EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0035

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/65 z 18. novembra 2015 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2015/35)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/oj

21.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 14/30


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/65

z 18. novembra 2015

o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2015/35)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na článok 3.1 prvú zarážku, články 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 a článok 20 prvý odsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky“), môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky. Všeobecné podmienky, za ktorých sú ECB a národné centrálne banky pripravené uskutočňovať úverové operácie vrátane kritérií určujúcich akceptovateľnosť zábezpeky na účely úverových operácií Eurosystému, sú uvedené v usmernení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

S cieľom ochrany Eurosystému pre rizikom finančnej straty v prípade zlyhania zmluvnej strany sa na akceptovateľné aktíva mobilizované ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému majú vzťahovať opatrenia na kontrolu rizika ustanovené v hlave VI štvrtej časti usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).

(3)

Pre vykonávanie zmien prehodnotení oceňovacích zrážok by bolo vhodné, ak by boli príslušné ustanovenia súčasťou osobitného právneho aktu. To by umožnilo stanovenie parametrov kontroly rizika v celistvej a jednoliatej forme ako aj zefektívnenie vykonávania zmien príslušného rámca bezprostredne po prijatí príslušných rozhodnutí Radou guvernérov,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Oceňovacie zrážky uplatňované na akceptovateľné obchodovateľné aktíva

1.   V súlade s hlavou VI štvrtej časti usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), na obchodovateľné aktíva sa uplatňujú oceňovacie zrážky, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 97 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) vo výškach ustanovených v tabuľke 2 prílohy k tomuto usmerneniu.

2.   Oceňovacia zrážka pre konkrétne aktívum závisí od týchto faktorov:

a)

kategória zrážok, do ktorej je aktívum zaradené, ako je to vymedzené v článku 2;

b)

zostatková splatnosť aktíva;

c)

kupónová štruktúra aktíva;

d)

stupeň kreditnej kvality, do ktorého je aktívum zaradené.

Článok 2

Stanovenie kategórií zrážok pre obchodovateľné aktíva

Akceptovateľné obchodovateľné aktíva sa zaradia do jednej z piatich kategórií zrážok na základe typu emitenta a/alebo typu aktíva, ako je to uvedené v tabuľke 1 prílohy k tomuto usmerneniu:

a)

dlhové nástroje vydané ústrednou štátnou správou, dlhové nástroje ECB a dlhové nástroje vydané národnými centrálnymi bankami pred prijatím eura v príslušnom členskom štáte, ktorého menou je euro, sa zaraďujú do kategórie zrážok I;

b)

dlhové nástroje vydané miestnou samosprávou a regionálnou vládou, subjektmi klasifikovanými Eurosystémom ako agentúry, multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami ako aj kryté dlhopisy typu jumbo, sa zaraďujú do kategórie zrážok II;

c)

tradičné kyté dlhopisy, ostatné kryté dlhopisy a dlhové nástroje vydané nefinančnými korporáciami sa zaraďujú do kategórie zrážok III;

d)

nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami a finančnými korporáciami okrem úverových inštitúcií sú zahrnuté do kategórie zrážok IV;

e)

cenné papiere kryté aktívami sa zaraďujú do kategórie zrážok V bez ohľadu na klasifikáciu emitenta.

Článok 3

Oceňovacie zrážky pre obchodovateľné aktíva

1.   Oceňovacie zrážky pre obchodovateľné aktíva zahrnuté do kategórií zrážok I až IV sa stanovia na základe:

a)

zaradenia konkrétneho aktíva do stupňa kreditnej kavlity 1, 2 alebo 3, ako je to podrobne uvedené v tabuľke 2 prílohy k tomuto usmerneniu;

b)

zostatkovej splatnosti aktíva, ako je to podrbne uvedené v odsekoch 3 a 4;

c)

kupónvej štruktúry aktíva, ako je to podrbne uvedené v odsekoch 3 a 4.

2.   Na obchodovateľné aktíva zaradené do kategórie zrážok V sa uplatňuje oceňovacia zrážka vo výške 10 % bez ohľadu na zostatkovú splatnosť alebo štruktúru kupónu.

3.   Pre aktíva s nulovým kupónom alebo kupónom s pevnou úrokovou sadzbou je príslušnou splatnosťou pre oceňovaciu zrážku, ktorá sa má uplatniť, zostatková splatnosť obchodovateľného aktíva.

4.   Pre aktíva s pohyblivým kupónom sa oceňovacia zrážka rovná oceňovacej zrážke uplatnenej na obchodovateľné aktíva s kupónom s pevnou úrokovou sadzbou so zostatkovou splatnosťou od nuly do jedného roka okrem ďalej uvedených prípadov a bez toho, aby bol dotknutý odsek 2.

a)

Kupóny s pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorých obdobie opätovného nastavenia je dlhšie ako jeden rok, sa považujú za kupóny s pevnou úrokovou sadzbou, a príslušná splatnosť pre oceňovaciu zrážku, ktorá sa má uplatniť, je zostatková splatnosť aktíva.

b)

Príslušnou splatnosťou pre oceňovaciu zrážku, ktorá sa má uplatniť na kupóny s pohyblivou úrokovou sadzbou, ktoré majú index inflácie eurozóny, je zostatková splatnosť obchodovateľného aktíva.

c)

Oceňovacia zrážka uplatnená na aktíva, ktoré majú viac ako jeden druh štruktúry kupónu, závisí iba od štruktúry kupónu použitej počas zostávajúcej životnosti aktíva a rovná sa najvyššej zrážke platnej pre obchodovateľné aktíva s rovnakou zostatkovou splatnosťou a stupňom kreditnej kvality. Na tento účel sa môže zohľadniť každý druh štruktúry kupónu použitej počas zostávajúcej životnosti aktíva.

Článok 4

Dodatočné oceňovacie zrážky uplatňované na osobitné druhy obchodovateľných aktív

Okrem oceňovacích zrážok uvedených v článku 3 tohto usmernenia sa na osobitné druhy obchodovateľných aktív uplatňujú tieto oceňovacie zrážky:

a)

na cenné papiere kryté aktívami, kryté dlhopisy a nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami, ktoré sa teoreticky oceňujú v súlade s pravidlami uvedenými v článku 134 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), sa uplatňuje dodatočná oceňovacia zrážka v podobe zníženia ocenenia vo výške 5 %;

b)

na kryté dlhopisy na vlastné použitie sa uplatňuje dodatočná oceňovacia zrážka i) 8 % na hodnotu dlhových nástrojov zahrnutých do stupňov kreditnej kvality 1 a 2 a ii) 12 % na hodnotu dlhových nástrojov zahrnutých do stupňa kreditnej kvality 3;

c)

na účely písmena b) „vlastné použitie“ znamená poskytnutie alebo použitie krytých dlhopisov zmluvnou stranou, ktoré sú vydané alebo zaručené samotnou zmluvnou stranou alebo subjektom, ktorý má úzke väzby s touto zmluvnou stranou, ako sú vymedzené v článku 138 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60);

d)

ak sa dodatočná oceňovacia zrážka uvedená pod písmenom b) nemôže uplatniť vzhľadom na systém riadenia zábezpeky národnej centrálnej banky, triparty agenta alebo TARGET2-Securities v prípade autokolateralizácie, dodoatočná oceňovacia zrážka sa uplatní v takýchto systémoch alebo platforme na celú emisnú hodnotu krytých dlhopisov, ktoré možno využiť na vlastné použitie.

Článok 5

Oceňovacie zrážky uplatňované na akceptovateľné neobchodovateľné aktíva

1.   Jednotlivé úverové pohľadávky s pevnou úrokovou platbou a úverové pohľadávky s úrokovými platbami prepojenými s mierou inflácie podliehajú osobitným oceňovacím zrážkam stanoveným na základe zostatkovej splatnosti, stupňa kreditnej kvality a metodiky oceňovania, ktorú používa NCB, ako je to ustanovené v tabuľke 3 prílohy k tomuto usmerneniu.

2.   Na jednotlivé úverové pohľadávky s pohyblivou úrokovou sadzbou sa uplatňujú oceňovacie zrážky uplatňované na úverové pohľadávky s pevnými úrokovými sadzbami so zostatkovou splatnosťou od nuly do jedného roka, ktoré majú rovnaký stupeň kreditnej kvality a na ktoré sa uplatňuje rovnaká metóda oceňovania ako uplatňuje NCB. Úroková platba sa považuje za platbu s pohyblivou sadzbou, ak sa viaže na referenčnú úrokovú mieru a ak obdobie opätovného nastavenia zodpovedajúce tejto platbe nie je dlhšie ako jeden rok. Úrokové platby, ktorých obdobie opätovného nastavenia je dlhšie ako jeden rok, sa považujú za platby s pevnou úrokovou sadzbou, pričom príslušná splatnosť na účely zrážky je zostatková splatnosť úverovej pohľadávky.

3.   Oceňovacia zrážka vzťahujúca sa na úverovú pohľadávku s viacerými typmi úrokových platieb závisí od úrokových platieb uskutočňovaných počas zostávajúcej doby platnosti úverovej pohľadávky. Ak sa počas zostávajúcej doby platnosti úverovej pohľadávky platí viac typov úrokových platieb, zostávajúce úrokové platby sa považujú za pevné úrokové platby, pričom pri zrážke sa používa zostatková splatnosť úverovej pohľadávky.

4.   Na úverové pohľadávky s nulovým kupónom sa uplatňuje zodpovedajúca oceňovacia zrážka uplatňovaná na úverové pohľadávky s pevnými úrokovými sadzbami.

5.   Na neobchodovateľné retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje sa uplatňuje oceňovacia zrážka vo výške 39,5 %.

6.   Na termínované vklady sa oceňovacie zrážky neuplatňujú.

7.   Každá podkladová úverová pohľadávka v súbore neobchodovateľného dlhového nástroja krytého akceptovateľnými úverovými pohľadávkami podlieha zrážke na individuálnej úrovni podľa pravidiel ustanovených v odsekoch 1 až 4. Súhrnná hodnota podkladových úverových pohľadávok zahrnutých do skupiny aktív po uplatnení oceňovacích zrážok sa vždy rovná alebo je vyššia ako nesplatená výška istiny neobchodovateľného dlhového nástroja krytého akceptovateľnými úverovými pohľadávkami. Ak je súhrnná hodnota nižšia ako prahová hodnota podľa predchádzajúcej vety, neobchodovateľnému dlhovému nástroju krytému akceptovateľnými úverovými pohľadávkami sa priradí nulová hodnota.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

2.   Národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto usmernením a uplatňujú ich od 25. januára 2016. Najneskôr do 5. januára 2016 informujú ECB o textoch a prostriedkoch týkajúcich sa daných opatrení.

Článok 7

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. novembra 2015

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii) (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).


PRÍLOHA

Tabuľka 1

Kategórie zrážok pre akceptovateľné obchodovateľné aktíva založené na druhu emitenta a/alebo druhu aktíva

Kategória I

Kategória II

Kategória III

Kategória IV

Kategória V

dlhové nástroje vydané ústrednou štátnou správou

dlhové certifikáty ECB

dlhové certifikáty vydané národnými centrálnymi bankami pred dňom prijatia eura v príslušnom členskom štáte

dlhové nástroje vydané miestnou samosprávou a regionálnou vládou

dlhové nástroje vydané subjektmi klasifikovanými Eurosystémom ako agentúry

dlhové nástroje vydané multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami

kryté dlhopisy typu Jumbo

tradičné kryté dlhopisy a ostatné kryté dlhopisy

dlhové nástroje vydané nefinančnými korporáciami

nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami

nezabezpečené dlhové nástroje vydané finančnými spoločnosťami okrem úverových inštitúcií

cenné papiere kryté aktívami


Tabuľka 2

Výšky oceňovacích zrážok uplatňované na akceptovateľné obchodovateľné aktíva

 

Kategórie zrážok

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (1)

Kategória I

Kategória II

Kategória III

Kategória IV

Kategória V

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

 

Stupne 1 a 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Kategórie zrážok

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (1)

Kategória I

Kategória II

Kategória III

Kategória IV

Kategória V

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

 

Stupeň 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

neakceptovateľné

[1-3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3-5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5-7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7-10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tabuľka 3

Výška oceňovacích zrážok uplatňovaná na úverové pohľadávky s pevnými úrokovými platbami

 

Metodika oceňovania

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (2)

Pevné úrokové platby a ocenenie na základe teoretickej ceny určenej NCB

Pevné úrokové platby a ocenenie podľa nesplatenej sumy určenej NCB

Stupne 1 a 2

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Metodika oceňovania

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (2)

Pevné úrokové platby a ocenenie na základe teoretickej ceny určenej NCB

Pevné úrokové platby a ocenenie podľa nesplatenej sumy určenej NCB

Stupeň 3

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

29,0

34,0

[3-5)

37,0

46,0

[5-7)

39,0

52,0

[7-10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  T. j. [0-1) je zostatková splatnosť do jedného roka, [1-3) je zostatková splatnosť najmenej jeden rok a menej ako tri roky atď.

(2)  T. j. [0-1) je zostatková splatnosť do jedného roka, [1-3) je zostatková splatnosť najmenej jeden rok a menej ako tri roky atď.


Top