EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0281

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/281 z  26. novembra 2014 , ktorým sa nahrádzajú prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

OJ L 54, 25.2.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/281/oj

25.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 54/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/281

z 26. novembra 2014,

ktorým sa nahrádzajú prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1), a najmä na jeho článok 77,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1215/2012 sa stanovuje obeh rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov v Únii. Uplatňovať sa začne 10. januára 2015.

(2)

V nariadení (EÚ) č. 1215/2012 sa v prílohách I a II stanovilo tlačivo osvedčenia o rozsudku v občianskych a obchodných veciach a tlačivo osvedčenia o verejnej listine alebo súdnom zmieri v občianskych a obchodných veciach.

(3)

Lotyšsko prijalo euro od 1. januára 2014. Preto by sa z tlačív mali vypustiť všetky odkazy na bývalú menu Lotyšska. Litva prijme euro od 1. januára 2015. Preto by sa z tlačív mali vypustiť všetky odkazy na menu Litvy.

(4)

Chorvátsko vstúpilo do Únie 1. júla 2013. Preto by sa do tlačív mali vložiť odkazy na Chorvátsko a jeho menu.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňovalo na prijatí nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

V súlade s článkom 3 ods. 2 dohody medzi Európskou úniou a Dánskom však Dánsko listom z 20. decembra 2012 oznámilo (2) Komisii svoje rozhodnutie vykonávať obsah nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Preto by sa do tlačív mali vložiť odkazy na Dánsko a jeho menu.

(7)

V záujme zrozumiteľnosti je vhodné prílohy I a II nahradiť.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 1215/2012 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 26. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 4.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

PRÍLOHA II

Image

Image

Image


Top