Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/227 z  9. januára 2015 , ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 48/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/227

z 9. januára 2015,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 99 ods. 5 štvrtý pododsek, článok 99 ods. 6 štvrtý pododsek, článok 101 ods. 4 tretí pododsek a článok 394 ods. 4 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 sa stanovujú požiadavky, v súlade s ktorými by mali inštitúcie vykazovať informácie týkajúce sa ich súladu s nariadením (EÚ) č. 575/2013.

(2)

Vykazovanie jednotných, presných a porovnateľných informácií o rezervách na úverové straty a opatreniach týkajúcich sa expozícií s odloženou splatnosťou podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 (2) je dôležitým prvkom na získanie podrobného prehľadu o rizikových profiloch inštitúcií a systémovom riziku, ktoré predstavujú pre finančný sektor. V kontexte neistoty, pokiaľ ide o kvalitu aktív v celej Únii, a na to, aby Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a príslušné orgány získali komplexný prehľad o rizikovom profile činností inštitúcií, ako aj na to, aby Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) vykonával svoje úlohy v oblasti makroprudenciálneho dohľadu, by inštitúcie mali vykazovať informácie o svojich činnostiach týkajúcich sa odloženia splatnosti a problémových expozíciách.

(3)

Na činnosti týkajúce sa odloženia splatnosti a problémové expozície sa vzťahujú existujúce účtovné požiadavky na zverejňovanie informácií o expozíciách voči úverom a dlhovým cenným papierom a ich kreditnej kvalite podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (3) a podľa smernice Rady 86/635/EHS (4). Neexistuje však komplexné, harmonizované vymedzenie pojmov odloženia splatnosti a problémových expozícií, ani konkrétne a podrobné požiadavky na vykazovanie na účely dohľadu.

(4)

Technické predpisy by preto mali stanoviť špecifické vymedzenie pojmov odloženia splatnosti a problémových expozícií, ako aj vzory na vykazovanie, ktoré EBA, príslušným orgánom a ESRB umožnia oprieť sa o koncepcie kvality aktív, ktoré budú harmonizované v ešte väčšej miere, než súčasné existujúce koncepcie. Tým by sa dali vykazované údaje ešte viac porovnávať, pretože rozdiely vyplývajúce z rôznych koncepcií odloženia splatnosti a rozdiely pri vykonávaní vymedzenia zlyhania a zníženia hodnoty v celej Únii by boli minimálne. V tomto zmysle by vymedzenie problémovej expozície malo fungovať ako harmonizovaný index kvality aktív a klasifikačný nástroj, a nie ako náhrada existujúcich vymedzení zlyhania a zníženia hodnoty.

(5)

Aby mali inštitúcie a príslušné orgány dostatok času na vykonanie požiadaviek tohto nariadenia, pokiaľ ide o činnosti týkajúce sa odloženia splatnosti a problémové expozície spôsobom, ktorý prinesie údaje vysokej kvality, na tieto požiadavky vykazovania by sa mal vzťahovať odložený dátum zasielania.

(6)

V snahe zabezpečiť správne uplatňovanie požiadaviek stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 by sa mali ďalej spresniť vzory, pokyny a vymedzenia pojmov používané na účely vykazovania zo strany inštitúcií na účely dohľadu. Z dôvodu právnej istoty je preto vhodné nahradiť niektoré vzory príloh I, III a IV a zmeniť niektoré pokyny stanovené v prílohách II, V, VII a IX. Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré EBA predložil Komisii.

(7)

EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, pokiaľ ide o činnosti týkajúce sa odloženia splatnosti a problémové expozície, z ktorých toto nariadenie sčasti vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (5) o stanovisko.

(8)

Vzhľadom na to, že ostatné potrebné zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 nepredstavujú podstatné zmeny, EBA v súlade s článkom 15 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 nevykonal žiadne ďalšie otvorené konzultácie, keďže by to podľa neho bolo neprimerané vo vzťahu k rozsahu a vplyvu dotknutého návrhu vykonávacích technických predpisov.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie predkladali príslušným orgánom údaje týkajúce sa dohľadu čo najskôr, aby tieto orgány mali k dispozícii komplexný prehľad o inštitúciách, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 sa mení takto:

1.

Článok 5 písm. b) bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

informácie o všetkých sekuritizačných expozíciách uvedené vo vzore 14 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.9 prílohy II.

Inštitúcie sú z predkladania uvedených informácií o sekuritizáciách vyňaté, ak sú súčasťou skupiny v rovnakej krajine, v ktorej podliehajú požiadavkám na vlastné zdroje;“.

2.

V článku 18 sa dopĺňa tento odsek:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, je prvým dátumom zasielania v prípade vzorov 18 a 19 v prílohe III 31. december 2014. Riadky a stĺpce vzorov 6, 9.1, 20.4, 20.5 a 20.7 v prílohe III odkazujúce na expozície s odloženou splatnosťou a problémové expozície sa vypĺňajú pre dátum zasielania 31. december 2014“.

3.

Prílohy I až V sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha VII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha IX sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. januára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (U. v. EÚ L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Smernica Rady z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. EÚ L 372, 31.12.1986, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

VYKAZOVANIE VLASTNÝCH ZDROJOV A POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE

VZORY COREP

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru / skupiny vzorov

Skrátený názov

 

 

KAPITÁLOVÁ PRIMERANOSŤ

CA

1

C 01.00

VLASTNÉ ZDROJE

CA1

2

C 02.00

POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

CA2

3

C 03.00

PODIELY KAPITÁLU

CA3

4

C 04.00

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:

CA4

 

 

PRECHODNÉ USTANOVENIA

CA5

5.1

C 05.01

PRECHODNÉ USTANOVENIA

CA5.1

5.2

C 05.02

NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC

CA5.2

 

 

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY

GS

6.1

C 06.01

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU

GS Total

6.2

C 06.02

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH

GS

 

 

KREDITNÉ RIZIKO

CR

7

C 07.00

KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR SA

 

 

KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE

CR GB

9.1

C 09.01

Tabuľka 9.1 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (SA expozície)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabuľka 9.2 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (IRB expozície)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabuľka 9.3 – Rozčlenenie požiadaviek na celkové vlastné zdroje pre kreditné riziko príslušných expozícií voči kreditným rizikám podľa krajín

CR GB 3

 

 

KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM. ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

CR SETT

12

C 12.00

KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE

CR SEC IRB

14

C 14.00

PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH

CR SEC Details

 

 

OPERAČNÉ RIZIKO

OPR

16

C 16.00

OPERAČNÉ RIZIKO

OPR

17

C 17.00

OPERAČNÉ RIZIKO: HRUBÉ STRATY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU

OPR Details

 

 

TRHOVÉ RIZIKO

MKR

18

C 18.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO

MKR SA FX

23

C 23.00

TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA

MKR IM

25

C 25.00

RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK

CVA


C 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)

Riadky

ID

Položka

Hodnota

010

1

VLASTNÉ ZDROJE

 

015

1.1

KAPITÁL TIER 1

 

020

1.1.1

VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

 

030

1.1.1.1

Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1

 

040

1.1.1.1.1

Splatené kapitálové nástroje

 

050

1.1.1.1.2*

Doplňujúca položka: neprípustné kapitálové nástroje

 

060

1.1.1.1.3

Emisné ážio

 

070

1.1.1.1.4

(-) Vlastné nástroje CET1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Priame podiely na nástrojoch CET1

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Nepriame podiely na nástrojoch CET1

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetické podiely na nástrojoch CET1

 

092

1.1.1.1.5

(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje CET1

 

130

1.1.1.2

Nerozdelené zisky

 

140

1.1.1.2.1

Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov

 

150

1.1.1.2.2

Prípustný zisk alebo strata

 

160

1.1.1.2.2.1

Zisk alebo strata, ktoré možno pripísať vlastníkom materskej spoločnosti

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Neprípustná časť predbežného alebo koncoročného zisku

 

180

1.1.1.3

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

 

200

1.1.1.4

Ostatné rezervy

 

210

1.1.1.5

Fondy pre všeobecné bankové riziká

 

220

1.1.1.6

Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu CET1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave

 

230

1.1.1.7

Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1

 

240

1.1.1.8

Prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí

 

250

1.1.1.9

Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov

 

260

1.1.1.9.1

(-) Zvýšenie vlastného kapitálu vyplývajúce zo sekuritizovaných aktív

 

270

1.1.1.9.2

Rezerva na hedžing peňažných tokov

 

280

1.1.1.9.3

Kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených pasív

 

285

1.1.1.9.4

Reálnou hodnotou ocenené zisky a straty vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami

 

290

1.1.1.9.5

(-) Úpravy ocenenia spôsobené požiadavkami na obozretné oceňovanie

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill účtovaný ako nehmotné aktívum

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill zahrnutý do ocenenia významných investícií

 

330

1.1.1.10.3

Odložené daňové záväzky spojené s goodwillom

 

340

1.1.1.11

(-) Ostatné nehmotné aktíva

 

350

1.1.1.11.1

(-) Ostatné nehmotné aktíva pred odpočítaním odložených daňových záväzkov

 

360

1.1.1.11.2

Odložené daňové záväzky spojené s ostatnými nehmotnými aktívami

 

370

1.1.1.12

(-) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov

 

380

1.1.1.13

(-) IRB schodok úprav kreditného rizika o očakávané straty

 

390

1.1.1.14

(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

 

400

1.1.1.14.1

(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

 

410

1.1.1.14.2

Odložené daňové záväzky spojené s majetkom dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

 

420

1.1.1.14.3

Majetky dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktoré môže inštitúcia neobmedzene využívať

 

430

1.1.1.15

(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Nadbytok odpočítania od položiek AT1 nad kapitálom AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalifikované účasti mimo finančného sektora, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Sekuritizačné pozície, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Bezodplatné dodania, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Pozície v koši, pre ktoré inštitúcia nevie stanoviť rizikovú váhu v rámci prístupu IRB a na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Kapitálové expozície v rámci prístupu interných modelov, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

490

1.1.1.23

(-) Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

 

500

1.1.1.24

(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

510

1.1.1.25

(-) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Ostatné prechodné úpravy kapitálu CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Dodatočné odpočty kapitálu CET1 na základe článku 3 CRR

 

529

1.1.1.28

Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné

 

530

1.1.2

DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

 

540

1.1.2.1

Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál AT1

 

550

1.1.2.1.1

Splatené kapitálové nástroje

 

560

1.1.2.1.2*

Doplňujúca položka: neprípustné kapitálové nástroje

 

570

1.1.2.1.3

Emisné ážio

 

580

1.1.2.1.4

(-) Vlastné nástroje AT1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Priame podiely na nástrojoch AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Nepriame podiely na nástrojoch AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetické podiely na nástrojoch AT1

 

622

1.1.2.1.5

(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje AT1

 

660

1.1.2.2

Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu AT1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave

 

670

1.1.2.3

Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli AT1

 

680

1.1.2.4

Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli AT1

 

690

1.1.2.5

(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

710

1.1.2.7

(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

720

1.1.2.8

(-) Nadbytok odpočítania od položiek T2 nad kapitálom T2

 

730

1.1.2.9

Iné prechodné úpravy kapitálu AT1

 

740

1.1.2.10

Hodnota odpočtov od položiek AT1 presahujúcich kapitál AT1 (odpočítané v CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Dodatočné odpočty kapitálu AT1 na základe článku 3 CRR

 

748

1.1.2.12

Kapitálové prvky alebo odpočty AT1 – iné

 

750

1.2

KAPITÁL TIER 2

 

760

1.2.1

Kapitálové nástroje a podriadené úvery prípustné ako kapitál T2

 

770

1.2.1.1

Splatené kapitálové nástroje a podriadené úvery

 

780

1.2.1.2*

Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje a podriadené úvery

 

790

1.2.1.3

Emisné ážio

 

800

1.2.1.4

(-) Vlastné nástroje T2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Priame podiely na nástrojoch T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Nepriame podiely na nástrojoch T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetické podiely na nástrojoch T2

 

842

1.2.1.5

(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje T2

 

880

1.2.2

Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu T2 a podriadených úverov, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave

 

890

1.2.3

Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli T2

 

900

1.2.4

Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli T2

 

910

1.2.5

Nadbytok rezerv nad prípustnými očakávanými stratami pri prístupe IRB

 

920

1.2.6

Všeobecné úpravy kreditného rizika v rámci štandardizovaného prístupu

 

930

1.2.7

(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli T2

 

940

1.2.8

(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

950

1.2.9

(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

960

1.2.10

Ostatné prechodné úpravy kapitálu T2

 

970

1.2.11

Hodnota odpočtov od položiek T2 presahujúca kapitál T2 (odpočítané v AT1)

 

974

1.2.12

(-) Dodatočné odpočty kapitálu T2 na základe článku 3 CRR

 

978

1.2.13

Kapitálové prvky alebo odpočty T2 – iné

 


C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)

Riadky

Položka

Označenie

Hodnota

010

1

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

 

020

1*

Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR

 

030

1**

Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR

 

040

1.1

HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE

 

050

1.1.1

Štandardizovaný prístup (SA)

 

060

1.1.1.1

SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií

 

070

1.1.1.1.01

Ústredné vlády alebo centrálne banky

 

080

1.1.1.1.02

Regionálne vlády alebo miestne orgány

 

090

1.1.1.1.03

Subjekty verejného sektora

 

100

1.1.1.1.04

Multilaterálne rozvojové banky

 

110

1.1.1.1.05

Medzinárodné organizácie

 

120

1.1.1.1.06

Inštitúcie

 

130

1.1.1.1.07

Podnikateľské subjekty

 

140

1.1.1.1.08

Retail

 

150

1.1.1.1.09

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

 

160

1.1.1.1.10

Expozície v stave zlyhania

 

170

1.1.1.1.11

Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko

 

180

1.1.1.1.12

Kryté dlhopisy

 

190

1.1.1.1.13

Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením

 

200

1.1.1.1.14

Podniky kolektívneho investovania (PKI)

 

210

1.1.1.1.15

Vlastný kapitál

 

211

1.1.1.1.16

Iné položky

 

220

1.1.1.2

Sekuritizačné pozície SA

 

230

1.1.1.2*

z čoho: resekuritizácia

 

240

1.1.2

Prístup interných ratingov (IRB)

 

250

1.1.2.1

Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani konverzné faktory

 

260

1.1.2.1.01

Ústredné vlády a centrálne banky

 

270

1.1.2.1.02

Inštitúcie

 

280

1.1.2.1.03

Podnikateľské subjekty – MSP

 

290

1.1.2.1.04

Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

 

300

1.1.2.1.05

Podnikateľské subjekty – iné

 

310

1.1.2.2

Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory

 

320

1.1.2.2.01

Ústredné vlády a centrálne banky

 

330

1.1.2.2.02

Inštitúcie

 

340

1.1.2.2.03

Podnikateľské subjekty – MSP

 

350

1.1.2.2.04

Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

 

360

1.1.2.2.05

Podnikateľské subjekty – iné

 

370

1.1.2.2.06

Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov

 

380

1.1.2.2.07

Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov

 

390

1.1.2.2.08

Retail – kvalifikovaný revolving

 

400

1.1.2.2.09

Retail – ostatné MSP

 

410

1.1.2.2.10

Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky

 

420

1.1.2.3

Kapitálové IRB

 

430

1.1.2.4

Sekuritizačné pozície IRB

 

440

1.1.2.4*

Z čoho: resekuritizácia

 

450

1.1.2.5

Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku

 

460

1.1.3

Hodnota rizikovej expozície pri príspevkoch do fondu pre prípad zlyhania CCP

 

490

1.2

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE RIZIKÁ VYROVNANIA/DODANIA

 

500

1.2.1

Riziko vyrovnania/dodania v neobchodnej knihe

 

510

1.2.2

Riziko vyrovnania/dodania v obchodnej knihe

 

520

1.3

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

 

530

1.3.1

Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci štandardizovaných prístupov (SA)

 

540

1.3.1.1

Obchodované dlhové nástroje

 

550

1.3.1.2

Vlastný kapitál

 

560

1.3.1.3

Devízy

 

570

1.3.1.4

Komodity

 

580

1.3.2

Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci prístupu interných modelov (IM)

 

590

1.4

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE OPERAČNÉ RIZIKO (OpR)

 

600

1.4.1

OpR prístup základného ukazovateľa (BIA)

 

610

1.4.2

OpR štandardizovaný (STA)/alternatívny štandardizovaný (ASA) prístup

 

620

1.4.3

OpR pokročilé prístupy merania (AMA)

 

630

1.5

DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH NÁKLADOV

 

640

1.6

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE ÚPRAVU OCENENIA POHĽADÁVKY

 

650

1.6.1

Pokročilá metóda

 

660

1.6.2

Štandardizovaná metóda

 

670

1.6.3

Na základe metódy pôvodnej expozície

 

680

1.7

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ SÚVISIACA S VEĽKOU MAJETKOVOU ANGAŽOVANOSŤOU V OBCHODNEJ KNIHE

 

690

1.8

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

 

710

1.8.2

Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 458

 

720

1.8.2*

Z čoho: požiadavky pre veľkú majetkovú angažovanosť

 

730

1.8.2**

Z čoho: na základe modifikovaných rizikových váh zameraných na majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie

 

740

1.8.2***

Z čoho: na základe expozícií vo vnútri finančného sektora

 

750

1.8.3

Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 459

 

760

1.8.4

Z čoho: dodatočná hodnota rizikových expozícií na základe článku 3 CRR

 


C 03.00 – PODIELY A ÚROVNE KAPITÁLU (CA3)

Riadky

ID

Položka

Hodnota

010

1

Podiel kapitálu CET1

 

020

2

Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu CET1

 

030

3

Podiel kapitálu T1

 

040

4

Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu T1

 

050

5

Celkový podiel kapitálu

 

060

6

Nadbytok (+)/schodok (-) celkového kapitálu

 

Doplňujúce položky: kapitálové podiely na základe úprav piliera II

070

7

Podiel kapitálu CET1 vrátane úprav piliera II

 

080

8

Cieľový podiel kapitálu CET1 na základe úprav piliera II

 

090

9

Podiel kapitálu T1 vrátane úprav piliera II

 

100

10

Cieľový podiel kapitálu T1 na základe úprav piliera II

 

110

11

Celkový podiel kapitálu vrátane úprav piliera II

 

120

12

Cieľový celkový podiel kapitálu na základe úprav piliera II

 


C 04.00 – DOPLŇUJÚCE POLOŽKY (CA4)

Riadok

ID

Položka

Stĺpec

Odložené daňové pohľadávky a záväzky

010

010

1

Celkové odložené daňové pohľadávky

 

020

1.1

Odložené daňové pohľadávky, ktoré nezávisia od budúcej ziskovosti

 

030

1.2

Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov

 

040

1.3

Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

 

050

2

Celkové odložené daňové záväzky

 

060

2.1

Odložené daňové záväzky, ktoré sa neodpočítavajú od odložených daňových pohľadávok, ktoré závisia od budúcej ziskovosti

 

070

2.2

Odložené daňové záväzky odpočítateľné od odložených daňových pohľadávok, ktoré závisia od budúcej ziskovosti

 

080

2.2.1

Odpočítateľné odložené daňové záväzky spojené s odloženými daňovými pohľadávkami, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov

 

090

2.2.2

Odpočítateľné odložené daňové záväzky spojené s odloženými daňovými pohľadávkami, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

 

Úpravy kreditného rizika a očakávané straty

100

3

IRB nadbytok (+) alebo schodok (-) úprav kreditného rizika, dodatočných úprav ocenenia a iných znížení vlastných zdrojov o očakávané straty pre expozície, pri ktorých nedošlo ku zlyhaniu

 

110

3.1

Celkové úpravy kreditného rizika, dodatočné úpravy ocenenia a iné zníženia vlastných zdrojov prípustné na začlenenie do výpočtu výšky očakávanej straty

 

120

3.1.1

Všeobecné úpravy kreditného rizika

 

130

3.1.2

Špecifické úpravy kreditného rizika

 

131

3.1.3

Dodatočné úpravy ocenenia a iné zníženia vlastných zdrojov

 

140

3.2

Celkové prípustné očakávané straty

 

145

4

IRB nadbytok (+) alebo schodok (-) špecifických úprav kreditného rizika o očakávané straty pre expozície v stave zlyhania

 

150

4.1

Špecifické úpravy kreditného rizika a pozície, s ktorými sa zaobchádza podobne

 

155

4.2

Celkové prípustné očakávané straty

 

160

5

Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre výpočet hornej hranice na prekročenie rezervy prípustnej ako T2

 

170

6

Celkové brutto rezervy prípustné na začlenenie do kapitálu T2

 

180

7

Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre výpočet hornej hranice rezervy prípustnej ako T2

 

Prahové hodnoty odpočtov vlastného kapitálu Tier 1

190

8

Neodpočítateľná prahová hodnota podielov v subjektoch finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

200

9

10-percentná prahová hodnota CET1

 

210

10

17,65-percentná prahová hodnota CET1

 

220

11

Prípustný kapitál na účely kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora a veľkej majetkovej angažovanosti

 

Investície do kapitálu subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

230

12

Podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

240

12.1

Priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

250

12.1.1

Brutto priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

260

12.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

270

12.2

Nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

280

12.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

290

12.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

291

12.3

Syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

292

12.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

293

12.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti so syntetickými brutto podielmi uvedenými vyššie

 

300

13

Podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

310

13.1

Priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

320

13.1.1

Brutto priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

330

13.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

340

13.2

Nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

350

13.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

360

13.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

361

13.3

Syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

362

13.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

363

13.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti so syntetickými brutto podielmi uvedenými vyššie

 

370

14

Podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

380

14.1

Priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

390

14.1.1

Brutto priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

400

14.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

410

14.2

Nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

420

14.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

430

14.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

431

14.3

Syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

432

14.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

433

14.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti so syntetickými brutto podielmi uvedenými vyššie

 

Investície do kapitálu subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

440

15

Podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

450

15.1

Priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

460

15.1.1

Brutto priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

470

15.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

480

15.2

Nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

490

15.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

500

15.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

501

15.3

Syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

502

15.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

503

15.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti so syntetickými brutto podielmi uvedenými vyššie

 

510

16

Podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

520

16.1

Priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

530

16.1.1

Brutto priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

540

16.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

550

16.2

Nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

560

16.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

570

16.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

571

16.3

Syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

572

16.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

573

16.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti so syntetickými brutto podielmi uvedenými vyššie

 

580

17

Podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

 

590

17.1

Priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

600

17.1.1

Brutto priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

610

17.1.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

620

17.2

Nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

630

17.2.1

Brutto nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

640

17.2.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

 

641

17.3

Syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

642

17.3.1

Brutto syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

643

17.3.2

(-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti so syntetickými brutto podielmi uvedenými vyššie

 

Celkové hodnoty rizikových expozícií podielov – neodpočítaných od zodpovedajúcej kategórie kapitálu:

650

18

Rizikovo vážené expozície podielov CET1 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu CET1 inštitúcie

 

660

19

Rizikovo vážené expozície podielov AT1 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu AT1 inštitúcie

 

670

20

Rizikovo vážené expozície podielov T2 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu T2 inštitúcie

 

Dočasné upustenie od ustanovenia o odpočítaní od vlastných zdrojov

680

21

Podiely na kapitálových nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

690

22

Podiely na kapitálových nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

700

23

Podiely na kapitálových nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

710

24

Podiely na kapitálových nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

720

25

Podiely na kapitálových nástrojoch T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

730

26

Podiely na kapitálových nástrojoch T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

 

Kapitálové vankúše

740

27

Požiadavka na kombinovaný vankúš

 

750

 

Vankúš na zachovanie kapitálu

 

760

 

Vankúš na zachovanie z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika identifikovaného na úrovni členského štátu

 

770

 

Proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu

 

780

 

Vankúš na krytie systémového rizika

 

790

 

Vankúš pre systémovo významné inštitúcie

 

800

 

Vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie

 

810

 

Vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie

 

Požiadavky piliera II

820

28

Požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s úpravami piliera II

 

Doplňujúce informácie pre investičné spoločnosti

830

29

Počiatočný kapitál

 

840

30

Vlastné zdroje založené na fixných režijných nákladoch

 

Doplňujúce informácie na výpočet prahových hodnôt pre vykazovanie

850

31

Nedomáce pôvodné expozície

 

860

32

Celkové pôvodné expozície

 

Najnižšia úroveň podľa dohody Bazilej I

870

 

Úpravy celkových vlastných zdrojov

 

880

 

Vlastné zdroje plne upravené o najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I

 

890

 

Požiadavky na vlastné zdroje pre najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I

 

900

 

Požiadavky na vlastné zdroje pre najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I – alternatívny štandardizovaný prístup

 


C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)

 

Úpravy CET1

Úpravy AT1

Úpravy T2

Úpravy zahrnuté v rizikovo vážených aktívach (RWA)

Doplňujúce položky

Príslušná percentuálna hodnota

Prípustná hodnota bez prechodných ustanovení

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1

CELKOVÉ ÚPRAVY

 

 

 

 

 

 

020

1.1

NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE

prepojenie s {CA1;r220}

prepojenie s {CA1;r660}

prepojenie s {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: nástroje, ktoré predstavujú štátnu pomoc

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Nástroje, ktoré sa podľa smernice 2006/48/ES kvalifikovali ako vlastné zdroje

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Nástroje emitované inštitúciami so sídlom v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje program hospodárskych úprav

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Nástroje, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc

prepojenie s {CA5.2;r010;c060}

prepojenie s {CA5.2;r020;c060}

prepojenie s {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MENŠINOVÉ ÚČASTI A EKVIVALENTY

prepojenie s {CA1;r240}

prepojenie s {CA1;r680}

prepojenie s {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitálové nástroje a položky, ktoré sa nekvalifikujú ako menšinové účasti

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Prechodné vykázanie menšinových účastí v konsolidovaných vlastných zdrojoch

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Prechodné vykázanie kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 v konsolidovaných vlastných zdrojoch

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Prechodné vykázanie kvalifikovaného kapitálu Tier 2 v konsolidovaných vlastných zdrojoch

 

 

 

 

 

 

100

1.3

INÉ PRECHODNÉ ÚPRAVY

prepojenie s {CA1;r520}

prepojenie s {CA1;r730}

prepojenie s {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizované zisky a straty

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizované zisky

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizované straty

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Nerealizované zisky z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „k dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Nerealizované straty z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „k dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Zisky a straty v reálnej hodnote vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odpočty

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Straty za bežný finančný rok

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Nehmotné aktíva

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Nedostatok rezerv IRB oproti očakávaným stratám

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – kladná položka

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – záporná položka

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Vlastné nástroje

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Vlastné nástroje CET1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

z čoho: priame podiely

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

z čoho: nepriame podiely

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Vlastné nástroje AT1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

z čoho: priame podiely

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

z čoho: nepriame podiely

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Vlastné nástroje T2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

z čoho: priame podiely

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

z čoho: nepriame podiely

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Recipročné krížové podiely

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Recipročné krížové podiely na kapitáli T2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov, a nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Výnimka z odpočtu kapitálových podielov v poisťovniach od položiek CET 1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Dodatočné filtre a odpočty

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)

CA 5.2 Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: Nástroje nepredstavujúce štátnu pomoc

Hodnota nástrojov so súvisiacim emisným ážiom

Základ pre výpočet obmedzenia

Príslušná percentuálna hodnota

Obmedzenie

(-) Hodnota, ktorá presahuje obmedzenia na zachovanie predchádzajúceho stavu

Celková hodnota zachovania predchádzajúceho stavu

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1.

Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písm. a) článku 57 smernice 2006/48/ES

 

 

 

 

 

prepojenie s {CA5.1;r060;c010}

020

2.

Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písm. ca) článku 57 a článok 154 ods. 8 a ods. 9 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 489

 

 

 

 

 

prepojenie s {CA5.1;r060;c020}

030

2.1

Celkové nástroje bez kúpnej opcie alebo motivácie na splatenie

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Nástroje zachované v predchádzajúcom stave s kúpnou opciou a motiváciou na splatenie

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 49 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 49 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 49 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Prekročenie obmedzenia nástrojov CET1 zachovaných v predchádzajúcom stave

 

 

 

 

 

 

090

3

Položky, ktoré sa kvalifikovali pre písm. e), f), g) alebo h) článku 57 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 490

 

 

 

 

 

prepojenie s {CA5.1;r060;c030}

100

3.1

Celkové položky bez motivácie na splatenie

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Položky zachované v predchádzajúcom stave bez motivácie na splatenie

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Prekročenie obmedzenia nástrojov AT1 zachovaných v predchádzajúcom stave

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU (GS TOTAL)

 

INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ VANKÚŠE

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

 

KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV

 

KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE

 

POŽIADAVKY NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ

 

KREDITNÉ RIZIKO; KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

OPERAČNÉ RIZIKO

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: GOODWILL (-) / (+) NEGATÍVNY GOODWILL

Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

Z ČOHO: (-) GOODWILL/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU

PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU

VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU

VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

VANKÚŠ PRE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

VANKÚŠ PRE INAK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

CELKOVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)

SUBJEKTY V RÁMCI ROZSAHU KONSOLIDÁCIE

INFORMÁCIE O SUBJEKTOCH PODLIEHAJÚCICH POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE

INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ VANKÚŠE

NÁZOV

KÓD

Kód LEI

INŠTITÚCIA ALEBO EKVIVALENT (ÁNO / NIE)

ROZSAH ÚDAJOV: SAMOSTATNE PLNE KONSOLIDOVANÉ (SF) ALEBO SAMOSTATNE ČIASTOČNE KONSOLIDOVANÉ (SP)

KÓD KRAJINY

MIERA PODIELU (%)

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

 

VLASTNÉ ZDROJE

 

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

 

KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV

 

KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE

 

POŽIADAVKY NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ

 

KREDITNÉ RIZIKO; KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

OPERAČNÉ RIZIKO

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

 

CELKOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

KAPITÁL TIER 2

 

KREDITNÉ RIZIKO; KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

OPERAČNÉ RIZIKO

INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: GOODWILL (-) / (+) NEGATÍVNY GOODWILL

Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

Z ČOHO: (-) GOODWILL/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU

PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU

VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU

VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

VANKÚŠ PRE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

VANKÚŠ PRE INAK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

 

VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

 

DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

 

MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1

Z ČOHO: KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE

SÚVISIACE NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A EMISNÉ ÁŽIA

Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1

SÚVISIACE NÁSTROJE T1, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A ÚČTY EMISNÉHO ÁŽIA

Z ČOHO: MENŠINOVÉ ÚČASTI

SÚVISIACE NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY, EMISNÉ ÁŽIA A INÉ REZERVY

Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIA: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR SA)

Trieda expozície SA

 

 

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY SÚVISIACE S PÔVODNOU EXPOZÍCIOU

EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

ČISTÁ EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE: FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE. SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM

PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)

ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV

HODNOTA EXPOZÍCIE

 

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED UPLATNENÍM KOEFICIENTU NA PODPORU MSP

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO UPLATNENÍ KOEFICIENTU NA PODPORU MSP

 

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

ÚPRAVA EXPOZÍCIE Z DÔVODU VOLATILITY

(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI

Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM ODVODENÝM OD ÚSTREDNEJ VLÁDY

(-) ZÁRUKY

(-) KREDITNÉ DERIVÁTY

(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METÓDA

(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)

 

Z ČOHO: ÚPRAVA Z DÔVODU VOLATILITY A ÚPRAVA Z DÔVODU SPLATNOSTI

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

CELKOVÉ EXPOZÍCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunka prepojená s CA

 

 

020

z čoho: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

z čoho: MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

z čoho: expozície v trvalom čiastočnom používaní štandardizovaného prístupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

z čoho: expozície v rámci štandardizovaného prístupu s predchádzajúcim povolením postupne uplatňovať IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:

070

Súvahové expozície vystavené kreditnému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Zo vzájomného krížového započítavania produktov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Iné rizikové váhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY

290

Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)

Trieda expozície v rámci IRB:

Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

 

INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV

 

HODNOTA EXPOZÍCIE

 

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA

UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY

POČET DLŽNÍKOV

PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)

 

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

(-) ZÁRUKY

(-) KREDITNÉ DERIVÁTY

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)

Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

ZÁRUKY

KREDITNÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL

INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL

 

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

POHĽADÁVKY

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

CELKOVÉ EXPOZÍCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunka prepojená s CA

 

 

 

 

 

ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:

020

Súvahové položky podliehajúce kreditnému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Podsúvahové položky podliehajúce kreditnému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozície/transakcie podliehajúce kreditnému riziku protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Zo vzájomného krížového započítavania produktov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOZÍCIE ZARADENÉ DO RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO TRIED DLŽNÍKA: SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA: SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENENIE PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE KRITÉRIÍ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA:

090

RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Z čoho: v kategórii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATÍVNY PRÍSTUP: ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY CELKOVÝCH ODKÚPENÝCH POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV (CR IRB 2)

Trieda expozície v rámci IRB:

Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR RIADKU)

INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV

 

HODNOTA EXPOZÍCIE

 

POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA

UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY

POČET DLŽNÍKOV

PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)

 

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

(-) ZÁRUKY

(-) KREDITNÉ DERIVÁTY

(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)

Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

ZÁRUKY

KREDITNÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL

INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL

 

Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

POHĽADÁVKY

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)

Krajina:

 

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

Expozície v stave zlyhania

Nové spozorované zlyhania v danom období

Všeobecné úpravy kreditného rizika

Špecifické úpravy kreditného rizika

Z čoho: odpisy

Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania

HODNOTA EXPOZÍCIE

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Ústredné vlády alebo centrálne banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionálne vlády alebo miestne orgány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Subjekty verejného sektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterálne rozvojové banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Medzinárodné organizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Podnikateľské subjekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

z čoho: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

z čoho: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

z čoho: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expozície v stave zlyhania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Kryté dlhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Podniky kolektívneho investovania (PKI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kapitálové expozície

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Iné expozície

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové expozície

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)

Krajina:

 

PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

Z čoho: v stave zlyhania

Nové spozorované zlyhania v danom období

Všeobecné úpravy kreditného rizika

Špecifické úpravy kreditného rizika

Z čoho: odpisy

Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania

PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)

EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

Z čoho: v stave zlyhania

HODNOTA EXPOZÍCIE

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

Z čoho: v stave zlyhania

HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Ústredné vlády alebo centrálne banky