EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0159

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/159 z 27. januára 2015 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2532/98 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie

Ú. v. EÚ L 27, 3.2.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/159/oj

3.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/159

z 27. januára 2015,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2532/98 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 132 ods. 3,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 343,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie (3),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 129 ods. 4 zmluvy a v článku 41 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2532/98 (4) sa zakladá na článku 132 ods. 3 ZFEÚ a článku 34.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút“), ktorými sa Rada oprávňuje stanovovať medze a podmienky, za ktorých je Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) oprávnená ukladať pokuty alebo pravidelné penále podnikom za neplnenie záväzkov vyplývajúcich z jej nariadení a rozhodnutí. Obsah nariadenia (ES) č. 2532/98 by sa preto mal obmedziť na porušenia nariadení a rozhodnutí, ktoré prijala ECB. Na porušenia iného priamo uplatniteľného práva Únie ako nariadení a rozhodnutí, ktoré prijala ECB, by sa mali uplatňovať relevantné ustanovenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1024/2013 (5).

(2)

ECB uplatňuje nariadenie (ES) č. 2532/98 na ukladanie sankcií v rôznych oblastiach svojej právomoci vrátane vykonávania menovej politiky Únie, prevádzkovania platobných systémov a zberu štatistických informácií.

(3)

Nariadením (EÚ) č. 1024/2013 sa ECB udeľujú niektoré úlohy dohľadu a ECB sa oprávňuje ukladať úverovým inštitúciám, nad ktorými vykonáva dohľad: a) administratívne peňažné sankcie, ak tieto inštitúcie porušia požiadavku priamo uplatniteľného práva Únie, v súvislosti s ktorým majú príslušné orgány k dispozícii administratívne peňažné sankcie podľa príslušného práva Únie; a b) sankcie v súlade s nariadením (ES) č. 2532/98 v prípade, keď dôjde k porušeniu nariadení alebo rozhodnutí ECB (ďalej spoločne ako „administratívne sankcie“).

(4)

V článku 18 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa ustanovuje, že na účely vykonávania úloh, ktorými sa ECB poveruje uvedeným nariadením, môže ECB v prípade porušenia nariadení a rozhodnutí ukladať sankcie v súlade s nariadením (ES) č. 2532/98.

(5)

V tomto ohľade niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 2532/98 nie sú v súlade so širokým rozsahom ustanovení uvedených v nariadení (EÚ) č. 1024/2013, ktoré sú priamo relevantné pre právomoci ECB ukladať sankcie v prípade porušenia nariadení a rozhodnutí ECB. Je preto potrebné určiť tie pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 2532/98, ktoré by sa mali zmeniť, ak sa odkazuje na ukladanie sankcií zo strany ECB v prípade porušenia nariadení alebo rozhodnutí ECB v súvislosti s jej úlohami dohľadu.

(6)

ECB na základe právomoci vykonávať úlohy dohľadu, ktoré jej boli pridelené v zmluvách a stanovené v článku 34 Protokolu (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, prijala nariadenie (EÚ) č. 468/2014 (6). S cieľom organizovať úlohu ECB, ktorou je zabezpečiť súlad s pravidlami uvedenými v priamo uplatniteľnom práve Únie, sa v nariadení (EÚ) č. 468/2014 v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a v súlade so základnými právami a zásadami stanovenými v Charte základných práv Európskej únie ďalej špecifikuje rámec administratívnych sankcií stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Stanovujú sa v ňom aj pravidlá pre ukladanie administratívnych sankcií v prípade porušenia nariadení alebo rozhodnutí ECB. Nariadenie (EÚ) č. 468/2014 je nástrojom, ktorým sa vykonávajú sekundárne právne predpisy. Na základe toho teda v prípade konfliktu medzi ustanoveniami uvedenými v danom nariadení a ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2532/98 má prednosť nariadenie (ES) č. 2532/98.

(7)

ECB by mala uverejniť rozhodnutia, ktorými sa ukladajú sankcie v prípade porušenia nariadenia alebo rozhodnutia ECB v oblasti dohľadu okrem prípadu, keď by takéto uverejnenie ohrozilo stabilitu finančných trhov alebo by – ak je to možné stanoviť – neprimerane poškodilo dotknutý podnikateľský subjekt.

(8)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti postupu pri rovnako závažných porušeniach by sa horný limit pokuty, ktorú môže ECB uložiť podnikateľskému subjektu za nedodržanie ustanovení nariadenia alebo rozhodnutia ECB v oblasti dohľadu, nemal odlišovať od horného limitu pokuty, ktorú môže ECB uložiť podnikateľskému subjektu za porušenie priamo uplatniteľného práva Únie. Všetky pokuty, ktoré ECB ukladá pri plnení svojich úloh dohľadu, by preto mali mať stanovený rovnaký horný limit.

(9)

ECB by mala mať možnosť ukladať podnikateľským subjektom periodické sankčné platby, aby ich prinútila dodržiavať nariadenia alebo rozhodnutia ECB v oblasti dohľadu alebo ukončiť pokračujúce porušovanie takýchto nariadení alebo rozhodnutí. Horný limit periodických sankčných platieb by mal zodpovedať hornému limitu pokút uplatniteľných v oblasti dohľadu.

(10)

V článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa stanovuje zásada oddelenia, podľa ktorej ECB vykonáva úlohy, ktorými bola poverená v nariadení (EÚ) č. 1024/2013 bez toho, aby boli dotknuté jej úlohy týkajúce sa menovej politiky a akékoľvek iné úlohy, a oddelene od týchto úloh. Táto zásada sa má bez obmedzenia dodržiavať pri všetkých úlohách, ktoré vykonáva ECB. V záujme posilnenia zásady oddelenia bola v zmysle článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 zriadená rada pre dohľad, ktorá je okrem iného zodpovedná za vypracovanie konečných návrhov rozhodnutí pre Radu guvernérov ECB v oblasti dohľadu. Rozhodnutia prijaté Radou guvernérov ECB okrem toho podliehajú preskúmaniu zo strany administratívneho revízneho výboru za podmienok stanovených v článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Zohľadňujúc zásadu oddelenia a zriadenie rady pre dohľad a administratívneho revízneho výboru by sa mali uplatňovať dva odlišné postupy: a) ak ECB v rámci plnenia svojich úloh dohľadu zvažuje uloženie administratívnych sankcií, rozhodnutia na tento účel prijíma Rada guvernérov ECB na základe konečného návrhu rozhodnutia od rady pre dohľad a s výhradou preskúmania administratívnym revíznym výborom; a b) ak ECB v rámci plnenia svojich úloh, ktoré nie sú úlohami dohľadu, zvažuje uloženie sankcií, rozhodnutia na tento účel prijíma Výkonná rada ECB, a to s výhradou preskúmania zo strany Rady guvernérov ECB.

(11)

Vzhľadom na zložitosť vyšetrovania porušení v oblasti dohľadu by pre právomoc ukladať a vymáhať administratívne sankcie v súvislosti s úlohami ECB v oblasti dohľadu mali platiť dlhšie lehoty, ako sú lehoty ustanovené pre sankcie týkajúce sa úloh ECB, ktoré nie sú úlohami dohľadu. Zodpovedajúcim spôsobom by malo byť upravené pozastavenie a prerušenie týchto lehôt by malo byť upravené, a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že postupy dohľadu v prípade porušení sa môžu prekrývať s vyšetrovaním trestných činov a trestným konaním založeným na tých istých skutočnostiach.

(12)

Nariadenie (ES) č. 2532/1998 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny

Nariadenie (ES) č. 2532/98 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

‚periodické sankčné platby‘ sú peňažné sumy, ktoré je podnikateľský subjekt povinný zaplatiť ako sankciu v prípade pokračujúceho porušovania alebo s cieľom prinútiť dotknuté osoby, aby dodržiavali nariadenia a rozhodnutia ECB v oblasti dohľadu. Periodické sankčné platby sa počítajú za každý celý deň pokračujúceho porušovania:

a)

od oznámenia informujúceho podnikateľský subjekt o rozhodnutí, v ktorom sa vyžaduje ukončenie tohto porušovania, v súlade s postupom ustanoveným v článku 3 ods. 1 druhom pododseku, alebo

b)

ak pokračujúce porušovanie patrí do rozsahu pôsobnosti článku 18 ods. 7 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 (7), v súlade s postupom ustanoveným v článku 4b tohto nariadenia;

;

b)

bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

‚sankcie‘ sú pokuty a periodické sankčné platby.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 1a

Všeobecné zásady a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na sankcie, ktoré ECB ukladá podnikateľským subjektom pre nedodržanie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí alebo nariadení ECB.

2.   Pravidlá uplatňované na ukladanie sankcií v prípade porušenia nariadení a rozhodnutí ECB, ktoré ECB ukladá pri plnení svojich úloh dohľadu, sa odchyľujú od pravidiel ustanovených v článkoch 2 až 4 v rozsahu ustanovenom v článkoch 4a až 4c.

3.   ECB uverejní všetky rozhodnutia o uložení sankcií podnikateľskému subjektu v prípade porušenia nariadenia alebo rozhodnutia ECB v oblasti dohľadu bez ohľadu na to, či sa podnikateľský subjekt voči rozhodnutiu odvolal alebo neodvolal.

ECB pristúpi k bezodkladnému uverejneniu rozhodnutia na svojej webovej stránke po tom, ako ho oznámi dotknutému podnikateľskému subjektu. Pri uverejnení sa uvedú informácie o type a povahe porušenia a o totožnosti dotknutého podnikateľského subjektu s výnimkou prípadu, keď by uverejnenie rozhodnutia takýmto spôsobom mohlo buď:

a)

ohroziť stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu, alebo

b)

spôsobiť dotknutému podnikateľskému subjektu neúmernú škodu – ak je možné ju stanoviť.

Za týchto okolností sa rozhodnutia o sankciách uverejňujú anonymne. Prípadne, ak takéto okolnosti pravdepodobne prestanú po uplynutí primeraného času existovať, uverejnenie podľa tohto odseku sa odloží na takéto obdobie.

Ak odvolanie pred Súdnym dvorom v súvislosti s rozhodnutím o uložení sankcie prebieha, ECB tiež na svojej oficiálnej webovej stránke bezodkladne uverejní informácie o stave dotknutého odvolania a jeho výsledku.

ECB zabezpečí, aby informácie uverejnené podľa tohto odseku zostali na jej oficiálnej webovej stránke aspoň päť rokov.“

3.

V článku 2 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Keď porušenie spočíva v nesplnení povinnosti, uplatnenie sankcie neoslobodzuje podnikateľský subjekt od jej splnenia, ak sa v rozhodnutí prijatom v súlade s článkom 3 ods. 4 alebo článkom 4b explicitne neustanovuje opak.“

4.

Článok 3 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„1.   Rozhodnutie začať alebo nezačať postup spojený s porušením prijíma ECB, konajúca z vlastnej iniciatívy alebo na základe pokynu v tom smere, ktorý jej adresovala národná centrálna banka členského štátu, v ktorého jurisdikcii konštatované porušenie nastalo.“

;

b)

odsek 10 sa nahrádza takto:

„10.   Ak sa porušenie týka výlučne úlohy, ktorou je ESCB poverený alebo ECB poverená na základe zmluvy a štatútu, postup spojený s porušením možno iniciovať len na základe tohto nariadenia, a to bez ohľadu na existenciu akéhokoľvek vnútroštátneho zákona alebo predpisu, ktorým by sa ustanovoval osobitný postup. Ak sa porušenie týka tiež jednej alebo viacerých oblastí mimo právomoci ESCB alebo ECB, právo iniciovať postup spojený s porušením na základe tohto nariadenia je nezávislé od akéhokoľvek práva príslušného vnútroštátneho orgánu iniciovať osobitné postupy vo vzťahu k takýmto oblastiam mimo právomoci ESCB alebo ECB. Týmto ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie trestného práva a vnútroštátneho práva v súvislosti s právomocou prudenciálneho dohľadu v účastníckych členských štátoch v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013.“

5.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 4a

Osobitné pravidlá týkajúce sa horných limitov sankcií, ktoré ECB ukladá pri plnení svojich úloh dohľadu

1.   Odchylne od článku 2 ods. 1 platia v prípade porušení súvisiacich s rozhodnutiami a nariadeniami, ktoré prijala ECB pri plnení svojich úloh dohľadu, tieto limity, v rámci ktorých môže ECB uložiť pokuty a periodické sankčné platby:

a)

pre pokuty horný limit predstavuje dvojnásobok sumy dosiahnutého zisku v dôsledku porušenia alebo straty, ktorej sa uvedeným porušením zabránilo, ak takýto zisk alebo takúto stratu možno stanoviť, alebo 10 % celkového ročného obratu podnikateľského subjektu;

b)

pre periodické sankčné platby horný limit predstavuje 5 % priemerného denného obratu za každý deň porušenia. Periodické sankčné platby sa môžu ukladať počas obdobia maximálne šiestich mesiacov od dátumu uvedeného v rozhodnutí o uložení periodickej sankčnej platby.

2.   Na účely odseku 1:

a)

‚ročný obrat‘ je ročný obrat dotknutého podnikateľského subjektu za predchádzajúci obchodný rok, ako sa vymedzuje v príslušnom práve Únie, a ak nie je známy, ročný obrat podľa najnovšej dostupnej ročnej účtovnej závierky takejto osoby. Ak je dotknutý podnikateľský subjekt dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, príslušným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat vyplývajúci z najnovšej dostupnej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci obchodný rok, a ak tento nie je k dispozícii, celkový ročný obrat podľa najnovšej dostupnej ročnej účtovnej závierky takejto osoby;

b)

‚priemerný denný obrat‘ je ročný obrat, ako sa vymedzuje v písmene a), vydelený číslom 365.

Článok 4b

Osobitné procesné pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré ECB ukladá pri plnení svojich úloh dohľadu

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 až 8 tohto nariadenia sa pravidlá stanovené v tomto článku uplatňujú na porušenia súvisiace s rozhodnutiami a nariadeniami, ktoré ECB prijíma pri plnení svojich úloh dohľadu.

2.   Ak ECB pri vykonávaní svojich úloh podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 dospeje k záveru, že existuje dôvod domnievať sa, že došlo alebo dochádza k jednému alebo viacerým porušeniam nariadenia alebo rozhodnutia ECB, ako sa uvádza v článku 18 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, zo strany podnikateľského subjektu, ktorého ústredie sa nachádza v členskom štáte, ktorý patrí do eurozóny, ECB vykoná príslušné vyšetrovanie v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

3.   Po ukončení vyšetrovania a pred vypracovaním návrhu na konečný návrh rozhodnutia a jeho predložením rade pre dohľad ECB vo svojej funkcii vyšetrovateľa porušení v oblasti dohľadu písomne oznámi dotknutému podnikateľskému subjektu zistenia vyplývajúce z vykonaného vyšetrovania a všetky s ním súvisiace vznesené výhrady.

V oznámení uvedenom v prvom pododseku ECB vo svojej funkcii vyšetrovateľa porušení v oblasti dohľadu informuje dotknutý podnikateľský subjekt o jeho práve podať ECB písomné stanoviská v súvislosti s faktickými výsledkami a výhradami vznesenými proti subjektu v danom oznámení, vrátane konkrétnych ustanovení, ktorých porušenie sa konštatovalo, a stanoví primeranú lehotu na predloženie takýchto stanovísk. ECB nie je povinná zohľadniť takéto písomné stanoviská, ak boli predložené po uplynutí lehoty, ktorú ECB stanovila vo svojej funkcii vyšetrovateľa porušení v oblasti dohľadu.

ECB vo svojej funkcii vyšetrovateľa porušení v oblasti dohľadu zároveň môže po oznámení v súlade s prvým pododsekom pozvať dotknutý podnikateľský subjekt na ústne vypočutie. Účastníci vyšetrovania môžu byť na vypočutí zastúpení a/alebo sprevádzaní právnikmi alebo inými kvalifikovanými osobami. Ústne pojednávania nie sú verejné.

Zaručuje sa právo dotknutého podnikateľského subjektu na prístup k spisu. Toto právo sa nevzťahuje na dôverné informácie.

4.   Rada pre dohľad predloží Rade guvernérov konečný návrh rozhodnutia, v ktorom sa stanoví, či došlo k porušeniu zo strany dotknutého podnikateľského subjektu, a uvedú sa konkrétne sankcie, ak sa ukladajú, v súlade s postupom podľa článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

5.   Dotknutý podnikateľský subjekt má právo požiadať administratívny revízny výbor o revíziu rozhodnutia prijatého Radou guvernérov podľa odseku 4, v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

Článok 4c

Osobitné lehoty pre sankcie, ktoré ECB ukladá pri plnení svojich úloh dohľadu

1.   Odchylne od článku 4 právo prijať rozhodnutie o uložení sankcie v prípade porušenia rozhodnutia alebo nariadenia ECB v súvislosti s jej úlohami dohľadu prestane existovať po uplynutí piatich rokov od vzniku porušenia alebo – v prípade pokračujúceho porušovania – piatich rokov od skončenia porušovania.

2.   Plynutie lehoty ustanovenej v odseku 1 sa preruší akýmkoľvek úkonom, ktorý ECB uskutoční za účelom vyšetrovania alebo konania, ktoré sa týka porušenia. Plynutie premlčacej lehoty sa preruší s účinnosťou od dátumu oznámenia úkonu dotknutému subjektu podliehajúcemu dohľadu. Po každom prerušení začne plynúť nová lehota. Lehota však nepresiahne obdobie desiatich rokov odkedy došlo k porušeniu, alebo – v prípade pokračujúceho porušovania – desiatich rokov od skončenia porušovania.

3.   Lehoty uvedené v predchádzajúcich odsekoch možno predĺžiť, ak:

a)

rozhodnutie Rady guvernérov je predmetom revízie pred administratívnym revíznym výborom alebo odvolacieho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie, alebo

b)

prebieha trestné konanie proti dotknutému podnikateľskému subjektu v súvislosti s rovnakými skutočnosťami. V takom prípade sa lehoty uvedené v predchádzajúcich odsekoch predĺžia o dobu, počas ktorej administratívny revízny výbor alebo Súdny dvor preskúmava rozhodnutie, alebo do skončenia trestného konania proti dotknutému podnikateľskému subjektu.

4.   Právo ECB presadzovať rozhodnutie o uložení sankcie zaniká po uplynutí piatich rokov od prijatia takéhoto rozhodnutia. Plynutie premlčacej lehoty pre vymáhanie sankcií sa preruší akýmkoľvek úkonom ECB, ktorého účelom je vymáhanie platby alebo platobných podmienok uloženej sankcie.

5.   Premlčacia lehota pre vymáhanie sankcií sa pozastaví:

a)

do uplynutia lehoty na zaplatenie uloženej sankcie;

b)

ak je vymáhanie zaplatenia uloženej sankcie pozastavené na základe rozhodnutia Rady guvernérov alebo Súdneho dvora.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 27. januára 2015

Za Radu

predseda

J. REIRS


(1)  Ú. v. EÚ C 144, 14.5.2014, s. 2.

(2)  Stanovisko z 26. novembra 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Stanovisko z 18. decembra 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

(6)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).“


Top