EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0730

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/730 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24) (ECB/2015/18)

OJ L 116, 7.5.2015, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/730/oj

7.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/5


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/730

zo 16. apríla 2015,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24) (ECB/2015/18)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie (2),

keďže:

(1)

S cieľom poskytnúť Európskej centrálnej banke (ECB) primeranú štatistiku o finančných činnostiach subsektora poisťovacích korporácií v členských štátoch, ktorých menou je euro (ďalej len „členské štáty eurozóny“), boli nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 (ECB/2014/50) (3) ustanovené nové požiadavky na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie. V dôsledku toho je potrebné zmeniť nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (4) tak, aby boli ustanovené požiadavky na štatistické vykazovanie, pokiaľ ide o držbu cenných papierov poisťovacími spoločnosťami. S cieľom minimalizovať záťaž spojenú s vykazovaním, národné centrálne banky by mali byť oprávnené kombinovať svoje požiadavky na vykazovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) s ich požiadavkami na vykazovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 1374/2014.

(2)

Medzi údajmi o držbe cenných papierov poisťovacími korporáciami, ktoré národné centrálne banky zbierajú na štatistické účely podľa nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), a údajmi zbieranými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účely dohľadu v súlade s rámcom stanoveným smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (5), existuje úzka spojitosť. Článok 70 smernice 2009/138/ES ustanovuje, že príslušné vnútroštátne orgány môžu zasielať informácie určené na plnenie ich úloh podľa danej smernice národným centrálnym bankám a iným subjektom s podobnou funkciou v ich postavení menových orgánov. Vzhľadom na všeobecný mandát ECB spolupracovať s inými orgánmi v oblasti štatistiky podľa článku 5.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) a s cieľom obmedziť administratívnu záťaž a predísť duplicite úloh, národné centrálne banky môžu podľa možností odvodiť údaje, ktorých vykazovanie sa vyžaduje podľa nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), z údajov zbieraných podľa smernice 2009/138/ES vrátane vnútroštátneho práva, ktorým sa implementuje táto smernica, pričom sa náležito prihliada na podmienky prípadného dojednania o spolupráci medzi príslušnou národnou centrálnou bankou (NCB) a príslušným vnútroštátnym orgánom (PVO).

(3)

Európsky systém národných a regionálnych účtov zavedený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (6) (ďalej len „ESA 2010“) vyžaduje, aby sa aktíva a pasíva inštitucionálnych jednotiek vykazovali v krajine rezidentskej príslušnosti. S cieľom minimalizovať záťaž spojenú s vykazovaním, v prípade, že národné centrálne banky odvodzujú údaje, ktoré majú vykazovať poisťovacie korporácie, z údajov zbieraných podľa smernice 2009/138/ES, držba cenných papierov pobočiek poisťovacích korporácií, ktorých ústredia sú rezidentmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), môže byť agregovaná s držbou cenných papierov ústredí. V takomto prípade by sa v obmedzenom rozsahu mali zbierať informácie o pobočkách poisťovacích korporácií na účel monitorovania ich veľkosti a prípadných odchýlok od zásady rezidentskej príslušnosti podľa ESA 2010.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny

Nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) sa mení takto:

1.

V článku 1 sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„8a.

‚poisťovacia korporácia‘ (PK) má rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 (ECB/2014/50) (*).

(*)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie (ECB/2014/50) (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 36).“"

2.

Článok 2 sa mení takto:

(a)

Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Aktuálnu spravodajskú skupinu tvoria peňažné finančné inštitúcie, investičné fondy, finančné spoločnosti osobitného účelu, poisťovacie korporácie, správcovia a subjekty na čele bankových skupín, ktorí sú rezidentmi, a ktorých Rada guvernérov označila za skupiny pre vykazovanie podľa odseku 4, a ktorým boli oznámené ich spravodajské povinnosti podľa odseku 5 (ďalej spoločne len ‚aktuálne spravodajské jednotky‘ a jednotlivo ‚aktuálna spravodajská jednotka‘).

2.   Pokiaľ FPT, IF, FVC alebo PK nemajú právnu subjektivitu podľa svojho vnútroštátneho práva, za vykazovanie informácií požadovaných podľa tohto nariadenia sú zodpovedné osoby, ktoré sú oprávnené ich zastupovať alebo, v prípade neexistencie formálneho zastúpenia, osoby, ktoré sú podľa platného vnútroštátneho práva zodpovedné za ich konanie.“

(b)

Vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.   Ak národné centrálne banky odvodzujú údaje, ktoré poisťovacie korporácie majú vykazovať podľa tohto nariadenia, z údajov zbieraných podľa smernice 2009/138/ES, aktuálna spravodajská skupina poisťovacích korporácií pozostáva z:

a)

poisťovacích korporácií, ktoré sú zriadené a sú rezidentmi na území príslušného členského štátu eurozóny, vrátane dcérskych spoločností, ktorých materské subjekty sa nachádzajú mimo tohto územia;

b)

pobočiek poisťovacích korporácií uvedených v písm. a), ktoré sú rezidentmi mimo územia príslušného členského štátu eurozóny, a

c)

pobočiek poisťovacích korporácií, ktoré sú rezidentmi na území príslušného členského štátu eurozóny, ústredie ktorých sa však nachádza mimo EHP.

Aby sa zabránilo pochybnostiam, pobočky poisťovacích korporácií, ktoré sú rezidentmi na území členského štátu eurozóny a ktorých ústredie sa nachádza v EHP, nie sú súčasťou aktuálnej spravodajskej skupiny.“

3.

Článok 3 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Peňažné finančné inštitúcie, investičné fondy, finančné spoločnosti osobitného účelu, poisťovacie korporácie a správcovia poskytujú svojej príslušnej NCB údaje, podľa jednotlivých cenných papierov, o stavoch ku koncu štvrťroka alebo mesiaca a o finančných transakciách za referenčný mesiac alebo štvrťrok v súlade s odsekom 5, alebo štatistické informácie potrebné na odvodenie takýchto transakcií, o cenných papieroch s kódom ISIN vo vlastnej držbe v súlade prílohou I časťou 2. Tieto údaje sa vykazujú štvrťročne alebo mesačne v súlade s pokynmi na vykazovanie stanovenými príslušnými národnými centrálnymi bankami.“

b)

Vkladajú sa tieto odseky 2a a 2b:

„2a.   Príslušná NCB požaduje, aby správcovia štvrťročne alebo mesačne, v súlade s pokynmi na vykazovanie stanovenými príslušnými národnými centrálnymi bankami, vykazovali údaje podľa jednotlivých cenných papierov a informácie pre investorov týkajúce sa stavov ku koncu štvrťroka alebo mesiaca a, v súlade s odsekom 5, o finančných transakciách počas referenčného štvrťroka alebo mesiaca s cennými papiermi s kódom ISIN, ktoré majú v úschove v mene poisťovacích korporácií;

2b.   Ak národné centrálne banky odvodzujú údaje, ktoré poisťovacie korporácie majú vykazovať podľa tohto nariadenia, z údajov zbieraných podľa smernice 2009/138/ES, poisťovacie korporácie poskytujú príslušnej NCB ročne agregované údaje alebo údaje podľa jednotlivých cenných papierov týkajúce sa stavov cenných papierov s kódom ISIN ku koncu roka, v členení podľa celkovej domácej držby poisťovacou korporáciou a celkovej držby jej pobočiek v každej krajine EHP a mimo EHP, v súlade s prílohou I, časťou 8. V tomto prípade, poisťovacie korporácie, ktoré prispievajú k ročnému vykazovaniu, predstavujú aspoň 95 % celkového objemu cenných papierov s kódom ISIN v držbe poisťovacích korporácií v príslušnom členskom štáte eurozóny.“

c)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Požiadavkami na vykazovanie podľa tohto nariadenia vrátane výnimiek z týchto požiadaviek nie sú dotknuté požiadavky na vykazovanie ustanovené v: (a) nariadení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32); (b) nariadení (ES) č. 958/2007 (ECB/2007/8); (c) nariadení (ES) č. 24/2009 (ECB/2008/30); (d) nariadení (EÚ) č. 1374/2014 (ECB/2014/50).“

d)

Dopĺňajú sa tieto odseky 8 až 11:

„8.   Príslušná NCB požaduje, aby subjekty na čele skupín pre vykazovanie štvrťročne vykazovali informácie požadované v prílohe I, časti 6 pod položkou ‚emitent je súčasťou skupiny pre vykazovanie‘ (podľa jednotlivých cenných papierov) o cenných papieroch s kódom ISIN, ktoré sú v držbe ich skupiny v súlade s článkom 3 ods. 3, a o cenných papieroch bez kódu ISIN, ktoré sú v držbe ich skupiny v súlade s článkom 3 ods. 6.

9.   Národné centrálne banky môžu získať údaje o držbe cenných papierov poisťovacími korporáciami, ktorých vykazovanie sa vyžaduje podľa tohto nariadenia, z nasledujúcich údajov zbieraných podľa rámca stanoveného smernicou 2009/138/ES:

a)

z údajov obsiahnutých v kvantitatívnych vzoroch pre vykazovanie na účely dohľadu, ktoré národným centrálnym bankám zasielajú príslušné vnútroštátne orgány, či už sú NCB a PVO zriadené samostatne alebo integrované v rámci tej istej inštitúcie, v súlade s podmienkami dohôd o spolupráci medzi týmito dvoma orgánmi; alebo

b)

z údajov obsiahnutých v kvantitatívnych vzoroch pre vykazovanie na účely dohľadu, ktoré spravodajské jednotky zasielajú NCB a PVO priamo a súčasne.

10.   Ak kvantitatívny vzor pre vykazovanie na účely dohľadu obsahuje údaje potrebné na plnenie požiadaviek na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie podľa tohto nariadenia, s cieľom zabezpečiť kvalitu údajov majú národné centrálne banky prístup k celému vzoru.

11.   Členské štáty môžu uzatvoriť dohody o spolupráci zabezpečujúce centralizovaný zber informácií PVO, týkajúce sa požiadaviek na zber údajov podľa rámca stanoveného smernicou 2009/138/ES, ako aj ďalších požiadaviek na zber údajov stanovených v tomto nariadení, v súlade s vnútroštátnym právom a harmonizovanými podmienkami, ktoré môže vymedziť ECB.“

4.

Článok 4 sa mení takto:

a)

V odseku 1 písm. a) sa prvá veta bodu i) nahrádza takto:

„môžu národné centrálne banky udeliť výnimky z požiadaviek na vykazovanie uvedených v článku 3 ods. 1 peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom, finančným spoločnostiam osobitného účelu, poisťovacím korporáciám a správcom za predpokladu, že pokiaľ ide o stavy, spoločný príspevok za sektor alebo subsektor peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu, poisťovacích korporácií a správcov, ktorým sa udeľuje výnimka, neprevyšuje 40 % vnútroštátnej držby peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu, poisťovacích korporácií a správcov.“

b)

V odseku 1 písm. b) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

môžu národné centrálne banky udeliť výnimky z požiadaviek na vykazovanie uvedených v článku 3 ods. 1 peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom, finančným spoločnostiam osobitného účelu, poisťovacím korporáciám a správcom za predpokladu, že pokiaľ ide o stavy, spoločný príspevok za sektor alebo subsektor peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu, poisťovacích korporácií a správcov, ktorým sa udeľuje výnimka, neprevyšuje 5 % vnútroštátnej držby peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu, poisťovacích korporácií a správcov.“

c)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Národné centrálne banky môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z požiadaviek na vykazovanie úverovým inštitúciám za predpokladu, že pokiaľ ide o stavy, spoločný príspevok úverových inštitúcií, ktorým sa udeľuje výnimka, neprevyšuje 5 % celkového objemu cenných papierov v príslušnom členskom štáte eurozóny. Tento limit však možno zvýšiť na 15 % v prvých dvoch rokoch po začatí vykazovania podľa tohto nariadenia.“

d)

Vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.   Národné centrálne banky môžu udeliť výnimky z požiadaviek na vykazovanie uvedených v článku 3 ods. 1 poisťovacím korporáciám takto:

a)

národné centrálne banky môžu udeliť výnimky poisťovacím korporáciám na základe celkového objemu cenných papierov s kódom ISIN v držbe poisťovacích korporácií za predpokladu, že pokiaľ ide o stavy, spoločný príspevok poisťovacích korporácií, ktorým sa udeľuje výnimka, neprevyšuje 5 % celkového objemu cenných papierov v príslušnom členskom štáte eurozóny, alebo

b)

národné centrálne banky môžu udeliť výnimky poisťovacím korporáciám na základe celkového objemu cenných papierov s kódom ISIN v držbe poisťovacích korporácií za predpokladu, že:

i)

pokiaľ ide o stavy, spoločný príspevok poisťovacích korporácií, ktorým sa udeľuje výnimka, neprevyšuje 20 % celkového objemu cenných papierov v príslušnom členskom štáte eurozóny, a

ii)

údaje vykazované poisťovacími korporáciami priamo v súlade s článkom 3 ods. 1 a údaje vykazované správcami týkajúce sa držby poisťovacích korporácií, ktoré sa nevykazujú priamo, spoločne predstavujú podľa jednotlivých cenných papierov aspoň 95 % celkového objemu cenných papierov s kódom ISIN v držbe poisťovacích korporácií v každom členskom štáte eurozóny.“

e)

Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Národné centrálne banky môžu udeliť výnimky z požiadaviek na vykazovanie uvedených v článku 3 ods. 1 všetkým fondom peňažného trhu za predpokladu, že celkový objem cenných papierov s kódom ISIN v ich držbe predstavuje menej než 2 % cenných papierov v držbe fondov peňažného trhu z eurozóny.

4.   Národné centrálne banky môžu udeliť výnimky z požiadaviek na vykazovanie uvedených v článku 3 ods. 1 všetkým finančným spoločnostiam osobitného účelu, pokiaľ celkových objem cenných papierov s kódom ISIN v ich držbe predstavuje menej než 2 % cenných papierov v držbe finančných spoločností osobitného účelu z eurozóny.“

f)

V odseku 5 sa dopĺňa toto písm. c):

„c)

národné centrálne banky môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z požiadaviek na vykazovanie uvedených v článku 3 ods. 2a správcom za predpokladu, že údaje vykazované poisťovacími korporáciami priamo v súlade s článkom 3 ods. 1 a údaje vykazované správcami týkajúce sa držby poisťovacích korporácií, ktoré sa nevykazujú priamo, spoločne predstavujú podľa jednotlivých cenných papierov aspoň 95 % celkového objemu cenných papierov s kódom ISIN v držbe poisťovacích korporácií v každom členskom štáte eurozóny.“

g)

Vkladá sa tento odsek 6a:

„6a.   Národné centrálne banky môžu rozhodnúť, že udelia výnimky z požiadaviek na vykazovanie uvedených v článku 3 ods. 8 subjektom na čele skupín pre vykazovanie za predpokladu, že národné centrálne banky môžu odvodzovať údaje, ktoré majú subjekty na čele skupín pre vykazovanie vykazovať, z údajov zbieraných z iných zdrojov.“

h)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Národné centrálne banky môžu rozhodnúť, že udelia výnimky z požiadaviek na vykazovanie podľa tohto nariadenia, ak aktuálne spravodajské jednotky vykazujú rovnaké údaje podľa nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32), nariadenia (ES) č. 958/2007 (ECB/2007/8), nariadenia (ES) č. 24/2009 (ECB/2008/30) alebo nariadenia (EÚ) č. 1374/2014 (ECB/2014/50), alebo ak národné centrálne banky môžu inak odvodiť rovnaké údaje v súlade s minimálnymi štatistickými normami vymedzenými v prílohe III.“

5.

Vkladá sa tento článok 7a:

„Článok 7a

Zlúčenie alebo splynutie, rozdelenie a reorganizácia

V prípade zlúčenia alebo splynutia, rozdelenia alebo reorganizácie, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie štatistických povinností, dotknuté spravodajské jednotky informujú príslušnú NCB, a to priamo alebo prostredníctvom príslušného PVO v súlade s dohodami o spolupráci, len čo sa úmysel uskutočniť takúto operáciu stane verejne známym a včas pred tým, ako sa táto operácia stane účinnou, o postupoch, ktoré sa plánujú použiť na splnenie požiadaviek na štatistické vykazovanie ustanovených v tomto nariadení.“

6.

Vkladá sa tento článok 10a:

„Článok 10a

Prvé vykazovanie po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2015/730 (ECB/2015/18) (**)

1.   Ak nie je v tomto článku uvedené inak, po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2015/730 (ECB/2015/18) sa ako prvé vykazujú údaje týkajúce sa referenčného obdobia marec 2015.

2.   Poisťovacie korporácie ako prvé vykazujú podľa článku 3 ods. 1 údaje týkajúce sa referenčného obdobia marec 2016.

3.   Správcovia ako prvé vykazujú podľa článku 3 ods. 2a údaje týkajúce sa referenčného obdobia marec 2016.

4.   Poisťovacie korporácie ako prvé vykazujú podľa článku 3 ods. 2b ročné údaje týkajúce sa referenčného roka 2016.

(**)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/730 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (Ú. v. EÚ L 116, 7.5.2015, s. 5).“"

Článok 2

Zmeny príloh I a II k nariadeniu (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) sa menia v súlade s prílohami I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. apríla 2015

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ C 72, 28.2.2015, s. 3.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie (ECB/2014/50) (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 36).

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24) (Ú. v. EÚ L 305, 1.11.2012, s. 6).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) sa mení takto:

1.

Časť 1 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„Peňažné finančné inštitúcie, investičné fondy a správcovia vykazujúci údaje o vlastnej držbe cenných papierov alebo o cenných papieroch, ktoré majú v správe v mene investorov, ktorí sú rezidentmi, sú povinné poskytnúť štatistické informácie v súlade s jedným z nasledujúcich prístupov:“ a

b)

V odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„Finančné spoločnosti osobitného účelu a poisťovacie korporácie poskytujú štatistické informácie v súlade s jedným z nasledujúcich prístupov:“

2.

Časť 2 sa nahrádza takto:

„ČASŤ 2

Údaje o vlastnej držbe cenných papierov s kódom ISIN peňažnými finančnými inštitúciami, investičnými fondmi, finančnými spoločnosťami osobitného účelu, poisťovacími korporáciami a správcami

Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórie cenných papierov ‚dlhové cenné papiere‘ (F.3), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.52), vykazujú finanční investori, ktorí patria k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom, finančným spoločnostiam osobitného účelu alebo poisťovacím korporáciám a správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie s odkazom na vlastnú držbu cenných papierov. Údaje sa vykazujú v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v prílohe II:

a)

vykazujú sa údaje v kolónkach 1 a 2,

b)

vykazujú sa údaje buď v súlade s bodom i) alebo s bodom ii) nasledovne:

i)

ak peňažné finančné inštitúcie, investičné fondy, finančné spoločnosti osobitného účelu, poisťovacie korporácie a správcovia vykazujú finančné transakcie podľa jednotlivých cenných papierov, vykazujú sa údaje v kolónke 5 a, ak to príslušná NCB vyžaduje, v kolónke 6, alebo

ii)

ak peňažné finančné inštitúcie, investičné fondy, finančné spoločnosti osobitného účelu, poisťovacie korporácie a správcovia nevykazujú finančné transakcie podľa jednotlivých cenných papierov, vykazujú sa údaje v kolónke 6, ak to príslušná NCB vyžaduje.

Príslušná NCB môže rozhodnúť, že bude od finančných investorov patriacich k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom, finančným spoločnostiam osobitného účelu, poisťovacím korporáciám a od správcov požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 1 a 3 namiesto údajov podľa písm. a). V takom prípade sa namiesto údajov podľa písm. b) vykazujú údaje v kolónke 5 a, ak to príslušná NCB vyžaduje, v kolónke 7.

Príslušná NCB môže tiež rozhodnúť, že bude od finančných investorov patriacich k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom, finančným spoločnostiam osobitného účelu, poisťovacím korporáciám a od správcov požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 2b, 3 a 4.

Kolónka

Opis

1

Kód ISIN

2

Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota

2b

Základ pre vykazovanie

3

Trhová hodnota

4

Portfóliová investícia alebo priama investícia

5

Finančné transakcie

6

Iné zmeny v objeme vyjadrené v nominálnej hodnote

7

Iné zmeny v objeme vyjadrené v trhovej hodnote“

3.

Časť 3 sa mení takto:

a)

Pred tabuľku sa vkladá táto veta:

„Správcovia, ktorí vykazujú údaje o držbe cenných papierov poisťovacími korporáciami v súlade s článkom 3 ods. 2a, vykazujú tiež údaje v kolónke 9 alebo 10.“

b)

Tabuľka sa nahrádza takto:

„Kolónka

Opis

1

Kód ISIN

2

Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota

2b

Základ pre vykazovanie

3

Sektor držiteľa:

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.125) okrem finančných spoločností osobitného účelu zapojených do sekuritizačných transakcií, finančných pomocných inštitúcií (S.126), kaptívnych finančných inštitúcií a požičiavateľov peňazí (S.127)

Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (ďalšie delenie S.125)

Nefinančné korporácie (S.11)

Verejná správa (S.13) (1)

Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) (2)

4

Trhová hodnota

5

Portfóliová investícia alebo priama investícia

6

Finančné transakcie

7

Iné zmeny v objeme vyjadrené v nominálnej hodnote

8

Iné zmeny v objeme vyjadrené v trhovej hodnote

9

Inštitúcia, ktorá je držiteľom

10

Inštitúcia, ktorá je držiteľom, podlieha priamemu vykazovaniu

4.

Časť 6 sa mení takto:

a)

Posledná veta sa nahrádza takto:

„Príslušná NCB sa môže tiež rozhodnúť, že bude od subjektov na čele skupín pre vykazovanie požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 2b, 3 a 6.“

b)

Tabuľka sa nahrádza takto:

„Kolónka

Opis

Alternatívne možnosti vykazovania

1

Kód ISIN

i)

Úroveň v skupine

ii)

Rezidenti a nerezidenti vykazovaní osobitne

iii)

Podľa subjektu“

2

Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota

2b

Základ pre vykazovanie

3

Trhová hodnota

4

Rezidenti/nerezidenti

 

5

Subjekt skupiny

 

6

Emitent je súčasťou skupiny pre vykazovanie

 

 

 

5.

Časť 7 sa mení takto:

a)

Prvý odsek sa nahrádza takto:

„Pri každom cennom papieri, ktorému nebol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov ‚krátkodobé dlhové cenné papiere‘ (F.31), ‚dlhodobé dlhové cenné papiere‘ (F.32), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.52), môžu finanční investori patriaci k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom a finančným spoločnostiam osobitného účelu alebo poisťovacím korporáciám a správcovia vykazovať údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie. Údaje vykazujú v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v prílohe II:“

b)

V písmene a) sa body i) a ii) nahrádzajú takto:

„i)

údaje v kolónkach 1 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4), v kolónkach 6, 7 a 9 až 15, a buď v kolónke 16 alebo v kolónkach 17 a 18, za referenčný štvrťrok alebo mesiac podľa jednotlivých cenných papierov s použitím identifikačného čísla ako napríklad CUSIP, SEDOL, identifikačné číslo NCB atď., alebo

ii)

agregované údaje v kolónkach 2 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4), v kolónkach 6, 7 a 9 až 15, a buď v kolónke 16 alebo v kolónkach 17 a 18, za referenčný štvrťrok alebo mesiac.“

c)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

U správcov vykazujúcich údaje o cenných papieroch, ktoré držia v mene rezidentských finančných investorov, ktorí nemajú povinnosť vykazovať ich držbu cenných papierov a v mene nefinančných investorov, sa môžu štvrťročné alebo mesačné údaje vykazovať nasledovne:

i)

údaje v kolónkach 1 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4), v kolónkach 6 a 8 až 15, a buď v kolónke 16 alebo v kolónkach 17 a 18, za referenčný štvrťrok alebo mesiac podľa jednotlivých cenných papierov s použitím identifikačného čísla ako napríklad CUSIP, SEDOL, identifikačné číslo NCB atď., alebo

ii)

agregované údaje v kolónkach 2 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4), v kolónkach 6 a 8 až 15, a buď v kolónke 16 alebo v kolónkach 17 a 18, za referenčný štvrťrok alebo mesiac.

Správcovia, ktorí vykazujú údaje o držbe cenných papierov poisťovacími korporáciami v súlade s článkom 3 ods. 2a, vykazujú tiež údaje v kolónke 22 alebo 23.“

d)

Dopĺňa sa toto písmeno c):

„c)

U subjektov na čele bankových skupín vykazujúcich údaje o cenných papieroch, ktoré držia ich skupiny, vrátane nerezidentov, sa môžu štvrťročné údaje vykazovať nasledovne:

i)

údaje v kolónkach 1 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4) a v kolónkach 6 a 9 až 15, za referenčný štvrťrok podľa jednotlivých cenných papierov s použitím identifikačného čísla ako napríklad CUSIP, SEDOL, identifikačné číslo NCB atď., alebo

ii)

agregované údaje v kolónkach 2 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4) a v kolónkach 6 a 9 až 15, za referenčný štvrťrok.

Údaje podľa i) a ii) sa vykazujú v súlade s jednou s nasledujúcich možností:

i)

agregované za celú skupinu, alebo

ii)

osobitne za rezidentov a nerezidentov v skupine. V takom prípade sa vykazujú aj údaje v kolónke 19, alebo

iii)

osobitne za každý subjekt v skupine. V takom prípade sa vykazujú aj údaje v kolónke 20.

Príslušná NCB môže od subjektov na čele skupín pre vykazovanie požadovať, aby tiež vykazovali údaje v kolónke 21.“

e)

Tabuľka sa nahrádza takto:

„Kolónka

Opis

1

Identifikačný kód cenného papiera (identifikačné číslo NCB, CUSIP, SEDOL, iný)

2

Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota (3)

3

Základ pre vykazovanie

4

Ocenenie

5

Trhová hodnota

6

Nástroj:

Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)

Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)

Kótované akcie (F.511)

Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52)

7

Sektor alebo subsektor investorov vykazujúcich údaje o vlastnej držbe cenných papierov:

Centrálna banka (S.121)

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)

Fondy peňažného trhu (S.123)

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)

Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (ďalšie delenie S.125)

Poisťovacie korporácie (S.128)

8

Sektor alebo subsektor investorov vykazovaný správcami:

Iné finančné korporácie okrem peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu zapojených do sekuritizačných transakcií, poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Verejná správa (S.13) (4)

Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) (5)

9

Sektor alebo subsektor emitenta:

Centrálna banka (S.121)

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)

Fondy peňažného trhu (S.123)

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)

Iné finančné korporácie okrem peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu zapojených do sekuritizačných transakcií, poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125+S.126+S.127)

Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (podkategória S.125)

Poisťovacie korporácie a penzijné fondy (S.128+S.129) (6)

Nefinančné korporácie (S.11)

Verejná správa (S.13)

Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) (7)

10

Portfóliová investícia alebo priama investícia

11

Členenie podľa krajiny investora

12

Členenie podľa krajiny emitenta

13

Mena denominácie cenného papiera

14

Dátum emisie

15

Dátum splatnosti

16

Finančné transakcie

17

Úpravy vyplývajúce z precenenia

18

Ostatné zmeny v objeme

19

Rezidenti/nerezidenti

20

Subjekt skupiny

21

Emitent je súčasťou skupiny pre vykazovanie

22

Inštitúcia, ktorá je držiteľom

23

Inštitúcia, ktorá je držiteľom, podlieha priamemu vykazovaniu

6.

Dopĺňa sa táto časť 8:

„ČASŤ 8

Ročné vykazovanie cenných papierov s kódom ISIN vo vlastnej držbe poisťovacích korporácií

Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórie cenných papierov ‚dlhové cenné papiere‘ (F.3), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.52), vykazujú poisťovacie korporácie ročne údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie s odkazom na vlastnú držbu cenných papierov. Údaje sa vykazujú v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v prílohe II:

a)

Ak poisťovacie korporácie vykazujú údaje podľa jednotlivých cenných papierov, vykazujú sa údaje v kolónkach 1, 2, a 4,

b)

Príslušná NCB môže od finančných investorov patriacich k poisťovacím korporáciám požadovať, aby tiež vykazovali údaje v kolónkach 2b a 3,

c)

Ak poisťovacie korporácie vykazujú agregované údaje, vykazujú sa údaje v kolónkach 3 a 4 až 8.

Kolónka

Opis

1

Kód ISIN

2

Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota

2b

Základ pre vykazovanie

3

Trhová hodnota

4

Geografické členenie držiteľov (osobitne krajiny EHP, krajiny mimo EHP)

5

Nástroj:

Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)

Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)

Kótované akcie (F.511)

Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52)

6

Sektor alebo subsektor emitenta:

Centrálna banka (S.121)

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)

Fondy peňažného trhu (S.123)

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)

Iné finančné korporácie okrem peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu zapojených do sekuritizačných transakcií, poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125+S.126+S.127)

Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (podkategória S.125)

Poisťovacie korporácie a penzijné fondy (S.128+S.129) (8)

Nefinančné korporácie (S.11)

Verejná správa (S.13)

Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) (9)

7

Členenie podľa krajiny emitenta

8

Mena denominácie cenného papiera


(1)  Ak sú k dispozícii, subsektory ‚ústredná štátna správa‘ (S.1311), ‚regionálna štátna správa‘ (S.1312), ‚miestna samospráva‘ (S.1313) a ‚fondy sociálneho zabezpečenia‘ (S.1314) sa vykazujú oddelene.

(2)  Príslušná NCB môže od aktuálnej spravodajskej jednotky požadovať, aby osobitne identifikovala subsektory ‚domácnosti‘ (S.14) a ‚neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam‘ (S.15).“

(3)  U agregovaných údajov: počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota s rovnakým ocenením (pozri kolónku 4).

(4)  Ak sú k dispozícii, subsektory ‚ústredná štátna správa‘ (S.1311), ‚regionálna štátna správa‘ (S.1312), ‚miestna samospráva‘ (S.1313) a ‚fondy sociálneho zabezpečenia‘ (S.1314) sa vykazujú oddelene.

(5)  Ak sú k dispozícii, subsektory ‚domácnosti‘ (S.14) a ‚neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam‘ (S.15) sa vykazujú oddelene.

(6)  Ak sú k dispozícii, sektory ‚poisťovacie korporácie‘ (S.128) a ‚penzijné fondy‘ (S.129) sa vykazujú oddelene.

(7)  Príslušná NCB môže od aktuálnej spravodajskej jednotky požadovať, aby osobitne identifikovala subsektory ‚domácnosti‘ (S.14) a ‚neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam‘ (S.15).“

(8)  Ak sú k dispozícii, sektory ‚poisťovacie korporácie‘ (S.128) a ‚penzijné fondy'‘ (S.129) sa vykazujú oddelene.

(9)  Príslušná NCB môže od aktuálnej spravodajskej jednotky požadovať, aby osobitne identifikovala subsektory ‚domácnosti‘ (S.14) a ‚neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam‘ (S.15).“


PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) sa mení takto:

1.

V časti 1 sa tabuľka nahrádza takto:

„Kategória

Opis hlavných znakov

1.

Dlhové cenné papiere (F.3)

Dlhové cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje, ktoré preukazujú existenciu dlhu. Dlhové cenné papiere vykazujú tieto znaky:

a)

dátum emisie, kedy bol dlhový cenný papier vydaný,

b)

emisná cena, za ktorú investori kupujú dlhové cenné papiere pri ich prvom vydaní,

c)

dátum umorenia alebo splatnosti, kedy je splatná posledná zmluvne dohodnutá splátka istiny,

d)

odkupná cena alebo menovitá hodnota, ktorá predstavuje sumu, ktorú má emitent zaplatiť držiteľovi v čase splatnosti,

e)

pôvodná lehota splatnosti, ktorou je lehota od dátumu emisie do dátumu poslednej zmluvne dohodnutej splátky,

f)

zostávajúca alebo zostatková lehota splatnosti, ktorou je lehota od referenčného dátumu do dátumu poslednej zmluvne dohodnutej splátky,

g)

kupónová sadzba, ktorú emitent platí držiteľovi dlhových cenných papierov; kupón môže byť pevne stanovený počas celej životnosti dlhového cenného papiera, alebo sa môže meniť v závislosti od inflácie, úrokových sadzieb alebo cien aktív. Zmenky a dlhové cenné papiere s nulovým kupónom nemajú žiadny kupónový úrok,

h)

kupónové dátumy, kedy emitent platí kupón držiteľom cenných papierov,

i)

emisná cena, odkupná cena a kupónová sadzba môžu byť denominované (alebo splatené) buď v národnej mene alebo v cudzích menách.

Úverový rating dlhových cenných papierov, ktorým sa posudzuje dôveryhodnosť jednotlivej emisie dlhových cenných papierov, je prideľovaný uznávanými agentúrami na základe ratingových kategórií.

V prípade uvedenom v písm. c) sa deň splatnosti môže zhodovať s dňom zámeny dlhového cenného papiera na akciu. Zameniteľnosť v tomto kontexte znamená, že držiteľ môže vymeniť dlhový cenný papier za podiel na majetku emitenta. Vymeniteľnosť znamená, že držiteľ môže vymeniť dlhový cenný papier za akcie spoločnosti inej, ako je emitent. Večné cenné papiere, ktoré nemajú uvedený dátum splatnosti, sú klasifikované ako dlhové cenné papiere.

1a.

Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)

Dlhové cenné papiere, ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej, a dlhové cenné papiere splatné na požiadanie veriteľa.

1b.

Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)

Dlhové cenné papiere, ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok, alebo ktoré nemajú stanovenú splatnosť.

2.

Majetkové účasti (F.51)

Majetkové účasti sú finančné aktívum, ktoré predstavuje nárok na zostatkovú hodnotu spoločnosti po tom, ako boli uspokojené iné nároky. Vlastníctvo majetkových účastí v právnických osobách sa zvyčajne preukazuje akciami, podielmi, potvrdeniami o úschove, účastinami alebo inými dokumentmi. Akcie a podiely majú rovnaký význam.

Majetkové účasti sa členia do týchto subkategórií: kótované akcie (F.511), nekótované akcie (F.512) a ostatné majetkové účasti (F.519).

2a.

Kótované akcie (F.511)

Kótovanéakcie sú majetkové cenné papiere kótované na burze. Burzou môže byť uznaná burza cenných papierov alebo iná forma sekundárneho trhu. Kótované akcie sa takisto označujú ako akcie obchodované na burze. Existencia kótovaných cien akcií kótovaných na burze znamená, že súčasné trhové ceny sú zvyčajne bežne dostupné.

3.

Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52)

Akcie investičných fondov sú akcie investičného fondu, ak má fond korporačnú štruktúru. Sú známe ako podielové listy, ak je fond podielovým fondom. Investičné fondy sú podnikmi kolektívneho investovania, prostredníctvom ktorých investori zhromažďujú finančné prostriedky na investovanie do finančných a/alebo nefinančných aktív.

Akcie investičných fondov sa členia do týchto subkategórií: akcie alebo podielové listy fondov peňažného trhu (F.521) a akcie alebo podielové listy investičných fondov iných ako fondy peňažného trhu (F.522).“

2.

V časti 2 sa tabuľka nahrádza takto:

„Sektor

Vymedzenie pojmu

1.

Nefinančné korporácie (S.11)

Sektor nefinančných korporácií (S.11) pozostáva z inštitucionálnych jednotiek, ktoré sú nezávislými právnickými osobami, trhovými výrobcami, a ktorých hlavnou činnosťou je výroba výrobkov a nefinančných služieb. Sektor nefinančných korporácií zároveň zahŕňa nefinančné kvázikorporácie.

2.

Centrálna banka (S.121)

Subsektor centrálnej banky (S.121) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktorých hlavnou funkciou je emitovať menu, zachovávať vnútornú a vonkajšiu hodnotu meny a mať v držbe všetky medzinárodné rezervy krajiny alebo ich časť.

3.

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)

Subsektor korporácií prijímajúcich vklady okrem centrálnej banky (S.122) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej banky a fondov peňažného trhu, ktoré sa zapájajú hlavne do finančného sprostredkovania a ktorých predmetom podnikania je prijímať vklady a/alebo blízke náhrady vkladov od inštitucionálnych jednotiek, teda nielen od peňažných finančných inštitúcií, a na vlastný účet poskytovať úvery a/alebo investovať do cenných papierov.

4.

Fondy peňažného trhu (S.123)

Subsektor fondov peňažného trhu (S.123) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej banky a úverových inštitúcií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania. Predmetom ich podnikania je emitovať akcie alebo podielové listy investičných fondov, ktoré predstavujú blízke náhrady vkladov od inštitucionálnych jednotiek, a na vlastný účet investovať predovšetkým do akcií/podielových listov fondov peňažného trhu, krátkodobých dlhových cenných papierov a/alebo vkladov.

Fondy peňažného trhu zahŕňajú investičné fondy (trusts), podielové fondy a iné schémy kolektívneho investovania, ktorých akcie alebo podielové listy predstavujú blízke náhrady vkladov.

5.

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)

Subsektor investičných fondov iných ako fondy peňažného trhu (S.124) pozostáva zo všetkých schém kolektívneho investovania okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektora fondov peňažného trhu, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania. Predmetom ich podnikania je emitovať akcie alebo podielové listy investičných fondov, ktoré nepredstavujú blízke náhrady vkladov, a na vlastný účet investovať predovšetkým do finančných aktív iných ako krátkodobé finančné aktíva a do nefinančných aktív (zvyčajne nehnuteľností). Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu zahŕňajú investičné fondy, podielové fondy a iné schémy kolektívneho investovania, ktorých akcie alebo podielové listy sa nepovažujú za blízke náhrady vkladov.

6.

Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125)

Subsektor ostatných finančných sprostredkovateľov okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania tým, že od inštitucionálnych jednotiek preberajú záväzky vo forme inej ako mena, vklady alebo akcie investičných fondov, alebo vo vzťahu k poisteniu, penzijným a štandardizovaným schémam záruk.

7.

Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (ďalej len ‚finančné spoločnosti osobitného účelu‘)

Finančné spoločnosti osobitného účelu sú spoločnosti vykonávajúce sekuritizačné transakcie. Finančné spoločnosti osobitného účelu, ktoré spĺňajú kritéria inštitucionálnej jednotky, sú klasifikované v S.125, inak sa považujú za integrálnu súčasť materskej jednotky.

8.

Finančné pomocné inštitúcie (S.126)

Subsektor finančných pomocných inštitúcií (S.126) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do činností úzko spojených s finančným sprostredkovaním, ktoré však nie sú samotnými finančnými sprostredkovateľmi.

9.

Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.127)

Subsektor kaptívnych finančných inštitúcií a požičiavateľov peňazí (S.127) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sa nezapájajú do finančného sprostredkovania ani neposkytujú finančné pomocné služby, pričom s väčšinou ich aktív alebo pasív sa neobchoduje na otvorených trhoch.

10.

Poisťovacie korporácie (S.128)

Subsektor poisťovacích korporácií (S.128) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania v dôsledku rozloženia rizík, najmä vo forme priameho poistenia alebo zaistenia.

11.

Penzijné fondy (S.129)

Subsektor penzijných fondov (S.129) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania v dôsledku zdieľania sociálneho rizika a potrieb poistených osôb (sociálne poistenie). Penzijné fondy ako schémy sociálneho poistenia poskytujú dôchodkový príjem a často príspevky v prípade úmrtia a zdravotného postihnutia.

12.

Verejná správa (S.13)

Sektor verejnej správy (S.13) pozostáva z inštitucionálnych jednotiek, ktoré sú netrhovými výrobcami, ktorých produkcia je určená na individuálnu a kolektívnu spotrebu a sú financované povinnými platbami jednotiek patriacich do iných sektorov, ako aj inštitucionálnych jednotiek zapojených hlavne do prerozdeľovania národného dôchodku a bohatstva.

Sektor verejnej správy sa delí na tieto štyri subsektory: ústredná štátna správa (S.1311), regionálna štátna správa (S.1312), miestna samospráva (S.1313) a fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314).

13.

Domácnosti (S.14)

Sektor domácností (S.14) pozostáva z jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov ako spotrebiteľov a podnikateľov vyrábajúcich trhové výrobky a nefinančné a finančné služby (trhoví výrobcovia) za predpokladu, že výrobe výrobkov a služieb sa nevenujú samostatné subjekty považované za kvázikorporácie. Zahŕňa aj jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, ktorí vyrábajú výrobky a nefinančné služby výlučne pre svoje vlastné konečné použitie.

14.

Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)

Sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15) pozostáva z neziskových inštitúcií, ktoré sú samostatnými právnickými osobami slúžiacimi domácnostiam a ktoré sú súkromnými netrhovými výrobcami. Ich hlavnými zdrojmi sú dobrovoľné príspevky v hotovosti alebo v naturáliách od domácností v postavení spotrebiteľov, platby od verejnej správy a majetkové príjmy.“

3.

Časť 3 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa dopĺňa táto veta:

„Finančné transakcie zahŕňajú najmä zrušenie dlhu na základe vzájomnej dohody medzi dlžníkom a veriteľom (zrušenie alebo odpustenie dlhu).“

b)

V odseku 4 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

Precenenia v dôsledku zmien cien zahŕňajú zmeny v hodnote stavov ku koncu obdobia, ku ktorým dôjde počas referenčného obdobia z dôvodu zmien referenčnej hodnoty, v ktorej sú zaznamenané, t.j. zisky alebo straty z držby. Zahŕňajú tiež zmeny finančných pohľadávok vyplývajúce zo zníženia hodnoty, ktoré odrážajú skutočné trhové hodnoty obchodovateľných finančných pohľadávok.“

c)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.

Ostatné zmeny v objeme zahŕňajú zmeny v objeme aktív, ku ktorým môže dôjsť na strane investora v dôsledku: a) zmien štatistického vymedzenia spravodajskej skupiny (napr. preklasifikovanie a reštrukturalizácia inštitucionálnych jednotiek (*)), b) preklasifikovania aktív, c) chýb vo vykazovaní, ktoré boli opravené vo vykazovaných údajoch len v ohraničenom časovom rozpätí, d) odpísania alebo zníženia hodnoty nedobytných pohľadávok zo strany veriteľov, ak sú tieto úvery vo forme cenných papierov alebo e) zmeny sídla investora;

(*)  Napríklad v prípade zlúčenia alebo splynutia a prevzatia, prechod finančných aktív a záväzkov, ktoré existujú medzi preberanou spoločnosťou a tretími stranami, na preberajúcu spoločnosť.“"

.


Top