženia úplnej žiadosti o tom, či bolo pre ELTIF udelené povolenie.

Článok 6

Podmienky pre udelenie povolenia ako ELTIF

1.   AIF z EÚ získa povolenie ako ELTIF len v prípade, keď jeho príslušný orgán:

a)

je presvedčený, že AIF z EÚ je schopný spĺňať všetky požiadavky tohto nariadenia;

b)

schválil žiadosť správcu AIF z EÚ, ktorý má povolenie spravovať ELTIF v súlade so smernicou 2011/61/EÚ, štatút fondu alebo zakladajúce dokumenty a výber depozitára.

2.   Ak AIF z EÚ predloží žiadosť podľa článku 5 ods. 5 tohto nariadenia, príslušný orgán udelí povolenie AIF z EÚ iba v prípade, keď je presvedčený, že tento AIF z EÚ spĺňa požiadavky tohto nariadenia a smernice 2011/61/EÚ vzťahujúce sa na udelenie povolenia správcu AIF z EÚ.

3.   Príslušný orgán pre ELTIF môže zamietnuť schválenie žiadosti správcu AIF z EÚ spravovať ELTIF len v prípade, keď správca AIF z EÚ:

a)

nedodržiava toto nariadenie;

b)

nedodržiava smernicu 2011/61/EÚ;

c)

nezískal povolenie svojho príslušného orgánu spravovať AIF, ktoré uplatňujú druhy investičných stratégií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo

d)

neposkytol dokumentáciu uvedenú v článku 5 ods. 2 ani žiadne objasnenie či informácie v ňom požadované.

Pred zamietnutím schválenia žiadosti sa príslušný orgán pre ELTIF poradí s príslušným orgánom pre správcu AIF z EÚ.

4.   Príslušný orgán pre ELTIF nesmie udeliť povolenie ako ELTIF pre AIF z EÚ, ktorý predložil žiadosť o udelenie povolenia, ak právne dôvody bránia uvádzať jeho podielové listy alebo akcie na trh v jeho domovskom členskom štáte.

5.   Príslušný orgán pre ELTIF oznámi AIF z EÚ dôvod jeho zamietnutia udeliť povolenie ako ELTIF.

6.   Žiadosť, ktorá bola zamietnutá podľa tejto kapitoly, nemožno opätovne predložiť príslušným orgánom iných členských štátov.

7.   Udelenie povolenia ako ELTIF nepodlieha požiadavke, aby ELTIF spravoval správca AIF z EÚ, ktorý má povolenie v domovskom členskom štáte ELTIF, alebo aby správca AIF z EÚ vykonával alebo delegoval činnosti v domovskom členskom štáte ELTIF.

Článok 7

Uplatniteľné pravidlá a zodpovednosť

1.   ELTIF vždy dodržiava ustanovenia tohto nariadenia.

2.   ELTIF a správca ELTIF vždy dodržiavajú smernicu 2011/61/EÚ.

3.   Správca ELTIF je zodpovedný za zabezpečovanie súladu s týmto nariadením a v súlade so smernicou 2011/61/EÚ zodpovedá aj za akékoľvek porušenia tohto nariadenia. Správca ELTIF je zodpovedný aj za všetky straty alebo škody vyplývajúce z nesúladu s týmto nariadením.

KAPITOLA II

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INVESTIČNÝCH POLITÍK ELTIF

ODDIEL 1

Všeobecné pravidlá a oprávnené aktíva

Článok 8

Podfondy

Ak ELTIF pozostáva z viac než jedného podfondu, každý podfond sa na účely tejto kapitoly považuje za samostatný ELTIF.

Článok 9

Oprávnené investície

1.   V súlade s cieľmi uvedenými v článku 1 ods. 2 ELTIF investuje len do týchto kategórií aktív a len za podmienok stanovených v tomto nariadení:

a)

oprávnené investičné aktíva;

b)

aktíva uvedené v článku 50 ods. 1 smernice 2009/65/ES.

2.   ELTIF nesmie vykonávať žiadnu z týchto činností:

a)

predávať aktíva nakrátko;

b)

preberať priamu alebo nepriamu expozíciu voči komoditám okrem iného aj prostredníctvom finančných derivátových nástrojov, osvedčení, ktoré ich zastupujú, indexov, ktoré sú na nich založené, alebo iného prostriedku alebo nástroja, v dôsledku ktorého by vznikla expozícia voči nim;

c)

uskutočňovať transakcie týkajúce sa požičiavania cenných papierov, vypožičiavania cenných papierov, repo obchodov alebo akýchkoľvek iných zmlúv, ktoré majú rovnaké ekonomické účinky a prinášajú podobné riziká, ak sa to týka viac než 10 % aktív ELTIF;

d)

používať finančné derivátové nástroje okrem prípadu, keď používanie takýchto nástrojov slúži len na účel hedžingu rizika vyplývajúceho z iných investícií ELTIF.

3.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku ESMA po verejnej konzultácii vypracuje návrh regulačných technických noriem, ktorými sa vymedzia kritériá na určenie okolností, za ktorých použitie finančných derivátových nástrojov slúži len na účel hedžingu rizík charakteristických pre investície uvedené v odseku 2 písm. d).

ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do9. septembra 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 10

Oprávnené investičné aktíva

Aktíva uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) spĺňajú kritériá na investovanie zo strany ELTIF len v prípade, keď patria do jednej z týchto kategórií:

a)

nástroje vlastného kapitálu alebo nástroje kvázi vlastného kapitálu, ktoré:

i)

emitoval kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré ELTIF nadobudol od kvalifikovaného portfóliového podniku alebo od tretej strany prostredníctvom sekundárneho trhu;

ii)

emituje kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za nástroj vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktorý ELTIF predtým nadobudol od kvalifikovaného portfóliového podniku alebo od tretej strany prostredníctvom sekundárneho trhu;

iii)

emituje podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinové vlastníctvo, výmenou za nástroj vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktorý ELTIF nadobudol v súlade s bodmi i) alebo ii) od kvalifikovaného portfóliového podniku alebo od tretej strany prostredníctvom sekundárneho trhu;

b)

dlhové nástroje emitované kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

c)

úvery poskytnuté zo strany ELTIF kvalifikovanému portfóliovému podniku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako životnosť ELTIF;

d)

podielové listy alebo akcie jedného alebo viacerých iných ELTIF, EuFRK a EuFSP za predpokladu, že tieto ELTIF, EuFRK a EuFSP sami neinvestovali viac než 10 % svojho kapitálu do ELTIF;

e)

priama držba alebo nepriama držba prostredníctvom kvalifikovaných portfóliových podnikov jednotlivých reálnych aktív s hodnotou aspoň vo výške 10 000 000 EUR alebo ich ekvivalentu v mene, v ktorej vznikajú výdavky a v čase, keď vznikajú výdavky.

Článok 11

Kvalifikovaný portfóliový podnik

1.   Kvalifikovaný portfóliový podnik uvedený v článku 10 je portfóliový podnik iný ako podnik kolektívneho investovania, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a)

nie je to finančný podnik;

b)

je to podnik, ktorý:

i)

nie je prijatý na regulovanom trhu alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému, alebo

ii)

je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému a súčasne jeho trhová kapitalizácia je najviac 500 000 000 EUR;

c)

je usadený v členskom štáte, alebo v tretej krajine za predpokladu, že tretia krajina:

i)

nie je vysokoriziková a nespolupracujúca jurisdikcia identifikovaná Finančnou akčnou skupinou;

ii)

podpísal dohodu s domovským členským štátom správcu ELTIF a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podielové listy alebo akcie ELTIF uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, že tretia krajina v plnej miere dodržiava normy stanovené v článku 26 Modelovej zmluvy OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a zaručí účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane viacstranných dohôd o daniach.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) tohto článku kvalifikovaný portfóliový podnik môže byť finančnou spoločnosťou, ktorá financuje výhradne kvalifikované portfóliové podniky uvedené v odseku 1 tohto článku alebo reálne aktíva uvedené v článku 10 písm. e).

Článok 12

Konflikt záujmov

ELTIF nesmie investovať do oprávneného investičného aktíva, v ktorom správca ELTIF má alebo nadobúda priamy alebo nepriamy podiel inak ako držbou podielových listov alebo akcií ELTIF, EuFSP alebo EuFRK, ktoré spravuje.

ODDIEL 2

Ustanovenia o investičných politikách

Článok 13

Zloženie a diverzifikácia portfólia

1.   ELTIF investuje aspoň 70 % svojho kapitálu do oprávnených investičných aktív.

2.   ELTIF neinvestuje viac než:

a)

10 % svojho kapitálu do nástrojov emitovaných jedným kvalifikovaným portfóliovým podnikom alebo do úverov, ktoré boli tomuto podniku poskytnuté;

b)

10 % svojho kapitálu priamo alebo nepriamo do jediného reálneho aktíva;

c)

10 % svojho kapitálu do podielových listov alebo akcií jedného ELTIF, EuFRK alebo EuFSP;

d)

5 % svojho kapitálu do aktív uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b), ak tieto aktíva emitoval jeden subjekt.

3.   Súhrnná hodnota podielových listov alebo akcií ELTIF, EuFRK a EuFSP v portfóliu ELTIF nepresahuje 20 % hodnoty kapitálu ELTIF.

4.   Súhrnná expozícia ELTIF voči riziku protistrany vyplývajúca z transakcií s mimoburzovými (OTC) derivátmi, zo zmlúv o repo obchodoch alebo zo zmlúv o obrátených repo obchodoch nepresahuje 5 % hodnoty kapitálu ELTIF.

5.   Odchylne od odseku 2 písm. a) a b) môže ELTIF zvýšiť 10 % limit stanovený v uvedenom odseku na 20 % za predpokladu, že súhrnná hodnota aktív v držbe ELTIF v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a v jednotlivých reálnych aktívach, do ktorých investuje viac než 10 % svojho kapitálu, nepresiahne 40 % hodnoty kapitálu ELTIF.

6.   Odchylne od odseku 2 písm. d) môže ELTIF zvýšiť 5 % limit stanovený v tomto odseku na 25 % v prípade, ak dlhopisy emituje úverová inštitúcia, ktorá má svoje registrované sídlo v členskom štáte a zo zákona podlieha osobitnému verejnému dohľadu určenému na ochranu držiteľov dlhopisov. Najmä sumy získané z vydania týchto dlhopisov sa investujú v súlade so zákonom do aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti dlhopisov dokážu kryť nároky vyplývajúce z týchto dlhopisov a ktoré v prípade zlyhania emitenta by sa prednostne použili na nahradenie istiny a ako platba vzniknutého úroku.

7.   Spoločnosti, ktoré sú zahrnuté v tej istej skupine na účely zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (20) alebo v súlade s uznanými medzinárodnými účtovnými pravidlami, sa na účely výpočtu limitov uvedených v odsekoch 1 až 6 považujú za jeden kvalifikovaný portfóliový podnik alebo za jeden subjekt.

Článok 14

Korekcia investičných pozícií

Ak ELTIF poruší požiadavky na diverzifikáciu stanovené v článku 13 ods. 2 až 6 a toto porušenie je mimo kontroly správcu ELTIF, správca ELTIF v primeranej lehote prijme opatrenia potrebné na nápravu situácie s prihliadnutím na záujmy investorov v ELTIF.

Článok 15

Koncentrácia

1.   ELTIF nenadobudne viac než 25 % podielových listov alebo akcií jedného ELTIF, EuFRK alebo EuFSP.

2.   Limity koncentrácie stanovené v článku 56 ods. 2 smernice 2009/65/ES sa vzťahujú na investície do aktív uvedených v článku 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

Článok 16

Vypožičiavanie hotovosti

1.   ELTIF si môže vypožičať hotovosť za predpokladu, že takáto výpožička spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

nepredstavuje viac než 30 % hodnoty kapitálu ELTIF;

b)

slúži na účely investovania do oprávnených investičných aktív s výnimkou pôžičiek uvedených v článku 10 písm. c) za podmienky, že hotovosť alebo jej ekvivalenty v držbe ELTIF nepostačujú na dotknuté investovanie;

c)

uzatvára sa v rovnakej mene ako aktíva, ktoré sa majú nadobudnúť za vypožičanú hotovosť;

d)

jej splatnosť nie je dlhšia ako životnosť ELTIF;

e)

zaťažuje aktíva, ktoré nepredstavujú viac než 30 % hodnoty kapitálu ELTIF.

2.   Správca ELTIF v prospekte ELTIF uvedie, či má alebo nemá v úmysle ako súčasť svojej investičnej stratégie vypožičiavať si hotovosť.

Článok 17

Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa zloženia a diverzifikácie portfólia

1.   Investičné limity stanovené v článku 13 ods. 1 sa:

a)

uplatňujú do dátumu určeného v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF;

b)

prestávajú uplatňovať, keď ELTIF začne predávať aktíva, aby vyplatil podielové listy alebo akcie investorov po ukončení životnosti ELTIF;

c)

dočasne pozastavia, keď ELTIF získava dodatočný kapitál alebo znižuje svoj existujúci kapitál, pokiaľ takéto pozastavenie netrvá dlhšie než 12 mesiacov.

Dátum uvedený v prvom pododseku písmena a) zohľadní osobitné znaky a charakteristiky aktív, do ktorých má ELTIF investovať, a nastane najneskôr buď päť rokov po dátume udelenia povolenia ako ELTIF alebo v polovici životnosti ELTIF ako je stanovené v súlade s článkom 18 ods. 3 podľa toho, ktorý dátum nastane skôr. Za výnimočných okolností môže príslušný orgán pre ELTIF po predložení riadne zdôvodneného investičného plánu schváliť predĺženie tejto lehoty najviac o jeden ďalší rok.

2.   Ak dlhodobé aktívum, do ktorého investoval ELTIF, emitoval kvalifikovaný portfóliový podnik, ktorý už nespĺňa požiadavky článku 11 ods. 1 písm. b), dlhodobé aktívum sa môže aj naďalej započítavať na účely výpočtu investičného limitu uvedeného v článku 13 ods. 1 maximálne počas troch rokov od dátumom, kedy kvalifikovaný portfóliový podnik už nespĺňa požiadavky článku 11 ods. 1 písm. b).

KAPITOLA III

VYPLÁCANIE, OBCHODOVANIE A EMISIA PODIELOVÝCH LISTOV ALEBO AKCIÍ ELTIF A ROZDEĽOVANIE VÝNOSOV A KAPITÁLU

Článok 18

Politika vyplatenia a životnosť ELTIF

1.   Investori v ELTIF nemôžu požiadať o vyplatenie svojich podielových listov alebo akcií pred ukončením životnosti ELTIF. Investorov možno vyplatiť odo dňa nasledujúceho po dátume ukončenia životnosti ELTIF.

V štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF sa určuje konkrétny dátum ukončenia životnosti ELTIF a môže sa tiež stanoviť právo na dočasné predĺženie životnosti ELTIF a podmienky uplatnenia takéhoto práva.

V štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF a oznámeniach investorom sa stanovujú postupy vyplatenia podielových listov alebo akcií a odpredaja aktív a jasne sa uvádza, že vyplatenie investorov sa začne počnúc dňom nasledujúcim po dátume ukončenia životnosti ELTIF.

2.   Odchylne od odseku 1 sa v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF môže stanoviť možnosť vyplatenia pred ukončením životnosti ELTIF za podmienky, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

vyplatenie sa neuskutoční pred dátumom uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. a);

b)

v čase udelenia povolenia a počas životnosti ELTIF správca ELTIF preukáže príslušným orgánom, že je zavedený primeraný systém riadenia likvidity a účinné postupy sledovania rizika likvidity ELTIF, ktoré sú zlučiteľné s dlhodobou investičnou stratégiou ELTIF a navrhovanou politikou vyplatenia;

c)

správca ELTIF stanoví konkrétnu politiku vyplatenia, v ktorej budú jasne uvedené lehoty, počas ktorých investori môžu požiadať o vyplatenie;

d)

politika vyplácania ELTIF zaručuje, že celková výška vyplatenia za určitý čas je obmedzená percentom z tých aktív ELTIF, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b). Toto percento je zosúladené s riadením likvidity a investičnou stratégiou, ktoré oznámi správca ELTIF;

e)

politika vyplatenia ELTIF zaručuje, že k investorom sa pristupuje spravodlivo a že vyplatenie sa uskutočňuje pomerným spôsobom, ak celková suma žiadostí o vyplatenie za určitý čas presiahne percento uvedené v písmene d) tohto odseku.

3.   Životnosť ELTIF je v súlade s dlhodobou povahou ELTIF a je dostatočne dlhá na to, aby pokryla životný cyklus každého jednotlivého aktíva ELTIF meraný podľa profilu nelikvidity a hospodárskeho životného cyklu aktíva, ako aj stanovený investičný cieľ ELTIF.

4.   Investori môžu požadovať ukončenie činnosti ELTIF, ak ich žiadosti o vyplatenie predložené v súlade s politikou vyplatenia ELTIF nie sú uspokojené do jedného roka od dátumu ich predloženia.

5.   Investori majú vždy možnosť vyplatenia v hotovosti.

6.   Vyplatenie vo forme vecného plnenia z aktív ELTIF je možné len v prípade, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

táto možnosť je stanovená v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF pod podmienkou, že sa zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie so všetkými investormi;

b)

investor predloží písomnú žiadosť o vyplatenie prostredníctvom podielu na aktívach ELTIF;

c)

prevod týchto aktív neobmedzujú žiadne osobitné pravidlá.

7.   ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí okolnosti, za akých sa životnosť ELTIF považuje za dostatočne dlhú na to, aby zahrnula životný cyklus všetkých jednotlivých aktív ELTIF, ako sa uvádza v odseku 3.

ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických noriem Komisii do 9. septembra 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 19

Sekundárny trh

1.   V štatúte ani zakladajúcich dokumentoch ELTIF sa nesmie brániť tomu, aby podielové listy alebo akcie ELTIF boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému.

2.   V štatúte ani zakladajúcich dokumentoch ELTIF sa investorom nesmie brániť vo voľnom prevode ich podielových listov alebo akcií tretím stranám iným, ako je správca ELTIF.

3.   ELTIF vo svojich pravidelných správach zverejňuje trhovú hodnotu svojich kótovaných podielových listov alebo akcií spolu s čistou hodnotou aktív za podielový list alebo akciu.

4.   Ak sa hodnota aktíva výrazne zmení, správca ELTIF to investorom oznámi vo svojich pravidelných správach.

Článok 20

Emisia nových podielových listov alebo akcií

1.   ELTIF môže navrhnúť emisiu nových podielových listov alebo akcií v súlade so svojím štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi.

2.   ELTIF neemituje nové podielové listy ani akcie za nižšiu cenu, než je čistá hodnota jeho aktív, bez toho, aby vopred ponúkol tieto podielové listy alebo akcie za túto cenu existujúcim investorom v ELTIF.

Článok 21

Odpredaj aktív ELTIF

1.   Každý ELTIF prijme podrobný harmonogram riadneho odpredaja svojich aktív v záujme vyplatenia podielových listov alebo akcií investorov po ukončení životnosti ELTIF a oznámi to príslušnému orgánu pre ELTIF najneskôr rok pred dátumom ukončenia životnosti ELTIF.

2.   Harmonogram uvedený v odseku 1 obsahuje:

a)

posúdenie trhu pre potenciálnych kupujúcich;

b)

posúdenie a porovnanie potenciálnych predajných cien;

c)

ocenenie aktív, ktoré sa majú odpredať;

d)

harmonogram odpredaja.

3.   ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem, v ktorých bližšie určí kritériá, ktoré sa majú použiť pre posúdenie v odseku 2 písm. a) a ocenenie v odseku 2 písm. c).

ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických noriem Komisii do 9. septembra 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 22

Rozdeľovanie výnosov a kapitálu

1.   ELTIF môže investorom pravidelne rozdeľovať výnosy generované aktívami obsiahnutými vo svojom portfóliu. Tieto výnosy tvoria:

a)

výnosy, ktoré aktíva pravidelne generujú;

b)

zhodnotenie kapitálu, ku ktorému dochádza po odpredaji aktíva.

2.   Výnosy sa nesmú rozdeľovať, pokiaľ sú potrebné na účely budúcich záväzkov ELTIF.

3.   ELTIF môže znížiť svoj kapitál na pomernom základe v prípade odpredaja aktíva pred ukončením životnosti ELTIF za podmienky, že správca ELTIF dôkladne zvážil, že takýto odpredaj je v záujme investorov.

4.   Štatút alebo zakladajúce dokumenty ELTIF stanovia politiku rozdeľovania výnosov, ktorú bude ELTIF uplatňovať počas svojej životnosti.

KAPITOLA IV

POŽIADAVKY NA TRANSPARENTNOSŤ

Článok 23

Transparentnosť

1.   Podielové listy ani akcie ELTIF sa neuvádzajú na trh v Únii bez predchádzajúceho uverejnenia prospektu.

Podielové listy ani akcie ELTIF sa neuvádzajú na trh pre retailových investorov v Únii bez predchádzajúceho uverejnenia dokumentu s kľúčovými informáciami v súlade s nariadením (EÚ) č. 1286/2014.

2.   Prospekt obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby si investori mohli utvoriť informovaný úsudok o navrhovanej investícii, a najmä súvisiace riziká.

3.   Prospekt obsahuje aspoň tieto prvky:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, akým spôsobom investičné ciele ELTIF a jeho stratégia na dosiahnutie týchto cieľov prispievajú k tomu, že fond spĺňa kritériá dlhodobého fondu;

b)

informácie zverejnené podnikmi kolektívneho investovania uzavretého typu v súlade so smernicou 2003/71/ES a nariadením (ES) č. 809/2004;

c)

informácie zverejnené investorom podľa článku 23 smernice 2011/61/EÚ, ak nejde o informácie, na ktoré sa už vzťahuje písmeno b) tohto odseku;

d)

zreteľné označenie kategórií aktív, do ktorých má ELTIF povolenie investovať;

e)

zreteľné označenie jurisdikcií, do ktorých má ELTIF povolenie investovať;

f)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré príslušné orgány považujú za relevantné na účely odseku 2.

4.   V prospekte a akomkoľvek inom marketingovom dokumente sa investori zreteľne informujú o nelikvidnej povahe ELTIF.

V prospekte a akomkoľvek inom marketingovom dokumente sa jasne uvedú najmä:

a)

informácie pre investorov o dlhodobej povahe investícií ELTIF;

b)

informácie pre investorov o ukončení životnosti ELTIF, ako aj o možnosti predĺžiť životnosť ELTIF, ak sa takáto možnosť stanovuje, a o jej podmienkach;

c)

vyhlásenie, či sa má ELTIF uvádzať na trh pre retailových investorov;

d)

vysvetlenie práv investorov na vyplatenie svojich investícií v súlade s článkom 18 a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi ELTIF;

e)

frekvencia a načasovanie rozdeľovania výnosov investorom počas životnosti ELTIF;

f)

odporúčanie investorom, že by do ELTIF mali investovať len malú časť svojho celkového investičného portfólia;

g)

popis politiky hedžingu ELTIF vrátane zreteľného označenia, že finančné derivátové nástroje sa môžu používať iba na účely hedžingových rizík vyplývajúcich z iných investícií ELTIF, a označenia možných dôsledkov použitia finančných derivátových nástrojov na rizikový profil ELTIF;

h)

informácia pre investorov o rizikách súvisiacich s investovaním do reálnych aktív vrátane infraštruktúry;

i)

pravidelná informácia pre investorov, aspoň raz ročne, o jurisdikciách, v ktorých ELTIF investoval.

5.   Okrem informácií požadovaných podľa článku 22 smernice 2011/61/EÚ výročná správa ELTIF obsahuje:

a)

vyhlásenie o peňažnom toku;

b)

informácie o akejkoľvek účasti na nástrojoch využívajúcich rozpočtové prostriedky Únie;

c)

informácie o hodnote jednotlivých kvalifikovaných portfóliových podnikoch a hodnote iných aktív, do ktorých ELTIF investoval vrátane hodnoty použitých finančných derivátových nástrojov;

d)

informácie o jurisdikcii, v ktorej sa aktíva ELTIF nachádzajú.

6.   Na požiadanie retailového investora správca ELTIF poskytne doplňujúce informácie týkajúce sa kvantitatívnych limitov, ktoré sa uplatňujú pri riadení rizík ELTIF, metód zvolených pre tento cieľ a najnovšieho vývoja hlavných rizík a výnosov kategórií aktív.

Článok 24

Dodatočné požiadavky týkajúce sa prospektu

1.   ELTIF musí zaslať svoj prospekt a jeho zmeny, ako aj výročnú správu príslušným orgánom pre ELTIF. ELTIF na požiadanie poskytne túto dokumentáciu príslušnému orgánu správcu ELTIF. ELTIF túto dokumentáciu poskytuje v lehote určenej týmito príslušnými orgánmi.

2.   Štatút alebo zakladajúce dokumenty fondu ELTIF tvoria neoddeliteľnú súčasť prospektu a sú k nemu pripojené.

Dokumenty uvedené v prvom pododseku však nemusia byť pripojené k prospektu za predpokladu, že investor je informovaný o tom, že na požiadanie sa mu tieto dokumenty zašlú, alebo je informovaný o mieste v každom členskom štáte, v ktorom sa s podielovými listami alebo akciami obchoduje, kde do nich investor môže nahliadnuť.

3.   V prospekte sa uvádza spôsob, akým sa výročná správa poskytuje investorom. Ustanovuje sa v ňom, že tlačená podoba výročnej správy sa doručuje retailovým investorom na požiadanie a bezplatne.

4.   Prospekt a posledná zverejnená výročná správa sa na požiadanie bezplatne poskytnú investorom.

Prospekt sa môže poskytnúť na trvalom nosiči alebo prostredníctvom internetovej stránky. Na požiadanie sa retailovým investorom poskytne bezplatne v tlačenej podobe.

5.   Podstatné náležitosti prospektu sa aktualizujú.

Článok 25

Zverejňovanie informácií o nákladoch

1.   V prospekte sa uvádzajú zreteľné informácie pre investorov o výške rôznych nákladov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori. Rôzne náklady sa zoskupujú podľa týchto okruhov:

a)

náklady na zriadenie ELTIF;

b)

náklady spojené s nadobúdaním aktív;

c)

poplatky za správu a výkonnosť;

d)

náklady na rozdeľovanie výnosov;

e)

iné náklady vrátane administratívnych nákladov, nákladov na reguláciu, depozitára, úschovu, odborné služby a audit.

2.   V prospekte sa zverejňuje celkový pomer nákladov ku kapitálu ELTIF.

3.   ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom bližšie určiť spoločné definície, metódy výpočtu a formy uvádzania nákladov uvedených v odseku 1 a celkového pomeru uvedeného v odseku 2;

Pri vypracúvaní tohto návrhu regulačných technických noriem ESMA zohľadní regulačné technické normy uvedené v článku 8 ods. 5 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 9. septembra 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

KAPITOLA V

UVÁDZANIE PODIELOVÝCH LISTOV ALEBO AKCIÍ ELTIF NA TRH

Článok 26

Služby, ktoré sú k dispozícii investorom

1.   Správca ELTIF, ktorého podielové listy alebo akcie sú určené na uvádzanie na trh pre retailových investorov, v každom členskom štáte, v ktorom má v úmysle uvádzať na trh takéto podielové listy alebo akcie, zabezpečí služby dostupné na upisovanie, uskutočňovanie platieb pre podielových vlastníkov alebo akcionárov, odkúpenie alebo vyplácanie podielových listov alebo akcií a na poskytovanie informácií, ktoré sa požadujú od ELTIF a správcu ELTIF.

2.   ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom určiť typy a charakteristiky služieb uvedených v odseku 1, ich technickú infraštruktúru a obsah ich úloh v súvislosti s retailovými investormi.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 9. septembra 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 27

Postup interného hodnotenia ELTIF uvádzaných na trh pre retailových investorov

1.   Správca ELTIF, ktorého podielové listy alebo akcie sú určené na uvádzanie na trh pre retailových investorov, vytvorí a uplatňuje konkrétny interný postup hodnotenia tohto ELTIF predtým, ako je uvedený na trh pre retailových investorov alebo im je distribuovaný.

2.   Ako súčasť interného postupu uvedeného v odseku 1 správca ELTIF hodnotí, či je ELTIF vhodný na uvedenie na trh pre retailových investorov, pričom prihliada aspoň na:

a)

životnosť ELTIF a

b)

zamýšľanú investičnú stratégiu ELTIF.

3.   Správca ELTIF poskytne každému distribútorovi všetky potrebné informácie o ELTIF, ktorý sa uvádza na trh pre retailových investorov, vrátane všetkých informácií o jeho životnosti a investičnej stratégii, ako aj o postupe interného hodnotenia a jurisdikciách, v ktorých má ELTIF povolené investovať.

Článok 28

Osobitné požiadavky týkajúce sa distribúcie ELTIF retailovým investorom

1.   Ak sa ELTIF priamo ponúka retailovému investorovi alebo sa pre neho umiestňuje na trhu, správca ELTIF získa informácie týkajúce sa:

a)

poznatkov a skúseností retailového investora v oblasti relevantnej pre ELTIF;

b)

finančnej situácie retailového investora, vrátane schopnosti uvedeného investora znášať straty;

c)

investičných cieľov retailového investora vrátane časového horizontu uvedeného investora.

Správca ELTIF odporučí ELTIF na základe informácie získanej podľa prvého pododseku iba za podmienky, že je vhodný pre uvedeného konkrétneho retailového investora.

2.   Ak životnosť ELTIF, ktorý sa ponúka alebo umiestňuje na trhu pre retailových investorov, presahuje 10 rokov, správca ELTIF alebo distribútor uvedú v písomnej forme, že produkt ELTIF nemusí byť vhodný pre retailových investorov, ktorí nie sú ochotní prevziať na seba takýto dlhý a nelikvidný záväzok.

Článok 29

Osobitné ustanovenia týkajúce sa depozitára ELTIF, ktorý sa uvádza na trh pre retailových investorov

1.   Odchylne od článku 21 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ depozitár ELTIF, ktorý sa uvádza na trh pre retailových investorov, je subjektom typu uvedeného v článku 23 ods. 2 smernice 2009/65/ES.

2.   Odchylne od článku 21 ods. 13 druhého pododseku a článku 21 ods. 14 smernice 2011/61/EÚ sa depozitár ELTIF, ktorý sa uvádza na trh pre retailových investorov, nemôže zbaviť zodpovednosti v prípade strát finančných nástrojov v úschove tretej strany.

3.   Zodpovednosť depozitára uvedená v článku 21 ods. 12 smernice 2011/61/EÚ sa nesmie vylúčiť ani obmedziť zmluvou, podľa ktorej sa ELTIF uvádza na trh pre retailových investorov.

4.   Každá zmluva, ktorá je v rozpore s odsekom 3, je neplatná.

5.   Aktíva, ktoré depozitár ELTIF drží v úschove, tento depozitár ani žiadna tretia strana, na ktorú bola delegovaná funkcia úschovy, nepoužije na svoj vlastný účet. Takýmto použitím je akákoľvek transakcia s aktívami držanými v úschove vrátane prevodu, poskytnutia ako zálohy, predaja a požičania.

Aktíva, ktoré depozitár ELTIF drží v úschove, možno použiť len za predpokladu, že:

a)

použitie aktív sa vykonáva na účet ELTIF;

b)

depozitár vykonáva pokyny správcu ELTIF v mene ELTIF;

c)

použitie je v prospech ELTIF a v záujme držiteľov podielových listov alebo akcií a

d)

transakcia je krytá vysokokvalitným a likvidným kolaterálom, ktorý ELTIF prijal na základe dohody o prevode vlastníckeho práva.

Trhová hodnota kolaterálu uvedená v druhom pododseku písm. d) sa musí nepretržite rovnať aspoň trhovej hodnote použitých aktív zvýšenej o prémiu.

Článok 30

Dodatočné požiadavky na uvádzanie ELTIF na trh pre retailových investorov

1.   Podielové listy alebo akcie ELTIF sa môžu uvádzať na trh pre retailových investorov za predpokladu, že správca ELTIF alebo distribútor poskytuje retailovým investorom primerané investičné poradenstvo.

2.   Správca ELTIF môže priamo ponúknuť podielové listy alebo akcie ELTIF retailovým investorom alebo ich pre nich umiestniť na trhu, len ak je uvedený správca oprávnený poskytovať služby uvedené v článku 6 ods. 4 písm. a) a b) bode i) smernice 2011/61/EÚ a len ak uvedený správca vykonal skúšku vhodnosti uvedenú v článku 28 ods. 1 tohto nariadenia.

3.   Ak hodnota portfólia finančných nástrojov potenciálneho retailového investora nepresahuje 500 000 EUR, správca ELTIF alebo akýkoľvek distribútor potom, ako vykoná skúšku vhodnosti uvedenú v článku 28 ods. 1 a poskytne primerané investičné poradenstvo, zabezpečí na základe informácií, ktoré predložil potenciálny retailový investor, aby tento potenciálny retailový investor neinvestoval do ELTIF celkovú sumu presahujúcu 10 % hodnoty portfólia finančných nástrojov uvedeného investora a aby počiatočná minimálna výška investície do jedného alebo viacerých ELTIF bola 10 000 EUR.

Potenciálny retailový investor je zodpovedný za to, aby správcovi alebo distribútorovi ELTIF poskytol presné informácie o portfóliu finančných nástrojov potenciálneho retailového investora a o investíciách do ELTIF, ako sa uvádza v prvom pododseku.

Na účely tohto odseku sa pod portfóliom finančných nástrojov rozumejú aj hotovostné vklady a finančné nástroje, ale s výnimkou finančných nástrojov, ktoré slúžia ako kolaterál.

4.   V štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF uvádzaných na trh pre retailových investorov sa stanovuje, že so všetkými investormi sa zaobchádza rovnako a že jednotlivým investorom ani skupinám investorov sa neposkytuje prednostné zaobchádzanie ani žiadne osobitné hospodárske výhody.

5.   Právna forma ELTIF uvádzaného na trh pre retailových investorov nesmie viesť k žiadnej dodatočnej zodpovednosti pre retailového investora alebo vyžadovať akékoľvek dodatočné záväzky v mene takéhoto investora okrem pôvodného kapitálového záväzku.

6.   Retailoví investori môžu počas lehoty na upisovanie a aspoň dva týždne po dátume ich upísania podielových listov alebo akcií ELTIF zrušiť ich upísanie a majú nárok na vrátenie peňazí bez pokuty.

7.   Správca ELTIF uvádzaného na trh pre retailových investorov zriadi primerané postupy a mechanizmy na riešenie sťažností retailových investorov, ktoré retailovým investorom umožňujú predkladať sťažnosti v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov ich členského štátu.

Článok 31

Uvádzanie podielových listov alebo akcií ELTIF na trh

1.   Správca ELTIF môže uvádzať podielové listy alebo akcie tohto ELTIF na trh pre profesionálnych a retailových investorov vo svojom domovskom členskom štáte na základe oznámenia v súlade s článkom 31 smernice 2011/61/EÚ.

2.   Správca ELTIF môže uvádzať na trh podielové listy alebo akcie daného ELTIF pre profesionálnych a retailových investorov v členských štátoch, ktoré nie sú domovským členským štátom správcu ELTIF, na základe oznámenia v súlade s článkom 32 smernice 2011/61/EÚ.

3.   Správca ELTIF v súvislosti s každým ELTIF, ktorý spravuje, oznámi príslušným orgánom, či ho má v úmysle uvádzať na trh pre retailových investorov alebo nie.

4.   Okrem dokumentácie a informácií požadovaných podľa článkov 31 a 32 smernice 2011/61/EÚ správca ELTIF poskytuje príslušným orgánom:

a)

prospekt ELTIF;

b)

dokument ELTIF s kľúčovými informáciami v prípade, že je uvádzaný na trh pre retailových investorov, a

c)

informácie o službách uvedených v článku 26.

5.   Kompetencie a právomoci príslušných orgánov podľa článkov 31 a 32 smernice 2011/61/EÚ sa chápu tak, že sa týkajú aj uvádzania ELTIF na trh pre retailových investorov a vzťahujú sa aj na dodatočné požiadavky stanovené v tomto nariadení.

6.   Okrem svojich právomocí stanovených v článku 31 ods. 3 prvom pododseku smernice 2011/61/EÚ zabráni príslušný orgán domovského členského štátu správcu ELTIF taktiež uvádzaniu ELTIF na trh, ak správca ELTIF nedodržiava alebo nebude dodržiavať toto nariadenie.

7.   Okrem svojich právomocí stanovených v článku 32 ods. 3 prvom pododseku smernice 2011/61/EÚ odmietne príslušný orgán domovského členského štátu správcu ELTIF taktiež odoslať úplný súbor oznámenia príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa má ELTIF uvádzať na trh, ak správca ELTIF nedodržiava toto nariadenie.

KAPITOLA VI

DOHĽAD

Článok 32

Dohľad príslušných orgánov

1.   Príslušné orgány vykonávajú priebežný dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia.

2.   Príslušný orgán pre ELTIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním pravidiel stanovených v kapitolách II, III a IV.

3.   Príslušný orgán pre ELTIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním povinností stanovených v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF a povinností stanovených v prospekte, ktoré musia byť v súlade s týmto nariadením.

4.   Príslušný orgán pre správcu ELTIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad primeranosťou opatrení a nad organizáciou správcu tak, aby bol správca ELTIF schopný dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania všetkých ELTIF, ktoré spravuje.

Príslušný orgán pre správcu ELTIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním tohto nariadenia zo strany správcu ELTIF.

5.   Príslušné orgány monitorujú podniky kolektívneho investovania usadené alebo uvádzané na trh na ich území s cieľom overiť, či nepoužívajú označenie ELTIF alebo nenaznačujú, že sú ELTIF, ak na to nemajú povolenie a nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Článok 33

Právomoci príslušných orgánov

1.   Príslušné orgány majú všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií podľa tohto nariadenia.

2.   Právomoci udelené príslušným orgánom v súlade so smernicou 2011/61/EÚ vrátane právomocí súvisiacich so sankciami sa vykonávajú aj v súvislosti s týmto nariadením.

3.   Príslušný orgán pre ELTIF zakáže používanie označenia „ELTIF“ alebo „európsky dlhodobý investičný fond“ v prípade, ak správca ELTIF nedodržiava toto nariadenie.

Článok 34

Právomoci a kompetencie ESMA

1.   ESMA má právomoci potrebné na vykonávanie úloh, ktoré mu boli pridelené podľa tohto nariadenia.

2.   Právomoci ESMA v súlade so smernicou 2011/61/EÚ sa vykonávajú aj v súvislosti s týmto nariadením a v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

3.   Na účely nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa toto nariadenie považuje za ďalší právne záväzný akt Únie, ktorým sa ESMA zverujú úlohy, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 35

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

1.   Ak sa príslušný orgán pre ELTIF líši od príslušného orgánu pre správcu ELTIF, tieto orgány navzájom spolupracujú a vymieňajú si informácie na účely vykonávania svojich povinností podľa tohto nariadenia.

2.   Príslušné orgány navzájom spolupracujú v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

3.   Príslušné orgány a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

4.   Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vykonávanie svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, a to najmä s cieľom identifikácie a nápravy porušení tohto nariadenia.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Spracovanie aplikácií Komisiou

Komisia urýchľuje a zefektívňuje svoje postupy pre všetky aplikácie ELTIF pre financovanie z EIB. Komisia zefektívňuje predkladanie všetkých stanovísk alebo príspevkov týkajúce sa všetkých aplikácií ELTIF pre financovanie z EIB.

Článok 37

Preskúmanie

1.   Komisia začne preskúmanie uplatňovania tohto nariadenia najneskôr do 9. júna 2019. Pri preskúmaní sa analyzuje najmä:

a)

vplyv článku 18;

b)

vplyv na diverzifikáciu aktív v dôsledku uplatňovania minimálneho limitu vo výške 70 % oprávnených investičných aktív stanoveného v článku 13 ods. 1;

c)

rozsah, v akom sa ELTIF uvádzajú na trh v Únii, vrátane otázky, či by o uvádzanie ELTIF na trh mali prípadne záujem správcovia AIF, na ktorých sa vzťahuje článok 3 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ;

d)

rozsah, v akom by sa zoznam oprávnených aktív a investícií mal aktualizovať, ako aj pravidlá diverzifikácie, zloženie portfólia a obmedzenia týkajúce sa vypožičiavania hotovosti.

2.   Po preskúmaní uvedenom v odseku 1 tohto článku a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi príspevok tohto nariadenia a ELTIF k dokončovaniu únie kapitálových trhov a k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 1 ods. 2. Spolu so správou sa v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

Článok 38

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 9. decembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 29. apríla 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 71.

(2)  Ú. v. EÚ C 126, 26.4.2014, s. 8.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. marca 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. apríla 2015.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1).

(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).


Top