EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Q0923(02)

Rokovací poriadok stálych výborov Parlamentného zhromaždenia Euronest, ktorý prijalo Parlamentné zhromaždenie Euronest 3. mája 2011 a ktorý bol zmenený 29. mája 2013 v Bruseli a 18. marca 2015 v Jerevane

OJ C 315, 23.9.2015, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/40


ROKOVACÍ PORIADOK

stálych výborov Parlamentného zhromaždenia Euronest, ktorý prijalo Parlamentné zhromaždenie Euronest 3. mája 2011 a ktorý bol zmenený 29. mája 2013 v Bruseli a 18. marca 2015 v Jerevane

(2015/C 315/08)

Podľa rokovacieho poriadku Parlamentného zhromaždenia Euronest článku 25 ods. 3 a vzhľadom na návrh predsedníctva schvaľuje týmto Parlamentné zhromaždenie Euronest rokovací poriadok stálych výborov.

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Rokovací poriadok stálych výborov stanovuje spoločné pracovné mechanizmy pre všetky štyri stále výbory Parlamentného zhromaždenia Euronest (ďalej len „výbory“):

Výbor pre politické veci, ľudské práva a demokraciu,

Výbor pre hospodársku integráciu, aproximáciu a konvergenciu práva s politikami EÚ,

Výbor pre energetickú bezpečnosť,

Výbor pre sociálne veci, vzdelávanie, kultúru a občiansku spoločnosť.

2.   Rokovací poriadok Parlamentného zhromaždenia Euronest platí primerane aj pre schôdze výborov bez toho, aby bol dotknutý rokovací poriadok stálych výborov.

Článok 2

Zloženie

1.   Výbor má najviac 30 členov a tvorí ho:

15 poslancov Európskeho parlamentu,

15 poslancov z každého zo zúčastnených parlamentov partnerských krajín z východnej Európy (1).

Zloženie výboru odráža zloženie Parlamentného zhromaždenia Euronest.

2.   Každý člen Parlamentného zhromaždenia Euronest má právo byť členom jedného zo stálych výborov. Vo výnimočných prípadoch môže poslanec patriť k dvom stálym výborom.

3.   Členovia sú menovaní v súlade s postupmi, ktoré určí každý parlament tak, aby zloženie čo najviac odrážalo rozdelenie rôznych zastúpených politických skupín a delegácií v Európskom parlamente a v zložke partnerských krajín z východnej Európy.

4.   Veľkosť a zloženie výborov schvaľuje Parlamentné zhromaždenie Euronest na návrh predsedníctva.

Článok 3

Funkcia predsedu a predsedníctvo

1.   Každý výbor si z radov svojich členov volí predsedníctvo, ktoré sa skladá z dvoch spolupredsedov s rovnoprávnym postavením (po jednom z každej zložky) a štyroch podpredsedov (dvaja z každej zložky), vo vzťahu ku ktorým sa o volebných postupoch a podmienkach úradu rozhoduje v každej zložke osobitne.

2.   Spolupredsedovia sa spoločne rozhodnú, ktorý z nich bude predsedať na danej schôdzi.

Článok 4

Náhradníci

1.   Každého riadneho člena, ktorý sa nemôže zúčastniť na zasadnutí výboru, môže nahradiť náhradník z rovnakej zložky zhromaždenia na základe dohody medzi týmito dvoma členmi. Predseda musí byť informovaný o prípadných náhradách pred začiatkom schôdze.

2.   Náhradník má vo výbore rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen.

Článok 5

Zasadania

1.   Výbory zasadajú po zvolaní spolupredsedami najviac na dvoch schôdzach ročne, pričom jedna zo schôdzí sa koná počas zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Euronest.

2.   Na návrh predsedníctva výboru spolupredsedovia vypracujú a predložia návrh programu každého zasadnutia výboru.

3.   Schôdze výborov sa konajú v pracovných jazykoch Parlamentného zhromaždenia Euronest. Všetky stretnutia sú verejné, ak výbor nerozhodne inak.

4.   Predsedajúci riadi rokovanie, zabezpečuje dodržiavanie rokovacieho poriadku, udržiava poriadok, udeľuje slovo rečníkom, vyhlasuje diskusie za uzavreté, dáva o bodoch hlasovať a oznamuje výsledky hlasovania.

5.   Žiadny člen nesmie vystúpiť bez vyzvania predsedu. Rečníka možno prerušiť len v prípade procedurálnej námietky. Ak rečník odbočí od témy, predseda ho napomenie, a ak sa tak stane po druhýkrát, môže mu predseda do konca rozpravy na danú tému odobrať slovo.

6.   Predseda napomenie každého člena výboru, ktorý počas rokovania vyrušuje. V prípade opakovaného narušenia môže predseda vykázať vyrušujúceho člena z rokovacej sály až do konca schôdze.

7.   Dva alebo viac výborov môže po dohode svojich predsedníctiev organizovať spoločné stretnutia o témach spoločného záujmu.

Článok 6

Správy a naliehavé témy

1.   Výbory môžu vymenovať spravodajcov na preskúmanie konkrétnych otázok v rámci ich pôsobnosti a pripraviť správy, ktoré sa majú so súhlasom predsedníctva predložiť parlamentnému zhromaždeniu Euronest. Počet týchto správ sa obmedzuje v zásade na jednu správu za výbor na zasadnutí. Na požiadanie spolupredsedov výborov môže predsedníctvo rozhodnúť o počte správ, o ktorých sa bude na každom zasadnutí hlasovať, so zreteľom na vývoj práce pri ich príprave.

2.   Vo výnimočných prípadoch môže výbor navrhnúť Parlamentnému zhromaždeniu Euronest naliehavé témy. Počet naliehavých tém je obmedzený podľa článku 9 ods. 2 písm. b) rokovacieho poriadku Parlamentného zhromaždenia Euronest.

3.   Okrem toho môžu výbory prerokovať ďalšie body svojho programu bez správy a môžu písomne informovať predsedníctvo Parlamentného zhromaždenia Euronest, že príslušné body boli prerokované.

4.   Výbory podávajú Parlamentnému zhromaždeniu Euronest správu o svojej činnosti.

Článok 7

Uznášaniaschopnosť a hlasovanie

1.   Výbor je uznášaniaschopný, keď je prítomná minimálne jedna tretina členov každej zložky.

2.   Hlasovanie je platné bez ohľadu na počet hlasujúcich. Každý člen výboru však môže požiadať o zistenie uznášaniaschopnosti pred hlasovaním. Ak po takejto žiadosti uznášaniaschopnosť nie je stanovená, hlasovanie sa odloží.

3.   Výbor prijíma svoje rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou členov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. Každý člen môže podať pozmeňujúce návrhy na posúdenie vo výbore. Výbor hlasuje zdvihnutím ruky, pričom každý člen má jeden osobný a neprenosný hlas.

4.   Sčítanie hlasov uskutoční sčítacia komisia, ktorá pozostáva z dvoch častí zložených z rovnakého počtu zástupcov sekretariátov každej zložky Parlamentného zhromaždenia Euronest. Sčítaciu komisiu určí predsedníctvo (alebo spolupredsedovia výboru) pred začiatkom príslušnej schôdze a tá podá správu o výsledku sčítania hlasov priamo spolupredsedom.

5.   Každý člen môže podať pozmeňujúce návrhy na posúdenie vo výbore do termínu, ktorý určia spolupredsedovia. Pozmeňujúce návrhy sa týkajú textu, ktorý chcú zmeniť, a predkladajú sa písomne. Ústne pozmeňujúce návrhy môžu byť prijaté iba v prípade, že sú zamerané na odstránenie faktických alebo jazykových chýb. Žiadne iné ústne pozmeňujúce návrhy sa neprijímajú.

6.   Ak pred začatím hlasovania minimálne traja členovia výboru patriaci aspoň k dvom politickým skupinám Európskeho parlamentu alebo aspoň k dvom delegáciám zo zložky partnerských krajín z východnej Európy predložia v rámci Parlamentného zhromaždenia Euronest žiadosť o oddelené hlasovanie podľa zložiek, uskutoční sa hlasovanie, pri ktorom budú zástupcovia zložky partnerských krajín z východnej Európy a zástupcovia zložky Európskeho parlamentu hlasovať oddelene, avšak súčasne. Daný text sa bude považovať za prijatý, keď získa dvojtretinovú väčšinu hlasov v oboch zložkách.

7.   Ak text predložený na hlasovanie obsahuje dve alebo viac ustanovení alebo odkazov na dva alebo viac bodov alebo ak sa môže rozdeliť na dve alebo viac častí s odlišným významom a/alebo normatívnou hodnotou, môže politická skupina Európskeho parlamentu alebo minimálne jeden poslanec Parlamentného zhromaždenia Euronest požiadať o hlasovanie po častiach. Táto žiadosť sa predkladá písomne spolupredsedom do 18.00 hod. dňa pred hlasovaním, ak spolupredsedovia nestanovia inú lehotu, a v zásade sa bude považovať za prijatú.

Článok 8

Iné opatrenia

1.   Parlament, ktorý organizuje schôdzu výboru, zodpovedá za praktické opatrenia, pomoc a náklady spojené s organizáciou schôdze.

2.   Na návrh predsedníctva však môže Parlamentné zhromaždenie Euronest odporučiť, aby iné parlamenty poskytli finančný príspevok na pokrytie výdavkov na organizáciu schôdze výboru.

Článok 9

Výklad rokovacieho poriadku

Spolupredsedovia alebo na ich žiadosť predsedníctvo výboru majú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa výkladu rokovacieho poriadku stálych výborov.

Článok 10

Zmena rokovacieho poriadku stálych výborov

1.   Zmeny rokovacieho poriadku stálych výborov schvaľuje Parlamentné zhromaždenie Euronest na základe návrhov predsedníctva.

2.   Zmeny sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou členov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. Ak minimálne jedna desatina poslancov patriacich minimálne k dvom politickým skupinám v Európskom parlamente alebo minimálne k dvom delegáciám zo zložky partnerských krajín z východnej Európy v rámci Parlamentného zhromaždenia Euronest predloží žiadosť o hlasovanie podľa samostatných zložiek, uskutoční sa hlasovanie, pri ktorom budú zástupcovia zložky partnerských krajín z východnej Európy a zástupcovia zložky Európskeho parlamentu hlasovať samostatne. Daný text sa bude považovať za prijatý, keď získa dvojtretinovú väčšinu hlasov v oboch zložkách.

3.   Ak nie je počas hlasovania stanovené inak, pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku stálych výborov nadobudnú účinnosť okamžite po prijatí.


(1)  Po pristúpení ďalšej krajiny z východnej Európy (Bielorusko) sa kreslá medzi východoeurópskymi partnermi prerozdelia.


Top