Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0502

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/502 z  24. marca 2015 o povolení prípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice (držiteľ povolenia Micro Bio-System Ltd) Text s významom pre EHP

OJ L 79, 25.3.2015, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/502/oj

25.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/502

z 24. marca 2015

o povolení prípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice (držiteľ povolenia Micro Bio-System Ltd)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404. K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku z 11. septembra 2014 (2) k záveru, že prípravok Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie. Takisto sa dospelo k záveru, že doplnková látka má potenciál zlepšiť produkciu mlieka dojníc. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(9):3830.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1871

Micron Bio-Systems Ltd

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 s minimálnym obsahom:

v pevnom stave 1 × 1010 JTK/g doplnkovej látky

Charakteristika účinnej látky

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Analytická metóda  (1)

Identifikácia: Polymerázová reťazová reakcia (PCR)

Meranie: Platničková metóda kultivácie na agare s kvasinkovým extraktom, dextrózou a chlóramfenikolom (CGYE) – EN 15789

Dojnice

4,4 × 108

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte podmienky skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka doplnkovej látky: 1 × 1010 JTK/na kus/na deň.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii používať ochranu dýchacích ciest, očí a pokožky.

14. apríl 2025


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Európskej únie pre kŕmne doplnkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top