EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0028

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/28 zo 17. decembra 2014 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 8 a medzinárodné účtovné štandardy 16, 24 a 38 Text s významom pre EHP

OJ L 5, 9.1.2015, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/28/oj

9.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/28

zo 17. decembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 8 a medzinárodné účtovné štandardy 16, 24 a 38

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

V rámci svojho pravidelného procesu vylepšovania, ktorý sa zameriava na zefektívnenie a objasnenie štandardov, Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 12. decembra 2013Ročné vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, cyklus 2010 – 2012 (ďalej len „ročné vylepšenia“). Cieľom ročných vylepšení je riešiť otázky, ktoré nie sú naliehavé, ale sú potrebné, a o ktorých diskutuje IASB počas projektového cyklu, ktorý sa začal v roku 2010 a ktorý sa týka oblastí nedôslednosti v rámci medzinárodných štandardov finančného výkazníctva alebo prípadov, v ktorých sa vyžaduje objasnenie znenia. Zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 8 a medzinárodných účtovných štandardov (IAS) 16, 24 a 38 sú objasneniami alebo opravami jednotlivých štandardov. Zmeny IFRS 2 a IFRS 3 zahŕňajú zmeny jestvujúcich požiadaviek alebo dodatočné usmernenia súvisiace s implementáciou týchto požiadaviek.

(3)

Dôsledkom zmien IFRS 3 sú následne zmeny IAS 37 a IAS 39 na zabezpečenie konzistentnosti medzinárodných účtovných štandardov.

(4)

Uvedené zmeny jestvujúcich štandardov obsahujú určité odkazy na IFRS 9, ktorý sa v súčasnosti nemôže uplatňovať, pretože IFRS 9 Únia neprijala. Všetky odkazy na IFRS 9 by sa preto, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, mali vykladať ako odkazy na IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.

(5)

Konzultácie so skupinou odborných znalcov Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo potvrdzujú, že vylepšenia spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení takto:

a)

IFRS 2 Platby na základe podielov sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

b)

IFRS 3 Podnikové kombinácie sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

c)

IFRS 8 Prevádzkové segmenty sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

d)

IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

e)

IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

f)

IAS 38 Nehmotný majetok sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

g)

IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva a IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie sa menia v súlade so zmenami IFRS 3, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Každý odkaz na IFRS 9, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, sa vykladá ako odkaz na IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatňuje zmeny uvedené v článku 1 ods. 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 1. februára 2015 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 (1)

Zmena IFRS 2 Platby na základe podielov

Zmenili sa odseky 15 a 19 a vložil sa odsek 63B.

Transakcie, pri ktorých účtovná jednotka prijíma služby

15

Ak sa poskytnuté nástroje vlastného imania neprevedú protistrane, pokiaľ táto nezavŕši stanovené obdobie, počas ktorého musí poskytovať svoje služby, má sa za to, že služby, ktoré má protistrana poskytnúť ako protihodnotu za tieto nástroje vlastného imania, sa prijmú v budúcnosti, a to v priebehu obdobia nároku. Účtovná jednotka vykazuje tieto služby priebežne, ako ich protistrana počas obdobia nároku poskytuje, a zodpovedajúcim spôsobom navršuje vlastné imanie. Napríklad:

a)

b)

Ak sa zamestnancovi poskytnú opcie na akcie pod podmienkou, že dosiahne určitý výkon a zostane zamestnancom účtovnej jednotky, pokiaľ nebude splnená táto podmienka výkonnosti, pričom dĺžka obdobia nároku sa mení v závislosti od toho, kedy sa táto podmienka výkonnosti splní, účtovná jednotka predpokladá, že služby, ktoré má zamestnanec poskytnúť ako protihodnotu za opcie na akcie, sa prijmú v budúcnosti, počas očakávaného obdobia nároku. …

Pravidlá pre podmienky nároku

19

Poskytnutie nástrojov vlastného imania môže byť podmienené splnením špecifikovaných podmienok nároku. Napríklad poskytnutie akcií alebo opcií na akcie zamestnancovi je obvykle podmienené zotrvaním zamestnanca v pracovnom pomere počas stanoveného času. Môžu existovať aj podmienky výkonnosti, ktoré sa musia splniť, napríklad že účtovná jednotka dosiahne stanovené miery rastu zisku alebo stanovený rast ceny svojich akcií. Podmienky nároku, ktoré nie sú trhovými podmienkami, sa k dátumu ocenenia pri odhadovaní reálnej hodnoty akcií alebo opcií na akcie neberú do úvahy. Tieto podmienky nároku sa však berú do úvahy pri úprave počtu nástrojov vlastného imania zahrnutých do ocenenia sumy transakcie, aby v konečnom dôsledku suma, vykázaná za prijatý tovar alebo služby ako protihodnota za poskytnuté nástroje vlastného imania, zodpovedala počtu nástrojov vlastného imania, ktoré sa ku koncu obdobia nároku na druhú zmluvnú stranu skutočne prevedú. Z tohto dôvodu sa z kumulatívneho hľadiska nevykazuje žiadna suma za prijatý tovar alebo služby, ak sa poskytnuté nástroje vlastného imania nakoniec na druhú zmluvnú stranu neprevedú z dôvodu nesplnenia podmienok nároku, napríklad keď druhá zmluvná strana nedokončí stanovené obdobie zotrvania v pracovnom pomere alebo nesplní niektorú podmienku výkonnosti, podľa požiadaviek odseku 21.

DÁTUM ÚČINNOSTI

63B

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenili odseky 15 a 19. V dodatku A boli zmenené definície pojmov „podmienky nároku“ a „trhové podmienky“ a doplnili sa definície „podmienky výkonnosti“ a „podmienky služby“. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu prospektívne na transakcie s platbou na základe podielov, ktorých dátum udelenia je 1. júla 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

V dodatku A sa menia definície pojmov „trhové podmienky“ a „podmienky nároku“ a vkladajú sa definície pojmov „podmienky výkonnosti“ a „podmienky služby“.

Dodatok A

Definícia pojmov

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou IFRS.

...

 

Trhové podmienky

Podmienky výkonnosti, od ktorých závisí realizačná cena, nárok alebo realizovateľnosť nástroja vlastného imania, ktorá súvisí s trhovou cenou (alebo hodnotou) nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky (alebo nástrojov vlastného imania inej účtovnej jednotky v rámci tej istej skupiny), ako napríklad:

a)

dosiahnutie špecifickej ceny akcie alebo špecifickej sumy vnútornej hodnoty opcie na akciu alebo

b)

dosiahnutie špecifického cieľa, ktorý vychádza z trhovej ceny (alebo hodnoty) nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky (alebo nástrojov vlastného imania inej účtovnej jednotky v rámci tej istej skupiny) vo vzťahu k indexu trhových cien nástrojov vlastného imania iných účtovných jednotiek.

Na základe trhových podmienok musí protistrana dokončiť stanovené obdobie služby (t. j. podmienka služby); požiadavka na poskytovanie služby môže byť explicitná alebo implicitná.

...

 

Podmienky výkonnosti

Podmienky nároku, ktoré vyžadujú, aby:

a)

protistrana dokončila stanovené obdobie služby (t. j. podmienka služby); požiadavka na službu môže byť explicitná alebo implicitná; a

b)

boli splnené stanovené ciele výkonnosti, zatiaľ čo protistrana poskytuje službu požadovanú v písm. a).

Obdobie na dosiahnutie cieľov výkonnosti:

a)

nesmie trvať dlhšie ako do konca obdobia služby a

b)

môže začať pred obdobím služby pod podmienkou, že dátum začiatku plnenia cieľa výkonnosti nenastane výrazne skôr ako začiatok obdobia služby.

Cieľ výkonnosti sa definuje odkazom na:

a)

vlastné operácie (alebo činnosť) účtovnej jednotky alebo operácie či činnosti inej účtovnej jednotky v rámci tej istej skupiny (t. j. netrhová podmienka); alebo

b)

cenu (alebo hodnotu) nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky alebo nástrojov vlastného imania inej účtovnej jednotky v rámci tej istej skupiny (vrátane akcií a opcií na akcie) (t. j. trhová podmienka).

Cieľ výkonnosti sa môže vzťahovať buď na výkonnosť účtovnej jednotky ako celku alebo niektorej časti účtovnej jednotky (alebo časti skupiny), ako je napr. divízia alebo jednotlivý zamestnanec.

...

 

Podmienky služby

Podmienky nároku, ktoré vyžadujú, aby protistrana dokončila stanovené obdobie služby, počas ktorého sa účtovnej jednotke poskytujú služby. Ak protistrana prestane poskytovať služby počas obdobia nároku, nesplnila tieto podmienky, a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý prestala služby poskytovať. Podmienky služby nevyžadujú splnenie cieľa výkonnosti.

...

 

Podmienky nároku

Podmienky, ktoré určujú, či účtovná jednotka prijme služby, ktoré oprávňujú protistranu na príjem peňazí, iného majetku alebo nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky v rámci dohody o zaplatení formou akcií. Podmienky nároku sú buď podmienkami služby alebo podmienkami výkonnosti.

Zmena IFRS 3 Podnikové kombinácie

Menia sa odseky 40 a 58 a vkladajú sa odseky 64I a 67A a ich súvisiaci nadpis.

Podmienené plnenie

40

Nadobúdateľ klasifikuje povinnosť uhradiť podmienené plnenie, ktoré zodpovedá definícii finančného nástroja, ako záväzok alebo ako vlastné imanie na základe definícií nástrojov vlastného imania a finančného záväzku v odseku 11 IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia. Nadobúdateľ klasifikuje právo na vrátenie predtým prevedeného plnenia ako majetok, ak sú splnené stanovené podmienky. Odsek 58 obsahuje návod na následné zaúčtovanie podmieneného plnenia.

Podmienené plnenie

58

Niektoré zmeny reálnej hodnoty podmieneného plnenia, ktoré nadobúdateľ vykazuje po dátume nadobudnutia, môžu byť výsledkom dodatočných informácií o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré existovali k dátumu nadobudnutia, ktoré nadobúdateľ získal po tomto dátume. Takéto zmeny sú v súlade s odsekmi 45 až 49 úpravami vzťahujúcimi sa na obdobie oceňovania. Zmeny vyplývajúce z udalostí po dátume nadobudnutia, ako je splnenie cieľa ziskov, dosiahnutie stanovenej ceny akcie alebo dosiahnutie medzníka v projekte výskumu a vývoja, však nie sú úpravami vzťahujúcimi sa na obdobie oceňovania. Nadobúdateľ zaúčtuje zmeny reálnej hodnoty podmieneného plnenia, ktoré nie sú úpravami, vzťahujúce sa na obdobia oceňovania, takto:

a)

b)

Iné podmienené plnenie, ktoré:

i)

patrí do rozsahu pôsobnosti IFRS 9, sa oceňuje reálnou hodnotou ku každému dátumu vykazovania, pričom zmeny reálnej hodnoty sa vykážu ako zisk alebo strata v súlade s IFRS 9;

ii)

nepatrí do rozsahu pôsobnosti IFRS 9, sa oceňuje reálnou hodnotou ku každému dátumu vykazovania, pričom zmeny reálnej hodnoty sa vykážu ako zisk alebo strata.

Dátum účinnosti

64I

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenili odseky 40 a 58 a vložil sa odsek 67A a jeho súvisiaci nadpis. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu prospektívne na podnikové kombinácie, ktorých dátum nadobudnutia je 1. júla 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Účtovná jednotka môže uplatňovať zmenu skôr za predpokladu, že sa uplatnili aj IFRS 9 a IAS 37 (v znení zmien uskutočnených v dokumente Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012). Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

ODKAZ NA IFRS 9

67A

Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard, ale ešte neuplatňuje štandard IFRS 9, akýkoľvek odkaz na štandard IFRS 9 sa bude chápať ako odkaz na štandard IAS 39.

Následné zmeny iných IFRS vyplývajúce zo zmien IFRS 3

Zmena IFRS 9 Finančné nástroje (vydaného v novembri 2009)

Mení sa odsek 5.4.4 a vkladá sa odsek 8.1.4.

Investície do nástrojov vlastného imania

5.4.4

Pri prvotnom zaúčtovaní môže účtovná jednotka prijať neodvolateľné rozhodnutie vykazovať v ostatných súčastiach komplexného výsledku následné zmeny reálnej hodnoty investície do nástroja vlastného imania patriaceho do rozsahu pôsobnosti tohto IFRS, ktorý nie je držaný na obchodovanie a nie je ani podmieneným plnením nadobúdateľa v podnikovej kombinácii, na ktorú sa vzťahuje IFRS 3 Podnikové kombinácie.

8.1   DÁTUM ÚČINNOSTI

8.1.4

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenil odsek 5.4.4, pričom táto zmena sa uskutočnila ako následná zmena vyplývajúca zo zmeny IFRS 3. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu prospektívne na podnikové kombinácie, na ktoré sa vzťahuje zmena IFRS 3.

Zmena IFRS 9 Finančné nástroje (vydaného v októbri 2010)

Menia sa odseky 4.2.1 a 5.7.5 a vkladá sa odsek 7.1.4.

4.2   Klasifikácia finančných záväzkov

4.2.1

Účtovná jednotka klasifikuje všetky finančné záväzky ako následne ocenené v amortizovanej hodnote, pričom používa metódu efektívnej úrokovej miery, s výnimkou:

a)

e)

podmieneného plnenia nadobúdateľa v podnikovej kombinácii, na ktorú sa vzťahuje IFRS 3 Podnikové kombinácie. Takéto podmienené plnenie sa následne oceňuje v reálnej hodnote.

Investície do nástrojov vlastného imania

5.7.5

Pri prvotnom zaúčtovaní môže účtovná jednotka prijať neodvolateľné rozhodnutie vykazovať v ostatných súčastiach komplexného výsledku následné zmeny reálnej hodnoty investície do nástroja vlastného imania patriaceho do rozsahu pôsobnosti tohto IFRS, ktorý nie je držaný na obchodovanie a nie je ani podmieneným plnením nadobúdateľa v podnikovej kombinácii, na ktorú sa vzťahuje IFRS 3.

7.1   DÁTUM ÚČINNOSTI

7.1.4

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenili odseky 4.2.1 a 5.7.5, pričom táto zmena sa uskutočnila ako následná zmena vyplývajúca zo zmeny IFRS 3. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu prospektívne na podnikové kombinácie, na ktoré sa vzťahuje zmena IFRS 3.

Zmena IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

Mení sa odsek 5 a vkladá sa odsek 99.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

5

Keď sa iný štandard zaoberá osobitným typom rezervy, podmieneného záväzku alebo podmieneného aktíva, účtovná jednotka uplatní tento iný štandard namiesto tohto štandardu. Napríklad niektoré typy rezerv sú uvedené v štandardoch pre:

a)

d)

zamestnanecké požitky (pozri IAS 19 Zamestnanecké požitky);

e)

poistné zmluvy (pozri IFRS 4 Poistné zmluvy). Tento štandard sa však uplatňuje na rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva poisťovateľa iné než na tie, ktoré vznikajú v dôsledku jeho zmluvných povinností a práv z poistných zmlúv, patriacich do rozsahu pôsobnosti IFRS 4; a

f)

podmienené plnenie nadobúdateľa v podnikovej kombinácii (pozri IFRS 3 Podnikové kombinácie).

DÁTUM ÚČINNOSTI

99

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenil odsek 5, pričom táto zmena sa uskutočnila ako následná zmena vyplývajúca zo zmeny IFRS 3. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu prospektívne na podnikové kombinácie, na ktoré sa vzťahuje zmena IFRS 3.

Zmena IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie  (2)

Mení sa odsek 9 a vkladá sa odsek 108F.

Definície

9

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v tomto význame:

Definície štyroch kategórií finančných nástrojov

Finančné aktívum alebo finančný záväzok oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok je finančné aktívum alebo finančný záväzok, ktorý spĺňa jednu z týchto podmienok:

a)

aa)

je podmieneným plnením nadobúdateľa v podnikovej kombinácii, na ktorú sa vzťahuje IFRS 3 Podnikové kombinácie.

b)

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

108F

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenil odsek 9, pričom táto zmena sa uskutočnila ako následná zmena vyplývajúca zo zmeny IFRS 3. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu prospektívne na podnikové kombinácie, na ktoré sa vzťahuje zmena IFRS 3.

Zmeny IFRS 8 Prevádzkové segmenty

Menia sa odseky 22 a 28 a vkladá sa odsek 36C.

Všeobecné informácie

22

Účtovná jednotka zverejní tieto všeobecné informácie:

a)

faktory použité na vymedzenie vykazovateľných segmentov účtovnej jednotky, vrátane základu pre organizáciu (napríklad, či manažment organizuje účtovnú jednotku na základe rozdielov medzi výrobkami a službami, zemepisnými oblasťami, regulačnými prostrediami, alebo je to kombinácia týchto faktorov a či prevádzkové segmenty boli zoskupené);

aa)

úsudky manažmentu pri uplatňovaní kritérií agregácie v odseku 12. To zahŕňa stručný opis prevádzkových segmentov, ktoré boli zoskupené týmto spôsobom a hospodárskych ukazovateľov, ktoré boli posudzované pri určovaní, či zoskupené prevádzkové segmenty majú podobné hospodárske charakteristiky, a

b)

typy výrobkov a služieb, z ktorých jednotlivé vykazovateľné segmenty odvodzujú svoje výnosy.

Zosúhlasenia

28

Účtovná jednotka poskytne zosúhlasenia všetkých týchto údajov:

a)

c)

súčtu majetku vykazovateľných segmentov s majetkom účtovnej jednotky, ak sa majetok segmentov vykazuje v súlade s odsekom 23;

d)

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

36C

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenili odseky 22 a 28. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

Zmena IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Mení sa odsek 35 a vkladajú sa odseky 80A a 81H.

Model precenenia

35

Pri preceňovaní položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa účtovná hodnota daného majetku prispôsobí jeho precenenej hodnote. K dátumu precenenia sa k majetku pristupuje jedným z týchto spôsobov:

a)

hrubá účtovná hodnota majetku sa upraví tak, aby zodpovedala precenenej účtovnej hodnote majetku. Hrubá účtovná hodnota môže byť napríklad upravená na základe zistiteľných trhových údajov alebo môže byť upravená úmerne k zmene účtovnej hodnoty. Akumulované odpisy k dátumu precenenia sa upravia tak, aby sa rovnali rozdielu medzi hrubou účtovnou hodnotou majetku a jeho účtovnou hodnotou po zohľadnení akumulovaných strát zo zníženia hodnoty; alebo

b)

akumulované odpisy sa odúčtujú oproti hrubej účtovnej hodnote majetku.

Suma úpravy akumulovaných odpisov tvorí súčasť zvýšenia alebo zníženia účtovnej hodnoty, ktorá sa účtuje v súlade s odsekmi 39 a 40.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

80A

Odsek 35 bol zmenený na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu na všetky precenenia uznané v ročnom účtovnom období, ktoré sa začína dátumom prvotného uplatňovania tejto zmeny alebo neskôr, a v bezprostredne predchádzajúcom ročnom období. Účtovná jednotka môže predložiť aj upravené porovnávacie informácie za všetky predchádzajúce prezentované obdobia, nie je však povinná ich predložiť. Ak účtovná jednotka predloží neupravené porovnávacie informácie za akékoľvek predchádzajúce obdobia, jasne určí informácie, ktoré neboli upravené, uvedie, že boli prezentované na odlišnom základe, a vysvetlí uvedený základ.

DÁTUM ÚČINNOSTI

81H

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenil odsek 35 a doplnil sa odsek 80A. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

Zmena IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách

Mení sa odsek 9 a vkladajú sa odseky 17A, 18A a 28C.

DEFINÍCIE

9

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch:

Spriaznená osoba je osoba alebo subjekt, ktoré sú spriaznené s účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje svoju účtovnú závierku (a ktorá sa v tomto štandarde označuje ako „vykazujúca účtovná jednotka“).

a)

b)

Účtovná jednotka je spriaznená s vykazujúcou účtovnou jednotkou, ak platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

i)

viii)

účtovná jednotka, alebo ktorýkoľvek člen skupiny, ktorej je súčasťou, poskytuje služby kľúčových členov manažmentu vykazujúcej účtovnej jednotke alebo materskej spoločnosti vykazujúcej účtovnej jednotky.

Všetky účtovné jednotky

17A

Ak účtovná jednotka získava služby kľúčových členov manažmentu od inej účtovnej jednotky (ďalej len „riadiaca účtovná jednotka“), nemusí na náhradu, ktorú riadiaca účtovná jednotka vyplatila alebo má vyplatiť svojim zamestnancom alebo riadiacim pracovníkom, uplatňovať požiadavky stanovené v odseku 17.

18

18A

Sumy vzniknuté účtovnej jednotke v súvislosti s poskytovaním služieb kľúčových členov manažmentu, ktoré jej poskytuje samostatná riadiaca účtovná jednotka, sa zverejnia.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

28C

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenil odsek 9 a vložili sa odseky 17A a 18A. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

Zmena IAS 38 Nehmotný majetok

Mení sa odsek 80 a vkladajú sa odseky 130H – 130I.

Model precenenia

80

Ak sa nehmotný majetok preceňuje, účtovná hodnota daného majetku sa prispôsobí jeho precenenej hodnote. K dátumu precenenia sa k majetku pristupuje jedným z týchto spôsobov:

a)

hrubá účtovná hodnota majetku sa upraví tak, aby zodpovedala precenenej účtovnej hodnote majetku. Napríklad hrubá účtovná hodnota môže byť upravená na základe zistiteľných trhových údajov alebo môže byť upravená úmerne k zmene účtovnej hodnoty. Oprávky k dátumu precenenia sa upravia tak, aby sa rovnali rozdielu medzi hrubou účtovnou hodnotou majetku a jeho účtovnou hodnotou po zohľadnení akumulovaných strát zo zníženia hodnoty daného majetku; alebo

b)

oprávky sa odúčtujú oproti hrubej účtovnej hodnote majetku.

Suma úpravy oprávok tvorí súčasť zvýšenia alebo zníženia účtovnej hodnoty, ktorá sa účtuje v súlade s odsekmi 85 a 86.

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

130H

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 z decembra 2013 sa zmenil odsek 80. Účtovná jednotka uplatní túto zmenu na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

130I

Účtovná jednotka uplatňuje zmenu uskutočnenú na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení IFRS 2010 – 2012 na všetky precenenia uznané v ročnom účtovnom období, ktoré sa začína dátumom prvotného uplatňovania tejto zmeny alebo neskôr, a v bezprostredne predchádzajúcom ročnom období. Účtovná jednotka môže takisto predložiť upravené porovnávacie informácie za všetky predchádzajúce prezentované obdobia, nie je však povinná ich predložiť. Ak účtovná jednotka predloží neupravené porovnávacie informácie za akékoľvek predchádzajúce obdobia, jasne určí informácie, ktoré neboli upravené, uvedie, že boli prezentované na odlišnom základe, a vysvetlí uvedený základ.


(1)  „Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org“

(2)  Na základe IFRS 9 Finančné nástroje (vydaného v októbri 2010) a IFRS 9 Finančné nástroje (Účtovanie zabezpečenia a zmeny IFRS 9, IFRS 7 a IAS 39) (vydaného v novembri 2013) sa v odseku 9 štandardu IAS 39 vypustili „Definície štyroch kategórií finančných nástrojov“.


Top