Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0403

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/403 z  11. marca 2015 , ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o druhy rodu Ephedra a o Yohimbe [ Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] Text s významom pre EHP

OJ L 67, 12.3.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/403/oj

12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/403

z 11. marca 2015,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o druhy rodu Ephedra a o Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1925/2006 môže členský štát požiadať Komisiu, aby iniciovala postup zaradenia látky alebo zložky obsahujúcej inú látku ako je vitamín alebo minerálna látka do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006 na zoznam látok, ktorých použitie v potravinách je zakázané, obmedzené alebo podlieha preskúmaniu zo strany Únie v prípade, že daná látka môže predstavovať potenciálne riziko pre spotrebiteľa v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1925/2006.

(2)

Nemecko predložilo 7. septembra 2009 Komisii žiadosť, ktorá sa týkala možných škodlivých účinkov spojených s konzumáciou Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] a druhov rodu Ephedra a prípravkov z nich, a požiadalo Komisiu, aby v prípade týchto dvoch látok iniciovala postup podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1925/2006.

(3)

Žiadosť Nemecka spĺňa potrebné podmienky a požiadavky v článkoch 3 a 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 307/2012 (2).

(4)

Komisia požiadala 9. septembra 2011 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vyhodnotenie bezpečnosti používania druhov rodu Ephedra a Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] v potravinách.

(5)

Úrad prijal 3. júla 2013 vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti používania Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (3). Dospel k záveru, že chemická a toxikologická charakterizácia kôry zo stromu Yohimbe a prípravkov z nej používaných v potravinách pochádzajúcich z Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] nie sú dostatočné na vyvodenie záverov o ich bezpečnosti ako zložky potravín. Preto úrad nemôže poskytnúť poradenstvo v otázke denného príjmu kôry z Yohimbe a prípravkov z nej, ktorý by nevyvolával obavy o škodlivých účinkoch na ľudské zdravie.

(6)

Úrad prijal 6. novembra 2013 vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti používania druhov rodu Ephedra v potravinách (4). Zistil, že hoci predaj potravín, ktoré obsahujú chvojník a prípravky z neho, nie je v maloobchodných predajniach v Európe zdokumentovaný, výživové doplnky obsahujúce chvojník alebo prípravky z neho je možné ľahko kúpiť na internete, pričom väčšinou sa používajú na chudnutie a zlepšenie športových výkonov. Úrad dospel k záveru, že sa nedá vylúčiť možnosť nákupu bylinného čaju z chvojníka spotrebiteľmi cez internet. Vzhľadom na to, že chvojník a prípravky z neho sa predávajú takmer výlučne ako výživové doplnky, úrad vypočítal potenciálne úrovne expozície účinkom rastliny z výživových doplnkov. Dospel k záveru, že chvojník a prípravky z neho používané vo výživových doplnkoch môžu mať za následok expozíciu účinkom celkových ephedra alkaloidov alebo účinkom efedrínu, ktorá je v rozsahu terapeutickej dávky pre jednotlivé ephedra alkaloidy alebo efedrín v liekoch, prípadne ho môže prekročiť.

(7)

Úrad dospel k záveru, že vzhľadom na nedostatok adekvátnych údajov o toxicite nemôže poskytnúť poradenstvo v otázke denného príjmu chvojníka a prípravkov z neho zo všetkých potravín, ktorý by nevyvolával obavy o škodlivých účinkoch na ľudské zdravie. Napriek tomu dospel k záveru, že expozícia účinkom celkových ephedra alkaloidov alebo účinkom efedrínu najmä vo výživových doplnkoch, by mohla mať vážne škodlivé účinky na kardiovaskulárny a centrálny nervový systém (ako napr. vysoký krvný tlak a cievna mozgová príhoda), ktoré sa môžu v kombinácii s kofeínom zhoršovať. Preto predstavuje používanie chvojníka a prípravkov z neho obsahujúcich ephedra alkaloidy v potravinách vážne bezpečnostné riziko pre ľudské zdravie.

(8)

Komisii neboli po zverejnení stanovísk úradu k druhom rodu Ephedra a k Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] doručené pripomienky žiadnej zo zainteresovaných strán.

(9)

Keďže v súvislosti s používaním kôry z Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] a prípravkov z nej v potravinách môže dochádzať k škodlivým účinkom na zdravie, pričom naďalej v tejto veci pretrváva vedecká neistota, uvedená látka by mala podliehať preskúmaniu zo strany Únie, a preto by sa mala zaradiť do časti C prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006. Z tohto dôvodu by počas preskúmania zo strany Únie a dovtedy, kým sa po skončení preskúmania neprijme rozhodnutie o tom, či sa má používanie látky povoliť alebo či sa látka zaradí do časti A alebo B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006, mali aj naďalej platiť vnútroštátne ustanovenia upravujúce používanie Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] v potravinách.

(10)

Vzhľadom na závažné bezpečnostné obavy súvisiace s používaním chvojníka a prípravkov z neho v potravinách, najmä pokiaľ ide o expozíciu účinkom ephedra alkaloidov prítomných vo výživových doplnkoch, ako aj so zreteľom na to, že nie je možné stanoviť denný príjem chvojníka a prípravkov z neho, ktorý by nevyvolával obavy o škodlivých účinkoch na ľudské zdravie, by sa používanie tejto látky v potravinách malo zakázať. Preto by sa chvojník a prípravky z neho mali zaradiť do časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006 sa mení takto:

1.

Do časti A sa pridáva tento zápis:

„Chvojník a prípravky z neho, ktoré pochádzajú z druhov rodu Ephedra

.

2.

Do časti C sa pridáva tento zápis:

„Kôra z Yohimbe a prípravky z nej, ktoré pochádzajú z Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]“

.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 307/2012 z 11. apríla 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 102, 12.4.2012, s. 2).

(3)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS); Vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti používania Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(7):3302.

(4)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS); Vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti používania druhov Ephedra v potravinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(11):3467.


Top