EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/3 z  30. septembra 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na zverejňovanie informácií pri štruktúrovaných finančných nástrojoch Text s významom pre EHP

OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/57


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/3

z 30. septembra 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na zverejňovanie informácií pri štruktúrovaných finančných nástrojoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 8b ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 8b nariadenia (ES) č. 1060/2009 by mali investori dostať dostatočné informácie o kvalite a výsledkoch svojich podkladových aktív, aby mohli vykonať informované posúdenie úverovej bonity štruktúrovaných finančných nástrojov. Tým by sa takisto znížila závislosť investorov od úverových ratingov a umožnilo vydávanie nevyžiadaných úverových ratingov.

(2)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky finančné nástroje alebo iné aktíva, ktoré sú výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy uvedenej v článku 4 ods. 1 bode 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (2) pod podmienkou, že emitent, pôvodca alebo sponzor je usadený a na tento účel má svoje registrované sídlo v Únii. Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať len na finančné nástroje alebo iné aktíva, ktoré sú výsledkom transakcie alebo schémy, v ktorej sa úverové riziko spojené s expozíciou alebo skupinou expozícií rozdeľuje na tranže a má vlastnosti uvedené v tomto článku. V súlade s týmto nariadením by sa preto expozícia, ktorou sa vytvára priama platobná povinnosť v prípade transakcie alebo schémy použitej na financovanie hmotného majetku alebo jeho prevádzkovanie, nemala považovať za expozíciu voči sekuritizácii, a to ani vtedy, keď z tejto transakcie alebo schémy vyplývajú platobné povinnosti rôznej nadradenosti.

(3)

Rozsah tohto nariadenia by sa nemal obmedzovať na vydávanie štruktúrovaných finančných nástrojov, ktoré sa kvalifikujú ako cenné papiere, ale mal by sa vzťahovať aj na iné finančné nástroje a aktíva, ktoré sú výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy, ako sú nástroje peňažného trhu vrátane programov aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov. Toto nariadenie by sa okrem toho malo vzťahovať na štruktúrované finančné nástroje s úverovými ratingmi a bez nich, ktoré sú pridelené ratingovou agentúrou registrovanou v Únii. Do rozsahu tohto nariadenia by mali takisto patriť súkromné a bilaterálne transakcie, ako aj transakcie, ktoré sa neponúkajú verejnosti alebo neprijímajú na obchodovanie na regulovanom trhu.

(4)

V tomto nariadení sa nachádzajú štandardizované vzory na zverejnenie pre viacero kategórií tried aktív. Bez toho, aby bol dotknutý rozsah pôsobnosti tohto nariadenia a do vypracovania povinností týkajúcich sa podávania správ zo strany ESMA a ich prijatia Komisiou, sa tieto štandardizované vzory na zverejnenie a všetky povinnosti týkajúce sa podávania správ podľa tohto nariadenia vzťahujú len na štruktúrované finančné nástroje, ktoré sú kryté podkladovými aktívami, ktoré sú začlenené do zoznamu kategórií tried podkladových aktív špecifikovaných v tomto nariadení, a ktoré okrem toho nie sú súkromnej ani bilaterálnej povahy.

(5)

Pri dodržiavaní súladu s týmto nariadením by mali emitenti, pôvodcovia a sponzori dodržiavať súlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie, ktorými sa upravuje ochrana dôvernosti zdrojov informácií alebo spracovanie osobných údajov s cieľom predchádzať potenciálnym porušeniam týchto právnych predpisov.

(6)

Emitent, pôvodca a sponzor môžu určiť subjekt zodpovedný za podávanie informácií na internetovej stránke, ktorú zriadi orgán ESMA v súlade s článkom 8b ods. 4 nariadenia (ES) č. 1060/2009 (ďalej len „webové sídlo štruktúrovaných finančných nástrojov“). Malo by byť takisto možné zadať ohlasovaciu povinnosť inému subjektu, napríklad poskytovateľovi služieb. Tým by však nemala byť dotknutá zodpovednosť emitenta, pôvodcu a sponzora podľa tohto nariadenia.

(7)

Na svojej internetovej stránke by mal orgán ESMA oznamovať technické pokyny na podávanie správ týkajúce sa okrem iného aj prenosu alebo formátu súborov, ktoré majú predkladať emitenti, pôvodcovia a sponzori. Orgán ESMA by mal tieto technické pokyny na podávanie správ oznamovať v náležitom čase pred dátumom uplatňovania povinností týkajúcich sa podávania správ ustanovených v tomto nariadení, aby mali emitenti, pôvodcovia, sponzori a ostatné zainteresované strany dostatok času na vypracovanie primeraných systémov a postupov podľa technických pokynov, ktoré stanovil orgán ESMA.

(8)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa tohto nariadenia, by sa mali uvádzať v štandardnom formáte, aby sa umožnilo automatické spracovanie údajov na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov. Informácie by sa takisto mali zverejniť vo formáte, ktorý je ľahko dostupný pre akéhokoľvek používateľa internetovej stránky štruktúrovaných finančných nástrojov. Orgán ESMA by mal zabezpečiť prístup k internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov pre všetky odvetvové príslušné orgány, aby mohli vykonávať im pridelené úlohy podľa nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(9)

Toto nariadenie je založené na návrhu regulačných technických predpisov, ktorý orgán ESMA predložil Komisii v súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(10)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(11)

Primeraný čas je nevyhnutný s cieľom umožniť emitentom, pôvodcom a sponzorom štruktúrovaného finančného nástroja usadeným v Únii prispôsobiť sa a prijať nevyhnutné kroky na dodržanie súladu s týmto nariadením a umožniť orgánu ESMA vytvoriť internetovú stránku štruktúrovaných finančných nástrojov, na ktorej by sa mali zverejňovať informácie požadované podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie by sa malo preto uplatňovať od 1. januára 2017. Orgán ESMA by však mal oznámiť potrebné technické pokyny na podávanie správ včas ešte pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia. Je to nevyhnutné s cieľom poskytnúť emitentom, pôvodcom a sponzorom štruktúrovaného finančného nástroja usadeným v Únii dostatok času na vypracovanie primeraných systémov a postupov podľa týchto technických pokynov, aby sa zabezpečilo kompletné a správne podávanie správ a zohľadnil ďalší vývoj na finančných trhoch v Únii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na štruktúrované finančné nástroje, v rámci ktorých sú emitent, pôvodca alebo sponzor usadení v Únii a ktoré sú vydané po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Vykazujúci subjekt

1.   Emitent, pôvodca a sponzor štruktúrovaného finančného nástroja môže určiť jeden alebo viacero vykazujúcich subjektov, ktoré zverejnia informácie požadované podľa článkov 3 a 4 a článku 5 ods. 3 tohto nariadenia na internetovej stránke uvedenej v článku 8b ods. 4 nariadenia (ES) č. 1060/2009 (ďalej len „internetová stránka štruktúrovaných finančných nástrojov“). Tieto subjekty zverejnia požadované informácie na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov v súlade s článkami 4 až 7 tohto nariadenia.

2.   Emitent, pôvodca a sponzor štruktúrovaného finančného nástroja, ktorý určil subjekt alebo subjekty uvedené v odseku 1, bezodkladne oznámi orgánu ESMA akýkoľvek subjekt určený v súlade s týmto odsekom. Týmto určením nie je dotknutá zodpovednosť emitenta, pôvodcu a sponzora dodržiavať súlad s článkom 8b nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 3

Informácie, ktoré sa majú oznamovať

V prípade, že je štruktúrovaný finančný nástroj krytý akýmkoľvek podkladovým aktívom uvedeným v článku 4, poskytne vykazujúci subjekt na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov tieto informácie:

a)

informácie o úveroch prostredníctvom štandardizovaných vzorov na zverejnenie začlenených v prílohách I až VII;

b)

v prípade, že sa to vzťahuje na štruktúrovaný finančný nástroj, tieto dokumenty vrátane podrobného opisu poklesu platieb štruktúrovaného finančného nástroja:

i)

konečný ponukový materiál alebo prospekt spolu so záverečnou obchodnou dokumentáciou vrátane akýchkoľvek verejných dokumentov, ktoré sú uvedené v prospekte alebo ktorými sa riadi fungovanie transakcie, a okrem právnych posudkov;

ii)

zmluva o predaji aktív, zmluva o postúpení, novácii alebo prevode a akékoľvek vyhlásenie o dôvere;

iii)

zmluvy o obsluhovaní, zálohovom obsluhovaní, správe a riadení peňažných tokov;

iv)

zakladacie listiny, listiny o cenných papieroch, dohoda o zastúpení, dohoda o bankovom účte, záručná investičnú zmluvu, dohoda o začlenených termínoch alebo rámcová dohoda, tzv. master trust, alebo rámcová dohoda o vymedzeniach;

v)

akékoľvek príslušné dohody medzi veriteľmi, dokumentácia o swapoch, podriadené úverové dohody, úverové dohody na založenie podniku a dohody o facilite likvidity;

vi)

akákoľvek ďalšia podkladová dokumentáciu, ktorá je potrebná na pochopenie transakcie;

c)

v prípade, že prospekt nebol vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES (4), súhrn transakcií alebo prehľad hlavných prvkov štruktúrovaných finančných nástrojov vrátane:

i)

štruktúry dohody;

ii)

vlastností aktív, peňažných tokov, zvýšenia kreditnej kvality a prvkov podpory likvidity;

iii)

hlasovacích práv držiteľa zmenky, vzťahu medzi držiteľmi zmenky a ostatnými zabezpečenými veriteľmi v transakcii;

iv)

zoznamu všetkých spúšťačov a udalostí uvedených v dokumentoch poskytnutých na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov v súlade s písmenom b), ktoré by mohli mať významný vplyv na výkonnosť štruktúrovaných finančných nástrojov;

v)

štruktúrneho diagramu obsahujúceho prehľad o transakcii, peňažných tokov a vlastníckej štruktúry;

d)

investorské správy obsahujúce informácie začlenené v prílohe VIII.

Článok 4

Podkladové aktíva

Požiadavky na informácie stanovené v článku 3 sa vzťahujú na štruktúrované finančné nástroje kryté týmito podkladovými aktívami:

a)

hypotekárne úvery na kúpu nehnuteľnosti na bývanie: táto trieda štruktúrovaných finančných nástrojov zahŕňa štruktúrované finančné nástroje kryté cennými papiermi zabezpečenými hypotékami na obytné nehnuteľnosti vyššej a štandardnej kvality a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou. Pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe I poskytnú na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

b)

hypotéky na komerčné nehnuteľnosti: táto trieda štruktúrovaných finančných nástrojov zahŕňa štruktúrované finančné nástroje kryté maloobchodnými alebo kancelárskymi nehnuteľnosťami, pôžičkami na pobyt v nemocnici, v domovoch starostlivosti, pôžičkami na skladovacie zariadenia, pôžičkami na hotel, ošetrovateľské zariadenia, priemyselnými úvermi a viacgeneračnými majetkami. Pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe II poskytnú na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

c)

úvery pre malé a stredné podniky: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe III poskytnú na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

d)

pôžičky na motorové vozidlo: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe IV poskytnú na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

e)

spotrebiteľské úvery: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe V poskytnú na webovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

f)

pôžičky na kreditné karty: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe VI poskytnú na webovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

g)

prenájom fyzickým osobám a/alebo podnikom: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe VII poskytnú na webovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov.

Článok 5

Frekvencia podávania správ

1.   Informácie uvedené v článku 3 písm. a) a d) sa sprístupňujú štvrťročne, a to najneskôr jeden mesiac po dátume splatnosti úroku z príslušného štruktúrovaného finančného nástroja.

2.   Informácie uvedené v článku 3 písm. b) a c) sa sprístupnia bezodkladne po vydaní štruktúrovaného finančného nástroja.

3.   Okrem požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2:

a)

v prípade, že sa požiadavky stanovené v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (5) o obchodovaní s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) uplatňujú aj vo vzťahu k štruktúrovanému finančnému nástroju, akékoľvek zverejnenie informácií podľa tohto článku vykazujúci subjekt následne bezodkladne zverejní aj na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

b)

v prípade, že sa neuplatňuje písmeno a), vykazujúci subjekt bezodkladne zverejní na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov akúkoľvek zmenu alebo udalosť v týchto prípadoch:

i)

porušenie povinností ustanovených v dokumentoch poskytnutých v súlade s článkom 3 písm. b);

ii)

štrukturálne prvky, ktoré môžu významne ovplyvniť výkonnosť štruktúrovaného finančného nástroja;

iii)

rizikové charakteristiky štruktúrovaného finančného nástroja a podkladových aktív.

Článok 6

Postupy podávania správ

1.   Vykazujúci subjekt predkladá súbory údajov v súlade so systémom podávania správ uvedeným na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov a technickými pokynmi, ktoré poskytne orgán ESMA na svojej internetovej stránke.

2.   Orgán ESMA zverejní tieto technické pokyny na svojej internetovej stránke najneskôr 1. júla 2016.

3.   Vykazujúci subjekt uchováva súbory zaslané na internetovú stránku štruktúrovaných finančných nástrojov a prijaté touto stránkou v elektronickej podobe počas obdobia minimálne päť rokov. Na žiadosť odvetvových príslušných orgánov im vykazujúci subjekt alebo emitent, pôvodca alebo sponzor tieto súbory sprístupní, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) č. 1060/2009.

4.   V prípade, že vykazujúci subjekt alebo emitent, pôvodca alebo sponzor zistí vecné chyby v údajoch, ktoré boli poskytnuté na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov, bezodkladne tieto príslušné údaje opraví.

Článok 7

Podávanie správ od dátumu nadobudnutia účinnosti po dátum uplatňovania

1.   V súvislosti so štruktúrovanými finančnými nástrojmi vydávanými v čase od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do dátumu jeho uplatňovania, emitent, pôvodca a sponzor dodržiavajú súlad s požiadavkami na podávanie správ ustanovenými v tomto nariadení len vo vzťahu k štruktúrovaným finančným nástrojom, ktoré sú ešte stále otvorené v čase uplatňovania tohto nariadenia.

2.   Od emitenta, pôvodcu a sponzora sa nevyžaduje zachovávať nazhromaždené informácie, ktoré sa požadujú podľa tohto nariadenia, od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia po dátum jeho uplatňovania.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

Avšak článok 6 ods. 2 sa bude uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).


PRÍLOHA I

Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov podporovaných hypotekárnymi úvermi na kúpu nehnuteľnosti na bývanie

AKTÍVA:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

Dátum

Dátum uzávierky skupiny alebo portfólia. Všetky dátumy majú formát RRRR–MM–DD.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Identifikátor skupiny alebo portfólia/názov transakcie.

Identifikátor úveru

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor pre každý úver. Identifikátor úveru by sa počas životnosti transakcie nemal meniť.

Pôvodca

Statický

Text

Veriteľ, ktorý požičal pôvodný úver.

Identifikátor správcu

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor správcu na označenie subjektu, ktorý zabezpečuje úver.

Identifikátor dlžníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor dlžníka (bez zobrazenia skutočného mena) – na uľahčenie identifikácie dlžníkov v skupine s viacerými úvermi (napríklad ďalšie splátky/druhé záložné práva sa zobrazujú ako samostatné položky). Identifikátor dlžníka by sa počas životnosti transakcie nemal meniť.

Identifikátor nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor majetku na uľahčenie identifikácie nehnuteľností v skupine s viacerými úvermi (napríklad ďalšie splátky/druhé záložné práva sa zobrazujú ako samostatné položky).

Informácie o dlžníkovi

Zamestnanie dlžníka

Statický

Zoznam

Zamestnanie hlavného žiadateľa.

Hlavný príjem

Statický

Číselný

Upísaný hrubý ročný príjem hlavného dlžníka (nie prenájom).

Overenie príjmu pri príjme istiny

Statický

Zoznam

Overenie príjmu pri príjme istiny.

Vlastnosti úveru

Dátum vzniku úveru

Statický

Dátum/číselný

Dátum pôvodného vzniku úveru.

Dátum splatnosti úveru

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum splatnosti úveru.

Účel

Statický

Zoznam

Účel úveru.

Lehota na zaplatenie úveru

Statický

Číselný

Pôvodné zmluvné obdobie (počet mesiacov).

Označenie meny úveru.

Statický

Zoznam

Označenie meny úveru.

Pôvodný zostatok

Statický

Číselný

Pôvodný zostatok úveru (vrátane poplatkov).

Aktuálny zostatok

Dynamický

Číselný

Výška nesplatenej istiny úveru k dátumu uzávierky skupiny. Mala by zahŕňať akékoľvek sumy, ktoré sú zabezpečené hypotekárnym úverom a budú zatriedené v transakcii ako hlavné.

Spôsob splácania

Statický

Zoznam

Typ hlavného splácania.

Frekvencia splácania

Statický

Zoznam

Frekvencia splatných splátok, t. j. počet mesiacov medzi splátkami.

Suma, ktorá má byť zaplatená

Dynamický

Číselný

Pravidelná zmluvná suma, ktorá má byť zaplatená (suma, ktorá má byť zaplatená, ak nie sú platné žiadne iné platobné úpravy).

Typ platby

Statický

Zoznam

Typ splátky istiny.

Úroková sadzba

Typ úrokovej sadzby

Statický

Zoznam

Typ úrokovej sadzby.

Index aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná miera, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba hypotekárneho úveru).

Aktuálna úroková sadzba

Dynamický

Číselný

Aktuálna úroková sadzba (%).

Marža aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Číselný

Marža aktuálnej úrokovej sadzby (pre úvery s pevnou sadzbou je rovnaká ako pri aktuálnej úrokovej sadzbe, pri úveroch s pohyblivou sadzbou ide o maržu vyššiu (alebo nižšiu v prípade negatívneho vkladu) ako úroková sadzba.

Interval úpravy úrokovej sadzby

Dynamický

Číselný

Interval úpravy úrokovej sadzby v mesiacoch (pri úveroch s pohyblivou sadzbou).

Marža úpravy 1

Dynamický

Číselný

Marža (%) úveru k dátumu prvej úpravy.

Dátum úpravy úrokovej sadzby 1

Dynamický

Dátum/číselný

Budúce zmeny dátumu úrokovej sadzby (napríklad zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia úveru atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR).

Marža úpravy 2

Dynamický

Číselný

Marža (%) úveru k dátumu druhej úpravy.

Dátum úpravy úrokovej sadzby 2

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum druhej zmeny úrokovej sadzby.

Marža úpravy 3

Dynamický

Číselný

Marža (%) úveru k dátumu tretej úpravy.

Dátum úpravy úrokovej sadzby 3

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum tretej zmeny úrokovej sadzby.

Revidovaný index úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Budúci index úrokovej sadzby.

Nehnuteľnosť a dodatočný kolaterál

PSČ nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Musia sa zadať minimálne prvé dva alebo tri znaky.

Typ nehnuteľnosti

Statický

Zoznam

Typ nehnuteľnosti.

Pôvodný pomer úver/hodnota

Statický

Číselný

Pôvodný upísaný pomer úver/hodnota (LTV) pôvodcu. V prípade úverov s druhým zálohovým právom by malo ísť o kombinovaný alebo celkový pomer LTV.

Výška ocenenia

Statický

Číselný

Hodnota nehnuteľnosti k dátumu poslednej úverovej zálohy pred sekuritizáciou. Výšky ocenenia by mali byť v tej istej mene ako úver.

Typ pôvodného ocenenia

Statický

Zoznam

Typ ocenenia na začiatku

Dátum ocenenia

Statický

Dátum/číselný

Dátum posledného ocenenia nehnuteľnosti v čase poslednej úverovej zálohy pred sekuritizáciou.

Aktuálny pomer úver/hodnota

Dynamický

Číselný

Aktuálny pomer úver/hodnota (LTV) pôvodcu. V prípade úverov s druhým zálohovým právom by malo ísť o kombinovaný alebo celkový pomer LTV.

Aktuálna výška ocenenia

Dynamický

Číselný

Najnovšia výška ocenenia (ak napríklad v prípade zmeny vlastníka by sa mala zohľadniť tá najnižšia). Výšky ocenenia by mali byť v tej istej mene ako úver.

Typ aktuálneho ocenenia

Dynamický

Zoznam

Typ aktuálneho ocenenia.

Dátum aktuálneho ocenenia

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum posledného ocenenia.

Informácie o výkonnosti

Stav účtu

Dynamický

Zoznam

Aktuálny stav účtu.

Zostatok nedoplatkov

Dynamický

Číselný

Aktuálny zostatok nedoplatkov. Nedoplatky vymedzené ako: celkové platby splatné k stanovenému dátumu MÍNUS celkové prijaté platby k stanovenému dátumu MÍNUS akékoľvek kapitalizované sumy. Nemali by zahŕňať poplatky vzťahujúce sa na účet.

Počet mesiacov nedoplatkov

Dynamický

Číselný

Počet mesiacov, v ktorých je tento úver v nedoplatkoch (k dátumu uzávierky skupiny) podľa vymedzenia emitenta.

Nedoplatok spred 1 mesiaca

Dynamický

Číselný

Zostatok nedoplatkov (vymedzený podľa „zostatku nedoplatkov“) za predchádzajúci mesiac.

Nedoplatok spred 2 mesiacov

Dynamický

Číselný

Zostatok nedoplatkov (vymedzený podľa „zostatku nedoplatkov“) za dva mesiace.

Súdny spor

Dynamický

Á/N

Označte prebiehajúce súdne konania.

Dátum vyplatenia

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum, v ktorom bol účet vyplatený.

Nesplácanie úveru alebo zabavenie majetku

Dynamický

Číselný

Celková výška nesplateného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a spätne získanými finančnými prostriedkami.

Dátum nesplácania alebo zabavenia majetku

Dynamický

Číselný

Dátum nesplácania alebo zabavenia majetku.

Najnižší limit predajnej ceny

Dynamický

Číselný

Cena získaná z predaja nehnuteľnosti, v prípade zabavenia majetku, zaokrúhlená nadol na najbližších 10 tisíc.

Strata z predaja

Dynamický

Číselný

Celková strata bez poplatkov, navýšených úrokov atď. po uplatnení výnosu z predaja (okrem poplatku za predčasné splatenie, ak podlieha hlavným spätne získaným finančným prostriedkom).

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

Číselný

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky – relevantné len v prípadoch so stratou.


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Polia na úrovni údajov o cenných papieroch alebo dlhopisoch

Dátum správy

Dynamický

Dátum

Dátum vydania správy o transakcii. Všetky dátumy majú formát RRRR–MM–DD.

Emitent

Statický

Text

Názov emitenta a v prípade potreby emitovaná séria.

Čerpanie v rámci facility likvidity

Dynamický

Á/N

Potvrďte, či došlo alebo nedošlo k výberu v rámci facility likvidity v období končiacom k dátumu poslednej úrokovej platby.

Polia na úrovni údajov o kolateráli

Spúšťacie merania/pomery

Dynamický

Á/N

Štatút rozličnej platobnej disciplinovanosti, zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov, zlyhania, straty a podobných kolaterálnych meraní a pomerov vo vzťahu k ich včasnej amortizácii alebo iným úrovniam spúšťacej udalosti ako v aktuálny deň stanovenia. Došlo k spúšťacej udalosti?

Priemerná konštantná miera predčasného splatenia

Dynamický

Číselný

Správa zahŕňa priemernú konštantu Rýchlosť miery predčasného splatenia (CPR) základných hypotekárnych úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie. V niektorých jurisdikciách môže skupina hypotekárnych úverov zahŕňať aj komerčné úvery. Priemerná rýchlosť je výška vyjadrená ako ročná percentuálna hodnota predplatenej istiny presahujúca plánované splátky. Priemerná rýchlosť CPR sa vypočíta najskôr ako zostatok úverovej istiny aktuálneho hypotekárneho úveru na nehnuteľný majetok určený na bývanie (t. j. aktuálny zostatok) vydelený zostatkom úverovej istiny plánovaného hypotekárneho úveru na nehnuteľný majetok určený na bývanie za predpokladu, že neboli uhradené žiadne predčasné splátky (t. j. boli uhradené len plánované splátky). Tento kvocient sa potom umocní exponentom, ktorým je množstvo dvanásť vydelené počtom mesiacov od emisie. Tento výsledok sa odpočíta od čísla jeden a vynásobí sa číslom sto (100) s cieľom určiť priemernú rýchlosti CPR. Tento výpočet sa vyjadruje takto:

Formula

Kontaktné informácie správy o transakcii

Kontaktné miesto

Statický

Text

Názov oddelenia alebo kontaktná osoba (osoby) informačných zdrojov.

Kontaktné informácie

Statický

Text

Telefónne číslo a e-mailová adresa.


INFORMÁCIE O DLHOPISOCH PODĽA TRANŽE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Polia na úrovni tranže

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tranži RMBS, ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte t. j. Séria 1 trieda A1 atď.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov, alebo ak nie je ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov, ako je CUSIP, udelený tejto tranži výmenným alebo iným subjektom. V prípade viac ako jedného kódu sa oddelia čiarkami.

Dátum úrokovej platby

Dynamický

Dátum

Pravidelný dátum, v ktorom má dôjsť k plánovanému vyplateniu úroku držiteľovi osobitnej tranže štruktúrovaného finančného nástroja zabezpečeného hypotékami na obytné nehnuteľnosti.

Dátum platby istiny

Dynamický

Dátum

Pravidelný dátum, v ktorom má dôjsť k zaplateniu istiny držiteľom osobitnej tranže štruktúrovaného finančného nástroja zabezpečeného hypotékami na obytné nehnuteľnosti.

Mena

Statický

Text

Jednotka (jednotky) výmeny, v ktorej sa vykazuje vyplácanie zostatku (zostatkov) úrovne cenných papierov a platieb.

Referenčná sadzba

Statický

Zoznam

Index základnej referenčnej sadzby, ako sa vymedzuje v ponukovej dokumentácii (napríklad trojmesačný EURIBOR) vzťahujúci sa na osobitnú tranžu štruktúrovaného finančného nástroja zabezpečeného hypotékami na obytné nehnuteľnosti.

Dátum emisie dlhopisu

Statický

Dátum

Dátum vydania dlhopisov.


PRÍLOHA II

Údaje o úverovej úrovni – Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov zabezpečených hypotekárnymi úvermi na komerčné nehnuteľnosti

ÚVER:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Identifikačné znaky úveru

Identifikátor skupiny transakcie

Statický

Textový/číselný

Jedinečný názov transakcie alebo dohody

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

Dátum

Dátum uzávierky aktuálnej skupiny alebo portfólia.

Dátum sekuritizácie

Statický

Dátum

Dátum vydania dohody – prvý dátum kótovania dlhopisu.

Podmienky pôvodného úveru

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Alfanumerický kód pridelený každej úverovej skupine v rámci emisie.

Identifikátor správcu úveru

Statický

Textový/číselný

Reťazec jedinečného identifikátora správcu úveru pridelený úveru.

Identifikátor úveru ponukového obežníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečné číslo ponukového obežníka alebo prospektu alebo názov úverovej transakcie pridelený úveru v rámci transakcie alebo skupiny.

Sponzor úveru

Statický

Textový/číselný

Sponzor úveru.

Dátum vzniku úveru

Statický

Dátum

Dátum pôvodného vzniku úveru.

Mena úveru

Statický

Zoznam

Označenie meny úveru.

Celý zostatok úveru k dátumu vzniku

Statický

Číselný

Celý zostatok úveru pri vzniku predstavujúci 100 % nástroja, t. j. sekuritizovanú a nesekuritizovanú/vlastnenú a cudziu sumu (v mene úveru).

Pôvodné obdobie na zaplatenie úveru

Statický

Číselný

Zmluvné obdobie (v mesiacoch) k dátumu vzniku.

Dátum začatia amortizácie

Statický

Dátum

Dátum začatia amortizácie na celý úver (môže to byť dátum pred dátumom sekuritizácie).

Kód indexu úrokovej sadzby

Statický

Zoznam

Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná miera, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba hypotekárneho úveru).

Úroková sadzba pôvodného úveru

Statický

Číselný

Celková úroková sadzba úveru k dátumu vzniku úveru. V prípade viacerých tranží s rozdielnymi úrokovými sadzbami sa uplatňuje vážená priemerná sadzba.

Prvý dátum splatnosti úrokovej platby

Statický

Dátum

Dátum, v ktorom bola splatná prvá úroková platba z úveru po dátume vzniku.

Krajina úveru

Statický

Zoznam

Krajina úveru.

Účel úveru

Statický

Zoznam

Účel úveru.

Cenný papier zabezpečený hypotékami

Statický

Á/N

Je úver zabezpečený hypotékami na nehnuteľnosti?

Štatistiky úveru v deň sekuritizácie

Pomer pokrytia dlhovej služby za úver (celý) v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Pomer pokrytia dlhovej služby za úver (celý) v deň sekuritizácie.

Pomer úveru k hodnote za úver (celý) v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Pomer úveru k hodnote za úver (celý) v deň sekuritizácie.

Pomer pokrytia úroku k dátumu sekuritizácie (úver A)

Statický

Číselný

Výpočet pomeru pokrytia úroku pri sekuritizácii za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Pomer pokrytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie (úver A)

Statický

Číselný

Výpočet pomeru pokrytia dlhovej služby pri sekuritizácii za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Pomer úver/hodnota k dátumu sekuritizácie (úver A)

Statický

Číselný

Pomer úver/hodnota (LTV) pri sekuritizácii za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Zostatok viazanej istiny v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Viazaný zostatok celého úveru v deň sekuritizácie vrátane všetkých nevyčerpaných súm.

Aktuálny zostatok istiny v deň sekuritizácie (celý úver)

Statický

Číselný

Aktuálny zostatok istiny celého úveru v deň sekuritizácie, ako sa uvádza v ponukovom obežníku.

Pravidelná splátka istiny a úroku v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Plánovaná suma istiny a úroku, ktorá je splatná k budúcemu dátumu splatnosti úveru v deň sekuritizácie.

Sadzba úveru v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Celková úroková sadzba (napríklad Libor + Marža), ktorá sa používa na výpočet splatného úroku z úveru k dátumu sekuritizácie.

Klasifikácia zaťaženia v deň sekuritizácie

Statický

Zoznam

Má cenný papier pridelený sekuritizácii klasifikáciu prvotriedneho cenného papiera?

Zostávajúce obdobie v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Zostávajúci počet mesiacov (okrem možnosti predĺženia) do splatnosti úveru v deň sekuritizácie.

Zostávajúce obdobie amortizácie v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Počet zostávajúcich mesiacov do splatnosti úveru obdobia amortizácie. Ak amortizácia nezačala v deň sekuritizácie, bude to menej, ako je zostávajúce obdobie v deň sekuritizácie.

Dátum splatnosti úveru v deň sekuritizácie

Statický

Dátum

Dátum splatnosti úveru, ako sa vymedzuje v úverovej dohode. Tým by sa nezohľadnil žiadny dátum predĺženej splatnosti, ktorý môže byť povolený podľa úverovej dohody, ale pôvodný dátum splatnosti.

Skutočný zostatok istiny k dátumu sekuritizácie (úver A)

Statický

Číselný

Skutočný zostatok istiny úveru A k dátumu sekuritizácie, ako sa identifikuje v ponukovom obežníku.

Možnosť rozšírenia

Dynamický

Á/N

Označte, či je možnosť rozšíriť obdobie splácania úveru a odložiť dátum splatnosti.

Trvanie najkratšej možnosti rozšírenia

Statický

Číselný

Trvanie najkratšej možnosti rozšírenia, ktorá je k dispozícii pri úvere (v mesiacoch).

Povaha možnosti rozšírenia

Statický

Zoznam

Typ možnosti rozšírenia.

Podrobnosti o kolateráli

Počet nehnuteľností k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka úveru k dátumu sekuritizácie.

Počet nehnuteľností k dátumu uzávierky portfólia

Dynamický

Číselný

Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka úveru k dátumu uzávierky portfólia.

Nehnuteľnosti kolateralizované na úver pri sekuritizácii

Statický

Textový/číselný

Zadajte jedinečné identifikátory nehnuteľnosti (PC1) v prípade nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka úveru k dátumu sekuritizácie.

Nehnuteľnosti kolateralizované na úver k dátumu uzávierky skupiny

Dynamický

Textový/číselný

Zadajte jedinečné identifikátory nehnuteľnosti (PC1) v prípade nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka úveru k dátumu uzávierky.

Podrobnosti o úverovom záväzku

Metóda pomeru úrokového pokrytia (celý úver)

Statický

Zoznam

Vymedzte výpočet požiadavky finančného záväzku ICR na celej úverovej úrovni, odvodený spôsob výpočtu.

Metóda pomeru pokrytia dlhovej služby (celý úver)

Statický

Zoznam

Vymedzte výpočet požiadavky finančného záväzku DSCR na celej úverovej úrovni, odvodený spôsob výpočtu.

Metóda úveru k hodnote (celá)

Statický

Zoznam

Vymedzte výpočet požiadavky finančného záväzku LTV na celej úverovej úrovni, odvodený spôsob výpočtu.

Iný kód finančného pokrytia (celý)

Statický

Zoznam

Ak sa pre ICR alebo DSCR vyžaduje iný kód, požiadavka finančných zabezpečovacích prvkov na celej úverovej úrovni.

Metóda pomeru úrokového pokrytia (úver A)

Statický

Zoznam

Vymedzte metódu výpočtu pomeru úrokového pokrytia úveru A.

Metóda pomeru pokrytia dlhovej služby (úver A)

Statický

Zoznam

Vymedzte metódu výpočtu pomeru pokrytia dlhovej služby úveru A.

Metóda úveru k hodnote (úver A)

Statický

Zoznam

Vymedzte metódu výpočtu pomeru úveru k hodnote úveru A.

Základná štatistika nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie

Príjem k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Celkový upísaný príjem zo všetkých zdrojov pre nehnuteľnosť, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností sa spočítajú hodnoty všetkých nehnuteľností.

Prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Celkové upísané prevádzkové výdavky za nehnuteľnosti, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. K nim môžu patriť dane z nehnuteľností, poistenie, riadenie, vybavenie, údržba a opravy a priame náklady majiteľovi za nehnuteľnosť; okrem kapitálových výdavkov a provízií za prenájom.

Čistý prevádzkový zisk k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Príjem bez prevádzkových výdavkov k dátumu sekuritizácie (Pole „príjem k dátumu sekuritizácie“ mínus „prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie“). V prípade viacerých nehnuteľností sa hodnoty spočítajú.

Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie (ako protiklad k opravám a údržbe), ak sú identifikované v ponukovom obežníku.

Čistý peňažný tok k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Čistý peňažný tok bez kapitálových výdavkov k dátumu sekuritizácie (Pole „čistý peňažný tok k dátumu sekuritizácie“ mínus „kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie“).

Mena účtovného výkazníctva pri sekuritizácii

Statický

Zoznam

Mena používaná pri počiatočnom účtovnom výkazníctve polí „príjem k dátumu sekuritizácie“ – „čistý peňažný tok k dátumu sekuritizácie“.

Ukazovateľ ICR/DSCR k dátumu sekuritizácie

Statický

Zoznam

Ako sa DSCR vypočíta/uplatňuje v prípade, že sa úver vzťahuje na viacero nehnuteľností.

Hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Ocenenie nehnuteľností zabezpečujúcich úver k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností sa spočíta hodnota nehnuteľností.

Mena ocenenia portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie

Statický

Zoznam

Mena ocenenia v poli „hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie“.

Dátum ocenenia k dátumu sekuritizácie

Statický

Dátum

Dátum, v ktorom bolo ocenenie pripravené pre hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností a niekoľkých dátumov sa berie do úvahy posledný dátum.

Ekonomická obsadenosť k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Percentuálna hodnota nájomného priestoru s podpísaným prenájmom na mieste k dátumu sekuritizácie, ak je zverejnená v ponukovom obežníku (nájomcovia nemusia nehnuteľnosť užívať, ale platia nájomné). V prípade viacerých nehnuteľností sa použije vážený priemer využitím výpočtu {Aktuálne pridelené % (Nehnuteľnosť) × (Obsadenosť)} pre každú nehnuteľnosť.

Sumy na viazanom účte k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Celkový zostatok zákonne účtovaných rezervných účtov na úverovej úrovni k dátumu sekuritizácie.

Výber viazaných účtov

Statický

Á/N

Zadajte Á, ak sú akékoľvek platby viazané na rezervných účtoch s cieľom pokryť len základné nájomné platby, poistenie alebo dane (nie údržbu, zlepšenia, kapitálové výdavky), ako sa vyžaduje v úverovej dohode. V opačnom prípade zadajte N.

Výber iných rezerv

Statický

Á/N

Sú na rezervných účtoch nejaké iné sumy než základné nájmy, dane alebo poistenie, ako sa vyžaduje podľa podmienok úverovej dohody v prípade zlepšení zo strany nájomcu, nájomných poplatkov a podobných záležitostiach vo vzťahu k pridruženej nehnuteľnosti alebo na účel poskytnutia dodatočného kolaterálu pre takýto úver?

Viazaný účet po spúšťacej udalosti

Statický

Á/N

Vyžaduje si úverová dohoda vytvorenie rezervných účtov po tom, ako sa udeje nejaká spúšťacia udalosť?

Spustenie s cieľom viazaného účtu

Statický

Zoznam

Typ spúšťacej udalosti.

Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu

Statický

Číselný

Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu.

Podmienky uvoľnenia viazaného účtu

Statický

Text

Podmienky uvoľnenia viazaného účtu.

Podmienky čerpania hotovostnej rezervy

Statický

Zoznam

Kedy je možné využiť hotovostnú rezervu.

Mena viazaného účtu

Statický

Zoznam

Mena platieb viazaného účtu. Polia „Sumy na viazanom účte k dátumu sekuritizácie“ a „Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu“.

Podrobnosti o zoskupení a náhradách úveru

Krížovo-kolateralizovaný úver

Statický

Á/N

Označte, ak ide o krížovo-kolateralizovaný úver (príklad: úvery 1 a 44, ako aj úvery 4 a 47 sú krížovo kolateralizované).

Náhradný úver

Dynamický

Á/N

Je tento úver náhradou za iný úver k dátumu po dátume sekuritizácie?

Dátum náhrady

Dynamický

Dátum

Ak bol úver nahradený po dátume sekuritizácie, uveďte dátum tejto náhrady.

Povolené dni odkladu

Statický

Číselný

Počet dní po splatnosti platby, počas ktorých sa dlžníkovi nebude účtovať sankcia za omeškanie ani sa platba nebude nahlasovať ako omeškaná.

Indikátor dodatočného financovania

Statický

Zoznam

Prešiel celý úver dodatočným financovaním/mezanínovým dlhom?

Podrobnosti o úrokovej sadzbe úveru (k dátumu sekuritizácie)

Typ úrokovej sadzby

Statický

Zoznam

Typ úrokovej sadzby vzťahujúci sa na úver.

Kód metódy časového rozlíšenia úroku

Statický

Zoznam

„Dni“, ktoré sa tradične používali na výpočet úroku.

Úrok z omeškania

Statický

Á/N

Narastá úrok pri oneskorene splatenom úvere?

Typ amortizácie úveru A (v prípade potreby)

Statický

Zoznam

Typ amortizácie úveru A.

Podrobnosti o amortizácii celého úveru (k dátumu sekuritizácie)

Typ amortizácie celého úveru (v prípade potreby)

Statický

Zoznam

Typ amortizácie celého úveru.

Povolené navýšenie úroku

Statický

Á/N

Povoľuje sa v úverovej dokumentácii navýšenie a kapitalizovanie úroku?

Dátum ukončenia blokovania predčasného splatenia

Statický

Dátum

Dátum, po ktorom sa veriteľovi umožňuje predčasné splatenie úveru.

Konečný dátum zachovania výnosu

Statický

Dátum

Dátum, po ktorom sa veriteľovi umožňuje predčasné splatenie úveru bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splatenie alebo zachovanie výnosu. Dátum, po ktorom sa môže úver predčasne splatiť bez zachovania výnosu.

Konečný dátum poplatku za predčasné splatenie

Statický

Dátum

Dátum, po ktorom sa veriteľovi umožňuje predčasné splatenie úveru bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splatenie.

Opis podmienok predčasného splatenia

Statický

Textový/číselný

Mali by sa v ňom odrážať informácie uvedené v ponukovom obežníku. Napríklad ak podmienkou predčasného splatenia je zaplatenie poplatku 1 % v prvom roku úveru, 0,5 % v druhom roku úveru a 0,25 % v treťom roku úveru, môže sa to zobraziť v ponukovom obežníku ako: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Predstavujú neuhradené platby predchádzajúcich klasifikačných nárokov nesplácanie úveru?

Statický

Á/N

Predstavujú neuhradené platby predchádzajúcich klasifikačných nárokov nesplácanie úveru?

Neuhradené platby rovnakých klasifikačných úverov predstavujú nesplácanie úveru za nehnuteľnosť?

Statický

Á/N

Predstavujú neuhradené platby rovnakých klasifikačných úverov nesplácanie úveru za nehnuteľnosť?

Podrobnosti o zabezpečení úveru (k dátumu sekuritizácie)

Strop celoživotnej miery

Statický

Číselný

Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť z úveru s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok úverovej dohody.

Dno celoživotnej miery

Statický

Číselný

Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť z úveru s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok úverovej dohody.

Typ swapu úverovej úrovne

Statický

Zoznam

Opíšte typ použitého swapu úverovej úrovne.

Poskytovateľ úverového swapu

Dynamický

Text

Názov poskytovateľa úverového swapu.

Typ swapu úverovej úrovne úrokovej sadzby

Statický

Zoznam

Opíšte typ swapu úrokovej sadzby, ktorý sa vzťahuje na úver.

Typ meny swapu úverovej úrovne

Statický

Zoznam

Opíšte typ menového swapu.

Výmenný kurz swapu úverovej úrovne

Statický

Číselný

Výmenný kurz, ktorý bol nastavený pre menu swapu úverovej úrovne.

Začiatočný dátum swapu úverovej úrovne

Statický

Dátum

Začiatočný dátum swapu úverovej úrovne.

Konečný dátum swapu úverovej úrovne

Statický

Dátum

Konečný dátum swapu úverovej úrovne.

Povinnosť dlžníka zaplatiť náklady za porušenie swapu úverovej úrovne.

Statický

Zoznam

Rozsah, do akého je dlžník povinný zaplatiť náklady za porušenie povinnosti poskytovateľovi úverového swapu.

Podrobnosti o úprave úverovej sadzby (v deň sekuritizácie)

Frekvencia splácania

Statický

Zoznam

Frekvencia splátok úroku a amortizácie z úveru podľa pôvodnej úverovej dokumentácie.

Frekvencia úpravy sadzby

Statický

Zoznam

Frekvencia, akou sa opätovne nastavuje úroková sadzba podľa pôvodnej úverovej dokumentácie.

Frekvencia úpravy platby

Statický

Zoznam

Frekvencia, akou sa upravuje splátka istiny a úroku podľa pôvodnej úverovej dokumentácie.

Stanovenie indexu v dňoch

Statický

Číselný

Počet dní pred dátumom úrokovej platby, v ktorých sa stanovuje úroková sadzba (napríklad sadzba Euribor stanovená dva dni pred dátumom úrokovej platby).

Dátum stanovenia indexu

Statický

Dátum

Ak sa v úverovej dohode uvádzajú špecifické dátumy na stanovenie indexu, zadajte budúci dátum stanovenia indexu.

Podrobnosti o združovaní a účasti úveru

Štruktúra úveru

Statický

Zoznam

Použite kód štruktúry úveru na opis štruktúry, ktorá sa vzťahuje na tento úver, napríklad celý úver, rozdelenia A/B, združený.

Združený úver

Statický

Á/N

Je úver súčasťou združeného úveru?

Percentuálna hodnota celkovej úverovej facility, ktorá sa má sekuritizovať

Statický

Číselný

Percentuálna hodnota celkového úveru pri sekuritizácii k dátumu sekuritizácie.

Práva riadiacej strany v prípade závažných rozhodnutí

Statický

Á/N

Má majiteľ inej účasti ako emitent právo prijímať závažné rozhodnutia?

Korešpondenčná banka združenia

Statický

Text

Korešpondenčná banka.

Rôzne podrobnosti o úvere

Nápravný prostriedok pri porušení finančných záväzkov

Statický

Zoznam

Nápravný prostriedok pri porušení finančných záväzkov.

Pôvodca úveru

Statický

Text

Názov pôvodcu/veriteľa, ktorý predal úver emitentovi. Názov subjektu, ktorý je zodpovedný za zastúpenie a záruky úveru.

Sankcie za nepredloženie finančných informácií

Statický

Zoznam

Ukazovateľ v prípade sankcií, keď dlžník nepredloží požadované finančné informácie (výkaz ziskov a strát, plán atď.) podľa úverovej dokumentácie.

Úverová pomoc

Statický

Á/N

Je možná pomoc inej strany (napríklad ručiteľa) v prípade, že dlžník nesplní záväzok podľa úverovej dohody?

Kód zaokrúhľovania

Statický

Zoznam

Metóda zaokrúhľovania úrokovej sadzby.

Prírastok zaokrúhlenia

Statický

Číselný

Prírastková percentuálna hodnota, na ktorú by sa mala indexová sadzba zaokrúhliť pri stanovení indexovej sadzby, ako sa stanovuje v úverovej dohode.

Názov osobitného správcu k dátumu sekuritizácie

Statický

Text

Názov osobitného správcu k dátumu sekuritizácie.

Správcovská norma

Statický

Zoznam

Správcovská norma (voľba). Poskytuje správca úveru celý úver (zložku A aj B) alebo len zložku A alebo B?

Podrobnosti o dátume vyplatenia

Dátum úverovej platby

Dynamický

Dátum

Dátum vyplatenia istiny a úroku emitentovi, zvyčajne ide o dátum úrokovej platby úveru.

Dátum vyplatenia

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom boli všetky platby vyplatené v plnej sume bez nedoplatkov. Pri prebiehajúcom úvere ide o dátum úverovej platby bezprostredne pred dátumom zadaným v poli „Dátum úverovej platby“.

Dátum opätovného nastavenia indexovej sadzby

Dynamický

Dátum

Pri úveroch s nastaviteľnou sadzbou ide o budúci dátum, v ktorom sa má zmeniť úroková sadzba. Pri úveroch s pevnou sadzbou zadajte budúci dátum úrokovej platby.

Dátum úpravy budúcej platby

Dynamický

Dátum

Pri úveroch s nastaviteľnou sadzbou ide o budúci dátum, v ktorom sa má zmeniť výška plánovanej istiny a/alebo úroku. Pri úveroch s pevnou sadzbou zadajte budúci dátum platby.

Dátum splatnosti úveru

Dynamický

Dátum

Aktuálny dátum splatnosti úveru, ako sa vymedzuje v úverovej dohode. Tým by sa nezohľadnili žiadne predĺženia schváleného dátumu splatnosti, ktoré môžu byť povolené podľa úverovej dohody.

Dátum budúcej úverovej platby

Dynamický

Dátum

Dátum budúcej úverovej platby.

Podrobnosti o sadzbe

Aktuálna indexová sadzba (celý úver)

Dynamický

Číselný

Indexová sadzba používaná na stanovenie aktuálnej úrokovej sadzby celého úveru. Úroková sadzba (pred maržou) používaná na výpočet úroku plateného k dátumu úverovej platby (celého úveru) v poli „Dátum úverovej platby“.

Aktuálna sadzba marže (celý úver)

Dynamický

Číselný

Marža používaná na stanovenie aktuálnej úrokovej sadzby celého úveru. Marža používaná na výpočet úroku uhradeného k dátumu úverovej platby (celého úveru) v poli „Dátum úverovej platby“.

Aktuálna úroková sadzba (celý úver)

Dynamický

Číselný

Celková úroková sadzba používaná na výpočet úroku uhradeného k dátumu úverovej platby (celého úveru) v poli „Dátum úverovej platby“ (suma poľa „Aktuálna indexová sadzba (celý úver)“ a poľa „Aktuálna sadzba marže (celý úver)“ pri úveroch s pohyblivou sadzbou).

Aktuálna úroková sadzba (úver A)

Dynamický

Číselný

Hrubá ročná sadzba používaná na výpočet plánovaného úroku v danom období na časť A úveru.

Budúca indexová sadzba (celý úver)

Dynamický

Číselný

Indexová sadzba budúceho obdobia používaná na stanovenie aktuálnej úrokovej sadzby celého úveru. Úroková sadzba (pred maržou) používaná na výpočet úroku uhradeného na základe skutočného konečného zostatku úveru (celý úver) „Skutočný konečný zostatok úveru (celý úver)“.

Aktuálna miera omeškania (celý úver)

Dynamický

Číselný

Celkový úrok používaný na výpočet úroku z omeškania uhradeného k dátumu úverovej platby v poli „Dátum úverovej platby“.

Podrobnosti o istine

Aktuálny počiatočný úvodný zostatok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neuhradený zostatok na začiatku daného obdobia. Neuhradený zostatok úveru na začiatku úrokového obdobia použitý na výpočet splatného úroku k dátumu úverovej platby v poli „Dátum úverovej platby“.

Plánovaná výška istiny (celý úver)

Dynamický

Číselný

Plánovaná platba istiny splatná za úver za dané obdobie. Splatná platba istiny, ktorá sa má vyplatiť emitentovi k dátumu úverovej platby v poli „Dátum úverovej platby“, napríklad amortizácia ale nie predčasné splátky.

Aktuálny konečný plánovaný zostatok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neuhradený plánovaný zostatok istiny úveru na konci daného obdobia po amortizácii, ale pred akýmikoľvek predčasnými splátkami. Zostatok istiny úveru, ktorý by bol neuhradený po plánovanej platbe istiny, ale pred akýmikoľvek predčasnými splátkami [pole „Aktuálny počiatočný zostatok (celý úver)“ mínus „plánovaná suma istiny (celý úver)“].

Neplánovaný zber istiny (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neplánované platby istiny prijaté počas daného obdobia. Iné platby istiny prijaté počas úrokového obdobia, ktoré sa použijú na vyplatenie úveru. Môže ísť o výnosy z predaja, dobrovoľné predčasné splátky alebo sumy z likvidácie.

Iné úpravy istiny (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neplánované úpravy istiny za úrokové obdobie, ktoré nie sú spojené s pohybom hotovosti. Všetky ostatné sumy, ktoré by spôsobili zníženie alebo zvýšenie zostatku úveru v danom období, ktoré sa nepovažujú za neplánované zbery istiny a nie sú plánovanými istinami.

Skutočná vyplatená istina

Dynamický

Číselný

Skutočná istina vyplatená z najnovšieho IPD.

Skutočný konečný zostatok úveru (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neuhradený skutočný zostatok istiny na konci daného obdobia. Skutočný zostatok nesplatenej istiny za budúce úrokové obdobie po všetkých platbách istiny.

Aktuálny počiatočný zostatok (úver A)

Dynamický

Číselný

Neuhradený zostatok (úver A) na začiatku daného obdobia. Neuhradený zostatok úveru A na začiatku úrokového obdobia použitý na výpočet splatného úroku k dátumu vyplatenia úveru.

Celkové zbery istiny (úver A)

Dynamický

Číselný

Všetky platby istiny (úver A) prijaté počas daného obdobia. Splatná platba istiny úveru A, ktorá sa má vyplatiť emitentovi k dátumu vyplatenia úveru v poli „dátum vyplatenia úveru“ napríklad amortizácia, ale nie predčasné splátky.

Skutočný konečný zostatok úveru (úver A)

Dynamický

Číselný

Neuhradený skutočný zostatok istiny (úver A) na konci daného obdobia. Zostatok istiny úveru A, ktorý by bol neuhradený po plánovanej platbe istiny.

Viazaný nevyčerpaný zostatok úveru facility (celý úver)

Dynamický

Číselný

Celková zostávajúca facilita celého úveru (dlh v prvom rade)/nevyčerpaný zostatok na konci obdobia. Celková zostávajúca facilita celého úveru (dlh v prvom rade) na konci dátumu úrokovej platby, z ktorej môže dlžník stále čerpať.

Podrobnosti o úroku

Plánovaná splatná suma úroku (celý úver)

Dynamický

Číselný

Hrubý úrok za obdobie, pokiaľ nedôjde k vyrovnaniu za dané obdobie pre celý úver. Celkový úrok, ktorý je splatný k dátumu vyplatenia úveru, pokiaľ počas úrokového obdobia nedôjde k žiadnym predčasným splátkam. Úrok by mal vychádzať zo základnej sadzby podľa dohody o úvere.

Úrokový prebytok/deficit predčasného splatenia

Dynamický

Číselný

Deficit alebo prebytok skutočnej úrokovej platby z plánovaného vyplatenia úroku za dané obdobie, ktorý sa nevzťahuje na nesplatenie úveru. Výsledky z predčasného splatenia prijaté k inému dátumu, ako je plánovaný dátum splatnosti splátky.

Iná úprava úroku

Dynamický

Číselný

Sprievodné pole pre iné úpravy istiny [pole „Iné úpravy istiny (celý úver)“] pri neplánovaných úpravách úroku za súvisiace obdobie zberu.

Negatívna amortizácia

Dynamický

Číselný

Negatívna amortizácia/odklad úroku/kapitalizovaný úrok bez sankcie.

Skutočný zaplatený úrok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Skutočný úrok celého úveru vyplatený v danom období. Celková suma vyplateného úroku dlžníkom počas úrokového obdobia alebo k dátumu vyplatenia úveru.

Skutočný zaplatený úrok (úver A)

Dynamický

Číselný

Celková suma vyplateného úroku úveru A počas úrokového obdobia alebo k dátumu vyplatenia úveru.

Skutočný úrok z omeškania

Dynamický

Číselný

Skutočný úrok z omeškania celého úveru vyplatený v danom období. Celková suma úroku z omeškania vyplatená zo strany dlžníka počas úrokového obdobia alebo k dátumu vyplatenia úveru.

Odložený úrok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Odložený úrok na celom úvere. Odložený úrok je suma, podľa ktorej je úrok, ktorý má dlžník zaplatiť z hypotekárneho úveru, nižší ako je výška navýšeného úroku z neuhradeného zostatku istiny.

Kapitalizovaný úrok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Kapitalizovaný úrok na celom úvere. Kapitalizovaný úrok je vtedy, keď sa úrok pridá k zostatku úveru na konci úrokového obdobia v súlade s úverovou dohodou.

Podrobnosti o istine a úroku

Celkové splatné plánované istiny a úroky (celý úver)

Dynamický

Číselný

Plánovaná platba istiny a úroku splatná za úver za dané obdobie pre emitenta (celý úver). Celková plánovaná istina a splatný úrok k dátumu úverovej splátky [suma polí „Plánovaná výška istiny (celý úver)“ a „Plánovaná výška splatného úroku (celý úver)“] – môže sa využiť na výpočet DSCR.

Celkové neuhradené nedoplatky istiny a úroku (celý úver)

Dynamický

Číselný

Kumulatívne sumy neuhradenej istiny a úroku splatné z úveru na konci daného obdobia. Kumulatívna suma akejkoľvek nezaplatenej istiny a úroku k dátumu úrokovej splátky.

Celkové ďalšie neuhradené sumy

Dynamický

Číselný

Kumulatívne neuhradené sumy úveru (napríklad poistné prémie, základné nájmy, kapitálové výdavky) na konci daného obdobia, ktoré boli vynaložené emitentom/správcom. Kumulatívna suma akýchkoľvek preddavkov na ochranu nehnuteľného majetku alebo iné sumy, ktoré boli vynaložené správcom alebo emitentom a neboli ešte uhradené dlžníkom.

Neuhradená kumulatívna suma

Dynamický

Číselný

Suma poľa „Celkové neuhradené nedoplatky istiny a úroku (celý úver)“ a poľa „Celkové ďalšie neuhradené sumy“.

Dosiahnutie spúšťača amortizácie

Dynamický

Á/N

Dosiahol sa spúšťač amortizácie?

Aktuálny typ amortizácie

Dynamický

Zoznam

Typ amortizácie, ktorý sa vzťahuje na úver A.

Celková plánovaná vyplatená istina a úrok (úver A)

Dynamický

Číselný

Plánovaná platba istiny a úroku splatná za úver A za dané obdobie pre emitenta.

Najnovšie finančné podrobnosti o YTD

Porušenie povinnosti podávania správ zo strany dlžníka

Dynamický

Á/N

Porušuje dlžník svoj záväzok podávať správy správcovi služby alebo veriteľovi?

Najnovší príjem

Dynamický

Číselný

Celkové príjmy za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. celý rok alebo 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti.

Najnovší pomer úver/hodnota (celý úver)

Dynamický

Číselný

Najnovší pomer úver/hodnota (LTV) za úver (celý) na základe úverovej dokumentácie.

Najnovší pomer krytia dlhovej služby (celý úver)

Dynamický

Číselný

Najnovší pomer krytia dlhovej služby (DSCR) za úver (celý) na základe úverovej dokumentácie.

Najnovší pomer úrokového krytia (celý úver)

Dynamický

Číselný

Najnovší pomer úrokového krytia (ICR) za úver (celý) na základe úverovej dokumentácie.

Najnovší pomer úrokového krytia (úver A)

Dynamický

Číselný

Výpočet najnovšieho pomeru úrokového krytia (ICR) za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Najnovší pomer krytia dlhovej služby (úver A)

Dynamický

Číselný

Výpočet najnovšieho pomeru dlhovej služby za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Najnovší pomer úver/hodnota (úver A)

Dynamický

Číselný

Výpočet najnovšieho pomeru úver/hodnota (LTV) za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Podrobnosti o rezervách a viazaní

Celkový rezervný zostatok

Dynamický

Číselný

Celkový zostatok rezervných účtov na úverovej úrovni k dátumu úverovej platby. Zahŕňa údržbu, opravy a životné prostredie atď. (okrem daňových a poistných rezerv vrátane LC za rezervy). Mal by sa vyplniť, ak pole „vyberanie iných rezerv“ v nastavení úveru je „Á“ = Áno.

Vznikla udalosť na aktiváciu viazania

Dynamický

Á/N

Zadajte Á, ak došlo k udalosti, ktorá spôsobila zavedenie rezervných súm. Zadajte N, ak sú platby zriadené ako normálna podmienka úverovej dohody.

Sumy pridané do viazania v danom období

Dynamický

Číselný

Suma, ktorá bola pridaná k akýmkoľvek viazaniam alebo rezervám počas daného obdobia.

Mena rezervného zostatku

Dynamický

Zoznam

Názov meny rezervného účtu.

Mena viazaného účtu

Statický

Zoznam

Názov meny viazaného účtu.

Podrobnosti o likvidácii a predčasnom splatení

Dátum likvidácie/predčasného splatenia

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom je prijaté neplánované vyplatenie istiny alebo výnosy z realizácie.

Kód likvidácie/predčasného splatenia

Dynamický

Zoznam

Kód pridelený akémukoľvek neplánovanému splateniu istiny alebo výnosov z realizácie prijatému počas obdobia zberu.

Podrobnosti o zabezpečení úrovne dlžníka

Názov poskytovateľa úverového swapu (úroveň dlžníka)

Dynamický

Text

Názov poskytovateľa swapu pri úvere, ak má dlžník priamu zmluvu so swapovou protistranou.

Skutočné ratingy poskytovateľa úverového swapu (úroveň dlžníka)

Dynamický

Textový/číselný

Identifikovať ratingy swapovej protistrany zo dňa vyplatenia úveru.

Úplné alebo čiastočné vypovedanie swapu za úverovú úroveň za dané obdobie (úroveň dlžníka)

Dynamický

Zoznam

Ak bol úverový swap vypovedaný počas daného obdobia, uveďte dôvod.

Čisté pravidelné vyplácanie splatné poskytovateľovi úverového swapu (úroveň dlžníka)

Dynamický

Číselný

Výška platby zo strany dlžníka swapovej protistrane k dátumu úverovej splátky, ako sa stanovuje v swapovej zmluve.

Čisté pravidelné vyplácanie splatné zo strany poskytovateľa úverového swapu (úroveň dlžníka)

Dynamický

Číselný

Výška splátky zo strany swapovej protistrany dlžníkovi k dátumu úverovej splátky, ako sa stanovuje v swapovej zmluve.

Náklady za porušenie povinnosti poskytovateľovi úverového swapu

Dynamický

Číselný

Suma akejkoľvek platby splatnej zo strany dlžníka swapovej protistrane za čiastočné alebo úplné vypovedanie swapu.

Deficit pri vyplácaní nákladov za porušenie povinnosti pri swape úverovej úrovne

Dynamický

Číselný

Výška akéhokoľvek deficitu, ak existuje, nákladov za porušenie povinnosti v dôsledku úplného alebo čiastočného vypovedania swapu vyplatená dlžníkom.

Neuhradené náklady protistrany swapu úverovej úrovne za porušenie povinnosti

Dynamický

Číselný

Výška akéhokoľvek zisku vyplateného swapovou protistranou dlžníkovi pri celkovom alebo čiastočnom ukončení.

Dátum budúceho vynulovania swapu úverovej úrovne

Dynamický

Dátum

Dátum budúceho vynulovania swapu úverovej úrovne.

Podrobnosti o swape

Dynamický

Text

Podrobnosti o swape.

Podrobnosti o stave problémového úveru

Stav nehnuteľností

Dynamický

Zoznam

Stav nehnuteľností.

Stav úveru

Dynamický

Zoznam

Stav úveru (t. j. bežný, nesplatený atď.). Ak má úver viaceré kódy stavu, správca zváži, ktorý kód nahlásiť.

Začiatočný dátum presadzovania

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom boli začaté konania o zabavení alebo správe alebo postupy alternatívneho vymáhania práva proti dlžníkovi alebo s jeho súhlasom.

Kód pomocnej stratégie

Dynamický

Zoznam

Pomocná stratégia.

Očakávané načasovanie spätného získania finančných prostriedkov

Dynamický

Číselný

Očakávané načasovanie spätného získania finančných prostriedkov v mesiacoch.

V platobnej neschopnosti

Dynamický

Á/N

Stav platobnej neschopnosti úveru (ak v platobnej neschopnosti „Á“, inak „N“).

Dátum platobnej neschopnosti

Dynamický

Dátum

Dátum platobnej neschopnosti.

Dátum prevzatia nehnuteľnosti

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom bol dosiahnutý nárok (alebo alternatívna forma účinnej kontroly a schopnosť likvidácie) na kolaterálnu nehnuteľnosť.

Čisté výnosy získané pri likvidácii

Dynamický

Číselný

Čisté výnosy získané pri likvidácií používané na stanovenie straty emitentovi podľa obchodnej dokumentácie. Výška čistých výnosov z predaja, ktorou sa stanoví, či pri úvere došlo k strate alebo deficitu.

Výdavky likvidácie

Dynamický

Číselný

Výdavky spojené s likvidáciou, ktoré sa majú očistiť od iných aktív emitenta s cieľom stanoviť stratu podľa obchodnej dokumentácie. Výška akýchkoľvek nákladov na likvidáciu, ktoré budú vyplatené z čistých výnosov z predaja, s cieľom stanoviť, či došlo k strate.

Realizovaná strata sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Neuhradený zostatok úveru (plus náklady na likvidáciu) mínus čisté prijaté výnosy z likvidácie. Výška akejkoľvek straty pre emitenta po odpočítaní nákladov na likvidáciu z čistých výnosov z predaja.

Počet dlžných mesiacov

Dynamický

Číselný

Počet mesiacov, v ktorých je tento úver v nedoplatkoch na konci daného obdobia podľa vymedzenia emitenta.

Výška nesplateného úveru

Dynamický

Číselný

Celková výška nesplateného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a spätne získaných finančných prostriedkov

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

Číselný

Celkové spätne získané finančné prostriedky vrátane všetkých výnosov z predaja.

Postavenie osobitného správcovstva

Dynamický

Á/N

Je úver osobitne spravovaný od dátumu úverovej platby?

Dátum nesplácania

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom nedošlo k úhrade úveru.

Mena likvidácie

Dynamický

Zoznam

Označenie meny likvidácie.

Mena strát

Dynamický

Zoznam

Označenie meny strát.

Mena neuhradenia/nedoplatkov

Dynamický

Zoznam

Označenie meny neuhradenia/nedoplatkov.

Podrobnosti o zmene úveru

Súhlas držiteľa zmenky

Dynamický

Á/N

Je na reštrukturalizáciu potrebný súhlas držiteľa zmenky?

Plánované stretnutie držiteľov zmenky

Dynamický

Dátum

Na aký dátum je plánované budúce stretnutie držiteľov zmenky?

Posledný dátum predaja úveru

Dynamický

Dátum

Dátum predaja úveru emitentovi, ak bol úver súčasťou pôvodnej sekuritizácie, potom pôjde o dátum sekuritizácie.

Dátum sekuritizácie poslednej nehnuteľnosti

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom sa k tejto sekuritizácii pridala posledná nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosti. Ak boli tieto nehnuteľnosti nahradené, zadajte dátum poslednej náhrady. Ak boli nehnuteľnosti súčasťou pôvodnej transakcie, pôjde o dátum sekuritizácie.

Dátum prevzatia

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom postúpenie/nováciu alebo prevzatie vykonal nový dlžník.

Dátum zníženia sumy posúdenia

Dynamický

Dátum

Dátum vypočítania a schválenia sumy zníženia posúdenia (pôvodný alebo aktualizovaný výpočet k danému dátumu).

Dátum poslednej úpravy

Dynamický

Dátum

Posledný účinný dátum úpravy úveru.

Kód úpravy

Dynamický

Zoznam

Typ úpravy.

Miera upravenej platby

Dynamický

Číselný

Ak bol úver reštrukturalizovaný (pravdepodobne počas pomocného procesu) a došlo k zmene plánu amortizácie, potom by sa mala zadať nová suma vyjadrená ako percentuálna hodnota zostatku úveru.

Úroková sadzba upraveného úveru

Dynamický

Číselný

Ak bol úver reštrukturalizovaný (pravdepodobne počas pomocného procesu) a došlo k zmene úrokovej sadzby/marže, potom by sa mala zadať nová sadzba.

Podrobnosti o osobitnom správcovstve

Kontrolný zoznam správcov

Dynamický

Dátum

Dátum stanovenia, v ktorom sa úver zapísal na kontrolný zoznam. Ak sa úver v predchádzajúcom období dostal z kontrolného zoznamu a teraz sa naň znovu vracia, použite nový dátum.

Najnovší dátum transferu osobitného správcu

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom sa úver preniesol na osobitného správcu po udalosti transferu správcovstva. Poznámka: Ak má úver viacero transferov, malo by ísť o posledný dátum transferu na osobitné správcovstvo.

Posledný dátum návratu hlavného správcu

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom sa úver stane „upraveným hypotekárnym úverom“, čo je dátum, v ktorom sa úver vrátil k hlavnému/počiatočnému správcovi od osobitného správcu.

Stanovenie nenávratnosti

Dynamický

Á/N

Ukazovateľ (Áno/Nie) podľa toho, či správca/osobitný správca stanovil, že dôjde k nedoplatkom pri úhrade akýchkoľvek preddavkov, ktoré uhradil, a neuhradenému zostatku úveru a akýmkoľvek iným sumám dlžným úveru z výnosov z predaja alebo likvidácie majetku alebo úveru.

Dátum porušenia úverových povinností

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom došlo k porušeniu povinností. V prípade viacnásobných porušení dátum najskoršieho porušenia.

Dátum odstránenia porušenia úverových povinností

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom došlo k odstráneniu porušenia povinností. V prípade viacnásobných porušení dátum najskoršieho odstránenia porušenia.

Kód kritérií kontrolného zoznamu

Dynamický

Zoznam

Kód kontrolného zoznamu správcov V prípade viacerých kritérií uveďte ten najnežiaducejší kód.

Mena poplatkov

Dynamický

Zoznam

Označenie meny poplatkov.

Podrobnosti o osobitnom správcovi

Názov osobitného správcu

Dynamický

Text

Názov osobitného správcu.

Zmena osobitného správcu?

Dynamický

Á/N

Došlo k zmene osobitného správcu od predchádzajúceho obdobia vykazovania?

Zapojenie iného klasifikovaného veriteľa do presadzovania

Dynamický

Á/N

Je do presadzovania zapojený iný klasifikovaný veriteľ?

Podrobnosti o postavení nesplácaného úveru

Nesplácanie úveru alebo zabavenie majetku

Dynamický

Á/N

Nespláca sa úver v súčasnosti alebo sa zabavuje majetok?

Dôvod nesplácania úveru

Dynamický

 

Dôvod nesplácania úveru.

Porušenie finančných zabezpečovacích prvkov/spúšťača

Dynamický

Zoznam

Typ porušenia finančných zabezpečovacích prvkov/spúšťača.

Informácie smernice o kapitálových požiadavkách

Špecifikovať súlad pôvodcu s jednou zo štyroch možností ponechania

Dynamický

Zoznam

Typ ponechania.

Ponechané pôvodcom

Dynamický

Číselný

Čistý hospodársky podiel ponechaný pôvodcom v percentách (%) podľa článku 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (CRR).


NEHNUTEĽNOSŤ:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Podrobnosti o kolateráli vo forme nehnuteľnosti

Identifikátor nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor nehnuteľnosti. V prípade viacerých nehnuteľností (ako je bytový dom) by malo ísť o jedinečný identifikátor, ktorý ich identifikuje ako celok.

Úverové zoskupenie krížovej kolateralizovanej nehnuteľnosti

Dynamický

Textový/číselný

Zadajte príslušné úverové identifikátory ponukového obežníka, ak jedna z nehnuteľností zabezpečuje viacero úverov v rámci transakcie alebo skupiny, oddeľte identifikačné čísla čiarkou.

Názov nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Názov nehnuteľnosti, ktorá má slúžiť ako zábezpeka úveru. V prípade viacerých nehnuteľností (ako je bytový dom) by malo ísť o názov, ktorý ich identifikuje ako celok.

Adresa nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Adresa nehnuteľnosti, ktorá má slúžiť ako zábezpeka úveru.

Mesto, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť

Statický

Text

Názov mesta alebo obce, kde sa nachádza nehnuteľnosť.

PSČ nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Hlavné PSČ nehnuteľnosti. Musia sa zadať minimálne prvé 2 alebo 4 znaky.

Krajina, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť

Statický

Zoznam

Krajina, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Kód typu nehnuteľnosti

Statický

Zoznam

Typ nehnuteľnosti alebo použitie referencie vymedzenej v hodnotiacej správe alebo ponukovej dokumentácii.

Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená

Statický

Dátum

Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená podľa hodnotiacej správy alebo ponukovej dokumentácie.

Rok poslednej renovácie

Dynamický

Dátum

Rok dokončenia poslednej rozsiahlejšej renovácie/novej výstavby na nehnuteľnosti podľa hodnotiacej správy alebo ponukovej dokumentácie.

Čisté metre štvorcové k dátumu sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Celková čistá nájomná plocha nehnuteľností v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka úveru podľa najnovšej hodnotiacej správy. V prípade viacerých nehnuteľností uveďte celkovú veľkosť plochy.

Potvrdenie čistej plochy vnútornej podlahy

Dynamický

Á/N

Dal si oceňovateľ overiť čistú plochu vnútornej podlahy nehnuteľnosti?

Počet ubytovacích jednotiek/spální/izieb

Statický

Číselný

V prípade viacrodinného typu nehnuteľnosti zadajte počet ubytovacích jednotiek, v prípade ubytovacích služieb/hotelov/zdravotnej starostlivosti – počet lôžok, v prípade karavanových parkov – počet miest, v prípade ubytovní – počet izieb, skladovacích priestorov. V prípade viacerých nehnuteľností uveďte celkovú sumu hodnôt, ak ide o ten istý typ nehnuteľnosti.

Stav nehnuteľnosti

Dynamický

Zoznam

Najnovší úverový stav nehnuteľnosti.

Forma vlastníckeho práva

Statický

Zoznam

Príslušná forma listu vlastníctva. Prenájom len pozemku, na ktorom dlžník zvyčajne vlastní budovu alebo je povinný budovu postaviť, ako sa uvádza v nájomnej zmluve.

Uplynutie prenájmu nehnuteľnosti

Statický

Dátum

Uveďte najskorší dátum uplynutia nájomného úroku.

Splatné základné nájomné

Dynamický

Číselný

Ak je nehnuteľnosť prenajatá, uveďte aktuálne ročné nájomné splatné prenajímateľovi.

Dátum posledného ocenenia

Dynamický

Dátum

Dátum posledného ocenenia nehnuteľnosti.

Najnovšie ocenenie

Dynamický

Číselný

Najnovšie ocenenie nehnuteľnosti.

Najnovší oceňovací základ

Dynamický

Zoznam

Najnovší oceňovací základ.

Mena základného nájomného

Dynamický

Zoznam

Mena základného nájomného („splatné základné nájomné“).

Mena najnovšieho ocenenia

Dynamický

Zoznam

Mena najnovšieho ocenenia („najnovšie ocenenie“).

Podrobnosti o dátume sekuritizácie

Dátum sekuritizácie nehnuteľnosti

Statický

Dátum

Dátum, v ktorom nehnuteľnosť prispela do tejto sekuritizácie. Ak bola táto nehnuteľnosť nahradená, zadajte dátum náhrady. Ak bola nehnuteľnosť súčasťou pôvodnej transakcie, bude to dátum sekuritizácie.

Pridelená percentuálna hodnota úveru k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Pridelené úverové %, ktoré sa môžu pripísať nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie, keď je úver zabezpečený viac ako jednou nehnuteľnosťou.

Dátum finančných prostriedkov k dátumu sekuritizácie

Statický

Dátum

Konečný dátum finančných prostriedkov na informácie použité v ponukovom obežníku (t. j. ročne do daného dňa, celoročne, štvrťročne alebo za 12 mesiacov).

Čistý prevádzkový príjem k dátumu sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Príjem mínus prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie.

Ocenenie k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Ocenenie nehnuteľností zabezpečujúcich úver k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku.

Názov oceňovateľa pri sekuritizácii.

Statický

Text

Názov hodnotiaceho podniku, ktorý vykonal ocenenie nehnuteľnosti pri sekuritizácii.

Dátum ocenenia v deň sekuritizácie.

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom bolo ocenenie pripravené vzhľadom na hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku.

Voľná hodnota vlastníctva k dátumu sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Voľná hodnota vlastníctva k dátumu sekuritizácie.

Komerčná oblasť

Dynamický

Číselný

Celková čistá komerčná nájomná plocha v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka úveru podľa najnovšej hodnotiacej správy.

Obytná plocha

Dynamický

Číselný

Celková čistá obytná nájomná plocha v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka úveru podľa najnovšej hodnotiacej správy.

Mena finančných prostriedkov

Dynamický

Zoznam

Označenie meny úveru.

Najnovšie finančné podrobnosti YTD o nehnuteľnostiach

Aktuálna pridelená úverová percentuálna hodnota

Dynamický

Číselný

Pridelené úverové %, ktoré sa môžu pripísať nehnuteľnosti k dátumu vyplatenia úveru, keď je úver zabezpečený viac ako jednou nehnuteľnosťou, pričom suma všetkých % by mala byť 100 %. Toto je možné stanoviť v úverovej dohode.

Aktuálna pridelená suma vyplatenia úveru

Dynamický

Číselný

Uplatnite aktuálne pridelené % na skutočný nevyplatený zostatok úveru.

Najnovšie finančné údaje k počiatočnému dátumu

Dynamický

Dátum

Prvý deň finančných údajov použitých pri najnovšom finančnom prevádzkovom výkaze (napríklad mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov).

Najnovšie finančné údaje ku konečnému dátumu

Dynamický

Dátum

Posledný deň finančných údajov použitých pri najnovšom finančnom prevádzkovom výkaze (napríklad mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov).

Posledný mesiac roka použitý na podávanie finančných správ

Dynamický

Textový/číselný

Zadajte mesiac ukončenia finančných správ za každý rok (najnovší, predchádzajúci a druhý predchádzajúci).

Najnovší finančný ukazovateľ

Dynamický

Zoznam

Toto pole sa využíva na opis obdobia, za ktoré sa vykazujú najnovšie finančné údaje.

Najnovší príjem

Dynamický

Číselný

Celkové príjmy za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti. V prípade viacerých nehnuteľností uveďte celkovú sumu príjmov.

Najnovšie prevádzkové výdavky

Dynamický

Číselný

Celkové prevádzkové výdavky za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti.

Najnovší čistý prevádzkový príjem

Dynamický

Číselný

Celkové príjmy mínus celkové prevádzkové výdavky za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom.

Najnovšie kapitálové výdavky

Dynamický

Číselný

Celkové kapitálové výdavky (na rozdiel od opráv a údržby) za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti.

Najnovší čistý peňažný tok

Dynamický

Číselný

Celkový čistý prevádzkový príjem mínus celkové kapitálové výdavky za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom.

Výška najnovšej dlhovej služby

Dynamický

Číselný

Celkové plánované splátky istiny a úroku splatné počas obdobia krytého najnovším finančným prevádzkovým výkazom (napríklad mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov).

Najnovšie DSCR (NOI)

Dynamický

Číselný

Vypočítajte DSCR na základe NOI za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (napríklad mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov).

Zmluvný ročný príjem z nájmu

Dynamický

Číselný

Zmluvný ročný príjem z nájmu odvodený z najnovšieho nájomného programu dlžníka.

Podrobnosti o obsadenosti nehnuteľnosti

Obsadenosť k dátumu

Dynamický

Dátum

Dátum najnovšie prijatého zoznamu nájomcov/nájomného plánu. [v prípade ubytovacích služieb (hotely) a nehnuteľností zdravotnej starostlivosti použite priemernú obsadenosť za obdobie, za ktoré sa podávajú finančné výkazy].

Fyzická obsadenosť k dátumu sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Pri sekuritizácii dostupná percentuálna hodnota nájomného priestoru, ktorý je v súčasnosti obsadený (t. j. ktorý nájomníci v súčasnosti využívajú a nie je voľný). Mal by vychádzať zo zoznamu nájmov alebo iného dokumentu, v ktorom sa uvádza obsadenosť v súlade s informáciami posledného finančného roka.

Najnovšia fyzická obsadenosť

Dynamický

Číselný

Najnovšia dostupná percentuálna hodnota nájomného priestoru, ktorý je v súčasnosti obsadený (t. j. ktorý nájomníci v súčasnosti využívajú a nie je voľný). Mal by vychádzať zo zoznamu nájmov alebo iného dokumentu, v ktorom sa uvádza obsadenosť v súlade s informáciami posledného finančného roka.

Dostupný nájomca podľa údajov o nájomcoch

Dynamický

Á/N

Sú informácie o nájomcovi dostupné podľa údajov o nájomcoch?

Vážené priemerné nájomné obdobie

Dynamický

Číselný

Vážené priemerné nájomné obdobie v rokoch.

Vážené priemerné nájomné obdobie (prvé prerušenie)

Dynamický

Číselný

Vážené priemerné nájomné obdobie (v rokoch) po všetkých možnostiach prvého prerušenia

Podrobnosti o troch najdôležitejších nájomcoch

% príjmu po uplynutí 1 – 12 mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 1 až 12 mesiacov.

% príjmu po uplynutí 13 – 24 mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 13 až 24 mesiacov.

% príjmu po uplynutí 25 – 36 mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 25 až 36 mesiacov.

% príjmu po uplynutí 37 – 48 mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 37 až 48 mesiacov.

% príjmu po uplynutí 49+ mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 49 alebo viac mesiacov.

Najväčší nájomca podľa príjmu (čistého)

Dynamický

Textový/číselný

Názov najväčšieho súčasného nájomcu podľa čistého nájmu.

Dátum uplynutia nájmu najväčšieho nájomcu

Dynamický

Dátum

Dátum uplynutia nájmu najväčšieho súčasného nájomcu (podľa čistého nájmu).

Splatný nájom najväčšieho nájomcu

Dynamický

Číselný

Ročný nájom splatný najväčším súčasným nájomcom.

Druhý najväčší nájomca podľa príjmu (čistého)

Dynamický

Textový/číselný

Názov druhého najväčšieho súčasného nájomcu podľa čistého nájmu.

Dátum uplynutia nájmu druhého najväčšieho nájomcu

Dynamický

Dátum

Dátum uplynutia nájmu druhého najväčšieho súčasného nájomcu (podľa čistého nájmu).

Splatný nájom druhého najväčšieho nájomcu

Dynamický

Číselný

Splatný nájom druhého najväčšieho súčasného nájomcu.

Tretí najväčší nájomca podľa príjmu (čistého)

Dynamický

Textový/číselný

Názov tretieho najväčšieho súčasného nájomcu podľa čistého nájmu.

Dátum uplynutia nájmu tretieho najväčšieho nájomcu

Dynamický

Dátum

Dátum uplynutia nájmu tretieho najväčšieho súčasného nájomcu (podľa čistého nájmu).

Splatný nájom tretieho najväčšieho nájomcu

Dynamický

Číselný

Splatný nájom tretieho najväčšieho súčasného nájomcu.

Mena nájmu

Dynamický

Zoznam

Názov meny nájmu.

Podrobnosti o zabavení

Dátum predpokladaného vyriešenia alebo zabavenia aktíva

Dynamický

Dátum

Odhadovaný dátum, v ktorom osobitný správca očakáva dosiahnutie riešenia. V prípade viacerých nehnuteľností sa zadáva posledný dátum z pridružených nehnuteľností. V prípade zabavenia = očakávaný dátum zabavenia a v prípade vlastníctva majetku = očakávaný dátum predaja.

Dátum začiatku konania o majetku

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom sa začali konania o zabavení alebo postupy alternatívneho vymáhania práva proti dlžníkovi alebo s jeho súhlasom.

Dátum nútenej správy

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom bol dosiahnutý nárok (alebo alternatívna forma účinnej kontroly a schopnosť likvidácie) na kolaterálnu nehnuteľnosť.


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Všeobecné podrobnosti o dlhopisoch

Identifikátor skupiny transakcie

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikačný reťazec transakcie alebo portfólia.

Dátum distribúcie

Statický

Dátum

Dátum vyplatenia úroku a istiny tranže dlhopisu.

Dátum záznamu

Statický

Dátum

Dátumová trieda musí byť viazaná, aby sa mohla považovať za držiteľa záznamu.

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tranži finančného nástroja zabezpečeného hypotékami na komerčné nehnuteľnosti, ktorý má rovnaké práva, priority a vlastnosti, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. séria 1 trieda A1 atď.

CUSIP (pravidlo 144A)

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede alebo tranži podľa noriem stanovených Výborom pre jednotné postupy bezpečnostnej identifikácie pod požiadavkami pravidla 144A alebo iný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede alebo tranži podľa noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISIN) alebo iný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Spoločný kód (pravidlo 144A)

Statický

Textový/číselný

Deväťčíselný identifikačný kód vydaný pre každú triedu alebo tranžu spoločne spoločnosťami CEDEL a Euroclear.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (Reg. S)

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede alebo tranži podľa noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISIN) pre požiadavky regulácie S alebo iný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Spoločný kód (Reg. S)

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede alebo tranži podľa noriem stanovených Výborom pre jednotné postupy bezpečnostnej identifikácie pod požiadavkami regulácie S alebo iný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Dátum vydania dlhopisu

Statický

Dátum

Dátum vydania dlhopisu.

Zákonný dátum splatnosti

Statický

Dátum

Dátum, v ktorom musí byť trieda alebo tranža splatená, aby nedošlo k omeškaniu.

Mena

Statický

Zoznam

Typ meny, v ktorej je vyjadrená peňažná hodnota triedy alebo tranže.

Pôvodný zostatok istiny

Statický

Číselný

Pôvodný zostatok istiny osobitnej triedy alebo tranže k dátumu vydania.

Podrobnosti o istine dlhopisoch

Virtuálna vlajka

Statický

Á/N

„Y“ pre virtuálnu, „N“ ak je táto trieda zmenky alebo tranža len úroková t. j. IO strip.

Počiatočný zostatok istiny

Statický

Číselný

Neuhradený zostatok istiny triedy zmenky alebo tranže na začiatku daného obdobia.

Plánovaná istina

Statický

Číselný

Plánovaná istina vyplatená triede zmenky alebo tranže v danom období.

Neplánovaná istina

Dynamický

Číselný

Neplánovaná istina vyplatená triede zmenky alebo tranže v danom období.

Celkové prerozdelenie istiny

Dynamický

Číselný

Celková istina (plánovaná a neplánovaná istina) vyplatená triede zmenky alebo tranže v danom období.

Typ amortizácie

Statický

Zoznam

Metóda amortizácie, v rámci ktorej sa trieda zmenky alebo tranža pravidelne vypláca.

Trvanie obdobia platenia len úrokov

Statický

Číselný

Dĺžka obdobia platenia len úrokov v mesiacoch.

Kapitalizovaný úrok

Dynamický

Číselný

Akýkoľvek úrok pridaný do zostatku triedy vrátane negatívnej amortizácie.

Strata istiny

Dynamický

Číselný

Celková strata istiny za obdobie vykazovania.

Kumulatívne straty istiny

Dynamický

Číselný

Kumulatívne straty istiny rozdelené k danému dátumu.

Konečný zostatok istiny

Dynamický

Číselný

Neuhradený zostatok istiny triedy zmenky alebo tranže na konci daného obdobia.

Faktor platobnej zmenky

Dynamický

Číselný

Istina vyplatená na základe triedy zmenky alebo tranže v období vykazovania ako podiel zostatku pôvodnej (počiatočnej) zmenky alebo tranže (0 < x < 1), zaokrúhlený na 12 desatinných miest.

Faktor konečnej zmenky

Dynamický

Číselný

Konečná trieda zmenky alebo tranže istiny po vyplatení aktuálneho obdobia vykazovania ako podiel zostatku pôvodnej (počiatočnej) zmenky alebo tranže (0 x < 1), zaokrúhlený na 12 desatinných miest.

Dátum splatenia budúcej zmenky

Dynamický

Dátum

Budúce obdobie vyplatenia triedy zmenky alebo tranže/dátum rozdelenia.

Podrobnosti o úroku dlhopisov

Typ indexovej sadzby

Statický

Zoznam

Základný referenčný úrokový index, ako sa vymedzuje v ponukovom dokumente, ktorý sa vzťahuje na osobitnú triedu zmenky alebo tranže. Aktuálny index úrokovej sadzby

Aktuálna indexová sadzba

Dynamický

Číselný

Aktuálna hodnota indexovej sadzby uplatnená na osobitnú triedu zmenky alebo tranže počas bežného rozlišovacieho obdobia na minimálne 5 desatinných miest.

Metóda časového rozlíšenia

Statický

Zoznam

Metóda časového rozlíšenia, v rámci ktorej sa trieda zmenky alebo tranža pravidelne vypočítava.

Aktuálne dni časového rozlíšenia

Dynamický

Číselný

Počet dní časového rozlíšenia uplatňujúci sa pri výpočte prevodného úroku daného obdobia.

Vzniknutý úrok

Dynamický

Číselný

Výška vzniknutého úroku

Uplatnený dostupný strop finančných prostriedkov

Statický

Á/N

Využíva trieda zmenky mechanizmus stropu dostupných finančných prostriedkov?

Výška zníženia odhadu

Dynamický

Číselný

Aktuálne zníženie odhadu pridelené tejto triede.

Kumulatívne zníženie odhadu

Dynamický

Číselný

Celkové pridelené kumulatívne zníženie odhadu.

Iné prerozdelenie úroku

Dynamický

Číselný

Iné špecifické dodatky k úroku.

Aktuálny úrokový deficit

Dynamický

Číselný

Výška úrokového deficitu za toto obdobie vykazovania pre túto triedu.

Kumulatívny úrokový deficit

Dynamický

Číselný

Kumulatívny úrokový deficit k danému dátumu.

Celkové prerozdelenie úroku

Dynamický

Číselný

Uhradená platba celého úroku.

Počiatočný nesplatený úrokový zostatok

Dynamický

Číselný

Neuhradený úrokový deficit na začiatku daného obdobia.

Krátkodobý nesplatený úrok

Dynamický

Číselný

Akýkoľvek odložený úrok v danom období a splatný k budúcemu dátumu vyplatenia.

Dlhodobý nesplatený úrok

Dynamický

Číselný

Akýkoľvek odložený úrok v danom období a splatný k dátumu splatnosti.

Udalosť hraničného stropu dostupných finančných prostriedkov

Dynamický

Á/N

Bola spustená udalosť stropu dostupných finančných prostriedkov?

Indexová sadzba budúceho obdobia

Dynamický

Číselný

Hodnota budúceho obdobia indexovej sadzby.

Dátum vynulovania budúceho indexu

Dynamický

Dátum

Dátum vynulovania indexovej sadzby budúceho obdobia.

Podrobnosti o facilite likvidity

Facilita likvidity – počiatočný zostatok

Dynamický

Číselný

Počiatočný zostatok facility likvidity.

Úpravy facility likvidity

Dynamický

Číselný

Akékoľvek úpravy facility likvidity.

Znižovanie facility likvidity

Dynamický

Číselný

Sumy zníženia facility likvidity.

Splatenie facility likvidity

Dynamický

Číselný

Sumy splatenia facility likvidity.

Konečný zostatok facility likvidity

Dynamický

Číselný

Konečný zostatok.

Mena facility likvidity

Dynamický

Zoznam

Mena facility likvidity.


PRÍLOHA III

Údaje o úverovej úrovni – Vzor podávania správ pri štruktúrovaných finančných nástrojoch zabezpečených úvermi malým a stredným podnikom

AKTÍVA:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

Dátum

Dátum uzávierky aktuálnej skupiny alebo portfólia.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikačný reťazec transakcie alebo portfólia/názov transakcie.

Identifikátor úveru

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor pre každý úver.

Pôvodca

Statický

Text

Veriteľ, ktorý požičal pôvodný úver.

Identifikátor správcu

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor správcu na označenie subjektu, ktorý zabezpečuje úver.

Názov správcu

Dynamický

Text

Názov správcu.

Identifikátor dlžníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor dlžníka – na uľahčenie identifikácie dlžníkov s viacerými úvermi v skupine (napríklad ďalšie splátky/druhé záložné práva sa zobrazujú ako samostatné položky)

Informácie o dlžníkovi

Krajina

Statický

Zoznam

Krajina trvalého sídla.

PSČ

Statický

Text

Musia sa zadať minimálne prvé dva alebo tri znaky. Neuvádzajte úplné poštové smerovacie číslo.

Právna forma dlžníka/typ podniku

Statický

Zoznam

 

Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III

Statický

Zoznam

 

Afiliácia pôvodcu?

Statický

Á/N

Je dlžník afiliáciou pôvodcu?

Typ aktíva

Statický

Zoznam

 

Seniorita

Dynamický

Zoznam

 

Odhad banky týkajúci sa internej straty v prípade zlyhania (LGD)

Dynamický

Číselný

Strata v prípade zlyhania v bežných hospodárskych podmienkach.

Priemyselný kód NACE

Statický

Textový/číselný

Priemyselný kód NACE dlžníka

Vlastnosti nájmu

Dátum vzniku úveru

Statický

Dátum

Dátum pôvodného vzniku úveru.

Konečný dátum splatnosti

Statický

Dátum

Konečný dátum splatnosti úveru.

Mena názvu úveru

Statický

Zoznam

Názov úveru.

Zaistený úver

Dynamický

Á/N

Bol osobitný úver zaistený na menové riziko?

Pôvodný zostatok úveru

Statický

Číselný

Pôvodný zostatok celkového úveru.

Aktuálny zostatok

Dynamický

Číselný

Výška nesplatenej istiny k dátumu uzávierky skupiny. Mala by zahŕňať akékoľvek sumy, ktoré sú v transakcii zatriedené ako istina. Napríklad, ak do zostatku úveru boli pridané poplatky a sú súčasťou istiny v transakcii, mali by sa pridať. Okrem akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.

Výška sekuritizovaného úveru

Statický

Číselný

Zostatok sekuritizovaného úveru zo dňa uzávierky

Frekvencia platenia istiny

Statický

Zoznam

Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. počet mesiacov medzi splátkami.

Frekvencia úrokovej platby

Statický

Zoznam

Frekvencia splatných splátok úroku, t. j. počet mesiacov medzi splátkami.

Typ amortizácie

Dynamický

Zoznam

Typ amortizácie.

Typ úveru

Statický

Zoznam

 

Balónová suma

Dynamický

Číselný

Výška balónovej platby

Typ platby

Dynamický

Zoznam

 

Úroková sadzba

Aktuálna úroková sadzba

Dynamický

Číselný

Aktuálna úroková sadzba (%).

Miera úrokového stropu

Dynamický

Číselný

Strop úrokovej sadzby (%).

Miera úrokového dna

Statický

Číselný

Dno úrokovej sadzby (%).

Typ úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Typ úrokovej sadzby.

Index aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná miera, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba hypotekárneho úveru).

Marža aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Číselný

Marža aktuálnej úrokovej sadzby (pre úvery s pevnou sadzbou je rovnaká ako pri aktuálnej úrokovej sadzbe, pri úveroch s pohyblivou sadzbou ide o maržu vyššiu alebo nižšiu v prípade negatívneho vkladu), ako je úroková sadzba.

Obdobie vynulovania úroku

Statický

Zoznam

 

Informácie o výkonnosti

Výška úrokových nedoplatkov

Dynamický

Číselný

Aktuálny zostatok úrokových nedoplatkov.

Počet dní úrokových nedoplatkov

Dynamický

Číselný

Počet dní, v ktorých je tento úver v nedoplatkoch (k dátumu uzávierky skupiny) podľa vymedzenia emitenta.

Výška nedoplatkov istiny

Dynamický

Číselný

Aktuálny zostatok nedoplatkov istiny. Nedoplatky sa vymedzujú ako: Celkové splátky istiny splatné k stanovenému dátumu MÍNUS celkové prijaté splátky istiny k stanovenému dátumu MÍNUS akékoľvek kapitalizované sumy.

Počet dní nedoplatkov istiny

Dynamický

Číselný

Počet dní, v ktorých je tento úver v nedoplatkoch (k dátumu uzávierky skupiny) podľa vymedzenia emitenta.

Nesplácanie úveru alebo zabavenie majetku z úveru podľa vymedzenia transakcie

Dynamický

Á/N

Či došlo k nesplácaniu úveru alebo zabaveniu majetku z úveru podľa vymedzenia transakcie.

Nesplácanie úveru alebo zabavenie majetku z úveru podľa vymedzenia v rámci Bazilej III

Dynamický

Á/N

Či došlo k nesplácaniu úveru alebo zabaveniu majetku z úveru podľa vymedzenia v rámci Bazilej III.

Dôvody nesplácania úveru (vymedzenie v rámci Bazilej III)

Dynamický

Zoznam

Využitie vymedzenia v rámci Bazilej III, dôvod nesplácania.

Dátum nesplácania

Dynamický

Dátum

Dátum, kedy došlo k nesplácaniu úveru podľa vymedzenia nesplácania úveru transakcie.

Výška nesplateného úveru

Dynamický

Číselný

Celková výška nesplateného úveru (podľa vymedzenia nesplatenia transakcie) pred uplatnením výnosu z predaja a spätne získaných finančných prostriedkov.

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

Číselný

Celkové spätne získané finančné prostriedky vrátane všetkých výnosov z predaja. Len v prípade úverov, ktoré boli nesplatené alebo pri zabavení majetku.

Rozdelené straty

Dynamický

Číselný

Rozdelené straty k danému dátum.

Dátum rozdelenia straty

Dynamický

Dátum

Dátum rozdelenia straty.


PROFIL AMORTIZÁCIE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Obdobie neuhradeného zostatku 1

Dynamický

Číselný

Profil amortizácie s 0 % predčasnými splátkami

Dátum obdobia neuhradeného zostatku 1

Dynamický

Dátum

Dátum spojený so zostatkom obdobia 1

Obdobie neuhradeného zostatku [2-120]

Dynamický

Číselný

Profil amortizácie s 0 % predčasnými splátkami

Dátum obdobia neuhradeného zostatku [2-120]

Dynamický

Dátum

Dátum spojený so zostatkom obdobia [2-120]


KOLATERÁL:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Kolaterál

Identifikačné číslo kolaterálu

Statický

Text

Jedinečný kód kolaterálu pre subjekt pôvodcu.

Identifikátor úveru

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor úveru spojený s kolaterálom. Mali by sa zhodovať s identifikátormi z poľa „identifikátor poľa“.

Typ cenného papiera

Statický

Zoznam

Je nad aktívami pevné alebo pohyblivé zaťaženie?

Typ kolaterálu

Statický

Zoznam

Typ kolaterálu.

Výška pôvodného ocenenia

Statický

Číselný

Hodnota nehnuteľnosti odo dňa poslednej úverovej zálohy pred sekuritizáciou.

Dátum pôvodného ocenenia

Statický

Dátum

Dátum posledného ocenenia nehnuteľnosti v čase poslednej úverovej zálohy pred sekuritizáciou.

Dátum aktuálneho ocenenia

Dynamický

Dátum

Malo by ísť o dátum najnovšieho ocenenia.

Typ pôvodného ocenenia

Statický

Zoznam

Typ ocenenia na začiatku

Klasifikácia

Dynamický

Text

 

PSČ nehnuteľnosti

Statický

Text

Musia sa zadať minimálne prvé dva alebo tri znaky.

Pôvodný kanál/Dohodnutá banka alebo divízia

Statický

Zoznam

 

Kolaterálna mena

Statický

Zoznam

Malo by ísť o menu vzťahujúcu sa na sumu ocenenia v časti „kolaterálna hodnota“.

Počet kolaterálnych položiek zabezpečujúcich úver

Dynamický

Číselný

Celkový počet kolaterálnych položiek zabezpečujúcich úver. Počet by mal odrážať počet kolaterálnych správ predložených za úver v danej zložke.


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Dynamický/Statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Polia na úrovni údajov o cenných papieroch alebo dlhopisoch

Dátum správy

Dynamický

Dátum

Dátum vydania správy o transakcii.

Emitent

Statický

Text

Názov emitenta a v prípade potreby emitovaná séria.

Čerpanie v rámci facility likvidity

Dynamický

Á/N

Ak má transakcia facilitu likvidity, potvrďte, či došlo alebo nedošlo k výberu v rámci facility likvidity v období končiacom k dátumu poslednej úrokovej platby.

Polia na úrovni údajov o kolateráli

Spúšťacie merania/pomery

Dynamický

Á/N

Došlo k spúšťacej udalosti? Štatút rozličnej platobnej disciplinovanosti, zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov, zlyhania, straty a podobných kolaterálnych meraní a pomerov vo vzťahu k ich včasnej amortizácii alebo iným úrovniam spúšťacej udalosti k aktuálnemu dátumu stanovenia.

Priemerná konštantná miera predčasného splatenia

Dynamický

Číselný

Správa by mala zahŕňať rýchlosť priemernej konštantnej miery predčasného splatenia (CPR) príslušných úverov. Priemerná rýchlosť CPR je suma vyjadrená ako ročná percentuálna hodnota predčasne splatenej istiny presahujúca plánované splátky. Priemerná rýchlosť CPR sa vypočíta najskôr ako zostatok istiny aktuálneho úveru (t. j. skutočný zostatok) vydelený plánovaným zostatkom istiny úveru za predpokladu, že nedošlo k žiadnym predčasným splátkam (t. j. boli vykonané len plánované splátky). Tento kvocient sa potom umocní exponentom, ktorým je množstvo dvanásť vydelené počtom mesiacov od emisie. Tento výsledok sa odčíta od čísla 1 a vynásobí číslom sto (100) s cieľom určiť priemernú rýchlosť CPR.

Polia pre kontaktné informácie správy o transakcii

Kontaktné miesto

Statický

Text

Názov oddelenia alebo kontaktná osoba(osoby) informačných zdrojov.

Kontaktné informácie

Statický

Text

Telefónne číslo a e-mailová adresa.


INFORMÁCIE O DLHOPISOCH PODĽA TRANŽE:

Názov poľa

Dynamický/Statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Polia na úrovni tranže

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tranži dlhopisov, ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. Séria 1 trieda A1 atď.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede MSP podľa noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISIN) alebo iný jedinečný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Dátum úrokovej platby

Dynamický

Dátum

Pravidelný dátum, v ktorom má dôjsť k plánovanej poslednej úrokovej platbe držiteľom osobitnej tranže dlhopisov.

Dátum platby istiny

Dynamický

Dátum

Posledný pravidelný dátum, v ktorom má dôjsť k plánovanej platbe istiny držiteľom osobitnej tranže dlhopisov.

Mena dlhopisu

Statický

Text

Označenie dlhopisov.

Referenčná sadzba

Statický

Zoznam

Index základnej referenčnej sadzby, ako sa vymedzuje v ponukovej dokumentácii (napríklad trojmesačný Euribor) vzťahujúci sa na osobitnú tranžu dlhopisov.

Zákonný dátum splatnosti

Statický

Dátum

Dátum, pred ktorým musí byť osobitná tranža splatená, aby nešlo k omeškaniu.

Dátum emisie dlhopisu

Statický

Dátum

Dátum vydania dlhopisov.


PRÍLOHA IV

Údaje o úverovej úrovni – Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov zabezpečených automatickými úvermi

AKTÍVA:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie špecifické pre konkrétnu dohodu

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum uzávierky skupiny alebo portfólia. Ide o dátum, na ktorý odkazujú relevantné údaje o aktívach v správe.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Identifikátor skupiny alebo portfólia/názov transakcie.

Názov správcu

Dynamický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor podľa správcu na označenie subjektu, ktorý zabezpečuje úver alebo nájom.

Názov záložného správcu

Dynamický

Text

Názov záložného správcu.

Informácie o úverovej alebo nájomnej úrovni

Identifikátor úveru alebo nájmu

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor úveru alebo nájmu. Identifikačné číslo by sa počas životnosti transakcie nemalo meniť.

Pôvodca

Statický

Text

Veriteľ, ktorý požičal pôvodný úver alebo nájom.

Identifikátor dlžníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor dlžníka alebo nájomcu.

Identifikátor skupinovej spoločnosti

Dynamický

Text

Jedinečný identifikátor skupinovej spoločnosti, ktorým sa identifikuje materská spoločnosť dlžníka.

Označenie meny úveru alebo nájmu.

Statický

Zoznam

Označenie meny úveru alebo nájmu.

Zamestnanie dlžníka

Statický

Zoznam

Zamestnanie hlavného žiadateľa.

Hlavný príjem

Statický

9(11).99

Podupísaný hrubý ročný príjem hlavného dlžníka.

Mena hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Označenie meny príjmu

Typ amortizácie

Dynamický

Zoznam

Typ amortizácie.

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu.

Zemepisný región

Statický

Zoznam

Región, kde sa pri upísaní nachádza dlžník.

Dátum vzniku

Statický

RRRR–MM

Dátum pôvodného vzniku úveru alebo začiatok lízingu

Očakávaná splatnosť úveru alebo nájmu

Dynamický

RRRR–MM

Očakávaný dátum splatnosti úveru alebo uplynutie nájmu.

Pôvodné úverové alebo nájomné obdobie

Statický

Číselný

Pôvodné zmluvné obdobie (počet mesiacov).

Dátum pridania skupiny

Statický

RRRR–MM

Dátum, v ktorom bol úver alebo nájom prevedený do SPV.

Pôvodný zostatok istiny

Statický

9(11).99

Hlavný zostatok úveru dlžníka alebo znížený zostatok nájmu (vrátane kapitalizovaných poplatkov) pri vzniku.

Aktuálny neuhradený zostatok istiny

Dynamický

9(11).99

Neuhradený zostatok úveru alebo zníženého nájmu dlžníka k dátumu uzávierky skupiny. Mal by zahŕňať akékoľvek sumy, ktoré sú zabezpečené vozidlom. Napríklad, ak do zostatku boli pridané poplatky a sú súčasťou istiny v transakcii, mali by sa pridať.

Plánovaná suma, ktorá má byť zaplatená

Dynamický

9(11).99

Budúca zmluvná plánovaná suma, ktorá má byť zaplatená (suma, ktorá má byť zaplatená, ak nie sú platné žiadne iné platobné úpravy).

Frekvencia plánovanej platby

Dynamický

Zoznam

Frekvencia plánovanej platby.

Výška prvej splátky

Statický

9(11).99

Výška depozitu/prvej splátky pri vzniku úveru alebo nájmu (mala by zahŕňať hodnotu obchodovaných vozidiel atď.)

Pôvodný pomer úver/hodnota

Statický

9(3).99

Pomer LTV vozidla pri vzniku, ktorý sa môže zaokrúhliť na najbližších 5 percent.

Typ výrobku

Statický

Zoznam

Typ výrobku.

Cena možnosti odkúpenia

Statický

9(11).99

Suma, ktorú musí dlžník zaplatiť na konci lízingu alebo úveru, aby mohol prevziať vlastníctvo vozidla.

Interval úpravy úrokovej sadzby

Statický

9(2).99

Počet mesiacov medzi každým dátumom opätovného nastavenia úrokovej sadzby pri úvere alebo lízingu.

Aktuálna úroková alebo diskontná sadzba

Dynamický

9(4).9(5)

Celková aktuálna úroková alebo diskontná sadzba (%) vzťahujúca sa na úver alebo lízing (môže sa zaokrúhliť na najbližšieho pol percenta).

Základ aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Základ aktuálnej úrokovej sadzby.

Marža aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

9(4).9(5)

Marža aktuálnej úrokovej sadzby (%) úveru alebo lízingu (môže sa zaokrúhliť na najbližšieho pol percenta). Pri úveroch s pevnou úrokovou sadzbou je rovnaká ako aktuálna úroková alebo diskontná sadzba. Pri úveroch s pohyblivou úrokovou sadzbou je to marža nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v tomto prípade je vklad negatívny).

Diskontná sadzba

Statický

9(4).9(5)

Diskontná sadzba vzťahujúca sa na pohľadávky, keď bola predaná SPV (môže sa zaokrúhliť na najbližšieho pol percenta).

Výrobca vozidla

Statický

Text

Obchodné meno výrobcu vozidla.

Model vozidla

Statický

Textový/číselný

Názov modelu vozidla.

Nové alebo použité auto

Statický

Zoznam

Stav vozidla pri vzniku úveru alebo nájmu.

Pôvodná zostatková hodnota vozidla

Statický

9(11).99

Odhadovaná zostatková hodnota vozidla k dátumu vzniku úveru alebo lízingu. Odpovede sa môžu zaokrúhliť.

Sekuritizovaná zostatková hodnota

Statický

9(11).99

Výška zostatkovej hodnoty, ktorá bola len sekuritizovaná. Odpovede sa môžu zaokrúhliť.

Aktualizovaná zostatková hodnota vozidla

Dynamický

9(11).99

Najnovšia odhadovaná zostatková hodnota vozidla na konci zmluvy. Odpovede sa môžu zaokrúhliť.

Dátum aktualizovanej zostatkovej hodnoty vozidla

Dynamický

RRRR–MM

Dátum výpočtu najnovšieho aktualizovaného odhadu zostatkovej hodnoty vozidla. Ak nebola vykonaná aktualizácia, zadajte dátum pôvodného ocenenia.

Typ zákazníka

Statický

Zoznam

Právna forma zákazníka.

Spôsob platby

Dynamický

Zoznam

Zvyčajný spôsob splácania (môže vychádzať z posledného prijatia platby).

Dátum odstránenia zo skupiny

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, v ktorom bol úver alebo lízing odstránený zo skupiny, napríklad pri spätnom odkúpení, splatení, predčasnom splatení alebo ukončení procesu spätného získania.

Miera úrokového stropu

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje strop úrokovej sadzby, ktorý je možné účtovať na tento účet, zadajte tento strop tu – bez symbolu %.

Miera úrokového dna

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje dno úrokovej sadzby, ktoré je možné účtovať na tento účet, zadajte toto dno tu – bez symbolu %.

Zostatok nedoplatkov

Dynamický

9(11).99

Aktuálny zostatok nedoplatkov.

Počet dlžných mesiacov

Dynamický

9(5).99

Počet dlžných mesiacov úveru alebo lízingu ku dňu uzávierky skupiny.

Dátum nesplácania

Dynamický

RRRR–MM

Dátum nesplácania.

Hrubá výška nesplateného úveru

Dynamický

9(11).99

Hrubá výška nesplateného úveru na tomto účte.

Predajná cena

Dynamický

9(11).99

 

Strata z predaja

Dynamický

9(11).99

Hrubá výška nesplateného úveru mínus výnosy z predaja (okrem poplatku za predčasné splatenie, ak podlieha hlavným spätne získaným finančným prostriedkom).

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

9(11).99

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky na tomto účte, očistené od nákladov.

Dátum vyplatenia

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému bol účet vyplatený, alebo dátum, ku ktorému bol dokončený proces spätného získania v prípade nesplatených úverov.

Straty zostatkovej hodnoty

Dynamický

9(11).99

Strata zostatkovej hodnoty vyplývajúca z opotrebovania vozidla.

Stav účtu

Dynamický

Zoznam

Aktuálny stav účtu


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie o dlhopisovej úrovni

Dátum správy

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum, ku ktorému bola vydaná správa o transakcii, t. j. dátum predloženia dokončeného vzoru údajov o úverovej úrovni do registra údajov.

Emitent

Statický

Text

Názov emitenta a v prípade potreby emitovaná séria.

Všetky rezervné účty pri cieľovom zostatku Zostatok

Dynamický

Á/N

Sú všetky rezervné účty (hotovostná rezerva, zmiešaná rezerva, kompenzačná rezerva) na požadovaných úrovniach?

Čerpanie v rámci facility likvidity

Dynamický

Á/N

Bola facilita likvidity použitá na krytie nedoplatkov v období končiacom posledný deň úrokovej platby?

Spúšťacie merania/pomery

Dynamický

Á/N

Došlo k spúšťacej udalosti?

Ročná konštantná miera predčasného splatenia

Dynamický

9(3).99

Ročná konštantná miera predčasného splatenia (CPR) dotknutých pohľadávok na základe najnovšej periodickej CPR. Periodická CPR sa rovná celkovej neplánovanej istine získanej v poslednom období vydelenej zostatkom istiny zo začiatku obdobia.

Celkové pohľadávky predané SPV

Dynamický

9(11).99

Celková základná suma pohľadávok predaných SPV (t. j. pri ukončení a v prípade potreby počas doplňujúceho obdobia) k danému dátumu.

Kumulatívne hrubé nesplácania – skupina

Dynamický

9(11).99

Suma všetkých hrubých súm v dôsledku nesplácania od ukončenia, v danej mene.

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky – skupina

Dynamický

9(11).99

Suma všetkých spätne získaných finančných prostriedkov od ukončenia očistených od nákladov, v danej mene.

Konečný dátum revolvingového obdobia

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, v ktorom sa očakáva koniec revolvingového obdobia, prípadne dátum jeho ukončenia.

Kontaktné informácie správy o transakcii

Kontaktné miesto

Statický

Textový/číselný

Názov oddelenia a kontaktná osoba informačných zdrojov.

Kontaktné informácie

Statický

Textový/číselný

Telefónne číslo a e-mailová adresa.


INFORMÁCIE O DLHOPISOCH PODĽA TRANŽE:

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie o dlhopisovej úrovni

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tejto tranži dlhopisov, ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. Séria 1 trieda A1a atď.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov, alebo ak nie je ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov, ako je CUSIP, pridelený tejto tranži výmenným alebo iným subjektom. Ak je viac ako jeden kód, oddelia sa čiarkami.

Dátum úrokovej platby

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia úrokových platieb držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Dátum platby istiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia platieb istiny držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Mena dlhopisu

Statický

Zoznam

Označenie tejto tranže.

Referenčná sadzba

Statický

Zoznam

Index základnej referenčnej sadzby, ako sa vymedzuje v ponukovej dokumentácii (napríklad trojmesačný Euribor) vzťahujúci sa na túto špecifickú tranžu.

Zákonný dátum splatnosti

Statický

RRRR–MM–DD

Dátum, pred ktorým musí byť táto osobitná tranža splatená, aby nedošlo k omeškaniu.

Dátum emisie dlhopisu

Statický

RRRR–MM–DD

Dátum vydania dlhopisov.

Frekvencia úrokovej platby

Statický

Zoznam

Frekvencia, akou sa má úrok pri tejto tranži splácať.


PRÍLOHA V

Údaje o úverovej úrovni – Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov zabezpečených úvermi spotrebiteľom

AKTÍVA:

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie špecifické pre konkrétnu dohodu

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum uzávierky skupiny alebo portfólia. Ide o dátum, na ktorý odkazujú relevantné údaje o aktívach v správe.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Identifikátor skupiny alebo portfólia/názov transakcie.

Názov správcu

Dynamický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor správcu na označenie subjektu, ktorý zabezpečuje úver.

Názov záložného správcu

Dynamický

Text

Názov záložného správcu.

Informácie o úverovej úrovni

Identifikátor úveru

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor konkrétneho úveru v skupine.

Pôvodca

Statický

Text

Veriteľ, ktorý požičal pôvodný úver.

Identifikátor dlžníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor dlžníka. Musí byť kódovaný (t. j. nemôže to byť skutočné identifikačné číslo), aby sa zabezpečila anonymita dlžníka.

Označenie meny úveru.

Statický

Zoznam

Označenie meny úveru.

Celkový kreditný limit

Dynamický

9(11).99

Pri úveroch s flexibilným opätovným čerpaním/revolvingovými vlastnosťami – výška maximálneho úveru, ktorá by mohla byť potenciálne neuhradená.

Konečný revolvingový dátum – úver

Dynamický

RRRR–MM

Pri úveroch s flexibilným opätovným čerpaním/revolvingovými vlastnosťami – dátum, ku ktorému sa očakáva uplynutie pružných prvkov, t. j. po skončení revolvingového obdobia.

Zamestnanie dlžníka

Statický

Zoznam

Zamestnanie hlavného žiadateľa.

Hlavný príjem

Statický

9(11).99

Podupísaný hrubý ročný príjem hlavného dlžníka (nie prenájom). Mal by sa zaokrúhliť na najbližších 1 000 jednotiek.

Mena hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Označenie meny príjmu.

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu.

Zemepisný región

Statický

Zoznam

Región, kde sa dlžník nachádza.

Dátum vzniku

Statický

RRRR–MM

Dátum pôvodného vzniku úveru.

Očakávaný dátum splatnosti úveru

Dynamický

RRRR–MM

Očakávaný dátum splatnosti úveru.

Obdobie pôvodného úveru

Statický

Číselný

Pôvodné zmluvné obdobie (počet mesiacov).

Dátum pridania skupiny

Statický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému bol úver prevedený do SPV.

Pôvodný zostatok istiny

Statický

9(11).99

Pôvodný zostatok istiny úveru (vrátane kapitalizovaných poplatkov) pri vzniku.

Aktuálny neuhradený zostatok istiny

Dynamický

9(11).99

Neuhradený zostatok istiny úveru k dátumu uzávierky skupiny. Okrem akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.

Plánovaná suma, ktorá má byť zaplatená

Dynamický

9(11).99

Budúca zmluvná plánovaná suma, ktorá má byť zaplatená (suma, ktorá má byť zaplatená, ak nie sú platné žiadne iné platobné úpravy).

Frekvencia plánovanej platby

Dynamický

Zoznam

Frekvencia splácania.

Spôsob splácania

Dynamický

Zoznam

Typ hlavného splácania.

Interval úpravy úrokovej sadzby

Statický

9(2).99

Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami opätovného nastavenia úrokovej sadzby.

Aktuálna úroková sadzba

Dynamický

9(4).9(8)

Celková aktuálna úroková sadzba (%) vzťahujúca sa na úver. Neuvádzajte symbol %.

Základ aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Základ aktuálnej úrokovej sadzby.

Marža aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

9(4).9(5)

Marža aktuálnej úrokovej sadzby (%) úveru. Pri úveroch s pevnou úrokovou sadzbou je rovnaká ako aktuálna úroková sadzba.

Počet dlžníkov

Dynamický

Číselný

Počet dlžníkov úveru.

Percentuálna hodnota povolených predčasných splátok

Dynamický

9(3).99

Maximálna percentuálna hodnota povoleného neuhradeného zostatku, ktorú možno ročne predčasne splatiť bez akejkoľvek sankcie. Neuvádzajte symbol %.

Poplatky za predčasné splátky

Dynamický

9(3).99

Percentuálna hodnota neuhradeného zostatku, ktorá sa platí ako poplatok v prípade prekročenia limitu predčasného splatenia. Neuvádzajte symbol %.

Typ zákazníka

Statický

Zoznam

Typ zákazníka na začiatku.

Spôsob platby

Dynamický

Zoznam

Zvyčajný spôsob splácania (môže vychádzať z posledného prijatia platby).

Dátum odstránenia zo skupiny

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému bol úver odstránený zo skupiny, napríklad pri spätnom odkúpení, splatení, predčasnom splatení alebo ukončení procesu spätného získania.

Zamestnanec

Statický

Á/N

Je dlžník zamestnancom pôvodcu?

Miera úrokového stropu

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje strop úrokovej sadzby, ktorý je možné účtovať na tento účet, zadajte tento strop tu.

Miera úrokového dna

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje dno úrokovej sadzby, ktoré je možné účtovať na tento účet, zadajte toto dno tu.

Informácie o výkonnosti

Zostatok nedoplatkov

Dynamický

9(11).99

Aktuálny zostatok nedoplatkov vymedzený ako suma minimálnych zmluvných splatných platieb, ktoré však dlžník nezaplatil.

Počet dlžných mesiacov

Dynamický

9(5).99

Počet mesiacov, počas ktorých sa úver nespláca, k dátumu uzávierky skupiny.

Dátum nesplácania

Dynamický

RRRR–MM

Dátum nesplácania.

Hrubá výška nesplateného úveru

Dynamický

9(11).99

Hrubá výška nesplateného úveru na tomto účte.

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

9(11).99

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky na tomto účte, očistené od nákladov.

Dátum vyplatenia

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému bol účet splatený, alebo dátum, ku ktorému bol dokončený proces spätného získania v prípade nesplatených úverov.

Stav účtu

Dynamický

Zoznam

Aktuálny stav účtu.

Kapitalizovaný zostatok nedoplatkov

Dynamický

9(11).99

Suma kapitalizovaných nedoplatkov k určenému dátumu.

Dátum poslednej kapitalizácie nedoplatkov

Dynamický

RRRR–MM

Najnovší dátum, ku ktorému sa nedoplatky kapitalizovali na tomto účte.


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Dynamický/Statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie o úrovni cenných papierov alebo dlhopisov

Dátum správy

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum, ku ktorému bola vydaná správa o transakcii, t. j. dátum predloženia dokončeného vzoru údajov o úverovej úrovni do registra údajov.

Emitent

Statický

Text

Názov emitenta a v prípade potreby emitovaná séria.

Všetky rezervné účty pri cieľovom zostatku

Dynamický

Á/N

Sú všetky rezervné účty (hotovostná rezerva, zmiešaná rezerva, kompenzačná rezerva) na požadovaných úrovniach?

Čerpanie v rámci facility likvidity

Dynamický

Á/N

Bola facilita likvidity použitá na krytie nedoplatkov v období končiacom posledný deň úrokovej platby?

Spúšťacie merania/pomery

Dynamický

Á/N

Došlo k spúšťacej udalosti?

Ročná konštantná miera predčasného splatenia

Dynamický

9(3).99

Ročná konštantná miera predčasného splatenia (CPR) dotknutých pohľadávok na základe najnovšej periodickej CPR. Periodická CPR sa rovná celkovej neplánovanej istine získanej v poslednom období vydelenej zostatkom istiny zo začiatku obdobia. Potom sa v celoročnom pomere počíta ako:

 

1-[(1-pravidelné CPR)^počet období v roku].

 

Neuvádzajte symbol %.

Celkové pohľadávky predané SPV

Dynamický

9(11).99

Celková základná suma pohľadávok predaných SPV (t. j. pri ukončení a počas doplňujúceho obdobia, v prípade potreby) k danému dátumu.

Kumulatívne hrubé nesplácania – skupina

Dynamický

9(11).99

Suma všetkých hrubých súm v dôsledku nesplácania od ukončenia, v danej mene.

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky – skupina

Dynamický

9(11).99

Suma všetkých spätne získaných finančných prostriedkov v skupine od ukončenia, očistených od nákladov, v danej mene.

Konečný dátum revolvingového obdobia

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému sa očakáva koniec revolvingového obdobia transakcie, prípadne dátum jeho ukončenia.

Kontaktné informácie správy o transakcii

Kontaktné miesto

Statický

Textový/číselný

Názov oddelenia a kontaktná osoba informačných zdrojov.

Kontaktné informácie

Statický

Textový/číselný

Telefónne číslo a e-mailová adresa.


INFORMÁCIE O DLHOPISOCH PODĽA TRANŽE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie o úrovni tranže

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tranži dlhopisov, ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. Séria 1 trieda A1a atď.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov, alebo ak nie je ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov, ako je CUSIP, pridelený tejto tranži výmenným alebo iným subjektom. Ak je viac ako jeden kód, oddelia sa čiarkami.

Dátum úrokovej platby

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia úrokových platieb držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Dátum platby istiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia platieb istiny držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Mena dlhopisu

Statický

Zoznam

Označenie tejto tranže.

Referenčná sadzba

Statický

Zoznam

Základný referenčný úrokový index, ako sa vymedzuje v prospekte, ktorý sa vzťahuje na túto osobitnú tranžu.

Zákonný dátum splatnosti

Statický

RRRR-MM-DD

Dátum, do ktorého musí byť táto osobitná tranža splatená, aby nedošlo k omeškaniu.

Dátum emisie dlhopisu

Statický

RRRR-MM-DD

Dátum vydania dlhopisov.

Frekvencia úrokovej platby

Statický

Zoznam

Frekvencia, akou sa má úrok pri tejto tranži splácať.


PRÍLOHA VI

Údaje o úverovej úrovni – Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov zabezpečených úvermi na kreditné karty

AKTÍVA:

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie špecifické pre konkrétnu dohodu

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum uzávierky skupiny alebo portfólia. Ide o dátum, na ktorý odkazujú relevantné údaje o aktívach v správe.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Identifikátor skupiny alebo portfólia, napríklad Master Issuer plc alebo SPV 2012-1 plc.

Názov správcu

Statický

Textový/číselný

Názov subjektu, ktorý spravuje účet.

Názov záložného správcu

Dynamický

Textový/číselný

Názov záložného správcu.

Predajca

Statický

Textový/číselný

Názov predajcu.

Typ transakcie

Statický

Zoznam

Standalone, Master Trust – kapitalistický, Master Trust – socialistický alebo iný.

Informácie o úverovej úrovni

Identifikátor účtu

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor konkrétneho úveru v skupine. S cieľom zabezpečiť ochranu údajov musí byť kódovaný.

Pôvodca

Statický

Textový/číselný

Veriteľ, ktorý si účet pôvodne otvoril. Ak neznámy, zadajte predajcu.

Identifikátor dlžníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor dlžníka. S cieľom zabezpečiť ochranu údajov musí byť kódovaný. Môže byť rovnaký ako identifikátor účtu.

Označenie meny pohľadávky

Statický

Zoznam

Mena, v ktorej je pohľadávka označená.

Dátum pridania skupiny

Statický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému účet vstúpil do skupiny.

Zamestnanie dlžníka

Statický

Zoznam

Zamestnanie hlavného žiadateľa.

Mena hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Označenie meny v prípade hlavného príjmu.

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu.

Zemepisný región

Dynamický

Zoznam

Región, kde sa dlžník nachádza.

Zamestnanec

Statický

Á/N

Je dlžník zamestnancom pôvodcu alebo predajcu?

Otvárací dátum účtu

Statický

RRRR–MM

Dátum otvorenia účtu.

Celkový aktuálny zostatok

Dynamický

9(11).99

Aká je celková aktuálna suma vo vlastníctve dlžníka (vrátane všetkých poplatkov a úroku) na účte?

Celkový úverový limit

Dynamický

9(11).99

Aký je úverový limit dlžníka na účte?

Frekvencia plánovanej platby

Dynamický

Zoznam

Aká je minimálna frekvencia, s akou je dlžník povinný uhrádzať platby, ak má neuhradený zostatok.

Budúca zmluvná minimálna platba

Dynamický

9(11).99

Budúca minimálna plánovaná platba splatná zo strany dlžníka.

Aktuálny zmiešaný výnos

Dynamický

9(3).99

Celkový vážený priemerný výnos vrátane všetkých poplatkov platných v posledný dátum účtovania (t. j. ide o fakturovaný, nie hotovostný výnos) (%).

Základ aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Základ aktuálnej úrokovej sadzby.

Stav účtu

Dynamický

Zoznam

Aktuálny stav účtu.

Zostatok nedoplatkov

Dynamický

9(11).99

Aktuálny zostatok nedoplatkov vymedzený ako suma minimálnych zmluvných splatných platieb, ktoré však dlžník nezaplatil.

Kapitalizovaný zostatok nedoplatkov

Dynamický

9(11).99

Suma kapitalizovaných nedoplatkov k určenému dátumu.

Dátum poslednej kapitalizácie nedoplatkov

Dynamický

RRRR–MM

Najnovší dátum, ku ktorému sa nedoplatky kapitalizovali na tejto karte.

Počet dní nedoplatkov

Dynamický

Číselný

Počet dní, počas ktorých sa účet nespláca, k dátumu uzávierky skupiny.

Spôsob platby

Dynamický

Zoznam

Zvyčajný spôsob splácania (môže vychádzať z posledného prijatia platby).

Dátum odpísania

Dynamický

RRRR–MM

Dátum nesplácania.

Pôvodná suma odpísania

Dynamický

9(11).99

Celkový zostatok na účte k dátumu, keď bol účet odpísaný.

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

9(11).99

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky – relevantné len v prípade účtov, ktoré boli odpísané. V prípade účtov, ktoré neboli odpísané, zadajte 0.


INFORMÁCIE O SKUPINE A DLHOPISOCH:

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Údaje o kolaterálnej úrovni (Vyplniť pre všetky štruktúry)

Hrubé odpísanie v danom období

Dynamický

9(11).99

Nominálna hodnota hrubého odpísania istiny (t. j. pred spätne získanými finančnými prostriedkami) pre dané obdobie. Odpísanie je podľa vymedzenia transakcie, prípadne podľa zvyčajných postupov veriteľa.

Spätne získané finančné prostriedky v danom období

Dynamický

9(11).99

Hrubé spätne získané finančné prostriedky počas daného obdobia.

Platobná neschopnosť 30 – 59 dní %

Dynamický

9(3).99

Na základe celkového zostatku pohľadávok, nie číslo účtov (%).

Platobná neschopnosť 60 – 89 dní %

Dynamický

9(3).99

Na základe celkového zostatku pohľadávok, nie číslo účtov (%).

Platobná neschopnosť 90 – 119 dní %

Dynamický

9(3).99

Na základe celkového zostatku pohľadávok, nie číslo účtov (%).

Platobná neschopnosť 120 – 149 dní %

Dynamický

9(3).99

Na základe celkového zostatku pohľadávok, nie číslo účtov (%).

Platobná neschopnosť 150 – 179 dní %

Dynamický

9(3).99

Na základe celkového zostatku pohľadávok, nie číslo účtov (%).

Platobná neschopnosť viac ako 180 dní %

Dynamický

9(3).99

Na základe celkového zostatku pohľadávok, nie číslo účtov (%).

Zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov

Dynamický

9(11).99

Celkové zníženia pohľadávok istiny počas daného obdobia, t. j. vrátane nárokov za podvod.

Výber príjmov v danom období

Dynamický

9(11).99

Výbery považované za príjem v danom období.

Výber istiny v danom období

Dynamický

9(11).99

Výbery považované za istinu v danom období.

Vznik akéhokoľvek spúšťača

Dynamický

Á/N

Došlo k nejakej spúšťacej udalosti, ktorá je stále neuhradená? Napríklad výplatná udalosť, spúšťacia udalosť na základe ratingu pôvodcu, status alebo hodnota platobnej disciplinovanosti, výnos, zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov, zlyhania atď.

Veľkosť SPV – hodnota

Dynamický

9(11).99

Nominálna hodnota všetkých pohľadávok (istín a poplatkov), pri ktorých má trust alebo SPV užívateľský úrok k dátumu uzávierky.

Veľkosť SPV – počet účtov

Dynamický

9(11).99

Počet účtov, v ktorých má trust alebo SPV užívateľský úrok k dátumu uzávierky.

Veľkosť SPV – hodnota – len istina

Dynamický

9(11).99

Nominálna hodnota všetkých pohľadávok (len istín), pri ktorých má trust alebo SPV užívateľský úrok k dátumu uzávierky.

Zostatok zmenky

Dynamický

9(11).99

Nominálna hodnota všetkých zmeniek zabezpečených aktívami, kolateralizovaná pohľadávkami v truste alebo SPV.

Úrok prevodcu %

Dynamický

9(3).99

Skutočný úrok prevodcu v truste vyjadrený v percentách.

Výška prebytkovej marže

Dynamický

9(11).99

Výška marže po odčítaní úroku zmenky a po pripočítaní rezervného účtu.

Dátum správy

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum vydania správy o transakcii.

Informácie o sériovej úrovni (len pre tzv. master trust)

Názov série

Statický

Textový/číselný

Názov série, ak je súčasťou programu master trust.

Úrok investora pre túto sériu na konci obdobia %

Dynamický

9(3).9(5)

Úrok investora tejto série v truste vyjadrený v percentách.

Výnos pridelený tejto sérii

Dynamický

9(11).99

Výška výnosu prideleného tejto sérii z trustu.

Výška prebytkovej marže

Dynamický

9(11).99

Výška, ktorá zostane po tom, ako sa odčítajú výbery z daného obdobia na pokrytie záväzkov emitenta podľa poklesu príjmov v obchodnej dokumentácii.

Kontaktné informácie správy o transakcii

Kontaktné miesto

Statický

Textový/číselný

Názov oddelenia a kontaktná osoba informačných zdrojov.

Kontaktné informácie

Statický

Textový/číselný

Telefónne číslo a e-mailová adresa.


INFORMÁCIE O DLHOPISOCH PODĽA TRANŽE:

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie o úrovni tranže (len pre túto sériu)

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tranži dlhopisov, ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. 2012 trieda A1a atď.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov, alebo ak nie je ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov, ako je CUSIP, pridelený tejto tranži výmenným alebo iným subjektom. Ak je viac ako jeden kód, oddelia sa čiarkami.

Dátum úrokovej platby

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia úrokových platieb držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Dátum platby istiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia platieb istiny držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Mena dlhopisu

Statický

Zoznam

Označenie tejto tranže.

Referenčná sadzba

Statický

Zoznam

Základný referenčný úrokový index, ako sa vymedzuje v prospekte alebo v konečných podmienkach, ktorý sa vzťahuje na túto špecifickú tranžu.

Zákonný dátum splatnosti

Statický

RRRR–MM–DD

Dátum, do ktorého musí byť táto osobitná tranža splatená, aby nedošlo k omeškaniu.

Dátum emisie dlhopisu

Statický

RRRR–MM–DD

Dátum, ku ktorému bol tento dlhopis emitovaný.

Frekvencia úrokovej platby

Statický

Zoznam

Frekvencia, akou sa má úrok pri tejto osobitnej tranži splácať.

Názov série

Statický

Textový/číselný

Názov série, ak je súčasťou programu master trust. Ak je osobitná, použite identifikátor skupiny.


PRÍLOHA VII

Údaje o úverovej úrovni – Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov zabezpečených úvermi jednotlivcom alebo podnikom

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie špecifické pre konkrétnu dohodu

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum uzávierky skupiny alebo portfólia. Ide o dátum, na ktorý odkazujú relevantné údaje o aktívach v správe.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Identifikátor skupiny alebo portfólia/názov transakcie.

Názov správcu

Dynamický

Textový/číselný

Názov správcu.

Názov záložného správcu

Dynamický

Text

Názov záložného správcu.

Informácie o úrovni nájmu

Identifikátor nájmu

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor pre každý nájom, ktorý by mal byť zakódovaný v záujme zachovania anonymity. Identifikátor nájmu by sa počas životnosti transakcie nemal meniť.

Pôvodca

Statický

Text

Veriteľ, ktorý prevzal pôvodný nájom. Keď nie je známy pôvodný pôvodca, napríklad v prípade fúzií, uveďte názov predajcu.

Identifikátor nájomcu

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor podľa nájomcu, ktorý by mal byť zakódovaný (nezobrazovať skutočné meno) v záujme zachovania anonymity – s cieľom umožniť identifikáciu nájomcov s viacerými nájmami v skupine.

Identifikátor skupinovej spoločnosti

Dynamický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor skupinovej spoločnosti.

Označenie meny nájmu

Statický

Zoznam

Označenie meny nájmu.

Krajina

Statický

Zoznam

Krajina trvalého sídla nájomcu.

Zemepisný región

Statický

Zoznam

Región, kde sa pri upísaní dlžník nachádza.

Právna forma nájomcu/typ podniku

Statický

Zoznam

Právna forma nájomcu.

Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III

Statický

Zoznam

Podnik (1).

Afiliácia pôvodcu?

Statický

Á/N

Je dlžník afiliáciou pôvodcu?

Syndikovaný?

Statický

Á/N

Je nájom syndikovaný?

Interný rating banky

Dynamický

99(3).99

1-ročná pravdepodobnosť nesplácania úveru podľa interného ratingu banky

Posledné interné preskúmanie ratingu dlžníka

Dynamický

RRRR–MM

Dátum posledného interného preskúmania dlžníka, ako sa uvádza v „Internom ratingu banky“.

Odhad banky týkajúci sa internej straty v prípade zlyhania (LGD)

Dynamický

9(3).99

Strata v prípade zlyhania v bežných hospodárskych podmienkach. Neuvádzajte symbol %.

Priemyselný kód NACE

Statický

Textový/číselný

Priemyselný kód NACE dlžníka

Subvencovaný

Dynamický

Á/N

Je nájom subvencovaný (podľa najlepšieho vedomia)?

Dátum odstránenia zo skupiny

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému bol nájom odstránený zo skupiny, napríklad pri spätnom odkúpení, uplynutí nájomného obdobia, predčasnom splatení alebo ukončení procesu spätného získania.

Vlastnosti nájmu

Dátum vzniku nájmu

Statický

RRRR–MM

Dátum vzniku nájmu.

Dátum splatnosti nájmu

Dynamický

RRRR–MM

Predpokladaný dátum uplynutia splatnosti nájmu.

Dátum pridania skupiny

Statický

RRRR–MM

Dátum, v ktorom bol nájom prevedený do SPV. Pri všetkých nájmoch v skupine k dátumu uzávierky skupiny.

Nájomné obdobie

Statický

99(4).99

Pôvodné zmluvné obdobie (počet mesiacov).

Pôvodný zostatok istiny

Statický

9(11).99

Zostatok nájmu pôvodnej (alebo diskontovanej) istiny (vrátane kapitalizovaných poplatkov) pri vzniku.

Aktuálny neuhradený zostatok istiny

Dynamický

9(11).99

Neuhradený zostatok nájmu istiny (alebo diskontovaný) k dátumu uzávierky skupiny vrátane súm, ktoré boli pridané k zostatku nájmu a sú súčasťou istiny v transakcii.

Sekuritizovaná zostatková hodnota

Statický

9(11).99

Výška zostatkovej hodnoty, ktorá bola len sekuritizovaná.

Spôsob splácania

Statický

Zoznam

Typ hlavného splácania.

Frekvencia platenia istiny

Statický

Zoznam

Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. počet mesiacov medzi splátkami.

Frekvencia úrokovej platby

Statický

Zoznam

Frekvencia splatných splátok úroku, t. j. počet mesiacov medzi splátkami.

Suma, ktorá má byť zaplatená

Dynamický

9(11).99

Budúca pravidelná zmluvná platba, ktorá má byť zaplatená (platba, ktorá má byť zaplatená, ak neplatia žiadne iné platobné úpravy).

Cena možnosti odkúpenia

Statický

9(11).99

Výška, ktorú musí nájomca zaplatiť na konci nájmu, aby prevzal vlastníctvo aktíva, iná ako platba uvedená v poli „sekuritizovaná zostatková hodnota“.

Výška prvej splátky

Statický

9(11).99

Výška depozitu/prvej splátky pri vzniku nájmu (mala by zahŕňať hodnotu obchodovaných zariadení atď.)

Typ amortizácie

Dynamický

Zoznam

Typ amortizácie.

Spôsob platby

Dynamický

Zoznam

Zvyčajný spôsob splácania (môže vychádzať z posledného prijatia platby).

Typ výrobku

Statický

Zoznam

Klasifikácia nájmu podľa vymedzení prenajímateľa.

Aktualizovaná zostatková hodnota aktíva

Dynamický

9(11).99

Najnovšia predpokladaná zostatková hodnota aktíva na konci nájomného obdobia. Odpovede sa môžu zaokrúhliť.

Dátum aktualizovanej zostatkovej hodnoty aktíva

Dynamický

RRRR–MM

Dátum výpočtu najnovšieho aktualizovaného odhadu zostatkovej hodnoty aktíva.

Úroková sadzba

Interval úpravy úrokovej sadzby

Statický

9(2).99

Počet mesiacov medzi každým dátumom opätovného nastavenia úrokovej sadzby.

Aktuálna úroková alebo diskontná sadzba

Dynamický

9(4).9(5)

Celková aktuálna úroková sadzba (%) alebo diskontná sadzba vzťahujúca sa na úver.

Základ aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Základ aktuálnej úrokovej sadzby.

Marža aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

9(4).9(5)

Marža aktuálnej úrokovej sadzby nájmu.

Diskontná sadzba

Statický

9(4).9(5)

Diskontná sadzba uplatňovaná na pohľadávku pri predaji SPV.

Miera úrokového stropu

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje strop úrokovej sadzby, ktorý je možné účtovať na tento účet, zadajte tento strop tu.

Miera úrokového dna

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje dno úrokovej sadzby, ktoré je možné účtovať na tento účet, zadajte toto dno tu.

Informácie o výkonnosti

Zostatok nedoplatkov

Dynamický

9(11).99

Aktuálny zostatok nedoplatkov. Nedoplatky sa vymedzujú ako: Celkové platby splatné k stanovenému dátum MÍNUS celkové prijaté platby k stanovenému dátumu MÍNUS akékoľvek kapitalizované sumy. Nemali by zahŕňať poplatky vzťahujúce sa na účet.

Počet dlžných mesiacov

Dynamický

9(5).99

Počet mesiacov, v ktorých je tento nájom v nedoplatkoch (k dátumu uzávierky skupiny) podľa vymedzenia emitenta.

Nesplácanie nájmu alebo zabavenie majetku z nájmu

Dynamický

Á/N

Či došlo k nesplácaniu nájmu alebo zabaveniu majetku z nájmu podľa vymedzenia transakcie, prípadne podľa zvyčajného vymedzenia prenajímateľa.

Nesplácanie nájmu alebo zabavenie majetku z nájmu podľa vymedzenia v rámci Bazilej III

Dynamický

Á/N

Či došlo k nesplácaniu nájmu alebo zabaveniu majetku z úveru podľa vymedzenia Bazilej III.

Dôvody nesplácania (vymedzenie Bazilej III)

Dynamický

Zoznam

Využitie vymedzenia Bazilej III, dôvod nesplácania.

Dátum nesplácania

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému došlo k nesplácaniu úveru podľa vymedzenia transakcie pri nesplácaní, prípadne podľa zvyčajného vymedzenia prenajímateľa.

Výška nesplateného úveru

Dynamický

9(11).99

Celková výška nesplácania (podľa vymedzenia transakcie, prípadne podľa zvyčajného vymedzenia prenajímateľa) pred uplatnením výnosu z predaja a spätne získaných finančných prostriedkov.

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

9(11).99

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky na tomto účte, očistené od nákladov.

Rozdelené straty

Dynamický

9(11).99

Rozdelené straty k danému dátum.

Dátum vyplatenia

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému bol účet splatený, alebo dátum, ku ktorému bol dokončený proces spätného získania v prípade nesplatených nájmov.

Dátum rozdelenia straty

Dynamický

RRRR–MM

Dátum rozdelenia straty.

Stav účtu

Dynamický

Zoznam

Aktuálny stav účtu.

Nedoplatok spred 1 mesiaca

Dynamický

9(11).99

Zostatok nedoplatkov (vymedzený podľa „zostatku nedoplatkov“) za predchádzajúci mesiac.

Nedoplatok spred 2 mesiacov

Dynamický

9(11).99

Zostatok nedoplatkov (vymedzený podľa „zostatku nedoplatkov“) za dva mesiace.

Súdny spor

Dynamický

Á/N

Označte prebiehajúce súdne konania (ak došlo k vyplateniu účtu a už sa nevedie aktívne súdne konanie, malo by sa opätovne nastaviť N).

Predajná cena

Dynamický

9(11).99

Cena získaná z predaja aktíva, v prípade zabavenia, v rovnakej mene ako nájom.

Strata z predaja

Dynamický

9(11).99

Celková strata bez poplatkov, navýšených úrokov atď. po uplatnení výnosu z predaja (okrem poplatku za predčasné splatenie, ak podlieha hlavným spätne získaným finančným prostriedkom).

Straty zostatkovej hodnoty

Dynamický

9(11).99

Strata zostatkovej hodnoty vyplývajúca z opotrebovania aktíva.

Kolaterál

Krajina aktíva

Statický

Zoznam

Krajina, kde sa aktívum nachádza.

Výrobca aktíva

Statický

Text

Názov výrobcu.

Názov/model aktíva

Statický

Text

Názov/model aktíva.

Nové alebo použité aktívum

Statický

Zoznam

Stav aktíva pri vzniku nájmu.

Pôvodná zostatková hodnota aktíva

Statický

9(11).99

Odhadovaná zostatková hodnota aktíva k dátumu vzniku nájmu.

Typ aktíva

Statický

Zoznam

Typ aktíva.

Výška pôvodného ocenenia

Statický

9(11).99

Ocenenie aktíva pri vzniku nájmu.

Typ pôvodného ocenenia

Statický

Zoznam

Typ ocenenia na začiatku nájmu.

Dátum pôvodného ocenenia

Statický

RRRR–MM

Dátum ocenenia aktíva pri vzniku.

Aktualizovaná suma ocenenia

Dynamický

9(11).99

Najnovšie ocenenie aktíva.

Aktualizovaný typ ocenenia

Dynamický

Zoznam

Typ ocenenia pri najnovšom dátume ocenenia.

Aktualizovaný dátum ocenenia

Dynamický

RRRR–MM

Dátum posledného ocenenia aktíva. Ak sa od vzniku nevykonalo nové ocenenie, zadajte pôvodný dátum ocenenia.


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie o úrovni cenných papierov alebo dlhopisov

Dátum správy

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum, ku ktorému bola vydaná správa o transakcii, t. j. dátum predloženia dokončeného vzoru údajov o úverovej úrovni do registra údajov.

Emitent

Statický

Text

Názov emitenta a v prípade potreby emitovaná séria.

Všetky rezervné účty pri cieľovom zostatku

Dynamický

Á/N

Sú všetky rezervné účty (hotovostná rezerva, zmiešaná rezerva, kompenzačná rezerva) na požadovaných úrovniach?

Čerpanie v rámci facility likvidity

Dynamický

Á/N

Bola facilita likvidity použitá na krytie nedoplatkov v období končiacom posledný deň úrokovej platby?

Spúšťacie merania/pomery

Dynamický

Á/N

Došlo k spúšťacej udalosti?

Ročná konštantná miera predčasného splatenia

Dynamický

9(3).99

Ročná konštantná miera predčasného splatenia (CPR) dotknutých pohľadávok na základe najnovšej periodickej CPR. Periodická CPR sa rovná celkovej neplánovanej istine získanej v poslednom období vydelenej zostatkom istiny zo začiatku obdobia.

Celkové pohľadávky predané SPV

Dynamický

9(11).99

Celková základná suma pohľadávok predaných SPV (t. j. pri ukončení a v prípade potreby počas doplňujúceho obdobia) k danému dátumu.

Kumulatívne hrubé nesplácania – skupina

Dynamický

9(11).99

Suma všetkých hrubých súm v dôsledku nesplácania od ukončenia, v danej mene.

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky – skupina

Dynamický

9(11).99

Suma všetkých spätne získaných finančných prostriedkov od ukončenia, v danej mene.

Konečný dátum revolvingového obdobia

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému sa očakáva koniec revolvingového obdobia, prípadne dátum jeho ukončenia.

Kontaktné informácie správy o transakcii

Kontaktné miesto

Statický

Textový/číselný

Názov oddelenia a kontaktná osoba informačných zdrojov.

Kontaktné informácie

Statický

Textový/číselný

Telefónne číslo a e-mailová adresa.


INFORMÁCIE O DLHOPISOCH PODĽA TRANŽE:

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie o úrovni tranže

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tejto tranži dlhopisov, ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. Séria 1 trieda A1a atď.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov, alebo ak nie je ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov, ako je CUSIP, pridelený tejto tranži výmenným alebo iným subjektom.

Dátum úrokovej platby

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia úrokových platieb držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Dátum platby istiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia platieb istiny držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Mena dlhopisu

Statický

Zoznam

Označenie tejto tranže.

Referenčná sadzba

Statický

Zoznam

Základný referenčný úrokový index, ako sa vymedzuje v ponukovom dokumente, ktorý sa vzťahuje na túto osobitnú tranžu dlhopisov.

Zákonný dátum splatnosti

Statický

RRRR–MM–DD

Dátum, pred ktorým musí byť táto osobitná tranža splatená, aby nedošlo k omeškaniu.

Dátum emisie dlhopisu

Statický

RRRR–MM–DD

Dátum vydania dlhopisov.

Frekvencia úrokovej platby

Statický

Zoznam

Frekvencia, akou sa má úrok pri tejto tranži splácať.


PRÍLOHA VIII

Investorské správy

Investorské správy obsahujú informácie o:

a)

výkonnosti aktív;

b)

podrobnom rozdelení peňažných tokov;

c)

zozname všetkých spúšťačoch transakcie a ich postavení;

d)

zozname všetkých protistranách zapojených do transakcie, ich úlohe a ich úverových ratingoch;

e)

podrobnostiach o peňažných prostriedkoch, ktoré do transakcie vložil pôvodca/sponzor, alebo akejkoľvek inej podpore transakcie vrátane akýchkoľvek čerpaní alebo využitia akejkoľvek likvidity alebo kreditnej podpory a podpory tretej strany;

f)

výške kreditu zaručenej investičnej zmluvy a iných bankových účtov;

g)

podrobnostiach o akýchkoľvek swapoch (napríklad sadzby, platby a nominálne hodnoty) a iných hedgeových úpravách transakcie vrátane akýchkoľvek súvisiacich kolaterálnych zaúčtovaní;

h)

vymedzeniach kľúčových pojmov (ako je platobná disciplinovanosť, zlyhanie či predčasné splatenie);

i)

LEI, ISIN a ďalších identifikačných kódoch cenných papierov alebo subjektov emitenta a štruktúrovaného finančného nástroja;

j)

kontaktných podrobnostiach o subjekte, ktorý vypracúva investorské správy.


Top