EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0019

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/948 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2015/19)

OJ L 154, 19.6.2015, p. 15–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/948/oj

19.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 154/15


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/948

zo 16. apríla 2015,

ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2015/19)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na štatút Európskeho systému centrálnych bank a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1, 12.1 a 14.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1),

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24) (2),

keďže:

(1)

Vzhľadom na zavedenie priameho vykazovania štatistických informácií poisťovacími korporáciami v nariadení Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 (ECB/2014/50) (3) a na úzke väzby s údajmi, ktoré majú vykazovať príslušné vnútroštátne orgány na účely dohľadu v súlade s rámcom ustanoveným smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (4), nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) sa zmenilo tak, aby sa vzťahovalo na údaje, ktorých priame vykazovanie poisťovacími korporáciami sa vyžaduje. Taktiež je potrebné zmeniť usmernenie ECB/2013/7 (5), keďže vymedzuje postupy potrebné na vykazovanie národnými centrálnymi bankami do Európskej centrálnej banky (ECB).

(2)

Usmernenie ECB/2013/7 by sa preto malo zmeniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie ECB/2013/7 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Národné centrálne banky zbierajú a vykazujú ECB štatistické informácie o držbe cenných papierov s kódom ISIN podľa jednotlivých cenných papierov v súlade so schémami vykazovania uvedenými v časti 1 (tabuľky 1 až 3) a časti 2 (tabuľky 1 až 3) prílohy I a v súlade s normami pre elektronické vykazovanie, ktoré sú ustanovené osobitne, pre tieto druhy nástrojov: krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31); dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32); kótované akcie (F.511) a akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52).

Spravodajské povinnosti národných centrálnych bánk sa vzťahujú na stavy ku koncu štvrťroka a buď na i) finančné transakcie za referenčný štvrťrok ku koncu štvrťroka, alebo ii) údaje ku koncu mesiaca alebo koncu štvrťroka, ktoré sú potrebné na odvodenie finančných transakcií, ako je ustanovené v odseku 2. Národné centrálne banky vykazujú aj pozície ku koncu roka, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2b nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), v súlade so schémou vykazovania v časti 3 (tabuľky 1 a 2) prílohy I k tomuto usmerneniu.

Finančné transakcie alebo údaje potrebné na odvodenie finančných transakcií, ktoré vykazujú aktuálne spravodajské jednotky národným centrálnym bankám v súlade s časťou 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), sa merajú tak, ako je ustanovené v časti 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).“

2.

V článku 3 odseku 2 sa vkladá nasledujúci bod c):

„c)

vo vzťahu k cenným papierom v držbe poisťovacích korporácií na ročnom základe, národné centrálne banky vykazujú údaje o agregovaných pozíciách ku koncu roka do konca pracovnej doby sedemdesiateho kalendárneho dňa po skončení roka, ktorého sa datum týka.“

3.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Národné centrálne banky sa môžu rozhodnúť, či budú ECB vykazovať štatistické informácie týkajúce sa cenných papierov bez kódu ISIN, ktoré majú v držbe peňažné finančné inštitúcie, investičné fondy, finančné spoločnosti osobitného účelu a subjekty na čele skupín pre vykazovanie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), alebo ktoré majú v držbe správcovia v mene: i) investorov, ktorí sú rezidentmi a na ktorých sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24); ii) nefinančných investorov, ktorí sú rezidentmi v iných členských štátoch eurozóny, alebo iii) investorov, ktorí sú rezidentmi v členských štátoch mimo eurozóny, ako je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), ak im nebola udelená výnimka z požiadaviek na vykazovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).“

Článok 2

Zmeny prílohy I k usmerneniu ECB/2013/7

Príloha I k usmerneniu ECB/2013/7 sa mení v súlade s prílohou k tomuto stanovisku.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia národným centrálnym bankám. Centrálne banky Eurosystému dodržiavajú toto usmernenie od nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/730 (ECB/2015/18) (6).

Článok 4

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. apríla 2015

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 305, 1.11.2012, s. 6.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie (ECB/2014/50) (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 36).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(5)  Usmernenie Európskej centrálnej banky z 22. marca 2013 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2013/7) (Ú. v. EÚ L 125, 7.5.2013, s. 17).

(6)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/730 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (Ú. v. EÚ L 116, 7.5.2015, s. 5).


PRÍLOHA

Príloha I k usmerneniu ECB/2013/7 sa mení takto:

1.

V časti 1 sa tabuľka 2 nahrádza takto:

„Tabuľka 2

Informácie o držbe cenných papierov

Vykazované informácie (1)

Atribút

Status (2)

Opis

1.

Informácie týkajúce sa cenných papierov

Sektor držiteľa

P

Sektor/sub-sektor investora.

 

 

Nefinančné korporácie (S.11) (3)

 

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)

 

Fondy peňažného trhu (FPT) (S.123)

 

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)

 

Iné finančné korporácie (4) okrem finančných spoločností osobitného účelu zapojených do sekuritizačných transakcií

 

Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií

 

Poisťovacie korporácie (S.128)

 

Penzijné fondy (S.129)

 

Poisťovacie korporácie a penzijné fondy (neurčený subsektor) (S.128+S.129) (prechodné obdobie)

 

Ústredná štátna správa (S.1311) (dobrovoľné členenie)

 

Regionálna štátna správa (S.1312) (dobrovoľné členenie)

 

Miestna samospráva (S.1313) (dobrovoľné členenie)

 

Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314) (dobrovoľné členenie)

 

Ostatná verejná správa (neurčený subsektor)

 

Domácnosti okrem neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.14) (dobrovoľné členenie v prípade investorov, ktorí sú rezidentmi, povinné členenie v prípade držby tretími osobami)

 

Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15) (dobrovoľné členenie)

 

Ostatné domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) (neurčený subsektor)

 

Nefinanční investori okrem domácností (len v prípade držby tretími osobami) (S.11+S.13+S.15) (5)

 

Centrálne banky a verejná správa sa vykazujú len v prípade držby krajinami mimo eurozóny (S.121+S.13) (6)

 

Iní investori ako centrálne banky a vlády sa vykazujú len v prípade držby krajinami mimo eurozóny (6)

 

Neznámy sektor (7)

Krajina emitenta

M

Krajina rezidentskej príslušnosti investora

Zdroj

M

Zdroj predloženej informácie o držbe cenných papierov

 

 

Priame vykazovanie

 

Vykazovanie správcami

 

Zmiešané vykazovanie (8)

 

Nie je k dispozícii

Funkcia

M

Funkcia investície podľa klasifikácie štatistiky platobnej bilancie

 

 

Priama investícia

 

Portfóliová investícia

 

Nešpecifikované

Základ pre vykazovanie

V

Udáva, akým spôsobom je cenný papier kótovaný, či v percentách alebo v jednotkách

 

 

Percentá

 

 

Jednotky

Nominálna mena

V

Mena, v ktorej je ISIN denominovaný, vykazuje sa v prípade, že je základ pre vykazovanie vyjadrený v percentách

Stavy

M

Celkové množstvo cenných papierov v držbe

 

 

V nominálnej hodnote (9). Počet kusov alebo podielov cenného papiera alebo agregovanej nominálnej hodnoty (v nominálnej mene alebo v eurách) v prípade, že sa cenný papier obchoduje skôr v množstvách než v podieloch bez pripísaných úrokov

 

V trhovej hodnote. Množstvo cenného papiera v držbe v cene kótovanej na trhu v eurách vrátane pripísaných úrokov (10)

Stavy: z toho množstvo

M (11)

Množstvo cenných papierov v držbe dvoch najväčších investorov

 

 

V nominálnej hodnote podľa rovnakej metódy oceňovania ako v prípade stavov

 

V trhovej hodnote podľa rovnakej metódy oceňovania ako v prípade stavov

Formát

M (9)

Udáva formát použitý na stavy v nominálnej hodnote

 

 

Nominálna hodnota v eurách alebo inej príslušnej mene

 

Počet kusov/podielov (12)

Iné zmeny v objeme

M

Iné zmeny v množstve cenného papiera v držbe

 

 

V nominálnej hodnote v rovnakom formáte ako stavy v nominálnej hodnote

 

V trhovej hodnote v eurách

Iné zmeny v objeme: z toho množstvo

M (11)

Iné zmeny v množstve cenných papierov v držbe dvoch najväčších investorov

 

 

V nominálnej hodnote podľa rovnakej metódy oceňovania ako v prípade stavov

 

V trhovej hodnote podľa rovnakej metódy oceňovania ako v prípade stavov

Finančné transakcie

M (13)

Suma nákupov po odpočítaní predaja cenného papiera zaznamenaná v hodnote transakcie vyjadrenej v eurách vrátane pripísaného úroku (10)

Finančné transakcie: z toho množstvo

M (14)

Suma dvoch najväčších transakcií uskutočnených jednotlivými držiteľmi v absolútnom vyjadrení podľa rovnakej metódy oceňovania ako v prípade finančných transakcií

Status dôvernosti

M (15)

Status dôvernosti pre stavy, transakcie, iné zmeny v objeme

 

 

Nie je určené na zverejnenie, obmedzené len pre internú potrebu

 

Dôverné štatistické informácie

 

Neaplikovateľné (16)

2.

V časti 2 sa tabuľka 2 nahrádza takto:

„Tabuľka 2

Informácie o držbe cenných papierov

Vykazované informácie (17)

Atribút

Status (18)

Opis

1.

Informácie týkajúce sa cenných papierov

ID skupiny pre vykazovanie

M

Identifikačné číslo skupiny pre vykazovanie (19)

Rezidentská príslušnosť subjektov skupiny

V

Rezidentská príslušnosť subjektov skupiny, ak sa vykazuje oddelene od ústredia (20)

 

 

Je rezidentom v krajine, kde má ústredie

 

Nie je rezidentom v krajine, kde má ústredie

 

Nie je rezidentom v krajine, kde má ústredie, a je rezidentom inej krajiny eurozóny

 

Nie je rezidentom v krajine, kde má ústredie, a je rezidentom mimo eurozóny

ID subjektu

V

Identifikačné číslo subjektu skupiny (19)

Krajina rezidentskej príslušnosti subjektu

V

Krajina, v ktorej je subjekt zapísaný do obchodného registra alebo krajina, v ktorej má subjekt sídlo

Typ skupiny

M

Typ skupiny

 

 

Banková skupina

Základ pre vykazovanie

V

Udáva, akým spôsobom je cenný papier kótovaný, či v percentách alebo v jednotkách

 

 

Percentá

 

Jednotky

Nominálna mena

V

Mena, v ktorej je ISIN denominovaný, vykazuje sa v prípade, že je základ pre vykazovanie vyjadrený v percentách

Formát

M (21)

Udáva formát použitý na stavy v nominálnej hodnote

 

 

Nominálna hodnota v eurách alebo inej príslušnej mene

 

Počet kusov/podielov (22)

Stavy

M

Celkové množstvo cenných papierov v držbe

 

 

V nominálnej hodnote (21). Počet kusov alebo podielov cenného papiera alebo agregovanej nominálnej hodnoty v nominálnej mene alebo v eurách v prípade, že sa cenný papier obchoduje skôr v množstvách než v podieloch bez pripísaných úrokov

 

V trhovej hodnote. Množstvo cenného papiera v držbe v cene kótovanej na trhu v eurách vrátane pripísaných úrokov (23)

Iné zmeny v objeme

V

Iné zmeny v množstve cenného papiera v držbe

 

 

V nominálnej hodnote v rovnakom formáte ako stavy v nominálnej hodnote (21)

 

V trhovej hodnote v eurách

Finančné transakcie

V

Suma nákupov po odpočítaní predaja cenného papiera zaznamenaná v hodnote transakcie vyjadrenej v eurách vrátane pripísaného úroku (23)

Emitent je súčasťou skupiny pre vykazovanie

M

Udáva, či bol cenný papier emitovaný subjektom rovnakej skupiny pre vykazovanie

3.

V časti 4 sa tabuľka 4 nahrádza takto:

„Tabuľka 4

Držba cenných papierov bez kódu ISIN

Vykazované informácie (24)

Atribút

Status (25)

Opis

1.

Základné referenčné údaje

Indikátor agregácie

M

Typ údajov

 

 

Údaje vykazované podľa jednotlivých cenných papierov

 

Agregované údaje (nie podľa jednotlivých cenných papierov)

Identifikačné číslo cenných papierov

M

Interné identifikačné číslo národnej centrálnej banky pre držbu cenných papierov bez kódu ISIN vykazované podľa jednotlivých cenných papierov alebo na agregovanom základe

Typ identifikačného čísla cenných papierov

M (26)

Udáva identifikačné číslo cenných papierov pre cenné papiere vykazované podľa jednotlivých cenných papierov (27)

 

 

Interné číslo národnej centrálnej banky

 

CUSIP

 

SEDOL

 

Iné (28)

Klasifikácia nástroja

M

Klasifikácia cenného papiera podľa ESA 2010 a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Krátkodobé dlhové cenné papiere

 

Dlhodobé dlhové cenné papiere

 

Kótované akcie

 

Akcie alebo podielové listy investičných fondov

 

Iný typ cenného papiera (29)

Sektor emitenta

M

Inštitucionálny sektor emitenta podľa ESA 2010 a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Krajina držiteľa

M

Krajina, v ktorej je emitent cenného papiera zapísaný do obchodného registra alebo krajina, v ktorej má emitent cenného papiera sídlo

Ocenenie (30)

V

Cena cenného papiera na konci referenčného obdobia

Základ pre ocenenie (28)

V

Udáva základ pre ocenenie

 

 

V eurách alebo v inej príslušnej mene

 

V percentách

2.

Doplňujúce referenčné údaje

Názov emitenta

V

Názov emitenta

Skrátený názov

V

Skrátený názov cenného papiera, ktorý mu dal emitent, vymedzený v súlade s charakteristikami emisie a akoukoľvek ďalšou informáciou, ktorá je k dispozícii

Emitent je súčasťou skupiny pre vykazovanie

M

Udáva, či bol cenný papier emitovaný subjektom rovnakej skupiny pre vykazovanie pre cenné papiere vykazované podľa jednotlivých cenných papierov

Dátum emisie

V

Dátum, kedy sú cenné papiere doručené upisovateľovi zo strany emitenta za platbu. Ide o dátum, odkedy sú cenné papiere k dispozícii na doručenie investorom po prvýkrát

Dátum splatnosti

V

Dátum, kedy je nástroj splatný

Zostatok

V

Zostatok po prepočítaní na eurá

Trhová kapitalizácia

V

Posledná dostupná trhová kapitalizácia v eurách

Pripísané úroky

V

Úroky pripísané od poslednej výplaty kupónu alebo dátum začiatku pripisovania

Faktor posledného delenia

V

Rozdelenie podielov a reverzné rozdelenie podielov

Dátum posledného delenia

V

Dátum, odkedy je rozdelenie podielov účinné

Typ kupónu

V

Typ kupónu (pevný, pohyblivý, odstupňovaný a pod.)

Typ dlhu

V

Typ dlhového nástroja

Suma dividendy

V

Suma poslednej výplaty dividendy na kus/podiel vyjadrená v type sumy dividendy pred zdanením (hrubá dividenda)

Typ sumy dividendy

V

Denominácia buď v mene dividendy alebo počte kusov/podielov

Mena dividendy

V

Mena poslednej výplaty dividendy

Typ sekuritizácie aktíva

V

Typ sekuritizovaného aktíva

4.

Vkladá sa táto časť 3:

„ČASŤ 3

Ročná držba cenných papierov poisťovacími korporáciami

Tabuľka 1

Všeobecné informácie a vysvetľujúce poznámky

Vykazované informácie (31)

Atribút

Status (32)

Opis

1.

Všeobecné informácie

Vykazujúca inštitúcia

M

Identifikačný kód vykazujúcej inštitúcie

Dátum predloženia

M

Dátum, kedy sú údaje predložené SHSDB

Referenčné obdobie

M

Obdobie, na ktoré sa údaje vzťahujú

Periodicita vykazovania

M

 

Ročné údaje

2.

Vysvetľujúce poznámky (metadáta)

M

Zaznamenávanie predčasného splatenia

M

Zaznamenávanie naakumulovaného úroku


Tabuľka 2

Informácie o držbe cenných papierov

Vykazované informácie (33)

Atribút

Status (34)

Opis

1.

Informácie týkajúce sa cenných papierov

Sektor držiteľa

M

Sektor/subsektor investor.

 

 

Poisťovacie korporácie (S.128)

Zdroj

M

Zdroj predloženej informácie o držbe cenných papierov

 

 

Priame vykazovanie

 

Vykazovanie správcami

 

Zmiešané vykazovanie (35)

 

Nie je k dispozícii

Rezidentská príslušnosť subjektov poisťovacej korporácie (ústredie a pobočky)

 

Rezidentská príslušnosť subjektov poisťovacej korporácie (ústredie a pobočky)

 

 

Je rezidentom v krajine, kde má ústredie

 

 

Nie je rezidentom v krajine, kde má ústredie

 

 

Nie je rezidentom v krajine, kde má ústredie, a je rezidentom inej krajiny EHP

 

 

Nie je rezidentom v krajine, kde má ústredie, a je rezidentom mimo EHP

Základ vykazovania

V

Udáva, akým spôsobom je cenný papier kótovaný, či v percentách, alebo v jednotkách

 

 

Percentá

 

 

Jednotky

Nominálna mena

V

Mena, v ktorej je ISIN denominovaný; vykazuje sa v prípade, že je základ vykazovania vyjadrený v percentách

Stavy

M

Celkové množstvo cenných papierov v držbe

 

 

V nominálnej hodnote (36). Počet kusov alebo podielov cenného papiera alebo agregovanej nominálnej hodnoty (v nominálnej mene alebo v eurách) v prípade, že sa cenný papier obchoduje skôr v množstvách než v podieloch bez pripísaných úrokov

 

V Trhovej hodnote. Množstvo v cene kótovanej na trhu v eurách vrátane pripísaných úrokov (37)

Formát

V (38)

Udáva formát použitý na stavy v nominálnej hodnote

 

 

Nominálna hodnota v eurách alebo inej príslušnej mene

 

Počet kusov/podielov

Status dôvernosti

M

Confidentiality status for positions

 

 

Nie je určené na zverejnenie, obmedzuje sa len na internú potrebu

 

Dôverné štatistické informácie

 

Neaplikovateľné

2.

Základné referenčné údaje

Indikátor agregácie

M

Typ údajov

 

 

Údaje vykazované podľa jednotlivých cenných papierov

Klasifikácia nástroja

M

Klasifikácia cenného papiera podľa ESA 2010 a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Krátkodobé dlhové cenné papiere

 

 

Dlhodobé dlhové cenné papiere

 

 

Kótované akcie

 

 

Akcie alebo podielové listy investičných fondov

Sektor emitenta

M

Inštitucionálny sektor emitenta podľa ESA 2010 a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Krajina emitenta

M

Krajina, v ktorej je emitent cenného papiera zapí saný do obchodného registra, alebo krajina, v ktorej má emitent cenného papiera sídlo

 

 

Krajiny eurozóny

 

 

Krajiny mimo eurozóny

 

 

Krajiny mimo EÚ


(1)  Normy pre elektronické vykazovanie sú ustanovené osobitne.

(2)  M: povinný atribút; V: nepovinný atribút.

(3)  Číslovanie kategórií v tomto usmernení zodpovedá číslovaniu zavedenému v ESA 2010.

(4)  Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.125) plus finančné pomocné inštitúcie (S.126) plus kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.127).

(5)  Len ak sa sektory S.11, S.13 a S.15 nevykazujú osobitne.

(6)  Pre údaje vykazované národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny, len v prípade vykazovania držby investormi, ktorí nie sú rezidentmi.

(7)  Nečlenený rezidentský sektor v krajine držiteľa; t. j. neznáme sektory neznámych krajín by sa nemali vykazovať. Národné centrálne banky informujú prevádzkovateľov SHSDB o dôvodoch pre uvedenie neznámeho sektora v prípade štatisticky významných hodnôt.

(8)  Len ak nemožno rozlíšiť medzi priamym vykazovaním a vykazovaním správcami.

(9)  Nevykazuje sa, ak sa vykazujú trhové hodnoty (a zodpovedajúce iné zmeny v objeme/transakciách).

(10)  Zahrnutie pripísaných úrokov sa odporúča v najväčšej možnej miere.

(11)  Ak národná centrálna banka vykazuje status dôvernosti, tento atribút sa nesmie vykazovať. Množstvo môže odkazovať na najväčšieho jednotlivého investora namiesto dvoch najväčších investorov v pôsobnosti vykazujúcej národnej centrálnej banky.

(12)  Národné centrálne banky by mali vykazovať nominálnu hodnotu v počte podielov, ak sú cenné papiere kótované v podieloch v CSDB.

(13)  Vykazuje sa, len ak transakcie nie sú odvodené od stavov v SHSDB.

(14)  Vykazuje sa len v prípade transakcií zozberaných od spravodajských jednotiek, nevykazuje sa v prípade transakcií odvodených národnými centrálnymi bankami od stavov.

(15)  Vykazuje sa, ak zodpovedajúce množstvo dvoch najväčších investorov v prípade stavov, transakcií, iných zmien v objeme, v tomto poradí, nie je k dispozícii/poskytnuté.

(16)  Použije sa len v prípade, že sú transakcie odvodené národnými centrálnymi bankami od stavov. V takýchto prípadoch status dôvernosti odvodí SHSDB, t. j. ak sú počiatočné a/alebo konečné stavy dôverné, odvodená transakcia sa označí ako dôverná.“

(17)  Normy pre elektronické vykazovanie sú ustanovené osobitne.

(18)  M: povinný atribút; V: nepovinný atribút.

(19)  Identifikátor sa vymedzí osobitne.

(20)  Národné centrálne banky môžu vykazovať jednu zo štyroch alternatívnych možností: 1. agregované údaje pre všetky subjekty skupiny vrátane ústredia; 2. agregované údaje pre subjekty, ktoré sú rezidentmi v krajine ústredia a agregované údaje pre subjekty, ktoré nie sú rezidentmi v krajine ústredia, a to v tomto poradí; 3. agregované údaje pre subjekty, ktoré sú rezidentmi v krajine ústredia; agregované údaje pre subjekty, ktoré sú rezidentmi v inej krajine eurozóny; agregované údaje pre subjekty, ktoré sú rezidentmi mimo eurozóny; 4. údaje podľa jednotlivých subjektov.

(21)  Nevykazuje sa, ak sa vykazujú trhové hodnoty.

(22)  Národné centrálne banky by mali vykazovať nominálnu hodnotu v počte podielov, ak sú cenné papiere kótované v podieloch v CSDB.

(23)  Zahrnutie pripísaných úrokov sa odporúča v najväčšej možnej miere.“

(24)  Normy pre elektronické vykazovanie sú ustanovené osobitne.

(25)  M: povinný atribút; V: nepovinný atribút.

(26)  Nevyžaduje sa pre cenné papiere vykazované na agregovanom základe.

(27)  Národné centrálne banky by mali prednostne používať rovnaké identifikačné číslo cenných papierov pre každý cenný papier počas niekoľkých rokov. Navyše, každé identifikačné číslo cenných papierov by sa malo vzťahovať len na jeden cenný papier. Národné centrálne banky musia informovať prevádzkovateľov SHSDB, ak tak nie je možné urobiť. Kódy CUSIP a SEDOL sa môžu považovať za interné čísla národnej centrálnej banky.

(28)  Národné centrálne banky by mali uviesť typ použitého identifikačného čísla v metadátach.

(29)  Tieto cenné papiere nebudú zahrnuté do tvorby agregátov.

(30)  Na vypočítanie stavov v trhovej hodnote zo stavov v nominálnej hodnote.“

(31)  Normy na elektronické vykazovanie sú ustanovené osobitne.

(32)  M: povinný atribút; V: nepovinný atribút.

(33)  Normy na elektronické vykazovanie sú ustanovené osobitne.

(34)  M: povinný atribút; V: nepovinný atribút.

(35)  Len ak nemožno rozlišovať medzi priamy vykazovaním a vykazovaním správcami.

(36)  Nevykazuje sa, ak sa vykazujú trhové hodnoty.

(37)  Zahrnutie pripísaných úrokov sa odporúča v najväčšej možnej miere.

(38)  Nevykazuje sa, ak sa vykazujú trhové hodnoty (a zodpovedajúce iné zmeny v objeme/transakciách).“


Top