EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0461

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/461 z  19. marca 2015 , ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postup na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o žiadosti o používanie vnútorného modelu skupiny v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES Text s významom pre EHP

OJ L 76, 20.3.2015, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/461/oj

20.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/461

z 19. marca 2015,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postup na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o žiadosti o používanie vnútorného modelu skupiny v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (1), a najmä na jej článok 231 ods. 4,

keďže:

(1)

Pre zabezpečenie účinného postupu na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o vnútorných modeloch skupiny je nevyhnutná efektívna výmena relevantných informácií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

(2)

V snahe zabezpečiť konzistentné uplatňovanie postupu na dosiahnutie spoločného rozhodnutia je dôležité, aby bol každý krok dobre zadefinovaný. Jasným postupom sa takisto uľahčí výmena informácií, podporí vzájomné porozumenie, rozvinú vzťahy medzi príslušnými orgánmi dohľadu a podporí účinný dohľad.

(3)

Včasné a realistické plánovanie postupu spoločného rozhodovania má zásadný význam. Každý príslušný orgán dohľadu by mal orgánu dohľadu nad skupinou poskytovať relevantné informácie včas.

(4)

Zavedením a zdokumentovaním jasných postupov pre obsah a vykonanie spoločného rozhodnutia by sa malo zaistiť, že takéto rozhodnutie je plne odôvodnené.

(5)

Postup na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o žiadosti o používanie vnútorného modelu skupiny by mal byť konzistentný pre spoločné rozhodnutie o väčších zmenách a pre zmeny v koncepcii zmeny modelu pre vnútorné modely skupiny.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

(7)

EIOPA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, zanalyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (2).

(8)

S cieľom zvýšiť právnu istotu v súvislosti s režimom dohľadu počas obdobia postupného zavádzania stanoveného v článku 308a smernice 2009/138/ES, ktoré sa začne 1. apríla 2015, je dôležité zabezpečiť, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr, a to dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú postupy, ktoré majú orgány dohľadu dodržiavať s cieľom dospieť k spoločnému rozhodnutiu podľa článku 231 ods. 2 smernice 2009/138/ES o žiadosti o povolenie používať vnútorný model skupiny na výpočet konsolidovanej kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny, ako aj kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovní a zaisťovní v skupine.

Článok 2

Vymedzenie pojmu

Na účely tohto nariadenia sú „príslušné orgány dohľadu“ orgány dohľadu všetkých členských štátov, v ktorých sídlia ústredia všetkých prepojených poisťovní a zaisťovní žiadajúcich o používanie vnútorného modelu skupiny na výpočet svojej kapitálovej požiadavky na solventnosť.

Článok 3

Dohoda o postupe

1.   Príslušné orgány dohľadu sa dohodnú na postupe na dosiahnutie spoločného rozhodnutia a na spôsobe jeho formalizácie vrátane časového rámca, hlavných krokov a výsledkov, pričom zohľadnia aj požiadavky uvedené v smernici 2009/138/ES, ktoré sú bližšie určené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/35 (3), ktorým sa dopĺňa smernica 2009/138/ES. S cieľom urobiť všetko v rámci svojich právomocí na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa článku 231 ods. 2 smernice 2009/138/ES každý príslušný orgán dohľadu zabezpečí, aby sa hlavné kroky a výsledky stanovené pre dohodnutý postup dosiahli včas.

2.   Príslušné orgány dohľadu zohľadňujú pri dosahovaní dohody o postupe všetky právne prekážky alebo vnútorné postupy, ktoré im môžu brániť vyjadriť v stanovenom časovom rámci svoje formálne stanovisko k žiadosti. Na tento účel sa všetky príslušné orgány dohľadu navzájom informujú o prípadných právnych prekážkach alebo vnútorných postupoch, ktoré môžu existovať v ich príslušnom orgáne dohľadu.

3.   Príslušné orgány dohľadu poskytujú ostatným príslušným orgánom akékoľvek informácie, ktoré môžu byť relevantné pre rozhodnutie o žiadosti, a to čo možno najskôr.

4.   V prípade, že príslušný orgán dohľadu vznesie otázku týkajúcu sa postupu, najmä keď nie je pravdepodobné, že sa pri rozhodovaní dosiahne zhoda, ostatným príslušným orgánom dohľadu vysvetlí príslušné dôvody a uvedie, či danú vec plánuje postúpiť orgánu EIOPA podľa článku 231 ods. 3 smernice 2009/138/ES. Orgán dohľadu nad skupinou vedie so všetkými príslušnými orgánmi dohľadu diskusiu s cieľom nájsť v danej veci riešenie. Orgány dohľadu sa dohodnú na časovom rámci na dosiahnutie riešenia.

5.   Ak sa v dohodnutom časovom rámci nedosiahne uspokojivé riešenie a daný orgán dohľadu sa rozhodne postúpiť danú vec orgánu EIOPA, urobí tak bezodkladne.

Článok 4

Návrh rozhodnutia

1.   Príslušné orgány dohľadu pred vydaním návrhu rozhodnutia potvrdia, že posúdenie žiadosti bolo dokončené a že výsledok tohto posúdenia predstavuje základ pre rozhodnutie o žiadosti.

2.   Ostatné príslušné orgány dohľadu oznámia orgánu dohľadu nad skupinou svoje príspevky k návrhu rozhodnutia písomne tak, že zhrnú výsledky uskutočneného posúdenia.

3.   Orgán dohľadu nad skupinou vypracuje na základe príspevkov príslušných orgánov dohľadu uvedených v odseku 2 písomný návrh rozhodnutia, prípadne vrátane podmienok, ktoré sa na navrhované rozhodnutie vzťahujú. Tento návrh zahŕňa odôvodnenie rozhodnutia a prípadne aj odôvodnenie podmienok.

4.   Orgán dohľadu nad skupinou zohľadňuje pri vypracúvaní návrhu rozhodnutia prípadne aj stanoviská, ktoré počas posudzovania žiadosti vyjadrili ostatné príslušné orgány dohľadu, pokiaľ ide o vhodnosť vnútorného modelu skupiny na výpočet konsolidovanej kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny. Ak je to relevantné, orgán dohľadu nad skupinou zohľadňuje aj stanoviská ostatných orgánov dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu, pokiaľ ide o vnútorný model skupiny.

5.   Orgán dohľadu nad skupinou zasiela návrh rozhodnutia príslušným orgánom dohľadu a prípadne ostatným členom a účastníkom kolégia.

6.   Príslušné orgány dohľadu poskytujú orgánu dohľadu nad skupinou svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia písomne vrátane stanoviska k podmienkam, ak je to uplatniteľné, ktoré sa na navrhované rozhodnutie vzťahujú. Orgán dohľadu nad skupinou zhrnie doručené stanoviská a ostatným príslušným orgánom dohľadu poskytne ich syntézu.

7.   Orgán dohľadu nad skupinou zorganizuje aspoň jedno zasadanie s ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu s cieľom rokovať o návrhu rozhodnutia a poskytnutých stanoviskách. Tieto zasadania sa môžu uskutočniť formou fyzického stretnutia alebo iným spôsobom, keď sa na ňom dohodnú všetky príslušné orgány dohľadu. Cieľom rokovania je dosiahnutie zhody o spoločnom rozhodnutí. Každý príslušný orgán dohľadu potom potvrdí svoje stanoviská alebo orgánu dohľadu nad skupinou zašle písomne svoje konečné stanoviská a námietky.

Článok 5

Konečné rozhodnutie

1.   V prípade uvedenom v článku 231 ods. 5 smernice 2009/138/ES, keď bolo dosiahnuté spoločné rozhodnutie, orgán dohľadu nad skupinou:

a)

zdokumentuje konečné rozhodnutie o žiadosti a prípadne podmienkach, ktoré sa na rozhodnutie vzťahujú;

b)

zašle konečné rozhodnutie všetkým členom kolégia a prípadne jeho účastníkom, spolu so stanoviskami príslušných orgánov dohľadu.

V prípade uvedenom v prvom pododseku musia dohodu o konečnom rozhodnutí písomne potvrdiť zástupcovia príslušných orgánov dohľadu s náležitým oprávnením zaväzovať svoje príslušné orgány.

2.   V prípade uvedenom v článku 231 ods. 6 smernice 2009/138/ES, keď spoločné rozhodnutie nebolo dosiahnuté, orgán dohľadu nad skupinou:

a)

zdokumentuje svoje konečné rozhodnutie;

b)

zdokumentuje stanoviská a námietky uvedené v článku 4 ods. 7;

c)

pri poskytnutí dokumentu, v ktorom je uvedené jeho stanovisko podľa článku 231 ods. 6 smernice 2009/138/ES, príslušným orgánom dohľadu uvedie stanoviská a námietky dotknutých príslušných orgánov dohľadu a prípadne dôvody odchýlenia orgánu dohľadu nad skupinou od týchto stanovísk;

d)

zašle rozhodnutie ostatným členom kolégia a prípadne jeho účastníkom, spolu so stanoviskami a námietkami príslušných orgánov dohľadu.

Článok 6

Oznámenie rozhodnutia

1.   Po prijatí konečného rozhodnutia orgán dohľadu nad skupinou bezodkladne oznámi rozhodnutie žiadateľovi.

2.   V prípade povolenia používať vnútorný model skupiny orgán dohľadu v rozhodnutí uvedie:

a)

či rozhodnutie bolo spoločným rozhodnutím podľa článku 231 ods. 5 smernice 2009/138/ES alebo či ho prijal orgán dohľadu nad skupinou podľa článku 231 ods. 6 smernice 2009/138/ES;

b)

odôvodnenie rozhodnutia;

c)

názvy prepojených podnikov zahrnutých do rozsahu vnútorného modelu na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny;

d)

názvy prepojených podnikov, ktorým je umožnené používať vnútorný model skupiny na výpočet ich kapitálovej požiadavky na solventnosť;

e)

ak je to relevantné, riziká a hlavné zložky činnosti v rámci rozsahu čiastočného vnútorného modelu;

f)

dátum, od ktorého sa vypočítavajú kapitálové požiadavky na solventnosť uvedené v písmenách c) a d) pomocou vnútorného modelu skupiny;

g)

ak je to relevantné, podmienky, ktoré sa vzťahujú na povolenie používať vnútorný model skupiny, a odôvodnenie týchto podmienok;

h)

ak je to relevantné, požiadavka pre podnik, aby vypracoval a poskytol plán na rozšírenie rozsahu vnútorného modelu vrátane opisu a časového rámca tohto plánu;

i)

ak je to relevantné, integračná technika, ktorá bola schválená na používanie na integráciu čiastočného vnútorného modelu do štandardného vzorca kapitálovej požiadavky na solventnosť.

3.   V prípade, že používanie vnútorného modelu skupiny je zamietnuté, uvedie orgán dohľadu nad skupinou v rozhodnutí stručný opis častí alebo aspektov vnútorného modelu, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami na používanie vnútorného modelu skupiny, ako aj presný odkaz na požiadavky, ktoré nie sú splnené. V oznámení sa takisto uvedie, že zamietnutie neznamená, že ostatné požiadavky boli posúdené ako splnené.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2015, s. 1).


Top