EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0034

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/64 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii) (ECB/2015/34)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/64/oj

21.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 14/25


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/64

z 18. novembra 2015,

ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii) (ECB/2015/34)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na článok 3.1 prvú zarážku, články 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 a článok 20 prvý odsek,

keďže:

(1)

Dosiahnutie jednotnej menovej politiky si vyžaduje vymedzenie nástrojov a postupov, ktoré má používať Eurosystém zložený z Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk tých členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky“), na vykonávanie danej politiky jednotným spôsobom v rámci členských štátov, ktorých menou je euro.

(2)

V súlade s článkom 12.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) má ECB právomoc formulovať jednotnú menovú politiku Únie a vydávať potrebné usmernenia na zabezpečenie jej riadnej implementácie. V súlade s článkom 14.3 štatútu ESCB sú národné centrálne banky povinné konať v súlade s danými usmerneniami. Toto usmernenie je preto určené Eurosystému. Pravidlá stanovené v tomto usmernení vykonajú národné centrálne banky v zmluvných alebo regulačných opatreniach. Od zmluvných strán sa bude vyžadovať, aby dodržali príslušné pravidlá implementované národnými centrálnymi bankami v zmluvných alebo regulačných opatreniach.

(3)

V článku 18.1 prvej zarážke štatútu ESCB sa Eurosystému umožňuje, aby obchodoval na finančných trhoch s pohľadávkami, obchodovateľnými cennými papiermi a drahými kovmi v rámci priamych voľných alebo termínovaných nákupov a predajov alebo dohodou o spätnej kúpe, a v rámci pôžičiek, a to v eurách alebo v iných menách. V článku 18.1 druhej zarážke sa Eurosystému umožňuje, aby uskutočňoval úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu.

(4)

Za účelom ochrany Eurosystému pred rizikom spojeným so zmluvnou stranou sa v článku 18.1 druhej zarážke štatútu ESCB ustanovuje, že keď Eurosystém uskutočňuje úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, požičiavanie musí byť zabezpečené dostatočnou zábezpekou.

(5)

S cieľom ochrany Eurosystému pre rizikom finančnej straty v prípade zlyhania zmluvnej strany sa na akceptovateľné aktíva mobilizované ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému majú vzťahovať opatrenia na kontrolu rizika ustanovené v hlave VI štvrtej časti usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(6)

Rada guvernérov sa rozhodla zmeniť pravidlá pre vlastné použitie krytých dlhopisov pokiaľ ide o ďalšie oceňovacie zrážky.

(7)

Rada guvernérov sa rozhodla, že neobchodovateľné dlhové nástroje kryté akceptovateľnými úverovými pohľadávkami sa môžu použiť cezhranične prostredníctvom príslušných postupov s použitím modelu korešpondenčných centrálnych bánk (correspondent central banking model – CCBM).

(8)

Rada guvernérov rozhodla, že ustanovenia upravujúce oceňovacie zrážky by mali byť súčasťou osobitného právneho aktu iného ako usmernenie (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), pretože by to umožnilo zjednodušenie okamžitého zavedenia zmien príslušného rámca po prijatí príslušných rozhodnutí Radou guvernérov.

(9)

Preto by sa usmernenie (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) malo zmeniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) sa mení takto:

1.

V článku 2 sa odsek 16 nahrádza takto:

„16.

‚cezhraničným použitím‘ sa rozumie predloženie nasledujúcich aktív zmluvnou stranou svojej domácej NCB ako zábezpeky:

a)

obchodovateľných aktív uložených v inom členskom štáte, ktorého menou je euro;

b)

obchodovateľných aktív emitovaných v inom členskom štáte a uložených v členskom štáte, v ktorom má domáca NCB sídlo;

c)

úverových pohľadávok, pri ktorých sa úverová zmluva riadi právom iného členského štátu, ktorého menou je euro, ako toho členského štátu, v ktorom má domáca NCB sídlo;

d)

retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov (retail mortage-backed debt instrument – RMBD) v súlade s uplatniteľnými postupmi CCBM;

e)

neobchodovateľné dlhové nástroje kryté akceptovateľnými úverovými pohľadávkami (DECC) emitované a uložené v inom členskom štáte, ktorého menou je euro inom ako ten členský štát, v ktorom má domáca NCB sídlo.“

2.

V článku 2 sa odsek 49 nahrádza takto:

„49.

‚lízingovými pohľadávkami‘ sa rozumejú plánované a zmluvne dohodnuté platby nájomcu v prospech prenajímateľa v súlade s podmienkami nájomnej zmluvy. Zostatková hodnota nie je lízingovou pohľadávkou. Za lízingové zmluvy sa považujú zmluvy typu Personal Contract Purchase (PCP), t. j. zmluvy, podľa ktorých dlžník môže využiť možnosť: a) zaplatiť posednú splátku a tým nadobudnuť vlastníctvo k tovaru; alebo b) vrátiť tovar a tým zmluvu ukončiť.“

3.

Článok 128 sa nahrádza takto:

„Článok 128

Opatrenia na kontrolu rizika

1.   Eurosystém uplatňuje pri akceptovateľných aktívach tieto opatrenia na kontrolu rizika:

a)

oceňovacie zrážky ako sú stanovené v usmernení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/65 (ECB/2015/35) (2);

b)

variačná marža (oceňovanie podľa trhovej hodnoty).

Eurosystém vyžaduje, aby trhová hodnota akceptovateľných aktív upravená o zrážku, ktorá sa použije v reverzných obchodoch na dodanie likvidity, zostala zachovaná počas doby trvania obchodu. Ak denne zisťovaná hodnota akceptovateľných aktív klesne pod určitú úroveň, domáca NCB vyzve zmluvnú stranu prostredníctvom výzvy na dodatočné vyrovnanie na dodanie dodatočných aktív alebo hotovosti. Podobne, ak hodnota akceptovateľných aktív po ich precenení prekročí určitú úroveň, NCB môže nadbytočné aktíva alebo hotovosť vrátiť;

c)

obmedzenia v súvislosti s použitím nezabezpečených dlhových nástrojov vydaných úverovou inštitúciou alebo akýmkoľvek iným subjektom, s ktorými má táto úverová inštitúcia úzke väzby v zmysle článku 138;

d)

zníženia ocenení ako sú stanovené v usmernení (EÚ) 2016/65 (ECB/2015/35).

2.   Eurosystém môže uplatňovať tieto ďalšie opatrenia na kontrolu rizika:

a)

počiatočné marže, čo znamená, že zmluvné strany poskytnú akceptovateľné aktíva v hodnote, ktoré sa prinajmenšom rovná likvidite dodanej Eurosystémom zvýšenej o hodnotu príslušnej počiatočnej marže;

b)

obmedzenia vo vzťahu k emitentom, dlžníkom alebo ručiteľom: Eurosystém môže okrem obmedzení, ktoré sa uplatňujú na nezabezpečené dlhové nástroje, a ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. c), uplatňovať dodatočné obmedzenia angažovanosti voči emitentom, dlžníkom alebo ručiteľom;

c)

dodatočné zrážky;

d)

ďalšie záruky od ručiteľov, ktorí spĺňajú požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu, na akceptovanie určitých aktív;

e)

vylúčenie určitých aktív z používania ako zábezpeky v úverových operáciách Eurosystému.

(2)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/65 z 18. novembra 2015 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2015/35) (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2016, s. 30).“"

4.

Článok 148 sa nahrádza takto:

„Článok 148

Všeobecné zásady

1.   Zmluvné strany môžu používať akceptovateľné aktíva cezhranične v celej eurozóne vo všetkých druhoch úverových operácií Eurosystému.

2.   Zmluvné strany môžu mobilizovať akceptovateľné aktíva iné ako termínované vklady na cezhraničné použitie za týchto podmienok:

a)

obchodovateľné aktíva sa mobilizujú prostredníctvom: i) akceptovateľných prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v EHP, ktoré boli kladne hodnotené podľa pravidiel Eurosystému na hodnotenie používateľov; ii) príslušných postupov CCBM; iii) akceptovateľných prepojení v spojení s CCBM a

b)

úverové pohľadávky, neobchodovateľné dlhové nástroje kryté akceptovateľnými úverovými pohľadávkami a retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje sa mobilizujú v súlade s príslušnými postupmi CCBM.

3.   Obchodovateľné aktíva sa môžu používať prostredníctvom účtu NCB v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi umiestnenom v krajine, ktorá nie je krajinou predmetnej NCB, ak použitie takéhoto účtu schválil Eurosystém.

4.   De Nederlandsche Bank je oprávnená používať svoj účet v Euroclear Bank na vyrovnanie zabezpečených transakcií s eurobondmi emitovanými v rámci tohto medzinárodného centrálneho depozitára cenných papierov. Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland je oprávnená otvoriť podobný účet v Euroclear Bank. Tento účet sa môže používať pre všetky akceptovateľné aktíva vedené v Euroclear Bank, t. j. vrátane akceptovateľných aktív prevedených do Euroclear Bank prostredníctvom akceptovateľných prepojení.

5.   Zmluvné strany uskutočnia prevod akceptovateľných aktív prostredníctvom svojich účtov na vyrovnanie cenných papierov v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktorý bol kladne hodnotený podľa pravidiel Eurosystému na hodnotenie používateľov.

6.   Zmluvná strana, ktorá nemá majetkový účet cenných papierov v úschove v NCB alebo účet na vyrovnanie cenných papierov v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktorý bol kladne hodnotený podľa pravidiel Eurosystému na hodnotenie používateľov, môže transakcie vyrovnať prostredníctvom účtu na vyrovnanie cenných papierov alebo prostredníctvom majetkového účtu cenných papierov v úschove v korešpondenčnej úverovej inštitúcii.“

5.

Príloha XI sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA XI

DRUHY CENNÝCH PAPIEROV

Dňa 13. júna 2006 oznámila ECB kritériá ‚new global notes‘ (NGN) pre medzinárodné dlhové cenné papiere na doručiteľa, ktoré by boli akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému od 1. januára 2007. Dňa 22. októbra 2008 oznámila ECB, že medzinárodné dlhové cenné papiere vydané na meno v globánej podobe po 30. septembri 2010 budú akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, keď sa použije nová štruktúra úschovy (new safekeeping structure – NSS) medzinárodných cenných papierov.

Nasledujúca tabuľka zhŕňa pravidlá akceptovateľnosti pre rôzne formy cenných papierov po zavedení kritérií NGN a NSS.

Tabuľka 1

Kritériá akceptovateľnosti pre rôzne druhy rôznych druhov cenných papierov

Globálne/individuálne

Na doručiteľa/na meno

NGN/‚classical global note‘(CGN)/NSS

Je spoločný správca medzinárodným centrálnym depozitárom cenných papierov (3)?

Akceptovateľný?

Globálny

Na doručiteľa

NGN

áno

áno

Nie

Nie

Globálny

Na doručiteľa

CGN

Neuvádza sa

Nie, ale cenné papiere vydané pred 1. januárom 2007 podliehajú prechodným ustanoveniam do splatnosti, plus všetky navyšované emisie po 1. januári 2007, keď je ISIN zastupiteľný.

Globálny

Na meno

CGN

Neuvádza sa

Dlhopisy vydané v rámci tejto štruktúry po 30. septembri 2010 už nie sú akceptovateľné.

Globálny

Na meno

NSS

Áno

Áno

Individuálny

Na doručiteľa

Neuvádza sa

Neuvádza sa

Dlhopisy vydané v rámci tejto štruktúry po 30. septembri 2010 už nie sú akceptovateľné. Emisie individuálnych cenných papierov na doručiteľa vydané do 30. septembra 2010 podliehajú prechodným ustanoveniam do splatnosti.

Článok 2

Zrušovacie ustanovenie

Články 129 až 133a v usmernení (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) a príloha X k uvedenému usmerneniu sa týmto zrušujú.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnych bankám.

2.   Národné centrálne banky prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto usmernením a začnú ich uplatňovať 25. januára 2016. Najneskôr do 5. januára 2016 informujú ECB o textoch a prostriedkoch týkajúcich sa daných opatrení.

Článok 4

Adresáti

Toto usmernenie je adresované všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. Novembra 2015

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii) (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).

(3)  Alebo, ak by bol aplikovateľný, v kladne hodnotenom centrálnom depozitári cenných papierov.“


Top