EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0012

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/856 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu (ECB/2015/12)

OJ L 135, 2.6.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2023; Zrušil 32021O2256

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/856/oj

2.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/29


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/856

z 12. marca 2015,

ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu (ECB/2015/12)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1) (ďalej len „nariadenie o JMD“) a najmä na jeho článok 6 ods. 1 v spojení s článkom 6 ods. 7,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) pripisuje mimoriadny význam koncepcii riadenia, ktorá stavia zodpovednosť, transparentnosť a najvyššie etické normy do centra jednotného mechanizmu dohľadu (JMD). Dodržiavanie týchto zásad je kľúčovým prvkom dôveryhodnosti JMD a je nevyhnutné pre zabezpečenie dôvery európskych občanov.

(2)

Preto je potrebné vytvoriť etický rámec pre JMD, ktorý ustanoví etické normy, pri dodržiavaní ktorých sa zabezpečí jeho dôveryhodnosť a dobré meno, ako aj dôvera verejnosti v bezúhonnosť a nestrannosť členov orgánov a zamestnancov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov (PVO) členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na JMD (ďalej len „etický rámec JMD“). Etický rámec JMD by malo tvoriť toto usmernenie upravujúce zásady, súbor osvedčených postupov ako tieto zásady implementovať, a vnútorné predpisy a postupy prijaté ECB a každým PVO.

(3)

Minimálne normy týkajúce sa prevencie pred zneužitím interných informácií by mali posilniť prevenciu pred takýmto zneužitím členmi orgánov a zamestnancami ECB alebo PVO, a aby sa vylúčil potenciálny konflikt záujmov vyplývajúci zo súkromných finančných transakcií. Na tento účel by mal etický rámec JMD jasne vymedziť hlavné pojmy, ako aj úlohy a zodpovednosť rozličných dotknutých orgánov. Navyše by mal okrem všeobecného zákazu zneužitia interných informácií upraviť ďalšie obmedzenia pre osoby, ktoré majú prístup k interným informáciám. Etický rámec JMD by mal tiež ustanoviť požiadavky pre monitorovanie dodržiavania pravidiel a pre hlásenie prípadov ich nedodržiavania.

(4)

Etický rámec JMD by mal tiež obsahovať minimálne normy týkajúce sa zamedzenia konfliktu záujmov a prijímania darov a pohostenia.

(5)

Etický rámec JMD by sa mal uplatňovať pri výkone úloh dohľadu. Je žiadúce, aby ECB a PVO uplatňovali rovnaké normy na zamestnancov alebo externých spolupracovníkov zapojených do výkonu iných úloh.

(6)

Ustanoveniami tohto usmernenia nie sú dotknuté príslušné vnútroštátne právne predpisy. Ak PVO nemôže implementovať ustanovenie tohto usmernenia z dôvodu existencie príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, informuje o tom ECB. Dotknutý PVO by mal tiež zvážiť prijatie primeraných opatrení, ktoré má k dispozícii na to, aby prekonal prekážku upravenú vnútroštátnym právom.

(7)

Ustanoveniami tohto usmernenia nie je dotknutý Kódex správania členov Rady guvernérov (2) a Kódex správania členov rady pre dohľad (3).

(8)

Kým etický rámec JMD je obmedzený na výkon úloh v oblasti dohľadu, Rada guvernérov prijala obdobný etický rámec pre výkon úloh Eurosystému Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami (4),

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„príslušným vnútroštátnym orgánom“ (PVO) sa rozumie príslušný vnútroštátny orgán ako je vymedzený v článku 2 bode 2 nariadenia o JMD. Týmto vymedzením pojmu nie sú dotknuté dojednania podľa vnútroštátneho práva, ktoré ukladajú niektoré úlohy v oblasti dohľadu národnej centrálnej banke (NCB), ktorá nie je určená ako PVO. V takomto prípade sa na účely tohto usmernenia PVO primerane rozumie aj NCB, pokiaľ inde o úlohy, ktoré je boli zverené vnútroštátnym právom;

2.

„internou informáciou“ sa rozumie akákoľvek infromácia citlivá vo vzťahu k trhu týkajúca sa výkonu úloh v oblasti dohľadu, ktorými bola ECB poverená, ktorá nebola zverejnená a verejnosť k nej nemá prístup;

3.

„informáciou citlivou vo vzťahu k trhu“ sa rozumie informácia určitej povahy, ktorej uverejnenie by pravdepodobne malo významný vplyv na ceny aktív alebo ceny na finančnom trhu;

4.

„osobou, ktorá má prístup k interným informáciám“ sa rozumie ktorýkoľvek člen orgánu alebo zamestnanec, ktorý má prístup k interným informáciám, pričom tento prístup nie je jednorazový;

5.

„zamestnancom“ sa rozumie každá osoba, ktorá má zamestnanecký vzťah v ECB alebo PVO s výnimkou tých, ktorí majú výhradne úlohy nesúvisiace s výkonom úloh v oblasti dohľadu na základe nariadenia o JMD;

6.

„členom orgánov“ sa rozumejú členovia rozhodovacích a iných vnútorných orgánov ECB alebo PVO, ktorí nie sú zamestnancami;

7.

„finančné korporácie“ majú rovnaký význam ako je to vymedzené v v kapitole 2 odseku 2.55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 549/2013 (5);

8.

„konfliktom záujmov“ sa rozumie situácia, v ktorej majú členovia orgánov alebo zamestnanci osobné záujmy, ktoré môžu ovplyvniť, alebo sa javia, že by mohli ovplyvniť, nestranné a objektívne vykonávanie ich úloh;

9.

„osobným záujmom“ sa rozumie výhoda alebo potenciálna výhoda finančnej alebo nefinančnej povahy pre členov orgánov alebo zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a iných príbuzných, alebo pre ich okruh priateľov a blízkych známych;

10.

„výhodou“ sa rozumie dar, pohostenie alebo iný prospech finančnej alebo nefinančnej povahy, ktorý objektívne zlepšuje finančnú, právnu alebo osobnú situáciu príjemcu, a na ktorý inak príjemca nie je oprávnený.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto usmernenie sa uplatňuje na ECB a PVO pri výkone úloh v oblasti dohľadu, ktorými bola ECB poverená. V tejto súvislosti sa na členov orgánov a zamestnancov ECB a PVO uplatňujú vnútorné predpisy prijaté ECB a PVO na základe ustanovení tohto usmernenia.

2.   ECB a PVO sa v právne prijateľnom rozsahu usilujú rozšíriť povinnosti vymedzené pri implementácii ustanovení tohto usmernenia na osoby, ktoré sa zúčastňujú na výkone úloh v oblasti dohľadu a ktoré nie sú zamestnancami ECB a PVO.

3.   Ustanoveniami tohto usmernenia nie je dotknuté uplatňovanie prísnejších etických noriem Európskou centrálnou bankou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na členov ich orgánov a ich zamestnancov.

Článok 3

Úlohy a zodpovednosť

1.   Rada guvernérov ustanovuje v tomto usmernení zásady etického rámca JMD a stanovuje osvedčené postupy ako tieto zásady implementovať vzhľadom na jej zodpovednosť za stanovenie korporátnej a etickej kultúry na úrovni JMD.

2.   Výbor pre audit, výbor interných audítorov a výbor pre organizačný vývoj sa v súlade s ich príslušnými mandátmi podieľajú na uplatňovaní a monitorovaní etického rámca pre JMD.

3.   ECB a PVO upravia úlohy a zodpovednosť ich orgánov, organizačných jednotiek a zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii, uplatňovaní a monitorovaní etického rámca pre JMD na miestnej úrovni.

Článok 4

Oboznámenie s vnútornými predpismi a zvyšovanie povedomia

1.   ECB a PVO vytvoria svoje vnútorné predpisy implementujúce toto usmernenie jasným a prehľadným spôsobom, oboznámia s nimi členov svojich orgánov a svojich zamestnancov a zabezpečia, aby boli ľahko dostupné.

2.   ECB a PVO prijmú primerané opatrenia na zvýšenie povedomia členov ich orgánov a ich zamestnancov o týchto predpisoch tak, aby chápali ich povinnosti stanovené na základe etického rámca pre JMD.

Článok 5

Monitorovania dodržiavania pravidiel

1.   ECB a PVO monitorujú dodržiavanie pravidiel implementujúcich toto usmernenie. Monitorovanie zahŕňa podľa potreby pravidelné a/alebo ad hoc kontroly dodržiavania pravidiel. ECB a PVO vytvoria primerané postupy na to, aby mohli pohotovo reagovať na prípady nedodržiavania pravidiel a riešiť ich.

2.   Monitorovaním dodržiavania pravidiel nie sú dotknuté vnútorné predpisy umožňujúce interné vyšetrovanie v prípade, ak je člen orgánu alebo zamestnanec podozrivý z porušenia predpisov implementujúcich toto usmernenie.

Článok 6

Hlásenie prípadov nedodržiavania pravidiel a ďalší postup

1.   ECB a PVO vytvoria interné postupy na hlásenie prípadov nedodržiavania pravidiel implementujúcich toto usmernenie vrátane pravidiel týkajúcich sa informátorov s prihliadnutím na uplatniteľné zákony a iné právne predpisy.

2.   ECB a PVO prijmú opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany osôb, ktoré nahlásia prípady nedodržania pravidiel.

3.   ECB a PVO zabezpečia, aby bol v prípadoch nedodržania pravidiel zabezpečený ďalší postup vrátane uloženia primeraných disciplinárnych opatrení tam, kde je to vhodné a v súlade s uplatniteľnými disciplinárnymi pravidlami a postupmi.

4.   ECB a PVO hlásia každý závažnejší prípad nedodržania predpisov implementujúcich toto usmernenie bez zbytočného odkladu Rade guvernérov prostredníctvom výboru pre organizačný vývoj a rady pre dohľad v súlade s príslušnými vnútornými postupmi. V naliehavých prípadoch môže ECB alebo PVO nahlásiť závažný prípad nedodržania predpisov priamo Rade guvernérov. V každom prípade informujú ECB a PVO aj výbor pre audit.

KAPITOLA II

PRAVIDLÁ NA ZABRÁNENIE ZNEUŽITIU INTERNÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 7

Všeobecný zákaz zneužitia interných informácií

1.   ECB a PVO zabezpečia, aby mali členovia ich orgánov a ich zamestnanci zakázané zneužívať interné informácie.

2.   Zákaz zneužitia interných informácií zahŕňa minimálne: a) použitie interných informácií na súkromné transakcie na vlastný účet alebo na účet tretích osôb; b) prezradenie interných informácií akejkoľvek inej osobe okrem prípadov, ak je takéto prezradenie uskutočnené v súvislosti s vykonávaním pracovných povinností na základe potrieb informovanosti, a c) použitie interných informácií za účelom odporúčania pre iné osoby alebo ich nabádania, aby uzavreli súkromné finančné transakcie.

Článok 8

Osobitné obmedzenia pre osoby, ktoré majú prístup k dôverným informáciám

1.   ECB a PVO zabezpečia, aby bol prístup k internými informáciám obmedzený na tých členov orgánov a zamestnancov, ktorí potrebujú prístup k týmto informáciám na vykonávanie svojich úloh.

2.   ECB a PVO zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré majú prístup k interným informáciám, podliehali osobitným obmedzeniam v súvislosti s kritickými súkromnými finančnými transakciami. Súkromná finančná transakcia sa považuje za kritickú, ak sa považuje za úzko súvisiacu s výkonom úloh v oblasti dohľadu, alebo sa za takúto môže považovať. ECB a PVO vytvoria vo svojich vnútorných predpisoch zoznam takýchto kritických transakcií, ktorý bude zahŕňať najmä:

a)

transakcie s akciami a dlhopismi vydanými finančnými korporáciami usadenými v Únii;

b)

krátkodobé obchodovanie, t. j. nadobudnutie a následný predaj, alebo predaj a následné nadobudnutie toho istého finančného nástroja počas určitého referenčného obodobia;

c)

transakcie s derivátmi súvisiacimi s finančnými nástrojmi uvedenými pod písmenom a) a systémy kolektívneho investovania, ktorých hlavným účelom je investovať do takýchto finančných nástrojov.

3.   ECB a PVO prijmú vnútorné predpisy upravujúce osobitné obmedzenia pre osoby, ktoré majú prístup k interným informáciám, berúc do úvahy otázky efektivity, účinnosti a primeranosti. Takéto osobitné obmedzenia môžu obsahovať niektoré z nasledujúcich obmedzení alebo ich kombináciu:

a)

zákaz určitých finančných transakcií;

b)

požiadavka na predchádzajúci súhlas s určitými finančnými transakciami;

c)

požiadavka na podávanie správ o určitých finančných transakciách ex ante alebo ex post a/alebo

d)

zákaz obchodovania s určitými finančnými nástrojmi na stanovené obdobie.

4.   ECB a PVO sa môžu rozhodnúť, že budú tieto osobitné obmedzenia uplatňovať aj na iných zamestnancov ako sú osoby, ktoré majú prístup k dôverným informáciám.

5.   ECB a PVO zabezpečia, aby ich zoznamy kritických súkromných finančných transakcií mohli byť upravené kedykoľvek tak, aby zodpovedali rozhodnutiam Rady guvernérov.

6.   ECB a PVO upravia vo svojich vnútorných predpisoch podmienky a záruky, za ktorých sú od osobitných obmedzení upravených v tomto článku vyňatí členovia orgánov a zamestnanci, ktorí zveria správu ich súkromných finančných transakcií nezávislej tretej osobe na základe písomnej dohody o správe aktív.

KAPITOLA III

PRAVIDLÁ PRE ZAMEDZENIE KONFLIKTU ZÁUJMOV

Článok 9

Konflikt záujmov

1.   ECB a PVO musia mať vytvorený mechanizmus na zamedzenie situácii, v ktorej by mal kandidát, u ktorého sa zvažuje prijatie do zamestnania, konflikt záujmov vyplývajúci z predchádzajúcich zárobkových činností alebo z osobných vzťahov.

2.   ECB a PVO prijmú vnútorné predpisy, ktoré budú od členov ich orgánov a od ich zamestnancov vyžadovať, aby sa vyhli akejkoľvek situácii, v ktorej by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov a nahlásili takéto situácie. ECB a PVO zabezpečia, aby v prípade nahlásenia konfliktu záujmov boli dostupné primerané opatrenia na zabránenie takémuto konfliktu vrátane oslobodenia od povinností týkajúcich sa príslušnej záležitosti.

3.   ECB a PVO musia mať vytvorený mechanizmus na posúdenie možného konfliktu záujmov vyplývajúceho z nasledujúcich zárobkových činností členov ich orgánov a ich riadiacich zamestnancov, ktorí sa zodpovedajú priamo výkonnému orgánu najvyššej úrovni a na zamedzenie takémuto konfliktu záujmov.

4.   ECB a PVO musia mať v prípade potreby vytvorený mechanizmus na posúdenie možného konfliktu záujmov vyplývajúceho zo zárobkových činností ich zamestnancov počas neplateného voľna a na zamedzenie takémuto konfliktu záujmov.

KAPITOLA IV

PRAVIDLÁ PRE PRIJÍMANIE DAROV A POHOSTENIA

Článok 10

Zákaz prijímania výhod

1.   ECB a PVO prijmú vnútorné pravidlá, ktoré zakážu členom ich orgánov a ich zamestnancom vyžadovať, dostať alebo prijať sľub v súvislosti s prijatím výhod pre seba alebo akúkoľvek inú osobu, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené s vykonávaním ich oficiálnych úloh.

2.   ECB a PVO môžu vo svojich vnútorných predpisoch vymedziť výnimky zo zákazu uvedeného v odseku 1 v súvislosti s výhodami poskytnutými centrálnymi bankami, inštitúciami, orgámi a agentúrami Únie, medzinárodnými organizáciami a vládnymi agentúrami alebo v súvislosti s výhodami bežnej alebo zanedbateľnej hodnoty ponúknutými súkromným sektorom za podmienky, že výhody ponúknuté súkromným sektorom nie sú časté ani nie sú od toho istého zdroja. ECB a PVO zabezpečia aby tieto výnimky nemali vplyv, alebo aby nemohli byť považované za majúce vplyv na nezávislosť a nestrannosť členov ich orgánov a ich zamestnancov.

3.   Odchylne od odseku 2 nemôžu byť výnimky poskytnuté na výhody ponúknuté úverovými inštitúciami zamestnancom ECB a PVO počas kontrol na mieste alebo počas vykonávania auditu okrem pohostenia zanedbateľnej hodnoty ponúknutého počas pracovných stretnutí.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmerenenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia PVO.

2.   ECB a PVO prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto usmernením a na jeho implementáciu a začnú ich uplatňovať od 18. marca 2016. PVO informujú ECB o akýchkoľvek prekážkach implementácie tohto usmernenia a najneskôr do 18. januára 2016 informujú ECB o textoch a prostriedkoch týkajúcich sa daných opatrení.

Článok 12

Podávanie správ a preskúmanie

1.   PVO podávajú ECB každoročne správy o implementácii tohto usmernenia.

2.   Rada guvernérov preskúmava toto usmernenie minimálne každé tri roky.

Článok 13

Adresáti

Toto usmernenie je určené ECB a PVO.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. marca 2015

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Kódex správania členov Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (Ú. v. ES C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Kódex správania členov Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 93, 20.3.2015, s. 2).

(4)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/855 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca Eurosystému a zrušuje sa usmernenie ECB/2002/6 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB (ECB/2015/11) (pozri stranu 23 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).


Top